PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2008"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Patentsøknad nr Søker: Microsoft Corp., Redmond, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2008 Foreliggende sak gjelder en klage etter patentlovens 75, jf. 72, over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 14. juni 2007, hvorved innkommet begjæring om oppreisning ble avvist. Avgjørelsen ble sendt søkers fullmektig samme dag. Begjæringen gjaldt oversittelse av siste frist for innbetaling av avgift for det avgiftsår, med tilleggsavgift, jf. patentlovens 8 femte ledd, 15 fjerde ledd og 41 og avgiftsforskriftens 22. Søknaden ble inngitt den 26. juni 2003, som også er søknadens løpedag. Ordinær frist for betaling av avgift for avgiftsår utløp den 30. juni 2005, og respittfristen utløp følgelig den 31. desember Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 28. april Avgift for avgiftsår (NOK 1650), samt forsinkelsestillegg (NOK 330), ble innbetalt til Patentstyret den 28. april 2006 samtidig med innleveringen av oppreisningsbegjæringen. Oppreisningsavgiften er registrert innbetalt den 21. juni 2006, innen fristen i den av Patentstyret utsendte faktura, jf. avgiftsforskriftens 20. Avgift for det 4. avgiftsår er registrert innbetalt to ganger henholdsvis den 10. november 2005 (NOK 1320, inkl. forsinkelsestillegg) og den 12. juni 2006 (NOK 1100). Avgift for det 5. avgiftsår (NOK 1100) er registrert innbetalt den 14. juni I henhold til patentlovens 27 tredje ledd kan en avgjørelse, der Patentstyrets 2. avdeling avslår en begjæring om oppreisning, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller patenthaveren.

2 2. avd. sak nr Søkerens fullmektig har til Patentstyrets 1. avdeling opplyst at han ble oppmerksom på fristoversittelsen den 24. januar 2006, og 1. avdeling har lagt dette til grunn under sin behandling av oppreisningsbegjæringen. Første avdelings avvisningsavgjørelse av 14. juni 2007 var begrunnet som følger: "Søkers norske fullmektig ble klar over at søknaden var henlagt på bakgrunn av manglende betaling av årsavgift gjennom skriv fra Patentstyret av I samme brev stod det også at det var anledning til å søke oppreisning i henhold til reglene i patentloven 72. I henhold til patentloven 72 må en begjæring om oppreisning fremsettes innen to måneder etter at den hindring som førte til fristoversittelsen er opphørt. Hvis hindringen er at søker og søkers fullmektig ikke har vært klar over at årsavgift ikke er betalt i tide, løper fristen for å begjære oppreisning fra det tidspunkt søker eller søkers fullmektig blir klar over at betaling ikke er foretatt. I stedet for å betale den forskriftsmessige avgiften for avgiftsår på kr ,-, betalte søker , kr ,- som tilsvarer 4. årsavgift med 20% tillegg. Vi er enig i at Patentstyret burde ha informert søker om den uriktige betalingen på et tidligere tidspunkt. Dette kan derimot ikke få betydning for sakens utfall. En avgift anses ikke rettidig betalt før fullstendig betaling er innkommet. Fullmektigen ble informert om at avgiften ikke var betalt ved henleggelsesbrev av Ved dette brevet anses fullmektigen informert om at avgiften ikke var innbetalt, eller at det forelå en uriktig betaling. Fullmektigen hadde fra dette tidspunktet to måneder til å få avklart situasjonen, begjært oppreisning og betalt det resterende beløpet. Usikkerhet om det foreligger manglende eller uriktig betaling er ikke fristavbrytende i forhold til fristene i patentloven 72. Søkers fullmektig blir identifisert med søker og denne fristen er absolutt. I denne saken ble søkers fullmektig klar over fristoversittelsen i brev fra Patentstyret av Frist for å inngi en begjæring om oppreisning utløp følgelig to måneder etter denne dato, dvs Begjæring om oppreisning kom inn og er derfor ikke fremsatt i tide. Patentstyret har på denne bakgrunn besluttet at begjæringen om oppreisning avvises." Søkers foreløpige klage over 1. avdelings avgjørelse, med begjæring om å bli tilstått en ytterligere frist for å inngi en nærmere begrunnelse av klagen, innkom den 13. august Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets konto 5. september 2007, innen fakturafristens utløp, jf. avgiftsforskriftens 21. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I den nærmere begrunnelsen av klagen, innkommet den 13. september 2007, og innen utløpet av den meddelte fristforlengelse, uttaler søkers fullmektig:

3 2. avd. sak nr "Nærmere begrunnelse for klage på avvist oppreisningsbegjæring Med henvisning til vår klage til Patentstyrets Annen avdeling, inngitt 13. august 2007, samt til Annen avdelings brev av 14. august 2007 med innrømmelse av frist for inngivelse av nærmere begrunnelse av klagen, følger her slik nærmere begrunnelse. Klagen gjelder 1. avdelings avvisning av inngitt oppreisningsbegjæring, hvor avvisningen helt kort er begrunnet med at begjæringen etter 1. avdelings oppfatning er inngitt for sent. Vi vil derfor i det følgende konsentrere oss om nettopp tidsfristen for inngivelse av oppreisningsbegjæringen, og ikke gå inn på andre aspekter ved begjæringen. Sakens fakta (kronologisk) A) I juni 2004 sendte søkeren, Microsoft Corporation, opplysninger som var beheftet med en feil, til betalingsfullmektig CPA (Computer Patent Annuities Ltd.). Feilen ble ikke detektert gjennom feilrettingsarbeid like deretter. Herigjennom oppsto den hindring som senere førte til fristoversittelse. B) Søkerens norske fullmektig, Bryn Aarflot AS, sendte 24. oktober 2005 en påminnelse om manglende betaling ved normalt forfall i juni Dermed foretok CPA innbetaling pr. 8. november 2005, men på bakgrunn av de feilaktige data som vist til ovenfor under pkt. A) ble 4. årsavgift betalt istedenfor 1., 2. og 3. årsavgift. Feildataene/hindringen var altså fortsatt til stede og ble ikke avdekket som følge av påminnelsen fra Bryn Aarflot AS, ei heller i forbindelse med selve betalingen som gjort av CPA. C) Betalingsfristen utløp 31. desember 2005, og på dette tidspunktet var alle involverte fra innehavers side, dvs. innehaver selv, CPA og Bryn Aarflot, overbevist om at korrekt betaling hadde funnet sted. Saken ble endelig henlagt av Patentstyret med virkning fra 30. juni D) Patentstyret utferdiget skriv om henleggelsen 24. januar 2006, adressert til Bryn Aarflot AS. Vårt kontor mottok skrivet 25. januar E) Bryn Aarflot AS videreformidlet den 2. mars 2006 meldingen om henleggelsen til oppdragsgiver i saken, Microsoft Corporation. F) Oppreisningsbegjæring ble inngitt 28. april G) Patentstyret ga i skriv av 6. september 2006 en tilleggsfrist for å inngi nærmere begrunnelse for oppreisningsbegjæringen. H) Nærmere begrunnelse ble deretter inngitt fra Bryn Aarflot til Patentstyret 6. november I) 14. juni 2007 traff Patentstyret avgjørelse i saken, hvoretter oppreisningsbegjæringen ble avvist. Begrunnelsen er at begjæringen ikke skal ha blitt fremsatt i tide. Patentstyret viser i avgjørelsen til at Patentstyrets eget skriv av 24. januar 2006 (automatisk) medførte opphør av hindringen som førte til fristoversittelse, og fastslår at

4 2. avd. sak nr fristen for inngivelse av begjæring av oppreisning følgelig utløp to måneder etter denne dato, dvs. 24. mars Lovtekst Patentlovens 72 angir følgende vedrørende frist for inngivelse av oppreisningsbegjæring: innen to måneder etter at den hindring som førte til fristoversittelse er opphørt. Lovanvendelse ved 1. avdelings praksis: Vi har foretatt en intern undersøkelse av relativt nylig innvilgede oppreisningssaker bare ved vårt kontor. Vi fant tre saker hvor spørsmålsstilling om beregning av tilsvarende frist har vært aktuell. Disse tre sakene er patentsøknadene nr , og (Vi går ut fra at det foreligger et stort antall tilsvarende avgjørelser i Patentstyrets registre.) Vi vedlegger kopier fra hver av disse tre patentsøknadene, som viser at datoen for Patentstyrets egen utsendelse av skriv til fullmektig om endelig henleggelse på grunn av manglende betaling av årsavgift, IKKE har blitt brukt som basis ved beregning av frist for inngivelse om begjæring om oppreisning. I stedet har Patentstyret i disse sakene korrekt nok tatt som utgangspunkt DET TIDSPUNKT HVOR HINDRINGEN ER OPPHØRT, slik PL 72 sier. a) Det fremgår i søknad nr at Patentstyret utsendte sitt skriv om endelig henleggelse til fullmektig 4. november Med tilsvarende tolkning av fristberegningen som i nærværende sak, skulle dette tilsi en frist for inngivelse av begjæring om oppreisning til 4. januar Det fremgår imidlertid av Patentstyrets avgjørelse i saken, at begjæring om oppreisning kom inn , m.a.o. ni dager senere. Det fremgår videre av samme avgjørelse, at Patentstyret har lagt til grunn opplysning fra søker om når han ble oppmerksom på fristoversittelsen. Begjæringen ble dermed ansett innlevert innen utløpet av fristene i PL 72. b) Det fremgår i søknad nr at Patentstyret utsendte sitt skriv om endelig henleggelse til fullmektig på dato 17. april Med tilsvarende tolkning av fristberegningen som i herværende sak, skulle dette tilsi en frist for inngivelse av oppreisningsbegjæring, som blir 17. juni Det fremgår imidlertid av Patentstyrets avgjørelse i saken, at begjæring om oppreisning kom inn , m.a.o. 11 dager senere. I samme avgjørelse fremgår det at Patentstyret har lagt til grunn opplysning fra søker om når han ble oppmerksom på fristoversittelsen. Begjæringen ble dermed ansett innlevert innen utløpet av fristene i PL 72. (Vi bemerker at søkeren opplyste å ha blitt oppmerksom på fristoversittelsen 17. juni 2005, så Patentstyret ville altså ha godtatt inngivelse av oppreisningsbegjæring innen 17. august 2005 i det tilfellet).

5 2. avd. sak nr Det synes klart at Patentstyrets 1. avdeling så sent som i 2005, 2006 og 2007 (se nedenfor) har anvendt PL 72 slik at man har sett etter hvor hindringen forelå, og vurdert når hindringen kunne være opphørt. Vårt tredje eksempel på Patentstyrets praksis er patentsøknad nr Det fremgår av vedleggene som angår den søknaden, at Patentstyret avsendte sitt henleggelsesskriv til fullmektig dato 19. desember (Med tilsvarende tolkning av fristberegningen som i herværende sak, burde dette tilsi en frist for fremsettelse av oppreisningsbegjæring til 19. februar 2005). Det følger imidlertid av Patentstyret avgjørelse (datert ) at begjæring om oppreisning kom inn , m.a.o. over 1 måned senere. Videre fremgår det i samme avgjørelse at Patentstyret har lagt til grunn for fastsettelse av frist for oppreisningsbegjæring, opplysning fra søker om når han ble oppmerksom på fristoversittelsen. Begjæringen ble dermed ansett innlevert innen utløpet av fristene i PL 72. Vi bemerker at i sistnevnte eksempelsak utsendte dertil Patentstyret 10. januar 2006 et separat brev hvor det etterlyses informasjon fra søkeren om NÅR HINDRINGEN SOM FØRTE TIL FRISTOVERSITTELSEN, OPPHØRTE. Det ble tilføyd at denne informasjonen er helt nødvendig for at juridisk seksjon skal kunne avgjøre begjæring om oppreisning. Lovanvendelse, 2. avdeling (referert i Stenvik) Det synes klart at den lovanvendelse som har kommet til uttrykk i avgjørelsen i herværende sak, er basert på 2. avdelings kjennelse nr. 7123, I kjennelse 7123 meddelte 2. avdeling oppreisning, men på spesielt grunnlag. 2. avdeling avga imidlertid samtidig en bemerkning som senere er referert til i Stenvik Patentrett, 2. utgave, 2006, se sidene I kjennelse 7123 uttrykkes det at søkeren ikke kan høres med at Patentstyrets brev (om henleggelsen) til fullmektig ikke førte til at fristen begynte å løpe, fordi det ikke var den norske fullmektigen, (men betalingsfullmektig i utlandet), som hadde til oppgave å sørge for betalingen av årsavgifter. Søkeren må identifiseres med sin registrerte fullmektig, slik at han anses å ha kjent til det fullmektigen er gjort kjent med. Vårt syn på saken Etter vår oppfatning kan det nok stilles spørsmålstegn ved om annen avdelings uttalelse i sak 7123 vedrørende identifikasjon mellom søker og fullmektig, herunder andre hjelpere som for eksempel betalingsfullmektig, vil medføre riktighet i alle slags tilfeller uten noen reservasjon. Uansett hevder vi bestemt at både Microsoft, Bryn Aarflot som registrert fullmektig, samt CPA som betalingsfullmektig, i dette tilfellet har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves, og at det ikke kan være riktig å anse hindringen som her har ført til fristoversittelse som opphørt i og med Patentstyrets utsendelse av sitt skriv av 24. januar 2006.

6 2. avd. sak nr Søker og begge hjelpere (Bryn Aarflot og CPA) anså det som helt på det rene at årsavgiften faktisk var betalt og helt i orden da Patentstyret sendte ut sitt skriv. Patentstyret har videre ikke på noe tidspunkt forut for skrivet av 24. januar 2006 opplyst søker eller fullmektigene om at betalingen ikke samsvarte med det korrekte beløp, og i Første avdelings avgjørelse av 14. juni 2007 heter det da også [v]i er enig i at Patentstyret burde ha informert søker om den uriktige betalingen på et tidligere tidspunkt. Sakens vesentlige problemstilling er hva som utgjør det relevante tidspunktet for hindringens opphør, og vi gjør med dette gjeldende at dette under ingen omstendighet kan være tidspunktet da Patentstyret daterte sitt skriv. Vi vil videre anføre at heller ikke den blotte mottakelse av henleggelsesskrivet ved vårt kontor var tilstrekkelig til å bringe hindringen til sitt opphør, og særlig gjelder dette all den tid både søker, vårt kontor og CPA hadde all grunn til å gå ut fra at betalingsfristen ikke var forsømt. Fristen var blitt overholdt av CPA, men på grunn av datafeil viste dessverre beløpet seg å være for lavt. Som allerede nevnt informerte ikke Patentstyret på noe tidspunkt om at betalingen som var foretatt var for lav, noe de altså har erkjent at de burde gjort. Første avdeling har, på tross av dette, tilsynelatende like fullt anlagt det synspunkt at søker/fullmektig ikke skulle ha adgang til å gjøre nærmere undersøkelser for å bringe klarhet hva som i dette tilfellet var skjedd før oppreisningsfristen begynte å løpe. I lys av at alle parter på søkers side var av den klare oppfatning at korrekt betaling faktisk var skjedd, uten å ha fått noen informasjon fra Patentstyret som skulle tilsi annet, mener vi Første avdeling har anlagt en for streng lovfortolkning. I tillegg til å være urimelig har tolkningen heller ikke støtte verken i lovens ordlyd eller i Patentstyrets tidligere praksis. Vi finner grunn til å understreke at i et tilfelle som det foreliggende må søker og fullmektigene, uten at oppreisningsfristen skulle starte sitt løp, gis rom for å foreta nærmere granskning for i det minste å bringe på det rene om det som fremgikk av Patentstyrets skriv faktisk var korrekt, all den tid både søker og dennes fullmektiger var av den oppfatning at betaling hadde skjedd og all den tid man ikke på noe tidligere tidspunkt hadde mottatt informasjon som skulle tilsi annet. Vi vil hevde at dette i det minste må medføre at fristen for å innlevere oppreisningsbegjæring ikke startet sitt løp før man fikk detektert den eventuelle feilen/hindringen, og heller ikke før man hadde reell mulighet for å radere hindringen og derved bringe den til opphør. Patentstyrets henleggelsesskriv ga grunn til å frykte en irregularitet, men var etter omstendighetene ikke i seg selv tilstrekkelig til å bringe hindringen til opphør uten nærmere granskning fra Microsoft, Bryn Aarflot og CPA. Det kan nok diskuteres om det er nødvendig om feilen må kunne repareres før hindringen kan anses som opphørt, eller om det skal være nok at den er påvist/erkjent hos enten søker selv eller fullmektig. Under enhver omstendighet hevdes at den blotte melding om henleggelse av en sak, som her, både må nå frem og også forstås (i den forstand at man må ha anledning til å bringe klarhet i hva som er skjedd) hos den hindringsnære part. Vi må igjen påpeke at vårt syn på dette har støtte i den praksis som har vær ført av 1. avdeling i en årrekke, også etter kjennelse 7123, og så vidt kan ses er det ingen egentlig motsetning mellom uttalelsene i nevnte kjennelse og det vi anfører i nærværende sak. Rent prinsipielt mener vi også at teksten i PL 72 ville vært annerledes utformet dersom Første avdelings syn skulle være riktig. Vi vil tro at ordlyden da burde vært noe slikt som; Slik begjæring må fremsettes skriftlig til Patentstyret innen to måneder etter at meddelelse om fristoversittelsen ble sendt til søkeren.

7 2. avd. sak nr Det er imidlertid god grunn til at den foreliggende formulering i PL 72 er valgt slik den står, ettersom meningen nettopp er å gi en mulighet for å søke tilbake til det sted og til den part hvor en hindring har oppstått, og som er det sted og den part hvor hindringen kan bringes til opphør. Et særlig forhold ved 1. avdelings avgjørelse i herværende tilfelle viser med tydelighet urimeligheten i den forståelse som er anlagt: 1. avdeling hevder at fristen for å fremsette begjæring i vårt tilfelle skal løpe fra avsendelsesdatoen for skrivet om henleggelse, tilsynelatende uten en gang å ta hensyn til hvilken dato skrivet måtte nå frem til vårt kontor. Ifølge stempel satt av vårt postmottak, mottok vårt kontor skrivet , altså den påfølgende dag, og at fristen skal kunne ha startet sitt løp endog før mottaksdatoen, gir støtte for at lovforståelsen må være feil. Logikk tilsier at den tidligst mulige grunnlagsdato for fristberegningen er , men vi går ikke nærmere inn på dette da heller ikke denne datoen kan legges til grunn i dette tilfellet. Nøyaktig og helt korrekt grunnlagsdato er ikke kjent, da vi ikke med sikkerhet vet akkurat når hindringen opphørte. Det er imidlertid klart at korrekt grunnlagsdato ikke kan ha inntruffet noe tidligere enn vår melding til vår oppdragsgiver, nemlig Vi ser at ovennevnte praksis og tolkning av fristbestemmelsen i PL 72 er rimelig, og at den støttes av 1. avdelings praksis (fram til nå). Annen avdeling bes merke seg at nøyaktig samme ordlyd benyttes i de tre vedlagte eksempelavgjørelsene, når fristberegningen gjennomgås og fristoverholdelse for begjæring godkjennes. Dette styrker vår antakelse om at praksis i 1. avdeling faktisk har vært slik vi beskriver. Vi finner det da merkelig at vår klient plutselig skal utsettes for en avvisning av oppreisningsbegjæringen, basert på en brå omvendelse fra etablert praksis. Bemerk vennligst at fullmektigene lærer seg praksis blant annet gjennom de avgjørelser som mottas. Når i tillegg en praksis som vi må oppfatte som en korrekt og rimelig tolkning av PL 72, blir endret til noe som vi oppfatter som både galt og urimelig, må vi påpeke dette. Vi ber derfor 2. avdeling om å revurdere sitt syn på Patentstyrets henleggelsesskriv som hindringsfjernende, og i stedet anerkjenne at det søkes etter et hindringsopphør som er varierende fra sak til sak (slik teksten i PL 72 klart antyder vil være tilfelle), og som må klarlegges særskilt i hver sak. Dersom PL 72 hadde hatt som intensjon at Patentstyrets meddelelse skulle danne fristberegningsgrunnlag, ville lovteksten ha sett annerledes ut enn innen to måneder etter at den hindring som førte til fristoversittelse, er opphørt. Lovteksten levner ingen tvil om at hindringens opphør må klarlegges i hvert enkelt tilfelle, slik det også har vært gjort i langvarig praksis hos Patentstyret. (NB: Det er ikke slik at denne praksis gir søkeren et uendelig tidsrom for definisjon av hindringens opphør, for PL 72 angir også en absolutt sistefrist for fremsettelse av oppreisningsbegjæring.) Vi anmoder således om at 1. avdelings avgjørelse i herværende sak oppheves, og at oppreisningsbegjæringen tas opp til videre behandling."

8 2. avd. sak nr I et ytterligere brev, innkommet den 18. desember 2007, uttaler søkers fullmektig: Med henvisning til vår "Nærmere begrunnelse" innsendt 13. september 2007, kan vi opplyse at vi fra betalingsfullmektigen CPA har mottatt opplysning om at det foreligger avgjørelse fra "Technical Board of Appeal" ved EPO, nærmere bestemt avgjørelse T 0270/05, datert 6. desember 2006, som bestyrker vår oppfatning om at fristdato for inngivelse av oppreisningsbegjæring må bestemmes i hvert særskilt tilfelle, og ikke bare ut fra en mottaksdato hos fullmektig. Vi vedlegger kopi av nevnte T 0270/05, og viser mer spesifikt til side 8 9, under "Reasons for the decision", kapittelet "Admissibility" (seksjon 1). Søkeren fikk medhold i at oppreisningsbegjæring var inngitt innen en 2 måneders frist, regnet fra en dato for fjerning av hindringen som ble beregnet ut fra et prinsipp om "fjerning der hindringen var å finne". (Appellen ble allikevel avslått, men det var på grunn av en vurdering av selve oppreisningsbegjæringens innhold, dvs. i det saksforhold som ledet fram til selve den opprinnelige fristoversittelsen, hadde ikke søker/fullmektig oppvist den nødvendig omhu.) Vi håper at den vedlagte avgjørelsen fra EPO kan tas som en indikasjon på at vi er på rett spor i vår oppfatning. Vi tillater oss for øvrig å vedlegge kopi av et epost-brev fra betalingsfullmektigen CPA, som også viser til ytterligere EP-avgjørelser av interesse. Vi håper 2. avdeling har anledning til å ta disse opplysningene med i sin vurdering av saken. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling. Innledningsvis nevnes at patentloven 72 ble endret ved den nye tvisteloven fra 1. januar Endringen innebærer at begrepet oppreisning ikke lenger skal brukes, og at det i stedet skal vurderes om saken skal tas under behandling til tross for fristoversittelsen. Endringen er av språklig karakter og har ingen realitetsbetydning, men må legges til grunn for utformingen av 2. avdelings avgjørelse i den foreliggende saken. En begjæring om å få en sak tatt under behandling til tross for at fristen for betaling av årsavgift har blitt oversittet, må etter patentloven 72 annet ledd, jf. første ledd, fremsettes skriftlig til Patentstyret innen to måneder etter at den hindring som førte til fristoversittelse er opphørt. Innen samme frist må årsavgiften være betalt.

9 2. avd. sak nr Når hindringen består i uvitenhet om fristoversittelsen, løper tomånedersfristen etter 72 senest fra det tidspunktet uvitenheten opphører ved at søkeren, eller eventuelt fullmektigen, blir klar over at en frist har blitt oversittet. Spørsmålet om når dette har skjedd, er som utgangspunkt et faktisk spørsmål som må avgjøres ut fra en konkret vurdering av omstendighetene i den enkelte sak. Uvitenhet om fristoversittelsen vil normalt opphøre ved mottak av brev fra Patentstyret om at søknaden har blitt henlagt, hvis ikke særlige omstendigheter tilsier at et annet tidspunkt må legges til grunn, jf. 2. avd. kj. i sak 7758 og 7761, begge av 10. september Det er opplyst i klagen at søkerens fullmektig mottok henleggelsesbrev fra Patentstyret 25. januar På dette tidspunktet ble altså fullmektigen kjent med fristoversittelsen. Søkeren må identifiseres med sin registrerte fullmektig, slik at han anses for å ha kjent til det fullmektigen ble gjort kjent med ved mottak av henleggelsesbrevet. Tomånedersfristen for innlevering av begjæring etter patentloven 72 om å få saken tatt under behandling til tross for fristoversittelsen, utløp dermed 27. mars 2006 (25. mars var en lørdag). Det er etter dette klart at når begjæringen ble innlevert 28. april 2006, var dette for sent. I klagen er det vist til avgjørelser fra 1. avdeling hvor vurderingen av tomånedersfristen ble basert på opplysninger fra søkeren om når denne ble oppmerksom på fristoversittelsen. Til dette bemerker 2. avdeling at spørsmålet om når uvitenhet om en fristoversittelse opphører, må avgjøres etter lovens kriterier og ut fra en konkret vurdering i den enkelte sak. Annen avdeling kan ikke se at det på dette området har utviklet seg en forvaltningspraksis som har betydning for avgjørelsen av den foreliggende sak. Dette gjelder selv om man legger til grunn at det er riktig, som søkeren hevder, at de påberopte avgjørelsene bare er eksempler på en mer omfattende praksis i 1. avdeling. Søkeren har videre anført at Patentstyrets brev 24. januar 2006 ikke brakte hindringen til opphør fordi både søkeren og dennes fullmektig, på det tidspunktet, trodde at avgiften var blitt betalt 10. november Det er imidlertid ikke nødvendig at søkeren eller fullmektigen subjektivt har erkjent feilen, for at tomånedersfristen i patentlovens 72 skal begynne å løpe. Det avgjørende er som det fremgår av ordlyden om hindringen som førte til fristoversittelsen er opphørt. I et tilfelle som det foreliggende, må hindringen, som nevnt, anses å ha opphørt da fullmektigen mottok informasjon om den manglende betaling. Fra dette tidspunktet forelå ikke lenger noen objektive omstendigheter som hindret søkeren

10 2. avd. sak nr i å utføre den unnlatte handlingen. Den subjektive villfarelse som skyldtes at søkeren eller fullmektigen unnlot å behandle varselet om henleggelse med tilbørlig omhu, kan med andre ord ikke regnes som en hindring i lovens forstand. En slik forståelse av patentloven er i tråd med fast praksis om tolkningen av begrepet cause of non-compliance i Rule 136(1) EPC (tidligere art. 122(2) EPC), jf. f.eks. avgjørelsen T 170/04 av 1. juli Søkerens behov for tid til å gjennomføre nærmere undersøkelser om den feil som var begått, og til å gjennomføre de tiltak som var nødvendige for å rette feilen, varetas av lovens tomånedersfrist. Søker har videre, i sitt innlegg 18. desember 2007, anført at tomånedersfristen ikke kan anses å ha begynt å løpe ved at fullmektigen mottok henleggelsesbrevet 25. januar 2006, men først da brevet ble mottatt av søkeren ved fullmektigens oversendelse 2. mars 2006, ut fra et prinsipp om "fjerning der hindringen var å finne". Heller ikke denne anførselen kan føre frem. Etter patentlovens 12 kan fullmektigen representere søkeren i alt som angår søknaden. Det følger herav at den kunnskap som er kommet frem til fullmektigen, også må tilregnes søkeren, jf. f.eks. 2. avd. kj av 21. oktober Den av søkeren påberopte avgjørelse fra et av EPOs appellkamre (sak T 270/05 av 6. desember 2006) kan tyde på at denne oppfatningen ikke er enerådende. Den påberopte avgjørelsen gir imidlertid ikke uttrykk for noen fast og entydig praksis ved EPO, jf. f.eks. avgjørelsen i sak J 27/90 av 11. juli 1991 (OJ EPO 1993, 422), som er på linje med den nevnte, norske praksis. Mot denne bakgrunn kan 2. avdeling ikke se at det er grunnlag for å fravike den etablerte tolkningen av bestemmelsen i patentlovens 72. Under enhver omstendighet måtte fristen i det foreliggende tilfelle anses utløpt selv om man la til grunn at fristen først begynte å løpe da hindringen bortfalt for søkeren. Hindringen må nemlig anses bortfalt også for søkeren, senest på det tidspunktet da denne ville blitt oppmerksom på fristoversittelsen om fullmektigen hadde utvist den omhu som med rimelighet kan kreves, smnl. EPO-avgjørelsen i sak T 315/90 av 18. mars Hadde fullmektigen videreformidlet henleggelsesbrevet til søkeren med tilbørlig hurtighet, ville søkeren blitt oppmerksom på fristoversittelsen 25. januar 2006, eller iallfall kort tid deretter. Tomånedersfristen ville dermed følgelig vært utløpt i god tid før oppreisningsbegjæringen ble inngitt 28. april 2006, også om en baserer seg på en slik lovforståelse. Etter dette blir 1. avdelings avgjørelse å stadfeste.

11 2. avd. sak nr Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Kaja Veel Midtbø (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.) Are Stenvik (sign.)

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005.

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7758 Patentsøknad nr. 1999 2369 PCT-nummer: PCT/US97/20430 Søker: Virogenetics Corp., Troy, New York, USA Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

2. avd. sak nr. 7782 2

2. avd. sak nr. 7782 2 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7782 Patentsøknad nr. 2005 0049 PCT-nummer: PCT/RU02/00515 Publ.-nummer: W03/104076 Søkere: Nikolai Vladimirovich Kulikov, Moskva, Russland, og Vyacheslav Vladimirovich

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7882 Patentsøknad nr. 2003 1202 (utskilt fra søknad nr. 2000 0003) Søknadsdato: 2003.03.17 Løpedag: 2000.12.07 Stamsøknad nr. 2000 0003 Søknadsdato: 2000.01.03

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Innehaver: Petroleum Technology Company AS, Stavanger Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 7. november 2007

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7868 Patentsøknad nr. 2008 0837 WIPO publ.nr.: WO/07/009441 PCT-nummer: PCT/DE06/01232 Søker: Rena Sondermaschinen GmbH, Gütenbach, Tyskland Fullmektig: Protector

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7884 Patentsøknad nr. 2007 0393 Publ. nr. WO/05/124793 PCT-søknad nr. PCT/JP05/02412 Søker: Sumitomo Electric Industries Ltd., 5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku,

Detaljer

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/006. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/006. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/006 Klager: Abbex AB Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Haakon

Detaljer

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 14/011. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 14/011. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 14/011 Klager: Genentech Inc. Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8060 Patent nr. 323168 Patentsøknad nr. 20053351 Inndag: 2005.07.11 Løpedag: 2005.07.11 Patenthaver: Knut Reinhardt Hovden, Storgata 13A, 3183 Horten (tidl.

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Abgenix Inc., Fremont, California, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Abgenix Inc., Fremont, California, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Søker: Abgenix Inc., Fremont, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

AVGJØRELSE 14. desember / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 14. desember / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 14. desember 2016 16/00062 Klager: Biosynthec Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen AVGJØRELSE Sak: 16/00196 Dato: 23. januar 2017 Klager: Les Turski Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen har kommet

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009. Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009. Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7942 Patentsøknad nr. 2004 5669 Søker: Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal Annen avdelings avgjørelse av 14. desember

Detaljer

AVGJØRELSE 12. september 2014 PAT 13/026. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. september 2014 PAT 13/026. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. september 2014 PAT 13/026 Klager: Invacare International Sàrl Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

Magnic Innovations GmbH & Co. KG. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Magnic Innovations GmbH & Co. KG. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: 16/00144 Dato: 7. februar 2017 Klager: Representert ved: Magnic Innovations GmbH & Co. KG Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen AVGJØRELSE Sak: 16/00124 Dato: 25. januar 2017 Klager: Representert ved: Ferring BV Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore

Detaljer

AVGJØRELSE 4. mars 2014 PAT 13/017. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 4. mars 2014 PAT 13/017. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 4. mars 2014 PAT 13/017 Klager: John R Moen Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Ole-Andreas Rognstad og Inger Berg Ørstavik har kommet

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. april 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. april 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8064 Patentsøknad nr. 2007 3341 Søknadsdato: 2007.06.28 Løpedag: 2005.11.29 PCT-nummer: PCT/US05/043158 (2005.11.29) WIPO publ. nr. WO/06/058336 (2006.06.01)

Detaljer

AVGJØRELSE 19. august 2014 PAT 13/035. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 19. august 2014 PAT 13/035. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 19. august 2014 PAT 13/035 Klager: Jon Aadland Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Thomas Strand-Utne har kommet frem til

Detaljer

AVGJØRELSE 28. november 2014 PAT 14/006. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 28. november 2014 PAT 14/006. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 28. november 2014 PAT 14/006 Klager: Companybook AS Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Thomas Strand-Utne

Detaljer

Subject: Avgjørelse i klagesak 16/00069

Subject: Avgjørelse i klagesak 16/00069 From: Post To: mottak@universitetsforlaget.no Subject: Avgjørelse i klagesak 16/00069 Attachments: Avgjørelse 1600069.pdf Vennlig hilsen Klagenemnda for industrielle rettigheter Lilly Eikeland Wedøe kontorleder

Detaljer

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/010. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/010. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/010 Klager: Erling Pettersen IT Rådgivning Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Haakon Aakre og Inger Berg

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8156 Patentsøknad nr. 20042259 Inndato: 2004.06.01 Løpedag: 2002.11.01 Prioritet: 2001.11.01 (US330842) og 2002.03.19 (US365169) PCT-nummer: PCT/US2002/35080

Detaljer

PROTOKOLL. Søknad om patent ble innlevert den 23. august 1994, som også er søknadens løpedag.

PROTOKOLL. Søknad om patent ble innlevert den 23. august 1994, som også er søknadens løpedag. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7823 Patent nr. 301 677 Patentsøknad nr. 1994 3098 Søker: Hans Magnus Kleppa, Heggedal Annen avdelings avgjørelse av 23. oktober 2008 Foreliggende sak gjelder

Detaljer

AVGJØRELSE 9. april 2014 PAT 13/025. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. april 2014 PAT 13/025. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. april 2014 PAT 13/025 Klager: Dry Products AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Arne Dag Hestnes og Amund Grimstad har kommet frem

Detaljer

AVGJØRELSE 17. november 2014 PAT 14/007. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 17. november 2014 PAT 14/007. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 17. november 2014 PAT 14/007 Klager: Einar Lied og Olav Høstmælingen Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Thomas Strand-Utne

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7833 Patentsøknad nr. 2007 3969 WIPO publ.nr.: WO/06/073939 PCT-nummer: PCT/US05/047067 Søker: Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka, Japan Fullmektig:

Detaljer

AVGJØRELSE 7. november / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 7. november / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 7. november 2016 16/00073 Klager: Kongsberg Defence & Aerospace AS Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen AVGJØRELSE Sak: 16/00067 Dato: 23. januar 2017 Klager: Representert ved: Polarcus DMCC Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

AVGJØRELSE 9. september 2016 SAK 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. september 2016 SAK 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. september 2016 SAK 16/00082 Klager: Twister B.V. Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde

Detaljer

AVGJØRELSE 9. mai 2016 Sak PAT 15/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. mai 2016 Sak PAT 15/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. mai 2016 Sak PAT 15/009 Klager: Baker Hughes Incorporated Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Inger

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7834 Patentsøknad nr. 2007 3482 WIPO publ.nr.: WO/06/070930 PCT-nummer: PCT/JP05/024254 Søker: Eisai R&D Management Co., Ltd., Tokyo, Japan Fullmektig: Onsagers

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7837 Patentsøknad nr. 2005 2858 PCT-nummer: PCT/EP03/12581 Søker: Almirall-Prodesfarma SA, Barcelona, Spania Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8067 Patentsøknad nr. 20092388 Inndag: 2009.06.23 Løpedag: 2007.05.25 Prioritet: 2006.04.26 (NO20062405) og 2006.05.26 (NO20062404) PCT-nummer: PCT/NO07/000181

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8120 Patentsøknad nr. 20075924 Søknadsdato: 2007.11.20 Løpedag: 2006.04.20 PCT-nummer: PCT/US2006/15535 WIPO publ. nr. WO/2006/113939 (2006.04.20) Søker: Landmark

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8150 Søknad nr. 20091800 Inndato: 2009.05.06 Løpedag: 2007.10.29 Prioritet: 2006.11.03 (IT MI06A002105) PCT-nr. PCT/EP2007/009448 WIPO publ.nr. WO/2008/052759

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av 30-månedersfristen i patentlovens 31 for å kreve videreføring av internasjonal patentsøknad i Norge.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av 30-månedersfristen i patentlovens 31 for å kreve videreføring av internasjonal patentsøknad i Norge. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7491 Patentsøknad nr. 2003 1054 PCT-nummer: PCT/US01/24348 Søkere/oppfinnere: Wim-Van Schooten, Sunnyvale, California, USA Roland Buelow, Palo Alto, California,

Detaljer

AVGJØRELSE 22. oktober 2015 Sak PAT 15/011. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 22. oktober 2015 Sak PAT 15/011. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 22. oktober 2015 Sak PAT 15/011 Klager: Philip Morris Products S.A. Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8070 Patentsøknad nr. 20064759 Inndato: 2006.10.23 Prioritet: 2004.05.06 (DE 10 2004 022 844) Løpedag: 2005.04.13 PCT-nummer: PCT/EP05/03868 (2005.04.13) WIPO

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å få validert et europeisk patent i Norge, jf. patentlovens 66c.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å få validert et europeisk patent i Norge, jf. patentlovens 66c. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8205 EP-nummer: NO/EP1990755 Inndag / løpedag: 2008.04.30 Prioritet: 2007.05.11(DE 102007022065) Søker: Identec Solutions AG, Milleniumspark 2, 6890 Lustenau,

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/US2007/88816 i Norge, jf. patentlovens 31.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/US2007/88816 i Norge, jf. patentlovens 31. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8099 Patentsøknad nr. 20093304 Søknadsdato: 2009.11.09 PCT-nummer: PCT/US2007/88816 WIPO publ. nr. WO/2008/083154 (2007.12.26) Løpedag: 2007.12.26 Prioritet:

Detaljer

AVGJØRELSE 17. mars 2014 PAT 13/018. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 17. mars 2014 PAT 13/018. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 17. mars 2014 PAT 13/018 Klager: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Ole-Andreas Rognstad og Amund Grimstad har kommet

Detaljer

AVGJØRELSE 6. desember / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 6. desember / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 6. desember 2016 16/00060 Klager: GVA Consultants AB Representert ved: Valea AB Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden om patent ble innlevert den 22. mars 2006, som også er søknadens løpedag.

PROTOKOLL. Søknaden om patent ble innlevert den 22. mars 2006, som også er søknadens løpedag. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8095 Patent nr. 325145 Patentsøknad nr. 20061301 Inndag: 2006.03.22 Løpedag: 2006.03.22 Oppfinnere: Jon Snesrud, Rasta, Jens Andersen, Drammen, og Kaj Larsson,

Detaljer

AVGJØRELSE 8. april 2014 Sak PAT 13/024. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 8. april 2014 Sak PAT 13/024. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 8. april 2014 Sak PAT 13/024 Klager: Rottefella AS Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8181 (se tidl. sak nr. 8017) Patentsøknad nr. 20075976 (avdelt) Inndag: 2007.11.22 Løpedag: 2001.09.28 Stamsøknad: 20014722 (Pat. nr. 325151) Inndato stamsøknad:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. oktober 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. oktober 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8016 Patentsøknad nr. 2007 1958 (avdelt) Stamsøknad: 2002 3026 (pat. nr. 323 727) Løpedag: 2000.12.22 Prioritet: 1999.12.22 (DE 19962470) PCT-nummer: PCT/EP00/13155

Detaljer

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8033 (tidl. 7720) Varemerkesøknad nr. 2003 08302 Søker: Norsk Tipping AS, Hamar Fullmektig: Tenden Advokatfirma ANS, Postboks 423, 3201 Sandefjord (tidl. Bryn

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7977 Patentsøknad nr. 2007 5535 PCT-nummer: PCT/SE06/00502 WIPO publ. nr. WO/06/118517 Søker: Alfa Laval Corporate AB, P. O. Box 73, 22100 Lund, Sverige Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/IB06/03022 i Norge, jf. patentlovens 31.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/IB06/03022 i Norge, jf. patentlovens 31. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8019 Patentsøknad nr. 2008 4570 Inndag: 2008.10.31 Løpedag: 2006.10.27 Prioritet: 2005.10.28 (ZA/05/10473) PCT-nummer: PCT/IB06/03022 WIPO Publ.nr.: WO/07/049139

Detaljer

AVGJØRELSE 10. mai 2016 PAT 15/004. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 10. mai 2016 PAT 15/004. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 10. mai 2016 PAT 15/004 Klager: Selantic AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Haakon Aakre og Inger Berg Ørstavik har kommet frem til

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen i patentlovens 31 annet ledd for videreføring av en internasjonal søknad i Norge.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen i patentlovens 31 annet ledd for videreføring av en internasjonal søknad i Norge. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7174 Patentsøknad nr. 1999 6373 PCT-nummer: PCT/US98/10318 Søkere: Biotechnology Research and Development Corporation, IL, USA U.S. Department of Agriculture,

Detaljer

FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret

FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret Page 1 of 15 FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. DATO: FOR-2010-12-13-1646 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) AVD/DIR: Forsknings- og innovasjonsavd.

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 27. januar 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 27. januar 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 27. januar 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Kristian Ask Hammervik, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Ole Christian Moen,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 13. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i HR-2013-01965-U, (sak nr. 2013/1195), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Kommentar Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Av Stein Owe* 1 Innledning Under behandlingen av en tvist om bl.a. midlertidig ansettelse er hovedregelen etter arbeidsmiljølovens

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i HR-2012-02013-U, (sak nr. 2012/1569), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7647 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006031 Begjæringen gjelder: Arbor Holding AS, Kråkstad Foretakets org. nr. 989 138 944 Begjæring inngitt av: Arbor-Hattfjelldal

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7828 Reg. nr. 232 767 Søknadsnr. 2005 09684 Søker/Innehaver: Cubus AS, Billingstad Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: B-Young A/S, Kolding, Danmark Fullmektig:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i HR-2014-02513-U, (sak nr. 2014/2015), straffesak, anke over kjennelse: Byggmester

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8073 Patentsøknad nr. 19985269 Stamsøknad for: 20045378 (2004.12.09) Søknadsdato: 1998.11.11 Prioritet: 1996.05.14 (DK 168/96), 1996.05.24 (DK 180/96), 1996.06.28

Detaljer

AVGJØRELSE 12. juni 2014 PAT 13/003

AVGJØRELSE 12. juni 2014 PAT 13/003 AVGJØRELSE 12. juni 2014 PAT 13/003 Klager: Armaments Corporation of South Africa Limited Representert ved: Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Detaljer

BEHANDLINGSREGLER FOR NORSK KAPITALFORVALTERFORENINGS KLAGEORDNING

BEHANDLINGSREGLER FOR NORSK KAPITALFORVALTERFORENINGS KLAGEORDNING BEHANDLINGSREGLER FOR NORSK KAPITALFORVALTERFORENINGS KLAGEORDNING 1. Generelt 1.1 Norsk Kapitalforvalterforenings Klageordning («NKFFK») behandler tvister av rettslig karakter som oppstår mellom foretak

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/964), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/964), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-02161-A, (sak nr. 2008/964), sivil sak, anke over kjennelse, Trygve Tamburstuen (advokat Søren L. Lous til prøve) mot Børge

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE i Kongsberg tingrett, mot. Kirsten Leikny Femundsenden

KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE i Kongsberg tingrett, mot. Kirsten Leikny Femundsenden KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 11.11.2014 i Kongsberg tingrett, 12-138194TVA-KONG Benita Tjørn Tvangssalg fast eiendom Ørland Sparebank Inkassotjenester AS mot Kirsten

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr.: Reg. nr. Varemerkesøknad nr. Søker: Fullmektig: 7803 217 235 2002 02664 Kaffehuset Friele AS, Bergen Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vedlikeholdsarbeider på Langset bru. Klagenemnda fant at klagers tilbud rettmessig var avvist

Detaljer

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7893 Søknad. nr. 2005 04335 Innehaver: Sigurd Li, Postboks 472, 1601 Fredrikstad Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 8.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr. 7613 Varemerkesøknad nr. 2003 02167 Søker: Kraftinor AS, Narvik Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Actio-Lassen AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 12.

Detaljer

PROTOKOLL. Joti VVS AS, Etterstad, Oslo

PROTOKOLL. Joti VVS AS, Etterstad, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7620 Patentsøknad nr. 1998 2862 Søker: Joti VVS AS, Etterstad, Oslo Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 6. september 2007 Foreliggende

Detaljer

FOR nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv.

FOR nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. Page 1 of 15 FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. DATO: FOR-2010-12-13-1646 DEPARTEMENT:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTIGHETER

RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTIGHETER RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTIGHETER (fastsatt med hjemmel i forskrift (FOR-2013-03-01-246) til Lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar, 3, den

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse,

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, NORGES HØYESTERETT Den 18. mai 2016 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat

Detaljer

Saken gjelder Skeids anke over NFFs vedtak av 2.10.2015 vedrørende kvalifisering fra 2. divisjon til 1. divisjon kvinner.

Saken gjelder Skeids anke over NFFs vedtak av 2.10.2015 vedrørende kvalifisering fra 2. divisjon til 1. divisjon kvinner. NFFs ANKEUTVALGS BESLUTNING AV 8.10.2015 Ankesak 21/2015 Skeid Saken gjelder Skeids anke over NFFs vedtak av 2.10.2015 vedrørende kvalifisering fra 2. divisjon til 1. divisjon kvinner. NFF publiserte 27.8.2015

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Oslo Epoxybelegg AS Berghagan 5 1405 LANGHUS Norge. Deres ref.: Vår ref.: 2014/0112-6 Saksbehandler: Elin Økland Dato: 18.02.2015 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 23.03.2017 Ref. nr.: 16/42758 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 85/17 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT TILLEGG TIL UT. 7209 Bindende avtale om oppgjør? Den 23.1.06 ble det begått innbrudd i sikredes leilighet. I telefaks

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Søker: Carpark AB, Stockholm, Sverige Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

FOR 2005-06-24 nr 718: Forskrift om registrering av ansvarsmerker.

FOR 2005-06-24 nr 718: Forskrift om registrering av ansvarsmerker. Page 1 of 6 FOR 2005-06-24 nr 718: Forskrift om registrering av ansvarsmerker. DATO: FOR-2005-06-24-718 DEPARTEMENT: BLD (Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet) AVD/DIR: Forbrukeravd. PUBLISERT:

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Prima Renhold AS Att: Daglig leder Mansour O. Ashtiani Agathe Grøndalsgt.44 0478 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 2010/286 08.11.2010 Avvisning av klage på

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 Klager: X Innklaget: Pareto Project Finance AS P.O. Box 1396 Vika 0114 OSLO Saken gjelder: Klage på angivelig feilaktig og mangelfull informasjon fra Pareto Project

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/4 Klager: X Innklaget: DnB NOR Markets 0021 Oslo Saken gjelder: Levering

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7907 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 041 Begjæringen gjelder: Visit Røros AS, Postboks 123, 7361 Røros Foretakets org. nr. 992 688 505 Fullmektig: NHO Reiseliv

Detaljer

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA.

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA. Oslo 28. januar 2005, vedtak sak 179-04 Klager: NN Innklaget: Aktiv Kapital Norge AS, postboks 6426 Etterstad, 0604 Oslo Saken gjelder: Om inkassovarsel er betryggende sendt, om gjelden er forfalt før

Detaljer

Vedtak i klagesak - Grini Næringspark 4 B - gnr 28 bnr 21 - avvisning av klage, tillatelse bruksendring og tilbygg

Vedtak i klagesak - Grini Næringspark 4 B - gnr 28 bnr 21 - avvisning av klage, tillatelse bruksendring og tilbygg Juridisk avdeling Bærum kommune 1304 Sandvika Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

INNHOLD: Lov om patenter (patentloven). 1 of 5 14.10.2011 08:40

INNHOLD: Lov om patenter (patentloven). 1 of 5 14.10.2011 08:40 /d: LOV-1967-12-15-9 :d/ Patentloven patl. Lov om patenter (patentl http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/al Lov om patenter (patentloven). DATO: LOV-1967-12-15-9 DEPARTEMENT:

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tiger Consulting AS Postboks 61 Lambertseter 1101 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato Geir Tore Gaukerud 2009/277 08.02.2010 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

AVGJØRELSE 11. april 2016 Sak PAT 14/018. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 11. april 2016 Sak PAT 14/018. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 11. april 2016 Sak PAT 14/018 Klager: Gilead Sciences Inc. Representert ved: Tandberg Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. september 2006

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. september 2006 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7674 Int. reg. nr. 801 932 Nasj. ref. nr. 2003 07856 Innehaver: We Rock AB, Stockholm, Sverige Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange, Oslo Innsiger:

Detaljer