Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Overprøvingsbegjæring nr. KF Begjæringen gjelder: Visit Røros AS, Postboks 123, 7361 Røros Foretakets org. nr Fullmektig: NHO Reiseliv v/ advokat Kjell Ola Berg, Postboks 5465 Majorstuen, 0305 Oslo Begjæring inngitt av: Visit Røros Olaug Arnhild Grådal, Osloveien 14 B, 7374 Røros Foretakets org. nr Fullmektig: Curo AS, Industriveien 53, 7080 Heimdal Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 23. juni 2009, hvorved innkommet begjæring om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet Visit Røros AS ble besluttet ikke tatt til følge. Gjenparter av avgjørelsen ble sendt sakens parter samme dag. Foretaket Visit Røros AS ble innført i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret i Brønnøysund den 31. mai 2008, under organisasjonsnummer , og med følgende bransjeangivelse / næringskode: " Reklamebyråer". Begjæringen om opphevelse var begrunnet med at foretaket Visit Røros AS både er identisk samt egnet til å forveksles med foretaksnavnet Visit Røros Olaug Arnhild Grådal, org. nr , registrert i Enhetsregisteret den 8. januar 2008 med bransjeangivelse / næringskode " Reklamebyråer", og at foretaksnavnet Visit Røros AS således er blitt innført i Foretaksregisteret i strid med bestemmelsene i foretaksnavnelovens 2-1 og 2-6 nr. 4.

2 2. avd. sak nr Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: Foretaksnavneloven 2-1: Patentstyret tar først stilling til anførselen om at Visit Røros AS er identisk med foretaksnavnet Visit Røros Olaug Arnhild Grådal, og således registrert i strid med foretaksnavneloven 2-1. Innsigerens fullmektig hevder at det må ses bort fra foretaksbetegnelsen Olaug Arnhild Grådal ved vurderingen av om de to kjennetegnene er identiske. Fra registreringsinnehaverens fullmektig sin side blir det anført at de to foretaksnavnene ikke er identiske, da angivelsen Olaug Arnhild Grådal er noe annet og mer enn en betegnelse av selve foretaksformen. Foretaksnavneloven 2-1 hjemler at et foretaksnavn må ikke være identisk med et foretaksnavn som er, eller blir, registrert etter allerede innkommet melding til Foretaksregisteret, såfremt det ikke foreligger samtykke fra vedkommende rettighetshaver. Det følger av foretaksnavnelovens forarbeider, Ot.prp. nr. 43 ( ) side 47, at kravet om at foretaksnavn ikke kan være identiske må tolkes bokstavelig. Et tall eller en bokstav vil være tilstrekkelig til å skille ellers like foretaksnavn. Ortografiske tegn, dvs. komma, punktum eller lignende vil imidlertid ikke ha tilstrekkelig adskillende evne. Likt med identiske foretaksnavn regnes også foretaksnavn som bare adskiller seg ved et prefiks eller suffiks som angir selskapsformen. For enkeltpersonforetak ser man bort fra innehaverens slektsnavn. Det fremgår således av forarbeidene til loven at man for enkeltpersonforetak skal se bort fra innehaverens slektsnavn ved vurderingen av om foretaksnavn er identiske. Det foreligger imidlertid lang og klar forvaltningspraksis for at to foretaksnavn ikke er identiske på tross av at de kun atskilles ved innehavers slektsnavn. Vi viser i denne sammenheng til Nærings- og handelsdepartementets skriv sendt Brønnøysundregistrene vedrørende Endring av firmaloven definisjon av identiske foretaksnavn av 24. november 2003, hvor følgende hitsettes: Et av hovedformålene bak lovendringen var å minimalisere skjønnsutøvelsen ved registrering, og en løsning som må kontrolleres manuelt vil være i strid med dette formålet. Hvis det ikke er mulig å få systemet til å se bort fra slektsnavn, må man derfor akseptere at to foretaksnavn for enkeltpersonsforetak ikke er identiske til tross av at de kun atskilles ved innehavers slektsnavn. Ved vurderingen av om de to kjennetegnene er identiske, skal det således etter sikker praksis ikke ses bort fra innehaverens slektsnavn, her Olaug Arnhild Grådal. Da kravet om at foretaksnavn ikke kan være identiske må tolkes bokstavelig, er merkene etter dette ikke å anse som identiske, jf. foretaksnavneloven 2-1. Patentstyret vil bemerke at dersom foretaksnavnene var å anse som identiske, ville registreringen ha skjedd i strid med foretaksnavneloven 2-1. Dette gir imidlertid ikke grunnlag for at kravet tas til følge ved administrativ overprøving. Krav om administrativ overprøving etter 3-6 kan bare grunnes på at et foretaksnavn er registrert i strid med lovens 2-6.

3 2. avd. sak nr Foretaksnavneloven 2-6 nr. 4: Patentstyret vil i det følgende ta stilling til anførselen om at Visit Røros AS er egnet til å forveksles med innsigerens registrerte foretaksnavn Visit Røros Olaug Arnhild Grådal, og således er i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Prinsippet om "først i tid best i rett" er et allment kjennetegnsrettslig prinsipp som følger av varemerkeloven 7 og forutsetningsvis av foretaksnavneloven 2-1 første ledd. Det er på det rene at innsigeren har registrert foretaksnavnet sitt i Foretaksregisteret før motparten og dermed har bedre prioritet. Foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 oppstiller et forbud mot registrering av foretaksnavn som er egnet til å forveksles med en annens kjennetegn. For at innehaveren av et foretaksnavn skal nyte vern mot forvekselbare kjennetegn må foretaksnavnet oppfylle varemerkelovens krav om særpreg. Innsigerens foretaksnavn består av merkeelementene VISIT RØROS og OLAUG ARNHILD GRÅDAL. VISIT er det engelske ordet for besøk/besøke. RØROS er en stedsangivelse. Sammenstillingen av det engelske ordet VISIT og stedsangivelsen RØROS betyr besøk Røros. For reklamebyråer, herunder annonse- og reklamevirksomhet, vil VISIT RØROS være direkte beskrivende, da det angir at virksomheten eksempelvis markedsfører Røros som reisested. Merkeelementet VISIT RØROS er på denne bakgrunn ikke særpreget, jf. varemerkeloven 13 første ledd. Merkeelementet OLAUG ARNHILD GRÅDAL angir et navn. Etter sikker varemerkerettslig teori og praksis anses navn å inneha varemerkerettslig særpreg. Vurderingen av om et kjennetegn er særpreget, skal avgjøres etter en helhetsvurdering av kjennetegnets merkeelementer. I foreliggende tilfelle består foretaksnavnet av et direkte beskrivende merkeelement, VISIT RØROS, og av det særpregede merkeelementet OLAUG ARNHILD GRÅDAL. Foretaksnavnet VISIT RØROS OLAUG ARNHILD GRÅDAL er etter dette i sin helhet særpreget, se varemerkeloven 13 første ledd. Hvorvidt kjennetegnet VISIT RØROS OLAUG ARNHILD GRÅDAL er egnet til å forveksles med kjennetegnet VISIT RØROS AS, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både bransjelikhet og kjennetegnslikhet mellom navnene blir vektlagt, jf. foretaksnavneloven 2-6 nr. 4, jf. varemerkelovens bestemmelser. Hva gjelder bransjelikheten, er innsigerens foretaksnavn registrert for Reklamebyråer, og det følger videre av Brønnøysundregistrenes kunngjøringer vedrørende foretaket at formålet med selskapet er annonse og reklamevirksomhet. Registreringsinnehaverens foretaksnavn er registrert for Reklamebyråer, og det følger videre av Brønnøysundregistrenes kunngjøringer vedrørende foretaket at formålet med selskapet er salg og markedsføring av Rørosregionen som reisemål. Da begge virksomhetene er registrert med samme bransjeangivelse, og denne virksomheten videre bekreftes av fullmektigene i deres brev til Patentstyret, finner Patentstyret det ikke tvilsomt at vilkåret om bransjelikhet er oppfylt, jf. foretaksnavneloven 3-3. Det neste spørsmålet blir etter dette om det foreligger kjennetegnslikhet.

4 2. avd. sak nr Felles for de to kjennetegnene er merkeelementet VISIT RØROS. I tillegg til dette felleselementet har registreringsinnehaverens foretaksnavn selskapsangivelsen AS, og innsigerens foretaksnavn merkeelementet OLAUG ARNHILD GRÅDAL. Siden VISIT RØROS ikke anses særpreget og dermed kun har vern mot identiske foretaksnavn, vil tillegget OLAUG ARNHILD GRÅDAL i innsigerens foretaksnavn og AS i registreringsinnehaverens foretaksnavn skape tilstrekkelig forskjell i registreringsinnehaverens foretaksnavn til at det kan registreres. Konsekvensen av å velge et så beskrivende foretaksnavn, er uansett at innsigeren ikke kan hindre andre i å registrere foretaksnavn som er lignende, men ikke identisk. Klager må således tåle at registreringsinnehaveren både har registrert og bruker VISIT RØROS AS som sitt forretningskjennetegn. Registreringsinnehaverens registrering av foretaksnavnet VISIT RØROS AS er følgelig ikke i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Beslutning: Registreringen av VISIT RØROS AS er ikke i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4, og kravet om administrativ overprøving tas ikke til følge. En begrunnet klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse innkom fra Visit Røros Olaug Arnhild Grådal den 20. august Klagen er innkommet rettidig. Den 28. august 2009, etter å ha foretatt en ny vurdering av saken i lys av den innkomne klage, jf. foretaksnavnelovens 3-7 fjerde ledd, besluttet Patentstyrets 1. avdeling å fastholde den tidligere beslutning av 23. august 2009 om at registreringen av foretaksnavnet Visit Røros AS kan opprettholdes. Deretter er sakens dokumenter oversendt til Patentstyrets 2. avdeling for behandling av klagen. Den 28. august 2009 er faktura pålydende gjeldende klageavgift (faktura nr / ordre nr ) generert og sendt til Visit Røros Olaug Arnhild Grådal v/ Curo AS, med betalingsfrist 27. september Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 3. september 2009, innen fakturafristens utløp. I klagen anfører Visit Røros Olaug Arnhild Grådal: Klage på opprettholdelsen av foretaksnavneregistreringen VISIT RØROS AS. Det inngis med dette klage i sak KF , idet klager mener at Patentstyrets vedtak er feil. Rettslig grunnlag for klagen er Foretaksnavneloven 3-7. Patentstyrets avgjørelse henviser til foretaksnavnelovens forarbeider:

5 2. avd. sak nr Ot.prp. nr 43 s 47 og tredje avsnitt under 2-1. "Kravet om at foretaksnavn ikke kan være identiske må tolkes bokstavelig. Et tall eller en bokstav vil være tilstrekkelig til å skille ellers like foretaksnavn. Ortografiske tegn, dvs. komma, punktum eller lignende vil imidlertid ikke ha tilstrekkelig adskillende evne. Likt med identiske foretaksnavn regnes også foretaksnavn som bare adskiller seg ved et prefiks eller suffiks som angir selskapsformen. For enkeltpersonforetak ser man bort fra innehaveren slektsnavn." Det er de to siste setningene som er relevante i dette tilfelle. "Slektsnavn" må i denne sammenhengen forstås som hele personnavnet. En annen tolkning ville føre til merkelige resultater. Etter vår trening vil det å "se bort fra" slektsnavnet, bety at man i registreringen Visit Røros Olaug Arnhild Grådal, står igjen med foretaksnavnet Visit Røros. "Likt med identiske foretaksnavn regnes også foretaksnavn som bare adskiller seg ved "et suffiks som angir selskapsformen". Dette betyr i vårt tilfelle at "Visit Røros AS" blir Visit Røros. Det er åpenbart at det man da står igjen med, er to identiske foretaksnavn. Registreringen av Visit Røros AS er ikke lovlig i henhold til 2-1, 1. Pkt, og må oppheves etter 3-7. Konsekvensen av at Patentstyrets vedtak blir stående betyr at flere aktører innenfor samme bransje kan opptre med likelydende navn. At selskapsformen skal være avgjørende for registreringen vil kunne gi svært negative utslag blant aktørene på markedet og skape forvirring blant forbrukerne. Dersom avgjørelsens fortolkning av "identisk"skulle være riktig, ville det føre til at det kunne etableres ei ubegrenset rekke VISIT RØROS-foretak med minimale og uvesentlige forskjeller. Vedtaket er klart i strid med et av hovedformålene bak foretaksnavneloven som er offentlighetens og andres behov for å identifisere et foretak og skille det fra andre. Vi mener derfor at Olaug Arnhild Grådals registrering har den virkning at ingen kan ta i bruk eller registrere et identisk navn jfr. 3-1, 2. ledd. Vi henstiller derfor til klageavdelingen å slette den omstridte foretaksregistreringen. I sin imøtegåelse datert 29. september 2009 uttaler Visit Røros AS: Det vises til brev 28. august 2009 fra Patentstyret vedrørende oversendelse av klage av 18. august s.å. over Patentstyrets vedtak 23. juni i ovennevnte sak. I klagen hevdes det at vedtaket lider av feil fordi det bygger på en gal forståelse av foretaksnavneloven 2-1. NHO Reiseliv bestrider med dette klagers påstand på vegne av vårt medlem Visit Røros AS.

6 2. avd. sak nr Fra denne siden anføres prinsipalt at Patentstyrets 2. avdeling ikke har hjemmel til å foreta en administrativ overprøving av problemstillingen. Krav om overprøving etter 3-6 kan bare begrunnes med at et foretaksnavn er registrert i strid med lovens 2-6, se blant annet avgjørelser fra Patentstyrets 2. avdeling 19. mai 2008, sak nr (Dekk1 AS) og 11. desember 2006, sak nr (Beautycare AS). Subsidiært anføres at klagen etter denne sidens oppfatning uansett ikke tas til følge da klagen baserer seg på en uriktig lovfortolkning. Som nevnt i vedtaket fra Patentstyrets 1. avdeling, må et foretaksnavn ifølge foretaksnavneloven 2-1 ikke være identisk med et foretaksnavn som er, eller blir, registrert etter allerede innkommet melding til Foretaksregisteret, såfremt det ikke foreligger samtykke fra vedkommende rettighetshaver. I henhold til bestemmelsens forarbeider, jf. Ot.prp. nr. 43 ( ) s. 47, skal kravet om at foretaksnavn ikke kan være identiske tolkes bokstavelig. Forarbeidene inneholder riktignok en uttalelse om at det for enkelpersonforetak skal ses bort fra innehavers slektsnavn. Som påpekt i Patentstyrets vedtak, må disse uttalelsene imidlertid anses som tilsidesatt gjennom fast og varig forvaltningspraksis. Det vises til brev 24. november 2003 fra Nærings- og handelsdepartementet til Brønnøysundregistrene, Endring av firmaloven definisjon av identiske foretaksnavn. I brevet åpner departementet for å innføre en praksis der to firmanavn skal anses som forskjellige, på tross av at de kun er atskilt ved innehavers slektsnavn. Bakgrunnen er registreringstekniske hensyn. Det hitsettes: ( ) Det fremgår direkte av forarbeidene at man for enkeltpersonforetak skal se bort fra innehavers slektsnavn ved vurderingen av om foretaksnavn er identiske (Ot.prp. nr. 43 ( ) s. 47). Vi ser at bestemmelsen i enkelte tilfelle ikke fremstår som logisk, for eksempel ved foretaksnavn som "Baker Brun" og Baker Hansen". I andre tilfeller, for eksempel der foretaksnavnet er svært spesielt, kan det imidlertid være gode grunner for å anse foretaksnavn som kun atskilles ved innehaveres slektsnavn som identiske. Et eksempel på dette kan være "AB?C1 Hansen" og "AB?C1Olsen". Dersom Foretaksregisteret nå ser at det ikke er teknisk mulig å gjennomføre denne bestemmelsen slik det opprinnelig ble besluttet, må man imidlertid finne en annen måte å løse problemet på. Et av hovedformålene bak lovendringene var å minimalisere skjønnsutøvelsen ved registrering, og en løsning som må kontrolleres manuelt vil være i strid med dette formålet. Hvis det ikke er mulig å få systemet til å se bort fra slektsnavn, må man derfor akseptere at to foretaksnavn for enkeltpersonsforetak ikke er identiske på tross av at de kun atskilles ved innehavers slektsnavn. Det er viktig at denne endringen fremkommer i det informasjonsarbeidet som skal gjøres av Foretaksregisteret og Patentstyret ( ). Ovennevnte innebærer at Visit Røros AS uansett ikke er å betrakte som identisk med Visit Røros Olaug Arnhild Grådal i foretaksnavnelovens forstand. Klageren kan følgelig heller ikke gis medhold dersom 2. Avdeling tar saken opp til realitetsbehandling. I tilsvar av 3. november 2009 uttaler Visit Røros Olaug Arnhild Grådal:

7 2. avd. sak nr Vi viser til Patentstyrets skriv datert 2. oktober 2009, vedlagt NHO Reiselivs brev av 29. september Der det anføres at Patentstyret ikke har hjemmel til å foreta en administrativ overprøving. Etter 3-6 er kravet at Den som mener at et registrert foretaksnavn krenker vedkommendes rettigheter etter 2-6 kan kreve at registreringen oppheves ved administrativ overprøving. Olaug Arnhild Grådal sin klage er blitt behandlet av Patentstyret. Vi mener det kan ikke være tvil om at det er hjemmel for å kreve administrativ overprøving. Vi mener at det må bero på en misforståelse at Patentstyret opprettholder registreringen av VISIT RØROS AS ut fra registreringstekniske hensyn. Både av lovteksten og forarbeidene går det klart frem at registreringen av VISIT RØROS AS må nektes. Det er ikke gjeldende rett at to identiske foretaksnavn er registrerbare. At det etter registreringspraksis ikke føres manuell kontroll medfører ikke at regelen i 2-1 endres. Foretaksnavnene er identiske i henhold til loven. Og gjeldende rett er at registreringen ikke kan opprettholdes. Det må skilles mellom Brønnøysundregisterets automatiske registreringskontroll og muligheten for manuell kontroll som ligger i at registreringshindre (absolutte eller relative) forelegges Patentstyret i etterkant. Om effektivitetshensyn tilsier at det ikke lar seg gjøre ved registrering, å kontrollere om to slektsnavn har adskillende evne for enkeltmannsforetak, medfører dette ikke at private selv kan håndheve kontrollen ved klage i etterkant av registreringen. Lovens system lagt opp klarere for relative registreringshindre. Det foregår ingen kontroll med relative registreringshindre, men det er opp til rettighetshaver selv å håndheve om andre foretak krenker ens rett etter 2-6. Det vil si at rettighetshaver selv må følge med på registrene og klage dersom deres rettigheter er krenket. Det er innlysende at det samme må gjelde for absolutte registreringshindre. Dersom en registrering foretas i strid med 2-1, er det åpenbart at rettighetshaver har krav på vern. Men han må etter lovens system påse vernet selv. Hensynet til konsekvent tolkning av Foretaksnavnelovens bestemmelser tilsier også at tilføyelsen AS i VISIT RØROS AS ikke er registrerbar. Vi viser her til dom i Oslo Tingrett av 7. April Her beholdt registreringen Canvas As tidsprioritet for Canvas som foretaksnavn overfor motholdt registrering av varemerket Kanvas. Begrunnelsen er at tilføyelsen av personnavn er lovpålagt, og da må personnavnet likestilles med suffikser som DA og AS selv om innehaverens navn kan være et karakteriserende element for enkeltmannsforetak. Retten mente altså at merket Canvas var beskyttelsesverdig selv etter at man fjerner personnavnet eller suffiksen. Etter vårt syn må en tilsvarende vurdering gjelde også for lov om foretaksnavn 2-1. Til slutt vil vi bemerke at konsekvensen av at registreringspraksis opprettholder to identiske foretaksnavn er at registreringen i Foretaksnavnregisteret verken tilbyr noen navnebeskyttelse, eller gir allmennheten mulighet til å skille mellom to foretaksnavn. Da vil rask en saksbehandling bety lite.

8 2. avd. sak nr Vi mener at vår klients tid og ressurser for å skape et firma av verdi er av slik betydning at hun har krav på vern etter Foretaksnavneloven. I et siste innlegg av 7. desember 2009 uttaler Visit Røros AS: Det vises til brev av 5. november 2009 fra Patentstyrets Annen avdeling, hvor det anmodes om uttalelse til brev datert 3. november 2009 fra Visit Røros Olaug Arnhild Grådal ved Curo AS. Det registreres at motparten i sin klage innleder med å sitere fra foretaksnavneloven 3-6 hvor det positivt gis uttrykk for at den registrering som eventuelt kan oppheves ved administrativ overprøvning er registrering i strid med lovens 2-6. Til tross for dette baserer motparten likevel hele sin argumentasjon på hvorvidt registreringen i dette tilfellet er i strid med lovens 2-1. Denne side kan ikke se at anførslene fra Curo AS bringer frem noe nytt som er av betydning for resultatet i saken. Vi opprettholder derfor våre tidligere fremførte anførsler. Som nevnt i brev av 29. september 2009, legger vi til grunn at Patentstyret ikke har hjemmel til å foreta administrativ overprøving av om en registrering er skjedd i strid med bestemmelsen om identiske foretaksnavn i foretaksnavneloven 2-1. Patentstyrets kompetanse til å foreta administrativ overprøvning reguleres av lovens 3-6, (se 3-7 om Patentstyrets Annen avdelings kompetanse). Det følger direkte av bestemmelsens ordlyd at slik overprøvning bare kan begrunnes med at et foretaksnavn strider mot lovens 2-6, som blant annet setter forbud mot registrering av foretaksnavn som er egnet til å forveksles med en annens kjennetegn. Problemstillinger etter 2-1 faller således klart utenfor. For så vidt gjelder spørsmålet om man i dette tilfellet eventuelt står overfor en registrering hvor det foreligger forvekslingsfare, og hvor denne således er i strid med lovens 2-6 nr 4, tiltrer denne side 1. Avdelings premisser i den forstand at man i dette tilfellet står overfor et tilfelle hvor motpartens slektsnavn inngår som en del av foretaksnavnet, og at kravet til kjennetegnslikhet derfor ikke er oppfylt. Den videre følge av dette er da at det heller ikke består noen forvekslingsfare. Til sist bemerkes at det under enhver omstendighet er vår oppfatning at motparten ikke kan høres med at Visit Røros AS skal anses som identisk med Visit Røros Olaug Arnhild Grådal i foretaksnavnelovens 2-1 forstand. Som vi tidligere har påpekt, følger det av fast og langvarig forvaltningspraksis til denne bestemmelsen at en innehavers slektsnavn anses for å ha tilstrekkelig adskillende evne. Klageren kan følgelig heller ikke gis medhold på dette punktet. Når det gjelder tingrettdommen som trekkes frem i uttalelsen fra Curo As (Oslo tingrett 7. april 2009), kan undertegnede ikke se at den har relevans for herværende sak. Dommen gjaldt spørsmål om selskapet Canvas Dyrø skulle få beholde sin tidsprioritet ved omdanning av selskapet fra enkeltpersonforetak til AS i 2007 og registrering av dette (Canvas AS) i foretaksregisteret. Domstolen kom til at bruken av navnet og registreringen fra 1989 stod seg i forhold til senere varemerkeregistreringer.

9 2. avd. sak nr Saken er deretter besluttet tatt opp til behandling. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling, og kan i det vesentlige slutte seg til avdelingens begrunnelse. I klagen anføres at registreringen av Visit Røros AS er i strid med klagerens rettigheter etter foretaksnavnelovens 3-1 annet ledd, og at Patentstyret kan prøve om registrering har skjedd i strid med denne bestemmelsen. Det fremgår imidlertid klart av lovens 3-6 at Patentstyrets kompetanse er begrenset til å prøve de registreringshindringer som er angitt i 2-6. Søkerens anførsler i klagesaken gjelder således i sin helhet forhold som ikke er gjenstand for prøvelse. Etter dette blir Første avdelings avgjørelse å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Are Stenvik (sign.) Ole-A. Rognstad (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.)

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8025 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 044 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Brækhus, Arbins gate 7, 0253 Oslo Foretakets org. nr. 994 414 143 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

PROTOKOLL. "45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8024 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 050 Begjæringen gjelder: Akers Bil AS, Refstad Allé 1, 0586 Oslo Foretakets org. nr. 982 631 352 Begjæring inngitt av:

Detaljer

PROTOKOLL. "50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7777 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 006 Begjæringen gjelder: Dekk1 AS, Voll, Klepp Foretakets org. nr. 979 579 292 Fullmektig: Advokat Lars Bjarne Salte,

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7644 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/006 Arkivreferanse: 2006/00143 Begjæringen gjelder: Meiland Moments DA, Tromsø Foretakets org. nr. 989 324 616 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7905 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 033 Begjæringen gjelder: Aker's Hus Kafédrift AS, Stranden 71, 0250 Oslo Foretakets org. nr. 991 815 597 Fullmektig: Zacco

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8021 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 008 Begjæringen gjelder: Paperless Accounting AS, Vestregata 42, 9008 Tromsø Foretakets org. nr. 993 853 364 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8039 Int. reg. nr. 0956893 Nasj. ref. nr. 200804695 Int. reg. dato: 2008.02.04 Registreringshaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167 Neckarsulm,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8029 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2010 027 Begjæringen gjelder: Bring It, Fjellstien 7, 1618 Fredrikstad Foretakets org. nr. 894 878 452 Begjæring inngitt av:

Detaljer

OSLO TINGRETT. 07.04.2009 i Oslo tingrett, 08-1 70507TVI-OTIW07. Dommer:

OSLO TINGRETT. 07.04.2009 i Oslo tingrett, 08-1 70507TVI-OTIW07. Dommer: OSLO TINGRETT Avsagt: Saksnr.: Dommer: 07.04.2009 i Oslo tingrett, 08-1 70507TVI-OTIW07 Tingrettsdommer Knut Erik Strøm Saken gjelder: Opphevelse av Patentstyrets avgjørelse om å oppheve registrering av

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0829013 (200408047)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0829013 (200408047) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7946 Int. reg. nr. 0829013 Nasj. ref. nr. 200408047 Prioritet: 2004.04.20 - DK VA 2004 01599 Registreringshaver: TrygVesta A/S, Ballerup, Danmark (tidl. Tryg

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01522-A, (sak nr. 2010/362), sivil sak, anke over dom, (advokat Ole Tokvam til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01522-A, (sak nr. 2010/362), sivil sak, anke over dom, (advokat Ole Tokvam til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 15. september 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-01522-A, (sak nr. 2010/362), sivil sak, anke over dom, Canvas AS (advokat Ole Tokvam til prøve) mot Staten v/nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7684 Varemerkereg. nr. 216 973 Varemerkesøknad nr. 2002 00938 Søker / Innehaver: Hans Jørgen Lysglimt, Fredrikstad Innsiger: Økonomisk Rapport AS, Oslo Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7655 Varemerkesøknad nr. 2003 05031 Søker: Norske Siviløkonomers Forening, Oslo Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Foreliggende

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 235793 (200603446)

PROTOKOLL. Reg. nr. 235793 (200603446) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8082 Reg. nr. 235793 Søknad nr. 200603446 Registreringshaver: DVD Holding AS, Lønningsvegen 2, 5258 Blomsterdalen Fullmektig: Advokat Ernst G. Hansen c/o Advokatfirma

Detaljer

Innst. O. nr. 79. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra næringskomiteen. Ot.prp. nr. 43 (2002-2003)

Innst. O. nr. 79. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra næringskomiteen. Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Innst. O. nr. 79 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra næringskomiteen Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Innstilling fra næringskomiteen om lov om endringer i lov om enerett til firma og andre forretningskjennetegn

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550)

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7952 Reg. nr. 242609 Søknad nr. 200709550 Registreringshaver: Posten Norge AS, Posthuset, Biskop Gunnerusgate 14, 0001 Oslo Fullmektig: Protector Intellectual

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7885 Reg.nr. 235 243 Søknadsnr. 2006 02403 Søker / innehaver: Pharmalogica AS, Postboks 77 Smestad, 0377 Oslo Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg,

Detaljer

OSLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik

OSLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 17.01.2014 i Oslo tingrett, 12-117110TVI-OTIR/07 Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik Saken gjelder: Gyldigheten av Patentstyrets Annen avdelings avgjørelse om foretaksnavnet

Detaljer

LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. INNHOLD

LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. INNHOLD Page 1 of 20 LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. DATO: LOV-1961-03-03-4 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT: SIST-ENDRET: LOV-2005-06-17-90 fra 2008-01-01 ENDRER: SYS-KODE:

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND

Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND VEDTAK Sak nr.: 13/598 Dato: 27. september 2013 Klager: Innklaget: Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND og Svein Bjarne Nesbø, Nytorvet

Detaljer

OSLO BYFOGDEMBETE KJENNELSE. Avsagt: 1. februar 2013 I 2-083299TVA-OBYF/2. Advokat Magnus Hellesylt. Bygdøy Alle 53 AS. mot

OSLO BYFOGDEMBETE KJENNELSE. Avsagt: 1. februar 2013 I 2-083299TVA-OBYF/2. Advokat Magnus Hellesylt. Bygdøy Alle 53 AS. mot OSLO BYFOGDEMBETE KJENNELSE Avsagt: 1. februar 2013 Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: I 2-083299TVA-OBYF/2 dommer Rune Klausen Klage over utlegg Bygdøy Alle 53 AS Advokat Magnus Hellesylt mot Carita AS Advokat

Detaljer

Innst. 101 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 6 L (2009 2010)

Innst. 101 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 6 L (2009 2010) Innst. 101 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 6 L (2009 2010) Innstilling fra justiskomiteen om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) Til Stortinget 1. Sammendrag

Detaljer

Ekstraordinær lagdommer. Ankende part Leif Haugo Advokat Tor Jacob Aabelvik. Ankemotpart Finansdepartementet Advokat Sin Kristin Kristiansen

Ekstraordinær lagdommer. Ankende part Leif Haugo Advokat Tor Jacob Aabelvik. Ankemotpart Finansdepartementet Advokat Sin Kristin Kristiansen S BORGARTING LAGMANNSRETT I.]~ Avsagt: 26.04.2006 Saksnr.: Dommere: 05-036995AS1-BORG/O1 Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Tone Aasgaard Mette Jenssen Svein Dahl Ankende part Leif Haugo Advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 11. oktober 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-01939-A, (sak nr. 2012/23), sivil sak, anke over dom, Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Thue til prøve) mot Norwegian

Detaljer