PROTOKOLL. " Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. "50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler""

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Overprøvingsbegjæring nr. KF Begjæringen gjelder: Dekk1 AS, Voll, Klepp Foretakets org. nr Fullmektig: Advokat Lars Bjarne Salte, Sandnes Begjæring inngitt av: Dekk 1 AS, Godvik, Bergen Foretakets org. nr Fullmektig: Advokat Vidar Broder Lund AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 17. september 2007, hvorved innkommet begjæring om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet DEKK1 AS ble besluttet ikke tatt til følge. Avgjørelsen ble sendt sakens parter samme dag. Endringen av foretaksnavnet til org. nr fra JOHS LUNDE DEKKSERVICE HOLDING AS til DEKK1 AS ble innført i Foretaksregistrert og Enhetsregisteret 20. februar Foretaket er registrert med følgende bransjeangivelse / næringskode: " Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler" Begjæringen om opphevelse var begrunnet med at foretaksnavnet DEKK1 AS, org. nr , er egnet til å forveksles med navnet på foretaket DEKK 1 AS, org. nr , innført i Foretaksregisteret og Enhetsregisteret den 20. februar 2007 (samme dag som DEKK1 AS, men etter tidligere innlevert registermelding) med næringskoden Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler, og at foretaksnavnet DEKK1 AS således er innført i Foretaksregisteret i strid med foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4.

2 2. avd. sak nr Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: Prinsippet om "først i tid best i rett" er et allment kjennetegnsrettslig prinsipp som følger av varemerkeloven 7 og forutsetningsvis av foretaksnavneloven 2-1 første ledd. Selv om foretaksnavnene er registrert i Foretaksregisteret samme dag, bygger innsigers navneendring på en tidligere melding til Foretaksregisteret enn registreringsinnehaverens registreringsmelding. Innsigers foretaksnavn har dermed bedre prioritet jf. foretaksnavneloven 3-1. Dette er heller ikke omstridt. Foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 oppstiller et forbud mot registrering av foretaksnavn som er egnet til å forveksles med en annens kjennetegn (for eksempel andre foretaksnavn eller varemerke). For at innehaveren av et foretaksnavn skal nyte vern mot forvekselbare kjennetegn må det foreligge bransjelikhet, og foretaksnavnet må oppfylle varemerkelovens krav om særpreg. Både innsigers og registreringsinnehavers foretaksnavn innehar de tre elementene DEKK, 1 og AS. DEKK angir hva virksomheten dreier seg om og AS angir foretakets selskapsform. Disse elementene er altså generelle beskrivende elementer som mangler særpreg og som ingen kan få enerett til å bruke i sin virksomhet. Når det gjelder tallet 1 er Patentstyret av den oppfatning at dette er en vanlig kvalitetsangivelse som angir at innsigeren er nr. 1 eller best innen sin bransje. Dette går også frem av Patentstyrets Annen avdeling sin avgjørelse nr TELECOM 1, hvor de sier at tallet 1 ikke gir nok særpreg når det dominerende ordet er så beskrivende. Dette synet kan etter behandlende medlems syn overføres direkte til denne saken, jf. ovenfor om DEKK. Innsiger kan således ikke sies å ha oppnådd noe vern for DEKK 1 AS. Konsekvensen av å velge et så beskrivende foretaksnavn, er uansett at klager ikke kan hindre andre å registrere foretaksnavn som er lik, men ikke identisk. At registreringsinnehaveren ikke har mellomrom mellom DEKK og 1, mens innsiger har det, er tilstrekkelig til å fastslå at foretaksnavnene ikke er identiske. Når det gjelder varemerkesøknaden/-registreringen som trekkes frem av innsiger, skal det bemerkes at merket som er registrert er et kombinert merke hvor teksten DEKK 1 er ansett åpenbart uregistrerbar. I det søkte ordmerket er Patentstyrets foreløpige vurdering at merket mangler det nødvendige særpreg for å kunne registreres. Bruk av logoutformingen ligger utenfor vurderingen av foretaksnavneregistreringen og vil derfor ikke behandles i denne saken. Likeledes er registreringen av den nevnte domenenavnene irrelevante i den nærværende saken. I og med kravstiller ikke har oppnådd noe kjennetegnsrettslig vern for DEKK 1 AS, er det ikke avgjørende at det foreligger bransjelikhet, eller hvorvidt det foreligger forvekslingsfare mellom DEKK 1 AS og DEKK1 AS. Patentstyret finner på bakgrunn av en helhetsvurdering at en registrering av DEKK1 AS ikke innebærer en krenking av innsigers registrerte foretaksnavn etter foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Beslutning: Registreringen opprettholdes. Klage fra Dekk 1 AS, Godvik, Bergen (heretter kalt Dekk 1) over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse, innkom den 19. september Klagen er innkommet rettidig.

3 2. avd. sak nr Den 23. november 2007, etter å ha foretatt en ny vurdering av saken i lys av den innkomne klage, jf. foretaksnavnelovens 3-7 fjerde ledd, besluttet Patentstyrets 1. avdeling å fastholde den tidligere beslutning av 17. september 2007 om å opprettholde registreringen av foretaksnavnet Dekk1 AS. Deretter ble saksdokumentene oversendt Patentstyrets 2. avdeling for behandling av klagen. Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 5. desember 2007, innen fakturafristen. I klagen anfører Dekk 1: [ ] I nevnte avgjørelse [ vedtak av Klagesak KF ] konkluderer Patentstyret med, på bakgrunn av en helhetsvurdering, at registreringen av Dekk1 AS ikke innebærer en krenking av innsigers foretaksnavn Dekk 1 AS i henhold til foretaksnavnelovens 2-6 nr 4. Vi mener at nevnte avgjørelse er uriktig, og vi klager herved avgjørelsen inn til Patentstyrets 2. avdeling på vegne av innsiger. Vi har vært i kontakt med Patentstyret i dag og fått bekreftet at klagen anses ankommet innen fristen dersom den er mottatt av Patentstyret pr. fax den 19. november Utgangspunkt for klagen. Det faktiske utgangspunkt er at det er registrert 2 firma med navn som oppfattes som helt like og som stadig blir gjenstand for forveksling. Firmaene opererer i samme bransje, og dette medfører forveksling bl.a. hos kunder, medkontrahenter og Postvesen. Det er ikke omstridt at innsigers selskap Dekk 1 AS har beste prioritet, jf. foretaksnavnelovens 3-1. Det er også et faktum at innsiger har fått registrert sine varemerker hos Patentstyret med registreringsnummer og Det kan tilføyes at registreringsinnehaveren (Dekk1 AS) har foretatt sin endring av foretaksnavn vel vitende om at innsiger allerede hadde etablert selskapet Dekk 1 AS. Videre kan det se ut som om at registreringsinnehaveren også har søkt å kopiere innsigers firmalogo og varemerke. Registreringsinnehavers firmamerke finnes som vedlegg 1 (feilsendt retur av konvolutt sendt fra Dekk1 AS). Registreringsinnehaver har også registrert selskapet Dekk En AS (foretaksnummer ). Dette antakelig for å sikre seg dersom innsiger få medhold i denne klage. Begrunnelser for klagen. Foretaksnavnet Dekk1 AS er i strid med lov, jf Foretaksnavneloven 2-5. Dette på grunnlag av bl.a. følgende 2 forhold: a) Foretaksnavnelovens 2-1.

4 2. avd. sak nr Dekk1 AS sin foretaksregistrering er i strid med lovens 2-1. Vi er klar over at et tall eller en bokstav kan være tilstrekkelig til å skille ellers like foretaksnavn. Et sløyfet mellomrom mellom 2 tegn kan derimot ikke ansees å være tilstrekkelig for atskillelse. I dette tilfellet består den eneste endring i at registreringsinnehaver har sløyfet et tomt mellomrom mellom ordet Dekk og 1. Dette er en endring som ikke oppfattes av rimelig oppmerksomme og velunderrettede gjennomsnittsforbrukere. Det bekreftes av en markedsundersøkelse gjengitt nedenfor. Et manglende mellomrom mellom to like ord eller tegn kan følgelig ikke være tilstrekkelig til å skille 2 ellers helt like foretaksnavn fordi de 2 navn oppfattes å være identiske. Det kan tilføyes at et manglende mellomrom heller ikke kan komme frem i muntlig tale. Konklusjonen på dette er at de to foretaksnavn må ansees å være identiske i henhold til foretaksnavnelovens 2-1, og registreringen av Dekk1 AS er følgelig i strid med nevnte bestemmelse. b) Foretaksnavnelovens 2-6, 4. Det fremgår ovenfor at innsigers selskap Dekk 1 AS har fått registrert sitt varemerke (registreringsnummer ). Dette er et kombinert merke og et figurmerke med navnet Dekk 1. Det sier seg selv at navnet på registreringsinnehavers selskap er egnet til å forveksles med nevnte registrerte varemerke og at registreringsinnehavers navneregistrering således er forbudt i henhold til Foretaksnavnelovens 2-6. nr 4. Forvekslingsfaren er sterk på grunn av selskapenes kjennetegnslikhet og deres vareslagslikhet. Omsetningskretsen bringes til å tro at varene har samme kommersielle opprinnelse. Innsiger har også andre varemerkesøknader til behandling hos Patentstyret. Innsigers foretaksnavn isolert oppfyller dessuten kravet til særpreg som er definert i Varemerkelovens 13. Selv om ordene Dekk og 1 er vanlige betegnelser, gir kombinasjonen av ordet og tallet 1 et særpreg. Selv om sammensetningen er enkel, så er den uvanlig og lett gjenkjennbar. Sammensetningen sperrer heller ikke andre aktører verken fra å bruke Dekk eller 1 i sitt navn, og det er da intet til hinder for at en konkurrent for eksempel bruker navnet Dekk 3, se mer nedenfor. Vi har utallelige eksempler på at enkle bokstav-, ord- og tallkombinasjoner gir særpreg. Ingen er i tvil om hva TV 2, NRK 2, Apotek 1, Sparebank 1, Fjord1, MX Sport osv står for. Det vises for øvrig til Patentstyrets registrering nr hvor 0 TAXI er blitt registrert som et ordmerke. Det betyr at merket etter Patentstyrets oppfatning har et særpreg i henhold til Varemerkelovens 13. Det avgjørende er hvordan omsetningskretsen oppfatter navnet/merket. Dekk 1 AS og konsernselskapet Taxi 1 AS har en felles profil utad med bl.a. et 1-tall i ring bak navnet. De to selskapene har foretatt en fersk markedsundersøkelse for å få dokumentert hvorledes kundekretsen identifiserer og oppfatter navnene og selskapene. Rapporten finnes som vedlegg 2. Den er utarbeidet av SMI som representerer en av de fremste miljøer i Norge på kvalitative og kvantitative undersøkelser for næringsliv og offentlig virksomhet. Nærmere data om selskapet finnes på Som man ser av rapporten svarer over 80% at de oppfatter TV2, TV3 og TV4 som forskjellige ulike selskaper. Tallet bak oppfattes som en del av navnet og ikke som en angivelse av fødselsdato eller kvalitet. Man har like utslag for svarene på de tilsvarende

5 2. avd. sak nr spørsmål for navnene Taxi 1, Taxi 2 og Taxi 3. Det samme gjelder selskapsnavnene Dekk 1 og det tenkte (i dag ikke-eksisterende) navn Dekk 2. Rapporten dokumenterer klart at slike enkle navnkombinasjoner kan gi særpreg i henhold til varemerkelovens 13. Konklusjonen er at flere like navn gir forskjellig særpreg når det er forskjellig tall bak navnene. Den siste delen av undersøkelsen er spesielt interessant for problemkomplekset i avsnitt a) ovenfor. Spørsmålet i undersøkelsen var om de spurte oppfattet et navn som samme selskap, selv om navnet ble skrevet med eller uten mellomrom. Som man ser så er svaret overbevisende ved at en overveldende majoritet ikke greier å skjelne mellom f. eks. TV 2 og TV2. Det samme gjelder for innsigers foretaksnavn Dekk 1 AS og for registreringsinnehavers navn Dekk1 AS Kort oppsummert dokumenterer denne rapporten at selv helt vanlige bokstav- og tallkombinasjoner som er omhandlet av denne sak er tilstrekkelig for at et navn kan få særpreg med en distinktiv evne. Dekk 1 er med andre ord et navn som gir omsetningskretsen en garanti for varens kommersielle opprinnelse, og at navnet setter omsetningskretsen i stand til å skille selskapets varer fra andre leverandører. Det fremgår av Norsk Lovkommentars note 69 til Varemerkelovens 13 at spørsmålet om et merke har det nødvendige særpreg til å bli oppfattet som varemerke, skal vurderes ut fra hvordan det vil oppfattes i den relevante kundekrets. Kundekretsen for f.eks. forbrukervarer forusettes å bestå av alminnelig opplyste, rimelig oppmerksomme, velunderrettede gjennomsnittsforbrukere, jf. sak C-342/97 Lloyd. Den vedlagte rapport dokumenterer etter vår oppfatning at Dekk 1 tilfredsstiller kravet til særpreg etter varemerkelovens 13. Som nevnt ovenfor ivaretar navnet behovet for friholdelse ved at andre aktører fritt kan benytte navnet Dekk i kombinasjon med et (annet) tall. Dekk 1 monopoliserer følgelig ikke verken Dekk eller 1, men kun kombinasjonen. Dette er i tråd med vanlig praksis fordi det finnes utallige varemerker som består av enkeltelementer som ikke er distinktive. De ikkedestinktive elementer forblir i utgangspunktet i det fri, til tross for registrering av merket som en helhet. Dette er uttrykkelig uttalt i Varemerkelovens 15 første ledd. Det kan tilføyes at innsiger mener at registreringsinnehavers registrering er i strid med lov også fordi registreringen antas å være i strid med god forretningsskikk. Dette vises ved at registreringsinnehavers først søkte å kjøpe navnet Dekk 1 AS og webadressen. Da dette ikke lot seg gjennomføre har registreringshaver foretatt registrering med et i praksis identisk navn og benyttet et firmamerke/uregistrert varemerke som har et utpreget likhetstrekk med innsigers navn og registrerte varemerke. Det må være klart at registreringshaver ikke har adgang til å benytte sitt uregistrerte varemerke Dekk 1. Det fremgår ovenfor at registreringsinnehaver heller ikke kan få adgang til å benytte foretaksnavnet Dekk1 AS.

6 2. avd. sak nr I sin imøtegåelse datert 27. desember 2007 uttaler Dekk1 AS, Voll, Klepp (heretter kalt Dekk1): INNLEDNING Undertegnede representerer Dekk1, heretter benevnt innklagede, i forbindelse med krav om administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn. Det er gitt frist til for imøtegåelse av klagen og tilsvaret er således rettidig. For at foretaksnavnet Dekk 1 skal ha vern mot lignende kjennetegn må klagerskjennetegn ha den beste tidsprioritet, oppfylle varemerkeloven 13 krav tilsærpreg (jf foretaksnavneloven 3-2) og foretakene må drive virksomheter av samme eller lignede slag (jf. foretaksnavneloven 3-3). Klager og innklagede vil ved driftsoppstart hos klager operere innenfor samme bransje. SAKENS FAKTISKE SIDER Klagen fra motparten inneholder en rekke faktiske feil og en vil fra denne side kort gå gjennom relevant faktum i saken. Dekk1 (innklagede) har i dag 22 butikker i drift eller under oppstart og er representert i flere av landets fylker. Samlet omsetning for 2007 vil bli ca. NOK 260 millioner og det er budsjettert omsetning for 2008 med ca NOK 390 millioner. Foretaksnavnet til innklagede ble bestemt i oktober/november 2006 uten at det ble innsendt noen registreringsmelding pga at en ville vente til navnet ble lansert gjennom en massiv markedsføringskampanje. Innklagede var pådette tidspunktet ikke kjent med at det forelå andre som hadde registrert et domene som var likt det påtenkte foretaksnavnet. Forut for lanseringen i mars 2007 ble innklaget klar over at klager oppebar domenerettighetene til Da dekk1 var det nye navnet til innklagede, ble klager kontaktet med tanke på å få overdratt domenet. I den forbindelse ble det fremsatt et tilbud fra klager om overdragelse avdomene mot å utbetale kr ,- Tilbudet ble avvist da innklagede oppfattet det som unødvendig å utbetale penger til en domenehai. Bevis: Kopi av mail datert , vedlegg 1 Kontakten mellom partene ble imidlertid ikke avsluttet og det ble bla holdt et møte mellom partene Forhandlingstema hadde frem til den tid vært overdragelse av domene dekk1.no. På dette møte ble innklagede plutselig fortalt at klager hadde registrert et selskap med samme navn som domenet. Tilbudet om overdragelse ble nå omfattet til også å gjeldeforetaket til klager og en fikk alternative forslag til løsninger ved maildagen etter møte. Bevis: Kopi av mail datert , vedlegg 2. Innklagede undersøkte ved utarbeidelse av sin registreringssøknad om det forelå noen registrering som påstått av klager. Det var per ikke noen slik registrering og innklagede sendte deretter inn sin søknad. Innklagede hadde på et tidlig tidspunkt fått

7 2. avd. sak nr utarbeidet et varemerke som skulle benyttes som kjennetegn i forbindelse med lanseringen. Utarbeidelsen av dette kjennetegnet har ikke noen forbindelser til kjennetegn som tilhører den kommersielle sfære knyttet rundt Taxi1/Dekk 1. Det medfører således ikke riktighet at innklaget har søkt å etterligne Dekk 1 sitt kjennetegn, alt i februar ble det foretatt en forundersøkelse i Patentstyret. Det ble lagt ned store ressurser i desember 06/januar 07 for å få utarbeidet adekvat profilering/internettside. Bevis: Kopi av forundersøkelse fra Patentstyret, vedlegg 3 Bevis: Kopi av varemerke/logo fra innklagede, vedlegg 4 Logoen til innklagede ble første gang vist offentlig i forbindelse med trykk på Bryne FK sine fotballdrakter. Bevis: Kopi av Stavanger Aftenblad datert , vedlegg 5 Rundt ble en massiv lanseringskampanje budsjettert til ca. 1,3 millioner lansert. Etter at logoen til innklagede ble vist offentlig, har klager forandret sin logo slik at den er svært lik innklagedes logo. Det fremgår av brev datert fra klager til Brønnøysund registrene at tallet 1 var innrammet i en sort firkant. Ovennevnte brev var vedlagt opprinnelig klage til Patentstyre. Det fremlegges også som bevis utskrift av hjemmeside til klager datert og annen dokumentasjon som viser utviklingen i klagers bruk av kjennetegn. Bevis: Utskrift hjemmeside datert , vedlegg 6 Bevis: Brev fra klager til Eniro datert ,vedlegg 7 Bevis: Varemerkeregistrering datert , vedlegg 8 Klager har nå også opprettet en nettside hvor det søkes etter dekkforhandlere som vil benytte seg av klagers kjennetegn og de tekniske løsningene som eksisterer for internetthandel. Det er fremdeles ikke mulig å få legge inn noen bestilling på dekk hos klager. Nettsidens struktur og presentasjon er lagt tett opp til den siden som innklagede benytter seg av. Utover domene dekk1 har Taxi 1 også registrert en rekke andre domener. For eksempel er kran1, tank1, cargo1, trafikk1 og hotell1 domeneregistreringer foretatt av Taxi 1. Det kan derfor ikke medføre riktighet at Taxi 1 forberedte oppstart av virksomhet innen dekkbransjen høsten Hele forretningskonseptet til klager/morselskap er å legge beslag på generelle og beskrivende navn, med håp om å kunne tjene penger på videresalg. Bevis: Utskrift Norid, vedlegg 9 Det er innklagedes oppfatning at klager på en kynisk og rettstridig måte søker å utnytte den goodwill som innklagedes kjennetegn nå representerer. Klager har konsekvent søkt å tilpasse logo og nettside for å være egnet til å forveksles med innklagede sin logo/nettside. En viser særlig til at figurelementet i klagers logo har blitt endret til en sirkel og senere blitt flyttet fra en posisjon under foretaksnavnet, til en posisjon rett etter. Det har vært noe korrespondanse og det fremlegges som: Bevis: Kopi av brev fra adv. Salte datert , vedlegg 10 Bevis: Kopi av brev fra adv. Salte datert , vedlegg 11

8 2. avd. sak nr For ytterliggere å belyse de omfattende ressurser som ble benyttet av innklagede i desember 06/jan 07 for å utvikle profilering og internettside fremlegges som: Bevis: Kopi av mail datert fra Lokomotiv reklamebyrå m/profilmanual, vedlegg 12 Bevis: Kopi av faktura fra Lokomotiv datert , vedlegg 13 Bevis: Kopi av oppdragsbekreftelse Norsk Kunde og Medlemsutvikling datert , vedlegg 14 SAKENS RETTSLIGE SIDE Prioritet Klager ble foretaksregistrert etter melding mottatt av foretaksregisteret Innklagede ble registrert etter melding mottatt Det følger av foretaksnavneloven 3-1 første ledd at prioritet gis fra den dag melding kommer inn til foretaksregisteret. Klager har i utgangspunktet bedre tidsprioritet enn innklagede etter reglene i foretaksnavneloven vedr. registrering. Det følger imidlertid av forarbeidene at det alternative vilkåret om bruk som vilkår for vern i visse tilfeller vil gi utvidet vern mot tilegnelse i ond tro. Foreliggende tilfelle er nettopp et eksempel på tyveri av et planlagt foretaksnavn. Innklagedes foretaksnavn ble først kommersielt lansert i mars 2007 og dermed brukt etter en ordlydsforståelse av loven. Forut for dette var det imidlertid investert store summer på reklamemateriell, konsulentvirksomhet og planlegging. Det medfører at innklagede alt hadde brukt relativt store ressurser på det nye foretaksnavnet og utforming av kjennetegn. Klager var opprinnelig interessert i å selge domenenavnet sitt for kr ,- per Han ble i forhandlingene rundt salg av domene klar over at innklagede skulle starte et foretak med dette navnet. Når klager med denne viten velger å sende registreringsmelding er han i ond tro. Ut fra omfanget av klagers(taxi1) domeneregistreringer og prisen han var villig til å avhende domenet for (kr ,-), er det ikke noen holdepunkt for at han opprinnelig aktet å starte noe selskap under navnet Dekk 1. Registreringen til klager fremstår alene som et forsøk på å tvinge innklagede til å akseptere en ublu pris. Etter først å ha krevd ,- for domene, skulle innklagede nå presses til å betale flere hundretusen for både domene og det nyopprettede selskapet. Det ble fra denne side opprinnelig antatt at disse forhold bare ville få betydning etter markedsføringsloven. Ut fra uttalelser i forarbeidene anføres det imidlertid at innklagede har vern, før faktisk bruk, mot tilegnelse fra klager i ond tro. Etter foretaksnavneloven 3-1 har innklagede deretter bedre prioritet enn klager. Identitet foretaksnavneloven 2-1 Klager anfører at Dekk1 og Dekk 1 må regnes som identiske foretaksnavn og at registreringen av innklagede av den grunn er ugyldig. Registerfører skal etter foretaksnavneloven 2-1 jf 2-7 selv kontrollere om det foreligger identitet og selv om navnet mangler særpreg skal ikke identiske foretaksnavn registreres. Klager har påklaget registreringen til registerfører uten å få medhold.

9 2. avd. sak nr I hvilken grad praksis til registerfører er i samsvar med foretaksnavneloven 2-1 faller ikke inn under den administrative overprøvingen som Patentstyre foretar. Etter foretaksnavneloven 3-6 vil administrativ overprøving være begrenset til å gjelde forhold som kan henføres under foretaksnavneloven 2-6. Eldre kjennetegn foretaksnavneloven 2-6 nr 4 Etter foretaksnavneloven 2-6 nr 4 skal et foretaksnavn ikke være egnet til å forveksles med et eldre kjennetegn (varemerke, foretaksnavn med vern etter loven). Det rettslige spørsmålet blir hvorvidt Dekk 1 har vern etter loven, m.a.o. oppfyller foretaksnavnet kravet til særpreg etter vml. 13 eller om det foreligger eldre beskyttede varekjennetegn med vern etter vml. 1 eller 2. For å ha særpreg må kjennetegnet ikke være beskrivende for varens art, egenskaper etc og det må være distinktivt dvs ha evne til å feste seg i omsetningskretsens oppmerksomhet. Ved vurderingen om kjennetegnet har særpreg må det tas utgangspunkt i hva foretaket driver med. Det er opplyst og fremgår av nettsiden til klager at dette er salg av dekk og felger m.m. Gjennomsnittsforbrukeren innenfor denne bransjen blir normen når det skal vurderes hvorvidt kjennetegnet har særpreg. Han antas å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Utgangspunkt for vurderingen vil være foretaksnavnet i standard font. En tvist som den foreliggende bedømmes på grunnlag av registrering, ikke mulig bruk. Det skal derfor ses bort fra logo/layout ved vurderingen. Hovedelement /firmadominant er den virksomhets- og varebeskrivende Dekk. Firmadominanten er identisk med den mest benyttede betegnelsen på selve varen, nemlig dekk til biler/motorsykler etc. Videre vil firmadominantene også inngå som betegnelse på selve bransjen for eksempel dekkbransjen. Tilleggselementet er tallet 1 som ofte blir brukt for å kommunisere at selskap er f.eks. det fremste i bransjen eller best på kvalitet. Det tilfører dermed heller ikke firmadominanten noe særpreg. Foretaksnavnet til klager anføres å være egnet til å beskrive varens art eller egenskaper. Av praksis fra annen avdeling vises det til avgjørelsen vedr. Telecom 1 se PS Det anføres videre å mangle nødvendig distinktivitet m.a.o. evne til å feste seg i omsetningskretsens oppmerksomhet. Markedsundersøkelser av den karakter som er fremlagt av motparten har svært begrenset verdi. I dette tilfellet kjenner undertegnede ikke de nærere detaljer vedr. uførselen av selve undersøkelsen. Hvilken rekkefølge har spørsmålene blitt stilt, og om det f.eks. er brukt logo i tilknytting til noen av spørsmålene? Det fremstår ut fra presentasjonen som om publikum først er blitt konfrontert med kjente varemerker som TV2 og TV3, for så å få spørsmål om Dekk 1 og Dekk 2. Undersøkelsen inneholder heller ingen eksplisitte spørsmål om Dekk 1 er egnet til å oppfattes som et selskap, men det er for så vidt en betydelig andel på 46 % som svarer nei eller vet ikke på spørsmål om Dekk 1/Dekk 2 er ulike selskaper. Innklagede må på dette grunnlaget frifinnes da klagers foretaksnavn ikke har vern etter loven. Klager anfører videre at foretaksnavnet til innklagede er egnet til å forveksles med varemerkeregistrering fra klager. Klager har fått registrert varemerker som er nyere enn registreringen til innklagede. Det følger rett ut av loven at det er eldre varemerker som kan være registreringshinder etter foretaksnavneloven 2-6 nr 4 jf har vern med eldre rett.

10 2. avd. sak nr Det er dermed heller ikke grunnlag for å overprøve foretaksregistreringen til innklagede med bakgrunn i nyere varmerkeregistreringer. Det nedlegges følgende påstand: 1. Registreringen opprettholdes. I sitt tilsvar av 31. januar 2008 uttaler Dekk 1: [ ] Vi viser til advokat Lars Bjarne Saltes tilsvar datert 27. desember Vi gir her korte kommentarer i den rekkefølge som advokat Saltnes har i sitt tilsvar. Et par momenter vedr sakens faktiske sider. Klagers selskap er et nyetablert selskap som er i en oppstartfase. Innklagetes selskap er et tidligere etablert selskap som har endret navn som kan forveksles med klagers navn. Det er i denne sak ikke rettslig relevant at innklagete som følge av navneendringen allerede har en omsetning i 2007 på kr 260 mill. Det er heller ikke rettslig relevant at innklagete etter den ulovlige registrering har satt i gang en markedsføringskampanje. Innklagete har gjort et nummer av at brevarket til Dekk 1 AS i startfasen hadde en firkant i stedet for en sirkel rundt 1 tallet. Dette er heller ikke relevant. Vi har tidligere forklart at dette har sin naturlige forklaring fordi man ikke greide å lage en sirkel i de første og midlertidige brevarkene som ble laget på en pc. Det har hele tiden vært meningen at Dekk 1 AS` navnelogo og varemerke skulle ha samme konsept og utseende som det tilhørende selskap Taxi 1. Spesielt om påstått ond tro. Innklagete går langt over streken når det hevdes at klager på en kynisk og rettsstridig måte søker å utnytte den goodwill som innklagetes kjennetegn representerer. Faktum er at klager har tidsprioritet både ved sin ide, ved sin gjennomføring og ved sin registrering av selskapet. At partene søkte å løse konflikten ved salg av foretak- og domenenavn forrykker ikke dette faktum. Det kan tilføyes at man på denne side stiller seg undrende til at innklagete ikke aksepterte det gode tilbud han fikk. Det som er viktig å merke seg er at innklagete har iverksatt sine planer i mars 2007, etter at han har fått klar underretning om klagers foretaksnavn, domenenavn og planer. Slik sett kan det hevdes at det er innklagete som har forsøkt å tilegne seg foretaksnavnet i ond tro. Vi viser for øvrig til den beskrevne tidsrekke i undertegnedes brev til Patentstyret den Prioritet. Innklagete erkjenner at klager har bedre tidsprioritet etter foretaksnavneloven. Identitet. Foretaksnavneloven 2-1 Nevnte bestemmelse må tolkes slik at man ikke kan unngå at et foretaksnavn blir identisk bare ved å sløyfe et mellomrom i det nye navnet. Dette fordi et manglende tomt mellomrom

11 2. avd. sak nr ikke oppfattes av vanlige mennesker. Dette er nærmere dokumentert i vårt vedlegg til klagen til patentstyrets 2. avdeling. Den administrative overprøving må selvsagt kunne innbefatte vurderingen om lovanvendelsen ved foretaksregistreringen er korrekt. Uansett faller dette forhold inn under lovens 2-6 nr 4 hvor det er uomtvistet at Patentstyret har overprøvingsrett. Nærmere om foretaksnavnelovens 2-6 nr 4 Innklagers foretaksregistrering er egnet til å forveksles både med klagers foretaksregistrering og varemerkeregistrering. Dette er dokumentert i vedleggene til vår klage til Patentstyret av den I et siste innlegg av 5. februar 2008 uttaler Dekk1: Innklagede fastholder de anførsler og beskrivelser som er gitt i tilsvaret. Fra denne side vil det bare bli knyttet enkelte korte kommentarer til enkeltelementer i adv. Lund sin fremstilling. Prioritet Det er i tilsvaret redegjort for og uttrykkelig anført at innklagede hevder å ha fått vern mot sitt påtenkte foretaksnavn, forut for faktisk registrering og bruk, mot anslag i ond tro. Partene er derfor ikke enige om at klager har best tidsprioritet etter reglene i foretaksnavneloven. Klager hadde forut for innklagedes beslutning om endring av foretaksnavn registrert et uttal domener, herunder dekk1.no. Det foreligger overhode ikke noen holdepunkter for at klager hadde planer om å registrere et foretak under dette navnet før klager ble kjent med rekkevidden av de kommersielle interessene bak innklagedes selskap. I den forbindelse vises det til at klager ønsket å avhende domene for kr , omfanget av øvrige domener registrert av Taxi1 og manglende drift av klagers selskap i dag. Identitet Foretaksnavneloven 2-1 Innklagede fastholder at administrativ overprøving av Patentstyre er begrenset til å gjelde forhold som faller inn under foretaksnavneloven 2-6. I hvilken grad foretaksnavn er identiske vil måtte avgjøres av registerfører eller de ordinære domstoler. Den 6. februar 2008 ble gjenpart av siste innlegg fra registreringshaver oversendt motparten til orientering. Saken er deretter tatt opp til behandling.

12 2. avd. sak nr Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling. Annen avdeling har imidlertid en annen oppfatning enn 1. avdeling i spørsmålet om navnene DEKK1 AS og DEKK 1 AS er identiske i foretaksnavnelovens forstand. Det fremholdes riktignok i foretaksnavnelovens forarbeider at bestemmelsen om at foretaksnavn ikke må være identiske, skal tolkes bokstavelig et tall eller en bokstav må være tilstrekkelig til å skille ellers like foretaksnavn. Men i fortsettelsen gjøres så reservasjonen: "Ortografiske tegn, dvs. komma, punktum eller lignende vil imidlertid ikke ha tilstrekkelig adskillende evne" (Ot. prp. nr. 43 ( ) s. 47). Og 2. avdeling må se det slik at det som skjer når man skriver DEKK1 i stedet for DEKK 1 rent språklig er at man fjerner et ortografisk tegn mellomrommet, jfr. 2. avdelings kjennelse i sak nr BEAUTYCARE/BEAUTY CARE. Registreringen av DEKK1 AS er således skjedd i strid med foretaksnavnelovens 2-1. Dette gir imidlertid ikke grunnlag for opphevelse ved administrativ overprøving, krav om det kan bare grunnes på at et foretaksnavn er registrert i strid med lovens 2-6. Vern mot ikke identiske, men forvekselbare, foretaksnavn etter foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4 har etter 3-2 bare slike foretaksnavn som oppfyller de krav som gjelder etter varemerkelovens 13. Annen avdeling kan ikke se det annerledes enn at DEKK 1 må være uten kjennetegnsrettslig særpreg for slike tjenester som det her gjelder. Kravet om opphevelse av registreringen kan da ikke gis medhold. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. B. Stuevold Lassen (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.) Are Stenvik (sign.)

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7902 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 034 Begjæringen gjelder: Aker mur og tre AS, Ivar Knutsons vei 42, 1161 Oslo Foretakets org. nr. 991 718 400 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7647 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006031 Begjæringen gjelder: Arbor Holding AS, Kråkstad Foretakets org. nr. 989 138 944 Begjæring inngitt av: Arbor-Hattfjelldal

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8023 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 051 Begjæringen gjelder: Ad Fontes Medier AS, Grubbegata 4 6, 0179 Oslo Foretakets org. nr. 985 306 524 Fullmektig: Advokatfirmaet

Detaljer

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode:

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7812 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 004 Begjæringen gjelder: Invenia Holding AS, Trondheim Foretakets org. nr. 991 982 612 Fullmektig: Advokatkontoret Nordenfjeldske

Detaljer

PROTOKOLL. "55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant"

PROTOKOLL. 55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8020 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 022 Begjæringen gjelder: Oslo Apartmenthotel AS, Postboks 412 Sentrum, 0177 Oslo Foretakets org. nr. 893 950 982 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7907 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 041 Begjæringen gjelder: Visit Røros AS, Postboks 123, 7361 Røros Foretakets org. nr. 992 688 505 Fullmektig: NHO Reiseliv

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. april 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. april 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7779 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 020 Begjæringen gjelder: Taimi s Adam & Eva Frisør AS, Bodø Foretakets org. nr. 988 768 669 Fullmektig: Øyvind J. Eidnes,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Martell

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7828 Reg. nr. 232 767 Søknadsnr. 2005 09684 Søker/Innehaver: Cubus AS, Billingstad Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: B-Young A/S, Kolding, Danmark Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7906 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 059 Begjæringen gjelder: Aker PR AS, c/o Lynx Communications AS, Bryggegata 5, 0250 Oslo Foretakets org. nr. 940 252 675

Detaljer

PROTOKOLL. "45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8024 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 050 Begjæringen gjelder: Akers Bil AS, Refstad Allé 1, 0586 Oslo Foretakets org. nr. 982 631 352 Begjæring inngitt av:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7766 Reg. nr. 227 341 Søknadsnr. 2004 04849 Søker / Innehaver: Nordic Fitness AS, Drammen Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo [Innsiger 1: Icon IP Inc., Logan,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7690 Reg. nr. 224 131 Søknad nr. 2002 02909 Innehaver: Firmenich SA, Genève, Sveits Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Pharma Nord ApS, Vejle, Danmark

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135 Klager: Regatta AS Representert ved: Gram Hambro & Garmann Advokatfirma AS Innklagede: Reebok International Ltd Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr. 7613 Varemerkesøknad nr. 2003 02167 Søker: Kraftinor AS, Narvik Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Actio-Lassen AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 12.

Detaljer

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7662 Søkn. nr. 2003 07887 Innehaver: Dynea OY, Helsingfors, Finland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 26. februar 2008 Foreliggende

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8105 Patentstyrets ref. nr. OP 2013/00047 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2011 035 Begjæringen gjelder: NITO Undervisning DA, Munkøyra 29, 3550 Gol Foretakets org.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8022 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 039 Begjæringen gjelder: Aker Service Apartments AS, Strandhaugen 2, 0198 Oslo Foretakets org. nr. 994 445 561 Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker.

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7553 Reg. nr. 216 768 Søknadsnr. 2002 03449 Søker / Innehaver: Aktieselskabet af 21. november 2001, Brande, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Innsiger:

Detaljer

DOK-2016-10 somsenter.no

DOK-2016-10 somsenter.no DOK-2016-10 somsenter.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-02-25 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-10 STIKKORD: Somsenter.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H pkt.

Detaljer

PROTOKOLL. "74.873 Interiørarkitekt- og interiørkonsulentvirksomhet"

PROTOKOLL. 74.873 Interiørarkitekt- og interiørkonsulentvirksomhet Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7774 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 084 Begjæringen gjelder: Wow Boligstyling AS, Oslo Foretakets org. nr. 986 270 108 Fullmektig: Kvale & Co Advokatfirma

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8102 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2010 029 Begjæringen gjelder: Entera Driftspartner AS (tidl. Entera AS), Nye Vakåsvei 64, 1395 Hvalstad Foretakets org. nr.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7856 Søknadsnr. 2002 00846 Søker: Boston Scientific Ltd, St. Michael, Barbados Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 29. mars 2010

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8135 Varemerkesøknad nr. 200814913 Prioritet: 2008.11.26 - Sveits (64512/08) Søker: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 Cincinnati,

Detaljer

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7893 Søknad. nr. 2005 04335 Innehaver: Sigurd Li, Postboks 472, 1601 Fredrikstad Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 8.

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse Vår ref.: OP2012/00155 Registreringsnr.: 262799 Saksnr.: 201108164 Varemerke: The thief Innehaver: LASSE RØSSLAND Innehavers fullmektig: Advokatfirma Ræder DA Innsiger: Nordic Choice Hotels AS Innsigers

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7960 Int. reg. nr. 0913175 Nasj. ref. nr. 200702556 Registreringshaver: Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500 Shingai, Iwata-shi Shizuoka-ken, Japan (tidl:

Detaljer

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk.

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7724 Varemerkesøknad nr. 2004 11645 Søker: DakoCytomation Denmark A/S, Glostrup, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

2. Domeneklagenemnda Domeneklagenemnda har i alt ni medlemmer. Hver sak skal behandles av tre medlemmer.

2. Domeneklagenemnda Domeneklagenemnda har i alt ni medlemmer. Hver sak skal behandles av tre medlemmer. Saksnummer: DOK19/08 Klagen gjelder:sehvasomskjer.no 1. Sakens parter Klager: TV 2 AS Kontaktperson for klager: Bryn Aarflot AS ved advokatfullmektig Thomas Strand-Utne Klagemotpart: NET INVEST NORWAY

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7799 Søknadsnr. 2005 06310 Søker: STI-Tool AB, Hyssna, Sverige Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7778 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 005 Begjæringen gjelder: Totaltech AS, Sandnes Foretakets org. nr. 990 643 172 Begjæring inngitt av: Totaltek AS, Oslo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7694 Reg. nr. 221 567 Søknad nr. 2003 04664 Innehaver: Army Shop AS, Oslo (tidl. Army Co v/ Bjørn Rune Solend) Fullmektig: Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo (tidl.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7657 Int. reg. nr. 795 030 Nasj. ref. nr. 2003 01488 Innehaver: Wella AG, Darmstadt, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr.: Reg. nr. Varemerkesøknad nr. Søker: Fullmektig: 7803 217 235 2002 02664 Kaffehuset Friele AS, Bergen Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14.

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Søker: Carpark AB, Stockholm, Sverige Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Innehaver: Petroleum Technology Company AS, Stavanger Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 7. november 2007

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Overprøvingsnr: TMADM0000065 Deres ref.: Ole Marthon Granberg Varemerke: (figurmerke) Registreringsnr: 255424 Sønadsnr.: Innehaver: 200905949 Granberg

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7664 Int. reg. nr. 813 560 Nasj. ref. nr. 2003 11676 Innehaver: Supremo Shoes & Boots Handels GmbH, Pirmasens, Tyskland Innsiger: Wolverine Outdoors Inc., Rockford,

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæring inngitt av: Stiftelsen Kanvas, Oslo Foretakets org. nr. 971 272 643 Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo

PROTOKOLL. Begjæring inngitt av: Stiftelsen Kanvas, Oslo Foretakets org. nr. 971 272 643 Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7810 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 021 Begjæringen gjelder: Canvas AS, Haslum Foretakets org. nr. 991 058 915 Fullmektig: Hodneland & Co DA, Oslo Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7954 Reg.nr. 243 741 Søknadsnr. 2006 13609 Søker / innehaver: Dermanor AS, Billingstadsletta 83, 1396 Billingstad Fullmektig: Advokatfirmaet Hodneland & Co DA,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7786 Søknad nr. 2004 08457 Søker: Electronics for Imaging Inc., Foster City, California, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. juni

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116)

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7324 Reg. nr. 206 087 Varemerkesøknad nr. 2000 00116 Innehaver: Sigrid T. Lindkjølen, Kongsberg (tidl. innehaver: Moscus AS, Slependen) Innsiger: BUM Equipment

Detaljer

Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett

Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett XXIX NIR-møtet 26 august 2008 Advokat Arne Ringnes www.thommessen.no Lovgivningen Foretaksnavneloven av 21. juni 1985 nr. 79 regulerer

Detaljer

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8025 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 044 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Brækhus, Arbins gate 7, 0253 Oslo Foretakets org. nr. 994 414 143 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7644 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/006 Arkivreferanse: 2006/00143 Begjæringen gjelder: Meiland Moments DA, Tromsø Foretakets org. nr. 989 324 616 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7903 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 053 Begjæringen gjelder: Pareto Revisjon AS, Øvre Kråkenes 17, 5152 Bønes Foretakets org. nr. 989 087 126 Begjæring inngitt

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7956 Varemerkesøknad nr. 2006 13995 Søknadsdato: 2006.12.01 Søker: Fullmektig: Ellos AB, Borås, Sverige ABC Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen a.s, Postboks

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003)

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Besl. O. nr. 103 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103 Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) År 2003 den 4. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

PROTOKOLL. Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett.

PROTOKOLL. Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8192 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00119 Reg. nr. 251990 Søknads nr. 200903881 Registreringshaver: Kong Vinter AS, Skogvegen 21, 3560 Hemsedal (tidl. Slakk

Detaljer

DOK-2015-46 fortumnett.no

DOK-2015-46 fortumnett.no DOK-2015-46 fortumnett.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-11-19 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-46 STIKKORD: Fortumnett.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312)

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7675 Reg. nr. 223 662 Søknad nr. 2003 00312 Søker: Diamant Bor Xpert Norge AS, Oslo Innsiger: Diamant Boart SA, Brüssel, Belgia Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

STIKKORD: abus.no/ Domeneforskriften 4 og 7,

STIKKORD: abus.no/ Domeneforskriften 4 og 7, DOK-2015-49 abus.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-12-09 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-49 STIKKORD: abus.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt 1.3. SAMMENDRAG:

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7998 Varemerkesøknad nr. 200611258 Søknadsdato: 2007.05.21 Søker: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7885 Reg.nr. 235 243 Søknadsnr. 2006 02403 Søker / innehaver: Pharmalogica AS, Postboks 77 Smestad, 0377 Oslo Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7702 Reg. nr. 227 156 Varemerkesøknad nr. 1994 5690 Søker: Philibolus AS, Oslo Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Deutscher Weinfonds, Mainz, Tyskland Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 240873 (200703414)

PROTOKOLL. Reg. nr. 240873 (200703414) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8030 Reg. nr. 240873 Søknad nr. 200703414 Registreringshaver: Tadeusz Ogrodnik TROPICAL, ul. Wolnosci 69, 41-500 Chorzów, Polen Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

DOK-2014-19 audisalg.no

DOK-2014-19 audisalg.no DOK-2014-19 audisalg.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2014-04.30 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2014-19 STIKKORD: audisalg.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7861 Reg. nr. 232 105 Søknadsnr. 2005 07097 Søker/Innehaver: La Baronia de Turis Coop V., Turis (Valencia), Spania Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7200 Reg. nr. 193 026 Søknad nr. 1997 8517 Søker / Innehaver: Canal Digital Norge AS, Fornebu Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Innsiger: Canal +, SA, Paris,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7884 Patentsøknad nr. 2007 0393 Publ. nr. WO/05/124793 PCT-søknad nr. PCT/JP05/02412 Søker: Sumitomo Electric Industries Ltd., 5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku,

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904)

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8036 Reg. nr. 243447 Søknadsnr. 200710904 Søker / innehaver: Chica AS, Helgerudgården, Rådmannhalmrastsvei 9, 1301 Sandvika Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS,

Detaljer

DOK-2015-10 aurskogsparebank.no

DOK-2015-10 aurskogsparebank.no DOK-2015-10 aurskogsparebank.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-02-27 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-10 STIKKORD: aurskogsparebank.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7655 Varemerkesøknad nr. 2003 05031 Søker: Norske Siviløkonomers Forening, Oslo Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Foreliggende

Detaljer

AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081 Klager: Creative Nail Design Inc Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tove Aas

Detaljer

DOK-2015-11 harstadsparebank.no

DOK-2015-11 harstadsparebank.no DOK-2015-11 harstadsparebank.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-02-27 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-11 STIKKORD: harstadsparebank.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og

Detaljer

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/063. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/063. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/063 Klager: Heraeus Madical GmbH Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8083 Patentstyrets ref. nr. OP 2010/00076 Søknad. nr. 200711935 Søker: Electronic Charts Centre AS, Postboks 60, 4001 Stavanger Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8015 Reg. nr. 229 957 Søknad nr. 2004 12613 Registreringshaver: Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8130 Int. reg. nr. 0949754 Nasj. ref. nr. 200801510 Int. reg. dato: 2007.12.07 Prioritet: 2007.11.22 (VA 2007 04620 DK) Registreringshaver: Innovation Randers

Detaljer

STIKKORD: travprat.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H

STIKKORD: travprat.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H DOK-2012-38 INSTANS: DATO: 2012-08-06 DOKNR/PUBLISERT: Domeneklagenemnda - vedtak DOK-2012-38 STIKKORD: travprat.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H SAMMENDRAG: SAKSGANG:

Detaljer

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Foretaksregisteret den 6. februar 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode:

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Foretaksregisteret den 6. februar 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7813 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 047 Begjæringen gjelder: Maxi Zoo Tønsberg AS, Tønsberg Foretakets org. nr. 990 788 138 Fullmektig / representant: Norpet

Detaljer

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180 Klager: Kimberly-Clark Worldwide Inc. Representert ved: Zacco Norway AS Innklagede: Imran Hussain, Rizana Hussain, Maariah Hussain, Danyaal Hussain, Zahra Hussain

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt og registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt og registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7371 Reg. nr. 201 827 Varemerkesøknad nr. 1999 09238 Søker / Innehaver: Norsk Rikskringkasting AS, Oslo Innsiger: Tidnings Aktiebolaget Metro, Stockholm, Sverige

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8007 Reg.nr. 246373 Søknadsnr. 200802899 Søker / innehaver: Ocean Nutrition Canada Ltd, 101 Research Drive, NSB2Y4T6 Dartmouth, Nova Scotia, Canada Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7661 Varemerkesøknad nr. 2002 08701 Colgate-Palmolive Company, New York, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7661 Varemerkesøknad nr. 2002 08701 Colgate-Palmolive Company, New York, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7661 Varemerkesøknad nr. 2002 08701 Søker: Colgate-Palmolive Company, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 12. november 2007

Detaljer

DOK-2015-17 finnogspar.no

DOK-2015-17 finnogspar.no DOK-2015-17 finnogspar.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-04-15 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-17 STIKKORD: finnogspar.no / Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202)

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7556 Reg. nr. 216 978 Søknadsnr. 2002 03202 Innehaver: Kurtsan Food, Kurtsan Gida Tarim Urunleri Ithalat Ihracat San Ve Tic Ltd Sti, Izmir Yolu Uzeri, Tyrkia

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8080 Søknad. nr. 200816327 Søker: The Gillette Company, One Gillette Park, MA02127 Boston, Massachusetts, USA (tidl. The Gillette Company, Prudential Tower Building,

Detaljer

AVGJØRELSE 5. mai 2015 Sak VM 14/ 102. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 5. mai 2015 Sak VM 14/ 102. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 5. mai 2015 Sak VM 14/ 102 Klager: Sharp KK (also trading as Sharp Corp) Representert ved: Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005.

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7758 Patentsøknad nr. 1999 2369 PCT-nummer: PCT/US97/20430 Søker: Virogenetics Corp., Troy, New York, USA Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

AVGJØRELSE 26. januar 2015 Sak VM 14/033. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. januar 2015 Sak VM 14/033. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. januar 2015 Sak VM 14/033 Klager: Bybanen AS Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Inger Berg Ørstavik og

Detaljer

PROTOKOLL. Nevnte varemerke er registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Nevnte varemerke er registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7568 Reg. nr. 207 945 Varemerkesøknad nr. 2000 14006 Innehaver: Delta Lingerie, Cachan, Frankrike Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Innsiger: The Tea Board of

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7992 Int. reg. nr. 0934193 Nasj. ref. nr. 200711030 Int. reg. dato: 2007.06.28 Prioritet: 2007.02.08 Innehaver: Audi AG, 85045 Ingolstadt, Tyskland Fullmektig:

Detaljer

AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028 Klager: SEB Kort AB Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Margrethe Lunde og Tove

Detaljer

AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110 Klager: Candy Hoover Group SrK Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

DOK-2015-23 sesamportalen.no

DOK-2015-23 sesamportalen.no DOK-2015-23 sesamportalen.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-05-22 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-23 STIKKORD: sesamportalen.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7922 Int. reg. nr. 899 328 Søknad nr. 2006 12097 Innehaver: Unilever N.V., Rotterdam, Nederland Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo

Detaljer