Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA"

Transkript

1 Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kværner ASA. Generalforsamlingen avholdes torsdag 9. april 2015 kl i Kværner ASAs lokaler i Drammensveien 264, Vækerø, 0283 Oslo. Stemmesedler vil bli utdelt i møtelokalet mellom kl og kl på dagen for generalforsamlingen. Til behandling foreligger følgende saker: 1. Åpning av generalforsamlingen og godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 3. Orientering om virksomheten (ingen votering) 4. Godkjenning av årsregnskapet for 2014 for Kværner ASA og konsernet, samt styrets årsberetning, herunder utdeling av utbytte. Styret foreslår at det utbetales et utbytte på NOK 0,67 per aksje 5. Rådgivende avstemning over styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet 6. Bindende avstemning vedrørende godtgjørelse i form av aksjer til ledende ansatte 7. Behandling av styrets redegjørelse for foretaksstyring (ingen votering) 8. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer 9. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer 10. Valg av styremedlemmer 11. Valg av medlemmer til valgkomitéen 12. Godkjenning av revisors honorar for Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre virksomhetsoverdragelser 14. Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med selskapets aksjeprogram for ansatte 15. Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer for etterfølgende sletting 16. Fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte Aksjene i selskapet og retten til å stemme for dem Selskapets aksjekapital er NOK fordelt på aksjer, hver pålydende NOK 0,34. Det foreligger ingen vedtektsfestede stemmerettsbegrensninger, likevel slik at det ikke kan utøves stemmerett for aksjer som tilhører selskapet selv eller et datterselskap. Selskapet eier per 16. mars 2015 ingen egne aksjer. Hver aksje gir én stemme. I henhold til vedtektenes 9, vil generalforsamlingen bli åpnet og ledet av styrets leder Leif-Arne Langøy. En aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall aksjer som vedkommende eier, og som er registrert på en konto i verdipapirsentralen (VPS) som tilhører aksjeeieren på tidspunktet for generalforsamlingen. Hvis en aksjeeier har ervervet aksjer og ikke fått ervervet registrert i VPS på tidspunktet for generalforsamlingen, kan retten til å stemme for de aksjene som er ervervet, bare utøves av erververen hvis ervervet er meldt til VPS og blir godtgjort på generalforsamlingen. Ved et eierskifte kan forøvrig erververen og avhenderen avtale at avhenderen kan utøve rettigheter som aksjeeier frem til disse går over til erververen. Etter selskapets syn har verken den reelle eieren eller forvalteren rett til å stemme for aksjer som er registrert på en VPS-konto som tilhører forvalteren, jf. allmennaksjeloven Den reelle eieren av aksjer kan imidlertid stemme for aksjene hvis han/hun godtgjør at han/hun har tatt nødvendige skritt for å avslutte forvalterregistreringen av aksjene, og at aksjene vil overføres til en ordinær VPS-konto, som står i navnet til eieren. Hvis eieren kan godtgjøre at han/hun har tatt slike skritt, og at han/hun har en reell aksjeeierinteresse i selskapet, kan han/hun etter selskapets oppfatning stemme for aksjene, selv om de ennå ikke er registrert på en ordinær VPS-konto. Aksjeeiernes rettigheter Aksjeeierne kan ikke kreve at nye saker settes på dagsordenen etter at fristen for å kreve dette er utløpt, jf. allmennaksjeloven 5-11 andre setning. En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle. En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og konsernsjef på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av: 1. godkjennelsen av årsregnskapet og styrets årsberetning; 2. saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse; 3. selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet. Dersom det må innhentes opplysninger, slik at svar ikke kan gis på generalforsamlingen, skal det utarbeides skriftlig svar innen to uker etter møtet. Svaret skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne på selskapets kontor og sendes alle aksjeeiere som har bedt om opplysningene. Dersom svaret må anses å være av vesentlig betydning for bedømmelsen av forhold som nevnt i forrige avsnitt, skal svaret sendes alle aksjeeiere med kjent adresse. Påmelding til generalforsamlingen Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, må gi beskjed om dette til selskapet innen tirsdag 7. april 2015 kl Melding om deltakelse kan gis enten over internett, via investortjenester, en tjeneste som tilbys av de fleste kontoførere i Norge, eller ved å returnere vedlagte skjema for deltakelse til: eller postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, NO-0021 Oslo. Melding om deltakelse må være kommet frem senest innen ovennevnte frist. Den som ikke er påmeldt innen fristen kan nektes adgang til generalforsamlingen. Fullmakt med eller uten stemmeinstruks kan, om ønskelig, gis til styrets leder Leif-Arne Langøy eller den han utpeker. Elektronisk forhåndsstemming Aksjeeiere som ikke kan delta på generalforsamlingen kan avgi direkte forhåndsstemme i hver enkelt sak elektronisk via Investortjenester (PIN-kode og referansenummer fra påmeldingsblanketten er påkrevet). Frist for å forhåndsstemme er tirsdag 7. april 2015 kl Inntil utløpet av fristen kan avgitte forhåndsstemmer endres eller trekkes tilbake. Dersom en aksjeeier velger å møte på generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig, anses avgitte forhåndsstemmer trukket tilbake. *** Følgende dokumenter vil være tilgjengelige på - denne innkallingen og vedlagte skjemaer for påmelding og tildeling av fullmakt - styrets forslag til generalforsamlingens beslutninger i sakene ovenfor - valgkomiteens innstilling - styrets forslag til årsregnskap for 2014, styrets årsberetning, samt revisors beretning - styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet Aksjeeier som ønsker saksdokumentene tilsendt, kan henvende seg til Aksjen vil på Oslo Børs bli handlet eksklusive utbytte fra og med 10. april Utbytte vil bli utbetalt ca 24. april mars 2015 Kværner ASA Styret Vedlegg: Påmeldingsskjema og fullmaktsskjema Copyright Kværner ASA 2015

2 Innkalling til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i Kværner ASA avholdes torsdag 9. april 2015 kl i Kværner ASAs lokaler i Drammensveien 264, Vækerø, 0283 Oslo. Pinkode: Referansenr.: Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak, oppgi navnet på personen som representerer foretaket: _ Navn på person som representerer foretaket (Ved fullmakt benyttes blanketten under) Møteseddel og forhåndsstemme Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling 9. april 2015 og avgi stemme for: antall egne aksjer andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er) I alt for aksjer Denne påmelding må være DNB Bank ASA i hende senest tirsdag 7. april 2015 kl Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside eller via Investortjenester. Forhåndsstemme kan kun foretas elektronisk via selskapets hjemmeside samt via VPS Investortjenester. For å få tilgang til elektronisk påmelding og forhåndsstemming via selskapets hjemmeside, må ovennevnte pinkode og referansenummer oppgis. Alternativt: eller pr. post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. _ Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor). _ Fullmakt uten stemmeinstruks Pinkode: Referansenr.: Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstrukser, vennligst se side 2. Dersom De selv ikke kan møte på ordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han bemyndiger. Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest tirsdag 7. april 2015 kl Elektronisk innsendelse av fullmakt via selskapets hjemmeside eller via Investortjenester. Alternativt: e-post: eller pr. post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Undertegnede gir herved: (kryss av for én) Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller (Fullmektigens navn med blokkbokstaver) fullmakt til å møte og avgi stemme i Kværner ASAs ordinære generalforsamling 9. april 2015 for mine/våre aksjer. _ Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt) Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (beneficial owner). Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten. Copyright Kværner ASA 2015

3 Fullmakt med stemmeinstruks Pinkode: Referansenr.: Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom De ikke selv kan møte på generalforsamlingen, kan De benytte dette fullmaktsskjema for å gi stemmeinstruks til en fullmektig. De kan gi fullmakt med stemmeinstruks til den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert. Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest tirsdag 7. april 2015 kl Alternativt: e-post: (skannet blankett); eller pr. post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Undertegnede gir herved (sett kryss for én): Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller _ (Fullmektigens navn med blokkbokstaver) Fullmakt til å møte og avgi stemme på Kværner ASAs ordinære generalforsamling 9. april 2015 for mine/våre aksjer. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme «for» forslaget i innkallingen. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Det samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme. Agenda ordinær generalforsamling 2015 For Mot Avstå 1. Åpning av generalforsamlingen og godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 3. Orientering om virksomheten Ingen votering 4. Godkjenning av årsregnskapet for 2014 for Kværner ASA, og konsernet, samt styrets årsberetning, herunder utdeling av utbytte 5. Rådgivende avstemning over styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet 6. Bindende avstemning vedrørende godtgjørelse i form av aksjer til selskapets ledende ansatte 7. Behandling av styrets redegjørelse for foretaksstyring Ingen votering 8. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer 9. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer 10. Valg av styremedlemmer 11. Valg av medlemmer til valgkomitéen 12. Godkjenning av revisors honorar for Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner og andre virksomhetsoverdragelser 14. Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med selskapets aksjeprogram for ansatte 15. Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer for etterfølgende sletting 16. Fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt) Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (beneficial owner). Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten. Copyright Kværner ASA 2015

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki.

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki. Til aksjonærene i Kitron ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. APRIL 2015 KL. 08.30 Ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Kitron ) vil bli avholdt tirsdag 21. april 2015, kl. 08.30 på Hotel

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

innkalling til generalforsamling

innkalling til generalforsamling innkalling til generalforsamling Data Respons ASA Sandviksveien 26, NO-1363 Høvik, Norway Phone: +47 67 11 20 00 E-mail: info@datarespons.com www.datarespons.com Til aksjonærene i Data Respons ASA Aksjeeierne

Detaljer

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Aksjeeierne i Yara International ASA ( Selskapet ) innkalles herved til ordinær generalforsamling i Auditoriet,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Statoil ASA DAGSORDEN INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 14. mai 2014, kl. 17.00 i Stavanger Forum, Gunnar Warebergsgate 13, 4021 Stavanger 1. Åpning av generalforsamlingen ved

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjeeiers fullstendige navn og adresse INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjonærer i SalMar ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Fredag 17. april 2015 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Til

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EVRY ASA En ekstraordinær generalforsamling i EVRY ASA ("Selskapet") skal avholdes på Telenor Expo, Snarøyveien 30, Fornebu, den 23. mars 2015 klokken 10.00

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EVRY ASA En ekstraordinær generalforsamling i EVRY ASA ("Selskapet") skal avholdes på Telenor Expo, Snarøyveien 30, Fornebu, den 23. mars 2015 klokken 12.00

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling for Odfjell SE avholdes i Conrad Mohrsv. 29, Minde, 5072 Bergen, tirsdag 4. mai 2010 kl. 16:00. Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

Ordinær generalforsamling for 2015 vil bli avholdt i møterom Rian i Namdalshagen, Søren R. Thornæs v. 10, Namsos.

Ordinær generalforsamling for 2015 vil bli avholdt i møterom Rian i Namdalshagen, Søren R. Thornæs v. 10, Namsos. Til aksjonærene i NTS ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 Ordinær generalforsamling for 2015 vil bli avholdt i møterom Rian i Namdalshagen, Søren R. Thornæs v. 10, Namsos. Onsdag 13. mai

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA avholdes i selskapets lokaler, Strandgata 3, Tromsø: Torsdag 7. mai 2009, kl. 12:00 Til

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje.

Tilbud fra Blom ASA (Blom) om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Til aksjonærene som eier færre enn 33 aksjer i Blom ASA Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Generell informasjon om Tilbudet Blom tilbyr herved å kjøpe de aksjene

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Q-FREE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Q-FREE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Q-FREE ASA Generalforsamlingen ble avholdt den 18. mai 2009 kl 15.30 i selskapets lokaler i Thonning Owesens gate 35 C, 7044 Trondheim. Generalforsamlingen ble

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

Vedtekter for ALLSKOG SA

Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtatt på representantskapsmøtet 30. april 2014 1 Navn Samvirkeforetakets navn er ALLSKOG SA. Andelseiernes ansvar for foretakets forpliktelser er begrenset til andelsinnskuddet

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval Til NVBF Region Trøndelags medlemsklubber Valgkomitéen Kontrollkomité Dommeransvarlig Frister INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams

Detaljer

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA Vedtatt av årsmøtet 17. april 2012 1 Firma Samvirkeforetakets navn er Glommen Skog SA. Glommen Skog SA er et andelslag for skogeiere. Glommen Skog SA har vekslende kapital

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA Vedtatt på årsmøtet 20.05.2014 Org.nr. 971 375 914 (SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer