NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD"

Transkript

1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2005/7 Klager: A Innklaget: Orion Securities ASA Nedre Lundsvei KRISTIANSAND Saken gjelder: Diskresjonær kundehandel og handel gjennomført uten eller i strid med kundeordre reklamasjon - ugyldighet. Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth (Prof. dr. juris) (leder) Odd-Arne Pedersen Asbjørn Wangerud Tom Kristoffersen

2 I Klagen omhandler aksjehandel i Statoil (STL) og Norsk Hydro (NHY) i perioden fra 1. august til 20. september Klager hevder at megler gjennomførte flere handler enn de konkrete ordre som var gitt av klager. Videre hevder klager at megler utførte handler som var i strid med klagers ordre. Klager krever erstattet det tap han pådro seg som følge av de ovennevnte handler. I tillegg hevder klager at han i samme periode ble feilinformert av megler med hensyn til utviklingen på sin konto, herunder klagers tap og gevinster. Innklagede har tilbudt å reversere de handlene som ble gjort i perioden 12. september til 20. september 2005 i tillegg til to transaksjoner foretatt 9. september Klager har imidlertid avvist innklagedes forslag til forlik. Klagers anførsler: II Klager hevder at megler i perioden fra til utførte flere handler i STL og NHY enn det som konkret var avtalt mellom partene. Klager viser til at det aldri var blitt avtalt eller har vært praksis at megler skulle kunne handle på eget initiativ uten å ha vært i kontakt med klager. Videre hevder klager at megler ved flere anledninger i samme periode utførte handler i strid med de(n) ordre klager hadde gitt. Klager mener at megler tidlig i den aktuelle perioden var klar over en rekke feil og feilføringer som medførte tap på klagers konto. Megler prøvde å dekke inn tapet ved å handle aksjer i STL og NHY, hvor ting hadde utviklet seg i negativ retning. Det vises her til at megler den innrømmer at han hadde gjort mange feil og feilføringer. Videre opplyser klager at han var ukjent med at han var short i STL etter inntil han fikk tilsendt en oversikt på e-post fra megler datert som viste at han var short i STL. Klager ga beskjed i e-post at han var ukjent med at han var short i STL. Denne short-posisjonen ble heller ikke nevnt i samtale med megler i perioden Før klager skulle av gårde på jobb den eller hadde klager en gjennomgang med megler vedrørende de posisjoner han satt i for å avtale stop-loss. Heller ikke på dette tidspunktet nevnte megler at klager hadde short-posisjoner. Videre hevder klager at han i samme periode ble feilinformert av megler vedrørende utviklingen på hans konto hos innklagede, herunder klagers (urealiserte/realiserte) tap/gevinst. Klager hevder at megler ga uttrykk for at det gikk bra, noe klager således la til grunn. Ved etableringen av kundeforholdet med innklagede hadde klager et innskudd på totalt Med kontanter og inngangsverdi på aksjer på ,- samt en innløsning av catch på ,- opplyser klager at han sitter igjen med et samlet tap på ,-. Ifølge klager opplyste megler sommeren 2005 at klager hadde en total gevinst på sin portefølje på ca ,- og at et realistisk mål for gevinst for hele året var på 1 million. Klager opplyser videre at det var særdeles vanskelig å få en fullstendig oversikt over eget engasjement hos innklagede. Ifølge klager fikk han bare tilsendt ufullstendige oversikter fra megler, og han klarte således ikke å danne seg et fullstendig godt bilde av sitt engasjement hos innklagede. Ifølge klager praktiseres det ingen faste rutiner hos innklagede for utsendelse 2

3 av oversikt over aksjebeholdning og kontantbeholdning. Etter handelsslutt den fikk klager etter purring på e-post oversendt en oversikt fra megler over klagers aksjebeholdning, herunder realiserte og urealisert tap/gevinst. Det var utifra denne oversikten at klager den umiddelbart tok kontakt med innklagede, da han ikke fikk tapspostene i STL og NHY til å stemme med det inntykket han hadde fått fra megler. Klager fikk imidlertid opplyst at hans faste kundemegler var blitt sykemeldt og ga således beskjed til en annen megler ( megler B ) at tapspostene ifølge oversikten var langt større enn det inntrykket hans faste kundemegler hadde gitt uttrykk for. Således mente klager at det måtte være gjort feilføringer på hans konto. Videre opplyser klager at oversikten var datert og ikke som klager umiddelbart la til grunn. Ifølge oversikten datert var klagers realiserte tap på ,- og klagers urealisert tap på ,-. I ettertid har klager realisert to poster som sto oppført som urealisert tap og således forbedret det samlede tapet med ,-. Ifølge klager burde tapet iht oversikten være på ,- med tillegg av de tap som klager mener han ikke har samtykket til. Videre reagerer klager på at tapspostene i NHY har steget fra ,- til ,- etter at innklagede har ryddet i klagers portefølje uten at det er gjort noen transaksjoner. På samme måte har klagers tap i STL også økt etter at innklagede har ryddet uten at det er gjort noen transaksjoner. Når det gjelder klagers mangelfulle kontroll av oversendte sluttsedler fra innklagede opplyser klager at han ikke var gjort kjent med bestemmelsene i innklagedes forretningsvilkår som omhandlet kundens reklamasjonsrett. Ifølge klager burde megler uttrykkelig ha opplyst han om dette punktet i forretningsvilkårene på bakgrunn av at megler kjente til at klager var mye på reise, i perioder på opptil 3-4 uker. Av den grunn burde megler forstått at klager ikke kunne følge opp dette punktet på tilstrekkelig måte. Klager viser til at megler ikke burde gjøre handler eller avstå fra å gjøre handler i de perioder klager ikke var hjemme. Videre argumenterer klager for at det ikke kan forventes at han skal sjekke sluttsedler i de perioder det ikke har vært kontakt mellom klager og megler. Klager opplyser videre at han anser det som svært tidkrevende og til dels en uoverkommelig oppgave å gå detaljert gjennom alle sluttsedler som blir sendt til ham på e-post på den måten forretningsvilkårene forutsetter. Dette skyldes at klager var borte i lengre perioder og at han av den grunn kunne ha et stort antall e-post liggende. Videre opplyser klager at han ville avstått fra å bli kunde hos innklagede hvis han hadde kjent til denne bestemmelsen i forretningsvilkårene. Klager opplyser videre at han ikke så noen grunn til å føre et privat regnskap, da han var overbevist om at dette var godt ivaretatt av sin megler samt innklagedes interne rutiner og systemer. Klager valgte å benytte innklagede til å bistå han i sin aksjehandel, da han hadde liten tid til selv å følge aksjemarkedet. Ved etableringen av kundeforhold høsten 2004 argumenterte megler for at innklagede kunne tilby en god og aktiv forvaltning av klagers penger. Videre opplyste megler at innklagede kunne tilby en bedre avkastning enn det klager ville oppnå ved å være passiv og med liten tid til å følge markedet. Dette var særlig tungtveiende for klager, da han hadde over 250 reisedager i året, samt at han jobbet halvparten av tiden offshore på natt. På bakgrunn av det ovenstående hevder klager at innklagede må være erstatningspliktig for det tap klager pådro seg som følge av handlene i STL og NHY i ovennevnte periode. Klager anmoder om Rådets vurdering av det ovennevnte forholdet. 3

4 III Innklagedes anførsler: Innklagede opplyser at kundeforholdet med klager ble innledet i november Klager har i løpet av sitt engasjement hos innklagede på nesten ett år hatt hyppig aktivitet som i hovedsak har bestått av korte posisjoner eller dagtrading. I tillegg til ordinære aksjehandler har klager benyttet seg av tjenesten shorting i en periode på ca. 7 måneder, fra mars Innledningsvis hevder innklagede at klager ikke har reklamert rettidig i forhold til de handler klager krever reversert eller det tap han krever erstattet. Innklagede tilbakeviser klagers påstand om at han ikke var gjort kjent med innklagedes forretningsvilkår. Innklagede opplyser at klager i likhet med alle andre kunder - mottok innklagedes alminnelige forretningsvilkår i forbindelse med etableringen av kundeforholdet. Dette er bekreftet av klager i kundeavtalen som klager signerte Ifølge innklagede har klager hatt full anledning til å gjøre seg kjent med innklagedes forretningsvilkår, herunder bestemmelsene som omhandler reklamasjon. Innklagede anfører at de forholder seg til forretningsvilkårene såfremt ingen annen avtale er inngått. Innklagede kan ikke ta ansvar for klagers eventuelle manglende vilje eller mulighet til å lese innklagedes forretningsvilkår og/ eller kontrollere tilsendte sluttsedler. Innklagede viser her til at klager selv har opplyst til innklagede at han valgte å ikke ta seg tid til å sjekke tilsendte sluttsedler med den begrunnelse at det var så mange. Innklagede erkjenner at klager har gitt ordre med svært vide fullmakter. Innklagede opplyser at denne form for ordreinnleggelse ikke skal aksepteres og at megler i den aktuelle sak har brutt interne instrukser ved å akseptere disse. Dette er blant annet årsaken til at innklagede valgte å avslutte arbeidsforholdet med den involverte megler. Videre har innklagede tilbudt klager å reversere alle handler som er gjort i STL og NHY i perioden med tillegg av 2 salgsposter i NHY som er gjort den Dette skyldes at innklagede ikke kan dokumentere at det forelå ordre fra klager i denne perioden. Reversering av de ovennevnte handlene tilsvarer ifølge innklagede en erstatning på NOK Innklagede fastholder at de handler som ble gjort i STL og NHY i perioden er utført på bakgrunn av ordre fra klager og nekter således for å erstatte det tapet klager pådro seg i denne perioden. Videre tilbakeviser innklagede klagers påstand om at han ikke var kjent med at han var short i STL etter 1. august Innklagede viser til at klager i e-post 16. august 2005 gir megler ordre om at short-posisjonen i STL kan økes med inntil aksjer på limit 153,-. I henhold til fremlagte lydopptak den 1. august 2005 fremgår det at klager ga ordre om shortsalg av STL og ikke netto nullposisjon. Innklagede mener klager var inneforstått med short-posisjonene i andre telefonsamtaler, herunder samtale de 24. august 2005, hvor klager uttrykker behov for at man får ta det som har skjedd til erfaring og bruke tettere stopper i fortsettelsen. Videre viser innklagede til diverse korrespondanse per e- post mellom partene som bekrefter at klager uten tvil var klar over at han hadde shortposisjoner, både i STL og NHY, og som bekrefter at klager hadde en klar strategi for å gå short. I e-post av 11. juli 2005 opplyser klager hvilken strategi han hadde rundt fremtidig shorting av aksjer i STL og NHY. I en påfølgende e-post 17. august 2005 blir det bekreftet at klager er short i aksjer, hvorpå klager bekrefter at han liker utviklingen i valgte strategi. I tillegg til oversendte sluttsedler mottok klager rapport den 29. august 2005 med oversikt over egne posisjoner samt realiserte gevinster/tap, hvor det samtidig bekreftes at klager er short i aksjene STL og NHY. 4

5 Innklagede tilbakeviser klagers påstand om at han ikke hadde oversikt over egen beholdning samt tap/gevinster på sin konto. Innklagede anfører at kunden fikk oversendt betydelig dokumentasjon fra innklagede, men valgte imidlertid å overse eller ignorere tilsendt dokumentasjon. Ifølge innklagede fikk kunden oversendt sluttsedler samme dag som handlene ble gjennomført og at disse var til klagers umiddelbare disposisjon med bakgrunn i at klager fikk sluttsedler via e-post. I tillegg mottok klager endringsmelding fra VPS, hvor enhver endring i klagers beholdning fremkom sammen med klagers totale beholdning. I endringsmeldingen fremkommer det også om klagers beholdning var en eventuell shortposisjon ved at disse er merket med innlån. Ved hjelp av nevnte dokumentasjon fikk kunden fortløpende oversikt på hvilke transaksjoner som var utført, beholdningsendringer samt faktiske beholdninger - inklusive eventuelle shortposisjoner. I tillegg mottok kunden periodiske transaksjonsoversikter pr. kvartal hvor handler, oppgjør, renteberegninger, inngående kontantbeholdning samt utgående kontantbeholdning ble spesifisert i forhold il kundens bevegelser på depotkonto. I tillegg fikk klager månedlige kontoutskrifter relatert til bevegelser på kundens marginkonto hvor kontantsikkerhet relatert til shortposisjoner ble overført. Utover dette har klager sporadisk fått oversikt over portefølje fra megler. På bakgrunn av ovennevnte tilbakeviser innklagede klagers påstand om at innklagede ikke hadde faste rutiner mht utsendelse av oversikter over kundens kontantbeholdning. Imidlertid erkjenner innklagede at de ikke har faste rutiner for utsendelse av kunders aksjebeholdning. Ifølge innklagede er det imidlertid ikke normal praksis hos tradisjonelle meglerforetak å sende, med faste intervaller, oversikt over kunders portefølje. Imidlertid gjøres dette på kundens forespørsel - slik som gjort i klagers tilfelle. Innklagede påpeker at klager uansett fikk betydelig informasjon relatert til transaksjoner, posisjoner og kontantbeholdninger (depotkunder og marginkrav) fra meglerforetak, VPS og bank. Når det gjelder klagers påstand om at megler informerte klager at han hadde en gevinst frem til mai/juni 2005 på ca. NOK har innklagede hatt begrensede muligheter å kommunisere med megler da vedkommende har vært sykemeldt over en lengre periode. Innklagedes vurderinger knyttet til klagers realiserte posisjoner er basert på lydopptak og øvrig skriftlig dokumentasjon. Ifølge innklagede bygget klager seg opp en solid realisert gevinst frem til juli Denne realiserte gevinsten ble bygd på først med long-posisjoner frem til april 2005, hvorpå partene begynte med enkelte short-posisjoner i april og mai Imidlertid oppstod det betydelig tap i august og september I august og september 2005 tiltok partene short-posisjoneringen med bakgrunn i at markedet hadde hatt en solid positiv utvikling og at det ble antatt at markedet ville snu. Imidlertid fortsatte markedet og stige, mens kunden var short og klager tapte på denne bakgrunn rundt NOK 1 million i denne perioden. Ifølge innklagedes beregninger har klager totalt hatt et realisert tap på ca. NOK for posisjoner lukket gjennom innklagede. Således avviser innklagede de tallene som klager har fremmet i sin klager med hensyn til sitt økonomiske tap. Innklagede opplyser at klager gjennom sitt kundeforhold har hatt gjennomgående høy aktivitet. Det ble opparbeidet en realisert gevinst på under NOK 0,6 millioner. Imidlertid slo short-posisjoneringen feil og klagers realiserte gevinst ble snudd til et realisert tap på nesten NOK 0,5 millioner. Innklagede hevder at klager i sin klage prøver å velte nesten alle urealiserte tap på ca NOK 1 million over på innklagede fordi innklagede som verdipapirforetak ikke med sikkerhet kan si at klager var kjent med alle handler foretatt i den gitte perioden. 5

6 IV Etisk Råd bemerker: Klager innga klage til Etisk Råd ved brev mottatt 5. desember Innklagede innga tilsvar ved brev 13. januar I tillegg til dette har partene kommentert hverandres anførsler i samsvar med behandlingsreglene for Etisk Råd 3-3 tredje ledd. Det foreligger et betydelig antall samtaler i den aktuelle saken. I perioden fra 20. juli til 20. september 2005 foreligger det 58 samtaler mellom megler og klager. I tillegg har Rådet fått fremlagt en fullstendig oversikt (kontoutdrag) over de handler som er utført av megler på klagers konto i den aktuelle perioden. Rådet tolker klagen dit hen at klager påberoper seg særlig to forhold som kritikkverdige. For det første hevder klager at megler har gjennomført flere handler på vegne av klager enn de ordre som klager har gitt. For det andre hevder klager at han har blitt feilinformert av megler om utviklingen på sin konto hos innklagede med hensyn til klagers realiserte/urealiserte tap. Rådet har hatt begrensede mulighet til å overprøve de opplysninger som er lagt frem i saken som berører klagers samlede økonomiske tap i den aktuelle perioden. Rådet vil imidlertid ta stilling til i hvilken grad det foreligger kritikkverdige forhold hos innklagede på bakgrunn av de fremlagte lydopptak og sakens dokumenter forøvrig. Rådet velger først å ta stilling til klagers påstand om at han ble feilinformert av megler. Rådet tolker klagers påstand dit hen at megler ikke på en tilfredsstillende måte informerte klager om den negative utviklingen som skjedde på klagers konto i perioden august og september Ifølge klager var det vanskelig å få en fullstendig oversikt over eget engasjement hos innklagede, da det ikke fantes faste rutiner hos innklagede for utsendelse av oversikt over aksjebeholdning og kontantbeholdning. Det er riktig som klager anfører at innklagede ikke har faste rutiner for utsendelse av kunders aksjebeholdning, noe som ifølge innklagede heller ikke er normal praksis hos tradisjonelle meglerforetak. Imidlertid opplyser innklagede at slik oversikt sendes ut ved forespørsel fra kunden. Fremlagte lydopptak viser at klager den ba megler om å få oversendt en månedlig oversikt over egen aksjebeholdning (porteføljeoversikt), inkludert tap/gevinst. Etter purring i samtale og fikk klager den oversendt en porteføljeoversikt fra megler som viste klagers aksjebeholdning i tillegg til klagers realiserte og urealiserte tap/gevinst. Den fikk klager etter forespørsel pånytt oversendt en porteføljeoversikt fra megler. Det er korrekt som klager påpeker at oversikten var datert Imidlertid har Rådet fått opplyst fra innklagede at oversikten var feildatert fra megler, men at tallene imidlertid viser klagers samlede realiserte/urealiserte tap den I tillegg til de ovennevnte porteføljeoversikter fikk klager oversendt sluttsedler samme dag som handlene ble gjennomført. Rådet legger videre tilgrunn at sluttsedlene var til klagers umiddelbare disposisjon med bakgrunn i at klager fikk tilsendt disse via e-post. I tillegg mottok klager endringsmeldinger fra VPS. I endringsmeldingene fremkom enhver endring i klagers aksjebeholdning samt klagers totale aksjebeholdning. Rådet legger således til grunn at klager fikk fortløpende oversikt på hvilke transaksjoner som var utført, beholdningsendringer samt faktiske beholdninger. Videre legger Rådet tilgrunn innklagedes opplysninger om at klager mottok kvartalsvise transaksjonsoversikter, hvor handler, oppgjør, renteberegninger, 6

7 inngående kontantbeholdning samt utgående kontantbeholdning ble spesifisert i forhold til klagers bevegelser på sin depotkonto i tillegg til at klager mottok månedlige kontoutskrifter fra sin bank relatert til bevegelser på klagers marginkonto; hvor kontantsikkerhet relatert til shortposisjoner ble overført. Disse opplysninger er ikke bestridt av klager. Således må klagers påstand, om at innklagede ikke har faste rutiner med hensyn til utsendelse av oversikter over klagers kontantbeholdning, avvises. Samlet legger Rådet legger til grunn at klager fikk betydelig informasjon relatert til egne transaksjoner, beholdningsendringer samt kontantbeholdninger (depotkunder og marginkrav) i form av sluttsedler, endringsmeldinger, transaksjonsoverskrifter og kontoutskrifter fra henholdsvis innklagede, VPS og klagers egen bank. Imidlertid har klager innrømmet at han ikke sjekket de sluttsedler han fikk tilsendt fra innklagede. Videre har klager innrømmet at han heller ikke førte eget privat regnskap, da han var overbevist om at dette var godt ivaretatt av sin megler samt innklagedes interne rutiner og systemer. På bakgrunn av ovennevnte drøftelse legger Rådet til grunn at klager fikk tilstrekkelig informasjon med hensyn til utviklingen på egen konto hos innklagede i den aktuelle perioden. Videre legger Rådet til grunn at klagers manglende kunnskap om den negative utviklingen på egen konto i den aktuelle perioden primært skyldes det faktum at klager ikke sjekket de sluttsedler han fikk tilsendt fra innklagede. Etter en gjennomgang av de fremlagte lydopptak sammenholdt med sakens dokumentasjon forøvrig finnes det ingen holdepunkter som tilsier at megler feilinformerte klager med hensyn til utviklingen på klagers konto. Således må klagers påstand tilbakevises. Deretter må Rådet ta stilling til klagers påstand om at megler gjennomførte flere handler enn de ordre som var gitt av klager. Verdipapirhandelloven 1-2 første ledd sondrer mellom investeringstjenesten ordinær meglevirksomhet og aktiv forvaltning. Aktiv forvaltning krever at kunden inngår skriftlig avtale med et verdipapirforetak som forøvrig må ha særskilt konsesjon til å yte denne type tjeneste. Kjernen i tjenesten er at kunden overlater et beløp til verdipapirforetaket som foretaket skal forvalte for kundens regning og risiko etter en generell instruks. Forvalteren vil foreta de transaksjoner som fullmakten gir grunnlag for uten å ha kontakt med kunden annet enn i sjeldne tilfelle. I et ordinært kunde/megler forhold vil det imidlertid være kunden som tar beslutningen gir ordre om det enkelte kjøp og salg etter forutgående samtale med megler. Det er på det rene at det ikke var inngått noen særskilt avtale mellom partene om at innklagede skulle drive aktiv forvaltning på vegne av klager og således må Rådet legge til grunn at innklagede ovenfor klager drev alminnelig meglervirksomhet i henhold til vphl 1-2 første ledd nr. 1. I henhold til vphl 9-1 første ledd nr. 5 skal verdipapirforetaket være oppbygd og organisert på en slik måte at risikoen for interessekonflikter mellom foretaket og dets kunder og mellom foretakets kunder seg imellom begrenses til et minimum. Da en sammenblanding av virksomheten aktiv forvaltning og ordinær meglervirksomhet innebærer en risiko for interessekonflikter som beskrevet i vphl 9-1 må de to ulike virksomhetene drives atskilt. I henhold til Forbundets anbefaling 1/2002 om Diskresjonær kundebehandling aktiv forvaltning ligger diskresjonær kundehandel tett opp til aktiv 7

8 forvaltning og av den grunn er det fastsatt at diskresjonær ordre skal behandles etter regelverket som gjelder for aktiv forvaltning. Forbundets anbefaling 1/2002 oppstiller et utrykkelig krav til at en ordre skal inneholde spesifikasjon med hensyn til type verdipapir, antall verdipapirer eller investeringsbeløp samt hvorvidt ordren er en kjøp eller salgsordre. Utdrag fra Forbundets anbefaling punkt 2 (våre understrekninger); En normal ordre skal inneholde følgende elementer: a. Verdipapir b. Antall eller verdi (volum) c. Kjøp eller salg (long, short) d. Andre betingelser ved ordren så som limit eller best, beskrivelse av hvordan ordren skal utføres for eksempel carefully during the day eller over flere dager og i noen tilfelle på hvilken markedsplass ordren skal utføres. Et oppdrag som mangler ett av de tre første elementene ovenfor, vil ha et diskresjonært element fordi oppdragsgiver har overlatt til megleren å utøve skjønn og å fatte beslutning på kundens vegne ved utførelse av ordren. Slike ordre defineres som diskresjonære ordre og behandlingen av denne type ordre defineres som diskresjonær kundebehandling. (Det fjerde element i ordren (pkt d) er betingelser knyttet til ordren og defineres ikke som et diskresjonært element selv om megleren kan utvise en viss grad av skjønn ved utøvelsen av ordren. Utøvelse av dette skjønnet er et ordinært meglerarbeid). Videre oppstiller Forbundets anbefaling 1/2002 punkt 8 uttrykkelige krav om at meglerforetakene må ha gode rutiner som sikrer at et oppdrag fra en kunde inneholder de elementer som nevnt ovenfor i punkt 2 bokstav a-c (d). Videre heter det i Forbundets anbefaling punkt 8; Meglerforetaket må ikke la meglere på meglerbordet motta og utføre diskresjonære ordre, dvs ordre som ikke inneholder elementene (a), (b) og (c) Innklagede har opplyst at de utrykkelig har informert sine meglere om forbudet mot diskresjonær kundehandel. Således må Rådet kunne legge til grunn at megler på det aktuelle tidspunktet var kjent med det forbudet som gjelder mot diskresjonær kundehandel. En av årsakene til at Forbundet ser særlig strengt på diskresjonær kundehandel skyldes at det historisk har vist seg at foretaket har måttet bære tap som følge av at en megler har handlet for kunder uten at ordre eller fullmakter har blitt tilstrekkelig dokumentert. Ved kunders reklamasjon i ettertid skapes det usikkerhet ved det avtalerettslige grunnlaget - en tvilsrisiko som ofte vil være meglerforetakets. Videre kan diskresjonær kundebehandling legge til rette for misbruk, både fra kunden og fra megler. Kunden kan bevisst velge å fremsette oppdraget på en måte som ikke lar seg dokumentere i ettertid, for å spekulere i at meglerforetaket erstatter tap dersom markedet faller. Ved gevinst vil kunden normalt ikke la høre fra seg. Megleren på sin side kan misbruke kunden ved å foreta handler med større hastighet enn normalt for denne kunden for dermed å skaffe større kurtasjeinntekter til foretaket. 8

9 Videre pålegger forskrift av 26. september 1996 verdipapirforetaket en plikt til å føre oppgave over mottatte og utførte oppdrag ( Oppgaveføringsforskriften ). Oppgaveføringsforskriftens 2 oppstiller følgende krav til oppdragsoppgavens innhold (våre understrekninger); For hvert oppdrag skal oppgaven minimum inneholde oversikt over dato og klokkeslett for mottakelse. Opplysningene skal fremkomme automatisk ved innleggelse av ordren. Foretaket skal etablere interne rutiner for når retting av disse opplysningene kan finne sted, samt nærmere krav til prosedyren ved slik retting. Der opplysningene er rettet, skal oppgaven både vise tidspunktet for innleggelse av ordren, samt hvilket tidspunkt det er rettet til. Oppdragsoppgaven skal videre inneholde oppdragsgivers navn og ev. kundenummer og ev. navn på den som opptrer på vegne av oppdragsgiveren, betegnelsen på de finansielle instrumentene, det beløp/antall og evt. kurs oppdraget gjelder, om oppdraget gjelder kjøp, salg eller tegning, oppdragets varighet, på hvilket medium oppdraget ble mottatt, samt navn på den megleren som mottar oppdraget. Ved driftsstans plikter verdipapirforetaket å registrere oppdrag som ble mottatt i driftsstansperioden i den elektroniske oppdragsoppgaven så snart stansen er opphørt. Ved diskresjonær kundehandel eller hvor handel gjennomføres uten at det foreligger en kundeordre vil det ikke være mulig for megler å oppfylle kravet til føring av ordren i oppdragsoppgaven (ordrebokjournalen) som følger av Oppgaveføringsforskriftens 2. Det vises her til at oppdragsoppgaven skal inneholde blant annet betegnelsen på de finansielle instrumentene, det beløp/antall, om oppdraget gjelder kjøp, salg. Diskresjonær kundehandel vil som nevnt mangle minst ett av disse elementene. Det samme gjelder handler som gjennomføres uten kundeordre. I den videre gjennomgangen finner Rådet grunn til å sondre mellom de påstander som er fremsatt av klager; henholdsvis de handler som megler utførte uten at det forelå ordre, de handler megler utførte på bakgrunn av diskresjonær kundehandel og de handler megler utførte i strid med klagers ordre. Sondringen vil blant annet ha betydningen med hensyn til hvorvidt reklamasjonsfristen er oversittet i henhold til innklagedes forretningsvilkår. 1. Uten ordre Etter en gjennomgang av fremlagte lydopptak i den aktuelle perioden ( ) sammenholdt med klagers transaksjonsoversikt (kontoutdrag) finner Rådet flere eksempler på handler som ble gjort av megler uten at det forelå konkrete ordre fra klager. Det vises blant annet til de handler som ble gjort i STL og NHY i perioden samt tre handler som ble gjort i NHY I tilknytning til disse transaksjonene foreligger det verken lydopptak eller annen dokumentasjon på at klager la inn ordre i forkant av disse handlene. Innklagede innrømmer at de ikke har klart å dokumentere at ordre ble gitt fra klager for de handler som ble gjort i perioden i tillegg til to salgsposter i NHY den Av den grunn har innklagede tilbudt seg å reversere disse handlene ved å dekke inn klagers tap i ovennevnte periode. Innklagede har beregnet dette tapet til NOK ,-. I tillegg til de handler som innklagede har tilbudt seg å reversere, mener Rådet det finnes ytterligere tre handler som ble utført i den aktuelle perioden uten at det foreligger lydopptak eller annen dokumentasjon på at ordre fra klager var gitt i forkant av disse handlene. Dette gjelder to transaksjoner i STL den samt en kjøpstransaksjon i NHY den

10 Som påpekt innledningsvis forelå det et ordinært kunde/megler forhold mellom klager og megler. Dette innebærer at det er klager som tar beslutningen gir ordre om det enkelte kjøp og salg. De handler megler foretok seg på vegne av klager uten at det forelå ordre fra klager er klart i strid med de forutsetninger som ligger til grunn for kundeforholdet mellom partene samt de regler som regulerer kundeforholdet. De ovennevnte forhold medfører brudd på henholdsvis vphl 9-1, Oppgaveføringsforskriften, Forbundets anbefaling 1/2002 i tillegg til innklagedes egne interne rutiner/instrukser. Etisk Råd legger således til grunn at megler på dette punkt har opptrådt klart kritikkverdig. 2 Diskresjonær kundehandel Klager erkjenner at han hadde kontakt med megler i forbindelse med en rekke av de handler som ble utført i NHY og STL i den aktuelle perioden. Imidlertid hevder klager at det antall handler som fremgår av klagers transaksjonsoversikt (kontoutdrag) er mye større enn det antall handler som faktisk ble avtalt med klager. Etter en gjennomgang av fremlagte lydopptak sammenholdt med klagers transaksjonsoversikt (kontoutdrag) finner Rådet flere eksempler på at megler foretok handler i STL og NHY på vegne av klager uten at ordren var i samsvar med de krav som stilles i Forbundets anbefaling 1/2002; hhv. punkt 2 og punkt 8. Fremlagte lydopptak viser at det gjerne var avtalt hvilke(n) aksje(r) megler skulle handle på vegne av klager, henholdsvis STL og NHY. Imidlertid finnes det flere eksempler på at verken handelsvolum eller investeringsbeløp ble avtalt med klager. Videre finnes det flere eksempler på at det heller ikke ble avtalt med klager hvorvidt ordren var en kjøpsordre eller en salgsordre; dvs. hvorvidt megler skulle gå short eller long. Ved flere anledninger ble det avtalt med klager at megler kunne handle i utvalgte aksjer (STL, NHY) hvis han så gode muligheter for gevinst. Megler benyttet bl.a. begrep som vi prøver noen raske i STL og NHY, vi tar noen korte trade eller vi kan leke litt i STL og NHY uten at klager spesifiserte handelsvolum/investeringsbeløp og/eller hvorvidt megler skulle gå short eller long. Det vises her til de handler som ble gjort i NHY og STL, henholdsvis 2. august, 5. august, 6. august, 8. august og 9. august Enkelte av disse dagene gir megler melding til klager på slutten av dagen om klagers gevinst eller tap uten at nærmere handelsvolum eller antall ganger han gikk inn og ut av aksjen blir spesifisert. Det er megler som må påse at ordren som gis fra klager oppfyller de krav som følger av Forbundets anbefaling 2002/1 samt Oppgaveføringsforskriftens 2. Det faktum at klager samtykker til meglers diskresjonære kundehandel vil ikke gjøre forholdet mindre kritikkverdig. Meglers diskresjonære kundehandel medfører brudd på henholdsvis vphl 9-1, Oppgaveføringsforskriften, Forbundets anbefaling 1/2002 i tillegg til innklagedes egne interne rutiner/instrukser. Etisk Råd legger således til grunn at megler også på dette punkt har opptrådt klart kritikkverdig. 3 Handler gjennomført i strid med klagers ordre Forbundets anbefaling 1/2002 oppstiller som nevnt et utrykkelig krav til at en orde skal utføres i tråd med eventuelt andre betingelser som er knyttet til ordren, eksempelvis limit eller en beskrivelse av hvordan ordren skal utføres. Etter en gjennomgang av fremlagte lydopptak sammenholdt med klagers transaksjonsoversikt (kontoutdrag) finner Rådet eksempler på at megler utførte handler som ikke var i 10

11 overensstemmelse med klagers ordre. Det vises her til e-post fra klager , hvor klager ber om å øke sin shortposisjon i NHY og STL. Tiltross for at salgsordren fra klager var på 3000 NHY selger megler 4520 i NHY. Således er det volum som selges i NHY ikke i samsvar klagers ordre. Videre blir ovennevnte salgspost i NHY gjort på 641,- og 638,50 - tiltross for at klagers ordre indikerer en pris på rundt 660. I tillegg kjøper megler 3000 NHY den og tiltross for at klagers ordre var en ren salgsordre. Videre blir salget ( shorten ) i STL gjort på 152,- tiltross for at klager i ovennevnte e-post ga ordre om å selge på 153,-. I tillegg ble det avtalt mellom partene å trade STL short innenfor dagen den Tiltross for dette blir klager sittende short i STL ved utløpet av handelsdagen. Det er på det rene at de handler som megler gjennomførte i strid med klagers ordre medfører brudd på Forbundets anbefaling 1/2002 samt innklagedes egne interne rutiner/instrukser. På dette punkt er det imidlertid vanskelig for Rådet å ta stiling til hvorvidt megler bevist har utført handlene i strid med klagers ordre eller hvorvidt dette skyldes ren slurv fra meglers side. 4. Reklamasjon I utgangspunktet vil klager ha rett til å reklamere over de handler som ikke er utført i samsvar med den ordre klager har gitt. Imidlertid må klager for å beholde sin reklamasjonsrett overholde de reklamasjonsfrister som fremgår av innklagedes forretningsvilkår punkt 10 (våre understrekninger); Kunden skal straks etter mottak av sluttseddel eller annen bekreftelse kontrollere denne og skal samme dag som mottakelsen skjer eller senest innen utgangen av neste børsdag dersom reklamasjon ikke kunne inngis innen normal kontortids utløp på mottaksdagen - gi melding til innklagede dersom han vil gjøre gjeldende at noe av det som fremkommer av sluttseddelen/bekreftelsen er i strid med ordren, oppdraget eller den inngåtte handel. Rådet må her ta stilling til hvorvidt klager har oversittet de reklamasjonsfristene som følger av innklagedes forretningsvilkår punkt 10. Klager opplyser at han den protesterte over de tapsposter i STL og NHY som var oppført på hans konto. Klagers reklamasjon ble fremsatt på bakgrunn av den oversikten han fikk tilsendt fra megler Klager hevder at han protesterte med en gang han fikk mistanke om uregelmessighetene. Det er på det rene at de handler klager krever reversert ble utført i perioden 1. august 2005 til 20. september I henhold til innklagedes forretningsvilkår punkt 10 kreves det imidlertid at reklamasjon skal fremsettes samme dag som handelen utføres, eventuelt senest innen utgangen av neste børsdag dersom reklamasjon ikke kunne inngis innen normal kontortids utløp på mottaksdagen. Da klager først den 20. september 2005 fremmet sin reklamasjon ovenfor innklagede har klager i utgangspunktet oversittet reklamasjonsfristen i forhold til de handlene som ble gjennomført frem til 19. september Bakgrunnen for de relativt korte reklamasjonsfrister som fremgår av innklagedes forretningsvilkår gjelder generelt for bransjen og skyldes at verdien på de finansielle instrumentene kan forandre seg veldig rakst. På denne måten unngår man at kunder skal spekulere og benytte reklamasjonsretten for å eventuelt å reversere handler i tilfelle de aktuelle verdipapirene skulle falle i verdi. Av den grunn pålegger innklagedes 11

12 forretningsvilkår klager en plikt til å straks kontrollere de sluttsedler han får tilsendt fra innklagede. Dette er klagers mulighet til å sjekke om de utførte handlene er i samsvar med den orde som er gitt og eventuelt reklamere handler innenfor de angitte frister. Klager har imidlertid opplyst at han normalt ikke sjekket sluttsedlene han fikk tilsendt fra innklagede på e-post, da han mente dette var en svært tidkrevende og til dels uoverkommelig oppgave. Imidlertid hevder klager at han ikke var blitt informert om kundens plikt til å kontrollere sluttsedler i forbindelse med en eventuell reklamasjon som fulgte av innklagedes forretningsvilkår. Videre mener klager at megler spesifikt burde opplyst om de regler som gjelder for reklamasjon. Kundeavtalen, som regulerer kundeforholdet mellom klager og innklagede, ble signert av klager 22. november I henhold til kundeavtalens punkt 6 skal: Undertegnede ha mottatt, lest og akseptert innklagedes alminnelige forretningsvilkår. Innklagede har opplyst at forretningsvilkårene blir sendt ut til alle kunder ved etableringen av kundeforholdet. Det er således ingen ting som tyder på at klager ikke skal ha blitt forelagt innklagedes forretningsvilkår. Som det fremgår av kundeavtalen må det forventes at klager - når han påbegynte sin aksjehandel mål ha gjort seg kjent med innklagedes forretningsvilkår. Det kan ikke forventes at megler uttrykkelig skal informere klager om de forhold som er beskrevet i forretningsvilkårene. Rådet legger til grunn at klager i tilstrekkelig grad har blitt opplyst om innklagedes forretningsvilkår, herunder reglene om reklamasjon i pkt 10. Klagers påstand må på dette punkt avvises. På bakgrunn av ovennevnte drøftelse legger Rådet til grunn at klager i utgangspunktet har oversittet reklamasjonsfristen i tilknytning til de handler som ble gjort i STL og NHY i perioden Således vil klagers reklamasjonsrett og klagers misligholdskrav være falt bort ifølge innklagedes forretningsvilkår punkt 10 siste ledd (våre understrekninger); Dersom kunden ikke har reklamert innenfor den tid som er angitt ovenfor, anses reklamasjonsretten og kundens eventuelle misligholdskrav som bortfalt. Når det gjelder klagers manglende reklamasjon finner Rådet imidlertid grunn til å sondre mellom på den ene siden de handler som ble utført på grunnlag av meglers diskresjonære kundehandel samt de handler som ble utført i strid med de betingelser som var satt i ordren og på den annen side de handler som megler utførte uten at det forelå ordre fra klager overholdet. Når det gjelder de handler som megler gjennomførte uten at ordre var gitt fra klager må det legges til grunn at klager i utgangspunktet har reklamasjonsfrist i forhold til slike handler i den grad klager får kunnskap om disse handlene. Imidlertid legger Rådet til grunn at klager ikke var kjent med at disse handler var gjennomført på hans konto og således hadde klager ingen forutsetninger for å sjekke de sluttsedler han fikk tilsendt fra innklagede. Det kan således ikke forventes at klager skulle ha sjekket sluttsedler på disse handlene. Rådet finner det således urimelig at reklamasjonsfristen skulle være oversittet for disse handlene. Innklagedes påstand om at reklamasjonsfristen er oversittet må avvises for så vidt gjelder disse handlene. Således vil klager ha eventuelle misligholdskrav i behold ovenfor innklagede for disse handlene. På dette punkt viser Rådet til at innklagede har tilbudt seg å erstatte det tap klager ble påført som følge av de handler megler utførte på vegne av klager uten at det forelå ordre fra klager. Rådet er således enige i at innklagede bør erstatte det tap klager ble pådratt som følge av de ovennevnte handler. Imidlertid kan Rådet ikke ta stilling til hvorvidt det 12

13 beløp som innklagede har tilbudt klager på NOK ,- er i overensstemmelse med klagers faktiske tap for de aktuelle handlene. Når det gjelder de handler klager faktisk samtykket til, tiltross for at ordren var mangelfull eller i strid med klagers orde, hadde klager en foranledning til å sjekke de sluttsedler han fikk tilsendt fra innklagede og således en reell mulighet til å reklamere over disse handlene. Dette ble som nevnt ikke gjort av klager. Rådet legger til grunn at klager med stor sannsynelighet ville oppdaget de påklagede forhold hvis klager hadde kontrollert sluttsedlene han fikk tilsendt fra innklagede. Således legger Rådet til grunn at reklamasjonsfristen er utløpt for de handler som ble gjort som følge av meglers diskresjonære kundehandel samt de handler som ble gjort i strid med de betingelser som var satt i orden. Når det gjelder de handlene (avtalene) som ble inngått som følge av meglers diskresjonære kundehandel vil Rådet i den videre vurderingen ta stilling til om disse handlene må anses å være ugyldige som følge av brudd på offentligrettslig regelverk. Det er på det rene at meglers diskresjonære kundehandel ofte medfører brudd på vphl Ugyldighet? Verdipapirhandelloven eller annen lovgivning gir ingen holdepunkter for at brudd på offentligrettslige regler nødvendigvis innebærer privatrettslig ugyldighet. Det kan i denne forbindelse være grunn til å se hen til en avgjørelse fra Høyesterett i Rt ( Kierulfsaken ). Saken gjaldt spørsmålet om debitor var forpliktet til å betale sin gjeld til et meglerforetak når meglerforetaket ved å gi ham kreditt for aksjespekulasjon, overtrådte kredittforbudet i daværende verdipapirhandellov av 15. oktober 1985 (vphl 1985) 25. Det ble argumentert for at aksjekjøperen måtte være uten ansvar for gjelden, da avtalen var inngått i strid med kredittforbudet i vphl Tiltross for at det ikke fantes en ugyldighetsregel i vphl ble det argumentert for at det ut fra reelle hensyn burde innfortolkes en regel om at kredittavtalen ble kjent ugyldig. Resultatet i dommen ble imidlertid at den aktuelle kredittavtalen ikke ble kjent ugyldig mellom partene - tiltross for dens lovstridige innhold. Retten uttaler følgende (våre understrekninger): Jeg legger til grunn at det ikke gjelder noen alminnelig regel om at en avtale med lovstridig innhold er uten virkning mellom partene, men at spørsmålet må avgjøres ved en tolking av den enkelte lov hvor det også legges vekt på enkelte momenter av mer generell karakter - herunder om reelle hensyn tilsier at lovovertredelsen får slik virkning. Videre viste Høyesterett til at det heller ikke kunne utledes av forarbeidene noen sivilrettslige virkninger ved overtredelse av vphl Overtredelse av vphl er sanksjonert med straff samt at megleren kan risikere tap av bevilling. Retten fant at debitor - hvis avtalen skulle kjennes ugyldig - ville få en tilfeldig fordel sammenlignet med de kunder som tar opp lån i en bank eller spekulerer for egne midler. Rådet mener det rettslig sett kan trekkes en parallell fra Kierulfsaken til den aktuelle saken. I Kierulfsaken ble avtalen ikke kjent ugyldig tiltross for brudd på en eksplisitt forbudsbestemmelse i vphl I denne saken foreligger det brudd på en forbudsbestemmelse som indirekte kan utledes fra lovgivningen (vphl 9-1). I begge saker er tjenesteytelsene (henholdsvis kredittgiving i Kierulfsaken og handler i denne saken) 13

14 avtalt med kunden. De samme hensyn som ledet til konklusjonen i Kierulfsaken, kan anføres i et tilfelle som dette. Kunder kan spekulere i om handler gir positiv eller negativ resultat, og i ettertid påberope seg ugyldighet for handler som har gitt negativ resultat. Dette vil gi slike kunder en tilfeldig fordel sammenlignet med andre kunder. Imidlertid ble gjeldskravet i Kierulfsaken redusert for de vederlagskrav med direkte tilknytning til den ulovlige kredittytelse, og den aksjehandel denne ga foranledning til - med den begrunnelse at det ville være lite rimelig om meglerforetaket skulle innkassere noen form for vinning ved det ulovelige forholdet. Således kan det være grunn til å trekke en tilsvarende parallell til vår sak. Dette innebærer at den kurtasje klager ble belastet på grunnlag av meglers diskresjonære handel bør innklagede erstatte. 6. Konklusjon Etter en gjennomgang av de fremlagte lydopptak og sakens dokumenter forøvrig er Rådets oppfatning at det foreligger kritikkverdige forhold hos megler. Som redegjort for ovenfor vil meglers brudd på regelverket i et tilfelle som dette ikke umiddelbart føre til privatrettslig ugyldighet og dermed reversering av handlene utført av innklagede. Rådet har - som det er redegjort for ovenfor - sondret mellom de kritikkverdige forhold som er påvist hos megler, og kommet til den konklusjon at klager gis medhold for så vidt gjelder det tap klager har blitt påført som følge av de handler megler utførte uten at det forelå ordre fra klager, samt kurtasje belastet i forbindelse med meglers diskresjonære kundehandel. Etisk Råd har etter dette fattet følgende vedtak: Klagen tas delvis til følge Oslo, den

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8 Klager: X Innklaget: Sparebanken Møre Keiser Wilhelmsgt 29/33 0107 Oslo Saken gjelder: Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/2 Klager: X Innklaget: Nordnet Securities Bank NUF Sørkedalsveien 10D

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2 Klager: X Innklaget: Netfonds Bank ASA Steners gate 2 0184 Oslo Saken gjelder: Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt Etisk Råd er satt med følgende

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/18

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/18 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/18 Klager: X Innklaget: ABG Sundal Collier ASA Postboks 1444 Vika 0115 Oslo Saken gjelder: Saken gjelder generell klage mot ABG Sundal Collier ASA (ABGSC) basert på

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0254 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side, blant annet

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/8 Klager: A Innklaget: Nordnet Securities Bank NUF Sørkedalsveien 10D

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/16

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/16 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/16 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0201 Oslo Saken gjelder: Klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side i forbindelse med aksjehandel

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/28. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/28. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/28 Klager: X Innklaget: Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Klager var ikke klar over nylig spleis i selskapet da klager la inn ordre om

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19 X Innklaget: Agilis Færder Securities ASA Stranden 3A, Aker Brygge 0250 Oslo Saken gjelder: Saken gjelder generell klage over kvaliteten på den rådgivningen klager

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/3 Klager: A Innklaget: Saga Securities ASA, Postboks 1770 Vika,

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/22

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/22 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/22 Klager: X Innklaget: Christiania Securities AS Postboks 728 Sentrum 0105 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på investeringsrådgivning foretatt av Christiania

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Tap som følge av manglende gjennomføring av salgsordre som klager hadde lagt

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/3

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/3 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/3 Klager: X Innklaget: SpareBank 1 Nord-Norge Markets Saken gjelder: Saken gjelder klage på megler, som angivelig ga misvisende opplysning vedrørende klagers ubenyttede

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 Klager: X Innklaget: First Securities AS Postboks 1441 Vika 0115 Oslo Saken gjelder: Klagen gjelder generell misnøye knyttet til de tjenester klager har mottatt fra

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/4 Klager: X Innklaget: DnB NOR Markets 0021 Oslo Saken gjelder: Levering

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1997/32 Klager: A Innklaget: Fearnley

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/8 Klager: A Innklaget: Norse Securities ASA Postboks 1474 Vika

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/15 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

BRANSJESTANDARD NR. 1 Diskresjonær kundebehandling aktiv forvaltning

BRANSJESTANDARD NR. 1 Diskresjonær kundebehandling aktiv forvaltning BRANSJESTANDARD NR. 1 Diskresjonær kundebehandling aktiv forvaltning Denne anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 13. september 2002. Anbefalingen trer i kraft fra og med 1. november

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2005/6 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Sørkedalsveien 10D Postboks 33

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/28

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/28 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/28 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på Nordnet Bank ASA relatert til tvangsavvikling av finansielle

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/1

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/1 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/1 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Tap som følge av uønsket shorthandel som følge av driftsforstyrrelser i innklagedes

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/29

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/29 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/29 Klager: X Innklaget: Agilis Færder Securities ASA Stranden 3A, Aker Brygge 0250 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder størrelsen på kurtasjen som totalt er betalt til

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/11

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/11 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/11 Klager: X Innklaget: Nordea Markets Postboks 1166 Sentrum 0107 Oslo Saken gjelder: Klagen gjelder inndekning etter salg av aksjer i Tandberg Data samtidig med at

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/7. Dekningshandel som følge av omvendt split ( spleis )

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/7. Dekningshandel som følge av omvendt split ( spleis ) ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/7 Klager: X Innklaget: Nordea Markets Postboks 1166 Sentrum 0107 Oslo Saken gjelder: Dekningshandel som følge av omvendt split ( spleis ) Etisk Råd er satt med følgende

Detaljer

AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 31/1997

AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 31/1997 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 31/1997 Klager: A Innklaget: Christiania Markets, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo Saken gjelder: Dobbeltsalg av aksjer Etisk Råd er satt med

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/25 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 22/1997 Klager: A Innklaget: DnB Markets,

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/23

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/23 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/23 Klager: X Innklaget: Christiania Securities AS Postboks 728 Sentrum 0105 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder kvaliteten på investeringsrådgivning foretatt av Christiania

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/14. Klager: Christiania Securities AS. Manglende effektuering av stop-loss

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/14. Klager: Christiania Securities AS. Manglende effektuering av stop-loss ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/14 Klager: X Innklaget: Christiania Securities AS Saken gjelder: Manglende effektuering av stop-loss Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth (Prof. dr.

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6. Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i ulike enkeltaksjer.

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6. Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i ulike enkeltaksjer. ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6 Klager: X Innklaget: Orion Securities ASA Postboks 236 Sentrum 0103 Oslo Saken gjelder: Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 3/1996 Klager: A Innklaget: Den norske Bank

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 Oslo Saken gjelder: Klagen retter seg mot den rådgivningen som ble utført av Orkla

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9. Klager: Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9. Klager: Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9 Klager: Innklaget: DNB Markets Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth

Detaljer

BRANSJESTANDARD NR. 1 Grensen mellom megling og aktiv forvaltning

BRANSJESTANDARD NR. 1 Grensen mellom megling og aktiv forvaltning BRANSJESTANDARD NR. 1 Grensen mellom megling og aktiv forvaltning Denne standarden ble fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 13. september 2002. Standarden trådte i kraft fra og med 1. november

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/8

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/8 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/8 Klager: X Innklaget: Agilis Group AS Stranden 3 A, Aker Brygge 0250 OSLO Saken gjelder: Klagen er knyttet til Agilis Group AS håndtering av klagers kundeforhold i

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD Klagerådet AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/10 Klager: A Innklaget: Gjensidige NOR Equities Postboks

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1998/5 Klager: A Innklaget: DnB Markets, Postboks 1171 Sentrum, 0107

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR 2000/28 Saken gjelder: Oppdraget til Sundal Collier & Co ASA vedrørende

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2004/3 Klager: A Innklaget: Norse Securities Postboks 1474 Vika 0116 Oslo Saken

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/2 Klager: A Innklaget: Fondspartner ASA Postboks 750 Sentrum 0106

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27 Klager: X Innklaget: First Securities AS Postboks 1441 Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder hvorvidt det er inngitt bindende ordre i forbindelse med kjøp av

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/6 Klager: A Innklaget: Christiania Bank og Kreditkasse ASA, Christiania

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19. Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger.

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19. Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger. ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19 Klager: X Innklaget: Cosmos Markets AS Rådhusgata 15 3211 SANDEFJORD Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger. Etisk

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/3. Klager:

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/3. Klager: ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/3 Klager: X Innklaget: RS Platou Markets AS Saken gjelder: Klage på anbefaling om å investere i et gearingsertifikat, som i henhold til klagen var et uegnet råd hensett

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/3 Klager: A Innklaget: DnB Markets Stranden 21 0021 Oslo Saken

Detaljer

ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg

ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg Denne anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 12. mai 2009. 1 Innledning Det følger av verdipapirhandelloven 10-4 annet

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2001/1 Klager: A og B v/ advokat C Innklaget: Christiania Markets Postboks

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 Klager: X Innklaget: Pareto Project Finance AS P.O. Box 1396 Vika 0114 OSLO Saken gjelder: Klage på angivelig feilaktig og mangelfull informasjon fra Pareto Project

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/21

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/21 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/21 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Klagen er knyttet til tvangssalg av aksjer kjøpt på kreditt som følge av at

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2005/4 Klager: A Innklaget: DnB NOR Markets Stranden 21 0021 OSLO Saken gjelder:

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2004/1 Klager: A Innklaget: Nordea Securities NUF Postboks 1166 Sentrum

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/13 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 1997/19 Klager: A Innklaget: Alfred Berg

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/8. Klager: 0021 Oslo. Saken gjelder: Manglende fraråding fra innklagedes side i forbindelse med derivathandel

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/8. Klager: 0021 Oslo. Saken gjelder: Manglende fraråding fra innklagedes side i forbindelse med derivathandel ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/8 Klager: Innklaget: DnB NOR Markets 0021 Oslo Saken gjelder: Manglende fraråding fra innklagedes side i forbindelse med derivathandel Etisk Råd er satt med følgende

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2004/6 Klager: A Innklaget: First Securities ASA Postboks 1441 Vika 0115 Oslo

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2001/10 Klager: A Innklaget: Terra Fonds ASA Postboks 2349 Solli 0201

Detaljer

Retningslinjer for ytelse av investeringstjenester

Retningslinjer for ytelse av investeringstjenester Tittel Retningslinjer for ytelse av investeringstjenester Vedtatt av: Styret Dato: 28. november 2018 Tidligere dok: N/A Skal revideres Årlig Tilgjengelig for: Alle Disse retningslinjer bygger på lov om

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11 Klager: X Innklaget: Handelsbanken Capital Markets Saken gjelder: Klage på rådgivning ved kjøp av aksjer, og hvorvidt og på hvilket tidspunkt klager burde solgt seg

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD Klagerådet AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/11 Klager: A Innklaget: A. Sundvall ASA Postboks 657

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/10 Klager: A Innklaget: Sparebank 1 Midt-Norge Kapitalmarked Søndregate

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 10/1997 Klager: A Innklaget: NOKA Securities

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/11. Saken gjelder: Klagen omhandler investering i aksjeindeksobligasjoner

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/11. Saken gjelder: Klagen omhandler investering i aksjeindeksobligasjoner ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/11 Klager: X Innklaget: Warren Wicklund Asset Management ASA Postboks 656 Sentrum 0106 Oslo Saken gjelder: Klagen omhandler investering i aksjeindeksobligasjoner Etisk

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2015/5. Klager: Bryggen Bergen

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2015/5. Klager: Bryggen Bergen ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2015/5 Klager: X Innklaget: Nordic Securities AS Bryggen 5 5003 Bergen Saken gjelder: Klage på at investeringsrådgivning ikke har vært i henhold til klagers risikovillighet

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/7 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107 Oslo

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/1. Klager: Aker Brygge, Stranden 21 0021 Oslo. Saken gjelder: Short handel av aksjer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/1. Klager: Aker Brygge, Stranden 21 0021 Oslo. Saken gjelder: Short handel av aksjer ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/1 Klager: X Innklaget: DnB Markets Aker Brygge, Stranden 21 0021 Oslo Saken gjelder: Short handel av aksjer Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth (Prof.

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/5 Klager: A Innklaget: Christiania Securities ASA Postboks 728

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/5

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/5 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/5 Klager: X Innklaget: Nordic Securities AS Bryggen 5 5003 Bergen Saken gjelder: Anførsel om at Nordic Securities AS ikke har gitt en forståelig og ordentlig orientering

Detaljer

ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg

ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg Fjordalléen 16 E: post@vpff.no Postboks 1501 Vika T: +47 23 11 17 40 0117 Oslo F: +47 23 11 17 49 ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg Denne anbefalingen er fastsatt av styret i Verdipapirforetakenes

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/9. Klager: Saken gjelder: Klage på rådgivning i forbindelse med investeringer i finansielle instrumenter

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/9. Klager: Saken gjelder: Klage på rådgivning i forbindelse med investeringer i finansielle instrumenter ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/9 Klager: X Innklaget: SEB Enskilda AS Saken gjelder: Klage på rådgivning i forbindelse med investeringer i finansielle instrumenter Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1/1992 Klager: A Innklaget: N. A. Jensen

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/2

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/2 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/2 Klager: X Innklaget: Nordea Bank Norge ASA Postboks 1166 Sentrum 0107 OSLO Saken gjelder: Klager gjør gjeldende at innklagede ikke har oppfylt de plikter som klager

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/6 Klager: A Innklaget: Nordea Securities NUF Postboks 1166 Sentrum

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/21 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 1/1995 Klager: A Prosessfullmektig: - Innklaget:

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/9 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107 Oslo

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2017/2. Swedbank AB ved Swedbank Norge NUF Postboks 1441 Vika 0115 Oslo. Postboks 1398 Vika 0114 Oslo

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2017/2. Swedbank AB ved Swedbank Norge NUF Postboks 1441 Vika 0115 Oslo. Postboks 1398 Vika 0114 Oslo ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2017/2 Klager: Swedbank AB ved Swedbank Norge NUF Postboks 1441 Vika 0115 Oslo Innklaget: Sparebank 1 Markets Postboks 1398 Vika 0114 Oslo Saken gjelder: Brudd på etiske

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/22 Klager: A Innklaget: Orkla Enskilda Securities AS Postboks 1724

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/17

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/17 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/17 Klager: X Innklaget: CMC Markets UK PLC Oslo Fridtjof Nansens plass 6 0160 Oslo Saken gjelder: Klage på foretakets håndtering av stop-buy ordre i forbindelse med

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/1

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/1 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/1 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 OSLO Saken gjelder: Klagen gjelder påstand om at Nordnet Bank NUF (Nordnet) foretok ulovlig tvangssalg

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS («Foretaket») 3. mars 2015. Denne rutinen erstatter tidligere

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/7

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/7 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/7 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 OSLO Saken gjelder: Klagen er knyttet til den rådgivning som er ytt fra innklagedes

Detaljer

Ved vurdering av hvordan beste resultat skal oppnås vektlegges følgende faktorer:

Ved vurdering av hvordan beste resultat skal oppnås vektlegges følgende faktorer: Fondsforvaltning AS Beste resultat Generelt Fondsforvaltning AS (Selskapet) er forvalter av PLUSS-fondene og har konsesjon for aktiv forvaltning og investeringsrådgiving. Det overordnede prinsipp er at

Detaljer

DEPOT-/KONTOAVTALE FOR AKSJESPAREKLUBB (side 1 av 6)

DEPOT-/KONTOAVTALE FOR AKSJESPAREKLUBB (side 1 av 6) (side 1 av 6) Godkjent attestert kopi av legitimasjon må legges ved for samtlige deltagere. Depot-/kontohaverne har like store andeler i depotet/på kontoen dersom ingenting annet angis. Nordnet betrakter

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vedlikeholdsarbeider på Langset bru. Klagenemnda fant at klagers tilbud rettmessig var avvist

Detaljer

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 1.4.2 fremkommer blant annet følgende vedrørende leveringsomfang:

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 1.4.2 fremkommer blant annet følgende vedrørende leveringsomfang: Page 1 of 5 Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale(r) for levering av ganghjelpemidler og hjulsparker med tilbehør, reservedeler og diverse servicetjenester. Klagenemnda

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2001/4 Klager: A Innklaget: Christiania Markets Postboks 1166 Sentrum

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10 Klager: X Innklaget: Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Klager hevder at Pareto Securities AS har gitt feilaktig og mangelfull informasjon

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 17/1997 Saken gjelder: R.S. Platou Securities

Detaljer

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund)

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) 1 Formål De etiske normene har som formål å bidra til at rådgivning og omsetning av finansielle

Detaljer

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 201202- Vedlegg til Kundeavtale Ordreformidling, 5 sider. VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 1. GENERELT Nor Securities har konsesjon

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Fysiobasen AS Randabergveien 300 4070 RANDABERG Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0225-8 og 2011/0238-5 18.03.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING 1. ANVENDELSESOMRÅDE, KLASSIFISERING SpareBank 1 Verdipapirservice AS ( Foretaket ) er pålagt å klassifisere alle kunder i ulike kundekategorier avhengig av profesjonalitet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester. Klagenemnda kom til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse og at kravet

Detaljer

ANBEFALING NR. 3 Organisering av egenhandel og market-making i aksjer, herunder prisstillelse og godtgjørelse

ANBEFALING NR. 3 Organisering av egenhandel og market-making i aksjer, herunder prisstillelse og godtgjørelse ANBEFALING NR. 3 Organisering av egenhandel og market-making i aksjer, herunder prisstillelse og godtgjørelse Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund. Anbefalingen er basert på Rapport

Detaljer

Stiftelsesklagenemndas avgjørelse i sak 17/868

Stiftelsesklagenemndas avgjørelse i sak 17/868 Stiftelsesklagenemndas avgjørelse i sak 17/868 Saken gjelder klage av 5. august 2016 over Stiftelsestilsynets vedtak av 20. juli 2016 om avvisning av klage på vedtak om opphevelse av stiftelsen Landfalløya

Detaljer

Protokoll i sak 988/2018. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 988/2018. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 988/2018 for Boligtvistnemnda 31.05.2018 Saken gjelder: Reklamasjon på kjølehjørne. ----------------------------------- 1. Sakens faktiske sider Partene har inngått avtale om kjøp av en

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av ordre

Retningslinjer for utførelse av ordre Retningslinjer for utførelse av ordre 1 Innledning Christiania Securities AS har i følge verdipapirhandelloven en plikt til å treffe alle rimelige tiltak for å oppnå best mulig resultat for kunden ved

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 2/1991 Klager: A Prosessfullmektig: Innklaget:

Detaljer