Dagsorden. 1. Åpning av møtet samt opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Styret har utpekt advokat Sverre Tysland til å åpne møtet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dagsorden. 1. Åpning av møtet samt opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Styret har utpekt advokat Sverre Tysland til å åpne møtet."

Transkript

1 Til aksjeeierne i Cermaq ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I CERMAQ ASA Aksjeeierne i Cermaq ASA innkalles til ordinær generalforsamling tirsdag 21. mai 2013 kl i auditoriet i 1. etasje på Grev Wedels plass 5 i Oslo. Innkallingen og vedlagte dokumenter er også tilgjengelig på selskapets hjemmesider: Til behandling foreligger slik Dagsorden 1. Åpning av møtet samt opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Styret har utpekt advokat Sverre Tysland til å åpne møtet. 2. Valg av møteleder Styret foreslår at advokat Sverre Tysland velges som møteleder. Tysland er uavhengig av selskapet og selskapets ledelse og har ikke øvrige oppdrag for selskapet. 3. Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder 4. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden 5. Godkjennelse av årsregnskap og styrets beretning for 2012, herunder konsernregnskapet, utdeling av utbytte og disponering av årets resultat Det vises til årsrapport for 2012, som er tilgjengelig på Cermaq ASAs hjemmeside Styret foreslår at det utdeles et utbytte på NOK 1 per aksje for Utbyttet foreslås utbetalt til selskapets aksjeeiere per 21. mai 2013, og aksjen vil da bli notert eksklusiv utbytte fra og med 22. mai Dersom styrets forslag vedtas, vil utbytte utbetales 28. mai Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for Cermaq ASA og konsernet for regnskapsåret Generalforsamlingen godkjenner at det utdeles et utbytte på NOK 1 per aksje for regnskapsåret Utbetalingen behandles i sin helhet som tilbakebetaling av innbetalt kapital. Utbytte vil bli utbetalt 28. mai 2013 til selskapets aksjeeiere per 21. mai Aksjen noteres eksklusiv utbytte fra og med 22. mai Cermaq ASA Grev Wedels plass 5 P.O. Box 144, Sentrum N-0102 OSLO Tel: Fax: Bankgiro: IBAN nr.: NO Organisasjonsnummer: NO MVA

2 2/9 Generalforsamlingen godkjenner at årsresultatet i Cermaq ASA for 2012 på NOK disponeres slik: Resultat Avsatt til utbytte Overført til annen egenkapital Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Det vises til erklæring om eierstyring og selskapsledelse fastsatt av styret 14. mars 2013, som er inntatt i årsrapporten for Av allmennaksjeloven 5-6 (4) fremgår at generalforsamlingen skal behandle styrets erklæring for eierstyring og selskapsledelse i henhold til regnskapsloven 3-3 b. Det skal ikke stemmes over redegjørelsen. 7. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte Det vises til erklæring fastsatt av styret 14. mars 2013 som er inntatt i årsrapporten for Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: Generalforsamlingen slutter seg til retningslinjene i erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Cermaq ASA, fastsatt av styret i Cermaq ASA 14. mars 2013, herunder godkjenner generalforsamlingen retningslinjene som vedrører ytelser som nevnt i allmennaksjeloven 6-16 a første ledd, tredje punktum nr Fullmakt til å erverve egne aksjer Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve egne aksjer med inntil fem prosent av de utestående aksjene i Cermaq ASA. Formålet med fullmakten til erverv av egne aksjer er å kunne benytte egne aksjer for å gjennomføre et opsjonsprogram og et aksjeprogram for alle ansatte i Cermaq-gruppen, i henhold til vedtak om slike programmer på den ordinære generalforsamlingen i Det tildeles ikke nye opsjoner under det nevnte opsjonsprogrammet. Videre er formålet å kunne benytte egne aksjer til hel eller delvis betaling ved erverv av virksomhet. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: 1. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi av inntil NOK , dog slik at selskapets beholdning av egne aksjer aldri skal utgjøre mer enn fem prosent av utestående aksjer til enhver tid. 2. Egne aksjer kan erverves for å benytte aksjene til gjennomføring av opsjonsprogram og aksjeprogram for alle ansatte i Cermaq-gruppen, i henhold til vedtak om slike programmer på den ordinære generalforsamlingen i Videre kan egne aksjer erverves for å benyttes til hel eller delvis betaling ved erverv av virksomhet. Egne aksjer kan erverves for å ha aksjer i beredskap for formålene angitt over. 3. Den laveste og høyeste verdien som aksjer kan erverves til er henholdsvis NOK 10 og NOK 300.

3 3/9 4. Selskapets erverv av egne aksjer skal foretas på børs eller på annen måte til børskurs og slik at alminnelige prinsipper for likebehandling av aksjeeierne etterleves. Avhendelse av selskapets egne aksjer skal skje i overensstemmelse med formålene for erverv av egne aksjer, jf. punkt 2, eller på børs eller på annen måte til børskurs og slik at alminnelige prinsipper for likebehandling av aksjeeierne etterleves. 5. Fullmakten gjelder fra ordinær generalforsamling 21. mai 2013 og frem til 30. juni Denne fullmakten erstatter den tidligere styrefullmakten til erverv av egne aksjer som ble vedtatt 9. mai Godkjennelse av godtgjørelse til revisor Styret foreslår at godtgjørelsen til revisor på NOK for 2012 godkjennes. 10. Godtgjørelse til styrets, valgkomiteens, revisjonsutvalgets og kompensasjonsutvalgets medlemmer Det vises til innstilling fra valgkomiteen som er tilgjengelig på Cermaq ASAs hjemmeside Valg av styremedlemmer Det vises til innstilling fra valgkomiteen som er tilgjengelig på Cermaq ASAs hjemmeside Erverv av aksjer i Copeinca ASA: Fortrinnsrettsemisjon Introduksjon Den 5. april 2013 annonserte Cermaq ASA at selskapet hadde inngått avtaler med Copeinca ASA og enkelte av Copeinca ASAs aksjonærer som, på visse betingelser, ville sikre Cermaq ASA over 50 prosent av aksjene i Copeinca ASA. Den 4. april 2013 tegnet Cermaq ASA aksjer i Copeinca ASA i en rettet emisjon til tegningskurs NOK 59,70 per aksje. Samtidig inngikk Cermaq ASA en avtale med et datterselskap av Copeinca ASA om kjøp av aksjer i Copeinca ASA til kurs NOK 59,70 per aksje. Videre inngikk Cermaq ASA en avtale med en gruppe aksjonærer i Copeinca ASA om kjøp av totalt aksjer i Copeinca ASA. Aksjene som selges gjennom sistnevnte avtale overdras til kurs NOK 59,70 per aksje, og deler av oppgjøret overfor enkelte av selgerne planlegges oppgjort i form av aksjer i Cermaq ASA. Cermaq ASAs forpliktelse til å gjennomføre denne avtalen er betinget av enkelte forhold, herunder at det gjennomføres en fortrinnsrettsemisjon på NOK millioner i Cermaq ASA, samt at det gjennomføres et offentlig frivillig tilbud til alle aksjonærer i Copeinca ASA på bestemte vilkår, med tilbudspris NOK 59,70 per aksje Cermaqs formål med transaksjonen Copeinca er en av Perus ledende produsenter av fiskemel og fiskeolje. Hovedformålet med oppkjøpet av Copeinca er å etablere Copeinca som en ny forretningsenhet for fiskemel og fiskeolje i Cermaq-gruppen og sikre essensielle marine ingredienser for EWOS' fiskefôrkunder. Det kombinerte selskapet vil anvende den betydelige kompetansen og erfaringen som ligger i begge organisasjonene, og gjennom dette forbedre ytelsen og kvaliteten på ulike fiskemel og fiskeoljer, optimalisere

4 fôrsammensetning og tilby fôrkundene råmateriale som det er begrenset tilgang til. Transaksjonen vil understøtte Cermaq ASAs visjon om å bygge et integrert marint proteinselskap. Det antas å ligge betydelige synergier mellom de to selskaper Nærmere om erverv av Copeinca-aksjene Cermaq ASAs kjøp av de aksjer i Copeinca ASA som ikke allerede er eiet av Cermaq ASA er planlagt finansiert gjennom eksisterende tilgjengelige kredittlinjer, samt gjennom: En fortrinnsrettsemisjon med brutto proveny på ca NOK millioner (se punkt 12.4 nedenfor), og Utstedelse av et antall vederlagsaksjer til enkelte av selgerne (se punkt 13 nedenfor). Fortrinnsrettsemisjonen vil gjennomføres som en ordinær fortrinnsrettsemisjon med fortrinnsrett for Cermaq ASAs eksisterende aksjonærer. Største aksjonær i Cermaq ASA er staten ved Nærings- og Handelsdepartementet, med en eierandel på 43,54 prosent. Nærings- og Handelsdepartementet har gitt sin støtte til transaksjonen, og foreslått at Stortinget gir sitt samtykke til deltagelse i fortrinnsrettsemisjonen. ABG Sundal Collier og DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, har, på markedsmessige vilkår og betingelser, herunder en betingelse om at Nærings- og Handelsdepartementet tegner sin andel av fortrinnsrettsemisjonen, den 4. april 2013 garantert at den delen av emisjonen som ikke reflekterer Nærings- og Handelsdepartementets og Folketrygdfondets eierandel blir fulltegnet. Folketrygdfondet forpliktet seg den 4. april 2013 til å tegne sin pro rata andel av emisjonen basert på fondets eierandel pr nevnte dato. Folketrygdfondet, ABG Sundal Collier og DNB Markets mottar som vederlag for disse kommitteringer et beløp tilsvarende 1,35 prosent av garantibeløpet. Utstedelse av vederlagsaksjer i Cermaq ASA til enkelte av selgerne planlegges strukturert slik at styret i Cermaq ASA får en fullmakt til å utstede aksjer til de aktuelle selgerne. Denne transaksjonen planlegges gjennomført delvis som en såkalt tingsinnskuddsemisjon i Cermaq ASA. Vedtakene nevnt under punkt 12 (fortrinnsrettsemisjon) og 13 (styrefullmakt til å utstede aksjer) er gjensidig avhengige av hverandre. 4/ Vedtak om fortrinnsrettsemisjon Styret anbefaler at generalforsamlingen vedtar en kapitalforhøyelse som vil tilføre Cermaq ASA om lag NOK millioner. Beløpet skal hovedsakelig benyttes til å erverve aksjer i Copeinca ASA. Det er ventet at kapitalforhøyelsen vil bli gjennomført i løpet av juni Tegningskursen og antall aksjer som skal utstedes i emisjonen er foreløpig ikke fastsatt. Styret vil i samråd med selskapets finansielle rådgivere for emisjonen fastsette tegningskursen og størrelsen på emisjonen innenfor de rammer som er angitt i forslaget til vedtak, blant annet under hensyntagen til de generelle markedsforholdene og aksjekursen for Cermaq ASAs aksjer på det aktuelle tidspunkt. Tegningskursen vil representere en rabatt i forhold til aksjekursen i Cermaq ASA.

5 Endelig tegningskurs og endelig antall aksjer som vil bli tilbudt og utstedt i fortrinnsrettsemisjonen vil bli søkt fastsatt og meddelt av styret før avholdelse av generalforsamlingen, men senest før tegningsperiodens start. Cermaq ASA vil distribuere et prospekt relatert til emisjonen. Prospektet skal godkjennes av Finanstilsynet, og tegningsperioden vil ikke starte før prospektet er godkjent. Planlagt start på tegningsperioden er 27. mai 2013, og planlagt slutt er 10. juni 2013 klokken 16:30 (CET). Dersom prospektet ikke er godkjent innen planlagt start vil tegningsperioden begynne to børsdager etter at slik godkjennelse foreligger, og vare i to uker deretter. Aksjeeierne har i henhold til allmennaksjeloven 10-4 fortrinnsrett til tegning av de nye aksjene i samme forhold som de fra før eier aksjer i selskapet. Aksjonærer i selskapet per 21. mai 2013 vil derfor etter styrets forslag motta tegningsretter i forhold til sitt aksjeinnehav på nevnte dato, som vil bli registrert på den enkelte aksjonærs VPS-konto på eller omkring den 27. mai Hver tegningsrett vil gi eieren rett til å tegne og få tildelt én aksje i fortrinnsrettsemisjonen. Tegningsrettene vil være fritt omsettelige. Ved bedømmelsen av spørsmålet om å tegne aksjer vises det til bakgrunnsinformasjonen nevnt ovenfor, samt til Cermaq ASAs børsmeldinger datert 5. april Prospektet som blir utarbeidet i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen vil utgjøre tegningsgrunnlaget for emisjonen. Utover denne informasjonen og de nyheter som kommuniseres av Cermaq ASA til markedet på vanlig måte, er det ikke inntruffet hendelser etter siste balansedag som er av vesentlig betydning for selskapet. Kopier av det seneste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er utlagt på Cermaq ASAs hovedkontor, og er også tilgjengelig på selskapets hjemmesider Tegningsrettene og aksjene som er foreslått utstedt er ikke, og vil ikke bli, registrert i samsvar med US Securities Act of 1933 (som endret), og kan ikke tilbys eller selges i USA uten et unntak fra registreringskravene i US Securities Act. Denne innkallingen utgjør ikke et tilbud om å erverve tegningsretter eller aksjer, verken i USA eller annetsteds. Styret anbefaler at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: 1. "Selskapets aksjekapital skal forhøyes med minimum NOK og maksimum NOK fra NOK til minimum NOK og maksimum NOK ved utstedelse av minimum og maksimum nye aksjer hver pålydende NOK 10. Det endelige antall aksjer som skal utstedes fastsettes av styret før tegningsperiodens start. 2. Selskapets aksjonærer per 21. mai 2013 skal ha fortrinnsrett til å tegne de nye aksjene. Det utstedes omsettelige tegningsretter. Overtegning og tegning uten tegningsretter er tillatt. 3. Selskapet skal utstede et prospekt godkjent av Finanstilsynet i forbindelse med kapitalforhøyelsen. Om ikke styret beslutter noe annet, skal prospektet ikke registreres ved eller godkjennes av noen norske eller utenlandske myndigheter annet enn Finanstilsynet. 4. De nye aksjene kan ikke tegnes av investorer i jurisdiksjoner hvor det ikke er tillatt å tilby nye aksjer til vedkommende investor uten registrering eller godkjennelse av prospekt (med mindre slik registrering eller godkjennelse er 5/9

6 skjedd i henhold til vedtak av styret), eller der særlige undersøkelser av lovligheten av gjennomføring av tilbud av aksjer uten lokalt prospekt anses byrdefullt for selskapet. Selskapet (eller noen utpekt av selskapet) kan, med hensyn til slike aksjonærer, herunder aksjonærer som ikke er berettiget til å tegne nye aksjer som følge av begrensninger i lov eller andre regler i den jurisdiksjon hvor aksjonæren er bosatt eller statsborger, selge tegningsrettene tilhørende en slik aksjonær mot overføring av netto proveny fra slikt salg til aksjonæren. 5. Følgende tildelingskriterier skal gjelde for aksjene: a. Det vil bli tildelt aksjer i henhold til de (tildelte og erververvede) tegningsretter tegneren har benyttet til å tegne nye aksjer i tegningsperioden. Hver tegningsrett gir rett til å tegne og få tildelt én ny aksje. b. Dersom ikke alle tegningsrettene benyttes i tegningsperioden, har de tegnere som har benyttet sine tegningsretter og som har overtegnet, rett til å få tildelt de gjenværende nye aksjer på pro rata basis basert på det antall tegningsretter som er benyttet av hver slik tegner i samsvar med allmennaksjeloven Dersom proratarisk tildeling ikke lar seg gjennomføre som følge av antallet nye aksjer, vil selskapet foreta tildeling etter loddtrekning. c. Gjenværende nye aksjer som ikke er tildelt i henhold til tildelingskriteriene i punkt a. og b. ovenfor, skal tildeles tegnere som ikke innehar tegningsretter. Tildeling vil bli forsøkt gjort pro rata basert på relevante tegningsbeløp, dog slik at tildeling kan bli rundet ned til nærmeste hele 100 aksjer. d. Eventuelle gjenværende nye aksjer som ikke er tildelt i henhold til de ovennevnte tildelingsskriteriene, vil bli tildelt deltakere i garantikonsortiet så langt disse ikke har oppfylt sin garantiforpliktelse gjennom å tegne seg for aksjer i tegningsperioden, basert på og i henhold til sine respektive garantiforpliktelser. 6. Tegningskursen i fortrinnsrettsemisjonen skal være mellom NOK 16 og NOK 160 per aksje. Den endelige tegningskursen skal før tegningsperiodens start fastsettes av styret. Innskuddet skal ytes i penger. 7. Tegningsperioden skal begynne 27. mai 2013 og avsluttes 10. juni 2013 kl. 16:30 CET, likevel slik at tegningsperioden, dersom prospektet ikke er godkjent i tide for å opprettholde denne tegningsperioden, skal begynne den andre handelsdagen på Oslo Børs etter at slik godkjennelse foreligger og avsluttes kl. 16:30 CET på den fjortende dagen deretter. Aksjer som ikke er tegnet ved tegningsperiodens utløp og således tildeles deltakerne i garantikonsortiet skal tegnes av disse innen fire virkedager etter tegningsperiodens utløp. 8. Frist for betaling av innskudd for de nye aksjene er 14. juni 2013, eller 4 handelsdager etter tegningsperiodens utløp dersom tegningsperioden forskyves i henhold til punkt 7 ovenfor. Ved tegning av aksjer må den enkelte tegner hjemmehørende i Norge ved påføring på tegningsblanketten gi DNB Bank ASA engangsfullmakt til å belaste en oppgitt bankkonto i Norge for det 6/9

7 tegningsbeløp som tilsvarer det tildelte antall aksjer. Ved tildeling vil tilrettelegger belaste tegnerens konto for det tildelte beløp. Belastning vil skje på eller omkring fristen for innbetaling. Tegnere som ikke har norsk bankkonto skal foreta innbetaling i samsvar med instruksjoner i tegningsblanketten. 9. De nye aksjene gir fulle aksjonærrettigheter i selskapet, inkludert rett til utbytte, fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret. 10. Selskapets vedtekter 4 endres til å reflektere ny aksjekapital og nytt antall aksjer etter kapitalforhøyelsen. 11. Det er inngått en separat avtale med et garantikonsortium bestående av ABG Sundal Collier Norge ASA og DNB Markets (en del av DNB Bank ASA) som vil tegne de aksjer som ikke for øvrig tegnes i emisjonen, unntatt den andel av emisjonen som tilsvarer Nærings- og Handelsdepartementet pro rata andel av emisjonen, og den del av emisjonen som Folketrygdfondet i separat avtale har påtatt seg å tegne. Avtalene med henholdsvis garantikonsortiet og Folketrygdfondet er inngått på markedsmessige betingelser, og gir garantikonsortiet og Folketrygdfondet rett til å motta et beløp tilsvarende 1,35 prosent av garantibeløpet. 12. Dette vedtaket skal automatisk bortfalle dersom generalforsamlingen ikke godkjenner styrets forslag om å gi styret en fullmakt til å utstede aksjer til Dyer Coriat Holding S.L., Weilheim Investments S.L., Judith Dyer og Trustee of Diane Pinkston, slik dette vedtaket er foreslått i punkt 13 i innkallingen til denne generalforsamlingen. 13. Erverv av aksjer i Copeinca ASA: fullmakt til å gjennomføre rettet emisjon Styret anbefaler at generalforsamlingen vedtar å gi styret en fullmakt til å utstede nye aksjer til Dyer Coriat Holding S.L., Weilheim Investments S.L., Judith Dyer og Trustee of Diane Pinkston som en del av oppgjøret for Cermaq ASAs erverv av aksjer i Copeinca fra disse fire Copeinca-aksjonærer. Avtalen Cermaq ASA har inngått innebærer at Dyer Coriat Holding S.L. selger Copeinca-aksjer, Weilheim Investments S.L. selger selger Copeincaaksjer, Judith Dyer selger Copeinca-aksjer og Trustee of Diane Pinkston selger Copeinca-aksjer. Vederlaget til disse er NOK 59,70 per Copeinca aksje, som skal betales med minimum 40prosent i kontanter, og det beløp som ikke betales i kontanter skal betales i form av Cermaq ASA-aksjer. Cermaq ASA-aksjene skal for dette formål verdsettes til den gjennomsnittlig volumveide aksjekursen i Cermaq ASA som notert på Oslo Børs i de siste fem handledagene før alle vilkårene i det frivillige tilbudet oppfylles eller frafalles. Den foreslåtte fullmakten gir styret i Cermaq ASA anledning til å utstede inntil aksjer, hver med en pålydende på NOK 10. Vedtaket om å gi styret fullmakt skal være betinget av at generalforsamlingen fatter vedtaket foreslått av styret vedrørende fortrinnsrettsemisjonen. Styret anbefaler at generalforsamlingen fatter følgende beslutning: 7/9

8 1. "Styret får fullmakt til å øke selskapets aksjekapital med inntil NOK ved utstedelse av inntil nye aksjer. Hver aksje skal ha en pålydende på NOK Fullmakten kan benyttes til å utstede aksjer til følgende personer, og kun i relasjon til selskapets erverv av aksjer i Copeinca fra de angitte personene. a. Dyer Coriat Holding S.L. b. Weilheim Investments S.L. c. Judith Dyer d. Trustee of Diane Pinkston 3. Fullmakten er gyldig til 30. august På bakgrunn av punkt 2 ovenfor kan eksisterende aksjonærers fortrinnsrett etter Allmennaksjeloven 10-4 fravikes. 5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot penger og innskudd av aksjer i Copeinca ASA. Fullmakten omfatter ikke rett til å pådra selskapet andre særlige plikter, jf. Allmennaksjeloven 10-2 og fullmakten kan ikke benyttes i forbindelse med fusjon. Fullmakten kan benyttes i en overtagelsessituasjon. 6. Dette vedtaket er betinget av at generalforsamlingen har godkjent styrets forslag om en fortrinnsrettsemisjon, slik det er foreslått i punkt 12 i innkallingen til denne generalforsamlingen." 8/9 ***** Det er aksjer i Cermaq ASA, hver pålydende NOK 10. Cermaq ASA eier egne aksjer som det ikke skal stemmes for. Det er således stemmeberettigede aksjer i selskapet. Hver aksje i selskapet gir én stemme på generalforsamlingen. En aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier, og som er registrert i verdipapirsentralen (VPS) på tidspunktet for generalforsamlingen. Dersom en aksjeeier har ervervet aksjer og ikke fått ervervet registrert i VPS på tidspunktet for generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for de transporterte aksjene kun utøves dersom aksjeeieren er påmeldt til generalforsamlingen innen fristen og ervervet er meldt VPS og blir godtgjort på generalforsamlingen. Aksjeeierne i selskapet har rett til å møte i generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig etter eget valg. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver og kan gi talerett til én rådgiver. Aksjeeiere kan kreve at styremedlemmer og administrerende direktør på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet. Aksjeeierne har rett til å fremsette alternativer til styrets forslag under de sakene generalforsamlingen skal behandle, forutsatt at det alternative forslaget er innenfor rammen av den saken som foreligger til behandling. For aksjer som er registrert på særskilt investorkonto (forvalterregistrert) gjelder at forvalter ikke kan møte eller stemme på generalforsamlingen for disse aksjene. Aksjeeier må, for å kunne møte og stemme på generalforsamlingen, overføre aksjene fra investorkontoen til en konto i

9 eget navn. Slik omregistrering må fremgå av utskrift fra VPS senest ved påmeldingsfristens utløp. 9/9 Påmelding Aksjeeiere som ønsker å møte i generalforsamlingen må melde seg på innen torsdag 16. mai 2013 kl En aksjeeier som ikke har meldt seg på innen fristens utløp kan nektes adgang, jf. vedtektene 8 tredje ledd. Påmelding skjer ved oversendelse av vedlagte møteseddel til: DNB ASA Verdipapirservice 0021 Oslo Norway Fax (+47) Påmelding kan også foretas elektronisk via Investortjenester eller via selskapets hjemmeside innen samme påmeldingsfrist. Fullmakt Aksjeeiere som ønsker å delta ved fullmektig må sende inn vedlagte fullmaktsseddel. Dersom det gis fullmakt til styrets leder bør vedlagte skjema for fullmaktsinstruks fylles ut. Dersom instruksen ikke fylles ut, anses dette som en instruks om å stemme "for" styrets forslag i innkallingen, for valgkomiteens innstilling og for styrets anbefaling knyttet til innkomne forslag. Ved fullmakt til styrets leder med stemmeinstruks skal instruksen gis ved bruk av vedlagte skjema. Oslo, 22. april 2013 Med vennlig hilsen for styret i Cermaq ASA Bård Mikkelsen (sign) Styreleder Årsrapporten for 2012 og innstillingen fra selskapets valgkomité er tilgjengelig sammen med innkallingen på Cermaq ASAs hjemmeside og sendes ikke ut til aksjeeiere som ikke har krevd å få tilsendt disse vedleggene. Aksjeeiere kan be om å få vedleggene tilsendt ved å henvende seg til selskapet. Møte- og fullmaktsseddel samt skjema for stemmeinstruks er vedlagt innkallingen.

Tildeling av nye aksjer besluttes av styret. Følgende tildelingskriterier skal gjelde:

Tildeling av nye aksjer besluttes av styret. Følgende tildelingskriterier skal gjelde: Til aksjeeiere i EDB ErgoGroup ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i EDB ErgoGroup ASA ( Selskapet ): 19. november kl 11.00 i

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i PSI Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i PSI Group ASA holdes i selskapets lokaler, Slynga 10, 2005 Rælingen 1. august 2011 kl 12.00

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag, 9. mai 2012 kl Bjergsted Terrasse 1, Stavanger

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag, 9. mai 2012 kl Bjergsted Terrasse 1, Stavanger Til aksjeeierne i SpareBank 1 SR-Bank ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag, 9. mai 2012 kl. 17.00 Bjergsted Terrasse 1, Stavanger DAGSORDEN Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Åpning

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes 1. mars 2010, klokken 16.30 i Thon Conference

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA onsdag 7. mars 2012 kl 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 24. november 2016, kl

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 24. november 2016, kl Til aksjonærene, styret og revisor i Pareto Bank ASA Oslo, 2. november 2016 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA, den 24. november

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: fredag den 27.

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 29. april 2010 kl. 09.30, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA Stavanger, 9. desember 2016 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 9. januar 2017 kl. 09.00 CET Badger Explorer ASA, Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norge Det innkalles med dette til

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Heading for the future... REM OFFSHORE ASA - INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 11.MAI 2010 Til aksjonærer i Rem Offshore ASA INNKALLING

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA Onsdag den 2. desember 2015 kl. 12:00, i selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

Innkalling. Eitzen Chemical ASA

Innkalling. Eitzen Chemical ASA Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 5. november 2009 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA ( Selskapet

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 22. mai 2014 kl. 14.00, i selskapets lokaler, 5 etasje,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 25. april 2014 Kl.: 10:00

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA ( Selskapet ) den 24. mai 2017 kl 10:00 (norsk tid) i kontorlokalene til Selskapet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes i selskapets lokaler

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes i selskapets lokaler Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes i selskapets lokaler Dronning Mauds gate 3, 10. etg,

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Ocean Yield ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Ocean Yield ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Ocean Yield ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Ocean Yield ASA. Generalforsamlingen avholdes 22. april 2015, kl. 10.00 på The Thief, Landgangen

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA Torsdag den 12. mai 2016 kl. 15:00, i selskapets lokaler,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INSTABANK ASA. 4. oktober 2017 kl

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INSTABANK ASA. 4. oktober 2017 kl INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I INSTABANK ASA 4. oktober 2017 kl. 14.00 Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Instabank ASA (Selskapet), 4. oktober 2017 kl. 14.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 24. april 2015 Kl.: 13:00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i AKVA group ASA onsdag 7. mai 2014 kl 17:00 i selskapets lokaler i Nordlysveien 4 i Bryne. Stemmesedler

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET. Aurskog Sparebank (møte 1)

INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET. Aurskog Sparebank (møte 1) INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET I Aurskog Sparebank (møte 1) Det innkalles herved til møte i Aurskog Sparebanks representantskap. Møtet holdes i Saker til behandling: Aurskog Sparebank, møterom

Detaljer

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, mandag 22. mai 2017 kl i selskapets lokaler, Nydalsveien 28, Oslo.

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, mandag 22. mai 2017 kl i selskapets lokaler, Nydalsveien 28, Oslo. Til aksjonærene i Itera ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, mandag 22. mai 2017 kl. 17.00 i selskapets lokaler, Nydalsveien 28, Oslo. Styret

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Xxxxx (KI Ident) Aksjeeiers fullstendige navn Ref. nr. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA holdes på: Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Selvaag Bolig ASA Oslo, 8.4.2016 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret i Selvaag Bolig ASA ( Selskapet ) innkaller herved til ordinær generalforsamling. Tid: Sted: 29. april

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i selskapets lokaler i Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo (oppgang A, 5. etasje).

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i selskapets lokaler i Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo (oppgang A, 5. etasje). Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes tirsdag den 27. mai 2014, klokken 16:30 i selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i NORSE ENERGY CORP. ASA Oslo, 12. januar 2010 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norse Energy Corp. ASA ( Norse ) den 2.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 29. august 2011 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet),

Detaljer

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA Stavanger, 2. februar 2017 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. februar 2017 kl. 08.00 CET Badger Explorer ASA, Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norge Det innkalles med dette til

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Det innkalles til ordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA fredag 13. mai 2011 kl. 1000 i selskapets lokaler, Innspurten 15, Oslo. Dagsorden Punkt Vedlegg

Detaljer

Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. 25. april 2012 kl 10.00

Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. 25. april 2012 kl 10.00 Til aksjeeiere i Copeinca ASA ( Selskapet ) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling holdes på: Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo 25. april 2012 kl 10.00 Generalforsamlingen

Detaljer

Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling

Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Bouvet ASA onsdag 29. april 2009 kl. 17:00 i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, Oslo. Følgende

Detaljer

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder Generalforsamlingen

Detaljer

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i AKVA group ASA torsdag 19. mai 2011 kl 10.00 i selskapets lokaler i Nordlysveien 4 i Bryne.

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

Til aksjeeierne i NattoPharma ASA Lysaker, 30. desember 2010

Til aksjeeierne i NattoPharma ASA Lysaker, 30. desember 2010 Til aksjeeierne i NattoPharma ASA Lysaker, 30. desember 2010 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i NattoPharma ASA, organisasjonsnummer 987 774 339, innkalles herved til ekstraordinær

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (org. nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (org. nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA (org. nr. 984 861 060) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Dolphin Interconnect Solutions ASA (

Detaljer

1. Åpning av møtet ved styreleder Jan Løkling og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved styreleder Jan Løkling og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til Aksjeeiere i Grenland Group ASA 11.05. 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Grenland Group ASA innkalles til ordinær generalforsamling 4. juni 2010 kl. 13.00 i selskapets lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Intex Resources ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Intex Resources ASA, org nr 976 094 875, ( Intex eller Selskapet ) holdes på: Thon Conference Vika

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MELHUS SPAREBANK

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MELHUS SPAREBANK INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MELHUS SPAREBANK Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Melhus Sparebank den 13. november 2017 kl. 19.00 i bankens lokaler. Til behandling

Detaljer

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Serodus ASA Org. nr. 992 249 897 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet") mandag den 6. januar 2014 kl. 1400 i

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kværner ASA. Generalforsamlingen avholdes torsdag 9. april 2015 kl. 09.00 i Kværner ASAs lokaler

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Det vil bli avholdt ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA ( Selskapet ) den 11. februar 2016 kl 10.00 (norsk tid) i kontorlokalene

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Tirsdag den

Detaljer

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i AKVA group ASA onsdag 10. mai 2017 kl 17:00 i selskapets lokaler i Nordlysveien 4 på Bryne.

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA»

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA» FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER Sak 4. Endring av selskapets vedtekter. Vedtektenes 1 endres til å lyde som følger: «Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjeeierne i Norsk Hydro ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Aksjeeierne i Norsk Hydro ASA innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling på selskapets hovedkontor på Vækerø,

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 Det innkalles herved til møte i representantskapet i Sparebanken Vest for første gangs behandling av forslag om nedsettelse

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA holdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo 30. april 2009

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes Til aksjeeierne i Wilson ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA Ordinær generalforsamling avholdes Onsdag 11. mai 2011 kl 18.00 i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen Generalforsamlingen

Detaljer

AKER PHILADELPHIA SHIPYARD ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKER PHILADELPHIA SHIPYARD ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING AKER PHILADELPHIA SHIPYARD ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Aker Philadelphia Shipyard ASA fredag 7. februar 2014 kl. 17.00

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Fredag 30. juni 2017 kl 10:00 Sted: Nordas lokaler i Stortingsgata 28, 0161 Oslo Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 30. mars 2012 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 26. april 2012 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND Det innkalles med dette til ekstraordinært representantskapsmøte i SpareBank 1 Ringerike Hadeland ("Banken") den 18. mai 2017 kl. 1830

Detaljer

3. Valg av to representanter til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Valg av to representanter til å medundertegne protokollen sammen med møteleder. Til alle aksjonærer i Hjellegjerde ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Tidspunkt: Onsdag 4. juni 2008 kl 16.30 Møtested: Hjellegjerde ASAs lokaler i Sykkylven, kantina i første

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 20. oktober 2009 kl på Sjølyst Plass i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 20. oktober 2009 kl på Sjølyst Plass i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I 20. oktober 2009 kl. 10.00 på Sjølyst Plass i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i (Selskapet), 20. oktober 2009 kl. 1000

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i selskapets lokaler, Vika Atrium, Munkedamsveien 45 (oppgang A, 5. etg.), 0250 Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i selskapets lokaler, Vika Atrium, Munkedamsveien 45 (oppgang A, 5. etg.), 0250 Oslo. Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes tirsdag 23. mai 2017 klokken 16:30 i selskapets lokaler,

Detaljer

I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA, på selskapets kontor:

I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA, på selskapets kontor: AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB/ja Trondheim, 26. august 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær

Detaljer

innkalling til generalforsamling

innkalling til generalforsamling innkalling til generalforsamling Data Respons ASA Sandviksveien 26, NO-1363 Høvik, Norway Phone: +47 67 11 20 00 E-mail: info@datarespons.com www.datarespons.com Til aksjonærene i Data Respons ASA Aksjeeierne

Detaljer

1 av 7. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Bionor Pharma ASA den 27. mai 2011 klokken på hotell Continental i Oslo.

1 av 7. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Bionor Pharma ASA den 27. mai 2011 klokken på hotell Continental i Oslo. 1 av 7 Til aksjeeierne i Bionor Pharma ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Bionor Pharma ASA den 27. mai 2011 klokken 10.00 på hotell Continental

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Eitzen Chemical ASA 9. mai 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA avholdes 28. mai 2008 kl. 10.00 i selskapets kontorlokaler på

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Selvaag Bolig ASA Oslo, 31.3.2017 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret i Selvaag Bolig ASA ( Selskapet ) innkaller herved til ordinær generalforsamling. Tid: Sted: 21. april

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo. Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes tirsdag den 12. juni 2012, klokken 16:30 i Thon Conference

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 15.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7, 4020

Detaljer

Til aksjonærene i Aega ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AEGA ASA

Til aksjonærene i Aega ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AEGA ASA Til aksjonærene i INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AEGA ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i ("Selskapet"). Generalforsamlingen avholdes i Selskapets lokaler i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer Valgkomiteen forslår at honoraret til styreleder og styremedlemmene settes til følgende:

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer Valgkomiteen forslår at honoraret til styreleder og styremedlemmene settes til følgende: Til aksjeeiere i Borgestad ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BORGESTAD ASA Ordinær generalforsamling i Borgestad ASA avholdes på Hotel Vic i Porsgrunn torsdag 19. mai 2016 kl. 13.00, åpnes

Detaljer

Til aksjeeierne i NattoPharma ASA. Høvik, 6. november 2012 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjeeierne i NattoPharma ASA. Høvik, 6. november 2012 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i NattoPharma ASA Høvik, 6. november 2012 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i NattoPharma ASA, organisasjonsnummer 987 774 339 ("Selskapet"), innkalles herved til

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA 1 av 8 Til aksjeeierne i Nutri Pharma ASA 28 april, 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Nutri Pharma ASA. Sted: Selskapets

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i NEAS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i NEAS ASA torsdag 12. april 2012 kl. 09.00 i selskapets hovedkontor i Arnstein Arnebergs vei

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i DOF Installer ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i DOF Installer ASA holdes på selskapets kontor i: Alfabygget, 5392 STOREBØ 25. mai 2011 kl 14.00 Generalforsamlingen

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Til aksjeeierne i Aqua Bio Technology ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA,

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo.

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo. Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 15.februar 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl. 16.30 i selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere. Til aksjonærene i Itera ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, torsdag 21. mai 2015 kl. 17.30 i selskapets lokaler, Sognsveien 75 inngang

Detaljer

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning. Forslag til vedtak Til innkallingens punkt 5: Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning. Til innkallingens punkt 6: Styret

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA fredag 6. mars 2009 kl 09:00 i selskapets lokaler

Detaljer

Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling

Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Bouvet ASA torsdag 12. mai 2016 kl. 17:00 i Bouvets lokaler i Sandakerveien 24C, inngang D11, Oslo.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Camillo Eitzen & Co ASA 24. mai 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Camillo Eitzen & Co ASA avholdes fredag 9. juni 2006 kl. 10:00 i konferanserommet

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVIKLING)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVIKLING) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVIKLING) Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA (under avvikling) ("Selskapet") den

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i Ordinær generalforsamling i avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 5. mai 2015, klokken 14.00 Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken eller "Selskapet") i Bankens lokaler

Detaljer

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer. Husøyvegen 278 4262 Avaldsnes Norge Til aksjonærer i Telefaks +47 52 85 94 90 Org.Nr. NO 985 220 492 MVA Web: www. seagarden.no Side 1 av 8 Dato: 19. juni 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Intex Resources ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Intex Resources ASA, org nr 976 094 875, ( Intex eller Selskapet ) holdes på: KS Agenda Møtesenter,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i HAVFISK ASA fredag 10.april 2015 kl. 10:00 i HAVFISKs lokaler, Løvenvoldgt. 11, 6002 Ålesund. Stemmesedler

Detaljer