INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata 2, Oslo. Samtlige aksjonærer i Oslo Børs VPS Holding ASA kan delta på generalforsamlingen ved personlig oppmøte eller ved fullmektig med skriftlig og datert fullmakt forutsatt (a) (b) at eierposisjonen er registrert i aksjeeierregisteret i VPS, eller at eierposisjonen, hvis den ikke fremkommer av aksjeeierregisteret, meldes og godtgjøres forut for generalforsamlingen. Aksjonærer som ønsker å gi styrets leder eller andre fullmakt til å representere deres aksjer i generalforsamlingen kan gjerne benytte vedlagte fullmaktsskjema. Av praktiske grunner bes aksjonærer som planlegger å møte på generalforsamlingen personlig eller ved fullmektig om å fylle ut og returnere vedlagte påmeldings/fullmaktsskjema innen 23. mai Dagsorden Følgende saker vil bli behandlet på generalforsamlingen: 0. Oppta fortegnelse over møtende aksjonærer 1. Valg av møteleder og en til å undertegne protokollen sammen med møteleder 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3. Årsberetninger fra kontrollkomiteene i Oslo Børs ASA, Verdipapirsentralen ASA og VPS Clearing for 2007, til orientering. 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2007, herunder utdeling av utbytte 5. Valg av styremedlemmer 6. Foreleggelse av medlemmer til kontrollkomiteene i Verdipapirsentralen ASA og VPS Clearing ASA 7. Valg av medlemmer til valgkomiteen 8. Fastsettelse av honorar for styrets og valgkomiteens medlemmer, samt godkjennelse av kontrollkomiteenes godtgjørelser 9. Endring i valgkomiteens instruks 10. Fastsettelse av honorar til revisor 11. Fullmakt til styret for tilbakekjøp av egne aksjer 12. Overføring av midler fra overkursfond til annen egenkapital 13. Erklæring om fastsettelse av godtgjørelse for daglig leder og andre ledende ansatte Saker som ikke fremkommer av ovennevnte dagsorden kan kun behandles i generalforsamlingen dersom samtlige aksjonærer samtykker til behandling, at saken etter lov eller vedtektene skal behandles på møtet, at generalforsamlingen avgjør spørsmål om gransking eller det vedtas å innkalle til ny generalforsamling for å avgjøre forslag fremsatt i møtet. Side 1 av 5

2 1. Valg av møteleder og en til å undertegne protokollen Styret har utpekt styreleder Leif Teksum til å åpne generalforsamlingen, men ber om at aksjonærer som måtte ønske en uavhengig møteleder meddeler dette på forhånd slik at det kan foreslås en møteleder uavhengig av styret og administrasjonen. 3. Årsberetninger fra kontrollkomiteene i Oslo Børs ASA, Verdipapirsentralen ASA og VPS Clearing for 2007 Kontrollkomiteenes ledere vil redegjøre for kontrollkomiteens årsberetning for Årsberetningene er inntatt i vedlagte årsrapport. Følgende forslag foreslås fattet av generalforsamlingen: Generalforsamlingen tok årsberetningene fra kontrollkomiteene i Oslo Børs ASA, Verdipapirsentralen ASA og VPS Clearing for 2007 til orientering. 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2007, herunder utdeling av utbytte Det vil bli redegjort for styrets forslag til årsregnskap, årsberetning samt revisors beretning for 2007 (vedlagt). Følgende vedtak foreslås fattet av generalforsamlingen: Årsregnskapet og årsberetningen for Oslo Børs VPS Holding ASA for 2007 godkjennes. Utbytte stort NOK 7 pr. aksje, totalt NOK , deles ut til de aksjeeiere i Oslo Børs VPS Holding ASA som er aksjeeiere pr. 26. mai Valg av styremedlemmer Valgkomiteens innstilling følger vedlagt innkallingen. 6. Foreleggelse av medlemmer til kontrollkomiteene i Verdipapirsentralen ASA og VPS Clearing ASA Valgkomiteens forslag følger vedlagt. Kontrollkomiteene vil formelt bli valgt av generalforsamlingene i de respektive datterselskapene, men det foreslås at generalforsamlingen forhåndsgodkjenner kandidatene. 7. Valg av medlemmer til valgkomiteen Valgkomiteens forslag følger vedlagt. 8. Fastsettelse av honorar for styrets og valgkomiteens medlemmer, samt godkjennelse av kontrollkomiteenes godtgjørelser Valgkomiteen har som mandat å foreslå godtgjørelser for styrets og kontrollkomiteens medlemmer. Valgkomiteens forslag følger vedlagt. Side 2 av 5

3 Godtgjørelse til valgkomiteen skal i henhold til instruks for valgkomiteen være basert på avregning per medgått tid etter en godtgjørelsessats fastsatt av generalforsamlingen. Det foreslås at dagens sats videreføres med kr for medlemmer og for leder pr møte inklusive ordinære møteforberedelser, samt kr pr time utenom møte og ordinære møteforberedelser. 9. Endring i valgkomiteens instruks Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar enkelte oppdateringer i instruks for valgkomiteen som følge av fusjonen mellom Oslo Børs Holding og VPS Holding. I kommentarene til Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse er det anbefalt at selskap i sine retningslinjer for valgkomité har regler for rotasjon av komiteens medlemmer, for eksempel slik at den som har sittet lengst i valgkomiteen, byttes ut med visse mellomrom. Styret har på denne bakgrunn foreslått at valgkomiteens nominasjon av valgkomitémedlemmer alltid skal innbære at det medlem som har sittet lengst alltid skal foreslås byttet ut. Dersom det er flere som har sittet like lenge skal minst en av dem byttes ut. Dette forhindrer ikke at valgkomiteen foreslår, eller at generalforsamlingen vedtar ytterligere endringer i valgkomiteens sammensetning. Forslag til oppdatert instruks følger vedlagt. Det foreslås av generalforsamlingen fatter følgende vedtak: Generalforsamlingen vedtok de foreslåtte endringene i valgkomiteens instruks. 10. Fastsettelse av honorar til revisor Det foreslås at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: Generalforsamlingen vedtok honorar til revisor for ordinær revisjon av selskapsregnskapet til Oslo Børs VPS Holding ASA i regnskapsåret på NOK Fullmakt til styret for tilbakekjøp av egne aksjer Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA ønsker å ha mulighet til å videreføre det aksjeprogram for de ansatte i konsernet som har vært gjennomført de siste årene. Selskapet anser det som ønskelig at flest mulig av de ansatte eier aksjer i selskapet. Det er begrenset likviditet i Oslo Børs VPS Holdings aksjer, og det kan være praktiske problemer med å kjøpe mindre poster i aksjen. Et slikt program vil kunne gjøre det enklere for de ansatte å kjøpe aksjer. Styret anser tilbakekjøp av eksisterende aksjer som den mest hensiktsmessige måten å skaffe til veie aksjer til dette, og ber derfor om fullmakt til å kunne gjennomføre tilbakekjøp av inntil 1 % av aksjene i Oslo Børs VPS Holding til en kurs på mellom NOK 50 og NOK 300. Programmet vil kunne omfatte tilbud til de ansatte om kjøp av aksjer både med rabatt etter skattelovens regler og kjøp av aksjer uten rabatt dersom kjøpsinteressen overstiger skattelovens regler i så måte. Med bakgrunn i fullmakt gitt i ordinær generalforsamling i 2007 gjennomførte Oslo Børs VPS Holding høsten 2007 et program som beskrevet ovenfor. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA gir herved styret fullmakt til å la selskapet erverve aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA tilsvarende inntil 1 prosent av aksjekapitalen, det vil si aksjer pålydende NOK Side 3 av 5

4 Det laveste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis 50 kroner og 300 kroner. Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA står fritt til å erverve og selge aksjer på den måten styret finner hensiktsmessig, dog slik at alminnelige likebehandlingsprinsipper av aksjonærene etterleves. Denne fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling slik at den senest utløper 30. juni Overføring av midler fra overkursfond til annen egenkapital Etter utstedelse av aksjer for gjennomføring av fusjonen med VPS Holding i 2007 utgjør det vesentligste av selskapets egenkapital av overkursfond. Det vises til forslag til årsregnskap som behandles i denne generalforsamlingen. Dersom denne egenkapitalen skal kunne benyttes til fremtidig utbyttebetaling må det overføres fra overkursfondet til annen egenkapital. Etter allmennaksjeloven 3-2 (2) nr 4 skal slik overføring følge reglene om nedsetting av aksjekapitalen. Revisor har bekreftet at det etter overføringen vil være full dekning for selskapets bundne egenkapital, jf. allmennaksjeloven 12-2 annet ledd. Forslag til vedtak: Et beløp på MNOK overføres fra overkursfond til annen egenkapital som kan anvendes til utdeling av utbytte eller ethvert annet formål etter generalforsamlingens beslutning. Gjennomføring av vedtaket er betinget at det kunngjøres et kreditorvarsel etter reglene for nedsettelse av aksjekapitalen. Vedtaket trer i kraft når dette er gjort og forholdet til kreditorene avklart, jf allmennaksjeloven 3-2 (2) nr 4 jf Erklæring om fastsettelse av godtgjørelse for daglig leder og andre ledende ansatte Etter allmennaksjeloven 5-6 tredje ledd skal den ordinære generalforsamlingen behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter 6-16 a. Det skal holdes en rådgivende avstemning over styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelsen. Retningslinjer om ytelser som nevnt i 6-16 a første ledd tredje punktum nr 3 skal godkjennes av generalforsamlingen. Styrets retningslinjer innebærer at godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte fastsettes på individuell basis og på grunnlag av kompetanse og bakgrunn. Lønnsfastsettelsen for konsernsjef og andre ledende ansatte skal følge de samme prinsipper som gjelder for øvrige ansatte hva gjelder årlige rammer for lønnsregulering, reguleringstidspunkt og en total lønnskompensasjon bestående av fast og variabel lønn. Variabel lønn skal for ledende ansatte vurderes individuelt av konsernsjef og skal ikke overstige 25 % av fast lønn. Variabel lønn for konsernsjef fastsettes av styret basert på samme kriterier som for andre ledende ansatte. Ledende ansatte skal ha samme rettigheter hva gjelder pensjon og personalforsikringer som øvrige ansatte. Side 4 av 5

5 Konsernsjefens godtgjørelse behandles i styremøte. Lønnsreguleringen for øvrige ledende ansatte fastsettes av konsernsjef med etterfølgende rapportering til styret. Oslo Børs VPS Holding gir ingen godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen i selskapet eller i andre selskaper innenfor det samme konsernet. Regulering av fast lønn for ledende ansatte utover konsernsjef for 2008 har vært på 3,8 %, mot ca 5,5 % for øvrige ansatte. Ledende ansatte utover konsernsjef har for 2007 fått variabel lønn på i gjennomsnitt 25 % av fast lønn. Tilsvarende for øvrige ansatte var 11 % av fast lønn. Regulering av fast lønn for konsernsjef for 2008 var på ca 12 %. Dette må ses i sammenheng med fusjonen mellom Oslo Børs Holding ASA og VPS Holding ASA og den økningen av ansvarsområde som dette har medført. Variabel lønn for konsernsjef var på 18 % av fast lønn. Ved endring av ordning med ytelsespensjon for lønn over 12 ganger Folketrygdens grunnbeløp er ledende ansatte behandlet likt med øvrige ansatte. Ved nyansettelse av ledende ansatte i 2007 er retningslinjene fulgt. Det er ikke foretatt endringer i eksisterende avtaler inngått før Forslag til rådgivende vedtak: Generalforsamlingen sluttet seg til styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelsen. Oslo, 23. april 2008 Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA Side 5 av 5

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 7. april 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 28. april 2011 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Aksjeeierne i Yara International ASA ( Selskapet ) innkalles herved til ordinær generalforsamling i Auditoriet,

Detaljer

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Borregaard ASA holder ordinær generalforsamling i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo, onsdag 15. april 2015 kl. 14:00. Til behandling

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Fredag 17. april 2015 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Til

Detaljer

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki.

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki. Til aksjonærene i Kitron ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. APRIL 2015 KL. 08.30 Ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Kitron ) vil bli avholdt tirsdag 21. april 2015, kl. 08.30 på Hotel

Detaljer

innkalling til generalforsamling

innkalling til generalforsamling innkalling til generalforsamling Data Respons ASA Sandviksveien 26, NO-1363 Høvik, Norway Phone: +47 67 11 20 00 E-mail: info@datarespons.com www.datarespons.com Til aksjonærene i Data Respons ASA Aksjeeierne

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjeeiers fullstendige navn og adresse INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjonærer i SalMar ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kværner ASA. Generalforsamlingen avholdes torsdag 9. april 2015 kl. 09.00 i Kværner ASAs lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Statoil ASA DAGSORDEN INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 14. mai 2014, kl. 17.00 i Stavanger Forum, Gunnar Warebergsgate 13, 4021 Stavanger 1. Åpning av generalforsamlingen ved

Detaljer

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling FORSLAG TIL VEDTAK 7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling Styret foreslår at vedtektenes 6 om fristen for innkalling til generalforsamlingen utvides fra 1 til 2 uker,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA avholdes i selskapets lokaler, Strandgata 3, Tromsø: Torsdag 7. mai 2009, kl. 12:00 Til

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EVRY ASA En ekstraordinær generalforsamling i EVRY ASA ("Selskapet") skal avholdes på Telenor Expo, Snarøyveien 30, Fornebu, den 23. mars 2015 klokken 12.00

Detaljer

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Vedtatt på styremøte 24.04.13. Innhold 0. Innledning 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2. Virksomhet 3. Selskapskapital og utbytte 4. Likebehandling

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 26 Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse Dette kapittelet gir en detaljert oversikt over hvordan Hydro følger. Informasjon som Hydro må oppgi i henhold til regnskapslovens paragraf 3.3b er

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Tirsdag, 29. april 2014 kl. 18.00. i SpareBank 1 SR-Banks lokaler i Bjergsted Terrasse 1, Stavanger

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Tirsdag, 29. april 2014 kl. 18.00. i SpareBank 1 SR-Banks lokaler i Bjergsted Terrasse 1, Stavanger Til aksjeeierne i SpareBank 1 SR-Bank ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag, 29. april 2014 kl. 18.00 i SpareBank 1 SR-Banks lokaler i Bjergsted Terrasse 1, Stavanger DAGSORDEN Sak 1 Sak

Detaljer

Ordinær generalforsamling for 2015 vil bli avholdt i møterom Rian i Namdalshagen, Søren R. Thornæs v. 10, Namsos.

Ordinær generalforsamling for 2015 vil bli avholdt i møterom Rian i Namdalshagen, Søren R. Thornæs v. 10, Namsos. Til aksjonærene i NTS ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 Ordinær generalforsamling for 2015 vil bli avholdt i møterom Rian i Namdalshagen, Søren R. Thornæs v. 10, Namsos. Onsdag 13. mai

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling for Odfjell SE avholdes i Conrad Mohrsv. 29, Minde, 5072 Bergen, tirsdag 4. mai 2010 kl. 16:00. Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det Aksjonrerene i Pareto World Wide Shipping II AS 8. november20ll FUSJON AV PARE,TOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II AS (pwws

Detaljer

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL Ordinær generalforsamling i Aker Kværner ASA ble avholdt onsdag 15 mars 2006 i auditoriet i selskapets lokaler i Prof. Kohtsvei 15, Lysaker. 1. KONSTITUERING Generalforsamlingen

Detaljer

ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 6. mai 2015 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Odfjell SE på selskapets kontor i henhold til innkallelse av 11. april 2015. I overensstemmelse

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Q-FREE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Q-FREE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Q-FREE ASA Generalforsamlingen ble avholdt den 18. mai 2009 kl 15.30 i selskapets lokaler i Thonning Owesens gate 35 C, 7044 Trondheim. Generalforsamlingen ble

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EVRY ASA En ekstraordinær generalforsamling i EVRY ASA ("Selskapet") skal avholdes på Telenor Expo, Snarøyveien 30, Fornebu, den 23. mars 2015 klokken 10.00

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer