* * * * * Vedlagt innkallingen følger møteseddel, jf vedlegg 2, styrets forslag til beslutning under sak 4 til 8, jf. vedlegg 1.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "* * * * * Vedlagt innkallingen følger møteseddel, jf vedlegg 2, styrets forslag til beslutning under sak 4 til 8, jf. vedlegg 1."

Transkript

1 Til aksjonærene i Pareto Offshorekapital ASA 6. juni 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREKAPITAL ASA Aksjeeierne i Pareto Offshorekapital ASA innkalles til ordinær generalforsamling 23. juni 2014 kl. 10:00 på selskapets forretningskontor hos Pareto Business Management AS i Dronning Mauds gate 3, 0114 Oslo, med slik forslag til Dagsorden: 1. Åpning av møtet ved daglig leder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 2. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen 3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden 4. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2013 A. Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets revisor B. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer 5. Fastsettelse av utdeling til aksjonærene 6. Styrefullmakt til å beslutte utbytte på bakgrunn av årsregnskapet for Endring av vedtekter: A. Levetid B. Kapitalnedsettelse ved sletting av egne aksjer C. Omdanning av selskapet fra allmennaksjeselskap til aksjeselskap D. Registrering i Verdipapirsentralen 8. Valg av medlemmer til selskapets styre * * * * * Vedlagt innkallingen følger møteseddel, jf vedlegg 2, styrets forslag til beslutning under sak 4 til 8, jf. vedlegg 1. I henhold til vedtak på generalforsamlingen 18. juni 2010 er de resterende vedlegg, årsregnskap og årsberetning, å finne på selskapets internettsider. Se under Aktuelt på denne internettadressen: Aksjonærer som ønsker å møte på generalforsamlingen oppfordres til å fylle ut og returnere vedlagte møteseddel innen fredag 20. juni Med vennlig hilsen for STYRET i Pareto Offshorekapital ASA Johannes Sjøflot Styreleder (Sign.)

2 VEDLEGG 1: 4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR A) FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning: Revisors honorar dekkes etter regning. 4 B) FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning: Honorar for styrets leder settes til kr , og kr per styremedlem for FASTSETTELSE AV UTDELING TIL AKSJONÆRENE Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning: a. Det utbetales et utbytte på totalt NOK b. Utbetalingen vil utgjøre NOK 1,30 pr. aksje. c. Utbetalingen gjennomføres så snart som mulig etter generalforsamlingstidspunktet. d. Utbyttet utbetales forholdsmessig til aksjonærene på utbetalingstidspunktet. e. Utdelingen skjer av innbetalte midler som tidligere er overført til annen innskutt egenkapital. Utdelingen skal derfor skatterettslig behandles som tilbakebetaling av innbetalt kapital på aksjonærenes hånd. 6 STYREFULLMAKT TIL Å BESLUTTE UTBYTTE PÅ BAKGRUNN AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2013 Forslag fra styret til generalforsamling om å fatte følgende beslutning: Styrefullmakt til å beslutte utbytte: a. Styret gis fullmakt til å beslutte utbytte på bakgrunn av årsregnskapet for 2013 b. Styrefullmakten kan benyttes flere ganger c. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2015, dog senest 30. juni ENDRING AV VEDTEKTER 7 A) LEVETID Vedtektenes 7 lyder som følger: «7. Fremskyndelse og forskyvning av Offshorefondets levetid 7.1 Selskapet skal leve og oppløses parallelt med Offshorefondet.

3 7.2 Selskapet skal ha en levetid inntil 1. juli Generalforsamlingen i Selskapet kan med simpelt flertall før 1. juli 2015, vedta å forskyve oppløsningstidspunktet med inntil en 1 års periode, dvs. inntil 1. juli Beslutning om ytterligere forskyvning av oppløsningstidspunktet krever tilslutning fra 80% av de fremmøtte stemmene på generalforsamlingen. Beslutning om utsatt oppløsning kan bare treffes av generalforsamlingen dersom Selskapet har mottatt skriftlig anbefaling om dette fra Pareto.» Selskapets eneste virksomhet er å eie aksjer i Pareto World Wide Offshore AS, hvor det er foreslått overfor generalforsamlingen at avviklingstidspunktet utsettes med ett år til 1. juli Følgelig ønsker Selskapets styre å utsette avviklingstidspunktet til 1. juli 2016 parallelt med dette. Siden siste forlengelse i 2013 har man sett at markedene har styrket seg, men realisasjonsmulighetene har dessverre ikke materialisert seg i den utstrekning man hadde ønsket. PWWO har et klart mandat om å realisere porteføljen, men man ønsker ikke å tvinge gjennom salg av hele porteføljen innen 1. juli Et slikt presset salg vil kunne være ødeleggende for aksjonærenes verdier. Gjennom ytterligere ett års forlengelse anser styret og forvalter i PWWO en betydelig økt sannsynlig for at man vil komme i mål med realisasjon av porteføljen. Det presiseres at realisasjoner ikke utsettes til 2016, men gjennomføres løpende så raskt det anses fornuftig for å iverata aksjonærenes verdier. Man vurderer konkrete realisasjonsmuligheter i flere av investeringene som man mener kan materialisere seg i løpet av det neste året, men en full realisasjon av samtlige investeringer innen 1. juli 2015 anses svært vanskelig å gjennomføre. Behovet for ytterligere ett års forlengelse støttes av styret i Pareto Offshorekapital ASA. Styret foreslår derfor at avviklingstidspunktet utsettes og at vedtektenes 7endres til å lyde som følger: «7. Fremskyndelse og forskyvning av Offshorefondets levetid 7.1 Selskapet skal leve og oppløses parallelt med Offshorefondet. 7.2 Selskapet skal ha en levetid inntil 1. juli Beslutning om ytterligere forskyvning av oppløsningstidspunktet krever tilslutning fra 80% av de fremmøtte stemmene på generalforsamlingen. Beslutning om utsatt oppløsning kan bare treffes av generalforsamlingen dersom Selskapet har mottatt skriftlig anbefaling om dette fra Pareto.» Selskapets vedtekter og avtaleverk, herunder Aksjonæravtale og Avtale om kapitalforvaltning, oppdateres i samsvar med dette forslaget. 7 B) KAPITALNEDSETTELSE VED SLETTING AV EGNE AKSJER I august 2013 ble det besluttet i generalforsamling å gi fullmakt til styret å erverve egne aksjer forutsatt at likebehandlingsprinsippet etterleves. I oktober 2013 kjøpte Selskapet egne aksjer til en kurs på NOK 35,53 per aksje.

4 Styret har besluttet enstemmig å foreslå overfor generalforsamlingen fatter følgende beslutning: a. Aksjekapitalen settes ned fra NOK , med NOK , til NOK b. Selskapets vedtekter 4, 2. ledd endres tilsvarende. c. Nedsettingen gjennomføres ved innløsning av aksjer. d. Nedsettingen skal benyttes til sletting av selskapets egne aksjer etter aksjeloven kapittel 9. 7 C) OMDANNING AV SELSKAPET FRA ALLMENNAKSJESELSKAP TIL AKSJESELSKAP Styret fremmer forslag om å gjennomføre omdanning av selskapet fra allmennaksjeselskap til aksjeselskap i medhold av allmennaksjelovens Begrunnelsen fra Styret til en omdanning til aksjeselskap er at Selskapet nå er i en avviklingsfase og behovet for å være et allment aksjeselskap er ikke lenger er nødvendig ei heller påkrevet. En omdanning av selskapet innebærer at selskapet ikke kan henvende seg til allmennheten i forbindelse med emisjoner eller notere seg på Oslo Børs. Dette vil ikke være nødvendig da selskapet nå er under avvikling. Ved en omdanning til aksjeselskap er det ikke et krav at selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen (ref. sak 7 D). Styret ser også fordelen ved en omdanningen vil medføre at det etter aksjeloven ikke lenger kreves at selskapets aksjekapital skal overstige NOK Styret foreslår enstemmig overfor generalforsamlingen fatter følgende vedtektsendringer av 1 - vedtekt, fra: Selskapets navn er Pareto Offshorekapital ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. til: Selskapets navn er Pareto Offshorekapital AS. Selskapet er et aksjeselskap Selskapets vedtekter og avtaleverk, herunder Aksjonæravtale og Avtale om kapitalforvaltning, oppdateres i samsvar med dette forslaget. 8 D) REGISTRERING I VERDIPAPIRSENTRALEN Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning om endring av vedtekter: 4 «Aksjekapital og aksjer» 2. ledd fra: Selskapets aksjer skal være fritt omsettelige. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS). 4 - Aksjekapital og aksjer, 2. ledd til: «Selskapets aksjer skal være fritt omsettelige.»

5 8 VALG AV MEDLEMMER TIL SELSKAPETS STYRE Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning om valg av styre: Selskapets styre skal bestå av: Johannes Sjøflot (styreleder), Daniel Slåtto (styremedlem) Hans Erik Lie (styremedlem) og Liv Randi Høydahl Ohme (styremedlem).

6 VEDLEGG 2: MØTESEDDEL Aksjeeiere som vil møte i generalforsamlingen oppfordres til å fylle ut og undertegne møteseddelen nedenfor og returnere denne innen 20. juni 2014 til: Pareto Offshorekapital ASA c/o Pareto Investorservice AS Dronning Mauds gate 3, 0114 Oslo Telefax MØTESEDDEL Undertegnede vil møte i ordinær generalforsamling i Pareto Offshorekapital ASA den 23. juni 2014 kl. 10:00 på selskapets forretningskontor hos Pareto Business Management AS i Dronning Mauds gate 3, 0114 Oslo og avgi stemme for:.. egne aksjer antall.. andres aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er) antall I alt for.. aksjer antall Sted og dato underskrift (gjentas med blokkbokstaver) Eventuelle fullmakter til å møte og avgi stemme for andre vedlegges og tas med i original i generalforsamlingen

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 16. juni 2015 kl. 12.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i Ordinær generalforsamling i avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 6. mai 2014, klokken 14.00 Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Fredag 17. april 2015 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Til

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærer INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler

Detaljer

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Aksjeeierne i Yara International ASA ( Selskapet ) innkalles herved til ordinær generalforsamling i Auditoriet,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i Forskningsparken, Sykehusveien

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MENTOR MEDIER AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MENTOR MEDIER AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MENTOR MEDIER AS Aksjeeierne i Mentor Medier AS innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling 2. juli 2015 kl. 14.00 i selskapets lokaler, i Grubbegt

Detaljer

innkalling til generalforsamling

innkalling til generalforsamling innkalling til generalforsamling Data Respons ASA Sandviksveien 26, NO-1363 Høvik, Norway Phone: +47 67 11 20 00 E-mail: info@datarespons.com www.datarespons.com Til aksjonærene i Data Respons ASA Aksjeeierne

Detaljer

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki.

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki. Til aksjonærene i Kitron ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. APRIL 2015 KL. 08.30 Ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Kitron ) vil bli avholdt tirsdag 21. april 2015, kl. 08.30 på Hotel

Detaljer

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det Aksjonrerene i Pareto World Wide Shipping II AS 8. november20ll FUSJON AV PARE,TOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II AS (pwws

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling for Odfjell SE avholdes i Conrad Mohrsv. 29, Minde, 5072 Bergen, tirsdag 4. mai 2010 kl. 16:00. Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Borregaard ASA holder ordinær generalforsamling i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo, onsdag 15. april 2015 kl. 14:00. Til behandling

Detaljer

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Selskapet ) 22. april 2013 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo. Møtet ble åpnet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 7. april 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 28. april 2011 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23. mai 2014 kl.

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 25. april 2012 kl. 14.00 i Thon Vika Atrium,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i TTS Group ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TTS Group ASA avholdes torsdag 5. juni 2014 kl. 14.00 i selskapets lokaler, Folke Bernadottes vei 38,

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kværner ASA. Generalforsamlingen avholdes torsdag 9. april 2015 kl. 09.00 i Kværner ASAs lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjeeiers fullstendige navn og adresse INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjonærer i SalMar ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Statoil ASA DAGSORDEN INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 14. mai 2014, kl. 17.00 i Stavanger Forum, Gunnar Warebergsgate 13, 4021 Stavanger 1. Åpning av generalforsamlingen ved

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EVRY ASA En ekstraordinær generalforsamling i EVRY ASA ("Selskapet") skal avholdes på Telenor Expo, Snarøyveien 30, Fornebu, den 23. mars 2015 klokken 12.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Tirsdag, 29. april 2014 kl. 18.00. i SpareBank 1 SR-Banks lokaler i Bjergsted Terrasse 1, Stavanger

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Tirsdag, 29. april 2014 kl. 18.00. i SpareBank 1 SR-Banks lokaler i Bjergsted Terrasse 1, Stavanger Til aksjeeierne i SpareBank 1 SR-Bank ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag, 29. april 2014 kl. 18.00 i SpareBank 1 SR-Banks lokaler i Bjergsted Terrasse 1, Stavanger DAGSORDEN Sak 1 Sak

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA avholdes i selskapets lokaler, Strandgata 3, Tromsø: Torsdag 7. mai 2009, kl. 12:00 Til

Detaljer

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling FORSLAG TIL VEDTAK 7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling Styret foreslår at vedtektenes 6 om fristen for innkalling til generalforsamlingen utvides fra 1 til 2 uker,

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EVRY ASA En ekstraordinær generalforsamling i EVRY ASA ("Selskapet") skal avholdes på Telenor Expo, Snarøyveien 30, Fornebu, den 23. mars 2015 klokken 10.00

Detaljer