Innkalling til ordinær generalforsamling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til ordinær generalforsamling"

Transkript

1 Til aksjeeierne i Tromsø, Innkalling til ordinær generalforsamling Styret i ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling: Tid: 19. juni 2014 kl Sted: I Ayanda AS lokaler i Østensjøveien 36, 3. etg, 0667 Oslo Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder, med opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere. 2. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen. 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 4. Godkjennelse av Selskapets og konsernets årsregnskap og årsberetning for 2013, herunder disponering av morselskapets resultat. 5. Godkjennelse av revisors godtgjørelse. 6. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer. 7. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer. 8. Forslag om fullmakt til styret for videreføring av dagens opsjonsordning. 9. Valg av styre. 10. Valg av medlemmer til valgkomiteen. Styrets forslag til vedtak på hvert enkelt punkt på dagsorden er lagt ved som vedlegg 3. Selskapet har totalt aksjer som hver gir én stemme på Selskapets generalforsamling. Aksjeeiere kan la seg representere ved fullmektig ved at det fremlegges skriftlig og datert fullmakt. Fullmaktsskjema er vedlagt som vedlegg 1. Aksjeeiere har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver. Aksjeeiere og fullmektiger som ønsker å delta på generalforsamlingen anmodes om å sende inn påmeldingsskjema vedlagt som vedlegg 2 innen 16. juni 2014.

2 Vedlagt som vedlegg 4 følger årsregnskap inkl. årsberetning og revisors beretning. Alle dokumenter er også tilgjengelig ved henvendelse til v/ Kai Møller; tlf , mail; Vel møtt! Med vennlig hilsen, for styret i (sign.) Helge Midttun Styrets leder Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg 4 Vedlegg 5 Fullmaktsskjema Påmeldingsskjema Styrets forslag til vedtak Årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning. Innstilling fra Valgkomiteen

3 VEDLEGG 1 FULLMAKTSSKJEMA Undertegnede aksjeeier i (org.nr ), gir herved (sett kryss): Styrets leder Helge Midttun eller den han bemyndiger eller (fyll inn navn på fullmektig) fullmakt til å møte og å avgi stemme for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i Ayanda Group AS den Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Fullmakten omfatter ikke rett til å tegne aksjer. Sted: Dato: / / Aksjeeierens navn: Adresse: Signatur: Dersom aksjeeieren er et selskap: Tittel: Fullmakten sendes til, scannet til epost eller leveres til mottakeren av fullmakten og medbringes til generalforsamlingen. Dersom aksjeeieren er et selskap må det vedlegges kopi av firmaattest, fullmakt eller på annen måte dokumenteres at personen opptrer på vegne av selskapet.

4 VEDLEGG 2 PÅMELDINGSSKJEMA Undertegnede aksjeeier/fullmektig vil møte på generalforsamling i den Sted: Dato: / / Navn: Adresse: Signatur: Dersom undertegnede er fullmektig: Jeg/vi møter som fullmektig for (navn). Påmeldingen sendes innen til, scannet til epost

5 VEDLEGG 3 - STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK VED ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 19. JUNI 2014 Sak 4 Godkjennelse av selskapets og konsernets årsregnskap og årsberetning for 2013 Årsregnskap inkl. styrets årsberetning og revisors beretning for 2013 er vedlagt som vedlegg 4. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2013 godkjennes. Revisors beretning tas til etterretning. Sak 5 Godkjennelse av revisors godtgjørelse Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: Godtgjørelse til revisor for 2013 godkjennes etter regning. I regnskapet for 2013 er lovpålagt revisjon kostnadsført med NOK i konsernet og NOK ,- i morselskapet. Sak 6 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer Det vises til innstilling fra valgkomiteen (Vedlegg 5). Honorar for styrets medlemmer for perioden fastsettes til: - Styreleder NOK ,- - Styremedlem NOK ,- (ikke ansatt hos aksjonær) - Styremedlem NOK ,- (ansatt hos aksjonær) De samme satsene legges til grunn for perioden Medlemmer av underkomiteer i styret honoreres med NOK 5.000,- pr møte. Sak 7 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer Det vises til innstilling fra valgkomiteen (Vedlegg 5). Det utbetales ikke honorar til valgkomiteens medlemmer Sak 8 Forslag om videreføring av opsjonsordning frem til 2017 og fullmakt til styret for gjennomføring av opsjonsordningen Styret foreslår å videreføre opsjonsordningen for eksterne styremedlemmer og ledende ansatte i selskapet. Under gjeldende opsjonsordning er det utstedt opsjoner til styremedlemmer og ledende ansatte. Hver opsjon gir rett til å tegne én aksje i selskapet til tegningskurs NOK 16.

6 Styret foreslår at det utstedes totalt nye opsjoner som tildeles som følger: Styremedlem fra ikke ansatt hos aksjonær Medlem av Konsernledergruppen (CFO) totalt opsjoner totalt opsjoner Bakgrunnen for forslaget er ønske om at ovennevnte styremedlem skal få mulighet til å opptjene samme antall opsjoner som øvrige ordinære styremedlemmer (60.000), samt at CFO skal kunne opptjene samme antall opsjoner som øvrige medlemmer av konsernledergruppen (75.000). Hver opsjon gir rett til å tegne én aksje i selskapet til tegningskurs NOK 16. Styret gis fullmakt til å fravike opptjeningsreglene dersom spesielle forhold skulle tilsi at dette er verdiskapende for aksjonærene. Selskapet har i dag utstedt opsjoner, men har i henhold til Generalforsamlingsfullmakt fra 2011 kun anledning til å utstede opsjoner. Dette må det rettes opp i og styret ber om at Generalforsamlingen i tillegg til de ovennevnte opsjoner i tillegg utsteder opsjoner; samlet nye opsjoner. Forutsatt at selskapets generalforsamling treffer vedtak i henhold til styrets forslag vil selskapets opsjonsprogram omfatte i alt opsjoner. Styret foreslår videre at frist for utøvelse av opsjonene forlenges til en-1- mnd etter avgitt årsregnskap for Dette vil for de fleste av deltakerne innebærer dette en 1. års forlengelse av frist for utøvelse ifht dagens avtale. Styret fremmer følgende forslag til vedtak til generalforsamlingen i : "Generalforsamlingen godkjenner en videreføring av eksisterende opsjonsordning ved utstedelse av opsjoner i henhold til styrets forslag. Hver tildelte opsjon gir rett til å tegne én aksje i selskapet til tegningskurs NOK 16, dog slik at tegningskurs og/eller antall aksjer skal kunne justeres som følge av kapitalendringer i selskapet. Opsjonene kan utøves etter tildeling som nærmere angitt i vilkårene under opsjonsordningen, dog slik at alle eksisterende og nye opsjoner må utøves senest innen 1 mnd. etter godkjent årsregnskap for 2015." Ettersom fullmakten omfatter utstedelse av aksjer under selskapets opsjonsordning er det nødvendig å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett, jf. aksjeloven Styrets forslag til vedtak er som følger: "(1) Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK ved utstedelse av inntil aksjer, hver aksje pålydende NOK 4. Fullmakten gjelder utstedelse av aksjer under selskapets opsjonsordning for styremedlemmer og ansatte, og aksjer kan utstedes i én eller flere kapitalforhøyelser etter styrets beslutning. Tegningskurs per aksje skal være NOK 16, men slik at tegningskurs og/eller antall aksjer i henhold til selskapets opsjonsordning kan justeres som følge av eventuelle kapitalendringer i selskapet. (2) Fullmakten skal gjelde for en periode på 3 år med mindre fullmakten endres, fornyes eller trekkes tilbake før det er gått to år.

7 (3) Aksjeeiernes fortrinnsrett skal kunne fravikes ved utstedelse av aksjer i henhold til fullmakten. (4) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. aksjeloven Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon, jf. aksjeloven (5) Styret gis fullmakt til å endre selskapets vedtekter i nødvendig utstrekning som følge av at det gjennomføres kapitalforhøyelser i henhold til fullmakten." Sak 9 Valg av styret Det vises til innstilling fra valgkomiteen (Vedlegg 5). Fire styremedlemmer er på valg i Dette gjelder Ann-Tove Kongsnes, Karl-Johan Jakola, Thomas Jessen og Per-Olof Olsen. Som styremedlemmer gjenvelges: - Ann-Tove Kongsnes, styremedlem - Karl Johan Jakola, styremedlem - Per-Oluf Olsen, styremedlem - Thomas Jessen, styremedlem. I tillegg til ovennevnte vil styret for 2014/15 bestå av: Helge Midttun, styreleder Richard Godfrey, styremedlem Benedicte Fossum, styremedlem Sak 10 Valg av medlemmer til valgkomiteen Det vises til innstilling fra valgkomiteen (Vedlegg 5) Til valgkomiteen velges: - Helge Moen, leder - Bård Hall - Steinar Fossen - Johan Skjølberg.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærer INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i Forskningsparken, Sykehusveien

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i Ordinær generalforsamling i avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 6. mai 2014, klokken 14.00 Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

innkalling til generalforsamling

innkalling til generalforsamling innkalling til generalforsamling Data Respons ASA Sandviksveien 26, NO-1363 Høvik, Norway Phone: +47 67 11 20 00 E-mail: info@datarespons.com www.datarespons.com Til aksjonærene i Data Respons ASA Aksjeeierne

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Fredag 17. april 2015 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Til

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kværner ASA. Generalforsamlingen avholdes torsdag 9. april 2015 kl. 09.00 i Kværner ASAs lokaler

Detaljer

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki.

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki. Til aksjonærene i Kitron ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. APRIL 2015 KL. 08.30 Ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Kitron ) vil bli avholdt tirsdag 21. april 2015, kl. 08.30 på Hotel

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23. mai 2014 kl.

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 7. april 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 28. april 2011 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjeeiers fullstendige navn og adresse INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjonærer i SalMar ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Borregaard ASA holder ordinær generalforsamling i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo, onsdag 15. april 2015 kl. 14:00. Til behandling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Aksjeeierne i Yara International ASA ( Selskapet ) innkalles herved til ordinær generalforsamling i Auditoriet,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i TTS Group ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TTS Group ASA avholdes torsdag 5. juni 2014 kl. 14.00 i selskapets lokaler, Folke Bernadottes vei 38,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA avholdes i selskapets lokaler, Strandgata 3, Tromsø: Torsdag 7. mai 2009, kl. 12:00 Til

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 25. april 2012 kl. 14.00 i Thon Vika Atrium,

Detaljer

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL Ordinær generalforsamling i Aker Kværner ASA ble avholdt onsdag 15 mars 2006 i auditoriet i selskapets lokaler i Prof. Kohtsvei 15, Lysaker. 1. KONSTITUERING Generalforsamlingen

Detaljer

Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2015 for Hafslund ASA torsdag 7. mai 2015 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277

Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2015 for Hafslund ASA torsdag 7. mai 2015 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277 Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2015 for Hafslund ASA torsdag 7. mai 2015 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling for Odfjell SE avholdes i Conrad Mohrsv. 29, Minde, 5072 Bergen, tirsdag 4. mai 2010 kl. 16:00. Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Selskapet ) 22. april 2013 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo. Møtet ble åpnet

Detaljer

Ordinær generalforsamling for 2015 vil bli avholdt i møterom Rian i Namdalshagen, Søren R. Thornæs v. 10, Namsos.

Ordinær generalforsamling for 2015 vil bli avholdt i møterom Rian i Namdalshagen, Søren R. Thornæs v. 10, Namsos. Til aksjonærene i NTS ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 Ordinær generalforsamling for 2015 vil bli avholdt i møterom Rian i Namdalshagen, Søren R. Thornæs v. 10, Namsos. Onsdag 13. mai

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I SOLSTAD OFFSHORE ASA

TIL AKSJONÆRENE I SOLSTAD OFFSHORE ASA TIL AKSJONÆRENE I ENGLISH VERSION OF THE INVITATION TO THE GENERAL MEETING IS AVAILABLE ON THE COMPANY WEBSITE WWW.SOLSTAD.NO www.solstad.no TIL AKSJONÆRENE I INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det

Detaljer

* * * * * Vedlagt innkallingen følger møteseddel, jf vedlegg 2, styrets forslag til beslutning under sak 4 til 8, jf. vedlegg 1.

* * * * * Vedlagt innkallingen følger møteseddel, jf vedlegg 2, styrets forslag til beslutning under sak 4 til 8, jf. vedlegg 1. Til aksjonærene i Pareto Offshorekapital ASA 6. juni 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREKAPITAL ASA Aksjeeierne i Pareto Offshorekapital ASA innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder. 2. Opprettelse

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MENTOR MEDIER AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MENTOR MEDIER AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MENTOR MEDIER AS Aksjeeierne i Mentor Medier AS innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling 2. juli 2015 kl. 14.00 i selskapets lokaler, i Grubbegt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 16. juni 2015 kl. 12.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer