Annen avdeling PROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Annen avdeling PROTOKOLL"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Overprøvingsbegjæring nr. KF Begjæringen gjelder: Apoteket Norge AS, Dyrskueveien 13, 2041 Kløfta Foretakets org. nr Fullmektig: Protector IP Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 Oslo Begjæring inngitt av: Apokjeden AS, Skårersletta 55, 1471 Lørenskog, og Apotek 1 Norge AS, Skårersletta 55, 1471 Lørenskog Foretakenes org. nr og Fullmektig: Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika 0116 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 2. september 2011, hvorved innkommet begjæring om administrativ opphevelse av registreringen av foretaksnavnet APOTEKET NORGE AS ble besluttet ikke tatt til følge. Gjenparter av avgjørelsesprotokollen ble sendt sakens parter samme dag. * * * Den 15. desember 2010 ble innmeldt til og innført i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret i Brønnøysund at foretaket APOTEKET INTERNATIONAL NORWAY AS, opprinnelig registrert den 18. november 2008, under org. nr , har endret navn til APOTEKET NORGE AS. Foretaket er registrert med følgende bransjeangivelse / næringskode: " Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer" Den 4. februar 2011 mottok Patentstyret krav om administrativ opphevelse av foretaksnavnet APOTEKET NORGE AS fra Advokatfirmaet Thommessen AS, Oslo, på vegne av Apokjeden AS, Lørenskog, og deres heleide datterselskap Apotek 1 Norge AS, Lørenskog; begge heretter omtalt som "innsiger".

2 Annen avd. sak nr Begjæringen om opphevelse var begrunnet med at det nye foretaksnavnet for org. nr , APOTEKET NORGE AS, er egnet til å forveksles med norske varemerkeregistrering nr ( ), ordmerket APOTEK 1, inngitt 15. juli 2008 og registrert den 27. mars 2009 for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 5, 35 og 44 (hele vare- og tjenestefortegnelsen er gjengitt nedenfor), samt egnet til å forveksles med klagerens foretaksnavn APOTEK 1 NORGE AS, innført i Foretaksregisteret den 4. april 2002 med næringskoden " Butikkhandel med apotekvarer", og at foretaksnavnet APOTEKET NORGE AS således er blitt innført i Foretaksregisteret i strid med bestemmelsen i foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4. Vare- og tjenestefortegnelse for norsk varemerkeregistrering nr ( ): Klasse 05: Farmasøytiske og veterinære preparater, hygieniske preparater, dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn, plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk, desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, fungicider, herbicider. Klasse 35: Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. Klasse 42: Apotekvirksomhet, medisinsk og hygienisk behandling, skjønnhetspleie, drift av apotekkjede. * * * Fra Første avdelings avgjørelse av 2. september 2011 hitsettes: Patentstyrets vurderinger: Foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 Prinsippet om "først i tid best i rett" er et allment kjennetegnsrettslig prinsipp som følger av varemerkeloven 7 og forutsetningsvis av foretaksnavneloven 2-1 første ledd. Det er på det rene at klageren har registrert varemerket og foretaksnavnet sitt før motparten, og dermed har bedre prioritet. Vi vil i det følgende ta utgangpunkt i klagerens varemerkeregistrering nr , ordmerket APOTEK 1, da denne også vil dekke vurderingen av klagerens påberopte foretaksnavn, APOTEK 1 NORGE AS.

3 Annen avd. sak nr Hvorvidt kjennetegnet APOTEKET NORGE AS er egnet til å forveksles med APOTEK 1, skal avgjøres ut i fra en helhetsvurdering der både bransjelikhet og kjennetegnslikhet mellom navnene blir vektlagt, jf. foretaksnavneloven 2-6 nr. 4, jf. varemerkelovens bestemmelser. Klagerens varemerke må i tillegg oppfylle varemerkelovens krav om særpreg. Vurderingen av særpreget til APOTEK 1, jf. varemerkeloven 14 Ordmerket APOTEK 1 er registrert som varemerke under registrering nr Merket er registrert på bakgrunn av innarbeidelse. Med dette menes at APOTEK 1 i utgangspunktet ikke ble ansett som særpreget for varene og tjenestene det ble søkt registrert for. Selv om et merke i utgangspunktet ikke anses som særpreget, kan dette avhjelpes gjennom å fremlegge dokumentasjon som viser at merket i omsetningskretsen her i riket for de varer og tjenester det gjelder, er godt kjent som noens særlige kjennetegn, jf. varemerkeloven 3. Dette er tilfelle i foreliggende sak. På denne bakgrunn har Patentstyret allerede vurdert at merket APOTEK 1 oppfyller varemerkelovens krav til særpreg. Et annet spørsmål er, slik som registreringsinnehaverens fullmektig har fremhevet, hvilken grad av særpreg det registrerte merket innehar. Vurderingen av et merkes særpreg må foretas konkret og sett hen til de varer og tjenester merket gjelder for. APOTEK er ordet for en forretning med bevilling til å lage og selge medisiner, og er således beskrivende og mangler særpreg etter varemerkeloven for varer og tjenester som har med apotek å gjøre. Når det gjelder tallet 1, brukes dette for eksempel i en rekke sammenhenger for å angi at man er eneren innenfor et område. Det er videre sikker varemerkerettslig praksis at ingen kommersiell aktør kan få enerett til et enkelt tall. Det registrerte merket består således av en sammenstilling av to i utgangspunktet uregistrerbare elementer, og Patentstyret er av den oppfatning at registreringen av merket er foretatt på bakgrunn av innarbeidelse av sammenstillingen av de to elementene, APOTEK og 1. Hvilket eksakt varemerkerettslig verneomfang det registrerte merket APOTEK 1 vil ha mot andre merker må vurderes konkret i hver enkelt sak, og i foreliggende sak vil vurderingen foretas under forvekselbarhetsvurderingen nedenfor. Bransjelikhet Det er ikke bestridt mellom partene at det foreligger bransjelikhet. Klagerens varemerke er registrert for blant annet "farmasøytiske og veterinære preparater" i klasse 5 og "apotekvirksomhet og "drift av apotekkjede" i klasse 44. Registreringsinnehaverens foretaksnavneregistrering er registrert for "engroshandel med sykepleie- og apotekvarer", og er kunngjort med formålet "handel av varer og tjenester og bedrive konsulentvirksomhet innen legemidler og helseprodukter og dermed forenlig virksomhet". Nærmere opplysninger om virksomhetens karakter er ikke fremlagt, og Patentstyret legger til grunn, i tråd med tidligere praksis, at foretaksnavnet kan ventes brukt i samsvar med bransjeangivelsen i meldingen til Foretaksregisteret. Se Annen avdelings avgjørelse nr. 7776, Entra Eiendom AS/Enter Invest AS. Patentstyret finner at det ikke er tvilsomt at farmasøytiske produkter i seg selv, og salg av disse i form av apotekvirksomhet er lignende med engroshandel av samme type produkter. Det foreligger således bransjelikhet. Kjennetegnslikheten

4 Annen avd. sak nr Klagerens varemerke består av ordet APOTEK og tallet 1. Registreringsinnehaverens foretaksnavn består av de tre ordene APOTEKET, NORGE og AS. Kjennetegnene har således visuelle, fonetiske og begrepsmessige likheter. Helhetsvurderingen I forvekselbarhetsvurderingen må vurderingen skje konkret og i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg vil ha en større beskyttelsessfære enn et svakt og tilnærmet beskrivende merke, fordi omsetningskretsen da lettere vil komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse, enn hva som er tilfellet overfor svake merker. Patentstyret finner det derfor hensiktsmessig å først ta stilling til graden av særpreg til klagerens registrerte ordmerke, APOTEK 1. Patentstyret er av den oppfatning at klagerens varemerke er blitt registrert og gitt vern for sammenstillingen av elementene APOTEK og 1. Selv om det foreligger likhet mellom kjennetegnene i form av at begge inneholder ordet apotek, henholdsvis i ubestemt og bestemt form, medfører ikke dette nødvendigvis fare for forveksling i henhold til foretaksnavnelovens bestemmelser. I forvekselbarhetsvurderingen må klagerens registrering vurderes som helhet, ettersom det er dette vern det har blitt tilkjent når det ble registrert på bakgrunn av innarbeidelse. Patentstyret er av den oppfatning at klagerens registrerte ordmerke, APOTEK 1, som helhet ikke innehar den grad av særpreg at det vil gis vern mot alle andre kjennetegn inneholdende det beskrivende ordet apotek. I foreliggende sak finner Patentstyret det ikke tvilsomt at APOTEKET NORGE AS som helhet, skiller seg tilstrekkelig fra varemerkeregistreringen, APOTEK 1, som helhet. Etter en helhetsvurdering har Patentstyret kommet til at registreringsinnehaverens foretaksnavn, APOTEKET NORGE AS, ikke er egnet til å forveksles med klagerens varemerke, APOTEK 1. I denne vurderingen er det særlig lagt vekt på graden av særpreg til klagerens registrerte varemerke. Det vil derfor ikke være tilstrekkelig å vise til at kjennetegnene har visuelle, fonetiske og begrepsmessige likheter. Registreringen av APOTEKET NORGE AS er således ikke i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Patentstyret finner også grunn til kort å bemerke at dette utfallet også ville bli det samme ved vurderingen av kjennetegnslikheten mellom registreringsinnehaverens og klagerens foretaksnavn. I en slik helhetsvurdering ville elementene NORGE og AS tillegges svært begrenset vekt. Vi understreker at Patentstyret ikke har vurdert om klagerens foretaksnavn er innarbeidet i Norge, da dette, som nevnt, uansett ikke ville ha ført til et annet resultat i saken. Foretaksnavneloven 2-5, jf. apotekloven 1-5 annet ledd Klagerens fullmektig har anført at registreringsinnehaverens foretaksnavn er i strid med foretaksnavneloven 2-5, da registreringsinnehaveren ikke har konsesjon, noe som er et krav etter apotekloven 1-5 annet ledd. Til dette vil Patentstyret opplyse at vi ikke har hjemmel til å overprøve om foretaksnavnet strider mot lov, jf. foretaksnavneloven 2-5. Det følger av foretaksnavneloven 3-6 at Patentstyret kun administrativt overprøver foretaksnavn som hevdes å krenke rettigheter etter foretaksnavneloven 2-6. Bestemmelsen i foretaksnavneloven 2-5 faller inn under de vilkårene Brønnøysundregistrene skal prøve, og klage på dette grunnlag skal sendes i henhold til Foretaksregisterlovens system, jf. 9-1, se Ot. prp. nr. 43 ( ), side 36 og 39.

5 Annen avd. sak nr På denne bakgrunn kan ikke Patentstyret ta stilling til anførselen, og den må avvises på formelt grunnlag. Beslutning: Registreringen av foretaksnavnet APOTEKET NORGE AS er ikke strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 og kravet om administrativ overprøving tas ikke til følge. Innsigers begrunnede klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse innkom rettidig den 1. november I klagen anfører innsigers fullmektig følgende: "KLAGE PÅ VEDTAK, KF INNLEDNING Det vises til Patentstyrets avgjørelse i sak KF , datert 2. september Vi vil med dette påklage det vedtak som ble fattet. Klagefristen er to måneder etter melding om avgjørelse ble sendt partene. Nærværende klage er således rettidig. Vedlegg 1: Patentstyrets avgjørelse i sak KF BAKGRUNN På vegne av Apokjeden AS (klager) og deres heleide datterselskap Apotek 1 Norge AS, ble det fremsatt krav om administrativ overprøving av foretaksnavnet APOTEKET NORGE AS, den 4. februar Klagen var begrunnet med at foretaksnavnet APOTEKET NORGE AS er egnet til å forveksles med Klagers registrerte og innarbeidede ordmerke Apotek 1, samt datterselskapets registrerte foretaksnavn. Klager fikk ikke medhold. 3 KLAGEGRUNNLAG 3.1 Patentstyrets begrunnelse Patentstyret har i sitt vedtak kommet frem til at registreringen av selskapet Apoteket Norge AS ikke er i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Dette på tross av at det ikke er bestridt at det foreligger bransjelikhet, og på tross av at det foreligger kjennetegnslikhet både visuell likhet, fonetisk likhet og betydningsmessig likhet. Når Patentstyret likevel, etter en helhetsvurdering, konkluderer med at registreringen ikke er i strid med foretaksnavnelovens bestemmelser, så er dette begrunnet med at forvekselbarhetsvurderingen må: "skje i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg vil ha større beskyttelsessfære enn et svakt og tilnærmet beskrivende merke, fordi omsetningskretsen da lettere vil komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse, enn hva som er tilfelle overfor svake merker. Patentstyret finner det derfor hensiktsmessig å ta stilling til graden av særpreg til klagerens registrerte ordmerke, Apotekl [...]

6 Annen avd. sak nr Patentstyret er av den oppfatning at klagerens registrerte ordmerke, Apotek 1, som helhet ikke innehar den grad av særpreg at det kan gis vern mot alle andre kjennetegn inneholdende det beskrivende ordet apotek." Etter dette konkluderer Patentstyret med at varemerket Apotek 1, ikke kan forveksles med APOTEKET NORGE AS, og at: "I denne vurderingen er det særlig lagt vekt på graden av særpreg til klagerens registrerte varemerke. Det vil derfor ikke være tilstrekkelig å vise til at kjennetegnene har visuelle, fonetisk og begrepsmessig likheter." 3.2 Det rettslige utgangspunkt for å påklage vedtaket Patentstyrets utgangspunkt for vurderingen av om foretaksnavnet Apoteket Norge AS er forvekselbart med klagers foretaksnavn og varemerke, er at varemerket Apotek 1 er et såkalt svakt varemerke, og at merket må sies å ha et snevert vern. Klager mener at der det er snakk om et sterkt innarbeidet varemerke, så er dette et uriktig rettslig utgangspunkt. Et i og for seg banalt varemerke kan gjennom bruk oppnå et særpreg det ikke opprinnelig hadde. Dette forsterkede særpreget vil det nyte godt av i kollisjon med andre kjennetegn - og graden av slikt opparbeidet særpreg vil også ha betydning ved vurderingen av kjennetegnslikhet. I avgjørelse fra EU-domstolen C-251/95 Sabel i premiss 24 uttales det: "In that perspective, the more distinctive the earlier mark, the greater will be the likelihood of confusion. It is therefore not impossible that the conceptual similarity resulting from the fact that two marks use images with analogous semantic content may give rise to a likelihood of confusion where the earlier mark has a particularly distinctive character, either per se or because of the reputation it enjoys with the public." I vår sak er det nettopp slik at det eldre merket ikke "per se" nyter noe sterkt vern, men "because of the reputation it enjoys with the public", har oppnådd et særpreg som gir innehaveren av merket et like sterkt vern som om merket "per se" ikke lå på grensen til det beskrivende. Klagers varemerke kan således ikke betraktes som et svakt varemerke med et snevert vern, men må sees som et merke som gjennom innarbeidelse har tilegnet seg et beskyttelsesområde, tilsvarende et distinktivt varemerke. I juridisk teori uttales det også at varemerkets styrke og verneomfang øker avhengig av graden av innarbeidelse, også innarbeidelse som er foregått etter at merket er registrert. Dette kommer for eksempel til uttrykk i "Kjennetegnsrett" (3. utgave 2011) side 69 (nederst), der det uttales at: "En sterk innarbeidelse kan styrke varemerkets særpreg også etter at det er registrert, med den virkning at det stiller sterkere ved vurderingen av om andre merker er egnet til å forveksles med det. Et varemerke som på registreringstidspunktet må betegnes som svakt, kan også gjennom bruk og innarbeidelse ende som et sterkt varemerke." Kjennetegnet Apotek 1 er brukt siden det første Apotek 1 åpnet i 1999, og deres markedsandel ligger på rundt 40 %. Forbrukernes uhjulpne kjennskap til merket lå på registreringstidspunktet på over 75 %. Kjennetegnet er meget godt innarbeidet blant forbrukerne, og tilsvarende meget godt egnet som kommersiell opprinnelsesgaranti.

7 Annen avd. sak nr Merket skal derfor ikke ha noe svakere vern enn andre distinktive merker. Dersom man skulle ha lagt Patentstyrets argumentasjon til grunn, ville dette ramme alle (sterkt) innarbeidede, men nær beskrivende merker. Det er ingen prinsipiell forskjell på varemerket "Apotek 1", og varemerkene "Hydro", "Statoil" eller "Norgesplaster". Disse er alle beskrivende eller på grensen til det beskrivende. Basert på Patentstyrets argumentasjon vil dette være svake merker, uten at noe av det styrkede særpreget, tilført gjennom innarbeidelse, tillegges vekt ved forvekselbarhetsvurderingen. 4 DEN KONKRETE FORVEKSELBARHETSVURDERINGEN 4.1 Den konkrete forvekselbarhetsvurderingen Hva gjelder den konkrete argumentasjonen knyttet til forevekslingsfaren, henvises det her kun til vår begjæring og etterfølgende uttalelse. Vedlegg 2: Begjæring om administrativ overprøving, datert 3. februar 2011 og etterfølgende uttalelse, datert 3. juni Faktisk forveksling Det nevnes likevel at Apokjeden allerede har opplevd sine første faktiske forvekslingstilfeller. I en artikkel publisert i Gudbrandsdølen Dagningen, den , sto det skrevet: "Apotek 1 har klaget på at de ikke ble ikke funnet kvalifisert til å gi anbud for levering av legemidler til Lillehammer, Øyer, Gausdal, Nord-Fron og Oppland fylkeskommune." "Apotek 1" i dette tilfellet var innklagede Apoteket Norge AS, som ble avvist fra en anbudskonkurranse, med følgende begrunnelse: "Oppdragsgiverens innsigelser overfor Apotek 1 skal være at de har manglende erfaring med de leveranser som oppdraget innebærer: De oppgitte referansene anses å være vesensforskjellig fra oppdragsgivers oppdrag både i kompleksitet og omfang". Vedlegg 3: Artikkel publisert i Gudbrandsdølen Dagningen, den Slik forveksling skaper forvirring i markedet, i tillegg til at forveksling i et slikt tilfelle også kan føre til renommétap. Klager er klar over at faktiske tilfeller av forveksling ikke er ensbetydende med at det foreligger risiko for forveksling i varemerkelovens forstand. Når det her likevel er en avis som trykker en artikkel der navnene rent faktisk er forvekslet, må dette likevel anses som et moment i vurderingen av om det foreligger fare for forveksling i dette tilfellet. 5 OPPSUMMERING På bakgrunn av det overnevnte og den tidligere inngitte begjæring og etterfølgende uttalelse, bes det om at Patentstyrets annen avdeling fatter nytt vedtak i saken, og tar klagers begjæring til følge."

8 Annen avd. sak nr Den 18. november 2011 ble faktura pålydende gjeldende klageavgift (faktura nr / ordre nr ) generert og oversendt til innsigers fullmektig, med betalingsfrist satt til 18. desember Klagegebyret er registrert innbetalt rettidig til Patentstyrets bankkonto mandag den 19. desember Gjenpart av klagen ble den 18. november 2011 oversendt til registreringshavers fullmektig, som samtidig ble meddelt frist til 19. desember 2011 med å inngi en eventuell imøtegåelse av den innkomne klagen. I sin imøtegåelse av klagen, innkommet til Patentstyret den 19. desember 2011, og innen den meddelte fristen utløp, uttaler registreringshavers fullmektig følgende: Vi viser til Patentstyrets brev av 18. november 2011, med svarfrist Vi ønsker å rette følgende kommentarer til innsigers klage: Innklagede er av den oppfatning at Patentstyrets Første avdeling har kommet med en grundig og korrekt avgjørelse, og ber Annen avdeling legge denne til grunn. Særlig understrekes det at Første avdeling gir klart uttrykk for at det ikke anses tvilsomt at APOTEKET NORGE AS skiller seg tilstrekkelig fra APOTEK 1, jf følgende uttalelser (vår utheving): Patentstyret er av den oppfatning at klagerens varemerke er blitt registrert og gitt vern for sammenstillingen av elementene APOTEK og 1. Selv om det foreligger likhet mellom kjennetegnene i form av at begge inneholder ordet apotek, henholdsvis i ubestemt og bestemt form, medfører ikke dette nødvendigvis fare for forveksling i henhold til foretaksnavnelovens bestemmelser. I forvekselbarhetsvurderingen må klagerens registrering vurderes som helhet, ettersom det er dette vern det har blitt tilkjent når det ble registrert på bakgrunn av innarbeidelse. Patentstyret er av den oppfatning at klagerens registrerte ordmerke, APOTEK 1, som helhet ikke innehar den grad av særpreg at det vil gis vern mot alle andre kjennetegn inneholdende det beskrivende ordet apotek. I foreliggende sak finner Patentstyret det ikke tvilsomt at APOTEKET NORGE AS som helhet, skiller seg tilstrekkelig fra varemerkeregistreringen, APOTEK 1, som helhet. Innklagede opprettholder sine tidligere anførsler og argumenter, og kan ikke se at klager har kommet med opplysninger eller argumentasjon som endrer ved det grunnlag Patentstyrets Første avdeling fattet sin entydige avgjørelse på. Til to punkter kreves imidlertid en kommentar fra innklagede: Klager har anført at Apotek 1 er et sterkt innarbeidet varemerke og viser i den sammenheng til C-251/95 Sabel vs Puma og passusen the reputation it enjoys with the public. Den relevante dom er utvilsomt en sentral rettskilde i relasjon til velkjente varemerker som nyter et utvidet vern, jf. varemerkeloven 4 annet ledd og varemerkedirektivets art. 5(2)

9 Annen avd. sak nr basert på den såkalte Kodakdoktrinen. Det er derimot innklagedes klare oppfatning at klagers anførsel her er uten substans: Det er en vesentlig forskjell mellom det å oppnå en snever registrering av et i utgangspunktet ikke særpreget varemerke på bakgrunn av innarbeidelse, til det å påberope seg et vern som velkjent varemerke i varemerkelovens forstand. Det er ikke fremsatt bevis for at APOTEK 1 skulle nyte en slik status etter det relativt korte tidsrom det har eksistert. Annen avdeling bes å avvise klagers anførsler på dette punkt. Endelig, hva gjelder klagers anførsel under pkt 4.2 om påstått faktisk forveksling skal det bemerkes at den aktuelle avisartikkel i den lokale publikasjonen Gudbrandsdølen Dagningen på ingen måte kan tas til inntekt for en reell risiko for forveksling. Det kan åpenbart være flere årsaker til at feil navn ble lagt til grunn i denne artikkelen, og klager tør være kjent med at det daglig gjøres redaksjonelle feil, i aviser langt større enn den aktuelle, uten at dette kan anføres som et bevis for den konkrete vurdering av forvekslingsfare hos gjennomsnittsforbrukeren. Det må for øvrig karakteriseres som spekulativt at klager anfører å ha opplevd sine første faktiske forvekslingstilfeller all den tid det kun er vist til ett enkelt tilfelle som beviselig ikke er et reelt tilfelle. Vi ber under enhver omstendighet om at Annen avdeling avviser klagers pkt. 4.2 da det ikke har relevans for vurderingen som skal foretas. Vi ber Annen avdeling om å opprettholde Første avdelings avgjørelse og avvise klagers begjæring. Med forbehold om ytterligere anførsler og bevis. Den 27. januar 2012, etter å ha foretatt en ny vurdering av saken i lys av den innkomne klage, jf. foretaksnavnelovens 3-7 fjerde ledd, besluttet Patentstyrets Første avdeling å fastholde den tidligere beslutning av 2. september 2011, at registreringen av foretaksnavnet Apoteket Norge AS er gyldig og må opprettholdes. I sitt fastholdelsesvedtak uttaler Første avdeling følgende: "Administrativ overprøving av foretaksnavnregistrering i henhold til foretaksnavneloven 3-6 (klagesak nr. KF ) Vi viser til klage til Annen Avdeling i brev mottatt 2. november 2011 fra Advokatfirmaet Thommessen på vegne av Apokjeden AS, og deres heleide datterselskap Apotek 1 Norge AS. Patentstyret tok ikke krav om administrativ overprøving til følge i avgjørelse av 2. september Klagen var for Første avdeling begrunnet med at foretaksnavnet APOTEKET NORGE AS er egnet til å forveksles med klagerens registrerte varemerke med registrering nr , ordmerket APOTEK 1, samt at registreringsinnehaverens foretaksnavn er forvekselbart med klagerens foretaksnavn, APOTEK 1 NORGE AS. Foretaksnavnet APOTEKET NORGE AS

10 Annen avd. sak nr anses derfor å være i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Det anføres ytterligere at registreringsinnehaverens foretaksnavn er i strid med foretaksnavneloven 2-5, da registreringsinnehaveren ikke har konsesjon, noe som er et krav etter apotekloven 1-5 annet ledd. Patentstyrets første avdeling har vurdert klagen på nytt og fastholder den vurdering som ble foretatt i avgjørelsen av 2. september Saken sendes til Annen avdeling for behandling av klagen." Deretter er sakens dokumenter oversendt Patentstyrets Annen avdeling for ordinær behandling av klagesaken. Gjenpart av imøtegåelsen fra registreringshaver ble den 18. januar 2012 oversendt innsigers fullmektig, som samtidig ble meddelt frist til 20. februar 2012 med å inngi tilsvar. I sitt tilsvar, innkommet til Patentstyret den 15. februar 2012, og innen den meddelte fristens utløp, uttaler innsiger videre: "VEDRØRENDE KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERPRØVING AV FORETAKS NAVN ET APOTEKET NORGE AS ANNEN AVD. SAK NR OVERPRØVINGSBEGJÆRZNG NR. KF Det vises til Annen avdelings brev av 18. januar 2012, hvor Apokjeden AS og dets heleide datterselskap Apotek 1 Norge AS ("Klager") er gitt frist til 20. februar 2012 for kommentarer. Denne respons er således rettidig. Klager vil bemerke følgende: I sitt brev av 19. desember 2011 har Apoteket Norge AS ("Innklagede") gjort gjeldende at Klagers anførsel knyttet til avgjørelsen fra EU-domstolen i sak C-251/95 SABEL premiss 24, er uten substans. Nærmere bestemt hevder Innklagede at avgjørelsen kun har relevans i relasjon til velkjente varemerker som nyter et utvidet vern basert på Kodakdoktrinen, og at "[d]et er en vesentlig forskjell mellom det å oppnå en snever registrering av et i utgangspunktet ikke særpreget varemerke på bakgrunn av innarbeidelse, til det å påberope seg et vern som velkjent varemerke i varemerkelovens forstand". Det fremgår imidlertid av sammenhengen i EU-domstolens avgjørelse, at uttalelsen i premiss 24 ikke er begrenset til de velkjente varemerker som nyter Kodak-vern. I premiss 20 og 21 uttaler EU-domstolen (våre uthevinger): "20. Furthermore, the interpretation given in paragraph 18 of this judgment is not inconsistent with Artide 4(3) and (4)(a) and Artide 5(2) of the Directive, which permit the proprietor of a trade mark which has a reputation to prohibit the use without due cause

11 Annen avd. sak nr ofsigns identical with or similar to his mark and do not require proof of likelihood of confusion, even where there is no similarity between the goods in question. 21. In that respect, it is sufficient to note that, unlike Artide 4(1)(b), those provisions apply exclusively to marks which have a reputation and on condition that use of the third party's mark without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark." I de påfølgende premisser (premiss 22 og 23) drøftes utelukkende forholdet til Artikkel 4(l)(b), som tilsvarer varemerkeloven 4 første ledd bokstav b, og betydningen av forvekslingsfare. Det er i den forbindelse uttalelsen i premiss 24 faller (våre uthevinger): "24. In that perspective, the more distinctive the earlier mark, the greater will be the likelihood of confusion. It is therefore not impossible that the conceptual similarity resulting from the fact that two marks use images with analogous semantic content may give rise to a likelihood of confusion where the earlier mark has a particularly distinctive character, either per se or because of the reputation it enjoys with the public." Det nevnes også at den danske oversettelsen av avgjørelsen benytter begrepet "fordi det er kendt i offentligheden" i premiss 24, i motsetning til "velkendte varemærker" i premiss 21. Det vises også til avgjørelsen i C-375/97 CHEVY premiss 26 hvor kravet til såkalt Kodakvern er at varemerket er "kendt a f en betydelig del av den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af dette mærke". Innklagedes rettsforståelse må således avvises på dette punkt. Det understrekes imidlertid at varemerket Apotek 1 rent faktisk er kjent av en betydelig del av den offentlighet som er relevant for de varer og tjenester som er dekket av merket. Som allerede nevnt er kjennetegnet brukt siden det første Apotek 1 åpnet i 1999, og deres markedsandel ligger på rundt 40 %. Forbrukernes uhjulpne kjennskap til merket lå som tidligere dokumentert på over 75 % på registreringstidspunktet. Det er derfor på det rene at kjennetegnet er særlig sterkt innarbeidet blant forbrukerne, og at det dermed er tilsvarende meget godt egnet som kommersiell opprinnelsesgaranti. Det utvidete vernet etter varemerkeloven 4 annet ledd gjelder ikke bare for de virkelig berømte varemerker, se "Kjennetegnsrett" (3. utgave 2011) side 370 (våre uthevinger): "Som hovedregel må det nok også foreligge noe mer enn vanlig innarbeidelse. Det må foreligge forhold - f.eks. en særlig sterk innarbeidelse som gir en goodwillverdi noe ut over den som innarbeidede varemerker gjerne har." Det vil med andre ord gjerne være tilstrekkelig at det foreligger en sterk innarbeidelse som gir en goodwillverdi noe ut over den som andre innarbeidede varemerker har, og det er dette som er tilfellet med varemerket "Apotek 1". For øvrig opprettholder Klager sine tidligere anførsler, og ber om at Annen avdeling tar klagen til følge." Innsigers siste innlegg ble oversendt registreringshaver den 21. februar 2012, med svarfrist satt til 23. mars 2012.

12 Annen avd. sak nr Det var ikke innkommet noe tilsvar fra registreringshaver ved svarfristens utløp, og er heller ikke i ettertid innkommet noen uttalelse fra parten. Ved Annen avdelings sekretariats brev av 16. mai 2012 er begge parter meddelt at klagesaken er besluttet tatt opp til behandling og avgjørelse i Annen avdeling på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling, og kan i alt vesentlig slutte seg til avdelingens begrunnelse. Annen avdeling er i og for seg enig med klageren i at kjennetegnet APOTEK 1 er blitt innarbeidet, og at det derigjennom har ervervet distinktivitet. Selv om det i utgangspunktet deskriptive uttrykket dermed må behandles som et forholdsvis sterkt kjennetegn, kan det ikke gi innehaveren rett til å motsette seg at andre næringsdrivende bruker den alminnelige betegnelsen på utsalgssteder innenfor bransjen, slik APOTEK ubestridelig fortsatt er. Den bestemte formen, APOTEKET, står i så måte i samme stilling. Hvis registreringshaveren ikke gjør rimelige anstrengelser for å forebygge at forvekslinger oppstår, må dette eventuelt angripes på grunnlag av markedsføringslovens 30 eller 25. Mot denne bakgrunn blir Første avdelings avgjørelse å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Are Stenvik (sign.) John Asland (sign.) Kaja Veel Midtbø (sign.)

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8023 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 051 Begjæringen gjelder: Ad Fontes Medier AS, Grubbegata 4 6, 0179 Oslo Foretakets org. nr. 985 306 524 Fullmektig: Advokatfirmaet

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7902 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 034 Begjæringen gjelder: Aker mur og tre AS, Ivar Knutsons vei 42, 1161 Oslo Foretakets org. nr. 991 718 400 Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7647 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006031 Begjæringen gjelder: Arbor Holding AS, Kråkstad Foretakets org. nr. 989 138 944 Begjæring inngitt av: Arbor-Hattfjelldal

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. april 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. april 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7779 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 020 Begjæringen gjelder: Taimi s Adam & Eva Frisør AS, Bodø Foretakets org. nr. 988 768 669 Fullmektig: Øyvind J. Eidnes,

Detaljer

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode:

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7812 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 004 Begjæringen gjelder: Invenia Holding AS, Trondheim Foretakets org. nr. 991 982 612 Fullmektig: Advokatkontoret Nordenfjeldske

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7690 Reg. nr. 224 131 Søknad nr. 2002 02909 Innehaver: Firmenich SA, Genève, Sveits Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Pharma Nord ApS, Vejle, Danmark

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. "55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant"

PROTOKOLL. 55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8020 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 022 Begjæringen gjelder: Oslo Apartmenthotel AS, Postboks 412 Sentrum, 0177 Oslo Foretakets org. nr. 893 950 982 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7766 Reg. nr. 227 341 Søknadsnr. 2004 04849 Søker / Innehaver: Nordic Fitness AS, Drammen Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo [Innsiger 1: Icon IP Inc., Logan,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7828 Reg. nr. 232 767 Søknadsnr. 2005 09684 Søker/Innehaver: Cubus AS, Billingstad Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: B-Young A/S, Kolding, Danmark Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7907 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 041 Begjæringen gjelder: Visit Røros AS, Postboks 123, 7361 Røros Foretakets org. nr. 992 688 505 Fullmektig: NHO Reiseliv

Detaljer

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135 Klager: Regatta AS Representert ved: Gram Hambro & Garmann Advokatfirma AS Innklagede: Reebok International Ltd Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Søker: Carpark AB, Stockholm, Sverige Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7906 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 059 Begjæringen gjelder: Aker PR AS, c/o Lynx Communications AS, Bryggegata 5, 0250 Oslo Foretakets org. nr. 940 252 675

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8102 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2010 029 Begjæringen gjelder: Entera Driftspartner AS (tidl. Entera AS), Nye Vakåsvei 64, 1395 Hvalstad Foretakets org. nr.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7657 Int. reg. nr. 795 030 Nasj. ref. nr. 2003 01488 Innehaver: Wella AG, Darmstadt, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree AVGJØRELSE Sak: 16/00189 Dato: 27. mars 2017 Klager: Lash Bar Katrine Carlie Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Grethe Jorunn Norvoll Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7799 Søknadsnr. 2005 06310 Søker: STI-Tool AB, Hyssna, Sverige Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7861 Reg. nr. 232 105 Søknadsnr. 2005 07097 Søker/Innehaver: La Baronia de Turis Coop V., Turis (Valencia), Spania Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker.

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7553 Reg. nr. 216 768 Søknadsnr. 2002 03449 Søker / Innehaver: Aktieselskabet af 21. november 2001, Brande, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Innsiger:

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7668 Patentstyrets ref. nr. OP 2006/00063 Reg. nr. 0820401 Søknad nr. 200403186 Int. reg. dato: 2003.12.23 Prioritet: 2003.10.31 (740522 BX) Registreringshaver:

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr. 7613 Varemerkesøknad nr. 2003 02167 Søker: Kraftinor AS, Narvik Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Actio-Lassen AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 12.

Detaljer

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7662 Søkn. nr. 2003 07887 Innehaver: Dynea OY, Helsingfors, Finland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 26. februar 2008 Foreliggende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7856 Søknadsnr. 2002 00846 Søker: Boston Scientific Ltd, St. Michael, Barbados Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 29. mars 2010

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7664 Int. reg. nr. 813 560 Nasj. ref. nr. 2003 11676 Innehaver: Supremo Shoes & Boots Handels GmbH, Pirmasens, Tyskland Innsiger: Wolverine Outdoors Inc., Rockford,

Detaljer

PROTOKOLL. "45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8024 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 050 Begjæringen gjelder: Akers Bil AS, Refstad Allé 1, 0586 Oslo Foretakets org. nr. 982 631 352 Begjæring inngitt av:

Detaljer

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk.

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7724 Varemerkesøknad nr. 2004 11645 Søker: DakoCytomation Denmark A/S, Glostrup, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7893 Søknad. nr. 2005 04335 Innehaver: Sigurd Li, Postboks 472, 1601 Fredrikstad Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 8.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7954 Reg.nr. 243 741 Søknadsnr. 2006 13609 Søker / innehaver: Dermanor AS, Billingstadsletta 83, 1396 Billingstad Fullmektig: Advokatfirmaet Hodneland & Co DA,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7922 Int. reg. nr. 899 328 Søknad nr. 2006 12097 Innehaver: Unilever N.V., Rotterdam, Nederland Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8022 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 039 Begjæringen gjelder: Aker Service Apartments AS, Strandhaugen 2, 0198 Oslo Foretakets org. nr. 994 445 561 Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8105 Patentstyrets ref. nr. OP 2013/00047 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2011 035 Begjæringen gjelder: NITO Undervisning DA, Munkøyra 29, 3550 Gol Foretakets org.

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Martell

Detaljer

DOK-2015-17 finnogspar.no

DOK-2015-17 finnogspar.no DOK-2015-17 finnogspar.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-04-15 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-17 STIKKORD: finnogspar.no / Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7885 Reg.nr. 235 243 Søknadsnr. 2006 02403 Søker / innehaver: Pharmalogica AS, Postboks 77 Smestad, 0377 Oslo Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg,

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 240873 (200703414)

PROTOKOLL. Reg. nr. 240873 (200703414) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8030 Reg. nr. 240873 Søknad nr. 200703414 Registreringshaver: Tadeusz Ogrodnik TROPICAL, ul. Wolnosci 69, 41-500 Chorzów, Polen Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett

Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett XXIX NIR-møtet 26 august 2008 Advokat Arne Ringnes www.thommessen.no Lovgivningen Foretaksnavneloven av 21. juni 1985 nr. 79 regulerer

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

DOK-2016-10 somsenter.no

DOK-2016-10 somsenter.no DOK-2016-10 somsenter.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-02-25 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-10 STIKKORD: Somsenter.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H pkt.

Detaljer

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8033 (tidl. 7720) Varemerkesøknad nr. 2003 08302 Søker: Norsk Tipping AS, Hamar Fullmektig: Tenden Advokatfirma ANS, Postboks 423, 3201 Sandefjord (tidl. Bryn

Detaljer

AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182 Klager: easygroup IP Licensing Ltd Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Innklagede: Easybring AS Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for

Detaljer

AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069 Klager: Redd Barna Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Thomas

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7884 Patentsøknad nr. 2007 0393 Publ. nr. WO/05/124793 PCT-søknad nr. PCT/JP05/02412 Søker: Sumitomo Electric Industries Ltd., 5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8130 Int. reg. nr. 0949754 Nasj. ref. nr. 200801510 Int. reg. dato: 2007.12.07 Prioritet: 2007.11.22 (VA 2007 04620 DK) Registreringshaver: Innovation Randers

Detaljer

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043 Klager: Punch Industries Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

2. Domeneklagenemnda Domeneklagenemnda har i alt ni medlemmer. Hver sak skal behandles av tre medlemmer.

2. Domeneklagenemnda Domeneklagenemnda har i alt ni medlemmer. Hver sak skal behandles av tre medlemmer. Saksnummer: DOK19/08 Klagen gjelder:sehvasomskjer.no 1. Sakens parter Klager: TV 2 AS Kontaktperson for klager: Bryn Aarflot AS ved advokatfullmektig Thomas Strand-Utne Klagemotpart: NET INVEST NORWAY

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312)

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7675 Reg. nr. 223 662 Søknad nr. 2003 00312 Søker: Diamant Bor Xpert Norge AS, Oslo Innsiger: Diamant Boart SA, Brüssel, Belgia Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden om registrering av ordmerket "RMIX" som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 26. mars 2008, med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknaden om registrering av ordmerket RMIX som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 26. mars 2008, med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8087 Reg. nr. 246551 Søknadsnr. 200803958 Registreringshaver: Noravind Strikkefabrikken på kaia AS, 9595 Sørvær Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,

Detaljer

AVGJØRELSE 13. januar 2015 Sak VM 14/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 13. januar 2015 Sak VM 14/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 13. januar 2015 Sak VM 14/009 Klager: Apotek Hjärtat AB Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Arne Dag

Detaljer

DOK-2014-19 audisalg.no

DOK-2014-19 audisalg.no DOK-2014-19 audisalg.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2014-04.30 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2014-19 STIKKORD: audisalg.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt

Detaljer

PROTOKOLL. Duftprodukter til innendørsbruk, pot pouri, parfymevarer, desinfeksjonspreparater, deodoranter (til personlig bruk), romoppfriskere.

PROTOKOLL. Duftprodukter til innendørsbruk, pot pouri, parfymevarer, desinfeksjonspreparater, deodoranter (til personlig bruk), romoppfriskere. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7681 Søknadsnr. 2001 08121 Søker: Reckitt Benckiser (Scandinavia) AS, Bagsværd, Danmark Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. april

Detaljer

AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083 Klager: Nordic Naturals Inc Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

DOK peppenos.no

DOK peppenos.no DOK-2016-02 peppenos.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-01-20 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-02 STIKKORD: peppenos.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7644 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/006 Arkivreferanse: 2006/00143 Begjæringen gjelder: Meiland Moments DA, Tromsø Foretakets org. nr. 989 324 616 Begjæring

Detaljer

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180 Klager: Kimberly-Clark Worldwide Inc. Representert ved: Zacco Norway AS Innklagede: Imran Hussain, Rizana Hussain, Maariah Hussain, Danyaal Hussain, Zahra Hussain

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 247903 (200808755)

PROTOKOLL. Reg. nr. 247903 (200808755) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8185 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00117 Reg. nr. 247903 Søknads nr. 200808755 Registreringshaver: Pally Holland BV, Galvanibaan 12, 3439MG Nieuwegein, Nederland

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt registrert som kjennetegn for følgende varer og tjenester

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt registrert som kjennetegn for følgende varer og tjenester Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7993 Varemerkesøknad nr. 200603528 Søknadsdato: 2006.04.05 Søker: Bayer Schering Pharma AG, Muellerstrasse 178, 13353 Berlin, Tyskland Fullmektig: Tandbergs

Detaljer

DOK lenovo.no

DOK lenovo.no DOK-2016-45 lenovo.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-11-01 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-45 STIKKORD: Lenovo.no Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt 1.3.

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8083 Patentstyrets ref. nr. OP 2010/00076 Søknad. nr. 200711935 Søker: Electronic Charts Centre AS, Postboks 60, 4001 Stavanger Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr.: Reg. nr. Varemerkesøknad nr. Søker: Fullmektig: 7803 217 235 2002 02664 Kaffehuset Friele AS, Bergen Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14.

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse Vår ref.: OP2012/00155 Registreringsnr.: 262799 Saksnr.: 201108164 Varemerke: The thief Innehaver: LASSE RØSSLAND Innehavers fullmektig: Advokatfirma Ræder DA Innsiger: Nordic Choice Hotels AS Innsigers

Detaljer

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 20. desember 2013 Sak F 13/001 Klager: Posten Norge AS Representert ved: Protector IP Consultants AS Innklagede: Easybring AS Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for industrielle

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæring inngitt av: Stiftelsen Kanvas, Oslo Foretakets org. nr. 971 272 643 Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo

PROTOKOLL. Begjæring inngitt av: Stiftelsen Kanvas, Oslo Foretakets org. nr. 971 272 643 Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7810 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 021 Begjæringen gjelder: Canvas AS, Haslum Foretakets org. nr. 991 058 915 Fullmektig: Hodneland & Co DA, Oslo Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7720 Varemerkesøknad nr. 2003 08302 Søker: Norsk Tipping AS, Hamar Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2008 Foreliggende

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8015 Reg. nr. 229 957 Søknad nr. 2004 12613 Registreringshaver: Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7655 Varemerkesøknad nr. 2003 05031 Søker: Norske Siviløkonomers Forening, Oslo Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Foreliggende

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7752 Varemerkesøknad nr. 2002 10571 A (avdelt fra søknad nr. 2002 10571) Søker: Posten Norge AS, Oslo Fullmektig: Bull & Co Advokatfirma AS, Oslo [Protector

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8007 Reg.nr. 246373 Søknadsnr. 200802899 Søker / innehaver: Ocean Nutrition Canada Ltd, 101 Research Drive, NSB2Y4T6 Dartmouth, Nova Scotia, Canada Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 13. desember 2007 om at Norge var utpekt som land merket ønskes vernet i, omfattet følgende varer:

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 13. desember 2007 om at Norge var utpekt som land merket ønskes vernet i, omfattet følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8092 Int. reg. nr. 0851826 Nasj. ref. nr. 200715339 Registreringsdato: 2005.03.24 Etterf. utpekning: 2007.11.20 Notifikasjonsdato: 2007.12.13 Registreringshaver:

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7970 Reg.nr. 245188 Søknadsnr. 200801111 Registreringshaver: Tunework AS, Inkognitogata 2, 0258 Oslo, Norge Innsiger: Moods of Norway DA, Postboks 344, 6781

Detaljer

DOK finndot.no

DOK finndot.no DOK-2017-21 finndot.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 31.08.2017 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2017-21 STIKKORD: finndot.no Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt 1.3.

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7956 Varemerkesøknad nr. 2006 13995 Søknadsdato: 2006.12.01 Søker: Fullmektig: Ellos AB, Borås, Sverige ABC Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen a.s, Postboks

Detaljer

(2) Fra konkurransegrunnlaget hitsettes følgende om tilbudsfrist og innleveringssted:

(2) Fra konkurransegrunnlaget hitsettes følgende om tilbudsfrist og innleveringssted: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse for kjøp av kartlegging og/eller analyser av grunnforhold i barnehager i Bergen kommune. Tildeling til leverandør

Detaljer

AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075 Klager: Stiftelsen Oslo Hospital Representert ved: Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse vedrørende byggearbeider på Ulsrud videregående skole i Oslo. Ved vurdering av om klager var rettmessig avvist fant klagenemnda

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7778 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 005 Begjæringen gjelder: Totaltech AS, Sandnes Foretakets org. nr. 990 643 172 Begjæring inngitt av: Totaltek AS, Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904)

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8036 Reg. nr. 243447 Søknadsnr. 200710904 Søker / innehaver: Chica AS, Helgerudgården, Rådmannhalmrastsvei 9, 1301 Sandvika Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7960 Int. reg. nr. 0913175 Nasj. ref. nr. 200702556 Registreringshaver: Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500 Shingai, Iwata-shi Shizuoka-ken, Japan (tidl:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7849 Søknadsnr. 2006 02994 Søker: RMC of Illinois Inc., Philadelphia, Pennsylvania, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. mai

Detaljer

STIKKORD: boozt.no/ Domeneforskriften 4 og 7,

STIKKORD: boozt.no/ Domeneforskriften 4 og 7, DOK-2015 05 boozt.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-01-27 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-05 STIKKORD: boozt.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt 1.2. SAMMENDRAG:

Detaljer

Avvisningsbeslutning i klagesak

Avvisningsbeslutning i klagesak Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Alfa Dykk AS Svelvikveien 81 3039 DRAMMEN Norge Deres ref.: Vår ref.: 2014/0088-14 Saksbehandler: Tine Sæbø Dato: 09.02.2015 Avvisningsbeslutning i klagesak

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 254088 (200910870)

PROTOKOLL. Reg. nr. 254088 (200910870) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8194 Reg. nr. 254088 Søknad nr. 200910870 Innehaver: Jan Christian Warloe, Blekenberg 55, 5055 Bergen Innsiger: Terje Formoe, Slottsquartalet, Tordenskjoldsgate

Detaljer

STIKKORD: abus.no/ Domeneforskriften 4 og 7,

STIKKORD: abus.no/ Domeneforskriften 4 og 7, DOK-2015-49 abus.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-12-09 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-49 STIKKORD: abus.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt 1.3. SAMMENDRAG:

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 16. februar 2009, med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 16. februar 2009, med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8197 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00125 Søknadsnr. 200901545 Søker: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH 45202 Cincinnati, Ohio, USA

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009. Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009. Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7942 Patentsøknad nr. 2004 5669 Søker: Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal Annen avdelings avgjørelse av 14. desember

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Overprøvingsnr: TMADM0000065 Deres ref.: Ole Marthon Granberg Varemerke: (figurmerke) Registreringsnr: 255424 Sønadsnr.: Innehaver: 200905949 Granberg

Detaljer

17/ mars Lash Bar Katrine Carlie Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ mars Lash Bar Katrine Carlie Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00002 27. mars 2017 Klager: Representert ved: Lash Bar Katrine Carlie Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund

Detaljer

DOK pizbuin.no

DOK pizbuin.no DOK-2016-04 pizbuin.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-01-25 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-04 STIKKORD: Pizbuin.no. Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt 1.3.

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7998 Varemerkesøknad nr. 200611258 Søknadsdato: 2007.05.21 Søker: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

17/ oktober Monster Energy Company Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ oktober Monster Energy Company Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00060 11. oktober 2017 Klager: Representert ved: Monster Energy Company Zacco Norway AS Innklagede: Kannestein AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer