Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere"

Transkript

1 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien, Oslo. Styret har fastsatt forslag til slik Dagsorden 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 2 Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 4 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen 5 Kapitalforhøyelse ved fondsemisjon, forhøyelse av aksjenes pålydende 6 Omdannelse fra aksjeselskap til allmennaksjeselskap 7 Vedtektsendringer 8 Godkjennelse av kjøp av aksjer i Smartshopper AS 9 Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital 10 Styrefullmakt til å erverve egne aksjer Vedlagt innkallingen følger årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen, samt begrunnelse for styrets forslag til sak 5 til 11 på dagsorden. Redegjørelse og åpningsbalanse, jf allmennaksjeloven 2-6 og 2-8, utarbeidet i forbindelse med sak 6 på dagsorden er også vedlagt innkallingen. Videre er redegjørelse og revisors bekreftelse i forbindelse med sak 8 vedlagt. Aksjeeierne som ønsker å møte henstilles om å fylle ut og returnere vedlagte møteseddel/fullmaktsskjema til Nethouse AS, v/ Sven Skinnemoen, telefaks innen 10.april Med vennlig hilsen STYRET I NETHOUSE AS Harald Ellefsen Knut Jørstad Ronald A. Eriksen Frederick A. Mowinckel styreleder styremedlem styremedlem styremedlem sign sign sign sign

2 Begrunnelse for sak 5 i forslaget til dagsorden Kapitalforhøyelse ved fondsemisjon, forhøyelse av aksjenes pålydende Et allmennaksjeselskap skal ha en aksjekapital på minst en million norske kroner. Senest samtidig med omdanning av Nethouse må aksjekapitalen forhøyes slik at minimumskravet til aksjekapitalen oppfylles. Styret finner det dessuten fordelaktig om aksjekapitalen forhøyes for å synliggjøre de verdier som ligger i selskapet. Selskapets aksjekapital forhøyes med NOK fra NOK til NOK ved overføring fra overkursfondet. Kapitalforhøyelsen skal gjennomføres ved at aksjenes pålydende forhøyes fra NOK 0,05 til NOK 0,10. Bestemmelsene om selskapets aksjekapital, antallet aksjer og aksjenes pålydende i vedtektene 4 endres tilsvarende. Begrunnelse for sak 6 i forslaget til dagsorden Omdannelse fra aksjeselskap til allmennaksjeselskap Styret anser det påkrevd å innhente kapital fra allmennheten og ha en større spredning på selskapets aksjer for å realisere og videreutvikle selskapet i tråd med selskapets forretningsidé og formål. Videre er omdannelse påkrevd da selskapets aksjer skal søkes notert på Oslo Børs. Oversikt over virkningene av omdannelse fremgår av styrets redegjørelse som er vedlagt innkallingen Selskapet omdannes til et allmennaksjeselskap. Selskapet skal innby allmennheten til å tegne aksjer i selskapet når det er omdannet. Bestemmelsene om selskapets firma i vedtektenes 1 endres slik at foretaksbetegnelsen endres fra AS til ASA. Vedtektene 1 gis en tilføyelse om at selskapet er et allmennaksjeselskap.

3 Begrunnelse for sak 7 i forslaget til dagsorden Vedtektsendringer For å gjøre selskapets vedtekter mest mulig tilgjengelig, bør de forenkles slik at de samsvarer med allmennaksjelovens regler og ikke inneholder bestemmelser utover det som er nødvendig i henhold til allmennaksjeloven. Vedtektenes 7 lydende Selskapets aksjer er fritt omsettelige og skal registreres i Verdipapirsentralen foreslås opphevet. Vedtektene 8 om ordinær generalforsamling blir ny 7 og skal lyde som følger: På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres: 1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte; 2. andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. Begrunnelse for sak 8 i forslaget til dagsorden Godkjennelse av kjøp av aksjer i Smartshopper AS Styret i Nethouse inngikk dato avtale med Øivind om kjøp av aksjer i Smartshopper AS.Selger er aksjonær i Nethouse, og avtalen må således godkjennes av generalforsamlingen, jf allmennaksjeloven 3-8. Avtalen inngått med Øivind Robbestad om kjøp av aksjer i Smartshopper AS godkjennes, jf allmennaksjeloven 3-8. Begrunnelse for sak 9 i forslaget til dagsorden Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital Styret i Nethouse har besluttet å be generalforsamlingen om fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med det maksimale antall aksjer som er tillatt etter allmennaksjeloven. Fullmakten vil bli benyttet til følgende formål: 1 Oppfyllelse av selskapets forpliktelser i henhold til eksisterende aksjeopsjonsprogram for ansatte, tillitsmenn, konsulenter og rådgivere, herunder opsjonsprogram for ansatte i konsernselskaper. Formålet er å kunne tilby konkurransedyktige incentivordninger og å ha muligheten til å honorere bistand også gjennom utstedelse av aksjer. 2 Gjennomføring av oppkjøp mot vederlag i form av aksjer i Nethouse 3 Gjennomføring av andre kapitalforhøyelser, herunder rettede emisjoner i forbindelse med fusjoner

4 Styret tildeles fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK ved utstedelse av inntil aksjer pålydende NOK 0,10. Fullmakten skal gjelde i to år fra generalforsamlingens vedtak. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven 10-4 skal kunne fravikes. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapets særlige plikter, jf allmennaksjeloven Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven Av fullmakten skal inntil 10 % av det registrerte antall aksjer, tilsvarende aksjer kunne utstedes til ansatte, tillitsmenn, konsulenter og rådgivere i forbindelse med aksjeopsjonsprogram og øvrige incentivordninger for samtlige ansatte, tillitsmenn, rådgivere og konsulenter i konsernet. Samtlige tidligere tildelte fullmakter trekkes tilbake fra det tidspunkt den nye fullmakten er registrert i Foretaksregisteret. Begrunnelse for sak 10 i forslaget til dagsorden Styrefullmakt til å erverve egne aksjer Styret har besluttet å fremme forslag for generalforsamlingen om å få fullmakt til å erverve egne aksjer. Fullmakten skal benyttes blant annet til vederlag i forbindelse med oppkjøp, i aksjeordninger for ansatte og annet som styret finner til selskapets beste. Det vil også være hensiktsmessig for selskapet å kunne ha en beholdning egne aksjer som blant annet kan tildeles ansatte som ledd i gjennomføring av aksjeopsjonsprogrammene, eller som kan tildeles andre selskapet ønsker å knytte til seg, eller som kan benyttes som vederlag ved fusjon eller oppkjøp eller dersom selskapet ønsker å erverve visse formuesobjekter. Styret ønsker også at selskapet skal ha anledning til å erverve egne aksjer rimelig dersom aksjene i perioder er lavt priset på børsen. Styret tildeles fullmakt til å erverve egne aksjer. Fullmakten skal gjelde i 18 måneder fra tildelingstidspunktet. Høyest pålydende verdi av de aksjer som selskapet i alt kan erverve er NOK ,6 som tilsvarer aksjer pålydende NOK 0,10 og utgjør 10% av selskapets aksjekapital. Ervervet skal likevel være innenfor rammene satt i allmennaksjeloven 9-2. Vederlaget for hver aksje kan minimum være NOK 0,10 som tilsvarer pålydende og maksimum NOK 150 likevel slik at vederlaget ikke skal overstige børskurs.

5 Ved kjøp og salg av egne aksjer skal det søkes å oppnå en gunstigst mulig pris. Ved salg av aksjer til ansatte hvor salget omfattes av reglene i skatteloven 5-14 første ledd som fastsetter skattefritak for fordel ved erverv av aksjer til underkurs som ikke overstiger NOK 1.500, kan aksjene likevel selges til underkurs. Det samme gjelder ved ansattes erverv av aksjer til underkurs i henhold til opsjonsavtale som ved tildeling var omfattet av skattefritaket i skatteloven 5-14 tredje ledd, jf forskrift til skatteloven av 19. november 1999 nr til Ved endring av aksjenes pålydende, endres det som er bestemt om minimum og maksimum vederlag for aksjene tilsvarende. Aksjene skal kunne erverves ved direkte tilbud til enkelte eller alle aksjonærer, herunder ansatte og tillitsmenn, samt via børs. Tilbud om å erverve aksjer kan fremsettes for et bestemt antall aksjer eller generelt.

6 MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA Vi henstiller til aksjeeiere som vil møte på generalforsamlingen om å fylle ut og undertegne vedlagte møteseddel. Vi henstiller til aksjeeiere som ønsker å bemyndige andre til å møte og avgi stemme for seg om å fylle ut og undertegne vedlagte fullmaktsskjema. Dersom fullmaktsskjemaet undertegnes uten angivelse av navnet til fullmektigen, vil selskapet påføre navnet til daglig leder eller et av styremedlemmene. Aksjeeieren anses i så fall å ha gitt vedkommende fullmakt til å møte og å avgi stemme for seg. Utfylt og undertegnet møteseddel og/eller fullmaktsskjema bes returnert innen 10.april 2000 til: Nethouse AS v/ Sven Skinnemoen Telefaks Fullmaktsskjemaet må også medbringes i original på generalforsamlingen

7 MØTESEDDEL Undertegnede vil møte i ordinær generalforsamling i Nethouse AS kl og avgi stemme for egne aksjer antall andres aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er) antall I alt for aksjer antall Sted og dato underskrift (gjentas med blokkbokstaver) Eventuelle fullmakter til å møte og avgi stemme for andre vedlegges og tas med i original på generalforsamlingen

8 FULLMAKTSSKJEMA Undertegnede gir fullmakt til å møte og avgi stemme på den ordinære generalforsamlingen i Nethouse AS kl til navn på fullmektig med blokkbokstaver for mine/våre aksjer. antall Sted og dato underskrift (gjentas med blokkbokstaver) Dersom fullmakten gis i henhold til signatur vedlegges firmaattest

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

innkalling til generalforsamling

innkalling til generalforsamling innkalling til generalforsamling Data Respons ASA Sandviksveien 26, NO-1363 Høvik, Norway Phone: +47 67 11 20 00 E-mail: info@datarespons.com www.datarespons.com Til aksjonærene i Data Respons ASA Aksjeeierne

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i Forskningsparken, Sykehusveien

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærer INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23. mai 2014 kl.

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i Ordinær generalforsamling i avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 6. mai 2014, klokken 14.00 Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Fredag 17. april 2015 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Til

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 7. april 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 28. april 2011 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 25. april 2012 kl. 14.00 i Thon Vika Atrium,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA avholdes i selskapets lokaler, Strandgata 3, Tromsø: Torsdag 7. mai 2009, kl. 12:00 Til

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MENTOR MEDIER AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MENTOR MEDIER AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MENTOR MEDIER AS Aksjeeierne i Mentor Medier AS innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling 2. juli 2015 kl. 14.00 i selskapets lokaler, i Grubbegt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjeeiers fullstendige navn og adresse INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjonærer i SalMar ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki.

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki. Til aksjonærene i Kitron ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. APRIL 2015 KL. 08.30 Ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Kitron ) vil bli avholdt tirsdag 21. april 2015, kl. 08.30 på Hotel

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling for Odfjell SE avholdes i Conrad Mohrsv. 29, Minde, 5072 Bergen, tirsdag 4. mai 2010 kl. 16:00. Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Borregaard ASA holder ordinær generalforsamling i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo, onsdag 15. april 2015 kl. 14:00. Til behandling

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kværner ASA. Generalforsamlingen avholdes torsdag 9. april 2015 kl. 09.00 i Kværner ASAs lokaler

Detaljer

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Selskapet ) 22. april 2013 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo. Møtet ble åpnet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278

Detaljer

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling FORSLAG TIL VEDTAK 7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling Styret foreslår at vedtektenes 6 om fristen for innkalling til generalforsamlingen utvides fra 1 til 2 uker,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i TTS Group ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TTS Group ASA avholdes torsdag 5. juni 2014 kl. 14.00 i selskapets lokaler, Folke Bernadottes vei 38,

Detaljer

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Aksjeeierne i Yara International ASA ( Selskapet ) innkalles herved til ordinær generalforsamling i Auditoriet,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I SOLSTAD OFFSHORE ASA

TIL AKSJONÆRENE I SOLSTAD OFFSHORE ASA TIL AKSJONÆRENE I ENGLISH VERSION OF THE INVITATION TO THE GENERAL MEETING IS AVAILABLE ON THE COMPANY WEBSITE WWW.SOLSTAD.NO www.solstad.no TIL AKSJONÆRENE I INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjonærene i Block Watne Gruppen ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i Block Watne Gruppen ASA holdes i Vika Atrium Konferansesenter, møterom Nyland, i Munkedamsveien

Detaljer

Ordinær generalforsamling for 2015 vil bli avholdt i møterom Rian i Namdalshagen, Søren R. Thornæs v. 10, Namsos.

Ordinær generalforsamling for 2015 vil bli avholdt i møterom Rian i Namdalshagen, Søren R. Thornæs v. 10, Namsos. Til aksjonærene i NTS ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 Ordinær generalforsamling for 2015 vil bli avholdt i møterom Rian i Namdalshagen, Søren R. Thornæs v. 10, Namsos. Onsdag 13. mai

Detaljer

Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2015 for Hafslund ASA torsdag 7. mai 2015 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277

Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2015 for Hafslund ASA torsdag 7. mai 2015 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277 Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2015 for Hafslund ASA torsdag 7. mai 2015 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 16. juni 2015 kl. 12.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Q-FREE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Q-FREE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Q-FREE ASA Generalforsamlingen ble avholdt den 18. mai 2009 kl 15.30 i selskapets lokaler i Thonning Owesens gate 35 C, 7044 Trondheim. Generalforsamlingen ble

Detaljer