Global Geo Services ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Global Geo Services ASA"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Global Geo Services ASA Den 28. mai 2008 klokken 10:00 i Shippingklubben Haakon VII's gt Oslo Tlf:

2 Styrets forslag til dagsorden: 1. Åpning av generalforsamling ved styrets leder Gunnar Reitan og registrering av møtende aksjonærer 2. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen 3. Godkjennelse av møteinnkalling, dagsorden og fullmakter 4. Årsregnskap for Godkjenning av årsrapport og styrets beretning - Godkjenning av selskapets og konsernets resultat og balanse - Forslag fra styret om disponering av resultat - Revisors beretning og fastsettelse av revisors godtgjørelse 5. Valgkomiteens innstilling, samt godkjenning av godtgjørelse til styrets medlemmer og komitémedlemmer 6. GGS godtgjørelsespolitikk til ledende ansatte og konsernets incentivprogrammer 7. Forslag til vedtektsendringer - Vedtekt 1 - Selskapets firma. - Vedtekt 3 - Selskapets virksomhet - Vedtekt 4 Aksjekapital og aksjer - Vedtekt 5 Styret - Vedtekt 6 Valgkomite 8. Forslag om fullmakt til styret for erverv av egne aksjer opp til 10 % av selskapets totale aksjer. 9. Forslag om fullmakt til å gi styret rett til å kunne øke aksjekapitalen.

3 Innkalling til ordinær generalforsamling og årsrapport vil bli sendt ut til alle aksjonærer med kjent adresse og vil være tilgjengelig på selskapets hjemmeside. Denne innkallingen er tilgjengelig på Skjemaer for påmelding og fullmakt returneres til selskapet per mail til faks: eller GGS ASA, Sjølyst plass 2, 0278 Oslo innen 27.mai GGS har en aksjekapital på fordelt på aksjer, hver med pålydende kurs NOK 0,10. Selskapet har ingen aksjer selv. En aksje gir fullmakt til å delta på generalforsamlingen. Hver aksje gir en stemme. Global Geo Services ASA Oslo, 7. mai 2009 Gunnar Reitan Styrets leder ***

4 Saker til årets generalforsamling Sak 4 Årsregnskap for 2008 Årsregnskapet er vedlagt innkallingen. Sak 5 Valgkomiteens innstilling, samt godkjenning av godtgjørelse til styrets medlemmer og komitémedlemmer Viser til vedlegg 1; brev fra valgkomitéen. Sak 6 GGS godtgjørelsespolitikk til ledende ansatte og konsernets incentivprogrammer Styret i GGS har opprettet et kompensasjonsutvalg som er øverst ansvarlig for lønnsfastsettelse og utvikling av kompensasjonspolitikk i selskapet. Som en internasjonal aktør på sitt felt konkurrerer GGS i et internasjonalt marked for ledere. GGS ønsker å lønne ledelsen på lik linje med hva som forventes i markedet for den aktuelle stilling og ansvar. Ledelsens godtgjørelse skal korrespondere med antatt markedsnivå der hvor arbeidet utføres. Kompensasjonen for arbeid skal i hovedsak være basert på fast lønn pluss en bonusordning, og ikke være basert på tilleggsgodtgjørelse som aksjeopsjoner og lignende. Ordinære tilleggsytelser som firmabil, eller kompensasjon for bruk av egen bil og lignende skal kunne aksepteres. Bonusordningen kan være opp til 50% av fast lønn og er basert på oppnådde resultater på selskapsnivå så vel som individuelle kriterier. En betydelig del av rammen for bonus vil være av diskresjonær art basert på kriterier fastsatt av styret. Ledelsen er medlemmer av pensjonsordninger som er på linje med resten av de ansatte. Begrensete sluttpakker skal kunne godkjennes i kombinasjon med konkurranse begrensninger og klausuler om avkorting dersom arbeidstaker mottar godtgjørelse fra ny arbeidsgiver.

5 Sak 7 Forslag til endringer av vedtekter Vedtekt 1 Selskapets firma Dagens vedtekt 1 Selskapets firma er Global Geo Service ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap Forslag til ny vedtekt 1 Selskapets firma er Global Tender Barges ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap. Vedtekt 3 Selskapets virksomhet Dagens vedtekt 3 Selskapets virksomhet er å tilby tjenester innenfor shipping, petroleumstilknyttet industri, herunder å foreta innsamling, prosessering og markedsføring av geofysiske og flymagnetiske data og gravitasjonsdata, samt andre tjenester knyttet til denne virksomheten, og å delta i selskaper med lignende og tilknyttet virksomhet Forslag til ny vedtekt 3 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer primært innenfor petroleumstilknyttet industri, men også innenfor andre industrier. Vedtekt 4 Selskapets aksjekapital og aksjer Dagens vedtekt 4 Selskapets aksjekapital er NOK ,70 fordelt på aksjer, hver pålydende NOK 0,1 Forslag til ny vedtekt 4 Selskapets aksjekapital er ,70 fordelt på aksjer, hver pålydende NOK 0.6. Dette gjennomføres ved reversert splitt med ratio 1:6. Vedtekt 5 Styret Dagens vedtekt 5 Styret skal ha fra tre til syv medlemmer. Styremedlemmene velges for to år av gangen. Forslag til ny vedtekt 5 Styret skal ha fra tre til syv medlemmer. Styremedlemmene velges for to år av gangen. Styreformannen velges av generalforsamling. Valgene skal tilrettelegges slik at ikke hele styret er på valg samme året. Vedtekt 6 Valgkomite Dagens vedtekt 6 Selskapet skal ha en valgkomité bestående av fra 1 til 3 medlemmer. Medlemmene skal velges for 2 år av gangen. Forslag til ny vedtekt 6 Selskapet skal ha en valgkomité bestående av fra en til tre medlemmer. Medlemmene skal velges for to år av gangen. Valgene skal tilrettelegges slik at ikke hele komiteen er på valg

6 samme året. Sak 8 Forslag om fullmakt til styret for erverv av egne aksjer Styret ble ved ekstraordinær generalforsamling 28. mai november 2008 gitt fullmakt til å kjøpe opptil 10 % av selskapets aksjer. Denne fullmakten er ikke benyttet. Styret foreslår til årets generalforsamling at en slik fullmakt videreføres for en periode til. Styret foreslår derfor følgende til generalforsamlingen: Dersom den reverserte splitten vedtas: Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å kjøpe på vegne av selskapet opptil 10 % av selskapets aksjer. Høyeste pålydende verdi vil være NOK 80,5 millioner. Den lavest og høyeste pris som kan betales for aksjene er NOK 1 og NOK 10 per aksje. Dersom selskapet selger egne aksjer, skal denne fullmakten også inkludere en rett til å kjøpe aksjer, forutsatt at den totale beholdning ikke overstiger 10 % av selskapets totale aksjer. Innenfor gjeldene lover og regler, står styret fritt til å beslutte hvordan kjøp og salg av selskapets aksjer skal utføres. Denne fullmakten skal være gjeldende til ordinær generalforsamling Dersom den reverserte splitten ikke vedtas: Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å kjøpe på vegne av selskapet opptil 10 % av selskapets aksjer. Høyeste pålydende verdi vil være NOK 80,5 millioner. Den lavest og høyeste pris som kan betales for aksjene er NOK 0,3 og NOK 4 per aksje. Dersom selskapet selger egne aksjer, skal denne fullmakten også inkludere en rett til å kjøpe aksjer, forutsatt at den totale beholdning ikke overstiger 10 % av selskapets totale aksjer. Innenfor gjeldene lover og regler, står styret fritt til å beslutte hvordan kjøp og salg av selskapets aksjer skal utføres. Denne fullmakten skal være gjeldende til ordinær generalforsamling Sak 9 Forslag om fullmakt til styret for aksjekapitalforhøyelse Styret ble ved ordinær generalforsamling 28. mai 2008 gitt fullmakt til å kunne øke aksjekapitalen med et beløp opp til NOK ved utstedelse av inntil aksjer pålydende 0,1 NOK per aksje innen ordinær generalforsamling Denne fullmakten er ikke benyttet. Styret foreslår til årets generalforsamling at en slik fullmakt videreføres for en periode til. Styret foreslår derfor følgende til generalforsamlingen: Dersom den reverserte splitten vedtas: Styret gis fullmakt til å kunne øke aksjekapitalen med et beløp opp til NOK ved å utstede aksjer pålydende NOK 0,6 per aksje.

7 Dersom den reverserte splitten ikke vedtas: Styret gis fullmakt til å kunne øke aksjekapitalen med et beløp opp til NOK ved å utstede aksjer pålydende NOK 0.1 per aksje. Fullmakten inkluderer en utvidelse for annet enn kontakter, slik at styret kan gjennomføre fusjoner, oppkjøp av selskaper eller eiendeler etc. Fullmakten gir også styret rett til å etablere betingelser for aksjeutstedelsen. Aksjene skal ha de samme rettigheter som eksisterende aksjer på utstedelestidspunktet. Fullmakten skal vare frem til ordinær generalforsamling i Aksjonærer fraviker sin fortrinnsrett til tegning av aksjer i forbindelse med en utvidelse som følger av denne fullmakten.

8 PÅMELDING ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL GEO SERVICES ASA 28.mai 2009 Jeg / vi : Møter på den ordinære generalforsamlingen den 28.mai 2009 JEG / VI REPRESENTERER: EGNE AKSJER JEG / VI REPRESENTERER IFLG. FULLMAKT ANDRE AKSJER JEG/VI REPRESENTERE TOTALT AKSJER Dato Signatur Vennligst send skjemaet med , post eller faks til: GGS ASA, Sjølyst plass 2, 0278 Oslo Fax: For å forenkle registreringen til generalforsamlingen, ber vi om at skjemaet sendes innen 27.mai 2009

9 FULLMAKTSSEDDEL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL GEO SERVICES ASA 28.mai 2009 Jeg / vi : Gir herved: fullmakt til å stemme på mine / våre vegne på den ordinære generalforsamlingen 28.mai 2009 JEG / VI REPRESENTERER: AKSJER Dato signatur Vennligst send skjemaet med , post eller faks til: GGS ASA, Sjølyst plass 2, 0278 Oslo Fax: For å forenkle registreringen til generalforsamlingen, ber vi om at skjemaet sendes før 27.mai 2009

10 GLOBAL GEO SERVICES ASA VEDTEKTER Gjeldende pr. 28. mai Selskapets firma Selskapets firma er Global Tender Barges ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. 2 Forretningskommune 3 Selskapets virksomhet Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer primært innenfor petroleumstilknyttet industri, men også innenfor andre industrier. 4 Aksjekapital og aksjer Selskapets aksjekapital er ,70 fordelt på aksjer, hver pålydende NOK 0,6. 5 Styret Styret skal ha fra tre til syv medlemmer. Styremedlemmene velges for to år av gangen. Styreformannen velges av generalforsamling. Valgene skal tilrettelegges slik at ikke hele styret er på valg samme året. 6 Valgkomité Selskapet skal ha en valgkomité bestående av fra en til tre medlemmer. Medlemmene skal velges for to år av gangen. Valgene skal tilrettelegges slik at ikke hele styret er på valg samme året. 7 Generalforsamling På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres: 1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte; 2. Valg av styremedlemmer og revisor (dersom disse er på valg); 3. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. *****

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i FARSTAD SHIPPING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Farstad Shipping ASA innkalles til ordinær generalforsamling i Farstadgården, 6. etg., Notenesgt. 14, Ålesund,

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo.

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo. Til aksjeeiere i Songa Offshore ASA Oslo, 30. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs

Detaljer

innkalling til generalforsamling

innkalling til generalforsamling innkalling til generalforsamling Data Respons ASA Sandviksveien 26, NO-1363 Høvik, Norway Phone: +47 67 11 20 00 E-mail: info@datarespons.com www.datarespons.com Til aksjonærene i Data Respons ASA Aksjeeierne

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I ROCKSOURCE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

TIL AKSJONÆRENE I ROCKSOURCE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA TIL AKSJONÆRENE I ROCKSOURCE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ordinær generalforsamling i Rocksource ASA avholdes Onsdag 7. mai 2008, klokken 15.00 i Thon Conference Vika Atrium,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Scana Industrier ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Scana Industrier ASA den 6. mai 2014, kl. 17:30, på Radisson Blu

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i Ordinær generalforsamling i avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 5. mai 2015, klokken 14.00 Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23. mai 2014 kl.

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 30. mars 2012 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 26. april 2012 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i Ordinær generalforsamling i avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 6. mai 2014, klokken 14.00 Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HEXAGON COMPOSITES ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HEXAGON COMPOSITES ASA TIL AKSJEEIERNE I HEXAGON COMPOSITES ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HEXAGON COMPOSITES ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Hexagon Composites ASA ( Hexagon eller

Detaljer

Til aksjonærene i Biotec Pharmacon ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

Til aksjonærene i Biotec Pharmacon ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærene i Biotec Pharmacon ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA i selskapets lokaler,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling

Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Bouvet ASA tirsdag 19. mai 2015 kl. 17:00 i Bouvets lokaler i Sandakerveien 24C, inngang D11, Oslo.

Detaljer

GENERALFORSAMLINGEN. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling. Onsdag 9. juni 2010 kl. 1400

GENERALFORSAMLINGEN. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling. Onsdag 9. juni 2010 kl. 1400 GENERALFORSAMLINGEN Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 9. juni 2010 kl. 1400 i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim Til behandling

Detaljer

Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. 25. april 2012 kl 10.00

Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. 25. april 2012 kl 10.00 Til aksjeeiere i Copeinca ASA ( Selskapet ) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling holdes på: Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo 25. april 2012 kl 10.00 Generalforsamlingen

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Torsdag 26. april 2012 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo

Detaljer

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Aksjeeierne i Yara International ASA ( Selskapet ) innkalles herved til ordinær generalforsamling i Auditoriet,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer. Husøyvegen 278 4262 Avaldsnes Norge Til aksjonærer i Telefaks +47 52 85 94 90 Org.Nr. NO 985 220 492 MVA Web: www. seagarden.no Side 1 av 8 Dato: 19. juni 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Remora ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Remora ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Remora ASA Det kalles herved inn til ordinær generalforsamling den 10. mars 2008 kl 13.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7 (Hinna Park) i Stavanger, med

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Your ref. Our ref. Storebø, MSA/PP/- 05.05.2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Fredag 23. mai 2014 kl 09:00, adresse:

Detaljer

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere. Til aksjonærene i Itera ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, torsdag 22. mai 2014 kl. 17.30 i selskapets lokaler, Sognsveien 77 inngang

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjeeiere i Petrolia Drilling ASA 04. juni, 2010 Innkalling til ordinær generalforsamling Aksjeeierne i Petrolia Drilling ASA innkalles til ordinær generalforsamling mandag 28. juni, 2010 kl. 13.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS Styret i IT & Process AS innkaller herved til ordinær generalforsamling i selskapet torsdag den 12. juni 2003 kl 15.00. Møte vil avholdes i Karenslyst

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA avholdes i selskapets lokaler, Strandgata 3, Tromsø: Torsdag 7. mai 2009, kl. 12:00 Til

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 7. april 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 28. april 2011 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling for Odfjell SE avholdes i Conrad Mohrsv. 29, Minde, 5072 Bergen, tirsdag 4. mai 2010 kl. 16:00. Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer