NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918"

Transkript

1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1997/9 Klager: A Innklaget: Norse Securities AS, Postboks 1474 Vika, 0116 Oslo Saken gjelder: Heving av bekreftet kjøp Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Professor dr. jur. Geir Woxholth (formann) Erling Thuland Inge K. Hansen Leiv Askvig 1

2 I Fredag 7. februar 1997 var klager i kontakt med Norse Securities AS, heretter kalt Norse, for å innlegge en ordre på kjøp av 1 mill aksjer i Alphatron Industrier ASA. Det hevdes at kjøp ble gjennomført og bekreftet overfor klager. Norse hevder at klager ikke har noe kundeforhold, og at slikt ble avvist, bl.a. fordi klager ikke stilte nødvendige garantier for oppgjør. Klagers anførsler: II Klager viser til at han i slutten av januar 1997, via sitt kundeforhold i B Finans, kom i kontakt med Thomas Øye hos Norse. Thomas Øye arbeidet, på oppdrag fra klager, med en ad hoc opsjon i Opticom i ca 1 uke før den omtvistede handel fant sted. Arbeidet med ad hoc opsjonen ga ikke noe resultat. Thomas Øye forsøkte flere ganger under dette arbeid å få klager til å bli kunde hos Norse. Fredag 7. februar 1997 hadde klager kontakt med Terje Lien hos Norse og klager la inn kjøpsordre på 1 mill aksjer i Alphatron Industrier ASA uten limit. Ca kl samme dag fikk klager avmeldt kjøp til en snittkurs på 1,905, men ca kl fikk klager telefon fra B Finans om at klager ikke ble akseptert som kunde hos Norse. Årsaken til dette var angivelig en pågående tvist med et annet verdipapirforetak, en tvist Norse kjente til. Klager har ikke mottatt sluttseddel. Klager forsøkte da å få kontakt med Thomas Øye for å foreslå at aksjene ble overført til annet meglerhus der han allerede var kunde, men han fikk ikke slik kontakt. Mandag 10. februar 1997 ca kl snakket klager igjen med Terje Lien som bekreftet at klager kunne beholde aksjene og klager bekreftet at han stod ved sitt kjøp. Det ble avtalt at klager skulle avklare muligheten for å overføre handelen til Elcon Securities AS, Fokus Fonds eller SR Fonds AS fordi han hadde kundeforhold bl.a. hos disse foretakene. Det ble imidlertid aldri gjort noen avtale med disse om overføring. Klager rakk, på grunn av enkelte andre forhold, ikke å komme tilbake til dette før kl som avtalt. Kl ble det meldt til Oslo Børs at adm. dir. i Alphatron Industrier AS hadde kjøpt noe over 1 mill aksjer i selskapet til kurs 1,88 den foregående fredag, noe som bl.a. medførte at aksjen åpnet opp på 2,30 mandag. Idet klager skulle ta kontakt med Elcon Securities AS for å få ordnet overføring av handelen mottok klager en telefax fra Norse hvor det fremgår at den aktuelle handel ikke er gjort. Klager sendte omgående en telefax tilbake til Norse og bestred hevingen av avtalen. Saken ble også drøftet med bevillingsinnehaver og adm.dir. hos Norse. Klager har fremlagt kopi av to brev av 10. februar Det ene brev til Terje Lien der det hevdes at klager hadde bekreftet sitt kjøp, og det andre til adm. dir. hos Norse hvor det vises til det samme. Noe senere samme dag sender klager instruks om salg av de aktuelle aksjer, kursen var da 2,32. Klager har fremlagt kopi av skriftlig salgsordre datert 10. februar 1997 kl Det er også fremlagt kopi av en telefax fra Terje Lien av samme dato der det fremgår at Norse ikke har gjort noen handel med klager. De påfølgende minutter går det ca 1 mill aksjer til kurser mellom 2,30 og 2,35. Klager har ikke påberopt seg noe formelt kundeforhold hos Norse. Poenget er derimot at det ble kjøpt inn 1 mill aksjer i Alphatron Industrier AS, og at dette ble bekreftet og at klager skulle få overført denne handel til annet meglerforetak, når han ikke fikk være kunde hos Norse. Det forhold at Norse ombestemmer seg og sier at klager ikke får beholde aksjene er således et kontraktsbrudd og Norse får, på grunn av ovennevnte kursstigning, en gevinst ved å forsyne seg med klagers aksjer. Når Norse hevder at det ikke foreligger dokumentasjon hevder 2

3 klager at dette må være feil, fordi det må foreligge journaler der ordre og kjøp fremgår. Klager viser til at han har gått glipp av en gevinst på over kr bl.a. fordi beskjeden om at han ble nektet kundeforhold kom så sent på dagen at han ikke kunne gjøre handelen annet sted. Klager viser videre til at han mottok en telefax med identifikasjonspapirer til utfylling. Disse ble sendt i retur i utfylt stand pr telefax ca kl februar Klager hevder at denne oversendelsen viser at han hadde et kundeforhold, noe som også bestyrkes av at det hadde vært en utstrakt kontakt med Øye forut for 7. februar Klager hadde derfor grunn til å tro at kundeforhold ville bli akseptert. Klager bestrider fremstillingen i Norse sitt brev 22. oktober 1997, bl.a. bestrides på det sterkeste at han snakket med noen meglere hos Norse, etter at handelen ble bekreftet ca kl Klager viser også til at den aktuelle handel fremgår av omsetningsjournalen og at det ble kjøpt 1 mill Alphatron-aksjer til snittkurs 1,8957. Klager viser forøvrig til at kommunikasjon, eller mangel på slik, mellom partene den 7. februar 1997 kan bekreftes ved utskrift fra Telenor. Klager forbeholder seg å vurderer en rettslig prøving, men vil avvente en eventuell avgjørelse fra Rådet. Innklagedes anførsler: III Norse hevder i sitt tilsvar at klager ikke er kunde hos Norse og at han heller ikke har vært registrert i foretaket. Det finnes således ingen dokumentasjon. Det forhold at klager påberoper seg et kundeforhold fordi han skal ha vært i kontakt med enkelte ansatte i Norse anser Norse som meningsløst, noe de også har tilskrevet klager om i en telefax. Norse har overfor klager skriftlig påpekt at handel ikke er gjort for ham.. Norse viser til at klagen må avvises fordi klager har varslet at han sannsynligvis vil bringe saken inn for domstolene, jfr(dagjeldende) behandlingsregler 4 siste ledd. I sitt brev 22. oktober 1997 til Rådet viser Norse til at C i B Finans om formiddagen eller ettermiddagen den 7 februar 1997 tok kontakt med Thomas Øye hos Norse og informerte om at klager ønsket å handle aksjer gjennom Norse. Øye informerte megler Lien om denne henvendelsen. Relativt umiddelbart etter dette tok klager kontakt med Lien og ønsket å kjøpe 1 mill Alphatron-aksjer, dvs. aksjer for et beløp tilsvarende ca 2 mill kroner. Norse hadde i denne perioden nokså betydelige oppdrag i den aktuelle aksje, noe som kan ha vært årsaken til at de ble kontaktet av klager. Lien sa til klager at han måtte sende inn identifikasjonspapirer for å kunne bli registrert som kunde og Lien påbegynte så arbeidet med ordren. Raskt etter dette ble klagers navn kjent på meglerbordet. Da man ikke ønsket klager som kunde tok Øye umiddelbart og ringte til klager og meddelte ham at han ikke kunne bli kunde og at ordren således ikke ville bli utført. Dette aksepterte klager. Øye informerte også C om Norse sin holdning til klager og samtalen mellom klager og Øye. Senere samme dag ringte klager flere ganger til forskjellige meglere hos Norse for å få vite om ordren var utført. Selv om klager ble avvist som kunde, var Norse kjent med «hvilken person vi hadde med å gjøre», hvorfor de for sikkerhets skyld gjennomførte kjøpet av 1 mill Alphatron-aksjer for egen regning. Det ble imidlertid aldri foretatt noen avmelding overfor klager. På bakgrunn av klagers gjentatte henvendelser og mas foreslo Norse overfor klager ta hvis han, innen neste børsåpning, stillet en eller annen sikkerhet for kjøpesummen, så skulle man gå med på hans oppdrag, dvs. overføre aksjene til ham. Innen den nevnte tidsfrist mandag 10. februar 3

4 1997 var slik sikkerhet ikke mottatt, og den fremlagte fax ble da for ordens skyld sendt ham. Det fastholdes at klager ikke var kunde og at ordre ikke ble utført for ham. Etisk Råd bemerker: IV Klager innga klage ved brev 27. februar Norse innga tilsvar ved brev 28. februar 1997 der det ble vist til at de ikke hadde noen disputt og at klager ikke var kunde i Norse. I tillegg til dette har partene i samsvar med behandlingsreglene 3-3 tredje ledd blitt gitt anledning til å kommentere hverandres anførsler. I tillegg til dette har partene besvart enkelte spørsmål fra Rådet. I det to av rådets medlemmer er inhabile i nærværende klagesak har styrets formann i medhold av behandlingsreglene 2-2 annet ledd oppnevnt adm.dir. Inge K. Hansen og adm.dir. Leiv Askvig som settemedlemmer i Rådet for behandlingen av denne klagesaken. Forbundet tilskrev 27. februar 1997 Norse, på vegne av Rådet, og anmodet om oversendelse av ordresedler samt kopi av oppdrags- og omsetningsjournal. I nytt brev til Norse 11. juli 1997 ble anmodningen om oversendelse av ordre- og omsetningsjournal for 7. februar 1997 gjentatt og det ble bedt opplyst om 1 mill Alphatron-aksjer ble kjøpt inn denne dagen og eventuelt til hvilken kurs. Ved brev 26. september 1997 etterlyste Rådet svar fra Norse. Norse besvarte brevet og fastholdt kravet om avvisning, men fremla ikke den etterspurte dokumentasjon. Ved brev 9. oktober 1997 fra Forbundet, på vegne av Rådet, ble det presisert at Rådet ved brev 11. juli 1997 anmodet om fremleggelse av diverse dokumentasjon og det ble presisert at «Selv om De er av den oppfatning at klagen skal avvises kan De ikke unnlate å fremlegge den etterspurte dokumentasjon, da nevnte opplysninger og dokumentasjon kan være av betydning for en eventuell realitetsbehandling av klagen. Spørsmålet om eventuell avvisning vil være en avgjørelse som det tilligger Etisk Råd å fatte og det er ikke vanlig at dette spørsmålet behandles særskilt. Vi viser til at behandlingsreglene 4 1 siste ledd angir at: «Etisk Råd kan avvise å behandle saker som er eller ventes bragt inn for domstolene eller som blir behandlet et annet sted». Dette innebærer ikke at slike saker skal avvises. Rådet kan med andre ord velge å realitetsbehandle en klage selv om den allerede er bragt inn for domstolene eller det er varslet at så vil skje. Vi imøteser den etterspurte dokumentasjon innen 1 uke fra dette brevs dato.» På bakgrunn av dette fremla Norse den aktuelle dokumentasjon, og det ble samtidig anmodet om konfidensiell behandling. I henhold til behandlingsreglene 3-3 annet og tredje ledd er behandlingen av klagesaker mot medlemmer underlagt kontradiksjon. Dette innebærer at partene skal få oversendt såvel klage som tilsvar og eventuelle senere kommentarer, herunder fremlagte vedlegg, for kommentarer. Det foreligger ikke grunnlag for å behandle en av partenes innlegg konfidensielt overfor motparten, dog med unntak av eventuelle opplysninger om andre som er underlagt taushetsplikt. Etter samråd med Rådets formann ble Norse sitt tilsvar oversendt klager for kommentarer, dog slik at andre kundeidentiteter ble sladdet ut på vedleggene. 1 Henvisningen til behandlingsreglene 4 sjette ledd skal etter endringene som ble satt ikraft pr. 6. november 1997 være 2-5 annet ledd. 4

5 Rådet har vurdert Norse sitt krav om avvisning av klagebehandling i medhold av behandlingsreglene 2-5 annet ledd. Bestemmelsen fastslår at Rådet kan avvise å behandle saker som er eller ventes bragt inn for domstolene eller som blir behandlet et annet sted. er det klart Det foreligger etter bestemmelsen ingen plikt for Rådet til å avvise slike saker. Rådet har funnet å ikke ville avvise klagen med hjemmel i behandlingsreglene 2-5 annet ledd, fordi Rådet er av den oppfatning at saken reiser spørsmål som det kan være av mer generell interesse å få belyst også fra Rådets side. Rådet har forøvrig vært i tvil om saken burde ha vært avvist med hjemmel i behandlingsreglene 3-2 siste ledd. Saken reiser for det første bevisspørsmål som har vært vanskelige å klarlegge under saksbehandlingen og for det andre har det har vært tvil om saken er tilstrekkelig opplyst, særlig fordi partene har gitt vidt forskjellige forklaringer på sentrale forhold i hendelsesforløpet i denne saken. Rådet har imidlertid konkludert med at klagesaken kan behandles. Rådet har funnet at de skriftlige redegjørelser som er innhentet fra partene, sammen med kopi av ordrejournalen, gir tilstrekkelige grunnlag for å konkludere når det gjelder sentrale problemstillinger i denne saken. Rådet har imidlertid ikke funnet å kunne gå inn på klagerens eventuelle krav på erstatning for eventuelt å ha gått glipp av en gevinst. De faktiske betingelser for et slikt eventuelt krav er oppfylt, er etter Rådets oppfatning ikke tilstrekkelig dokumentert. Det vises til drøftelsen til slutt i denne avgjørelsen. Det realitetsspørsmål Rådet således vil ta stilling til er; 1) hvorvidt det fra klager ble inngitt en ordre på kjøp av 1 mill Alphatron-aksjer den 7. februar 1997, og 2) om Norse aksepterte å utføre denne ordre, og 3) om ordren så ble utført for klager, og 4) om Norse i så fall har unnlatt å gjennomføre transaksjonen vis a vis klager. Ad 1) Det synes å være enighet om at det var kontakt mellom klager og Norse den 7. februar 1997 og at klager ønsket å kjøpe 1 mill Alphatron-aksjer. Dette fremgår for så vidt også av ordrejournalen hvor klagers navn er innført kl med kjøp 1 mill Alphatron-aksjer til beste kurs. Det er dermed rimelig klart at klager innga en ordre. Ad 2) Det synes videre å være klart, jfr utskrifter fra ordrejournalen, at Norse aksepterte å utføre ordren i og med at den er innført i ordrejournalen og det faktum at megler Lien begynte å arbeide med ordren. Det synes klart at det forut for dette ikke var etablert et formelt forretningsforhold mellom partene i den forstand at alle de formaliteter som oppstilles av såvel offentligrettslig som privatrettslig karakter er oppfylt fullt ut. Det er imidlertid ikke av betydning for avgjørelsen av ovennevnte spørsmål i denne saken om de omtalte identifikasjonspapirer ble oversendt og returnert i utfylt stand fra klager. Norse ville imidlertid ikke være forpliktet til å utføre ordren dersom det skulle vise seg at klager ikke etterkom pålegget om innsendelse av identifikasjonspapirene eller dersom Norse etter å ha mottatt identifikasjonspapirene oppdaget forhold som ville gi Norse saklig grunn til å avvise klageren som kunde og dermed unnlate å utføre ordren. Ad 3) Det er noe mer uklart om ordren ble utført for klager i og med at Norse hevder at så ikke skjedde, men at handelen ble gjennomført for sikkerhets skyld og da for egen regning. Det hersker en viss uenighet mellom partene om hva som faktisk foregikk mellom disse den 7. februar 1997, ikke minst hva gjelder spørsmålet om Norse tok kontakt med klager og meddelte ham at kundeforhold var uaktuelt og at handel derfor ikke ble utført, og om klager aksepterte dette. Fra klagers side har det bl.a. vært vist til at utskrifter fra Telenor vil kunne dokumentere 5

6 hva som faktisk har foregått av kontakt. Til dette vil Rådet bemerke at det ikke har grunnlag for å vurdere hva slike eventuelle utskrifter er egnet til å vise, i hvertfall ikke når slike ikke er fremlagt. Rådet har for øvrig ikke selv anledning til å fremskaffe slik informasjon. Det foreligger en viss presumpsjon for at ordren ble utført for klager i og med at den er innført som utført i ordrejournalen kl Også det forhold at Norse har hevdet at de kjøpte for å få slutt på maset underbygger dette. Norse har også anført at de for sikkerhets skyld kjøpte 1 mill Alphatron-aksjer for egen regning fordi de var kjent med at klager var problematisk. For Rådet fremstår det som mest sannsynlig at ordren ble utført for klager, ikke minst tatt i betraktning av den fremlagte dokumentasjon som etter Rådets oppfatning faktisk viser at ordre ble mottatt fra klager og utført for klager. Dertil kommer at meglerforetak normalt handler i eget navn, men for fremmed regning. Norse har ikke sannsynliggjort, utover utsagnet om at aksjene ble kjøpt for egen regning for sikkerhets skyld, at aksjene ble kjøpt for egen regning som ledd i investeringstjenestevirksomheten, jfr. vphl Det forhold at megler Lien fremgår av sluttseddelspørringen kan ikke endre ovenstående oppfatning fordi dette, etter Rådets oppfatning, ikke viser annet enn at handelen ikke er sluppet opp mot klager. Heller ikke kan det forhold at klager ikke har mottatt sluttseddel endre ovennevnte oppfatning. Slik Rådet ser det har Norse mottatt en ordre og akseptert å utføre denne. Det foreligger også klare indikasjoner på at ordren er utført for klager og ikke for Norse sin egen regning. Klager har da som utgangspunkt et rettslig krav på de aktuelle aksjer. Det forhold at Norse enten samtidig med gjennomføringen av ordren eller i etterkant, men før oppgjør, finner at de ikke ønsker klager som kunde kan ikke endre det forhold at handel faktisk er sluttet for klager. Heller ikke kan det være av betydning hvorvidt Norse har oppfylt alle de offentligrettslige krav som er oppstilt i forbindelse med etablering av forretningsforhold. Ad 4) For Rådet gjenstår da å vurdere hvorvidt Norse i strid med klagers rettslige krav unnlot å gjennomføre transaksjonen vis a vis klager og om denne unnlatelse må anses som rettsstridig. Selv om klager som utgangspunkt har et rettslig krav på å få aksjene er ikke dette noen ubetinget rett. Kjøp og salg av aksjer skjer etter prinsippet om levering mot betaling. Dette innebærer at klagers krav på overføring av aksjene er betinget av at han stiller kjøpesummen til disposisjon, med mindre det er gjort avtale om kredittkjøp. Av sakens dokumenter fremstår det som rimelig klart at det ikke er avtalt noe kredittkjøp. På den annen side har Norse anført, og det er ikke bestridt av klager, at man tilbød seg å gjennomføre transaksjonen dersom klager stillet sikkerhet for kjøpesummen på ca 2 mill kroner innen neste børsåpning. Slik sikkerhet ble ikke stillet. Klager synes derimot å ha inngitt en salgsordre på de aktuelle aksjer. Slik Rådet oppfatter dette har Norse på bakgrunn av den informasjon de har fremskaffet om klager antatt at klager vil misligholde sin forpliktelse til å betale kjøpesummen og at det således etter Norse oppfatning har foreligget et såkalt antecipert mislighold. Etter prinsippene om antecipert mislighold vil Norse kunne være berettiget til tilbakehold av sin ytelse dersom det fremgår av klagers «handlemåte» eller det foreligger en «alvorlig svikt i hans kredittverdighet eller evne til å oppfylle en vesentlig del av sine plikter», jfr. kjøpslovens 61. Dersom retten til slikt tilbakehold eller innstilling av leveranse utøves, skal den som tilbakeholder eller innstiller varsle den annen part som da kan stille betryggende sikkerhet slik at handelen kan gjennomføres. Er det i tillegg klart at det vil inntre kontraktbrudd, kan selgeren heve salget, med mindre kjøperen stiller betryggende sikkerhet, jfr kjøpsloven 62. 6

7 Reglene om antecipert mislighold supplerer verdipapirhandellovens regler og foretakenes forretningsvilkår. De nevnte bestemmelser regulerer f eks hva en selger kan gjøre ved forventet kontraktsbrudd, mens verdipapirhandellovens 6-5 regulerer en tilbakeholdsrett og salgsrett ved et faktisk inntrådt mislighold. Rådet vil etter dette måtte vurdere om vilkårene for heving etter reglene om antecipert mislighold var til stede idet Norse sin egen fremstilling synes å indikere at de har hevet avtalen slik at forholdet må vurderes etter prinsippene i kjøpslovens 62. Det er den part som hever en kontrakt som vil ha bevisbyrden for at vilkårene for dette var til stede på hevingstidspunktet. Det synes imidlertid å være uomtvistet at krav om sikkerhet ble stillet og at dette vilkår rent faktisk ikke ble oppfylt. Det er motparten, her klager, som kunne ha avverget heving ved å stille sikkerhet. Når det likevel ble stillet et slikt krav og dette kravet ikke ble oppfylt kan dette indikere at klager ikke var i stand til å gjøre opp for seg. At klager med bakgrunn i sin salgsordre i denne konkrete sak, ville kunne benytte salgspovenyet til dekning av kjøpesummen er etter Rådets oppfating ikke relevant, fordi det er klagers stilling på hevingstidspunktet som er relevant. Dessuten vil Rådet føye til at denne oppgjørsform i realiteten innebærer en kreditt og at det ikke foreligger holdepunkter for at avtale om kreditt var avtalt. Til tross for de foreliggende indikasjoner på at klager kan ha vært i antecipert mislighold i forhold til Norse, er dette ikke tilstrekkelig sannsynliggjort av Norse. Siden det følger av reglene om antecipert mislighold at det er den hevende part som må bevise at vilkårene for heving i disse tilfeller er til stede, og Norse ikke har gjort det, må den tvil om faktum som her foreligger gå ut over Norse. Rådet må for sin videre behandling derfor legge til grunn at vilkårene for heving ikke har foreligget. Selv om heving av kjøpet etter dette var uberettiget på hevingstidspunktet, er det ikke gitt at klager har krav på erstatning for lidt tap ved å ikke kunne selge aksjene på det tidspunkt klageren selv har anført. Ett av vilkårene for eventuell erstatning er at klager ville være i stand til å betale aksjene på oppgjørstidspunktet. Rådet har ikke holdepunkter for å anta om klager hadde denne mulighet eller ikke. Rådet har kommet til at Norse kan kritiseres for sin håndtering av denne saken både i forhold til klager og i forhold til Rådet. Når det gjelder forholdet til kunden vil Rådet ut over det som allerede er fremhevet, for det første peke på at dersom Norse hadde fulgt de krav som er oppstillet med hensyn til kundekontroll ved etablering av forretningsforhold i forkant av ordremottak og registrering, jfr ovenfor, ville dette kunne ha forhindret de problemer partene har kommet opp i. Når Norse synes å ha akseptert å utføre ordren og faktisk har utført den, burde Norse forut for hevingen av avtalen bedt om dokumentasjon for klagers betalingsevne på det avtalte oppgjørstidspunktet. Alternativt kunne Norse ha avventet oppgjørstidspunktet for så å ha utøvet tilbakeholdsretten/salgsretten etter vphl. 6-5 dersom dette ble aktuelt. Når det gjelder forholdet til Rådet vil Rådet vise til at det fremgår av behandlingsreglene 3-3 fjerde ledd at Rådets formann, eller den han bemyndiger, skal sørge for at saken blir tilstrekkelig opplyst. Videre fremgår det av femte ledd at et medlemsforetak «skal gi Rådet alle relevante opplysninger som er nødvendige for Rådets behandling av spørsmål om overholdelse av de Etiske normer.» Norse har i liten grad har medvirket til en tilfredsstillende opplysning av saken, bl a ved gjentatte ganger å ha unnlatt å sende inn etterspurt dokumentasjon og fordi det, slik saken nå fremstår fortsatt kan synes som om relevant dokumentasjon, jfr identifikasjonsopplysninger m v fortsatt ikke er fremlagt. Rådet er kritisk til den tilbakeholdenhet Norse har utvist med hensyn til 7

8 å innsende dokumentasjon og i forhold til gjengivelsen av de faktiske omstendigheter fra Norse sin side. Rådet vil dog tilføye at heller ikke klager kan sies å ha bidratt til å dokumentere sine påstander gjennom dokumentasjon Rådet må anta han er nærmest til å fremlegge, herunder f eks identifikasjonspapirer og teleutskrifter. Etisk Råd har etter dette fattet følgende vedtak: 1. Norse Securities AS meddeles kritikk for sin saksbehandling i relasjon til kunden, herunder at avtaleforholdet ble hevet uten at det er tilstrekkelig sannsynliggjort at hevingsvilkårene var til stede. 2. Norse Securities AS meddeles kritikk for at foretaket i liten grad har medvirket til en tilfredsstillende opplysning av saken. Oslo den 27. april

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/3 Klager: A Innklaget: Saga Securities ASA, Postboks 1770 Vika,

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1997/32 Klager: A Innklaget: Fearnley

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 22/1997 Klager: A Innklaget: DnB Markets,

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/15 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 3/1996 Klager: A Innklaget: Den norske Bank

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/8 Klager: A Innklaget: Norse Securities ASA Postboks 1474 Vika

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 10/1997 Klager: A Innklaget: NOKA Securities

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 1997/19 Klager: A Innklaget: Alfred Berg

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8 Klager: X Innklaget: Sparebanken Møre Keiser Wilhelmsgt 29/33 0107 Oslo Saken gjelder: Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/6 Klager: A Innklaget: Christiania Bank og Kreditkasse ASA, Christiania

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1997/25 Klager: Norse Securities AS, Postboks

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/16

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/16 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/16 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0201 Oslo Saken gjelder: Klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side i forbindelse med aksjehandel

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/3

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/3 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/3 Klager: X Innklaget: SpareBank 1 Nord-Norge Markets Saken gjelder: Saken gjelder klage på megler, som angivelig ga misvisende opplysning vedrørende klagers ubenyttede

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 1/1995 Klager: A Prosessfullmektig: - Innklaget:

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/4 Klager: X Innklaget: DnB NOR Markets 0021 Oslo Saken gjelder: Levering

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2001/1 Klager: A og B v/ advokat C Innklaget: Christiania Markets Postboks

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/13 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/8 Klager: A Innklaget: Nordnet Securities Bank NUF Sørkedalsveien 10D

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2 Klager: X Innklaget: Netfonds Bank ASA Steners gate 2 0184 Oslo Saken gjelder: Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt Etisk Råd er satt med følgende

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0254 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side, blant annet

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 Oslo Saken gjelder: Klagen retter seg mot den rådgivningen som ble utført av Orkla

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/10 Klager: A Innklaget: Sparebank 1 Midt-Norge Kapitalmarked Søndregate

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Tap som følge av manglende gjennomføring av salgsordre som klager hadde lagt

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/2 Klager: A Innklaget: Fondspartner ASA Postboks 750 Sentrum 0106

Detaljer

AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 31/1997

AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 31/1997 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 31/1997 Klager: A Innklaget: Christiania Markets, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo Saken gjelder: Dobbeltsalg av aksjer Etisk Råd er satt med

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1/1992 Klager: A Innklaget: N. A. Jensen

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/2 Klager: X Innklaget: Nordnet Securities Bank NUF Sørkedalsveien 10D

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/21 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19 X Innklaget: Agilis Færder Securities ASA Stranden 3A, Aker Brygge 0250 Oslo Saken gjelder: Saken gjelder generell klage over kvaliteten på den rådgivningen klager

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2004/1 Klager: A Innklaget: Nordea Securities NUF Postboks 1166 Sentrum

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1998/5 Klager: A Innklaget: DnB Markets, Postboks 1171 Sentrum, 0107

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/28. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/28. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/28 Klager: X Innklaget: Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Klager var ikke klar over nylig spleis i selskapet da klager la inn ordre om

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 Klager: X Innklaget: Pareto Project Finance AS P.O. Box 1396 Vika 0114 OSLO Saken gjelder: Klage på angivelig feilaktig og mangelfull informasjon fra Pareto Project

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6. Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i ulike enkeltaksjer.

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6. Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i ulike enkeltaksjer. ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6 Klager: X Innklaget: Orion Securities ASA Postboks 236 Sentrum 0103 Oslo Saken gjelder: Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/18

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/18 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/18 Klager: X Innklaget: ABG Sundal Collier ASA Postboks 1444 Vika 0115 Oslo Saken gjelder: Saken gjelder generell klage mot ABG Sundal Collier ASA (ABGSC) basert på

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1998/3 Klager: A A/S, B A/S og C A/S Innklaget: Carnegie ASA Postboks

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/25 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1997/30 Klager: A Innklaget: Orkla Finans (Fondsmegling) ASA, Postboks

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/8 Klager: A Innklaget: Norse Securities ASA Postboks 1474 Vika

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 17/1997 Saken gjelder: R.S. Platou Securities

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/7 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107 Oslo

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR 2000/28 Saken gjelder: Oppdraget til Sundal Collier & Co ASA vedrørende

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/1

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/1 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/1 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Tap som følge av uønsket shorthandel som følge av driftsforstyrrelser i innklagedes

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/28

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/28 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/28 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på Nordnet Bank ASA relatert til tvangsavvikling av finansielle

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/11

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/11 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/11 Klager: X Innklaget: Nordea Markets Postboks 1166 Sentrum 0107 Oslo Saken gjelder: Klagen gjelder inndekning etter salg av aksjer i Tandberg Data samtidig med at

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD Klagerådet AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/10 Klager: A Innklaget: Gjensidige NOR Equities Postboks

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/3 Klager: A Innklaget: DnB Markets Stranden 21 0021 Oslo Saken

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2001/10 Klager: A Innklaget: Terra Fonds ASA Postboks 2349 Solli 0201

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 Klager: X Innklaget: First Securities AS Postboks 1441 Vika 0115 Oslo Saken gjelder: Klagen gjelder generell misnøye knyttet til de tjenester klager har mottatt fra

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2004/3 Klager: A Innklaget: Norse Securities Postboks 1474 Vika 0116 Oslo Saken

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD Klagerådet AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/11 Klager: A Innklaget: A. Sundvall ASA Postboks 657

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/21

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/21 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/21 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Klagen er knyttet til tvangssalg av aksjer kjøpt på kreditt som følge av at

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27 Klager: X Innklaget: First Securities AS Postboks 1441 Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder hvorvidt det er inngitt bindende ordre i forbindelse med kjøp av

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/22

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/22 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/22 Klager: X Innklaget: Christiania Securities AS Postboks 728 Sentrum 0105 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på investeringsrådgivning foretatt av Christiania

Detaljer

Behandlingsregler for saker i henhold til Verdipapirforetakenes Forbunds etiske normer

Behandlingsregler for saker i henhold til Verdipapirforetakenes Forbunds etiske normer Fjordalléen 16 E: post@vpff.no Postboks 1501 Vika T: +47 23 11 17 40 0117 Oslo F: +47 23 11 17 49 Behandlingsregler for saker i henhold til Verdipapirforetakenes Forbunds etiske normer Sist endret av generalforsamlingen

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/22 Klager: A Innklaget: Orkla Enskilda Securities AS Postboks 1724

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11 Klager: X Innklaget: Handelsbanken Capital Markets Saken gjelder: Klage på rådgivning ved kjøp av aksjer, og hvorvidt og på hvilket tidspunkt klager burde solgt seg

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2001/4 Klager: A Innklaget: Christiania Markets Postboks 1166 Sentrum

Detaljer

BEHANDLINGSREGLER FOR NORSK KAPITALFORVALTERFORENINGS KLAGEORDNING

BEHANDLINGSREGLER FOR NORSK KAPITALFORVALTERFORENINGS KLAGEORDNING BEHANDLINGSREGLER FOR NORSK KAPITALFORVALTERFORENINGS KLAGEORDNING 1. Generelt 1.1 Norsk Kapitalforvalterforenings Klageordning («NKFFK») behandler tvister av rettslig karakter som oppstår mellom foretak

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/17

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/17 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/17 Klager: X Innklaget: CMC Markets UK PLC Oslo Fridtjof Nansens plass 6 0160 Oslo Saken gjelder: Klage på foretakets håndtering av stop-buy ordre i forbindelse med

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2005/6 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Sørkedalsveien 10D Postboks 33

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 1997/21 Klager: A Innklaget: DnB Markets,

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2015/5. Klager: Bryggen Bergen

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2015/5. Klager: Bryggen Bergen ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2015/5 Klager: X Innklaget: Nordic Securities AS Bryggen 5 5003 Bergen Saken gjelder: Klage på at investeringsrådgivning ikke har vært i henhold til klagers risikovillighet

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/3. Klager:

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/3. Klager: ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/3 Klager: X Innklaget: RS Platou Markets AS Saken gjelder: Klage på anbefaling om å investere i et gearingsertifikat, som i henhold til klagen var et uegnet råd hensett

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/8

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/8 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/8 Klager: X Innklaget: Agilis Group AS Stranden 3 A, Aker Brygge 0250 OSLO Saken gjelder: Klagen er knyttet til Agilis Group AS håndtering av klagers kundeforhold i

Detaljer

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Dok. ref. Dato: 06/1340-23/LDO-312//RLI 22.05.2007 WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/6 Klager: A Innklaget: Nordea Securities NUF Postboks 1166 Sentrum

Detaljer

Protokoll i sak 715/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------

Protokoll i sak 715/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------ Protokoll i sak 715/2013 for Boligtvistnemnda 04.09.13 Saken gjelder: Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider I klagen for

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19. Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger.

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19. Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger. ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19 Klager: X Innklaget: Cosmos Markets AS Rådhusgata 15 3211 SANDEFJORD Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger. Etisk

Detaljer

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 1.4.2 fremkommer blant annet følgende vedrørende leveringsomfang:

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 1.4.2 fremkommer blant annet følgende vedrørende leveringsomfang: Page 1 of 5 Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale(r) for levering av ganghjelpemidler og hjulsparker med tilbehør, reservedeler og diverse servicetjenester. Klagenemnda

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005.

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7758 Patentsøknad nr. 1999 2369 PCT-nummer: PCT/US97/20430 Søker: Virogenetics Corp., Troy, New York, USA Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

(2) Fra konkurransegrunnlaget hitsettes følgende om tilbudsfrist og innleveringssted:

(2) Fra konkurransegrunnlaget hitsettes følgende om tilbudsfrist og innleveringssted: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse for kjøp av kartlegging og/eller analyser av grunnforhold i barnehager i Bergen kommune. Tildeling til leverandør

Detaljer

Protokoll i sak 632/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12

Protokoll i sak 632/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12 Protokoll i sak 632/2011 for Boligtvistnemnda 24.04.12 Saken gjelder: Uenighet om maling av utvendig kledning inngår i leveransen ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Entreprenøren

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/7

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/7 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/7 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 OSLO Saken gjelder: Klagen er knyttet til den rådgivning som er ytt fra innklagedes

Detaljer

Stiftelsesklagenemndas avgjørelse i sak 17/868

Stiftelsesklagenemndas avgjørelse i sak 17/868 Stiftelsesklagenemndas avgjørelse i sak 17/868 Saken gjelder klage av 5. august 2016 over Stiftelsestilsynets vedtak av 20. juli 2016 om avvisning av klage på vedtak om opphevelse av stiftelsen Landfalløya

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/5 Klager: A Innklaget: Christiania Securities ASA Postboks 728

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/14. Klager: Christiania Securities AS. Manglende effektuering av stop-loss

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/14. Klager: Christiania Securities AS. Manglende effektuering av stop-loss ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/14 Klager: X Innklaget: Christiania Securities AS Saken gjelder: Manglende effektuering av stop-loss Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth (Prof. dr.

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 31/12 (arkivnr: 201200423-13) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/2 Klager: A Innklaget: Handelsbanken Markets v/advokatfirma Lowzow

Detaljer

ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg

ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg Denne anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 12. mai 2009. 1 Innledning Det følger av verdipapirhandelloven 10-4 annet

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/23

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/23 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/23 Klager: X Innklaget: Christiania Securities AS Postboks 728 Sentrum 0105 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder kvaliteten på investeringsrådgivning foretatt av Christiania

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT TILLEGG TIL UT. 7209 Bindende avtale om oppgjør? Den 23.1.06 ble det begått innbrudd i sikredes leilighet. I telefaks

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2009-331 11.11.2009 Gjensidige Forsikring Rettshjelp Rettshjelputbetaling med befriende virkning direkte til advokat. Advokaten fikk utbetalt kr 40.175 fra selskapet

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10 Klager: X Innklaget: Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Klager hevder at Pareto Securities AS har gitt feilaktig og mangelfull informasjon

Detaljer

Kafé - førerhund nektet adgang

Kafé - førerhund nektet adgang Vår ref.: Dato: 11/602-10- ASI 16.02.2012 Kafé - førerhund nektet adgang Svaksynt mann diskriminert da han ikke fikk ha førerhunden liggende under bordet i restaurant En mann klagde til Likestillings-

Detaljer

Betingelser. Avtale om kjøp av produkter og tjenester

Betingelser. Avtale om kjøp av produkter og tjenester Betingelser Avtale om kjøp av produkter og tjenester 1.Generelt Denne Avtale er inngått mellom Kunden og Power Norge AS for salg av produkter og tjenester. Avtalen gjelder for kjøp av produkter og tjenester

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/3 Klager: A Innklaget: Sparebanken NOR Divisjon konsernkunder Postboks

Detaljer

Sammendrag og anonymisert versjon av ombudets uttalelse

Sammendrag og anonymisert versjon av ombudets uttalelse Sammendrag og anonymisert versjon av ombudets uttalelse Sammendrag En mann som kommer fra Sudan hevder at Nav diskriminerte ham på grunn av nasjonal opprinnelse i forbindelse med utbetaling av sykepenger.

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 2/1991 Klager: A Prosessfullmektig: Innklaget:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering. Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 19. mars 2007. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12 15.03.2013. 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner.

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12 15.03.2013. 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner. Vår ref.: Dato: 12 15.03.2013 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner. A skulle snakke med en veileder om sin arbeidssituasjon, og hun ønsket veiledning

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/1. Klager: Aker Brygge, Stranden 21 0021 Oslo. Saken gjelder: Short handel av aksjer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/1. Klager: Aker Brygge, Stranden 21 0021 Oslo. Saken gjelder: Short handel av aksjer ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/1 Klager: X Innklaget: DnB Markets Aker Brygge, Stranden 21 0021 Oslo Saken gjelder: Short handel av aksjer Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth (Prof.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av medisinsk forbruksmateriell. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 20. desember 2004 i sak 2004/24

Klagenemndas avgjørelse 20. desember 2004 i sak 2004/24 Klagenemnda for offentlige anskaffelser I en åpen anbudskonkurranse for rehabilitering/omtekking av tak, vurderte innklagede leverandørenes kvalifikasjoner samtidig med tilbudsevalueringen i forhold til

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2017/2. Swedbank AB ved Swedbank Norge NUF Postboks 1441 Vika 0115 Oslo. Postboks 1398 Vika 0114 Oslo

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2017/2. Swedbank AB ved Swedbank Norge NUF Postboks 1441 Vika 0115 Oslo. Postboks 1398 Vika 0114 Oslo ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2017/2 Klager: Swedbank AB ved Swedbank Norge NUF Postboks 1441 Vika 0115 Oslo Innklaget: Sparebank 1 Markets Postboks 1398 Vika 0114 Oslo Saken gjelder: Brudd på etiske

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9. Klager: Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9. Klager: Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9 Klager: Innklaget: DNB Markets Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/10. Klagen gjelder klage på produkt og rådgivningen.

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/10. Klagen gjelder klage på produkt og rådgivningen. ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/10 Klager: X Innklaget: Acta Kapitalforvaltning ASA Saken gjelder: Klagen gjelder klage på produkt og rådgivningen. Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/7. Dekningshandel som følge av omvendt split ( spleis )

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/7. Dekningshandel som følge av omvendt split ( spleis ) ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/7 Klager: X Innklaget: Nordea Markets Postboks 1166 Sentrum 0107 Oslo Saken gjelder: Dekningshandel som følge av omvendt split ( spleis ) Etisk Råd er satt med følgende

Detaljer