PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Patentsøknad nr Stamsøknad for: ( ) Søknadsdato: Prioritet: (DK 168/96), (DK 180/96), (DK 227/96) og (DK 48/97) Løpedag: PCT-nummer: PCT/DK19/7/00223 ( ) WIPO publ.nr.: W977/43570 ( ) Oppfinner: Nicolaas van der Blom, Gerdet 12, 3460 Birkerød, Danmark Søker: NVB International a/s, Dampfærgevej 3, 2 nd Fl., 2100 København Ø, Danmark (tidl. NVB International A/S, Postboks 69, 3460 Birkerød, Danmark) Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Foreliggende sak gjelder en klage etter patentlovens 75, jf. 72, over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 12. august 2010, hvorved innkommet begjæring om at saken skal tas under behandling til tross for fristoversittelse (krav om oppreisning) ble avvist. Avgjørelsen ble sendt søkeren samme dag. Henleggelsen er basert på søkers oversittelse av siste frist for innbetaling av avgift for det 13. avgiftsår, med det lovbestemte forsinkelsestillegg, jf. patentlovens 8 femte ledd, 15 fjerde ledd og 41, jf. avgiftsforskriften 23 første og tredje ledd (tidl. 22 første og tredje ledd). Nærværende søknad ble innlevert den 11. november 1998, og har datoen 14. mai 1997 som løpedag, som er basert på den internasjonale søknadens innleveringsdato, jf. patentlovens 29. Ordinær frist for betaling av avgift for 13. avgiftsår skulle dermed utløpe den 31. mai 2009, jf. patentlovens 8 femte og sjette ledd og 41 første og annet ledd, og siste frist for innbetaling av nevnte årsavgift, med det lovbestemte forsinkelsestillegg, følgelig utløpe den 30. november 2009, jf. patentlovens 41 tredje ledd og avgiftsforskriftens 23 tredje ledd (tidl. 22 tredje ledd). I henhold til patentlovens 27 tredje ledd kan en avgjørelse, der Patentstyrets Annen avdeling avslår en begjæring om oppreisning, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller patenthaveren.

2 Annen avd. sak nr Avgift for det 13. avgiftsår var ikke registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto ved den ordinære betalingsfristens utløp den 31. mai Ved Patentstyrets standardiserte påminnelsesbrev, sendt ut den 14. august 2009, er søker blitt orientert om at avgift for 13. avgiftsår ikke er blitt innbetalt innen ordinært forfall, men at årsavgiften kan betales inntil 6 måneder etter forfall, men da med et tillegg på 20 %. Fra påminnelsesbrevet av 14. august 2009 hitsettes: "Søker/Innehaver: NVB International A/S, Postboks 69, 3460 BIRKERØD, DK Forfallsdag: Manglende betaling for avgiftsår: 13 Påminnelse om årsavgift for / Vi minner om at årsavgift ikke er betalt for ovennevnte patentsøknad/patent innen ordinært forfall som var Årsavgiften kan betales inntil 6 måneder etter forfall, men da med et tillegg på 20 %. For patentsøknader, som er henlagt grunnet manglende betaling av årsavgift, er det ikke adgang til å begjære gjenopptakelse av søknadsbehandlingen, jf. patentloven 15 fjerde ledd. Årsavgiftens størrelse følger av tabellen nedenfor (med tillegg på 20 % for betaling etter forfall i parentes). Beløpet innbetales på vårt bankgironr Vennligst oppgi patentsøknad / patentnr og året som skal betales ved betaling." Avgift for det 13. avgiftsår var ikke registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto ved respittfristens utløp den 30. november 2009, hverken med eller uten det lovbestemte forsinkelsestillegg. Ved Patentstyrets brev (avgjørelse) av 15. desember 2009 ble søkers fullmektig gjort oppmerksom på at nærværende søknad er besluttet henlagt med virkning fra 31. mai 2009, med bakgrunn i manglende innbetaling av nevnte årsavgift, med det tilhørende forsinkelsestillegg, innen respittfristens utløp den 30. november 2009, jf. patentlovens 15 fjerde ledd, og uten mulighet for gjenopptagelse.

3 Annen avd. sak nr I nevnte brev ble søkers fullmektig gjort oppmerksom på muligheten til å begjære oppreisning for oversittelse av betalingsfristen, dersom vilkårene etter patentlovens 72 er oppfylt, samt orientert om muligheten for å bringe beslutningen om henleggelse av patentsøknaden inn for Patentstyrets Annen avdeling, jf. patentlovens 26. Fra henleggelsesbrevet av 15. desember 2009 hitsettes: "Henleggelse av patentsøknad nr etter PL 15 fjerde ledd 1 Fristen til å betale årsavgiften etter patentloven 41 tredje ledd med 20 % forhøyelse utløp uten at avgift er innkommet, se avgiftsforskriften 22 tredje ledd. Patentsøknaden er derfor i samsvar med patentloven 15 fjerde ledd blitt henlagt med virkning fra Behandlingen av en søknad som er henlagt av denne grunn kan ikke gjenopptas. Unntaksvis kan søknaden likevel tas under fortsatt behandling (oppreisning) etter oversittelse av en frist, såfremt søkeren godtgjør at det har vært utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Om adgang til å begjære at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen 2, se patentloven 72 første og annet ledd. Har du spørsmål om dette ta kontakt med Patentjuridisk seksjon tlf Ta kontakt med Patentstyret dersom du er uenig i at betalingsfristen i dette tilfellet er oversittet. Avgjørelsen om å henlegge søknaden, kan videre påklages til Patentstyrets 2. avdeling. Henlagte søknader som er allment tilgjengelig vil kunngjøres i Norsk Patenttidende. Norsk Patenttidende publiseres ukentlig på vår hjemmeside [Fotnote 1: Avgjørelsen kan skriftlig påklages til Patentstyrets 2. avdeling, jf patentloven 26 første ledd. Klage må være innkommet til Patentstyret innen to måneder fra den dag meddelelse om avgjørelsen ble sendt til søkeren. Det skal betales fast avgift, som vil bli fakturert etter mottak av klagen, med frist angitt på fakturaen. I motsatt fall skal klagen ikke bli opptatt til behandling, jf patentloven 27, første ledd. Se også avgiftsforskriften 2 og 21. Fotnote 2: Patentlovens 72 ble endret ved den nye tvisteloven med virkning fra 1. januar Endringen innebærer at begrepet "oppreisning" ikke lenger brukes i loven, og at det i stedet skal vurderes om saken skal "tas under behandling til tross for fristoversittelsen". Endringen er av språklig karakter og har ingen realitetsbetydning.]" Informasjon om henleggelsen av den aktuelle patentsøknaden ble deretter kunngjort i Norsk Patenttidende nr. 52/2009, på side 14, med publiseringsdato mandag den 21. desember Se patentlovens 23. Søkers begrunnede begjæring om at søknaden skal tas under behandling til tross for oversittelsen av siste frist for å innbetale årsavgift for 13. avgiftsår med det lovbestemte forsinkelsestillegg (krav om oppreisning), innkom til Patentstyret den 1. februar 2010.

4 Annen avd. sak nr I oppreisningsbegjæringen uttalte søker at han ble oppmerksom på fristoversittelsen den 30. november 2009, og Patentstyrets Første avdeling har lagt denne opplysning til grunn ved sin behandling og avgjørelse av oppreisningsbegjæringen. * * * Etter at en patentsøknad eller et meddelt patent er markert som trukket, henlagt eller opphørt i patentdatabasen, sender Patentstyret normalt ikke lenger ut påminnelser om forfalte årsavgifter til søkere eller fullmektiger. * * * Avgift for det 14. avgiftsår var ikke registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto ved den ordinære betalingsfristens utløp den 31. mai Årsavgift for 13. avgiftsår, med det lovbestemte forsinkelsestillegg, var ennå ikke registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto ved oppreisningsbegjæringens avgjørelse i Første avdeling den 12. august Faktura for innbetaling av avgift for behandling av kravet om at søknaden skal tas under behandling til tross for fristoversittelsen (saksbehandlingsavgift / oppreisningsavgift), jf. patentlovens 72 og avgiftsforskriftens 21 (tidl. 20), er ikke blitt utstedt og sendt til søker. Om dette forhold uttaler Første avdeling følgende i avgjørelsen av 12. august 2010: "På grunn av usikkerhet omkring søkers rette adresse, og en vurdering av begjæringen i henhold til de formelle vilkårene i patentloven 72, er avgift etter avgiftsforskriften 21 ikke fakturert." Fra Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 12. august 2010, hvorved begjæringen om oppreisning ble avvist, hitsettes: "Saksfremstilling:

5 Annen avd. sak nr Søknad nr ble innlevert av NVB International A/S, Danmark, med Håmsø Patentbyrå, Sandnes, som fullmektig. Fullmektigen har senere trukket sitt fullmektigverv, og senere overtok Tandbergs Patentkontor, Bryn Aaflot AS, samt Fluge & Omdal Patent AS, Fredrikstad, som fullmektig. Fluge & Omdal Patent AS, nedla sitt fullmektigverv i brev av Søker er på nåværende tidspunkt ikke representert ved fullmektig. Søknaden har løpedag Ordinær frist for betaling av avgift for 13. avgiftsår utløp og tilleggsfristen utløp I Patentstyrets brev av , som ble sendt adressen registrert hos Patentstyret, ble søker gjort oppmerksom på den endelige henleggelsen av patentsøknaden. Begjæring om at saken skal tas under behandling til tross for fristoversittelsen innkom Avgift for 13. avgiftsår med tillegg er ikke innkommet. På grunn av usikkerhet omkring søkers rette adresse, og en vurdering av begjæringen i henhold til de formelle vilkårene i patentloven 72, er avgift etter avgiftsforskriften 21 ikke fakturert. Søker har opplyst at han ble oppmerksom på fristoversittelsen Patentstyret har lagt denne opplysningen til grunn og begjæringen anses innlevert innen utløpet av fristene i patentloven 72. Patentstyret uttaler: I henhold til patentloven 72, 1. ledd, 3. punktum, må den unnlatte handling være foretatt innen de nevnte frister i 72. Den unnlatte handling i denne saken er å betale avgift for 13. avgiftsår med tillegg. Søker har opplyst at de ble klar over fristoversittelsen Frist for å foreta den unnlatte handling vil da være Årsavgiften med tillegg er per dags dato ikke innbetalt til Patentstyret. Den unnlatte handling er således ikke foretatt innenfor to månedersfristen i patentloven 72. De formelle vilkårene i nevnte bestem-melse er ikke oppfylt. Patentstyret finner på bakgrunn av det ovennevnte ikke å kunne realitetsbehandle begjæringen, og har følgelig besluttet at: Beslutning: Begjæring om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen avvises." En foreløpig klage fra søker over Første avdelings avgjørelse, inneholdende en begjæring / anmodning om å bli tilstått en ytterligere frist for å inngi en nærmere begrunnelse av klagen, innkom til Patentstyret den 12. oktober 2010 per e-post; innen klagefristens utløp. Ved Annen avdelings e-post / brev av 19. oktober 2010 ble søkers fullmektig meddelt frist til den 15. november 2010 med å inngi slik nærmere begrunnelse som nevnt. Den 19. oktober 2010 ble utstedt og sendt ut faktura til søker / søkers representant for innbetaling av avgift for behandling av klagen i Patentstyrets Annen avdeling, jf.

6 Annen avd. sak nr patentlovens 27 og 75 og avgiftsforskriftens 50. Betalingsfristen var i fakturaen satt til 19. november En nærmere begrunnelse av klagen innkom til Patentstyret på faks den 15. november 2010; innen utløpet av den meddelte fristforlengelse. I brevet som fulgte klagebegrunnelsen uttaler søker / søkers representant: "Vedr.: anke mod beslutningen i Patentstyrets brev den 12. august 2010 Vi henviser til Patentstyrets brev af Espen Eidlaug den 12. august 2010, og Deres den 19. oktober 2010, og har vedhæftet anken, samt erklæring om retten til opfindelsen og adresseændring. Vi bedes Patentstyrets Ankenævnet godkende vores anke, således at genetableringsprocessen af patentansøgningen må kunne påbegyndes. Vi har forstået fra Karine Mathisen, at der kan indbetales indenfor 19. november Vi afventer hendes besked hvad mere end den ankeafgift på NOK 2.600,00 der skal betales." Selve klagebegrunnelsen lyder som følger: "Anke den 15. november 2010 vedr. NO Patentansøgning No mod beslutningen den 12. august 2010 af Patentstyret Undertegnede, Nicolaas van der Blom, er direktør for ansøgeren NVB International a/s, Dampfærgevej 3, 2 nd sal, 2100 København 0, Danmark (dette er det nye adresse pr. 19. september 2009 gamle adresse: Gærdet 12, P.O. Box 69, 3460 Birkerød, Danmark), og opfinder af ovennævnte opfindelse. Undertegnede er stadigvæk den eneste person i selskabet, idet selskaberne har ikke kunne udvide sig, grundet udsættelserne af start af salg af nyudviklede produkter og dermed indtjening, grundet langvarig og tilbagekommende sygdom af undertegnede. Årsagen [til] at der ikke er blevet betalt indenfor de 2 måneder etter vi blev opmerksom på, at årsafgiften + bøde ikke var betalt, er, at det viste sig, at undertegnedes sygdom var en stor faktor i at mellemmand (mellem NVB International a/s og en potentiel investor) nægtede at finde potentielle investorer, som det var ved Mindhunter Holdings BV in the Netherlands. Hvis firmaet havde gjort sit normale arbejde, ville der har været penge til tide. Nu, hvor men specielt havde ændret kontrakten (vor advokat udtalte: "hvis en dommer ser denne kontrakt, river han denne i stykker med det samme"), således at man faktisk boycottede undertegnede ved financieringsprocessen, så har deres ydelse ikke givet noget som helst financiering i et år (oktober 2010), medens produkterne er ettertrakte, og der er mange penge at tjene. Derfor er den forhenværende investor sprunget til med en ny

7 Annen avd. sak nr investering, og han sælger nu i denne uge en del af sine aktier efter mange overvejelser, således at NVB International a/s ikke løber i sandet igen. Også i England var man tilbageholden, fx. vor engelske "company secretary" af vore engelske selskaber ville ikke formidle med sine (mange) forretningsforbindelser, herunder investorer. Undertegnede havde været heldig i 2008, ved at finde den investor i nærheden, som jo havde erfaring med kræft, idet hans kone lige var død af kræft. Da han pludselig ikke ville investere mere i november 2009, idet han ikke ville sælge hans aktier, kunne årsafgifterne ikke betales, og havde undertegede et stort problem med at finde andre, som jo ikke havde erfaring med kræft. Vi beder Patentstyret at godkende ovennævnte." I e-post til søker / søkers representant den 16. november 2010, foranlediget av tidligere telefonsamtaler og e-postkorrespondanse om søknaden, uttaler Patentstyrets Første avdeling v/ Patentjuridisk seksjon følgende: "Dear Mr. Van der Blom, I have prepared a list for you containing the payments that are yet to be paid. Please note that for some of the annuities, the one year deadline to request re-establishment of rights according to the Norwegian Patents Act Section 72, is exceeded. Regarding patent application : - Annual renewal fee for the 13th fee year due not paid. Request for reestablishment of rights rejected You have appealed this decision to the Board of Appeals. - Annual renewal fee for the 14th fee year due not paid. Upon payment of an 20% additional fee, the annual fee may be paid within Regarding patent application : - Annual renewal fee for the 11th fee year due not paid. The one year deadline according to the Norwegian Patents Act Section 72 is exceeded. You have to request re-establishment of rights no later than one year from the expiration of the time limit. The one year deadline was exceeded A request for the re-establishment of rights will therefore most likely be rejected. - Annual renewal fee for the 12th fee year due not paid. The one year deadline according to the Norwegian Patents Act Section 72 is exceeded. You have to request re-establishment of rights no later than one year from the expiration of the time limit. The one year deadline was exceeded A request for the re-establishment of rights will therefore most likely be rejected. - Annual renewal fee for the 13th fee year due not paid. The one year deadline according to the Norwegian Patents Act Section 72 is exceeded. You have to request re-establishment of rights no later than one year from the expiration of the time

8 Annen avd. sak nr limit. The one year deadline was exceeded A request for the re-establishment of rights will therefore most likely be rejected. - Annual renewal fee for the 14th fee year due not paid. Upon payment of an 20% additional fee, the annual fee may be paid within You can find the Norwegian Patents Act Section 72 by following this link: You can find the patent fee schedule chart here: If you have any questions regarding re-establishment of rights, you can contact me. If you have any questions regarding your Appeals, please contact Oluf Grytting Wie. Phone or by Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 18. november 2010; innen fakturafristens utløp. Avgift for 14. avgiftsår er ikke registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto innen respittfristens utløp den 30. november 2010, hverken med eller uten det lovbestemte forsinkelsestillegg. Saken er deretter besluttet tatt opp til behandling og avgjørelse i Annen avdeling på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling, og kan også slutte seg til avdelingens begrunnelse. Klagen til Annen avdeling inneholder ikke opplysninger som stiller saken i noen annen stilling enn for Første avdeling. Klagers sykdomshistorie som det vises til i klagen, ligger forut for den unnlatte handlingen som er bakgrunnen for at Første avdeling avviste å ta saken til behandling til tross for fristoversittelsen. Sykdommen kan allerede av den grunn ikke komme i betraktning. Heller ikke finansieringsproblemene som søkeren viser til, kan få betydning for avgjørelsen av klagen. Patentloven og patentforskriften har visse bestemmelser om fritak for avgift og om nedsatt avgift, som ikke kommer til anvendelse her.

9 Annen avd. sak nr Pengemangel gir derimot etter fast praksis ikke grunnlag for å gi oppreisning for fristoversittelser. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. John Asland (sign.) Kaja Veel Midtbø (sign.) Are Stenvik (sign.)

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8156 Patentsøknad nr. 20042259 Inndato: 2004.06.01 Løpedag: 2002.11.01 Prioritet: 2001.11.01 (US330842) og 2002.03.19 (US365169) PCT-nummer: PCT/US2002/35080

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7882 Patentsøknad nr. 2003 1202 (utskilt fra søknad nr. 2000 0003) Søknadsdato: 2003.03.17 Løpedag: 2000.12.07 Stamsøknad nr. 2000 0003 Søknadsdato: 2000.01.03

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8060 Patent nr. 323168 Patentsøknad nr. 20053351 Inndag: 2005.07.11 Løpedag: 2005.07.11 Patenthaver: Knut Reinhardt Hovden, Storgata 13A, 3183 Horten (tidl.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7837 Patentsøknad nr. 2005 2858 PCT-nummer: PCT/EP03/12581 Søker: Almirall-Prodesfarma SA, Barcelona, Spania Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7937 Patentsøknad nr. 2000 4988 PCT-nummer: PCT/DK99/00203 WIPO publ. nr. WO99/51361 Søker: Ulmadan A/S, 8500 Silkeborg, Danmark (tidl. Ulmadan ApS, Odense)

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. "55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant"

PROTOKOLL. 55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8020 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 022 Begjæringen gjelder: Oslo Apartmenthotel AS, Postboks 412 Sentrum, 0177 Oslo Foretakets org. nr. 893 950 982 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7907 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 041 Begjæringen gjelder: Visit Røros AS, Postboks 123, 7361 Røros Foretakets org. nr. 992 688 505 Fullmektig: NHO Reiseliv

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

IPHONE TRADE DRESS ICON SCREEN

IPHONE TRADE DRESS ICON SCREEN Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8075 Int. reg. nr. 0946310 Nasj. ref. nr. 200716120 Prioritet 2007.10.12, 77303282 US Registreringshaver: Apple Inc., 1 Infinite Loop, CA95014, California, USA

Detaljer

PROTOKOLL. "45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8024 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 050 Begjæringen gjelder: Akers Bil AS, Refstad Allé 1, 0586 Oslo Foretakets org. nr. 982 631 352 Begjæring inngitt av:

Detaljer

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8025 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 044 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Brækhus, Arbins gate 7, 0253 Oslo Foretakets org. nr. 994 414 143 Fullmektig:

Detaljer

FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret

FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret Page 1 of 15 FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. DATO: FOR-2010-12-13-1646 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) AVD/DIR: Forsknings- og innovasjonsavd.

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8080 Søknad. nr. 200816327 Søker: The Gillette Company, One Gillette Park, MA02127 Boston, Massachusetts, USA (tidl. The Gillette Company, Prudential Tower Building,

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8015 Reg. nr. 229 957 Søknad nr. 2004 12613 Registreringshaver: Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7655 Varemerkesøknad nr. 2003 05031 Søker: Norske Siviløkonomers Forening, Oslo Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Foreliggende

Detaljer

LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. INNHOLD

LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. INNHOLD Page 1 of 20 LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. DATO: LOV-1961-03-03-4 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT: SIST-ENDRET: LOV-2005-06-17-90 fra 2008-01-01 ENDRER: SYS-KODE:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8039 Int. reg. nr. 0956893 Nasj. ref. nr. 200804695 Int. reg. dato: 2008.02.04 Registreringshaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167 Neckarsulm,

Detaljer

PROTOKOLL. Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett.

PROTOKOLL. Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8192 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00119 Reg. nr. 251990 Søknads nr. 200903881 Registreringshaver: Kong Vinter AS, Skogvegen 21, 3560 Hemsedal (tidl. Slakk

Detaljer

-----DOM --- --- Avsagt: 17.08.2011. Saksnr: 11-035679MED-OTIR/01. Rettens leder: Meddommere: Solveig Anita Henriksen Knut Saastad.

-----DOM --- --- Avsagt: 17.08.2011. Saksnr: 11-035679MED-OTIR/01. Rettens leder: Meddommere: Solveig Anita Henriksen Knut Saastad. -----DOM --- --- Avsagt: 17.08.2011 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 11-035679MED-OTIR/01 Tingrettsdommer Heidi Heggdal Solveig Anita Henriksen Knut Saastad Den offentlige påtalemyndighet Politiadvokat

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7916 Reg. nr. 236 810 Søknadsnr. 2006 05710 Innehaver: Marine Bioproducts AS, 5397 Storebø Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen Innsiger:

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i Patentstyrets Første avdeling omfattet søknaden følgende 11 krav, inngitt den 7. januar 2010:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i Patentstyrets Første avdeling omfattet søknaden følgende 11 krav, inngitt den 7. januar 2010: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8154 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00099 Patentsøknad nr. 20024643 Søknadsdato: 2002.09.27 Prioritet: 2000.03.31 (US 194061) Løpedag: 2001.04.02 PCT-nummer:

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7924 Patent nr. 321981 Patentsøknad nr. 20043057 Patenthaver: Forsalg Invest AS, Klostergata 33, 3732 Skien Fullmektig: Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum,

Detaljer

PROTOKOLL. "50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7777 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 006 Begjæringen gjelder: Dekk1 AS, Voll, Klepp Foretakets org. nr. 979 579 292 Fullmektig: Advokat Lars Bjarne Salte,

Detaljer