PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å få validert et europeisk patent i Norge, jf. patentlovens 66c.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å få validert et europeisk patent i Norge, jf. patentlovens 66c."

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr EP-nummer: NO/EP Inndag / løpedag: Prioritet: (DE ) Søker: Identec Solutions AG, Milleniumspark 2, 6890 Lustenau, Østerrike Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012 Foreliggende sak gjelder en klage etter patentlovens 75, jf. 72, over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 18. mai 2011, hvorved innkommet begjæring om oppreisning ble avslått. Gjenpart av avgjørelsesprotokollen ble sendt søkerens fullmektig samme dag. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å få validert et europeisk patent i Norge, jf. patentlovens 66c. Patent nr. EP har prioritet fra tysk patentsøknad nr. DE innlevert den 11. mai Fristen for å validere patentet i Norge utløp 9. september Oversettelse av patentet til norsk, men uten tegninger, innkom til Patentstyret den 8. september Ved Patentstyrets brev (avgjørelse) av 8. oktober 2010 ble søkers fullmektig informert om at Patentstyret ikke kan validere patentet i Norge, da oversettelse av patentet til norsk ikke innkom innen fristen, jf. patentloven 66c. Fra brevet av 8. oktober 2010 hitsettes: "Avslag på validering av EP NO/EP patentnr Det er truffet følgende avgjørelse:

2 Annen avd. sak nr Patentstyret kan ikke validere dette patentet i Norge, på bakgrunn av følgende mangler ved innsendte dokumenter: Tegninger med oversatt tekst er ikke innsendt innen fristen. Frist for validering av patentet var Under henvisning til det ovenstående, og i medhold av patentloven 66c, har Patentstyret derfor besluttet: "Validering av EP patent avslås". Om adgang til å begjære at patentet skal valideres til tross for fristoversittelsen, se patentloven 72 første ledd. Har du spørsmål angående dette, ta kontakt med Patentjuridisk seksjon tlf " Oversettelse av tegningene innkom den 14. oktober En begrunnet begjæring om at patentet skal valideres i Norge til tross for fristoversittelsen (begjæring om oppreisning) innkom til Patentstyret den 1. desember Fra begjæringen av 1. desember 2010 hitsettes: "Vi viser til Patentstyrets uttalelse av 8. oktober 2010 vedrørende avslag på validering av EP patentnr i Norge. Det begjæres gjenoppreisning etter Patentlovens 72, og det bes i den anledning om det tilsendes faktura for gjenoppreisningsavgift. Vi ble oppmerksom på avslaget i nevnte brev av 8. oktober 2010, og frist for innsendelse av begjæring om gjenoppreisning etter Patentlovens 72 er således 8. desember 2010, og begjæringen må anses som rettidig inngitt. Sakens realiteter "Mention of grant" for EP patentnr var 9. juni 2010, og frist for validering i Norge var således 9. september Acapo innleverte 8. september 2010 norsk oversettelse av EP patent via faks. Validering av patentet er av Patentstyret avslått grunnet manglende oversettelse av tekst på figurer. Nye figurer med norsk tekst ble av Acapo oversendt til Patentstyret 12. oktober 2010.

3 Annen avd. sak nr Grunnlag for begjæring om gjenoppreisning 1. Det er anledning til å gjøre rettelser i innlevert oversettelse uten at dette påvirker valideringens gyldighet. I henhold til Patentlovens 66i. Samsvarer ikke oversettelse som nevnt i 66 c eller 66 g med teksten på det språk som var behandlingsspråk ved Det europeiske patentverket, gjelder patentvernet her i riket bare så langt som det er samsvar mellom oversettelsen og teksten på behandlingsspråket. I sak om gyldigheten av patentet her i riket skal kun teksten på behandlingsspråket legges til grunn for avgjørelsen. Videre fremgår fra Patentlovens 66j. Når søkeren eller patenthaveren sender en rettelse av oversettelse som nevnt i 66 c til Patentstyret og betaler fastsatt avgift, gjelder den rettede oversettelsen. Bestemmelsene i 66 c annet ledd gjelder tilsvarende. Patentstyret kunngjør at rettet oversettelse er innsendt. Når søkeren sender inn en rettelse av oversettelsen som nevnt i 66 g, skal Patentstyret kunngjøre at ny oversettelse er inngitt og holde den tilgjenglige for enhver. Deretter gjelder den rettede oversettelsen. Slik vi forstår overnevnte lovparagrafer betyr det at dersom oversettelsen ikke samsvarer med teksten på det språk som var behandlingsspråk i EPO, gjelder patentvernet her i Norge bare så langt som det er samsvar mellom oversettelsen og teksten på behandlingsspråket, jf. patentloven 66i. På grunn av dette har man i patentloven 66j gitt patenthaver en mulighet til å sende inn en rettelse av oversettelsen, i motsetning til at valideringen kjennes ugyldig. Likeledes må det bety at den delen av oversettelsen som avviker ikke utgjør en del av patentvernet, inntil en eventuell rettelse innsendes. Den norske oversettelsen ble som nevnt rettid innlevert før valideringsfristen 9. september Det er altså slik at man kan innlevere en rettet oversettelse. Dette kan man gjøre når som helst. Det er ikke oppstilt noen frister verken i lov eller forskrift for innlevering av rettet oversettelse. Ved inngivelse av rettet oversettelse etter 3 mnd må valideringsavgiften betales på nytt, jf. avgiftsforskriften 28. Nye figurer ble som nevnt innlevert 12. oktober 2010, dvs. noe over 1 mnd etter valideringsfristen, og således er det ikke nødvendig å betale valideringsavgift på nytt. I vårt skriv av 12. oktober 2010 ble det vist til vårt tidligere innleveringsskriv med oversettelsen, uten at det ble anmerket at det var en rettet oversettelse siden vi antok at dette var underforstått. 2. Fullmektigen har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Den påståtte unnlatte handling er foretatt ved vår innlevering av figurer med norsk tekst 12. oktober Fullmektig sine rutiner For å understreke våre rutiner skal det kort forklares hvilket system vi har for fristføring. Vi anvender et internasjonalt fristhåndteringssystem som kalles "Patricia". Dette anvendes av en rekke patentbyråer over hele verden. Når vi mottar et oppdrag vil vi føre dette som et nytt "case" i systemet, og det opprettes frister for de ulike arbeidsoppgavene som skal følge. Det første som skjer er at det samme dag kommer opp en frist for "dobbeltsjekk". Dette innebærer at en annen person enn den som har innført oppdraget skal sjekke at de

4 Annen avd. sak nr innførte data er korrekte, og da spesielt de frister som en ført, blant annet dato for innlevering. Når fristen først er innført i programmet vil den komme opp på en fristliste til den person som er ansvarlig for innlevering. Først når søknaden er innlevert, og vi i tillegg har mottatt bekreftelse på dette, strykes fristen. Videre har vi rutiner for å sjekke alle eksterne frister på kontoret. En person sjekker kl hver dag at slike frister ikke er "åpne" eller ubehandlet. Vi mener derfor at vi har tatt alle nødvendige forholdsregler for å etablere en praksis som sikrer rettidig behandling av alle typer oppdrag og frister. De ulike frister som settes av patentlovene og konvensjonene, eller som oppstår som følge av de instruksjoner vi får fra være kunder, behandles med stor varsomhet, og vi har for alle viktige arbeidsoppgaver en kontrollfunksjon (dobbeltsjekking) for å unngå å gjøre feil. Angjeldende søknad Acapo mottak instruks om validering i e-post fra agent 26. august 2010, dvs. forholdsvis kort tid før utløpet av valideringsfristen. Oppdraget ble loggført som omtalt ovenfor og sendt til en av våre eksterne oversettere. Oversettelsen ble mottatt i retur fra oversetter 2. september 2010, for etterfølgende korrekturlesing og innsendelse. Foreliggende EP patentnr inneholder tre figurer, hvorav figur 2 inneholder en skjematisk oversikt over en transponder med tekst og figur 3 viser en grafisk fremstilling av feltstyrke i forhold til avstand, også med tekst. Vi viser i den anledning til side 7 i den innleverte oversettelse, hvor det fremgår en forklaring til tekst på figurene under overskriften Tegningstekst. Tekst til figur 2 må således i all hovedsak anses som oversatt, men dog ikke på selve figuren. Figur 3 er forklart på blant annet side 5, linje 18 19, og side 6, linje 1 7, i den innleverte oversettelsen. Patentvemet ville i Norge i så fall kun gjelde så langt som det er samsvar med oversettelsen og teksten på behandlingsspråket. Behandlingsspråket i EPO var i dette tilfellet tysk. Innlevering Det er ikke utarbeidet Altinn-skjema for innsendelse av validering av EP patent, men det er mulig å benytte Al tinn for innlevering. Det sendes da inn som "korrespondanse via Altinn", og det vedlegges en pdf-versjon av søknadsskjemaet, pluss pdf-filer av beskrivelse/ krav/sammendrag/figurer, og eventuelt en pdf-fil av fullmakt. I tillegg til de ovenfor omtalte rutiner har vi for sekretærene utarbeidet egne rutiner for validering av europeiske patenter, hvor alle trinn i prosessen er listet opp. Et utdrag av disse rutinene kan dersom ønskelig oversendes. Det skal imidlertid bemerkes at vi har fullstendig elektronisk saksbehandling der alle dokumenter er lagret elektronisk på sak og ikke i mapper, da vi ikke har noen fysiske saksmapper. I forbindelse med innsendelse til Patentstyret er det således våre sekretærers ansvar at alle korrekte vedlegg er medlagt.

5 Annen avd. sak nr I angjeldende sak ble det valgt innsendelse via faks da innsendelsen ble foretatt helt opptil fristdagen, og vi var usikker på om innsendelse via Altinn ville bli rettidig registrert. Figurene ble av en eller annen uforklarlig grunn ikke medfølgende i vår faksforsendelse. Sekretæren som sto for innlevering av valideringen er en meget betrodd og dyktig person, og som har vært ansatt i over 10 år. Hun har uproblematisk stått for innlevering av svært mange patentsøknader. Undertegnedes sekretær er den sekretæren som i all hovedsak har hatt ansvaret for innsendelse av validering av EP patenter. Hun hadde også korrespondansen med oversetter og var den som mottak oversettelsen i retur. Hun ble imidlertid sykemeldt på det aktuelle tidspunktet for innlevering, og vedkomne sekretær som sto for selve innleveringen måtte i kraft av sin backup funksjon overta saken på kort varsel. Dette er for så vidt helt udramatisk da vi alltid har minst to personer som kan utføre samme jobben. Etter at Norge ble medlem av EPC har det grunnet saksbehandlingstid ved EPO ikke vært noe særlig antall valideringen i Norge før sommeren Det har derfor vært vanskelig å bygge opp samme erfaring som ved innlevering av vanlige nasjonale søknader, enten nye norske søknader eller videreføringer fra utlandet. Vi har derfor i betydelig grad skjerpet våre rutiner i forbindelse med EP validering. Det har i denne saken skjedd en uforståelig menneskelig svikt til tross for gode rutiner, og som fullmektigen ikke kan lastes for. Avslutning Vi mener primært at det er grunnlag for vår innsendte, rettet oversettelse, jf patentloven 66j, og sekundært at fullmektigen ikke kan lastes. Det skal også påpekes at figurene i angjeldende patent i realiteten ikke er viktig for forståelse av patentomfanget. Det blir derfor en dramatisk konsekvens for innehaver at validering av patentet ikke skal anses gyldig når det gjelder Norge, basert på en eventuell mindre formaliafeil. Vi antar derfor at begjæringen om gjenoppreisning kan tas til følge, og at EP patentnr kan rettidig valideres i Norge med de innleverte dokumenter. Dersom det er ønskelig med ytterligere dokumentasjon og/eller forklaring i sakens anledning, ber vi om at det gis mulighet for dette før begjæringen eventuelt avslås. Vi ber også om en hurtig avgjørelse, da dette er en sak av svært stor viktighet for innehaver." Det lovbestemte gebyret (avgift) for behandling av begjæring om oppreisning for fristoversittelse er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 23. desember 2010, innen utløpet av betalingsfristen i den av Patentstyret utstedte og utsendte faktura. Fra Første avdelings avgjørelse av 23. desember 2010 hitsettes:

6 Annen avd. sak nr "Søkers fullmektig har opplyst at de ble oppmerksom på fristoversittelsen ved Patentstyrets brev av Patentstyret har lagt denne opplysningen til grunn og begjæringen anses innlevert innen utløpet av fristene i patentloven 72. Vurderinger: Spørsmålet i saken er hvorvidt søkers fullmektig har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves, jf. patentloven 72. Søkers fullmektigs anførsler: Søkers fullmektig henviser til patentloven 66i og 66j. Søkers fullmektig forstår disse lovbestemmelsene slik at dersom oversettelsen ikke samsvarer med teksten på det språk som var behandlingsspråket i EPO, gjelder patentvernet her i Norge bare så langt som det er samsvar mellom oversettelsen og teksten på behandlingsspråket, jf. patentloven 66i. På grunn av dette har man i patentloven 66j gitt patenthaver en mulighet til å sende inne en rettelse av oversettelsen, i motsetning til at valideringen kjennes ugyldig. Likeledes må det bety at den delen av oversettelsen som avviker ikke utgjør en del av patentvernet, inntil en eventuell rettelse innsendes. Den norske oversettelsen ble som nevnt rettidig innlevert før valideringsfristen Det er slik at man kan innlevere en rettet oversettelse. Dette kan man gjøre når som helst. Det er ikke oppstilt noen frister verken i lov eller forskrift for innlevering av rettet oversettelse. Ved inngivelse av rettet oversettelse etter tre måneder, må valideringsavgiften betales på nytt, jf. avgiftsforskriften 28. Nye figurer ble som nevnt innlevert , dvs. noe over en måned etter valideringsfristen, og således er det ikke nødvendig å betale valideringsavgift på nytt. Fullmektigen viste i sitt brev av til sitt tidligere innleveringsbrev med oversettelsen, uten at det ble anmerket at det var en rettet oversettelse, siden de antok at dette var underforstått. Fullmektigen anfører videre at det er utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves, jf. patentloven 72. Fullmektigen mener at de har tatt alle nødvendige forholdsregler for å etablere en praksis som sikrer rettidig behandling av alle typer oppdrag og frister. Det er ikke utarbeidet Altinn-skjema for innsendelse av validering av EP patent, men det er mulig å benytte Altinn for innlevering. Det sendes da inn som korrespondanse via Altinn, og det veldegges en pdf-versjon av søknadsskjemaet, pluss pdf-filer av beskrivelse/krav/sammendrag/figurer, og eventuelt en pdf-fil av fullmakt. I tillegg til de ovenfor omtalte rutiner har fullmektigen for sekretærene utarbeidet egne rutiner for validering av europeiske patenter, hvor alle trinn i prosessen er listet opp. Fullmektigen vil imidlertid bemerke at de har fullstendig elektronisk saksbehandling der alle dokumenter er lagret elektronisk på sak og ikke i mapper, da de ikke har noen fysiske saksmapper. I forbindelse med innsendelse til Patentstyret er det fullmektigens sekretærers ansvar at alle korrekte vedlegg er vedlagt.

7 Annen avd. sak nr I angjeldende sak ble det valgt innsendelse via faks, da innsendelsen ble foretatt helt opptil fristdagen, og fullmektigen var usikker på om innsendelsen via Altinn ville bli rettidig registrert. Figurene ble av en eller annen uforklarlig grunn ikke medfølgende faksforsendelsen. Sekretæren som stod for innleveringen er en meget betrodd og dyktig person, og som har vært ansatt i over 10 år. Hun har uproblematisk stått for innlevering av svært mange patentsøknader. Det er en bestemt sekretær som i all hovedsak har hatt ansvaret for innsendelse av validering av EP patenter. Hun hadde også korrespondansen med oversetter og var den som mottok oversettelsen i retur. Hun ble imidlertid sykemeldt på det aktuelle tidspunktet for innlevering, og vedkommende sekretær som sto for selve innleveringen måtte i kraft av sin backup funksjon overta saken på kort varsel. Fullmektigen anfører at dette er udramatisk, da de alltid har minst to personer som kan utføre samme jobben. Etter at Norge ble medlem av EPC har det grunnet saksbehandlingstid ved EPO ikke vært noe særlig antall valideringer i Norge før sommeren Det har derfor vært vanskelig å bygge opp samme erfaring som ved innlevering av vanlige nasjonale søknader, enten nye norske søknader eller videreføringer fra utlandet. Fullmektigen har derfor i betydelig grad skjerpet sine rutiner i forbindelse med EP validering. Det har i denne saken skjedd en uforståelig menneskelig svikt til tross for gode rutiner, og som fullmektigen ikke kan lastes for. Fullmektigen mener primært at det er grunnlag for sin innsendte, rettede oversettelse, jf. patentloven 66j. Sekundært hevdes det at fullmektigen ikke kan lastes. Det påpekes også at figurene i angjeldende patent i realiteten ikke er viktig for forståelse av patentomfanget. Det blir derfor en dramatisk konsekvens for innehaver at validering av patentet ikke skal anses gyldig når det gjelder Norge, basert på en eventuell mindre formaliafeil. Patentstyret uttaler: Fristoversittelsen skyldes at oversettelsen av patenttegningene av en uforklarlig grunn ikke ble vedlagt faksforsendelsen som ble sendt til Patentstyret av en underordnet ansatt. Oversettelsen ble derfor ikke innsendt innen utløpet av valideringsfristen. Patentstyret vil først bemerke at søkers fullmektig ikke kan høres med at man kan betrakte patenttegningene som en rettelse av de allerede innsendte dokumentene, jf. patentloven 66i og 66j. Tegningene som ble innsendt etter valideringsfristen retter ikke opp allerede innsendte tegninger, men kompletterer den mangelfulle oversettelsen. Det kunne ha stilt seg annerledes dersom oversettelsen av tegningene ble sendt inn i tide, og det etter valideringsfristen ble innsendt en rettelse av disse. Det stilles strenge krav til den omhu som kreves av søker og søkers fullmektig. I denne saken skyldes fristoversittelsen et forhold som ikke kan forklares. Patentstyret har derfor ingen forutsetninger for å vurdere handlingen som førte til fristoversittelsen, og det kan følgelig ikke anses som godtgjort at det er utvist tilstrekkelig omhu. Patentstyret har etter dette kommet til at saken ikke kan tas under behandling.

8 Annen avd. sak nr Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetlig vurdering kommet til at søkers fullmektig ikke har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves etter patentloven 72. Beslutning: Begjæring om at patentet valideres til tross for fristoversittelsen avslås." En begrunnet klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse innkom rettidig den 14. juli I klagen uttaler patenthavers fullmektig: "Vi viser til Patentstyrets avgjørelse av 18. mai 2011 vedrørende avslag på validering av EP patentnr i Norge til tross for fristoversettelse. Avgjørelsen påklages til Patentstyrets armen avdeling, jf Patentlovens 75, og det bes i den anledning om det tilsendes faktura for klageavgift. Frist for innsendelse av anke 18. juli 2011, og anken må anses som rettidig inngitt. Sakens realiteter "Mention of grant" for EP patentnr var 9. juni 2010, og frist for validering i Norge var således 9. september Acapo innleverte 8. september 2010 norsk oversettelse av EP patent via faks. Figurer med Norsk tekst ble ved en forglemmelse ikke vedlagt faksforsendelsen av 8. september Validering av patentet er av Patentstyret avslått grunnet manglende oversettelse av tekst på figurer. Nye figurer med norsk tekst ble av Acapo oversendt til Patentstyret 12. oktober Grunnlag for begjæring om gjenoppreisning Fullmektigen har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. 72. Dersom en patentsøker, bortsett fra i de tilfelle som er nevnt i annet ledd, har oversittet en frist fastsatt i eller i medhold av denne lov, og som følge av dette har lidt rettstap, skal saken likevel tas under behandling såfremt han godtgjør at han og hans fullmektig har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Slik begjæring må fremsettes skriftlig til Patentstyret innen to måneder etter at den hindring som førte til fristoversittelse er opphørt, og senest ett år etter fristens utløp. Innen samme tid skal den unnlatte handling være foretatt. Det skal betales fastsatt avgift. Den påståtte unnlatte handling er foretatt ved vår innlevering av figurer med norsk tekst 12. oktober 2010.

9 Annen avd. sak nr angir at "saken [skal] likevel tas under behandling såfremt han godtgjør at han og hans fullmektig har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves." Det kritiske punkt er således at den feil som har skjedd har funnet sted til tross for at søker eller hans fullmektig har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Vi vil derfor nedenfor i detalj dokumentere at vi (dvs. fullmektig i saken) har innført gode rutiner og systemer og at vi dermed har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Vi vil også komme inn på hvordan feilen har oppstått, til tross for disse rutiner og systemer. Fullmektig sine rutiner For å understreke våre rutiner skal det kort forklares hvilket system vi har for fristføring. Vi anvender et internasjonalt fristhåndteringssystem som kalles "Patricia". Dette anvendes av en rekke patentbyråer over hele verden. Når vi mottar et oppdrag vil vi føre dette som et nytt "case" i systemet, og det opprettes frister for de ulike arbeidsoppgavene som skal følge. Det første som skjer er at det samme dag kommer opp en frist for "dobbeltsjekk". Dette innebærer at en annen person enn den som har innført oppdraget skal sjekke at de innførte data er korrekte, og da spesielt de frister som en ført, blant annet dato for innlevering. Når fristen først er innført i programmet vil den komme opp på en fristliste til den person som er ansvarlig for innlevering. Først når søknaden er innlevert, og vi i tillegg har mottatt bekreftelse på dette, strykes fristen. Videre har vi rutiner for å sjekke alle eksterne frister på kontoret. En person sjekker kl hver dag at slike frister ikke er "åpne" eller ubehandlet. Vi har meget strenge rutiner for innføring av nye saker i databasen, og for opprettelse av alle nødvendige frister i en sak. Alle våre ansatte har fått god opplæring, og er autorisert til å utføre visse oppgaver i databasen. Det er strenge regler for hvem som er autorisert til å gjøre hva, også når det gjelder innføring eller sletting (etter riktig behandling) av frister. Norge gikk den 1. januar 2008 inn i det europeiske patentsystemet (European Patent Convention, EPC) og det ble mulig å validere Europeiske patenter i Norge. Dette medførte at vi i Acapo måtte tilpasse rutinene våre, og fristføringen i Patricia til dette (dvs. søknader i EPO der vi selv var fullmektig, og validering av EP-patenter i Norge). Vi har derfor siden 2008 lagt ned et betydelig arbeid i å utarbeide rutiner og arbeidsflytprotokoller. Jeg vil komme inn på dette nedenfor, men vil nå kort konstantere at disse rutiner fungerer aldeles tilfredsstillende og at manglende rutiner og systemer på ingen måte er skyld i den feil som har oppstått i denne saken. Ved mottak av oppdrag (her: validering av patent i Norge) opprettes det en ny sak i database, og alle bibliografiske data innføres. Ut fra aktuelle datoer (her: dato for "mention of grant") opprettes det et sett av frister i databasen. Blant annet opprettes det frister for "dobbeltsjekk av innførte frister", ordrebekreftelse, frister for oversettelse og innlevering, og frister for årsavgifter. Det opprettes både interne frister og eksterne deadlines i basen, og disse er innført i arbeidsflytprotokoller som detaljert angir hvem i Acapo som skal utføre en oppgave, og hvilke interne og eksterne tidsfrister som gjelder. Vi mener derfor at vi har tatt alle nødvendige forholdsregler for å etablere en praksis som sikrer rettidig behandling av alle typer oppdrag og frister. De ulike frister som settes av patentlovene og konvensjonene, eller som oppstår som følge av de instruksjoner vi får fra

10 Annen avd. sak nr våre kunder, behandles med stor varsomhet, og vi har for alle viktige arbeidsoppgaver en kontrollfunksjon (dobbeltsjekking) for å unngå å gjøre feil. Angjeldende søknad Acapo mottok instruks om validering i e-post fra agent 26. august 2010, dvs. forholdsvis kort tid før utløpet av valideringsfristen. Oppdraget ble loggført som omtalt ovenfor og sendt til en av våre eksterne oversettere. Oversettelsen ble mottatt i retur fra oversetter 2. september 2010, for etterfølgende korrekturlesing og innsendelse. Selve oversettelsen ble som normalt lagret i databasen som en Word fil, mens figurene ble lagret separat som en pdf-fil. Søknadsskjema med vedlegg ble deretter den 8. september 2010 sendt pr faks. I den anledning viste faksforsendelsens kvittering at alt var ok, samt at vi dagen etter mottok bekreftelse fra Patentstyret om at alle sider var kommet frem. Vi vil imidlertid påpeke et viktig forhold som viser den doble sikkerheten i systemet. En frist angir at oversettelsen er utført og at patentet nå skal innsendes til PTO (Patentstyret i denne aktuelle saken). En videre frist er for innsendelse av valideringsskjema og tilhørende dokumenter. Når dette er utført kobles en ny frist opp (dvs. man bekrefter at innsendelsen til PTO er foretatt, og det kommer en ny separat frist opp på "check for confirmation". Dette innebærer at man aktivt skal sjekke at forsendelsen er mottatt hos Patentstyret, og det er først når aktuell medarbeider kvitterer for at forsendelsen er mottatt at fristen på saken (dvs. valideringsfristen) slettes. Alle forhold nedfelt i arbeidsflytprotokollene har i denne saken blitt utført helt korrekt. Patentteksten har blitt oversatt, skjema har blitt utfylt og rettidig innlevert. Forsendelsen ble innlevert på telefaks og det er grundig sjekket at forsendelsen ble mottatt i Patentstyret før fristen i vår database ble fjernet ved at man bekrefter at "confirmation received". Innlevering Det er ikke utarbeidet Altinn-skjema for innsendelse av validering av EP patent, men det er mulig å benytte Altinn for innlevering. I angjeldende sak ble det valgt innsendelse via faks da innsendelsen ble foretatt helt opptil fristdagen, og vi var usikker på om innsendelse via Altinn ville bli rettidig registrert. I tillegg til de ovenfor omtalte rutiner har vi for sekretærene utarbeidet egne rutiner for validering av europeiske patenter, hvor alle trinn i prosessen er listet opp. Et utdrag av disse rutinene kan dersom ønskelig oversendes. Det skal imidlertid bemerkes at vi har fullstendig elektronisk saksbehandling der alle dokumenter er lagret elektronisk på sak og ikke i mapper, da vi ikke har noen fysiske saksmapper. I forbindelse med innsendelse til Patentstyret er det således våre sekretærers ansvar at alle korrekte vedlegg er medlagt. Figurene ble ved en feil ikke medfølgende i vår faksforsendelse. Hvorvidt dette skyldes at figurene ikke ble skrevet ut samtidig som beskrivelsen ble skrevet ut, eller om figurene ble forlagt i forbindelse med faksforsendelsen, vites imidlertid ikke. Sekretæren som sto for innlevering av valideringsdokumentene er en meget betrodd og dyktig person, og som har vært ansatt i over 10 år. Hun har uproblematisk stått for innlevering av svært mange patentsøknader.

11 Annen avd. sak nr Undertegnedes sekretær er den sekretæren som i all hovedsak har hatt ansvaret for innsendelse av validering av EP patenter. Hun hadde også korrespondansen med oversetter og var den som mottak oversettelsen i retur. Hun ble imidlertid sykemeldt på det aktuelle tidspunktet for innlevering, og vedkomne sekretær som sto for selve innleveringen måtte i kraft av sin backup funksjon overta saken på kort varsel. Dette er for så vidt helt udramatisk da vi alltid har minst to personer som kan utføre samme jobben. Det har i denne saken skjedd en menneskelig svikt til tross for gode rutiner, og som fullmektigen ikke kan lastes for. Avslutning Foreliggende EP patentnr inneholder tre figurer, hvorav figur 2 inneholder en skjematisk oversikt over en transponder med tekst og figur 3 viser en grafisk fremstilling av feltstyrke i forhold til avstand, også med tekst. Vi viser i den anledning til side 7 i den innleverte oversettelse, hvor det fremgår en forklaring til tekst på figurene under overskriften Tegningstekst. Tekst til figur 2 må således i all hovedsak anses som oversatt, men dog ikke på selve figuren. Figur 3 er forklart på blant annet side 5, linje 18 19, og side 6, linje 1 7, i den innleverte oversettelsen. Patentvernet ville i Norge i så fall kun gjelde så langt som det er samsvar med oversettelsen og teksten på behandlingsspråket. Behandlingsspråket i EPO var i dette tilfellet tysk. I henhold til Patentlovens 66i. Samsvarer ikke oversettelse som nevnt i 66 c eller 66 g med teksten på det språk som var behandlingsspråk ved Det europeiske patentverket, gjelder patentvernet her i riket bare så langt som det er samsvar mellom oversettelsen og teksten på behandlingsspråket. I sak om gyldigheten av patentet her i riket skal kun teksten på behandlingsspråket legges til grunn for avgjørelsen. Videre fremgår fra Patentlovens 66j. Når søkeren eller patenthaveren sender en rettelse av oversettelse som nevnt i 66 c til Patentstyret og betaler fastsatt avgift, gjelder den rettede oversettelsen. Bestemmelsene i 66 c annet ledd gjelder tilsvarende. Patentstyret kunngjør at rettet oversettelse er innsendt. Når søkeren sender inn en rettelse av oversettelsen som nevnt i 66 g, skal Patentstyret kunngjøre at ny oversettelse er inngitt og holde den tilgjenglige for enhver. Deretter gjelder den rettede oversettelsen. Slik vi forstår overnevnte lovparagrafer betyr det at dersom oversettelsen ikke samsvarer med teksten på det språk som var behandlingsspråk i EPO, gjelder patentvernet her i Norge bare så langt som det er samsvar mellom oversettelsen og teksten på behandlingsspråket, jf. patentloven 66i. På grunn av dette har man i patentloven 66j gitt patenthaver en mulighet til å sende inn en rettelse av oversettelsen, i motsetning til at valideringen kjennes ugyldig. Likeledes må det bety at den delen av oversettelsen som avviker ikke utgjør en del av patentvernet, inntil en eventuell rettelse innsendes. Den norske oversettelsen ble som nevnt rettid innlevert før valideringsfristen 9. september Det er altså slik at man kan innlevere en rettet oversettelse. Dette kan man gjøre når som helst. Det er ikke oppstilt noen frister verken i lov eller forskrift for innlevering av rettet

12 Annen avd. sak nr oversettelse. Ved inngivelse av rettet oversettelse etter 3 mnd må valideringsavgiften betales på nytt, jf. avgiftsforskriften 28. Nye figurer ble som nevnt innlevert 12. oktober 2010, dvs. noe over 1 mnd etter valideringsfristen, og således er det ikke nødvendig å betale validerings avgift på nytt. I vårt skriv av 12. oktober 2010 ble det vist til vårt tidligere innleveringsskriv med oversettelsen, uten at det ble anmerket at det var en rettet oversettelse siden vi antok at dette var underforstått. Det skal også påpekes at figurene i angjeldende patent i realiteten ikke er viktig for forståelse av patentomfanget. Det blir derfor en dramatisk konsekvens for innehaver at validering av patentet ikke skal anses gyldig når det gjelder Norge, basert på en eventuell mindre formaliafeil. Dersom det er ønskelig med ytterligere dokumentasjon og/eller forklaring i sakens anledning, ber vi om at det gis mulighet for dette før anken eventuelt avslås. Vi ber også om en hurtig avgjørelse, da dette er en sak av svært stor viktighet for innehaver." Det lovbestemte gebyret for behandling av klage i Patentstyrets Annen avdeling er registrert innbetalt rettidig til Patentstyrets bankkonto den 29. august Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er, slik saken nå er opplyst, kommet til et annet resultat enn Første avdeling. Etter patentlovens 72 annet ledd kan en sak tas under behandling til tross for at en frist er oversittet, hvis det godtgjøres at søkeren og hans fullmektig har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Etter Annen avdelings praksis kan oppreisning normalt bare gis dersom det har foreligget tilfredsstillende rutiner og fristoversittelsen skyldes enkeltstående feil begått av underordnet personale, jf. Annen avd. kj av 23. april 2003 og Annen avd. kj av 12. oktober 2009 (PS ). Det må godtgjøres at fullmektigens saksbehandlingssystem er logisk og overskuelig, at det finnes betryggende kontrollrutiner og at personalet har fått tilfredsstillende opplæring. Det er i klagen redegjort utførlig for fullmektigens fristovervåkningssystem, herunder rutinene som er innført for å sikre at validering av europeiske patenter skjer innen de

13 Annen avd. sak nr fastsatte frister. Annen avdeling kan ikke se at det er noe å utsette på de rutinene som er etablert, så langt de har betydning for avgjørelsen av den foreliggende saken. Når fristen ble oversittet til tross for at det var etablert forsvarlige rutiner, skyldes det mest trolig at figurene, som var lagret som en egen fil, ikke ble skrevet ut, eller at de ble forlagt i forbindelse med innsendelsen. Feilen ble begått av en underordnet ansatt, som etter det opplyste var erfaren, pålitelig og hadde fått tilfredsstillende opplæring. Etter det som nå er opplyst, må Annen avdeling legge til grunn at det dreier seg om en enkeltstående menneskelig feil av en slik art som oppreisningsreglene er ment å beskytte mot. Søkeren har også tatt opp spørsmålet om innsendelsen av de manglende figurene kan ses på som en rettelse av oversettelsen etter patentlovens 66j. Etter Annen avdelings oppfatning kan et slikt synspunkt ikke føre frem. Etter patentforskriftens 59 tredje ledd skal oversettelsen også omfatte tegningene, og etter fjerde ledd skal en oversettelse som ikke oppfyller kravene i tredje ledd, anses for ikke å være innlevert. Reglene om rettelse kommer bare til anvendelse dersom det innen fristen i forskriftens 59 annet ledd er inngitt en oversettelse som oppfyller kravene i 59 tredje ledd. Etter dette blir Første avdelings avgjørelse å oppheve, og saken å ta under behandling til tross for fristoversittelsen. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves, og saken tas under behandling. Are Stenvik (sign.) Kaja Veel Midtbø (sign.) John Asland (sign.)

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7868 Patentsøknad nr. 2008 0837 WIPO publ.nr.: WO/07/009441 PCT-nummer: PCT/DE06/01232 Søker: Rena Sondermaschinen GmbH, Gütenbach, Tyskland Fullmektig: Protector

Detaljer

2. avd. sak nr. 7782 2

2. avd. sak nr. 7782 2 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7782 Patentsøknad nr. 2005 0049 PCT-nummer: PCT/RU02/00515 Publ.-nummer: W03/104076 Søkere: Nikolai Vladimirovich Kulikov, Moskva, Russland, og Vyacheslav Vladimirovich

Detaljer

AVGJØRELSE 9. mai 2016 Sak PAT 15/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. mai 2016 Sak PAT 15/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. mai 2016 Sak PAT 15/009 Klager: Baker Hughes Incorporated Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Inger

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005.

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7758 Patentsøknad nr. 1999 2369 PCT-nummer: PCT/US97/20430 Søker: Virogenetics Corp., Troy, New York, USA Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7882 Patentsøknad nr. 2003 1202 (utskilt fra søknad nr. 2000 0003) Søknadsdato: 2003.03.17 Løpedag: 2000.12.07 Stamsøknad nr. 2000 0003 Søknadsdato: 2000.01.03

Detaljer

AVGJØRELSE 8. april 2014 Sak PAT 13/024. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 8. april 2014 Sak PAT 13/024. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 8. april 2014 Sak PAT 13/024 Klager: Rottefella AS Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen AVGJØRELSE Sak: 16/00124 Dato: 25. januar 2017 Klager: Representert ved: Ferring BV Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore

Detaljer

Magnic Innovations GmbH & Co. KG. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Magnic Innovations GmbH & Co. KG. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: 16/00144 Dato: 7. februar 2017 Klager: Representert ved: Magnic Innovations GmbH & Co. KG Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

AVGJØRELSE 12. september 2014 PAT 13/026. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. september 2014 PAT 13/026. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. september 2014 PAT 13/026 Klager: Invacare International Sàrl Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Innehaver: Petroleum Technology Company AS, Stavanger Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 7. november 2007

Detaljer

AVGJØRELSE 6. desember / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 6. desember / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 6. desember 2016 16/00060 Klager: GVA Consultants AB Representert ved: Valea AB Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald

Detaljer

AVGJØRELSE 17. mars 2014 PAT 13/018. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 17. mars 2014 PAT 13/018. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 17. mars 2014 PAT 13/018 Klager: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Ole-Andreas Rognstad og Amund Grimstad har kommet

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7884 Patentsøknad nr. 2007 0393 Publ. nr. WO/05/124793 PCT-søknad nr. PCT/JP05/02412 Søker: Sumitomo Electric Industries Ltd., 5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku,

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Thomas Strand-Utne

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Thomas Strand-Utne AVGJØRELSE Sak: 17/00037 Dato: 17. januar 2019 Klager: Representert ved: Hager-Electro SAS Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 14/011. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 14/011. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 14/011 Klager: Genentech Inc. Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

AVGJØRELSE 22. oktober 2015 Sak PAT 15/011. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 22. oktober 2015 Sak PAT 15/011. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 22. oktober 2015 Sak PAT 15/011 Klager: Philip Morris Products S.A. Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Abgenix Inc., Fremont, California, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Abgenix Inc., Fremont, California, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Søker: Abgenix Inc., Fremont, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

AVGJØRELSE 5. desember 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 5. desember 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 5. desember 2016 Sak 16/00059 Klager: Centro Nacional de Investigaciones Cientificas (CNIC) Representert ved: Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009. Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009. Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7942 Patentsøknad nr. 2004 5669 Søker: Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal Annen avdelings avgjørelse av 14. desember

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8060 Patent nr. 323168 Patentsøknad nr. 20053351 Inndag: 2005.07.11 Løpedag: 2005.07.11 Patenthaver: Knut Reinhardt Hovden, Storgata 13A, 3183 Horten (tidl.

Detaljer

AVGJØRELSE 9. september 2016 SAK 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. september 2016 SAK 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. september 2016 SAK 16/00082 Klager: Twister B.V. Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde

Detaljer

AVGJØRELSE 9. september 2016 SAK 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. september 2016 SAK 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. september 2016 SAK 16/00074 Klager: Twister B.V. Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde

Detaljer

General Electric Technology GmbH. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

General Electric Technology GmbH. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: 18/00040 Dato: 17. januar 2019 Klager: Representert ved: General Electric Technology GmbH Tandberg Innovation AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Detaljer

AVGJØRELSE 7. november / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 7. november / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 7. november 2016 16/00073 Klager: Kongsberg Defence & Aerospace AS Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

Subject: Avgjørelse i klagesak 16/00069

Subject: Avgjørelse i klagesak 16/00069 From: Post To: mottak@universitetsforlaget.no Subject: Avgjørelse i klagesak 16/00069 Attachments: Avgjørelse 1600069.pdf Vennlig hilsen Klagenemnda for industrielle rettigheter Lilly Eikeland Wedøe kontorleder

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8156 Patentsøknad nr. 20042259 Inndato: 2004.06.01 Løpedag: 2002.11.01 Prioritet: 2001.11.01 (US330842) og 2002.03.19 (US365169) PCT-nummer: PCT/US2002/35080

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8067 Patentsøknad nr. 20092388 Inndag: 2009.06.23 Løpedag: 2007.05.25 Prioritet: 2006.04.26 (NO20062405) og 2006.05.26 (NO20062404) PCT-nummer: PCT/NO07/000181

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen AVGJØRELSE Sak: 16/00196 Dato: 23. januar 2017 Klager: Les Turski Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen har kommet

Detaljer

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/006. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/006. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/006 Klager: Abbex AB Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Haakon

Detaljer

AVGJØRELSE 14. desember / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 14. desember / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 14. desember 2016 16/00062 Klager: Biosynthec Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald

Detaljer

AVGJØRELSE 30. oktober 2014 PAT 14/008. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 30. oktober 2014 PAT 14/008. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 30. oktober 2014 PAT 14/008 Klager: Green Ideas AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Thomas Strand-Utne og Tore Lunde har kommet frem

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. april 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. april 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8064 Patentsøknad nr. 2007 3341 Søknadsdato: 2007.06.28 Løpedag: 2005.11.29 PCT-nummer: PCT/US05/043158 (2005.11.29) WIPO publ. nr. WO/06/058336 (2006.06.01)

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen AVGJØRELSE Sak: 16/00067 Dato: 23. januar 2017 Klager: Representert ved: Polarcus DMCC Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

AVGJØRELSE 28. november 2014 PAT 14/006. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 28. november 2014 PAT 14/006. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 28. november 2014 PAT 14/006 Klager: Companybook AS Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Thomas Strand-Utne

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

AVGJØRELSE 12. juni 2014 PAT 13/003

AVGJØRELSE 12. juni 2014 PAT 13/003 AVGJØRELSE 12. juni 2014 PAT 13/003 Klager: Armaments Corporation of South Africa Limited Representert ved: Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Detaljer

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/010. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/010. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/010 Klager: Erling Pettersen IT Rådgivning Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Haakon Aakre og Inger Berg

Detaljer

AVGJØRELSE 11. april 2016 Sak PAT 14/018. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 11. april 2016 Sak PAT 14/018. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 11. april 2016 Sak PAT 14/018 Klager: Gilead Sciences Inc. Representert ved: Tandberg Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. oktober 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. oktober 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8016 Patentsøknad nr. 2007 1958 (avdelt) Stamsøknad: 2002 3026 (pat. nr. 323 727) Løpedag: 2000.12.22 Prioritet: 1999.12.22 (DE 19962470) PCT-nummer: PCT/EP00/13155

Detaljer

AVGJØRELSE 19. august 2014 PAT 13/035. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 19. august 2014 PAT 13/035. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 19. august 2014 PAT 13/035 Klager: Jon Aadland Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Thomas Strand-Utne har kommet frem til

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Thomas Strand-Utne

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Thomas Strand-Utne AVGJØRELSE Sak: 18/00068 Dato: 31. januar 2019 Klager: Representert ved: Norhard AS Håmsø Patentbyrå Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

PROTOKOLL. Søknad om patent ble innlevert den 23. august 1994, som også er søknadens løpedag.

PROTOKOLL. Søknad om patent ble innlevert den 23. august 1994, som også er søknadens løpedag. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7823 Patent nr. 301 677 Patentsøknad nr. 1994 3098 Søker: Hans Magnus Kleppa, Heggedal Annen avdelings avgjørelse av 23. oktober 2008 Foreliggende sak gjelder

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/US2007/88816 i Norge, jf. patentlovens 31.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/US2007/88816 i Norge, jf. patentlovens 31. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8099 Patentsøknad nr. 20093304 Søknadsdato: 2009.11.09 PCT-nummer: PCT/US2007/88816 WIPO publ. nr. WO/2008/083154 (2007.12.26) Løpedag: 2007.12.26 Prioritet:

Detaljer

AVGJØRELSE 4. mars 2014 PAT 13/017. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 4. mars 2014 PAT 13/017. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 4. mars 2014 PAT 13/017 Klager: John R Moen Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Ole-Andreas Rognstad og Inger Berg Ørstavik har kommet

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8070 Patentsøknad nr. 20064759 Inndato: 2006.10.23 Prioritet: 2004.05.06 (DE 10 2004 022 844) Løpedag: 2005.04.13 PCT-nummer: PCT/EP05/03868 (2005.04.13) WIPO

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7837 Patentsøknad nr. 2005 2858 PCT-nummer: PCT/EP03/12581 Søker: Almirall-Prodesfarma SA, Barcelona, Spania Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

AVGJØRELSE 9. april 2014 PAT 13/025. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. april 2014 PAT 13/025. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. april 2014 PAT 13/025 Klager: Dry Products AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Arne Dag Hestnes og Amund Grimstad har kommet frem

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen i patentlovens 31 annet ledd for videreføring av en internasjonal søknad i Norge.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen i patentlovens 31 annet ledd for videreføring av en internasjonal søknad i Norge. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7174 Patentsøknad nr. 1999 6373 PCT-nummer: PCT/US98/10318 Søkere: Biotechnology Research and Development Corporation, IL, USA U.S. Department of Agriculture,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7833 Patentsøknad nr. 2007 3969 WIPO publ.nr.: WO/06/073939 PCT-nummer: PCT/US05/047067 Søker: Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka, Japan Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden om patent ble innlevert den 22. mars 2006, som også er søknadens løpedag.

PROTOKOLL. Søknaden om patent ble innlevert den 22. mars 2006, som også er søknadens løpedag. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8095 Patent nr. 325145 Patentsøknad nr. 20061301 Inndag: 2006.03.22 Løpedag: 2006.03.22 Oppfinnere: Jon Snesrud, Rasta, Jens Andersen, Drammen, og Kaj Larsson,

Detaljer

AVGJØRELSE 17. november 2014 PAT 14/007. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 17. november 2014 PAT 14/007. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 17. november 2014 PAT 14/007 Klager: Einar Lied og Olav Høstmælingen Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Thomas Strand-Utne

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8150 Søknad nr. 20091800 Inndato: 2009.05.06 Løpedag: 2007.10.29 Prioritet: 2006.11.03 (IT MI06A002105) PCT-nr. PCT/EP2007/009448 WIPO publ.nr. WO/2008/052759

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2008

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7783 Patentsøknad nr. 2003 2945 Søker: Microsoft Corp., Redmond, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 11. februar

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8120 Patentsøknad nr. 20075924 Søknadsdato: 2007.11.20 Løpedag: 2006.04.20 PCT-nummer: PCT/US2006/15535 WIPO publ. nr. WO/2006/113939 (2006.04.20) Søker: Landmark

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/US05/008204 i Norge, jf. patentlovens 31.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/US05/008204 i Norge, jf. patentlovens 31. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7939 Patentsøknad nr. 2007 6030 PCT-nummer: PCT/US05/008204 WIPO publ. nr. WO/06/098722 Søker: REC Silicon Inc., Moses Lake, Washington, USA Fullmektig: Acapo

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av 30-månedersfristen i patentlovens 31 for å kreve videreføring av internasjonal patentsøknad i Norge.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av 30-månedersfristen i patentlovens 31 for å kreve videreføring av internasjonal patentsøknad i Norge. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7491 Patentsøknad nr. 2003 1054 PCT-nummer: PCT/US01/24348 Søkere/oppfinnere: Wim-Van Schooten, Sunnyvale, California, USA Roland Buelow, Palo Alto, California,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7977 Patentsøknad nr. 2007 5535 PCT-nummer: PCT/SE06/00502 WIPO publ. nr. WO/06/118517 Søker: Alfa Laval Corporate AB, P. O. Box 73, 22100 Lund, Sverige Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/IB06/03022 i Norge, jf. patentlovens 31.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/IB06/03022 i Norge, jf. patentlovens 31. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8019 Patentsøknad nr. 2008 4570 Inndag: 2008.10.31 Løpedag: 2006.10.27 Prioritet: 2005.10.28 (ZA/05/10473) PCT-nummer: PCT/IB06/03022 WIPO Publ.nr.: WO/07/049139

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 91 ( ) og Ot.prp. nr. 33 ( )

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 91 ( ) og Ot.prp. nr. 33 ( ) Besl. O. nr. 103 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 103 Jf. Innst. O. nr. 91 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 33 (2006-2007) År 2007 den 11. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

INNHOLD: Lov om patenter (patentloven). 1 of 5 14.10.2011 08:40

INNHOLD: Lov om patenter (patentloven). 1 of 5 14.10.2011 08:40 /d: LOV-1967-12-15-9 :d/ Patentloven patl. Lov om patenter (patentl http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/al Lov om patenter (patentloven). DATO: LOV-1967-12-15-9 DEPARTEMENT:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8175 Søknad nr. 20050309 Inndag: 2005.01.19 Løpedag: 2003.06.20 Prioritet: 2002.06.20 (DK 20020095 og US389879) PCT-nr. PCT/DK2003/00423 (2003.06.20) WIPO publ.nr.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT TILLEGG TIL UT. 7209 Bindende avtale om oppgjør? Den 23.1.06 ble det begått innbrudd i sikredes leilighet. I telefaks

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

FOR 2005-06-24 nr 718: Forskrift om registrering av ansvarsmerker.

FOR 2005-06-24 nr 718: Forskrift om registrering av ansvarsmerker. Page 1 of 6 FOR 2005-06-24 nr 718: Forskrift om registrering av ansvarsmerker. DATO: FOR-2005-06-24-718 DEPARTEMENT: BLD (Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet) AVD/DIR: Forbrukeravd. PUBLISERT:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8023 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 051 Begjæringen gjelder: Ad Fontes Medier AS, Grubbegata 4 6, 0179 Oslo Foretakets org. nr. 985 306 524 Fullmektig: Advokatfirmaet

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7647 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006031 Begjæringen gjelder: Arbor Holding AS, Kråkstad Foretakets org. nr. 989 138 944 Begjæring inngitt av: Arbor-Hattfjelldal

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

Om ulike muligheter for å angripe patenter. Partner og advokat Inga Kaasen Dr. philos. (bioteknologi)

Om ulike muligheter for å angripe patenter. Partner og advokat Inga Kaasen Dr. philos. (bioteknologi) Om ulike muligheter for å angripe patenter Partner og advokat Inga Kaasen Dr. philos. (bioteknologi) Om ulike måter for å angripe patenter Angripe patentet- én av flere muligheter Muligheter under søknadsbehandlingen

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Innehaver. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Innehaver. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.10.14 12:21:00 Tittel Status Detaljstatus Europeisk (EP) publiserings nummer Fjærpatron for skibinding

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr.: Reg. nr. Varemerkesøknad nr. Søker: Fullmektig: 7803 217 235 2002 02664 Kaffehuset Friele AS, Bergen Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14.

Detaljer

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8033 (tidl. 7720) Varemerkesøknad nr. 2003 08302 Søker: Norsk Tipping AS, Hamar Fullmektig: Tenden Advokatfirma ANS, Postboks 423, 3201 Sandefjord (tidl. Bryn

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7834 Patentsøknad nr. 2007 3482 WIPO publ.nr.: WO/06/070930 PCT-nummer: PCT/JP05/024254 Søker: Eisai R&D Management Co., Ltd., Tokyo, Japan Fullmektig: Onsagers

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7828 Reg. nr. 232 767 Søknadsnr. 2005 09684 Søker/Innehaver: Cubus AS, Billingstad Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: B-Young A/S, Kolding, Danmark Fullmektig:

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 1997/19 Klager: A Innklaget: Alfred Berg

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/21 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

AVGJØRELSE 10. mai 2016 PAT 15/004. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 10. mai 2016 PAT 15/004. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 10. mai 2016 PAT 15/004 Klager: Selantic AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Haakon Aakre og Inger Berg Ørstavik har kommet frem til

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr. 7613 Varemerkesøknad nr. 2003 02167 Søker: Kraftinor AS, Narvik Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Actio-Lassen AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 12.

Detaljer

Stiftelsesklagenemndas avgjørelse i sak 17/868

Stiftelsesklagenemndas avgjørelse i sak 17/868 Stiftelsesklagenemndas avgjørelse i sak 17/868 Saken gjelder klage av 5. august 2016 over Stiftelsestilsynets vedtak av 20. juli 2016 om avvisning av klage på vedtak om opphevelse av stiftelsen Landfalløya

Detaljer

PROTOKOLL. Joti VVS AS, Etterstad, Oslo

PROTOKOLL. Joti VVS AS, Etterstad, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7620 Patentsøknad nr. 1998 2862 Søker: Joti VVS AS, Etterstad, Oslo Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 6. september 2007 Foreliggende

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8 Klager: X Innklaget: Sparebanken Møre Keiser Wilhelmsgt 29/33 0107 Oslo Saken gjelder: Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2009-331 11.11.2009 Gjensidige Forsikring Rettshjelp Rettshjelputbetaling med befriende virkning direkte til advokat. Advokaten fikk utbetalt kr 40.175 fra selskapet

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7902 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 034 Begjæringen gjelder: Aker mur og tre AS, Ivar Knutsons vei 42, 1161 Oslo Foretakets org. nr. 991 718 400 Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8073 Patentsøknad nr. 19985269 Stamsøknad for: 20045378 (2004.12.09) Søknadsdato: 1998.11.11 Prioritet: 1996.05.14 (DK 168/96), 1996.05.24 (DK 180/96), 1996.06.28

Detaljer

Anonymisert uttalelse

Anonymisert uttalelse Anonymisert uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse fra A av 5. september 2008. A har barn med en tyrkisk borger. Faren til barnet har søkt om familiegjenforening med barnet.

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.01.14 11:50:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Europeisk (EP) publiserings nummer Fremgangsmåter

Detaljer

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode:

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7812 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 004 Begjæringen gjelder: Invenia Holding AS, Trondheim Foretakets org. nr. 991 982 612 Fullmektig: Advokatkontoret Nordenfjeldske

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vedlikeholdsarbeider på Langset bru. Klagenemnda fant at klagers tilbud rettmessig var avvist

Detaljer

PROTOKOLL. "55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant"

PROTOKOLL. 55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8020 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 022 Begjæringen gjelder: Oslo Apartmenthotel AS, Postboks 412 Sentrum, 0177 Oslo Foretakets org. nr. 893 950 982 Begjæring

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 Oslo Saken gjelder: Klagen retter seg mot den rådgivningen som ble utført av Orkla

Detaljer

Høring tilslutning til London-overenskomsten til Den Europeiske Patentkonvensjonen (EPC) om redusert krav til oversettelse av patenter m.m.

Høring tilslutning til London-overenskomsten til Den Europeiske Patentkonvensjonen (EPC) om redusert krav til oversettelse av patenter m.m. G602.doc Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo postmottak@nfd.dep.no Oslo, 12. februar 2014 Vår ref.: G10000NO141 / SAH Lars-Fredrik Urang Deres ref.: 2013/1641 Høring tilslutning

Detaljer