PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare""

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Overprøvingsbegjæring nr. KF Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo Foretakets org. nr Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 15. januar 2007, hvorved innkommet begjæring om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet SAREPTA SOFTWARE AS ble tatt til følge. Avgjørelsen ble meddelt de to partene samme dag. Endring av foretaksnavnet SPECTRUM SOFTWARE AS til SAREPTA SOFTWARE AS ble innført i Foretaksregisteret i Brønnøysund den 11. juni Foretaket er registrert med følgende næringskode (bransjeangivelse): "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare" Begjæringen om overprøving var begrunnet med at det nye foretaksnavnet SAREPTA SOFTWARE AS er egnet til å forveksles med det tidligere registrerte foretaksnavnet SAREPTA ANS, org. nr , registrert i Enhetsregisteret den 26. februar 1996, med den samme bransjeangivelsen "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare", samt egnet til å forveksles med det tidligere registrerte ordmerket SAREPTA, reg. nr ( ), registrert for varene "dataprogrammer innregistrert på databærere" i klasse 9, og at foretaksnavnet SAREPTA SOFTWARE AS således er innført i Foretaksregisteret i strid med foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: I henhold til foretaksnavnelovens 3-8 fjerde ledd kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling kjenner registreringen av et foretaksnavn ugyldig, eller stadfester en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling der en registrering av et foretaksnavn kjennes ugyldig, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt registreringshaveren.

2 2. avd. sak nr "Prinsippet om "først i tid best i rett" er et allment kjennetegnsrettslig prinsipp som følger av varemerkeloven 7 og forutsetningsvis av foretaksnavneloven 2-1 første ledd. Det er på det rene at kravstiller har registrert sitt foretaksnavn SAREPTA ANS i Foretaksregistret og varemerket SAREPTA hos Patentstyret før innkrevde foretok sin navneendring og derfor har bedre prioritet. Foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 oppstiller et forbud mot registrering av foretaksnavn som er egnet til å forveksles med en annens kjennetegn (for eksempel andre foretaksnavn eller varemerke). For at innehaveren av et foretaksnavn skal nyte vern mot forvekselbare kjennetegn, må det foreligge bransjelikhet, og foretaksnavnet må oppfylle varemerkelovens krav om særpreg. Både kravstillers og innkrevdes foretaksnavn er registert innen næringskode "Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare". I tillegg går det frem av korrespondansen at begge foretak utvikler programvare. Kravstillers registrerte varemerke er registrert for dataprogrammer innregistrert på databærere. Det er etter dette klart at kravet om bransjelikhet er oppfylt. SAREPTA er registrert som ordmerke i Patentstyret og har dermed allerede blitt vurdert til å oppfylle varemerkelovens krav til særpreg. Innkrevde hevder at siden Sarepta har aner tilbake til bibelhistorien, er dette et offentlig navn som alle kan benytte. Patentstyret vil i denne anledning påpeke at det ikke er slik at det ikke kan oppnås enerett til alminnelig kjente ord. Det avgjørende for særpregsvurderingen er om ordet beskriver egenskaper ved de varer eller tjenester det brukes for. SAREPTA har ingen betydning innenfor datamaskinprogrammer eller utvikling av slike og oppfyller dermed varemerkelovens krav til særpreg. SAREPTA har dermed vern mot forvekselbare foretaksnavn jf. foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Innkrevdes foretaksnavn inneholder i tillegg til SAREPTA, SOFTWARE AS. SOFTWARE og AS angir kun at virksomhetens art og selskapsform. Dette har dermed ingen atskillende evne. Patentstyret har på denne bakgrunn kommet frem til at det innkrevde foretaksnavnet er egnet til å forveksles med både kravstillers foretaksnavn og varemerke. Foretaksnavnet SAREPTA SOFTWARE AS er dermed registrert i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4, og må derfor endres. [ ] Beslutning: Det innkrevde foretaksnavnet oppheves." Klage fra Sarepta Software AS over 1. avdelings avgjørelse, med begrunnelse, innkom til Patentstyret den 12. mars Den 14. mars 2007, etter å ha foretatt en ny vurdering av saken i lys av den innkomne klage, jf. foretaksnavnelovens 3-7 fjerde ledd, besluttet Patentstyrets 1. avdeling å fastholde den tidligere beslutning av 15. januar Deretter ble saksdokumentene oversendt Patentstyrets 2. avdeling for behandling av klagen.

3 2. avd. sak nr Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 23. april I klagen anfører Sarepta Software AS: "Viser til brev fra Patentstyret av , klagesak Vi ønsker med dette å påklage vedtaket om overprøving av registrering av foretaksnavn "Sarepta Software AS". Bakgrunn for at vi ønsker ny behandling av denne saken er: - Vi er et salgsselskap som ikke utvikler noen form for programvare. Vi er en forhandler for Visma Software sine produkter; Visma Global og Scenario Professional. Det er disse produktene vi markedsfører og selger. - Vi hverken utvikler, markedsfører eller selger noe programvare som inneholder navnet Sarepta. - Vi leverer andre produkter / tjenester enn Sarepta ANS og dermed burde ikke det være fare for noen konkurranse. - At det er blitt godkjent varemerkebeskyttelse av ordet "Sarepta" stiller vi oss undrende til, i og med at dette er et vanlig ord med aner tilbake til bibelhistorien. Denne typen ord gis det etter vår erfaring ikke varemerkebeskyttelse til, så lenge de ikke settes sammen med noe annet uttrykk eks; Sarepta Invest, Sarepta Forlag osv. Søker man på Brønnøysundregisteret får man 76 treff på ordet Sarepta (med varianter). Vi synes da det virker urimelig at et selskap har fått godkjent varemerke beskyttelse av "Sarepta"." I sin imøtegåelse av 16. april 2007 uttaler Sarepta ANS: Vi kan ikke se at Sarepta Software i sin klage av 11. mars 2007 over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 15. januar tilfører saken nye argumenter av rettslig relevans. Vi vil derfor henvise til vårt brev av 5. oktober 2006 (vedlegg 1), der de fleste spørsmål som Sarepta Software tar opp i sin klage er behandlet. I tillegg vil vi få anføre: At Sarepta Software er et rent salgsselskap og ikke utvikler egn programvare er uten betydning. Poenget er forvekslingsfaren, og den er like stor enten Sarepta Software utvikler egen programvare eller selger andres programvare. At Sarepta Software ikke selger produkter som inneholder ordet Sarepta kan vi heller ikke se har noen betydning. Om Sarepta Software hadde solgt produkter som inneholdt navnet Sarepta hadde det gjort saken verre, og vi ville krevd at de stoppet med det. Siden de ikke gjør det er det unødvendig. Men det er fortatt like nødvendig at de slutter å benytte firmanavnet Sarepta Software pga. forvekslingsfaren.

4 2. avd. sak nr At Sarepta Software leverer andre produkter og tjenester er et faktum. Men disse tjenestene og produktene er innen det samme segment som Sarepta arbeider i, følgelig er det forvekslingsfare, og følgelig er det urettmessig at Sarepta Software benytter navnet Sarepta. Argumentet om at Sarepta er gammelt og kjent fra bibelhistorien er anført av sarepta software før, og vi henviser til vårt svar på dette spørsmålet i vårt brev 5. oktober 2006 (vedlegg 1). Den 16. april 2007 ble gjenpart av den innkomne imøtegåelse fra Sarepta ANS av samme dag, med tilhørende vedlegg, oversendt til Sarepta Software AS til uttalelse, og med svarfrist 18. mai Det var ikke innkommet noen uttalelse fra Sarepta Software AS ved svarfristens utløp, og saken er deretter besluttet tatt opp til avgjørelse på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling, og kan i alt vesentlig også slutte seg til den begrunnelse avdelingen har gitt. Klageren har for 2. avdeling anført bl.a. at selskapet er et salgsselskap som ikke utvikler noen form for programvare, og at det leverer andre produkter/tjenester enn Sarepta ANS. Dette kan ikke tillegges avgjørende vekt. Selv om det er visse ulikheter i måten de to selskapene har innrettet sin virksomhet på, må det klart anses å foreligge bransjelikhet når begge virksomhetene driver handel knyttet til datamaskinprogrammer. Det registrerte ordmerket SAREPTA har dessuten et vern som gjelder for datamaskinprogrammer generelt, uavhengig av måten Sarepta ANS faktisk har innrettet sin virksomhet på. Heller ikke klagerens øvrige anførsler kan føre frem. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes.

5 2. avd. sak nr B. Stuevold Lassen (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.) Are Stenvik (sign.)

AVGJØRELSE 13. januar 2015 Sak VM 14/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 13. januar 2015 Sak VM 14/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 13. januar 2015 Sak VM 14/009 Klager: Apotek Hjärtat AB Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Arne Dag

Detaljer

NOEN KOMMENTARER OM FORHOLDET MELLOM VAREMERKERETTEN OG DOMENENAVN UNDER.NO

NOEN KOMMENTARER OM FORHOLDET MELLOM VAREMERKERETTEN OG DOMENENAVN UNDER.NO NOEN KOMMENTARER OM FORHOLDET MELLOM VAREMERKERETTEN OG DOMENENAVN UNDER.NO Av advokat Kari Anne Lang-Ree 12 1. Innledning Et domenenavn er en unik adresse som identifiserer IP-adressen til en maskin på

Detaljer

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER KUNNSKAPSPROSJEKTET STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER Innledning Stiftelsestilsynet ble etablert etter ikrafttredelsen av ny stiftelseslov i 2005. Stiftelsestilsynets kompetanse etter stiftelsesloven

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling etter forskriften del I om anskaffelse av konsulenttjeneste i forbindelse med åpningsfesten for Bybanen i

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for amerikanske sportshester (ASIN)

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for amerikanske sportshester (ASIN) Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for amerikanske sportshester (ASIN) Tirsdag den 27. mai 2003 kl. 18.00 ble det avholdt møte i klagenemnda for amerikanske sportshester (ASIN) på møterommet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

VAREMERKERETTSLIGE KONFLIKTER UNDER.NO

VAREMERKERETTSLIGE KONFLIKTER UNDER.NO ... Complex nr. 9/2002 Silje Johannessen VAREMERKERETTSLIGE KONFLIKTER UNDER.NO I HVILKEN GRAD KAN REGISTRERING OG BRUK AV ET DOMENENAVN MEDFØRE INNGREP I EN VAREMERKE- RETT? HVORDAN LØSES KONFLIKTER UNDER.NO

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1/1992 Klager: A Innklaget: N. A. Jensen

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Nyheter innen offentlige anskaffelser

Nyheter innen offentlige anskaffelser NYHETSBREV FEBRUAR 2015 Nyheter innen offentlige anskaffelser FOTO: ILJA HENDEL KOFA om når det foreligger plikt til avlysning pga. feil i konkurransegrunnlaget/ kunngjøringen Dersom oppdragsgiver har

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

Endring av Bioteknologinemndas navn og hjemmel til å gi felles forskrift om nemndas virksomhet

Endring av Bioteknologinemndas navn og hjemmel til å gi felles forskrift om nemndas virksomhet Helse- og omsorgsdepartementet Vår ref.: 2013/5105 Deres ref.: 1327/46 Dato: 30.10.2013 Endring av Bioteknologinemndas navn og hjemmel til å gi felles forskrift om nemndas virksomhet Bioteknologinemnda

Detaljer

V1999-81 15.11.99 Varme & Bad kjeden - søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1

V1999-81 15.11.99 Varme & Bad kjeden - søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 V1999-81 15.11.99 Varme & Bad kjeden - søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 Sammendrag: Stavanger Rørhandel og Bergens Rørhandel (SR/BR) søkte om dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot

Detaljer

Quality Hotel Sogndal har tilfredsstillende planer for universell utforming.

Quality Hotel Sogndal har tilfredsstillende planer for universell utforming. Quality Hotel Sogndal har tilfredsstillende planer for universell utforming. Hotellet erkjenner at de eksiterende HC- rommene er for trange, og at tilgjengeligheten til uteserveringen ikke oppfyller kravet

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Finn.no - leveringsnektelse av internettbaserte boligannonsetjenester - konkurranseloven 11

Finn.no - leveringsnektelse av internettbaserte boligannonsetjenester - konkurranseloven 11 Den norske Boligbørs AS Postboks 204 1322 HøvikHøvik Deres ref.: Vår ref.: 2005/542 MAB-M2 GEPE 545.5 Saksbeh.: Dato: 7. oktober 2005 Finn.no - leveringsnektelse av internettbaserte boligannonsetjenester

Detaljer

Felles innspill fra jurister, med våre egne kommentarer

Felles innspill fra jurister, med våre egne kommentarer Felles innspill fra jurister, med våre egne kommentarer Her følger et viktig dokument. Vi ser gjennom det, fremhever tekst og legger til enkelte kommentarer. (Les selv det originale dokumentet.) «Felles

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

DOMSTOLENS DOM 9. juli 2014 *

DOMSTOLENS DOM 9. juli 2014 * DOMSTOLENS DOM 9. juli 2014 * (Beskatning av kontrollerte utenlandske selskaper Etableringsfrihet Fri kapitalbevegelse Omgåelse av nasjonal lovgivning Rettferdiggjøring Forholdsmessighet) I forente saker

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Arkivsaksnr.: 07/1772-32 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

SIKTEDES RETT TIL DOKUMENTINNSYN

SIKTEDES RETT TIL DOKUMENTINNSYN Mastergradsoppgave JUS399 SIKTEDES RETT TIL DOKUMENTINNSYN DET STRAFFERETTSLIGE DOKUMENTBEGREP I EN DIGITALISERT VERDEN Kandidatnummer:168724 Veileder: Nils Dalseide Antall ord: 14367 12. desember 2011

Detaljer

Innst. O. nr. 30. (1998-99)

Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innstilling fra justiskomiteen om midlertidig lov om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven). Ot.prp. nr. 6 (1998-99). Til Odelstinget. 1.

Detaljer

Grensen mellom kriteriene for kvalifikasjon og tildeling ved kjøp av kompetansetjenester etter reglene om offentlige anskaffelser

Grensen mellom kriteriene for kvalifikasjon og tildeling ved kjøp av kompetansetjenester etter reglene om offentlige anskaffelser Grensen mellom kriteriene for kvalifikasjon og tildeling ved kjøp av kompetansetjenester etter reglene om offentlige anskaffelser Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Av Jonas Isaksen Dilba Leveringsfrist:

Detaljer

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 NOTAT Til: Sykehuset i Telemark HF Fra: Wikborg Rein Dato: 7. april 2014 Ansvarlig partner: Ola Haugen Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 1

Detaljer

KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN

KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN 1 Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN Sammendrag Dette innledende sammendraget av beskrivelse

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer