Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Overprøvingsbegjæring nr. KF Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr Begjæring inngitt av: Vital Forsikring ASA, Bergen Foretakets org. nr Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 31. januar 2008, hvorved innkommet begjæring om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet VITAL CARE NORDIC LTD ble besluttet ikke tatt til følge. Avgjørelsen ble sendt sakens parter samme dag. Det utenlandske foretaket VITAL CARE NORDIC LTD ble innført i Foretaksregistrert den 21. juni 2006, med følgende bransjeangivelse / næringskode: " Callsentervirksomhet" Begjæringen om opphevelse var begrunnet med at navnet på det norskregistrerte utenlandske foretaket VITAL CARE NORDIC LTD, org. nr , er egnet til å forveksles med det registrerte ordmerket VITAL, reg. nr ( ), innlevert den 30. august 1989, registrert for alle varer og tjenester i klassene 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34 og 35, samt en rekke nærmere angitte varer og tjenester i klassene 36 og 42, samt egnet til å forveksles med det registrerte kombinerte merket VITAL, reg. nr ( ), innlevert den 14. november 1989, registrert for en rekke nærmere angitte varer og tjenester i klassene 25, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 og 45, og at foretaksnavnet VITAL CARE NORDIC LTD således er innført i Foretaksregisteret i strid med foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4. Det registrerte kombinerte varemerket VITAL er gjengitt nedenfor:

2 2. avd. sak nr Reg. nr ( ) Begjæringen om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet VITAL CARE NORDIC LTD, jf. foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4, var videre begrunnet med at det er egnet til å forveksles med en rekke tidligere foretaksregistreringer, herunder VITAL FORSIKRING ASA, org. nr , registrert i Enhetsregisteret den 12. mars 1995 [Foretaksregisteret den 17. oktober 1988] med bransjeangivelse / næringskode Livsforsikring, VITAL EIENDOM AS, org. nr , registrert i Enhetsregisteret den 12. mars 1995 [Foretaksregisteret den 12. november 1988] med bransjeangivelse / næringskode Eiendomsforvaltning, og VITAL EIENDOMSFORVALTNING AS, org. nr , registrert i Enhetsregisteret den 19. februar 1995 [Foretaksregisteret den 12. desember 1988] bransjeangivelse / næringskode Eiendomsforvaltning. Registreringshaver har ikke uttalt seg under sakens behandling i Patentstyrets 1. avdeling. Med hensyn til innsigers anførsler vises til sakens dokumenter. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: Prinsippet om "først i tid best i rett" er et allment kjennetegnsrettslig prinsipp som følger av varemerkeloven 7 og forutsetningsvis av foretaksnavneloven 2-1 første ledd. Det er på det rene at innsiger har registrert sitt varemerke og sine foretaksnavn før motparten, og dermed har bedre prioritet. Foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 oppstiller et forbud mot registrering av foretaksnavn som er egnet til å forveksles med en annens kjennetegn (for eksempel andre foretaksnavn eller varemerker). For at innehaveren av et foretaksnavn skal nyte vern mot forvekselbare

3 2. avd. sak nr kjennetegn må det foreligge bransjelikhet, og foretaksnavnet må oppfylle varemerkelovens krav om særpreg. Da det er kjennetegnet VITAL innsiger påberoper seg som grunnlaget for innsigelsen, tar Patentstyret for enkelhets skyld utgangspunkt i varemerkeregistreringene av ordmerket VITAL, reg. nr og det kombinert merket VITAL, reg. nr Sistnevnte er registrert for blant annet telekommunikasjonstjenester i klasse 38 som omfatter callsentervirksomhet, som er registreringsinnehaverens foretaks oppgitte virksomhet. Kravet til bransjelikhet er dermed oppfylt. VITAL kan bety livskraftig, livsdyktig, livsviktig, betydelig eller noe som angår livet. I forhold til telekommunikasjonstjenester og spesielt callsentertjenester, kan dette si noe om innholdet ved at telefonene som håndteres dreier seg om livsviktige samtaler. Det kan også henspille på en kvalitet ved at telefonene håndteres på en livskraftig eller effektiv måte. Disse betydningene av ordet "vital" henspiller etter Patentstyrets syn på egenskaper og kvaliteter ved tjenestene, men er ikke direkte beskrivende. Innsigers kjennetegn VITAL anses dermed å inneha særpreg, om enn relativt svakt. Innsigers varemerke og registreringshavers foretaksnavn skiller seg fra hverandre ved at innsigers merke har en gjengivelse av en menneskekropp som gir assosiasjoner til noe livskraftig, mens foretaksnavnet har tilleggene CARE, NORDIC og LTD. Det foreligger derfor ikke kjennetegnsidentitet slik innsigers fullmektig hevder. NORDIC og LTD, angir geografisk virksomhetsområde og selskapsform og har dermed ikke atskillende evne. Sammenstillingen mellom VITAL og CARE gjør imidlertid etter Patentstyrets syn at forestillingsbilde blir et annet enn for innsigers varemerke. CARE kan oversettes til "omsorg" på norsk, og VITAL CARE fremstår dermed som en angivelse av livsviktig omsorg. Visuelt skiller innsigers kjennetegn VITAL og registreringshaverens foretaksnavn VITAL CARE NORDIC LTD seg blant annet fra hverandre ved at foretaksnavnet er betydelig lenger enn innsigers kjennetegn. Dette gjelder fonetisk også, men der kommer det i tillegg at registreringshavers foretaksnavn naturlig uttales på engelsk på grunn av teksten som kommer i tillegg til VITAL. Innsigers kjennetegn uttales derimot naturlig på norsk. Den delen av teksten som er lik visuelt vil dermed uttales forskjellig. Siden vi har kommet til at innsigers kjennetegn har en relativt svak grad av særpreg, antar vi at de assosiasjonsmessige, visuelle og fonetiske forskjellene vil være tilstrekkelig til at det ikke foreligger forvekslingsfare mellom innsigers og registreringshavers kjennetegn til tross for bransjelikhet. På denne bakgrunn får ikke innsiger VITAL FORSIKRING ASA medhold i sitt krav om at registreringen av NORSK VITAL AS som foretaksnavn må oppheves. Beslutning: Registreringen opprettholdes. Klage fra Vital Forsikring ASA over 1. avdelings avgjørelse, innkom til Patentstyret per faks den 31. mars Klagen er innkommet rettidig. Etter å ha foretatt en ny vurdering av saken i lys av den innkomne klage, jf. foretaksnavnelovens 3-7 fjerde ledd, besluttet Patentstyrets 1. avdeling å fastholde den

4 2. avd. sak nr tidligere beslutning av 31. januar 2008 om å opprettholde registreringen av foretaksnavnet. Deretter ble saksdokumentene oversendt Patentstyrets 2. avdeling for behandling av klagen. Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 6. juni 2008, innen fakturafristens utløp. I klagen anfører Vital Forsikring ASA: På vegne av Vital Forsikring ASA påklages med dette avgjørelsen fra Patentstyrets 1. avdeling av 31. januar Klagen er således rettidig innkommet. På vegne av klager må vi derfor opprettholde tidligere anførsel om at innklagedes foretaksnavn er i strid med foretaksnavneloven 2-1 som uttaler følgende: "Et foretaksnavn må ikke være identisk med et foretaksnavn som er, eller blir, registrert etter allerede innkommet melding til Foretaksregisteret, så fremt det ikke foreligger samtykke fra vedkommende rettighetshaver". Ftnavnl 2-6 uttaler følgende i pkt. 4: [Så fremt det ikke foreligger samtykke fra vedkommende rettighetshaver, må et foretaksnavn ikke:] være egnet til å forveksles med et varekjennetgn som etter lov 3. mars 1961 nr. 4 om varemerker har vern med eldre rett, eller med foretaksnavn... som har vern etter loven her". Første avdeling uttaler klart at klager har vært "først i tid" med å registrere både varemerke og foretaksnavn og således er "best i rett". Videre uttales klart at kravet til bransjelikhet er oppfylt. Klager bestrider ikke det som uttales om at "VITAL kan bety livskraftig, livsdyktig, betydelig eller noe som angår livet". Derimot skal det bestrides at denne betydningen har noe som helst beskrivende effekt i forhold til "callsentervirksomhet". Behandlende medlem uttaler at "[I] forhold til telekommunikasjonstjenester og spesielt callsentertjenester, kan dette si noe om innholdet ved at telefonene som håndteres dreier seg om livsviktige samtaler". Dette oppfattes ikke å være en relevant betraktning. "Vitale" callsentertjenester gir ikke noen fornuftig mening eller betydning og klager stiller seg undrende til at denne betydningen er vektlagt. Enn videre; uansett om det på noen måte skulle kunne være beskrivende, så er klagers varemerke gyldig registrert for disse tjenestene. Dersom Patentstyret nå skulle finne at merket ikke er registrerbart for disse tjenestene, vil det være irrelevant. For å få merket slettet som følge av at det er beskrivende, vil man måtte gå til et slettelsessøksmål. Behandlende medlems argumentasjon inneholder, slik klager ser det, ikke en uavhengig faktisk vurdering av forvekselbarhet.

5 2. avd. sak nr Det er videre helt klart at VITAL er det særpregede elementet når man ser kjennetegnene holdt opp mot hverandre. Som behandlende medlem riktig påpeker, vil elementene NORDIC LTD ikke ha adskillende effekt. Man kan da ikke ta med i betraktningen, slik behandlende medlem gjør, det forhold at disse beskrivende elementene gjør foretaksnavnet lenger, og at det er med på å forhindre forveksling. Det vil i så tilfelle være en svært enkel omgåelse av bestemmelsene; man vil ganske enkelt kunne omgå bestemmelsen ved bare å hefte på en rekke beskrivende elementer. Det er ikke en slik vurdering Patentstyret foretar ved behandling av varemerkesøknader; man må derfor kunne forvente at Patentstyret foretar samme vurdering i forhold til foretaksnavn som de gjør i varemerkesaker. Man står da igjen med elementet CARE. Dette er i seg selv også et beskrivende element uten adskillende effekt. Det finnes 213 treff i foretaksregisteret hvor "care" inngår som en del av foretaksnavnet. To foretak som utøver samme type virksomhet og hvor det eneste som skiller navnene er ordet "care", vil helt klart være gjenstand for forveksling. Dette gjelder særlig når klagers merke er så kjent i Norge som det utvilsomt er. Behandlende medlem uttaler at innsigers kjennetegn naturlig uttales på norsk og at søkers kjennetegn derimot vil uttales på engelsk. Fonetisk vil begge navn kunne uttales på både norsk og engelsk. Behandlende medlems oppfatning av uttalen til klagers kjennetegn synes å være en retrospektiv betraktning fordi VITAL er et generelt godt innarbeidet merke i Norge. Det må vektlegges sterkt at klagers merke ikke på noe vis har svak grad av særpreg i forhold til de tjenestene det her gjelder. Det er utvilsomt slik at for disse tjenestene vil klagers kjennetegn være både sterkt og velfungerende som angivelse av kommersiell opprinnelse. I denne betraktningen må også tas med at klagers kjennetegn er allment kjent i Norge og at det må ha krav på et utvidet vern etter vml 6, 2. ledd. Ettersom det her er snakk om identiske tjenester vil Kodak-vernet ikke være av særlig relevans, men ettersom det er så velkjent er det desto større grunn til å tro at kjennetegnene vil være gjenstand for forveksling. Dersom innklagedes foretaksnavn skulle bli akseptert for endelig registrering i Norge, vil det medføre en uthuling av det lovmessige vernet klager har fått i og med sine varemerkeregistreringer og foretaksnavneregistreringer. Vi ber på dette grunnlag og på vegne av klager om at første avdelings avgjørelse oppheves og at innklagedes foretaksnavn nektes registrering i Norge. Gjenpart av klagen fra Vital Forsikring ASA ble den 25. april 2008 oversendt registreringshaver, Vital Care Nordic Ltd., som ble meddelt frist til 27. mai 2008 til å inngi en eventuell imøtegåelse. Det var ikke innkommet noen uttalelse fra Vital Care Nordic Ltd. ved svarfristens utløp. Saken er deretter besluttet tatt opp til behandling og avgjørelse på det foreliggende grunnlag.

6 2. avd. sak nr Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til at 1. avdelings avgjørelse må bli å oppheve på grunn av uklare avgjørelsesgrunner. Vital Forsikring ASA har begjært opphevelse av registreringen av foretaksnavnet Vital Care Nordic Ltd. Første avdelings avgjørelse drøfter spørsmålet om forvekselbarhet mellom VITAL og VITAL CARE NORDIC LTD., og konkluderer med at Vital Forsikring ikke får medhold i sitt krav om at registreringen av NORSK VITAL AS som foretaksnavn må oppheves. Det fremgår imidlertid ikke av sakens dokumenter at noen slik registrering foreligger, og den har i hvert fall ikke vært tvistegjenstand. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves og saken sendes tilbake til 1. avdeling for ny avgjørelse. B. Stuevold Lassen (sign.) Arne Dag Hestnes (sign.) Are Stenvik (sign.)

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. "50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7777 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 006 Begjæringen gjelder: Dekk1 AS, Voll, Klepp Foretakets org. nr. 979 579 292 Fullmektig: Advokat Lars Bjarne Salte,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8021 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 008 Begjæringen gjelder: Paperless Accounting AS, Vestregata 42, 9008 Tromsø Foretakets org. nr. 993 853 364 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7684 Varemerkereg. nr. 216 973 Varemerkesøknad nr. 2002 00938 Søker / Innehaver: Hans Jørgen Lysglimt, Fredrikstad Innsiger: Økonomisk Rapport AS, Oslo Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550)

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7952 Reg. nr. 242609 Søknad nr. 200709550 Registreringshaver: Posten Norge AS, Posthuset, Biskop Gunnerusgate 14, 0001 Oslo Fullmektig: Protector Intellectual

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8169 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00104 Varemerkesøknad nr. 200812943 Søker: Visa Europe Ltd., 1 Sheldon Square, W26TT London, Storbritannia Fullmektig: Acapo

Detaljer

OSLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik

OSLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 17.01.2014 i Oslo tingrett, 12-117110TVI-OTIR/07 Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik Saken gjelder: Gyldigheten av Patentstyrets Annen avdelings avgjørelse om foretaksnavnet

Detaljer

AVGJØRELSE 13. januar 2015 Sak VM 14/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 13. januar 2015 Sak VM 14/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 13. januar 2015 Sak VM 14/009 Klager: Apotek Hjärtat AB Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Arne Dag

Detaljer

NOEN KOMMENTARER OM FORHOLDET MELLOM VAREMERKERETTEN OG DOMENENAVN UNDER.NO

NOEN KOMMENTARER OM FORHOLDET MELLOM VAREMERKERETTEN OG DOMENENAVN UNDER.NO NOEN KOMMENTARER OM FORHOLDET MELLOM VAREMERKERETTEN OG DOMENENAVN UNDER.NO Av advokat Kari Anne Lang-Ree 12 1. Innledning Et domenenavn er en unik adresse som identifiserer IP-adressen til en maskin på

Detaljer

OSLO TINGRETT 0 9 JAN2015. Avsagt: 07.01.2015 i Oslo tingrett. Saksnr.: 14-091446TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle

OSLO TINGRETT 0 9 JAN2015. Avsagt: 07.01.2015 i Oslo tingrett. Saksnr.: 14-091446TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle 0 9 JAN2015 J.nr: 2C14-048-0075 OSLO TINGRETT II Avsagt: Saksnr.: 07.01.2015 i Oslo tingrett. 14-091446TVI-OTIR/05 Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle Saken gjelder: Konsesjon for erverv av landbrukseiendom

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig:

BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig: BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig: D O M av 28. april 2003 i ankesak nr 02-02410 A/02 Haralds Printershop AS Hewlett-Packard Company Ankende part: Prosessfullmektig: Haralds Printershop AS Daglig

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Andreas Wahl og Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Andreas Wahl og Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale om kjøp av matvarer. Klager ble avvist som følge av manglende oppfyllelse av

Detaljer

NÆRINGSLIVETS KONKURRANSEUTVALG HEFTE NR. 45

NÆRINGSLIVETS KONKURRANSEUTVALG HEFTE NR. 45 UTTALELSER FRA NÆRINGSLIVETS KONKURRANSEUTVALG HEFTE NR. 45 SAKER INNKOMMET I 2004 Næringslivets Konkurranseutvalg Postboks 5250, Majorstuen, 0303 Oslo Middelthuns gate 27, 0368 Oslo Tlf. 23 08 81 11 Telefaks:

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

1. Begjæringen tas ikke til følge 2. Owe Grauphaugen tilpliktes å betale sakens omkostninger.

1. Begjæringen tas ikke til følge 2. Owe Grauphaugen tilpliktes å betale sakens omkostninger. TOBYF-2011-99682 INSTANS: Oslo byfogdembete - Kjennelse. DATO: 2011-07-01 KUN DOKNR/PUBLISERT: TOBYF-2011-99682 STIKKORD: Avtaleloven 32, forskrift om offentlige anskaffelser 11-10, 12- Midlertidig forføyning.

Detaljer

Kvinne ble ikke diskriminert på grunn av graviditet av oppdragsgiver

Kvinne ble ikke diskriminert på grunn av graviditet av oppdragsgiver Kvinne ble ikke diskriminert på grunn av graviditet av oppdragsgiver Saksnr. 11/1100 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 Dato for uttalelse: 7. mai 2012 X hevder at hun ble forskjellsbehandlet på grunn av

Detaljer

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 1. Innledning I det følgende vil vi komme med den årlige rapporteringen over klagestatistikk på telefonsalg, samt redegjøre for problemstillinger

Detaljer

Nemndsvedtak i sak 2010/07. Arbeidsmiljøskaddes landsforening ALF Offshore v/ Øystein Haugland Vassteigen 118 5141 FYLLINGSDALEN

Nemndsvedtak i sak 2010/07. Arbeidsmiljøskaddes landsforening ALF Offshore v/ Øystein Haugland Vassteigen 118 5141 FYLLINGSDALEN Nemndsvedtak i sak 2010/07 Klager: Arbeidsmiljøskaddes landsforening ALF Offshore v/ Øystein Haugland Vassteigen 118 5141 FYLLINGSDALEN Innklaget: ConocoPhillips Skandinavia AS Postboks 220 4098 TANANGER

Detaljer

Spørsmål praksis for inndragning av firmabil utover tre måneder er diskriminerende mot personer med nedsatt funksjonsevne

Spørsmål praksis for inndragning av firmabil utover tre måneder er diskriminerende mot personer med nedsatt funksjonsevne Spørsmål praksis for inndragning av firmabil utover tre måneder er diskriminerende mot personer med nedsatt funksjonsevne Kvinne med nedsatt funksjonsevne hevder at arbeidsgiver B sin regel om at firmabil

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. oktober 2010 i sak 2010/33

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. oktober 2010 i sak 2010/33 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede er tilsluttet en rammeavtale med.flere leverandører om levering av blant annet mobiltelefoni. Ved tildeling av kontrakt under rammeavtalen gjennomførte

Detaljer

Endring av Bioteknologinemndas navn og hjemmel til å gi felles forskrift om nemndas virksomhet

Endring av Bioteknologinemndas navn og hjemmel til å gi felles forskrift om nemndas virksomhet Helse- og omsorgsdepartementet Vår ref.: 2013/5105 Deres ref.: 1327/46 Dato: 30.10.2013 Endring av Bioteknologinemndas navn og hjemmel til å gi felles forskrift om nemndas virksomhet Bioteknologinemnda

Detaljer

11/2514 Diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne ved utleie av bolig

11/2514 Diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne ved utleie av bolig 11/2514 Diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne ved utleie av bolig Ombudet har vurdert lovligheten av utleieselskapets praksis for å avvise leietakere. Fredensborg Eiendomsselskap har i sin

Detaljer

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 Dommerfullmektig Camilla Rydgren Meland Saken gjelder: Tvist om gjennomføringsbonus gir grunnlag

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/10 Klager: A A/S v/advokatfirma B Innklaget: DnB Markets Postboks

Detaljer

11/547 07.03.2013. Klager hevdet at han ble diskriminert på grunn av etnisitet, språk og alder da han ikke fikk stillingen ved X.

11/547 07.03.2013. Klager hevdet at han ble diskriminert på grunn av etnisitet, språk og alder da han ikke fikk stillingen ved X. Vår ref.: Dato: 11/547 07.03.2013 Ombudets uttalelse Klager hevdet at han ble diskriminert på grunn av etnisitet, språk og alder da han ikke fikk stillingen ved X. Ombudet kom frem til at det ikke er grunn

Detaljer

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT I dette

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om rammeavtale for anskaffelse av mobiltelefoner. Tildelingskriteriene var ikke oppført i prioritert rekkefølge

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. oktober 2004 avsa Høyesterett dom i HR-2004-01671-A, (sak nr. 2004/213), sivil sak, anke, Ole Bjørn Gyving Hoppestad (advokat Audun Gjøstein til prøve) mot Volvo Personbiler Norge

Detaljer

Nytt i privatretten. Bundespatentgericht besluttet på denne bakgrunn å utsette saken og å forelegge Domstolen følgende prejudisielle spørsmål:

Nytt i privatretten. Bundespatentgericht besluttet på denne bakgrunn å utsette saken og å forelegge Domstolen følgende prejudisielle spørsmål: Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo Nyhetsbrev for informasjon på det privatrettslige området. Nr. 3/2004 IMMATERIALRETT VAREMERKERETT Innhold nr. 3: Immaterialrett 1 Varemerkerett

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer