Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Patentsøknad nr Inndato: Løpedag: Prioritet: (US330842) og (US365169) PCT-nummer: PCT/US2002/35080 ( ) WIPO publ.nr.: WO/2003/38683 ( ) Søker: VeriSign Inc., 487 East Middlefield Road, CA94043 Mountain View, California, USA Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012 Foreliggende sak gjelder en klage etter patentlovens 75, jf. 72, over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 8. februar 2011, hvorved innkommet begjæring om at søknad tas under behandling til tross for fristoversittelse (krav om oppreisning) ble avslått. Avgjørelsen ble sendt søkerens norske fullmektig samme dag. Begjæringen gjelder søkers oversittelse av siste frist for innbetaling av avgift for det 7. avgiftsår, med det lovbestemte forsinkelsestillegg, jf. patentlovens 8 femte ledd, 15 fjerde ledd og 41, jf. avgiftsforskriften 30 første og tredje ledd. Nærværende søknad ble innlevert den 1. juni 2004, og har datoen 1. november 2002 som løpedag, som er basert på den internasjonale søknadens innleveringsdato, jf. patentlovens 29. Ordinær frist for betaling av avgift for 7. avgiftsår utløp 30. november 2008, jf. patentlovens 8 femte og sjette ledd og 41 første og annet ledd, og siste frist for innbetaling av nevnte årsavgift, med det lovbestemte forsinkelsestillegg, utløp 31. mai 2009, jf. patentlovens 41 tredje ledd og avgiftsforskriftens 30 tredje ledd. Grunnavgift, granskingsavgift mv., samt tidligere årsavgifter, er alle innbetalt rettidig. I henhold til patentlovens 27 tredje ledd kan en avgjørelse der Patentstyrets Annen avdeling avslår eller avviser en begjæring om at en patentsøknad tas under behandling til tross for fristoversittelse (krav om oppreisning), ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller patenthaveren.

2 Annen avd. sak nr Avgift for det 7. avgiftsår var ikke registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto ved ordinært forfall den 30. november 2008 [1. desember 2008]. Ved Patentstyrets brev av 13. januar 2009 ble søkers fullmektig orientert om at avgift for 7. avgiftsår ikke er registrert innbetalt innen den ordinære frist 30. november 2008, og om at avgiften kan innbetales i inntil 6 måneder etter forfall [i dette tilfellet 31. mai 2009], mot at det innbetales et tillegg på 20 %. Avgift for det 7. avgiftsår var ikke registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto ved respittfristens utløp den 31. mai 2009, hverken med eller uten det lovbestemte forsinkelsestillegg. Ved Patentstyrets brev (avgjørelse) av 20. juni 2009 ble søkers fullmektig gjort oppmerksom på at nærværende søknad er besluttet henlagt med virkning fra 30. november 2008, med bakgrunn i manglende innbetaling av nevnte årsavgift, med forsinkelsestillegg, innen respittfristens utløp den 31. mai 2009, jf. patentlovens 15 fjerde ledd, og uten mulighet for gjenopptagelse. I nevnte brev ble søkers fullmektig gjort oppmerksom på muligheten til å begjære at søknaden tas under behandling til tross for oversittelse av betalingsfristen (krav om oppreisning), dersom vilkårene etter patentlovens 72 er oppfylt, samt orientert om muligheten for å bringe beslutningen om henleggelse av patentsøknaden inn for Patentstyrets Annen avdeling, jf. patentlovens 26. Fra henleggelsesbrevet av 20. juni 2009 hitsettes: "Henleggelse av patentsøknad nr etter PL 15 fjerde ledd 1 Fristen til å betale årsavgiften etter patentloven 41 tredje ledd med 20 % forhøyelse utløp uten at avgift er innkommet, se avgiftsforskriften 22 tredje ledd. Patentsøknaden er derfor i samsvar med patentloven 15 fjerde ledd blitt henlagt med virkning fra Behandlingen av en søknad som er henlagt av denne grunn kan ikke gjenopptas.

3 Annen avd. sak nr Unntaksvis kan søknaden likevel tas under fortsatt behandling (oppreisning) etter oversittelse av en frist, såfremt søkeren godtgjør at det har vært utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Om adgang til å begjære slik oppreisning, se patentloven 72 første og annet ledd. Har du spørsmål om oppreisning ta kontakt med Patentjuridisk seksjon tlf Ta kontakt med Patentstyret dersom du er uenig i at betalingsfristen i dette tilfellet er oversittet. Avgjørelsen om å henlegge søknaden, kan videre påklages til Patentstyrets 2. avdeling. Henlagte søknader som er allment tilgjengelig vil kunngjøres i Norsk Patenttidende. Norsk Patenttidende publiseres ukentlig på vår hjemmeside [Fotnote 1: Avgjørelsen kan skriftlig påklages til Patentstyrets 2. avdeling, jf patentloven 26 første ledd. Klage må være innkommet til Patentstyret innen to måneder fra den dag meddelelse om avgjørelsen ble sendt til søkeren. Det skal betales fast avgift, som vil bli fakturert etter mottak av klagen, med frist angitt på fakturaen. I mottsatt fall skal klagen ikke bli opptatt til behandling, jf patentloven 27, første ledd. Se også avgiftsforskriften 2 og 21.]" Informasjon om henleggelsen av den aktuelle patentsøknaden ble deretter kunngjort i Norsk Patenttidende nr. 27/2009, side 35, med publiseringsdato mandag den 29. juni Se patentlovens 23. Søkers foreløpige begjæring om at søknaden skal tas under behandling til tross for fristoversittelsen, inneholdende en anmodning om å bli tilstått en ytterligere frist for å innlevere en nærmere begrunnelse av begjæringen, innkom til Patentstyret den 20. juli I begjæringen uttaler søkers fullmektig: "Vi viser til Styrets skriv om henleggelse av 20. juni 2009 i ovennevnte sak. Det ønskes med dette å søke om oppreisning i saken, jfr. Patentlovens 72. Vi gjør oppmerksom på at årsavgift med mulkt er blitt betalt i dag. Vennligst send oss faktura for oppreisningsavgiften, kr 1.550,-. Vi ber om en frist for innlevering av en nærmere begrunnelse for hva som ligger til grunn for den aktuelle fristoversittelsen." Årsavgift for 7. avgiftsår, med det lovbestemte forsinkelsestillegg, er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto av søkers fullmektig den 21. juli Den 13. august 2009 ble utstedt og sendt ut faktura til søkers fullmektig for innbetaling av det lovbestemte gebyr for behandling av krav om at søknad tas under behandling til tross for fristoversittelsen (saksbehandlingsgebyr), jf. patentlovens 72 første ledd siste

4 Annen avd. sak nr punktum og (nå) avgiftsforskriftens 28, med betalingsfrist satt til 15. september Gebyret er registrert rettidig innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 3. september Ved Patentstyrets brev av 13. august 2009 er søkers fullmektig meddelt frist til 13. oktober 2009 med å inngi en nærmere begrunnelse av begjæringen om at søknaden skal tas under behandling til tross for fristoversittelsen. Den 6. oktober 2009 innkommer følgende uttalelse fra søkers fullmektig: "Det vises til vårt brev med begjæring om oppreisning av 20. juli Som begrunnelse for rettighetstapet har vi fra søkerens agent i USA fått opplyst at de har overtatt søkerens patentportefølje fra et annet patentbyrå. Ved innføringen av de nye sakene i agentens database ble det i søkerens tre norske saker begått en feil idet det ble avmerket at det ikke skulle betales årsavgifter. Det medførte at søknadenes status ble endret til closed i databasen, og ingen påminnelser om betaling av årsavgifter sendt videre. Feilen ble begått av en underordnet ansatt som er vel kjent med hvordan dette arbeidet skal utføres og ikke har utført lignende feil tidligere. Av det ovenstående synes det som betingelsene i PL 72 er oppfylt, og vi ber derfor om at oppreisning gis." Avgift for 8. avgiftsår, med det lovbestemte forsinkelsestillegg, er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 26. april 2010; innen respittfristens utløp den 31. mai Ved Patentstyrets brev av 3. august 2010 er søkers fullmektig på ny oppfordret om, og samtidig meddelt frist til den 3. oktober 2010 med, å inngi en nærmere begrunnelse av klagen. Fristen er senere blitt forlenget av Patentstyret til 4. november Fra Patentstyrets brev av 3. august 2010 til søkers fullmektig hitsettes: "Vedrørende begjæring om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen i søknad nr Vi viser til deres begjæring om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen mottatt , vårt brev av der det innvilges en tilleggsfrist for å komme med nærmere begrunnelse, samt deres brev av der nærmere begrunnelse gis. Det innvilges en tilleggsfrist frem til for å komme med en ytterligere nærmere begrunnelse for begjæringen om at saken skal tas under behandling, til tross for fristoversittelsen, i ovennevnte søknad. For at søknaden skal kunne tas under behandling,

5 Annen avd. sak nr må søker ha utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves for å overholde lovens frister, jf. varemerkeloven 80 første ledd. I brev mottatt opplyses det at det ble begått en feil ved innføringen av de nye sakene i den amerikanske agentens database, idet det ble avmerket at det ikke skulle betales årsavgifter i søkerens tre norske saker. Dette medførte at søknadenes status ble endret til closed i databasen, og at ingen påminnelser om betaling av årsavgifter ble sendt videre. Følgende forhold ønskes belyst: - Det bes om en mer inngående beskrivelse av hva som konkret skjedde da det ble avmerket at det ikke skulle betales årsavgifter og da søknadenes status ble endret til closed. Hva var årsaken til feilen? - Det bes om en beskrivelse av rutiner for å sikre seg mot feil ved overtagelse av patentporteføljer hos søkers amerikanske agent, og en beskrivelse av eventuelle etterfølgende rutiner. Dersom vi ikke mottar nærmere begrunnelse innen angitt frist, vil begjæringen om at søknaden tas under behandling til tross for fristoversittelsen bli avgjort på det foreliggende grunnlag." Avgift for 9. avgiftsår er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 22. oktober 2010; innen ordinært forfall 30. november Den 3. november 2010 innkommer følgende svarbrev fra søkers fullmektig: "Det vises til Patentstyrets brev av 3. august 2010, hvor det etterlyses en mer inngående beskrivelse av hendelsesforløpet, samt rutinene hos søkerens amerikanske agent. Fra agenten har vi fått opplyst at søknadene ble overført fra søkerens tidligere representant. Agenten har detaljerte rutiner for inntak av overførte søknader slik som disse. I disse instruksjonene er det separate avsnitt for Sending av brev til utenlandsk agent og Internasjonal fristføring sjekkliste. Det siste avsnittet inkluderer et krav om at det skal sjekkes med faktureringsansvarlig partner hvis årsavgiftklassifiseringen (dvs. hvem som er ansvarlig for årsavgiftene og om de skal betales) ikke er bekreftet. Under inntaksprosedyren for disse søknadene gjorde en av våre fristførende sekretærer feilaktig en avmerking i fristsystemet som indikerte at vi hadde mottatt instruksjoner fra søkeren om at årsavgiftene ikke skulle betales. Dette ble ikke bekreftet med faktureringsansvarlig, åpenbart fordi dette ikke ble ansett som ubestemt. Dette var en isolert feil. Den samme sekretæren har ellers prosessert mange andre inntatte søknader uten å gjøre tilsvarende feil. Basert på ovennevnte feilaktige avmerking ble alle

6 Annen avd. sak nr postene for frister for årsavgifter markert som lukket (dvs. at det ikke kreves noen ytterligere handling), og det kom da ikke opp noen purringer om årsavgiftsfrister. Normalt skulle denne feilen blitt fanget opp av andre rutiner for å lukke en aktiv søknad. For eksempel har agentens firma detaljerte rutiner for Årsavgifter og avgifter for opprettholdelse av patentsaker. Disse rutinene inkluderer i et eget avsnitt behandling av søknader hvor det mottas instruksjoner om å lukke søknaden ( Ikke betal, la falle ). Disse rutinene inkluderer krav om at når en aktiv søknad lukkes, må det fylles ut et skjema som skal behandles av faktureringsansvarlig (faktureringsansvarlig skal bekrefte at det ikke er utestående beløp i saken). Nærmere bestemt må det fylles ut et standard skjema for oversendelse til faktureringsansvarlig partner, og purringer skal sendes hver måned inntil lukkeskjemaet blir signert og returnert. I dette tilfellet ble imidlertid ikke lukkeskjemaet fylt ut og levert faktureringsansvarlig for kontroll, muligens fordi søknadene ikke forelå i systemet fra før av og derfor ikke var registrert med en frist. Selv om søknaden ikke var offisielt lukket, beholdt den av vanvare instruksjonene om ikke å betale vedlikeholdsavgiftene, og ingen ytterligere betalingsinstruksjoner ble sendt til den utenlandske agenten eller den vanlige betalingstjenesten. Selv om den utenlandske agenten sendte purringer om avgiften til søknaden, ble ikke purringene merket for ytterligere handling, ettersom fristsystemet allerede viste at denne årsavgiften ikke skulle betales. Etter vår oppfatning har agenten mer omfattende rutiner enn vanlig blant patentkontorer, og da feilen som førte til fristoversittelsen er en enkeltstående feil av en betrodd, men underordnet ansatt, mener vi at betingelsene for at saken tas under behandling er oppfylt." Ved Patentstyrets brev av 22. desember 2010 anmodes fullmektigen på ny om å innsende en ytterligere utdypelse av begrunnelsen av begjæringen, med svarfrist 22. februar Fra Patentstyrets brev av 22. desember 2010 til søkers fullmektig hitsettes: "Vedrørende begjæring om at søknaden tas under behandling til tross for fristoversittelsen i søknad nr Vi viser til deres begjæring om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen mottatt , vårt brev av der det gis en tilleggsfrist for å komme med nærmere begrunnelse, samt deres brev mottatt der nærmere begrunnelse gis. Det innvilges en tilleggsfrist frem til for å komme med en ytterligere nærmere begrunnelse for begjæringen om at saken skal tas under behandling, til tross for fristoversittelsen, i ovennevnte søknad. For at søknaden skal kunne tas under behandling, må søker eller søkers fullmektig ha utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves for å overholde lovens frister, jf. patentloven 72 første ledd.

7 Annen avd. sak nr I brev mottatt er det gitt en nærmere begrunnelse i saken. Patentstyret ønsker en mer detaljert beskrivelse av hendelsesforløp og ansvarsforhold, da den tidligere inngitte begrunnelsen fremstår som noe uklar. Følgende forhold ønskes belyst: - Er det mulig å gi en detaljert beskrivelse av hva som foregikk i Norge og hva som foregikk i USA, og hvem som hadde ansvar for hva? - Det ønskes en rutinebeskrivelse knyttet til det stedet der feilen er begått. Hvis feilen skjedde i Norge, hvorfor viser fullmektigen til den amerikanske agentens rutiner? - Stemmer det at den feilaktige avmerkingen i fristsystemet under inntaksprosedyren av søknadene skjedde i Norge? Det ble markert at årsavgiftene ikke skulle betales. Dette ble ikke bekreftet med faktureringsansvarlig, noe som er i strid med rutinen for inntak av overførte søknader. - Basert på den feilaktige avmerkingen ble alle poster for frister for årsavgifter merket som lukket. Skjedde denne feilen i Norge? - Når en søknad blir lukket skal det fylles ut et lukkeskjema og leveres faktureringsansvarlig partner for kontroll. Dette ble ikke gjort i denne saken. Skulle lukkeskjemaet vært fylt ut av norsk fullmektig? - Hvem er faktureringsansvarlig partner? Er denne personen i Norge eller i USA? Dersom vi ikke mottar nærmere begrunnelse innen angitt frist, vil begjæringen om at søknaden tas under behandling til tross for fristoversittelsen bli avgjort på det foreliggende grunnlag." Den 20. januar 2011 innkom følgende svar fra søkers fullmektig: "Det vises til Patentstyrets brev av 22. desember Jeg tror saksbehandlerens spørsmål best besvares ved å forklare noe om bakgrunnen for saken: Søkeren, Verisign Inc., bruker et amerikansk fullmektigbyrå til å ivareta sin patentportefølje. Opprinnelig benyttet søkeren Kenyon & Kenyon som sin fullmektig, men valgte senere å overføre patentporteføljen til Townsend and Townsend and Crew LLP. Kenyon engasjerte i sin tid Oslo Patentkontor til å innlevere søknaden i Norge, og benyttet en ekstern betalingsformidler til å ivareta årsavgiftene. Når Townsend overtok denne patentsøknaden fra Kenyon, skjedde det en feil hos Townsend, idet søknaden feilaktig ble markert som closed. Som følge av dette ble det ikke gitt beskjed til den eksterne betalingsformidleren om å betale årsavgiftene. Vår del i denne hendelsen er at vi har oversendt meldinger og purringer vedrørende årsavgifter til Kenyon og senere Townsend. Det som er anført vedrørende grunnene til rettighetstapet relaterer seg derfor til rutiner og hendelser hos Townsend. Jeg beklager hvis våre tidligere brev har vært årsak til misforståelser rundt ansvar og hendelsesforløp."

8 Annen avd. sak nr * * * Patentstyrets Første avdeling la til grunn at søkers fullmektig ble oppmerksom på fristoversittelsen ved mottak av Patentstyrets brev av 20. juni 2009, og begjæringen ble ansett innkommet innen utløpet av fristene som er oppstilt i patentlovens 72. * * * Fra Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 8. februar 2011 hitsettes: "Vurderinger: Spørsmålet i saken er hvorvidt søkers fullmektig har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves, jf. patentloven 72. Søkers fullmektigs anførsler: Søkeren bruker et amerikansk fullmektigbyrå til å ivareta sin patentportefølje. Opprinnelig benyttet søkeren Kenyon & Kenyon som sin fullmektig, men valgte senere å overføre patentporteføljen til Townsend & Townsend and Crew LLP. Kenyon engasjerte i sin tid den norske fullmektigen til å innlevere søknaden i Norge, og benyttet en ekstern betalingsformidler til å ivareta årsavgiftene. Den norske fullmektigens del i denne hendelsen er at de har oversendt meldinger og purringer vedrørende årsavgifter til Kenyon og senere Townsend (heretter hjemlandsfullmektigen). Det som er anført vedrørende grunnene til rettighetstapet relaterer seg til rutiner og hendelser hos hjemlandsfullmektigen. Feilen skjedde da hjemlandsfullmektigen overtok søkerens patentportefølje fra Kenyon. Ved innføringen av de nye sakene i hjemlandsfullmektigens database ble det i søkerens tre norske saker begått en feil idet det ble avmerket at det ikke skulle betales årsavgifter. Det medførte at søknadenes status ble endret til closed i databasen, og ingen påminnelser om betaling av årsavgifter sendt videre. Hjemlandsfullmektigen har detaljerte rutiner for inntak av overførte søknader fra en annen agent. I disse instruksjonene er det separate avsnitt for Sending av brev til utenlandsk agent og Internasjonal fristføring sjekkliste. Det siste avsnittet inkluderer et krav om at det skal sjekkes med faktureringsansvarlig partner hvis årsavgiftsklassifisering (dvs. hvem som er ansvarlig for årsavgiftene og om de skal betales) ikke er bekreftet. Under inntaksprosedyren for disse søknadene gjorde en av hjemlandsfullmektigens fristførende sekretærer en avmerking i fristsystemet som indikerte at de hadde mottatt instruksjoner fra søkeren om at årsavgiftene ikke skulle betales. Dette ble ikke bekreftet med faktureringsansvarlig partner, åpenbart fordi dette ikke ble ansatt som ubestemt.

9 Annen avd. sak nr Dette var en isolert feil. Den samme sekretæren har ellers prosessert mange andre inntatte søknader uten å gjøre tilsvarende feil. Basert på ovennevnte feilaktige avmerking ble alle postene for årsavgifter markert som lukket (dvs. at det ikke kreves noen ytterligere handling), og det kom da ikke opp noen purringer om årsavgiftsfrister. Normalt skulle denne feilen blitt fanget opp av andre rutiner for å lukke en aktiv søknad. For eksempel har hjemlandsfullmektigen detaljerte rutiner for Årsavgifter og avgifter for opprettholdelse av patentsaker. Disse rutinene inkluderer i et eget avsnitt behandling av søknader hvor det mottas instruksjoner om å lukke søknaden ( ikke betal, la falle ). Disse rutinene inkluderer krav om at når en aktiv søknad lukkes, må det fylles ut et skjema som skal behandles av faktureringsansvarlig partner (faktureringsansvarlig skal bekrefte at det ikke er utestående beløp i saken). Nærmere bestemt må det fylles ut et standard skjema for oversendelse til faktureringsansvarlig partner, og purringer skal sendes hver måned inntil lukkeskjemaet blir signert og returnert. I dette tilfellet ble imidlertid ikke lukkeskjemaet fylt ut og levert faktureringsvarlig for kontroll, muligens fordi søknadene ikke forelå i systemet fra før av og derfor ikke var registrert med en frist. Selv om søknaden ikke var offisielt lukket, beholdt den av vanvare instruksjonene om ikke å betale vedlikeholdsavgiftene, og ingen ytterligere betalingsinstruksjoner ble sendt til den utenlandske fullmektigen eller den vanlige betalingstjenesten. Selv om den utenlandske agenten sendte purringer om avgiften til søknaden, ble ikke purringene merket for ytterligere handling, ettersom fristsystemet allerede viste at denne årsavgiften ikke skulle betales. Etter den norske fullmektigens oppfatning har hjemlandsfullmektigen mer omfattende rutiner enn vanlig blant patentkontorer, og da feilen som førte til fristoversittelsen er en enkeltstående feil av en betrodd, men underordnet ansatt, mener fullmektigen at betingelsene for at saken skal tas under behandling er oppfylt. Patentstyret uttaler: Patentstyret forstår det slik at fristoversittelsen skyldes tre forhold hos hjemlandsfullmektig. For det første ble det ved inntaksprosedyren for søknaden gjort en feilaktig avmerking i fristsystemet, av en underordnet ansatt, om at årsavgifter for søknaden ikke skulle betales. Den feilaktige avmerkingen førte til det andre forholdet, som var at alle poster for frister for årsavgifter ble markert som lukket, og det kom da ikke opp noen purringer om årsavgiftsfrister. For det tredje ble det ikke fylt ut et lukkeskjema, som vanligvis fylles ut når en aktiv søknad lukkes. Dette skjemaet skal signeres av faktureringsansvarlig partner. Normalt ville faktureringsansvarlig partner mottatt purringer inntil lukkeskjemaet blir signert og returnert. Det skjedde ikke i dette tilfellet. I følge Annen Avdelings kj identifiseres søker med søkers fullmektig. Søknaden kan bare tas under behandling dersom både søkeren og hans fullmektig har utvist den nødvendige omhu. Søkers fullmektig er gitt flere sjanser til å komme med informasjon om feilen som førte til fristoversittelsen. Patentstyret fikk først en meget kort begrunnelse for begjæringen om at saken tas under behandling. Patentstyret ba derfor om en nærmere begrunnelse. Svaret vi mottok fra fullmektigen var ufullstendig og søkers fullmektig ble bedt om å sende inn en ytterligere nærmere begrunnelse. I sitt svar på dette forklarer fullmektig noe om bakgrunnen for saken, men går ikke nærmere inn på årsakene til fristoversittelsen.

10 Annen avd. sak nr Det stilles strenge krav til søkers fullmektigs aktsomhet når det gjelder overholdelse av frister. Ut fra den innsendte begrunnelse fra søkers fullmektig, foreligger det ikke tilstrekkelig opplysninger til at Patentstyret kan vurdere og konkludere med at det er utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves, jf. patentloven 72. Det anses ikke godtgjort at hjemlandsfullmektigen har hatt et betryggende system for betaling og oppfølging av årsavgifter. Patentstyret har etter dette kommet til at søknaden ikke skal tas under behandling. Søkers fullmektig har ikke godtgjort at vilkårene i patentloven 72 er oppfylt. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetlig vurdering kommet til at søkers fullmektig ikke har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves etter patentloven 72. Beslutning: Begjæring om at søknaden tas under behandling til tross for fristoversittelsen avslås." Søkers begrunnede klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 8. februar 2011 innkom rettidig til Patentstyret den 8. april I klagen uttaler søkers fullmektig: "Dette gjelder en anke til Patentstyrets 2. avdeling over 1. avdelings avgjørelse av 8. februar Foreliggende søknad ble innlevert 1. juni Ordinær frist for betaling av årsavgift for 7de avgiftsår utløp den 30. november 2008 og med tillegg den 31. mai Årsavgiften ble ikke betalt og søknaden ble derfor endelig henlagt, ifølge brev fra Patentstyret datert 20. juni Begjæring om fortsatt behandling ble innlevert 20. juli En nærmere begrunnelse for begjæringen ble innlevert 6. oktober I brev av 3. august 2010 ba Patentstyret om en nærmere begrunnelse. En slik begrunnelse ble innsendt den 3. november Patentstyret ba deretter om en ytterligere begrunnelse i brev av 22. desember Svar ble innlevert den 20. januar Begjæringen ble deretter avslått ved Patentstyrets avgjørelse av 8. februar Oslo Patentkontor AS mottok i sin tid oppdraget med å innlevere foreliggende søknad fra Kenyon & Kenyon som var søkerens hjemlige fullmektig i patentsaker. Kenyon benytter en ekstern betalingsformidler for årsavgifter, og hadde følgelig satt ut betalingen av årsavgiftene i denne saken. Oslo Patentkontor AS sendte over varslet om uteblitt årsavgift mottatt fra Patentstyret, selv om vi ikke hadde noe med håndteringen av årsavgifter å gjøre. Senere valgte søkeren å overføre sin patentportefølje til Townsend & Townsend & Crew. Townsend benytter også ekstern betalingsformidler for årsavgifter. Ved innføringen av foreliggende søknad i Townsends database gjorde imidlertid Townsends fristførende sekretær ved en feil en avmerkning i databasen som indikerte at de hadde mottatt instruksjoner fra søkeren om årsavgiftene ikke skulle betales. Som en følge av dette endret

11 Annen avd. sak nr databasen automatisk søknadens status til closed. Igjen som en følge av dette ble det ikke sendt ut ordre til den eksterne betalingsformidleren om å betale årsavgifter i denne saken, og det kom heller ikke opp noen purringer om årsavgiftsfrister. Townsend har detaljerte rutiner for inntak av overførte søknader fra annen agent. I disse rutinene er det krav om at det skal sjekkes med faktureringsansvarlig partner hvis årsavgiftsklassifiseringen (dvs. hvem som er ansvarlig for årsavgiftene og om de skal betales) ikke er bekreftet. I dette tilfellet ble det imidlertid ikke sjekket med faktureringsansvarlig partner, åpenbart fordi årsavgiftsklassifiseringen ikke ble ansett som ubestemt. Normalt skulle en slik feil blitt fanget opp av andre rutiner. Blant annet har Townsend detaljerte rutiner for behandling av søknader hvor det mottas instruksjoner om å lukke søknaden. Disse rutinene inkluderer krav om at når en aktiv søknad lukkes, må det fylles ut et skjema som skal behandles av faktureringsansvarlig partner (faktureringsansvarlig partner skal bekrefte at det ikke er utestående beløp i saken). Nærmere bestemt må det fylles ut et standard skjema for oversendelse til faktureringsansvarlig partner, og purringer skal sendes hver måned inntil lukkeskjemaet blir signert og returnert. I dette tilfellet ble imidlertid ikke lukkeskjemaet fylt ut og levert faktureringsansvarlig partner for kontroll, muligens fordi søknaden ikke forelå i systemet fra før av og derfor ikke var registrert med en frist eller at det var fakturert ut utgifter i saken. Det må her innskytes at det jo heller ikke var meningen å lukke søknaden, og sekretæren hadde derfor ingen tilskyndelse til å fylle ut noe slikt skjema. Selv om søknaden på denne måten ikke var offisielt closed, beholdt den av vanvare instruksjonene om ikke å betale vedlikeholdsavgiftene, og ingen betalingsinstruksjoner ble derfor sendt til den vanlige betalingstjenesten. Selv om Oslo Patentkontor sendte varsel om at årsavgiften ikke var betalt innen regulært forfall til Townsend, ble ikke varselet merket for ytterligere handling, ettersom databasen viste at denne årsavgiften ikke skulle betales. Da Oslo Patentkontor ikke er delaktig i årsavgiftsbetalingene, kunne vi ikke vite at det ikke var søkerens hensikt å la saken falle, og hadde derfor ingen foranledning til å forfølge saken. Da henlegningsbeslutningen kom, ble denne omgående sendt videre til Townsend, fortsatt uten at vi visste om saken skulle vært ført videre. Oversittelsen av fristen skyldes en enkeltstående menneskelig feil begått av en erfaren og betrodd underordnet medarbeider. Den samme sekretæren har ellers prosessert mange andre inntatte søknader uten å gjøre tilsvarende feil. Vi har gjennom skriftvekslingen med Patentstyret også lagt fram informasjon som viser at Townsend har meget omfattende og detaljerte rutiner, som etter vår mening er mer omfattende enn vanlig blant patentkontorer. Etter vår mening er alle kriteriene ifølge PL 72 for at søknaden skal tas under fortsatt behandling oppfylt. Vi ble derfor meget forbauset Patentstyrets avgjørelse av 8. februar Begrunnelsen er etter det vi forstår at Patentstyret anser ikke å ha fått tilstrekkelig informasjon om saken, og derfor ikke kan gi medhold i begjæringen. Vi mener det ble nøye gjort rede for rutinene hos Townsend i vårt brev av 3. november Patentstyret ba om ytterligere opplysninger i brev av 22. desember Vi mener vi besvarte alle spørsmål som Patentstyret hadde reist i vårt svar av 20. januar Når så Patentstyret begrunner avslaget med Det anses ikke godtgjort at hjemlandsfullmektigen har hatt et betryggende system for betaling og oppfølging av årsavgifter, vil vi anføre at dette var et spørsmål som faktisk ikke ble reist i brevet av 22. desember Det skjedde ingen feil hos den eksterne betalingsformidleren, feilen ligger i at det aldri ble gitt noen betalingsordre til formidleren.

12 Annen avd. sak nr Brevet fra Patentstyret datert 22. desember 2010 synes også å indikere at Patentstyret mener at Oslo Patentkontor har en rolle når det gjelder betalingen av årsavgifter. Vi trodde det var åpenbart at det ikke er tilfelle. Oslo Patentkontor har oversendt varselet om uteblitt årsavgift til Townsend, som en ren service for hjemmefullmektigen, selv om vi ikke er involvert i betalingen av årsavgifter. Konklusjonen vår er at det er vist at Townsend har gode rutiner for håndtering av søknader og at tapet skyldes en menneskelig feil begått av en ellers pålitelig sekretær hos Townsend. Det er menneskelig å begå feil i en komplisert verden, og kontrollrutinene kan ikke i alle tilfelle lages så tette at de fanger opp alle feil, jfr. 2. avd. avgjørelse 7939 av 22. oktober Vi ber således om at avslaget oppheves og søknaden tas under behandling." Den 11. april 2011 ble utstedt og sendt ut faktura til søkers fullmektig for innbetaling av det lovbestemte gebyr (avgift) for behandling av klagen i Patentstyrets Annen avdeling, jf. patentlovens 27 og 75 og avgiftsforskriftens 54 første ledd nr. 1. Betalingsfristen var i fakturaen satt til 13. mai Klagegebyret er registrert rettidig innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 2. mai Avgift for 10. avgiftsår er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 19. oktober 2011; innen ordinært forfall 30. november Saken er deretter besluttet tatt opp til behandling og avgjørelse i Annen avdeling på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling. Etter patentloven 72 kan en sak tas under behandling til tross for at fristen for betaling av årsavgift er oversittet, hvis det godtgjøres at søkeren og hans fullmektig har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Etter Annen avdelings praksis kan oppreisning normalt bare gis dersom det har foreligget tilfredsstillende rutiner og fristoversittelsen skyldes enkeltstående feil begått av underordnet personale, jf. Annen avd. kj av 23. april 2003 og Annen avd. kj av 12. oktober 2009 (PS ). Det må godtgjøres at fullmektigens saksbehandlingssystem er logisk og overskuelig, at det finnes betryggende kontrollrutiner og at personalet har fått tilfredsstillende opplæring.

13 Annen avd. sak nr Etter fast praksis kreves i alminnelighet at patentfullmektiger har innført kontrollrutiner som er i stand til å fange opp enkeltstående menneskelige feil, som man må anta vil forekomme fra tid til annen. Det må med andre ord innføres en form for "kryssjekk" som innebærer at ansvaret for overholdelse av frister ikke overlates til én medarbeider alene. Det har i en rekke avgjørelser vært lagt til grunn at dersom én medarbeider er pålagt å registrere frister, besvare henvendelser fra Patentstyret, gjennomføre betaling av avgifter etc., må det som regel pålegges en annen medarbeider å føre kontroll med at oppgavene blir utført på rett måte og til rett tid. I saken her har det skjedd en feil ved registrering av søknaden hos søkerens amerikanske fullmektig, idet en underordnet ansatt ved innføringen av søknaden i datasystemet gjorde en avmerking som indikerte at de hadde mottatt instruksjoner fra patenthaveren om at det ikke skulle betales årsavgifter. Dette medførte at postene for årsavgifter ble markert som "lukket" i systemet, og det kom dermed ikke opp noen purringer om frister for betaling. Denne feilen kan isolert sett være å anse som en slik enkeltstående feil begått av underordnet personale som ikke er til hinder for oppreisning. Annen avdeling har ikke grunnlag for å betvile at vedkommende medarbeider hadde fått tilfredsstillende opplæring og var godt kjent med rutinene for registrering av søknader i systemet. Annen avdeling kan imidlertid ikke se at den amerikanske fullmektigens rutiner for kryssjekk har vært tilfredsstillende, når de ikke var innrettet til å fange opp en slik menneskelig svikt som her fant sted. Det er oppgitt at årsavgiftklassifiseringen som sekretæren gjorde ikke ble sjekket med faktureringsansvarlig partner, fordi klassifiseringen ikke ble ansett som ubekreftet. Fullmektigens kontrollrutine synes følgelig å være avhengig av hvorvidt årsavgiftsklassifiseringen oppfattes som ubekreftet av den medarbeideren som foretar registreringen i datasystemet. En slik rutine innebærer ingen tilfredsstillende form for kryssjekk av medarbeiderens arbeid, og er dermed ikke innrettet til å fange opp den type feil som her ble gjort. Videre gir det ytterligere indikasjon på rutinesvikt når feilen heller ikke ble fanget opp av en rutine som går ut på at det skal fylles ut et eget skjema til faktureringsansvarlig partner før søknader blir markert som lukket i systemet. Det er angitt at grunnen til at denne rutinen ikke trådte inn muligens var fordi søknadene ikke forelå i systemet fra før av, og

14 Annen avd. sak nr derfor ikke var registrert med en frist. Rutinen synes dermed ikke å være innrettet for å sikre kontroll i tilfeller der fullmektigoppdrag overtas fra andre. I tillegg finner Annen avdeling at den amerikanske fullmektigen ved mottak av purringer vedrørende avgiftsbetalingen fra den norske fullmektigen burde foretatt undersøkelser for å bringe på det rene om andre virkelig sørget for avgiftsbetalingen, eller om det eventuelt var meningen fra søkerens side å la patentet bortfalle. Heller ikke på dette punkt synes fullmektigens rutiner å ha vært tilfredsstillende. Ved overtakelse av fullmektigoppdrag er det viktig å ha forsvarlige rutiner som sikrer mot at feil oppstår i overtakelsesprosessen. Slike rutiner er ikke godtgjort i saken her. Vilkårene for å ta saken under behandling etter patentlovens 72 er dermed ikke oppfylt, og Første avdelings avgjørelse blir å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Kaja Veel Midtbø (sign.) John Asland (sign.) Jørgen Smith (sign.)

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7882 Patentsøknad nr. 2003 1202 (utskilt fra søknad nr. 2000 0003) Søknadsdato: 2003.03.17 Løpedag: 2000.12.07 Stamsøknad nr. 2000 0003 Søknadsdato: 2000.01.03

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005.

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7758 Patentsøknad nr. 1999 2369 PCT-nummer: PCT/US97/20430 Søker: Virogenetics Corp., Troy, New York, USA Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009. Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009. Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7942 Patentsøknad nr. 2004 5669 Søker: Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal Annen avdelings avgjørelse av 14. desember

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7868 Patentsøknad nr. 2008 0837 WIPO publ.nr.: WO/07/009441 PCT-nummer: PCT/DE06/01232 Søker: Rena Sondermaschinen GmbH, Gütenbach, Tyskland Fullmektig: Protector

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8060 Patent nr. 323168 Patentsøknad nr. 20053351 Inndag: 2005.07.11 Løpedag: 2005.07.11 Patenthaver: Knut Reinhardt Hovden, Storgata 13A, 3183 Horten (tidl.

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Innehaver: Petroleum Technology Company AS, Stavanger Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 7. november 2007

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. april 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. april 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8064 Patentsøknad nr. 2007 3341 Søknadsdato: 2007.06.28 Løpedag: 2005.11.29 PCT-nummer: PCT/US05/043158 (2005.11.29) WIPO publ. nr. WO/06/058336 (2006.06.01)

Detaljer

2. avd. sak nr. 7782 2

2. avd. sak nr. 7782 2 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7782 Patentsøknad nr. 2005 0049 PCT-nummer: PCT/RU02/00515 Publ.-nummer: W03/104076 Søkere: Nikolai Vladimirovich Kulikov, Moskva, Russland, og Vyacheslav Vladimirovich

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8070 Patentsøknad nr. 20064759 Inndato: 2006.10.23 Prioritet: 2004.05.06 (DE 10 2004 022 844) Løpedag: 2005.04.13 PCT-nummer: PCT/EP05/03868 (2005.04.13) WIPO

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Abgenix Inc., Fremont, California, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Abgenix Inc., Fremont, California, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Søker: Abgenix Inc., Fremont, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. oktober 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. oktober 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8016 Patentsøknad nr. 2007 1958 (avdelt) Stamsøknad: 2002 3026 (pat. nr. 323 727) Løpedag: 2000.12.22 Prioritet: 1999.12.22 (DE 19962470) PCT-nummer: PCT/EP00/13155

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8067 Patentsøknad nr. 20092388 Inndag: 2009.06.23 Løpedag: 2007.05.25 Prioritet: 2006.04.26 (NO20062405) og 2006.05.26 (NO20062404) PCT-nummer: PCT/NO07/000181

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8150 Søknad nr. 20091800 Inndato: 2009.05.06 Løpedag: 2007.10.29 Prioritet: 2006.11.03 (IT MI06A002105) PCT-nr. PCT/EP2007/009448 WIPO publ.nr. WO/2008/052759

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7884 Patentsøknad nr. 2007 0393 Publ. nr. WO/05/124793 PCT-søknad nr. PCT/JP05/02412 Søker: Sumitomo Electric Industries Ltd., 5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku,

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/US2007/88816 i Norge, jf. patentlovens 31.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/US2007/88816 i Norge, jf. patentlovens 31. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8099 Patentsøknad nr. 20093304 Søknadsdato: 2009.11.09 PCT-nummer: PCT/US2007/88816 WIPO publ. nr. WO/2008/083154 (2007.12.26) Løpedag: 2007.12.26 Prioritet:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7837 Patentsøknad nr. 2005 2858 PCT-nummer: PCT/EP03/12581 Søker: Almirall-Prodesfarma SA, Barcelona, Spania Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8120 Patentsøknad nr. 20075924 Søknadsdato: 2007.11.20 Løpedag: 2006.04.20 PCT-nummer: PCT/US2006/15535 WIPO publ. nr. WO/2006/113939 (2006.04.20) Søker: Landmark

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å få validert et europeisk patent i Norge, jf. patentlovens 66c.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å få validert et europeisk patent i Norge, jf. patentlovens 66c. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8205 EP-nummer: NO/EP1990755 Inndag / løpedag: 2008.04.30 Prioritet: 2007.05.11(DE 102007022065) Søker: Identec Solutions AG, Milleniumspark 2, 6890 Lustenau,

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden om patent ble innlevert den 22. mars 2006, som også er søknadens løpedag.

PROTOKOLL. Søknaden om patent ble innlevert den 22. mars 2006, som også er søknadens løpedag. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8095 Patent nr. 325145 Patentsøknad nr. 20061301 Inndag: 2006.03.22 Løpedag: 2006.03.22 Oppfinnere: Jon Snesrud, Rasta, Jens Andersen, Drammen, og Kaj Larsson,

Detaljer

PROTOKOLL. Søknad om patent ble innlevert den 23. august 1994, som også er søknadens løpedag.

PROTOKOLL. Søknad om patent ble innlevert den 23. august 1994, som også er søknadens løpedag. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7823 Patent nr. 301 677 Patentsøknad nr. 1994 3098 Søker: Hans Magnus Kleppa, Heggedal Annen avdelings avgjørelse av 23. oktober 2008 Foreliggende sak gjelder

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7833 Patentsøknad nr. 2007 3969 WIPO publ.nr.: WO/06/073939 PCT-nummer: PCT/US05/047067 Søker: Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka, Japan Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8175 Søknad nr. 20050309 Inndag: 2005.01.19 Løpedag: 2003.06.20 Prioritet: 2002.06.20 (DK 20020095 og US389879) PCT-nr. PCT/DK2003/00423 (2003.06.20) WIPO publ.nr.

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen i patentlovens 31 annet ledd for videreføring av en internasjonal søknad i Norge.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen i patentlovens 31 annet ledd for videreføring av en internasjonal søknad i Norge. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7174 Patentsøknad nr. 1999 6373 PCT-nummer: PCT/US98/10318 Søkere: Biotechnology Research and Development Corporation, IL, USA U.S. Department of Agriculture,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8023 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 051 Begjæringen gjelder: Ad Fontes Medier AS, Grubbegata 4 6, 0179 Oslo Foretakets org. nr. 985 306 524 Fullmektig: Advokatfirmaet

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7834 Patentsøknad nr. 2007 3482 WIPO publ.nr.: WO/06/070930 PCT-nummer: PCT/JP05/024254 Søker: Eisai R&D Management Co., Ltd., Tokyo, Japan Fullmektig: Onsagers

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8073 Patentsøknad nr. 19985269 Stamsøknad for: 20045378 (2004.12.09) Søknadsdato: 1998.11.11 Prioritet: 1996.05.14 (DK 168/96), 1996.05.24 (DK 180/96), 1996.06.28

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/US05/008204 i Norge, jf. patentlovens 31.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/US05/008204 i Norge, jf. patentlovens 31. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7939 Patentsøknad nr. 2007 6030 PCT-nummer: PCT/US05/008204 WIPO publ. nr. WO/06/098722 Søker: REC Silicon Inc., Moses Lake, Washington, USA Fullmektig: Acapo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7977 Patentsøknad nr. 2007 5535 PCT-nummer: PCT/SE06/00502 WIPO publ. nr. WO/06/118517 Søker: Alfa Laval Corporate AB, P. O. Box 73, 22100 Lund, Sverige Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/IB06/03022 i Norge, jf. patentlovens 31.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/IB06/03022 i Norge, jf. patentlovens 31. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8019 Patentsøknad nr. 2008 4570 Inndag: 2008.10.31 Løpedag: 2006.10.27 Prioritet: 2005.10.28 (ZA/05/10473) PCT-nummer: PCT/IB06/03022 WIPO Publ.nr.: WO/07/049139

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret

FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret Page 1 of 15 FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. DATO: FOR-2010-12-13-1646 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) AVD/DIR: Forsknings- og innovasjonsavd.

Detaljer

FOR 2005-06-24 nr 718: Forskrift om registrering av ansvarsmerker.

FOR 2005-06-24 nr 718: Forskrift om registrering av ansvarsmerker. Page 1 of 6 FOR 2005-06-24 nr 718: Forskrift om registrering av ansvarsmerker. DATO: FOR-2005-06-24-718 DEPARTEMENT: BLD (Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet) AVD/DIR: Forbrukeravd. PUBLISERT:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. "55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant"

PROTOKOLL. 55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8020 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 022 Begjæringen gjelder: Oslo Apartmenthotel AS, Postboks 412 Sentrum, 0177 Oslo Foretakets org. nr. 893 950 982 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7647 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006031 Begjæringen gjelder: Arbor Holding AS, Kråkstad Foretakets org. nr. 989 138 944 Begjæring inngitt av: Arbor-Hattfjelldal

Detaljer

FOR 1996-03-29 nr 309: Forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven (varemerkeforskriften)

FOR 1996-03-29 nr 309: Forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven (varemerkeforskriften) FOR 1996-03-29 nr 309: Forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven (varemerkeforskriften) DATO: FOR-1996-03-29-309 OPPHEVET Base: ROF DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) AVD/DIR: Lovavdelingen

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

INNHOLD: Lov om patenter (patentloven). 1 of 5 14.10.2011 08:40

INNHOLD: Lov om patenter (patentloven). 1 of 5 14.10.2011 08:40 /d: LOV-1967-12-15-9 :d/ Patentloven patl. Lov om patenter (patentl http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/al Lov om patenter (patentloven). DATO: LOV-1967-12-15-9 DEPARTEMENT:

Detaljer

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 1.4.2 fremkommer blant annet følgende vedrørende leveringsomfang:

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 1.4.2 fremkommer blant annet følgende vedrørende leveringsomfang: Page 1 of 5 Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale(r) for levering av ganghjelpemidler og hjulsparker med tilbehør, reservedeler og diverse servicetjenester. Klagenemnda

Detaljer

FOR 1996-03-29 nr 309: Forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven (varemerkefor... Page 1 of 14

FOR 1996-03-29 nr 309: Forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven (varemerkefor... Page 1 of 14 FOR 1996-03-29 nr 309: Forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven (varemerkefor... Page 1 of 14 FOR 1996-03-29 nr 309: Forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven (varemerkeforskriften) DATO:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7902 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 034 Begjæringen gjelder: Aker mur og tre AS, Ivar Knutsons vei 42, 1161 Oslo Foretakets org. nr. 991 718 400 Fullmektig:

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tiger Consulting AS Postboks 61 Lambertseter 1101 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato Geir Tore Gaukerud 2009/277 08.02.2010 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. Joti VVS AS, Etterstad, Oslo

PROTOKOLL. Joti VVS AS, Etterstad, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7620 Patentsøknad nr. 1998 2862 Søker: Joti VVS AS, Etterstad, Oslo Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 6. september 2007 Foreliggende

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 27. januar 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 27. januar 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 27. januar 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Kristian Ask Hammervik, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Ole Christian Moen,

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/15 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode:

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7812 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 004 Begjæringen gjelder: Invenia Holding AS, Trondheim Foretakets org. nr. 991 982 612 Fullmektig: Advokatkontoret Nordenfjeldske

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7828 Reg. nr. 232 767 Søknadsnr. 2005 09684 Søker/Innehaver: Cubus AS, Billingstad Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: B-Young A/S, Kolding, Danmark Fullmektig:

Detaljer

Lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar (patentstyrelova)

Lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar (patentstyrelova) Lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar (patentstyrelova) DATO: LOV-2012-06-22-58 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 8 IKRAFTTREDELSE: Kongen

Detaljer

Lovvedtak 66. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 343 L (2011 2012), jf. Prop. 94 L (2011 2012)

Lovvedtak 66. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 343 L (2011 2012), jf. Prop. 94 L (2011 2012) Lovvedtak 66 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 343 L (2011 2012), jf. Prop. 94 L (2011 2012) I Stortingets møte 6. juni 2012 ble det gjort slikt vedtak til lov om Patentstyret og

Detaljer

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger Offentlig versjon B2C Energy AS Postboks 5890 Majorstua 0308 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2006/1947-14 MAB VEMA 478.0 Saksbeh.: Vegard M. Aandal Dato: 29.03.2007 Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i HR-2012-02013-U, (sak nr. 2012/1569), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7662 Søkn. nr. 2003 07887 Innehaver: Dynea OY, Helsingfors, Finland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 26. februar 2008 Foreliggende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8135 Varemerkesøknad nr. 200814913 Prioritet: 2008.11.26 - Sveits (64512/08) Søker: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 Cincinnati,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8105 Patentstyrets ref. nr. OP 2013/00047 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2011 035 Begjæringen gjelder: NITO Undervisning DA, Munkøyra 29, 3550 Gol Foretakets org.

Detaljer

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene.

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene. Sandefjord, 7. april 2016: Vedtak i sak 237-2015. Klager: NN Innklaget: Hammersborg Inkasso AS, Postboks 6620 St. Olavs plass, 0129 Oslo. Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser IFinger Limited Strandveien 35 1366 LYSAKER Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0088-10 20.03.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering. Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 19. mars 2007. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8193 Patent nr. 320302 Patentsøknad nr. 20001298 Søknadsdato: 2000.03.13 Prioritet: 1999.03.11 (SE 9900865) Søker: Kaiy Sjöqvist, Söpple Ängen, 67020 Glava,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse,

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, NORGES HØYESTERETT Den 18. mai 2016 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7937 Patentsøknad nr. 2000 4988 PCT-nummer: PCT/DK99/00203 WIPO publ. nr. WO99/51361 Søker: Ulmadan A/S, 8500 Silkeborg, Danmark (tidl. Ulmadan ApS, Odense)

Detaljer

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003)

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Besl. O. nr. 103 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103 Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) År 2003 den 4. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8080 Søknad. nr. 200816327 Søker: The Gillette Company, One Gillette Park, MA02127 Boston, Massachusetts, USA (tidl. The Gillette Company, Prudential Tower Building,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7856 Søknadsnr. 2002 00846 Søker: Boston Scientific Ltd, St. Michael, Barbados Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 29. mars 2010

Detaljer

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker.

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7553 Reg. nr. 216 768 Søknadsnr. 2002 03449 Søker / Innehaver: Aktieselskabet af 21. november 2001, Brande, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Innsiger:

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7200 Reg. nr. 193 026 Søknad nr. 1997 8517 Søker / Innehaver: Canal Digital Norge AS, Fornebu Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Innsiger: Canal +, SA, Paris,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8181 (se tidl. sak nr. 8017) Patentsøknad nr. 20075976 (avdelt) Inndag: 2007.11.22 Løpedag: 2001.09.28 Stamsøknad: 20014722 (Pat. nr. 325151) Inndato stamsøknad:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7849 Søknadsnr. 2006 02994 Søker: RMC of Illinois Inc., Philadelphia, Pennsylvania, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. mai

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8083 Patentstyrets ref. nr. OP 2010/00076 Søknad. nr. 200711935 Søker: Electronic Charts Centre AS, Postboks 60, 4001 Stavanger Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Prima Renhold AS Att: Daglig leder Mansour O. Ashtiani Agathe Grøndalsgt.44 0478 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 2010/286 08.11.2010 Avvisning av klage på

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Webstep AS Lars Hillesgate 20 A 5008 Bergen Deres referanse Vår referanse Dato 2010/47 16.04.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

9. KLUBBLISENSREGLEMENT

9. KLUBBLISENSREGLEMENT 9. KLUBBLISENSREGLEMENT Vedtatt av forbundstinget 7. mars 2010, gjeldende fra samme dato. KAPITTEL 1: Innledende bestemmelser 1-1 VIRKEOMRÅDE Klubber som skal delta i 0. eller 1. divisjon menn eller 0.

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

PROTOKOLL. Oppfinnelsen gjelder hjulfelg med innebygd bærearm og glideskinner.

PROTOKOLL. Oppfinnelsen gjelder hjulfelg med innebygd bærearm og glideskinner. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8147 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00094 Patentsøknad nr. 20083445 Søknadsdato: 2008.08.07 Søker / oppfinner: Åge Dalsnes, Tiurvegen 28, 7500 Stjørdal Annen

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/25 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3271 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 08 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.03.04 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.03.04 () Prioritet

Detaljer

Medlemsrettigheter og plikter i Nedre Buskerud Boligbyggelag (NBBO)

Medlemsrettigheter og plikter i Nedre Buskerud Boligbyggelag (NBBO) Medlemsrettigheter og plikter i Nedre Buskerud Boligbyggelag (NBBO) utfyllende regler Vedtatt på styremøte den 5.8.2005, endret på styremøtene den 01.02.2010 og 06.06.2013 1. Hvem kan bli medlem i NBBO?

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7690 Reg. nr. 224 131 Søknad nr. 2002 02909 Innehaver: Firmenich SA, Genève, Sveits Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Pharma Nord ApS, Vejle, Danmark

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7660 Varemerkesøknad nr. 2003 07681 adidas-salomon AG, Herzogenaurach, Tyskland. Varemerkesøknad nr.

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7660 Varemerkesøknad nr. 2003 07681 adidas-salomon AG, Herzogenaurach, Tyskland. Varemerkesøknad nr. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7660 Varemerkesøknad nr. 2003 07681 Søker: adidas-salomon AG, Herzogenaurach, Tyskland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. april 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. april 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7779 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 020 Begjæringen gjelder: Taimi s Adam & Eva Frisør AS, Bodø Foretakets org. nr. 988 768 669 Fullmektig: Øyvind J. Eidnes,

Detaljer

Saken gjelder: Frist for forespørsel om deltakelse. Lovlige kvalifikasjonskrav. Begrunnelse

Saken gjelder: Frist for forespørsel om deltakelse. Lovlige kvalifikasjonskrav. Begrunnelse Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling med prekvalifisering om konsulenttjenester i forbindelse med en tiltaksplan for forurensede sedimenter i Oslo havnedistrikt. Anskaffelsen var etter

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8007 Reg.nr. 246373 Søknadsnr. 200802899 Søker / innehaver: Ocean Nutrition Canada Ltd, 101 Research Drive, NSB2Y4T6 Dartmouth, Nova Scotia, Canada Fullmektig:

Detaljer

RUTINER FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ PARKERINGSGEBYR OG TILLEGGSAVGIFT

RUTINER FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ PARKERINGSGEBYR OG TILLEGGSAVGIFT LOGO RUTINER FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ PARKERINGSGEBYR OG TILLEGGSAVGIFT Rutineskrivets anvendelsesområde Dette rutineskrivet gjelder kommunens behandling av klager over parkeringsgebyr og tilleggsavgift

Detaljer

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk.

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7724 Varemerkesøknad nr. 2004 11645 Søker: DakoCytomation Denmark A/S, Glostrup, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon Page 1 of 7 31992r1768 392r1768 Engelsk versjon DOKNUM: 31992R1768 392R1768 TYPE: Rådsforordning DATO: 1992-06-18 NUMMER: EØF nr 1768/92 TITTEL: RÅDSFORORDNING (EØF) nr. 1768/92 av 18. juni 1992 om innføring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7766 Reg. nr. 227 341 Søknadsnr. 2004 04849 Søker / Innehaver: Nordic Fitness AS, Drammen Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo [Innsiger 1: Icon IP Inc., Logan,

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1728 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1728 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.12. () Prioritet.03.04,

Detaljer

Besl.O.nr.67. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 67. Jf. Innst. O. nr. 58 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 2 (2002-2003)

Besl.O.nr.67. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 67. Jf. Innst. O. nr. 58 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 2 (2002-2003) Besl.O.nr.67 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 67 Jf. Innst. O. nr. 58 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 2 (2002-2003) År 2003 den 18. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om beskyttelse

Detaljer

INNHOLD. Lov om planteforedlerrett [planteforedlerloven]. LOV 1993-03-12 nr 32: Lov om planteforedlerrett [planteforedlerloven].

INNHOLD. Lov om planteforedlerrett [planteforedlerloven]. LOV 1993-03-12 nr 32: Lov om planteforedlerrett [planteforedlerloven]. LOV 1993-03-12 nr 32: Lov om planteforedlerrett [planteforedlerloven]. DATO: LOV-1993-03-12-32 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) PUBLISERT: Avd I 1993 Nr. 5 IKRAFTTREDELSE: 1993-09-15 (

Detaljer