PROTOKOLL. " Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant"

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. "55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant""

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Overprøvingsbegjæring nr. KF Begjæringen gjelder: Oslo Apartmenthotel AS, Postboks 412 Sentrum, 0177 Oslo Foretakets org. nr Begjæring inngitt av: Oslo Apartments AS, Postboks 160 Skøyen, 0212 Oslo Foretakets org. nr Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 27. oktober 2009, hvorved innkommet begjæring om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet OSLO APARTMENTHOTEL AS ble besluttet ikke tatt til følge. Gjenparter av avgjørelsen ble sendt sakens parter samme dag. Foretaket OSLO APARTMENTHOTEL AS ble innført i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret i Brønnøysund den 7. april 2009, under organisasjonsnummer , og med følgende bransjeangivelse / næringskode: " Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant" Begjæringen om opphevelse var begrunnet med at foretaksnavnet OSLO APARTMENTHOTEL AS er egnet til å forveksles med det registrerte og innarbeidede foretaksnavnet OSLO APARTMENTS AS, org. nr , innført / registrert i Enhetsregisteret den 20. februar 1995 med næringskode / bransjeangivelse: " Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", samt egnet til å forveksles med innarbeidet rett til navnet OSLO APARTMENTS, og at foretaksnavnet OSLO APARTMENTHOTEL AS således er blitt innført i Foretaksregisteret i strid med bestemmelsene i foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: I henhold til foretaksnavnelovens 3-8 fjerde ledd kan en avgjørelse der Patentstyrets annen avdeling kjenner registreringen av et foretaksnavn ugyldig, eller stadfester en beslutning i Patentstyrets første avdeling der en registrering av et foretaksnavn kjennes ugyldig, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt registreringshaveren.

2 Annen avd. sak nr " 2-6 nr. 4: Prinsippet om "først i tid best i rett" er et allment kjennetegnsrettslig prinsipp som følger av varemerkeloven 7 og forutsetningsvis av foretaksnavneloven 2-1 første ledd. Det er på det rene at innsiger har registrert sitt foretaksnavn før motparten og dermed har bedre prioritet. Foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 oppstiller et forbud mot registrering av foretaksnavn som er egnet til å forveksles med en annens kjennetegn (for eksempel andre foretaksnavn eller varemerker). For at innehaveren av et foretaksnavn skal nyte vern mot forvekselbare foretaksnavn må det foreligge bransjelikhet, og innsigers kjennetegn må oppfylle varemerkelovens krav om særpreg. Særpreg: Innsiger har registrert foretaksnavnet OSLO APARTMENTS AS. Patentstyret vil først måtte ta stilling til om dette kjennetegnet oppfyller varemerkelovens krav om særpreg. Det følger av sakens dokumenter at innsiger tilbyr utleie av møblerte leiligheter på korttidsbasis. Leilighetene er lokalisert innenfor Oslos grenser, og de fleste ligger i sentrum. Innsiger opplyser om at de disponerer 160 leiligheter. Det er allmenn viten at APARTMENTS betyr "leiligheter" på engelsk. Det er lite tvilsomt at foretaksnavnet OSLO APARTMENTS direkte angir, og umiddelbart vil oppfattes som, at det tilbys leiligheter i Oslo. Foretaksnavnet angir stedet, arten og formålet med innsigers tjenester, og er dermed uten varemerkerettslig særpreg, jf varemerkeloven 13, i henhold til foretaksnavneloven 3-2 første ledd. Innarbeidelse: Innsiger hevder at tiltross for manglende særpreg er foretaksnavnet OSLO APARTMENTS godt innarbeidet i markedet. For å kunne oppnå vern for et i utgangspunktet beskrivende kjennetegn må merket være innarbeidet gjennom bruk, jf varemerkeloven 2. Merket må være godt kjent og innarbeidet i omsetningskretsen som noens særlige kjennetegn. Innsiger anfører i denne sammenheng at de har leiet ut møblerte leiligheter på korttidsbasis siden 1990, og at firmaet via en navneendring ble etablert som OSLO APARTMENTS AS i I følge Foretaksregisterets kunngjøringer fremkommer det imidlertid at foretaksnavnet OSLO APARTMENTS AS ble registrert i Foretaksregisteret den 29. september Før dette, fra 20. februar 1995, var foretaket registrert i Foretaksregisteret under foretaksnavnet APARTEMENT SERVICE-OSLO APARTEMENTS AS. I forhold til innarbeidelse vil det avgjørende uansett være om innsiger kan godtgjøre at kjennetegnet er godt kjent og innarbeidet i omsetningskretsen som et særlig kjennetegn. Det må da sees hen til om omsetningskretsen kjenner merket, og oppfatter det som en angivelse av en kommersiell opprinnelse. Som dokumentasjon for innarbeidelse har innsiger sendt inn kopi av åtte forskjellige annonser fra ulike norske og utenlandske tidsskrifter, hvor OSLO APARTMENTS annonserer for sine utleietjenester. Fire av tidsskriftene er datert, hhv i 1996, 1998, 2001 og 2004.

3 Annen avd. sak nr I tillegg er det sendt inn informasjonsmateriell om OSLO APARTMENTS tjenester i to brosjyrer, en kalender fra 2009 og et lite "kalenderkort" fra Det er ikke opplyst om hvordan dette informasjonsmateriellet er distribuert ut i markedet eller i hvilket omfang distribusjonen er skjedd. Innsiger opplyser også om at foretaket for tiden annonserer på landets 72 flybusser som dekker alle de største byene i landet samt at de annonserer på internett som deres største annonseplass. Disse påstandene er ikke nærmere dokumentert. Ut fra den innsendte dokumentasjonen betviler ikke Patentstyret at OSLO APARTMENTS AS har annonsert gjennom ulike kanaler siden 1996, under kjennetegnet OSLO APARTMENTS. Det er imidlertid ikke lagt frem dokumentasjon som gjør Patentstyret i stand til å ta stilling til hvor kjent kjennetegnet er for omsetningskretsen fordi det ikke er vist til markedsundersøkelser, markedsandeler eller hyppigheten og omfanget av annonseringen. Patentstyret kan heller ikke legge avgjørende vekt på påstander fra innsigers side som ikke er dokumentert. I og med at innsiger ikke har et særpreget foretaksnavn og heller ikke har dokumentert innarbeidede rettigheter til OSLO APARTMENTS AS, har de ikke vern mot lignende foretaksnavn etter foretaksnavneloven 2-6 nr. 4, jf 3-2 første ledd. Patentstyret finner det derfor unødvendig å gå inn på forvekselbarhets- og bransjelikhetsspørsmål i forhold til foretaksnavnet OSLO APARTMENTHOTEL AS. På denne bakgrunn finner Patentstyret at innsiger ikke innehar kjennetegnsrettigheter som er til hinder for registreringen av foretaksnavnet OSLO APARTMETHOTEL AS etter foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Beslutning: Registreringen av foretaksnavnet OSLO APARTMENTHOTEL AS er ikke i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 og kravet om administrativ overprøving tas ikke til følge." En foreløpig klage over Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 27. oktober 2009, inneholdende begjæring om å bli tilstått en ytterligere frist for å inngi en nærmere begrunnelse av klagen, innkom fra OSLO APARTMENTS AS den 21. desember 2009, innen klagefristen. Ved Patentstyrets brev av 4. januar 2010 ble OSLO APARTMENTS AS meddelt frist til den 27. januar 2010 med å inngi en slik nærmere begrunnelse av klagen. Den 6. januar 2010 er faktura pålydende gjeldende klageavgift (faktura nr / ordre nr ) generert og sendt til OSLO APARTMENTS AS, med betalingsfrist satt til 5. februar Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 15. januar 2010, innen fakturafristens utløp.

4 Annen avd. sak nr En nærmere begrunnelse av klagen innkom den 20. januar 2010, innen utløpet av den meddelte fristforlengelse. Den 22. januar 2010, etter å ha foretatt en ny vurdering av saken i lys av den innkomne klage, jf. foretaksnavnelovens 3-7 fjerde ledd, besluttet Patentstyrets første avdeling å fastholde den tidligere beslutning av 27. oktober 2009 om at registreringen av foretaksnavnet OSLO APARTMENTHOTEL AS kan opprettholdes. Deretter er sakens dokumenter oversendt til Patentstyrets 2. avdeling for behandling av klagen. I den nærmere begrunnelsen av klagen, innkommet den 20. januar 2010, anfører OSLO APARTMENTS AS: Vi viser til ovennevnte samt Deres brev til oss datert 4. januar Vedlagt vil De finne et utvalg av hva vi har sett av redaksjonelle omtaler av vårt firma i tiden fra rundt 1997 og fremover samt en del av vår annonsering i samme periode. Vi vil understreke at dette materialet ikke representerer våre samlede aktiviteter, av den gode grunn at vi ikke oppbevarer alt slikt materiale over tid. Det vedlagte materiale dokumenterer at vi både arbeider lokalt (i Oslo-området) samt både på riks- og utenlandsbasis. Således dokumenterer bilagene at vi i perioden har hatt en rekke annonser; Innenriks i dagsaviser i Verdens Gang (19 stk. er vedlagt), annonser i Bergens Tidende, Lofotposten, Nordlands Framtid, Dagens Næringsliv (minst 9 annonser) Innenriks i fagblad (omtaler og annonser). 6 stk. Utenriks i magasiner: (Sverige og Tyskland): 4 stk. The Norseman (mest USA) nr. 4/2009 Massiv livsstilsmagasin (bl.a. distribuert på alle hotellrom i Choice-kjeden) desember 2009 (ikke vedlagt) Annonser i norske kataloger (Gule sider, turistinformasjon): 9 stk. Diverse, men vesentlig: Etter at internett er blitt betydelig mer aktuelt, har vi konsentrert vår annonsering i de forskjellige søkemotorer, så som GOOGLE, Kvasir, Finn, Oslo Surf, Facebook, Bing, Gule Sider, Startsiden og flere andre. I tillegg samarbeider vi med flere utenlandske aktører; som Apartment Service Ltd i London, Travel Library m.fl. Redaksjonelle omtaler i bl.a.:

5 Annen avd. sak nr Dagens Næringsliv helside 19/ Verdens Gang helside 18/ Dagsavisen helside 14/ Dagbladet 2/3 side 10/ Scan Magazine (utlandet) oktober 2009 Foruten dette har vi (har/har hatt) 4 brosjyrer på norsk og engelsk samt store og små kalendere som distribueres jevnlig til kunder over hele landet. (Vedlegges). Sist sommer kjørte vi også (fra april til juni pluss noe i juli) en 30 sek. reklamefilm på samtlige av landets flybusser. Her skulle vi nå vel personer. Dokumentasjon vedlagt. Avslutningsvis legger vi ved et kopiutsnitt av Aftenposten for torsdag 14. januar 2010 hvorav det under "Kunngjøringer" fremgår at Oslo byfogedembete har varslet om tvangsoppløsning av Oslo Apartmenthotel AS org.nr Uansett om tvangsoppløsning blir iverksatt eller ikke, imøteser vi Deres behandling av vårt krav om administrativ overprøving av foretaksnavnregistreringen av det nevnte firma. Det synes for oss som helt klart at man her med vilje har lagt seg så tett opptil vårt eksisterende og vel innarbeidete firmanavn hvilket vi sette svært liten pris på. Vi håper derfor at vi denne gang vil få medhold fra Patentstyret i vårt krav. Vi ber om å få den tilsendte dokumentasjon i retur ettersom mye av materialet er i original form og derfor er aktuelt å ta vare på. Ved svarfristens utløp den 9. mars 2010 var ikke innkommet noen imøtegåelse av klagen fra Oslo Apartmenthotel AS. Saken er deretter besluttet tatt opp til behandling og avgjørelse på foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er, slik saken nå er blitt opplyst, kommet til et annet resultat enn Første avdeling. Annen avdeling er enig med Første avdeling i at foretaksnavnet OSLO APARTMENTS AS i utgangspunktet mangler særpreg, og at det derfor ikke uten innarbeidelse har krav på vern etter foretaksnavnelovens 3-2 første ledd. Klageren har imidlertid dokumentert bruk av navnet i annonser og i redaksjonell omtale over en forholdsvis lang tidsperiode. Foretaksnavnet har også vært benyttet på klagerens internettsider (www.osloapartments.no) for en virksomhet som omfatter omkring 200 utleieenheter. Selv om annonseringen ikke har

6 Annen avd. sak nr vært spesielt omfattende eller intensiv, må den som følge av konsekvent og forholdsvis langvarig bruk anses som tilstrekkelig til at foretaksnavnet har ervervet varemerkerettslig særpreg, jf. varemerkelovens 13 første ledds tredje punktum. Det må derfor legges til grunn at klageren har krav på vern etter foretaksnavnelovens 3-2 første ledd. Foretaksnavnet OSLO APARTMENTHOTEL AS er registrert med virksomhetsangivelsen «drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant». I mangel av andre opplysninger legges det til grunn at registreringen samsvarer med foretakets faktiske eller planlagte virksomhet. Denne virksomheten er praktisk talt sammenfallende med klagerens virksomhet. Det foreligger bransjelikhet, jf. foretaksnavnelovens 3-3 første ledd. Idet kjennetegnene også er svært like, må det legges til grunn at det vil oppstå risiko for forveksling, og at foretaksnavnet OSLO APARTMENTHOTEL AS derfor er registrert i strid med lovens 2-6 nr. 4. Registreringen blir dermed å oppheve, jf. 3-6 første ledd. Det avsies slik kjennelse: Registreringen av foretaksnavnet OSLO APARTMENTHOTEL AS oppheves. Are Stenvik (sign.) Ole-Andreas Rognstad (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.)

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7907 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 041 Begjæringen gjelder: Visit Røros AS, Postboks 123, 7361 Røros Foretakets org. nr. 992 688 505 Fullmektig: NHO Reiseliv

Detaljer

PROTOKOLL. "45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8024 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 050 Begjæringen gjelder: Akers Bil AS, Refstad Allé 1, 0586 Oslo Foretakets org. nr. 982 631 352 Begjæring inngitt av:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7903 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 053 Begjæringen gjelder: Pareto Revisjon AS, Øvre Kråkenes 17, 5152 Bønes Foretakets org. nr. 989 087 126 Begjæring inngitt

Detaljer

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8025 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 044 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Brækhus, Arbins gate 7, 0253 Oslo Foretakets org. nr. 994 414 143 Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. "50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7777 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 006 Begjæringen gjelder: Dekk1 AS, Voll, Klepp Foretakets org. nr. 979 579 292 Fullmektig: Advokat Lars Bjarne Salte,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7905 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 033 Begjæringen gjelder: Aker's Hus Kafédrift AS, Stranden 71, 0250 Oslo Foretakets org. nr. 991 815 597 Fullmektig: Zacco

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8029 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2010 027 Begjæringen gjelder: Bring It, Fjellstien 7, 1618 Fredrikstad Foretakets org. nr. 894 878 452 Begjæring inngitt av:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7644 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/006 Arkivreferanse: 2006/00143 Begjæringen gjelder: Meiland Moments DA, Tromsø Foretakets org. nr. 989 324 616 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett.

PROTOKOLL. Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8192 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00119 Reg. nr. 251990 Søknads nr. 200903881 Registreringshaver: Kong Vinter AS, Skogvegen 21, 3560 Hemsedal (tidl. Slakk

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8021 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 008 Begjæringen gjelder: Paperless Accounting AS, Vestregata 42, 9008 Tromsø Foretakets org. nr. 993 853 364 Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0829013 (200408047)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0829013 (200408047) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7946 Int. reg. nr. 0829013 Nasj. ref. nr. 200408047 Prioritet: 2004.04.20 - DK VA 2004 01599 Registreringshaver: TrygVesta A/S, Ballerup, Danmark (tidl. Tryg

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8015 Reg. nr. 229 957 Søknad nr. 2004 12613 Registreringshaver: Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7684 Varemerkereg. nr. 216 973 Varemerkesøknad nr. 2002 00938 Søker / Innehaver: Hans Jørgen Lysglimt, Fredrikstad Innsiger: Økonomisk Rapport AS, Oslo Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8039 Int. reg. nr. 0956893 Nasj. ref. nr. 200804695 Int. reg. dato: 2008.02.04 Registreringshaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167 Neckarsulm,

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 235793 (200603446)

PROTOKOLL. Reg. nr. 235793 (200603446) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8082 Reg. nr. 235793 Søknad nr. 200603446 Registreringshaver: DVD Holding AS, Lønningsvegen 2, 5258 Blomsterdalen Fullmektig: Advokat Ernst G. Hansen c/o Advokatfirma

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7655 Varemerkesøknad nr. 2003 05031 Søker: Norske Siviløkonomers Forening, Oslo Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Foreliggende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8156 Patentsøknad nr. 20042259 Inndato: 2004.06.01 Løpedag: 2002.11.01 Prioritet: 2001.11.01 (US330842) og 2002.03.19 (US365169) PCT-nummer: PCT/US2002/35080

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8080 Søknad. nr. 200816327 Søker: The Gillette Company, One Gillette Park, MA02127 Boston, Massachusetts, USA (tidl. The Gillette Company, Prudential Tower Building,

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550)

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7952 Reg. nr. 242609 Søknad nr. 200709550 Registreringshaver: Posten Norge AS, Posthuset, Biskop Gunnerusgate 14, 0001 Oslo Fullmektig: Protector Intellectual

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7837 Patentsøknad nr. 2005 2858 PCT-nummer: PCT/EP03/12581 Søker: Almirall-Prodesfarma SA, Barcelona, Spania Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7916 Reg. nr. 236 810 Søknadsnr. 2006 05710 Innehaver: Marine Bioproducts AS, 5397 Storebø Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen Innsiger:

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8060 Patent nr. 323168 Patentsøknad nr. 20053351 Inndag: 2005.07.11 Løpedag: 2005.07.11 Patenthaver: Knut Reinhardt Hovden, Storgata 13A, 3183 Horten (tidl.

Detaljer