Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avvisning av klage på offentlig anskaffelse"

Transkript

1 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Jan Hausken Voll Terasse 2c 1358 JAR Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/ Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres klage av 30. januar 2012 på en rekke anskaffelser foretatt av Frogn kommune (heretter kalt innklagede). Deres klage fikk vårt saksnummer 2012/26. Fordi klagen gjaldt flere forskjellige anskaffelser, har klagenemndas sekretariat besluttet å opprette egne saker for flere av anskaffelsene. Anskaffelsen av frukt og kjemikaler behandles i foreliggende sak 2012/26. Til orientering behandles anskaffelsen av boligomsorg og omsorgstjenester i sak 2014/5. I sak 2014/4 behandles anskaffelsene av elektriker- og rørleggertjenester, renovasjonstjenester og anskaffelse av brukt datautstyr. Anskaffelsen av saksbehandlertjenester fra Sosialbemanning AS og Barnevernskompetanse AS behandles i sak 2014/3. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise klagen så langt den gjelder kjøp av frukt og kjemikaler, sak 2012/26, fordi klagen over disse anskaffelsene er uhensiktsmessig å behandle i klagenemnda, jf. forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser 9. Dette fordi klagen over disse to anskaffelsene klart ikke kan føre fram. Sekretariatets avvisningsbeslutning kan påklages til klagenemndas leder innen 3 virkedager etter at den ble gjort kjent for klager. Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering. Bakgrunn: (1) Innklagede har foretatt flere anskaffelser fra private leverandører uten forutgående kunngjøring. (2) Den 19. september 2005 inngikk innklagede en skriftlig rammeavtale med Kemira Chemicals AS om kjøp av kjemikalet Kemwater PAX-21 til innklagedes kommunale renseanlegg. Rammeavtalen gjaldt fra 1. oktober 2005 til 30. september Postadresse: Postboks 439 Sentrum 5805 Bergen Besøksadresse: Rådhusgaten Bergen Telefon: Telefaks:

2 2 Innklagede fortsatte å kjøpe kjemikaler fra denne leverandøren etter utløpet av rammeavtalen. I 2010 ble det anskaffet kjemikaler for kr ,-. (3) Innklagede anskaffet også frukt til sine ansatte for kr ,- fra Det Gamle Grønthuset/Ismet Nurlu i Anskaffelsen skjedde ved at den enkelte enhet hos innklagede, bestilte frukt etter at innklagede hadde undersøkt at prisnivået var tilsvarende som for andre leverandører i markedet. Skriftlig kontrakt ble ikke inngått, og protokoll ble ikke ført. (4) Distriktsrevisjonen i Frogn og Follo kommuner gjennomførte i 2012 en forvaltningsrevisjon for anskaffelser innklagede foretok i I revisjonsrapporten av 16. januar 2012 stod det i sammendraget på side 6: "Follo distriktsrevisjon har etter bestilling fra kontrollutvalget [hos innklagede] gjennomført en forvaltningsrevisjon av anskaffelser foretatt av [innklagede] i [ ] De foretatte undersøkelser viser at det ikke er gjennomført konkurranse i forbindelse med kjøp fra flere av [innklagedes] leverandører. Det er også gjennomført kjøp for betydelige summer fra rammeavtaler som er utløpt. For enkelte av kjøpene uten konkurranse er det fra [innklagedes] side henvist til at leverandøren er den eneste i markedet eller at det er personlige og helsemessige årsaker til at leverandøren er valgt. Revisjonen ser det som positivt at det er innført en ny arkivrutine for dokumentasjon i forbindelse med anskaffelser over kr Dette medvirker til at kravene til etterprøvbarhet og gjennomsiktighet kan ivaretas." (5) I kapittelet om etterlevelse av anskaffelsesregelverket, påpekte rapporten at en rekke utvalgte anskaffelser fra private leverandører, var gjort etter utløpte rammeavtaler eller heller ikke var konkurranseutsatt på annen måte. Videre stod det: " Kjøp gjort uten konkurranse [ ] Kjøp av frukt Det er kjøpt frukt av en leverandør for kr i Det er ikke gjennomført konkurranse i forbindelse med dette kjøpet, og protokoll er ikke skrevet. [ ] Utgåtte avtaler Teknisk drift og forvaltning har kjøpt tjenester fra tre selskap for i alt 1,6 mill kroner hvor avtalene er utgått. Dette vedrører renovasjonstjenester og rørleggertjenester, samt kjøp av kjemikalier." (6) Klager brakte saken inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser med brev av 30. januar Ved klagenemndas brev av 2. februar 2012 ble klagen oversendt innklagede, og innklagede ble informert om at klagen inneholdt påstand om ulovlig direkte anskaffelse, og at brevet var fristavbrytende.

3 3 Anførsler: Klagers anførsler: (7) Innklagede har brutt regelverket ved å foreta ulovlige direkte anskaffelser. Innklagede har kjøpt frukt i 2010 for flere hundre tusen kroner, uten konkurranseutsetting eller kunngjøring. Videre anskaffet innklagedes avdeling for teknisk drift og forvaltning, kjemikaler fra privat leverandør etter at rammeavtalen med leverandøren var utløpt. Ingen av unntakene fra kunngjøringsplikten kommer til anvendelse. Innklagede bør ilegges overtredelsesgebyr. Innklagedes anførsler: (8) Innklagede erkjenner å ha foretatt noen ulovlige direkte anskaffelser, men bestrider at de utgjør det omfanget som klager anfører. Uansett må innklagede behandles på mildest mulig måte ved eventuell ileggelse av gebyr. (9) Anskaffelsen av frukt var ikke kunngjort eller ført i protokolls form, men innklagede undersøkte prisnivået før anskaffelsen ble foretatt. Det ble kun kjøpt for kr ,-. (10) Innklagede kjøpte kjemikaler fra Kemira Chemicals AS for kr ,- i 2010, selv om rammeavtalen med denne leverandøren utløp i Skriftlig kontrakt med leverandøren for anskaffelsen i 2010 finnes ikke. Innklagede erkjenner å ha anskaffet kjemikaler etter utløpet av rammeavtalen. Sekretariatets vurdering: (11) Saken gjelder spørsmål om ulovlig direkte anskaffelse. Etter forskrift 15. november 2002 nr om klagenemnd for offentlige anskaffelser 13a er det ikke krav om saklig klageinteresse i saker som gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse. (12) Av klagenemndsforskriften 13a følger det at klage på ulovlig direkte anskaffelse kan fremsettes inntil et krav om overtredelsesgebyr er foreldet etter lov om offentlige anskaffelser 7b (3). Av bestemmelsen fremgår det at adgangen til å ilegge gebyr bortfaller to år etter at kontrakt er inngått, og at fristen avbrytes ved at klagenemnda meddeler oppdragsgiver at nemnda har mottatt en klage med påstand om ulovlig direkte anskaffelse. Foreliggende klage med påstand om ulovlig direkte anskaffelse ble fremsatt i brev 30. januar 2012 og meddelt innklagede ved klagenemndas brev 2. februar (13) Klagenemndas myndighet til å ilegge overtredelsesgebyr i foreliggende sak er da begrenset til å gjelde de kontrakter innklagede kan anses å ha inngått etter 2. februar Klager har vist til en forvaltningsrapport om innklagedes anskaffelser i 2010, samt medieomtaler som bygger på denne. Klager har ikke dokumentert eller særskilt anført at anskaffelser også i 2011, eller andre år, utgjør ulovlig direkte anskaffelser. Sekretariatet forstår dermed klagers anførsel som at det bare er anskaffelser i 2010 som er påklaget i klagen av 30. januar (14) Ifølge loven 7b (1) er en ulovlig direkte anskaffelse en anskaffelse som ikke er kunngjort i henhold til reglene om kunngjøring i forskrifter gitt i medhold av loven, jf. forskrift om offentlige anskaffelser 2-1 og 2-2, jf. forskriften 9-1.

4 4 (15) De to aktuelle anskaffelsene er kjøp av frukt til innklagede og anskaffelse av kjemikaler til innklagedes kommunale renseanlegg. Dette er varekontrakter, jf. forskriften 4-1 bokstav b. Plikt til å kunngjøre anskaffelsene følger da i utgangspunktet av forskriften 9-1. Denne bestemmelsen står i forskriften del II. (16) Etter forskriften 2-1 (1), som står i del I, gjelder imidlertid forskriften del II bare "kontrakter hvor den anslåtte verdi overstiger kroner eks. mva.". Avgjørende for kunngjøringsplikten, blir da innklagedes forsvarlige anslag av anskaffelsene verdi før anskaffelsene ble gjennomført. (17) Innklagede anskaffet i 2010 kjemikalet Kemwater PAX-21 fra Kemira Chemicals AS, som innklagede hadde en rammeavtale med fra oktober 2005 til september Det er ikke anført, og heller ikke holdepunkter for, at rammeavtalen som sådan er forlenget. Innklagede har imidlertid fortsatt å kjøpe kjemikalet etter rammeavtalens utløp. Spørsmålet er om disse kjøpene utgjør en ulovlig direkte anskaffelse. (18) Innklagede har ikke fremlagt dokumentasjon eller opplyst om det ble foretatt vurderinger av kjemikalenes verdi før anskaffelsen i I mangel av holdepunkter for hva som ville vært et forsvarlig anslag, har klagenemnda tidligere lagt til grunn det beløpet innklagede faktisk betalte, ved vurderingen av hva som ville vært et forsvarlig anslag over kontraktsverdien, jf. klagenemndas saker 2008/81, 2011/322, 2011/332 m.fl. Sekretariatet legger således til grunn at anskaffelsen av kjemikaler i 2010 hadde en anslått verdi på kr ,-. Dette er under kunngjøringsgrensa på kr ,- og innklagede hadde således ikke plikt til å kunngjøre anskaffelsen av kjemikaler i (19) Videre anskaffet innklagede frukt for kr ,- fra Det Gamle Grønthuset/Ismet Nurlu i Heller ikke til denne anskaffelsen har innklagede dokumentert eller kommentert vurderinger av anskaffelsens verdi. Sekretariatet legger derfor til grunn det beløpet som innklagede faktisk betalte. Siden også dette beløpet er under kunngjøringsgrensen, forelå det ikke kunngjøringsplikt for anskaffelse av frukt i (20) Ingen av de to anskaffelsene var således kunngjøringspliktige hver for seg. Slik saken er opplyst, er det heller ikke grunnlag for å anse kjøpene av kjemikaler og frukt som én anskaffelse i relasjon til kunngjøringsplikten. Klagers anførsel om ulovlig direkte anskaffelse av kjemikaler og frukt i 2010, kan således ikke føre frem. (21) Klager har videre anført at innklagede har brutt regelverket ved ikke å føre protokoll for anskaffelsene. Etter forskriften 3-2 har oppdragsgiver plikt til å føre anskaffelsesprotokoll for alle anskaffelser som antas å overstige kr ,-. For slike anskaffelser skal oppdragsgiver også kreve at norske leverandører fremlegger skatteattester for betalt merverdiavgift og skatt, samt HMS-erklæring, jf. forskriften 3-3 og 3-4. Disse bestemmelsene er i forskriften del I, som gjelder uavhengig av anskaffelsens verdi. (22) Klagers anførsel om manglende protokollføring gjelder imidlertid ikke ulovlige direkte anskaffelser, men andre brudd på regelverket. For slike anførsler, er det et krav at klager har saklig klageinteresse, jf. klagenemndsforskriften 6. I den foreliggende saken er klager en privatperson, og bakgrunnen for hans klage er etter det sekretariatet forstår andre grunner enn et ønske om selv å være leverandør for innklagede. Klager kan derfor ikke anses å ha saklig klageinteresse vedrørende anførsler om manglende

5 5 protokollføring. For øvrig har klager heller ikke betalt klagegebyr. Klagenemnda kan derfor ikke behandle anførslene om protokollføring. (23) Ettersom sekretariatet har funnet at klagen klart ikke kan føre fram, avvises den som uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda, jf. klagenemndsforskriften 9. Med hilsen Jonn Sannes Ramsvik seniorrådgiver (e.f.) Kristian Strømsnes rådgiver Kopi til: Frogn kommune Postboks DRØBAK Norge

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser IFinger Limited Strandveien 35 1366 LYSAKER Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0088-10 20.03.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Næringslivets Hovedorganisasjon Postboks 5250 Majorstuen 0303 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0105-18 09.11.2012 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede hadde kjøpt saksbehandlertjenester til sin kommunale barnevernstjeneste for kr. 1 571 113,- uten å kunngjøre anskaffelsen. Klagenemnda fant at dette utgjorde

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Bærum kommune et gebyr på 875 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av saksbehandlertjenester til barnevernet i kommunen. Gebyret utgjorte ca.

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede inngikk tre kontrakter om utførelse av elektriker-, tømrer- og rørleggerarbeid i forbindelse med ombygging av Sveio Skole Vigdartun, uten å kunngjøre

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Vestlofoten Bil AS Mjånesveien 1 8370 LEKNES Arne Leo Olavsen Deres ref.: Arne Leo Olavsen Vår ref.: 2015/0011-13 Saksbehandler: Line Rakner Dato: 18.05.2015

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har kjøpt elektrisk kraft fra Fitjar kraftlag i svært lang tid, uten at anskaffelsen på noe tidspunkt har vært kunngjort. Klagenemnda fant at innklagedes

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Norsk Bedriftshelsetjeneste AS Att. Svein Thomas Madsen Postboks 1374 5507 HAUGESUND Deres referanse Vår referanse Dato 2010/291 09.02.2012 Avvisning av klage på

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede hadde anskaffet sikkerhets- og beredskapsopplæring ved å kontakte to leverandører. Kontraktene ble ikke kunngjort. Innklagede fremholdt at kontraktene

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Magni Elsheim, Georg Fredrik Rieber-Mohn

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Magni Elsheim, Georg Fredrik Rieber-Mohn Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Askøy kommune et gebyr på 150 000 kroner. Kommunen ble i sak 2009/246 ilagt et gebyr på 50 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av renovasjonstjenester,

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Prima Renhold AS Att: Daglig leder Mansour O. Ashtiani Agathe Grøndalsgt.44 0478 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 2010/286 08.11.2010 Avvisning av klage på

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede inngikk tre kontrakter med Utviklingssenteret AS om prosjektledelse og ytterligere bistand i forbindelse med prosjektet "Midt-Troms i møte med samhandlingsreformen".

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser SIA Arcers Att. Ivar Kalnins Katlakalne 11 LV-1073 RIGA Deres referanse Vår referanse Dato 2009/200 06.05.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Advokatfellesskapet Bratsberg avdeling i Postboks 782 SENTRUM 0106 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0019-16 04.09.2014 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser CustomPublish AS Møllergata 24 0179 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0204-6 01.07.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavsplass 0130 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 09/1496 2009/40 18.02.2010 Klagenemndas gebyrvedtak 18. februar 2010

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/105 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/105 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Andreas Wahl og Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Andreas Wahl og Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede inngikk en avtale med Kommunalbanken AS om å låne 70 000 000 kroner i forbindelse med behov for investeringer blant annet til oppføring av Finnsnes ungdomsskole,

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Nordland fylkeskommune et gebyr på 350 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av varmepumpe/energianlegg til Bodin videregående skole. Gebyret

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser EBA Advokatene MNA Postboks 5485 Majorstuen 0305 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0070-10 08.09.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser JProfessionals AS v/ daglig leder Runar Bell Olav Ryes plass 3B 0552 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2011/257 12.01.2012 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres klage av 29. oktober 2010 på Universitetet i Bergen sin anskaffelse av nøkler, beslag, låsearbeider

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Adnor Advokat AS Postboks 281 Sentrum 7402 TRONDHEIM Deres ref.:jørund Tuveng Vår ref.: 2014/0127-6 Saksbehandler: Elin Økland Dato: 22.04.2015 Avvisning

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Skaaret Landskap AS Drengsrudbekken 10 pb. 138 1378 Asker Norge Stein Anders Sundbye Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0299-9 07.05.2013 Avvisning av klage

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Oslo kommune et gebyr på 42 millioner kroner for ulovlig direkte anskaffelse av drosjetjenester under TT-ordningen. Klagenemnda fant at Oslo kommune

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om service av storhusholdningsmaskiner. Klager anførte at valgte leverandør ikke

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Bentzen Transport AS Brobekkveien 107 0582 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0307-11 14.10.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser COWI AS Att: Regiondirektør Sverre Ottesen Postboks 6051 Bedriftssenteret 5892 BERGEN Deres referanse Vår referanse Dato 2010/290 27.01.2012 Avvisning av klage på

Detaljer