Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Reg. nr Søknadsnr Registreringshaver: Hardangertun Eigedom AS, Hardangertun, 5780 Kinsarvik Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen Innsiger: Compagnie Generale Des Etablissements Michelin, 12, cours Sablon, Clermont-Ferrand, Frankrike Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstuen, 0306 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 3. november 2010, hvorved tidligere beslutning om å registrere ordmerket "MIKKELINE" ble opprettholdt mot innsigelse. Gjenparter av avgjørelsesprotokollen ble sendt til partenes respektive fullmektiger samme dag. Søknaden om registrering av ordmerket "MIKKELINE" som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 20. oktober 2008, med følgende kombinerte vare- og tjenestefortegnelse: Klasse 9: Klasse 16: Klasse 24: Klasse 25: Klasse 28: Klasse 30: CD-plater, CD-rom og videogrammer. Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. Klær, fottøy, hodeplagg. Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter.

2 Annen avd. sak nr Merket ble besluttet registrert den 13. januar 2009, og er deretter kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 04/2009, på side 25, med publiseringsdato mandag den 19. januar 2009; og med ovennevnte varefortegnelse. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret mandag den 18. mars 2009; rettidig. Melding om den innkomne innsigelsen ble kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 14/2009, på side 112, med publiseringsdato mandag den 30. mars Innsiger nedla påstand om at registreringen av ordmerket "MIKKELINE" må oppheves, da merket er besluttet registrert og innført i varemerkeregisteret i strid med bestemmelsene i varemerkelovens 16 første bokstav a, jf. 4 første ledd. Innsiger begrunnet sin påstand med at ordmerket "MIKKELINE" er egnet til å forveksles med følgende nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer: 1. Reg. nr (92329), ordmerket "MICHELIN", innlevert den 28. mars 1967 og registrert den 19. oktober 1967 for alle varer i klassene 1, 6, 7, 8, 9,12, 16, 17 og Reg. nr ( ), ordmerket "MICHELIN", innlevert den 14. november 1980 og registrert den 27. januar 1983 for nærmere angitte varer i klassene 9, 11, 14, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 28 og Reg. nr ( ), ordmerket "MICHELIN", innlevert den 9. oktober 1980 og registrert den 13. august 1981 for alle tjenester i klassene 35 og Reg. nr ( ), ordmerket "MICHELIN", innlevert den 14. oktober 2008 og registrert den 8. desember 2008 for nærmere angitte varer i klassene 1, 3, 4, 8, 9, 11, 12 og Reg. nr ( ), ordmerket "MICHELIN", innlevert den 14. september 1987 og registrert den 5. januar 1989 for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 9, 35 og 36.

3 Annen avd. sak nr Int. reg. nr ( ), ordmerket "MICHELIN", registrert den 8. august 2000 for nærmere angitte varer i klassene 6, 7, 12 og Int. reg. nr ( ), ordmerket "MICHELIN", registrert den 11. juni 2001 for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 39 og Int. reg. nr ( ), ordmerket "MICHELIN", registrert den 18. mars 2002 for varene "antiskid chains for pneumatic tyres for vehicle wheels" i klasse Int. reg. nr ( ), ordmerket "MICHELIN", registrert den 27. august 2003 for nærmere angitte tjenester i klassene 35, 37, 39 og 42. * * * Med hensyn til partenes anførsler og argumentasjon for Første avdeling, vises til sakens dokumenter. * * * Fra Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 3. november 2010 hitsettes: "Patentstyrets vurderinger: Spørsmålet om hvorvidt to varemerker er egnet til å forveksles med hverandre, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 16 bokstav a og 4 første ledd. Når det skal avgjøres om merkene er forvekselbare, skal det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet, og det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere etter hvilken kategori av varer eller tjenester det er tale om og hvordan de omsettes. Vurderingen må skje konkret og i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg vil ha en større beskyttelsessfære enn et svakt og tilnærmet beskrivende merke, fordi omsetningskretsen da lettere vil kunne komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse, enn hva som er tilfellet overfor svake merker. En slik vurdering ble foretatt i EU-domstolens avgjørelser C-39/97, Canon v Metro-Goldwyn-Mayer, premiss 18, C-206/04, ZIRH v. SIR, premiss 19, og av Patentstyrets annen avdeling i sakene nr. 6923, Kea! og nr. 7092, Handi.

4 Annen avd. sak nr Det søkte merket ønskes registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 9, 16, 24, 25, 28, 30 og 41. Innsigers registrering nr er registrert for blant annet hele klasse 9 og 16. I disse klassene foreligger følgelig full vareoverlapping. Innsigers registrering nr er blant annet registrert for "vevede stoffer (ikke opptatt i andre klasser); tekstilmetervarer for dekorative øyemed (ikke opptatt i andre klasser), flagg og vimpler" i klasse 24, "bluser, jakker, trøyer, gensere, anorakker, T-skjorter, slips, tørklær og luer" i klasse 25 og "spill (ikke spillkort), leketøy og sportsartikler (ikke opptatt i andre klasser)" i klasse 28. I disse klassene er det delvis vareoverlapping, og for øvrig vareslagslikhet. Innsigers registrering nr , er registrert for blant annet hele klasse 41. Det er følgelig full tjenesteoverlapping i denne klassen. Når det gjelder søkerens varer i klasse 30, "kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is" har innsigers fullmektig anført at det er vareslaglikhet med tjenestene i klasse 42 i registrering nr og varene i klasse 16 i registrering nr Det er ingen praksis i Patentstyret for å anse tjenestene "hotell reservation services" som likeartet med matvarer, eller for at varer i klasse 16 skulle være likeartet med matvarer. Fullmektigen har kun konstatert dette uten å vise til konkrete eksempler eller argumentert for dette synet. Vi legger derfor til grunn at det ikke er vareslagslikhet mellom disse varene og tjenestene. Imidlertid er "sukker" i følge Patentstyrets kryssgranskingsliste likeartet med suketter i klasse 1. Innsigers registrering nr gjelder blant annet hele klasse 1, og omfatter følgelig suketter. Ut over dette er søkers matvarer ikke likeartet med innsigerens varer eller tjenester. Det foreligger følgelig delvis vareoverlapping og vareslagslikhet, jf. varemerkeloven 4 første ledd. Det avgjørende ved forvekselbarhetsvurderingen er derfor hvorvidt det foreligger merkelikhet, og eventuelt graden av denne. Faren for forveksling må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merkene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Patentstyret er av den oppfatning at det søkte og de registrerte merkene, sett i forhold til at de aktuelle varene og tjenestene, både vil henvende seg til en spesialisert omsetningskrets og den vanlige gjennomsnittsforbruker. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, Gut Springenheide. Det søkte merket er et rent ordmerke som består av teksten MIKKELINE. Dette er et norsk jentenavn som ikke er særlig mye brukt. Det er i følge Statistisk sentralbyrå 5 som har dette som fornavn i Norge i dag. Navnet er også i bruk i Sverige og en del mer brukt Danmark. Innsigeren merker er alle ordmerker med teksten MICHELIN, som er et fransk etternavn. Innsigerens fullmektig har anført at man ikke kan regne med at alle vil uttale MICHELIN "riktig", og at en ikke ubetydelig del vil uttale merket som "mikelin". Det vises til Annen avdelings avgjørelse nr. 4322, Sagroid, 5143, Depakine vs.elkapin og 6348, Bel Ami vs. Bellady. Merkene vil derfor uttales tilnærmet identisk. Videre anføres at merkene er like visuelt med henholdsvis 8 og 9 bokstaver. Begge har MI og LIN felles. Sluttstavelsene LINE og LIN styrker det like visuelle inntrykket ved at E-en kan forsvinne. Innsigers fullmektig har dessuten vist til at innsiger er redd for at MIKKELINE vil utvanne deres merke som er velrenommert i mange land. Søkers fullmektig er ikke enig i at merkene er fonetisk like og anfører dessuten at merkene brukes i ulike sammenhenger.

5 Annen avd. sak nr Patentstyret vil først bemerke at det ikke er avgjørende på hvilke varer merkene brukes eller vil bli brukt eller sammenhengen de brukes i. Utgangspunktet for Patentstyrets vurdering er de varene og tjenestene merkene er registrert for og som omfattes av søknaden. Når det gjelder innsigers frykt for at merket vil bli utvannet og påstandene om at merket er velkjent, er disse ikke dokumentert, og det er heller ikke vist til varemerkelovens bestemmelser om utvidet vern i 4 andre ledd. Det fremstår heller ikke som om det har vært fullmektigens hensikt å anføre dette som grunnlag for innsigelsen. Dette er ikke relevant for den normale forvekselbarhetsvurderingen, og vi behandler derfor ikke dette i avgjørelsen. Når det gjelder det visuelle inntrykket av merkene, er vi enige med innsigers fullmektig i at de er tilnærmet like lange, og begge merker innledes med MI. Videre er flere bokstaver like, slik at merkene har flere visuelle likhetstrekk. Imidlertid har innsigers merke en C, som er mer uvanlig på norsk, mens søkers merke har dobbel K. Dette skaper en viss forskjell mellom merkene visuelt. Fonetisk vil det søkte merket bli uttalt som det norske jentenavnet Mikkeline, med fire stavelser med likt trykk. Innsigerens merke MICHELIN vil mest sannsynlig bli uttalt "mi - sche - leng" som er vanlig "norsk" uttale av det franske navnet. Det antas at det er kjent i Norge at det finnes "michelin-restauranter" eller restauranter med "michelin-stjerner". Michelen-mannen er også et relativt kjent begrep, da dette er en gammel reklamefigur som det stadig refereres til. Dette gjør at de som møter merket vil være kjent med normal norsk uttale av MICHELIN. Denne er lett å uttale, og avviker noe fra korrekt fransk uttale. Vi anser at både den korrekte, franske uttalen, og den normale norske uttalemåten skiller seg klart fra uttalen av det søkte merket. Innsiger har vist til tre avgjørelser fra Patentstyrets annen avdeling. Merkene som omtales i avgjørelsene er i større grad ukjente fantasiord der det vil være mer tvil om uttalen. Vi mener at merkene i nærværende sak på denne måten skiller seg fra merkene i annenavdeligsavgjørelsene. Når det gjelder merkenes betydning og forestillingsbilde vil MIKKELINE klart oppfattes som jentenavnet og vise til noe feminint. MICHELIN vil på sin side oppfattes som et fransk etternavn, noe fransk, eller i alle fall utenlandsk. Vi anser derfor at merkene er ulike med hensyn til betydningsinnhold og forestillingsbilde. Etter en helhetsvurdering av merkene, der vi har lagt vekt på at det søkte merket vil fremstå som et norsk jentenavn til forskjell fra innsigerens mer fremmede, samt at merkene vil uttales forskjelling, har vi kommet til at det ikke foreligger merkelikhet. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det søkte merket ikke er egnet til å forveksles med innsigers registreringer i den alminnelige omsetningen når de brukes for de aktuelle varene og tjenestene, jf. varemerkeloven 16 bokstav a, jf. 4 første ledd. Beslutning: Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven 29 andre ledd." Innsigers begrunnede klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse innkom til Patentstyret den 14. desember Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 10. januar 2011, innen fakturafristens utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig.

6 Annen avd. sak nr I klagen uttaler innsigers fullmektig: "Innledning Vi viser til avgjørelse truffet av Patentstyret den 3. november 2010 vedrørende innsigelse innlevert mot endelig registrering av varemerkesøknad nr , ordmerke MIKKELINE, dette på grunn av antatt forvekslingsfare med innsigers nasjonale registreringer nr , ordmerket MICHELIN, nr , ordmerket MICHELIN, nr , ordmerket MICHELIN, nr , ordmerket MICHELIN og nr , ordmerket MICHELIN, og internasjonale registreringer nr , ordmerket MICHELIN, nr , ordmerket MICHELIN, , ordmerket MICHELIN, og nr , ordmerket MICHELIN, jf. varemerkeloven 16 bokstav a, jf. 4 første ledd. Innsigelsen ble ikke tatt til følge. Registreringen ble opprettholdt i medhold av varemerkeloven 29 andre ledd. I medhold av varemerkelovens 49 påklages Første avdelings avgjørelse i ovennevnte varemerkesøknad. Denne klagen begrunnes med at Patentstyrets Første avdeling har tatt feil når de har kommet til at det ikke foreligger forvekselbar likhet mellom det søkte merket MIKKELINE og klagers registreringer av merket MICHELIN. Fra klagers side hevdes det at søkers merke MIKKELINE er egnet til å fremkalle forveksling med klagers merke MICHELIN slik at det søkte merket må nektes registret i henhold til varemerkeloven 16 første ledd bokstav a. Vareslagslikhet Innsigerens ni registreringer av ordmerket MICHELIN dekker alle de varer og tjenester som det søkte merket ønskes registrert for. Det foreligger vareoverlapping mellom søkers varefortegnelse i klasse 9 og registrering nr sine varer i klasse 9. Det foreligger vareoverlapping mellom søkers varefortegnelse i klasse 16 og registrering nr , og sine varer i klasse 16. Det foreligger vareoverlapping mellom søkers varefortegnelse i klasse 24 og 25 og registrering nr og sine varer i klasse 24 og 25. Det foreligger vareoverlapping mellom søkers varefortegnelse i klasse 28 og registrering nr sine varer i kl 28. Det foreligger vareslagslikhet mellom søkers varefortegnelse i klasse 30 og registrering nr sine varer i klasse 42 og registrering nr sine varer i klasse 16. Det foreligger vareoverlapping mellom søkers varefortegnelse i klasse 41 og registrering nr

7 Annen avd. sak nr Det faktum at det her i det store og hele foreligger full vareoverlapping mellom søkers merke MIKKELINE og innsigers registreringer MICHELIN må tillegges vesentlig vekt ved forvekselbarhetsvurderingen. Kjennetegnslikhet Utgangspunktet er at ved avgjørelsen av om to merker er forvekselbare, må det vurderes om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer og tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere. Det er ikke usannsynlig at en ikke ubetydelig del av den norske omsetningskretsen vil uttale innsigers merke mikelin. Man kan ikke regne med at alle vil uttale MICHELIN riktig. Se for eksempel 2. avd. kj. 4322: Det måtte antas at SAGROID i omsetningskretsen kunne bli uttalt både sagråid med kort i og sagroiid med lang i. I 2. avd. kj uttales det at Når det derimot gjelder den fonetiske forskjell finner 2. avdeling at denne ikke er stor nok for å hindre at merkene blir forvekslet. Søkeren har hevdet at DEPAKINE vil bli uttalt med tydelig E til slutt. Det er mulig at dette vil slå til innenfor kanskje større deler av omsetningskretsen. Annen avdeling antar imidlertid at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil uttale DEPAKINE med stum E til slutt. Annen avdeling kan heller ikke følge søkeren når han hevder at ELKAPIN vil bli attalt med lang a (ellkaapin). Iallfall en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen må antas å ville uttale merket med lang I (ellkapiin). Man må derfor etter 2. avdelings oppfatning vurdere konstellasjonen ellkapiin/deppakiin, for nær beslektede varer i klasse 5. Disse uttaleformer ligger etter 2. avdelings oppfatning meget nær hverandre.. Videre slås det fast i 2. avd. kj at man ikke kan regne med at såpemerkene BLE AMI og BELLADY ville bli uttalt med korrekt, fremmedspråklig uttale. Annen avdelings flertall antok at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen ville uttale merkene BELLADI og BELLAMI, og at den fonetiske likhet da ble for stor. Nordmenn vil generelt være tilbakeholdne med å uttale franske ord på fransk dersom de er usikre på riktig uttale. Det blir derfor drøyt å legge til grunn at omsetningskretsen kjenner den franske uttalen av merket MICHELIN og av den grunn vil klare å skille de to merkene fra hverandre. Innsigers merke med utalen mikelin og det søkte merket MIKKELINE vil være tilnærmet fonetisk identiske og det er denne uttalen som må legges til grunn ved forvekselbarhetsvurderingen. Visuelt sett er merkene også meget like. MICHELIN består av 8 bokstaver og MIKKELINE består av 9 bokstaver. Begge merkene har MI og LIN til felles. Sluttstavelsene LINE og LIN styrker det like visuelle inntrykket ved at E-en kan forsvinne. Videre er merket MIKKELINE søkt registrert varer og tjenester som er identiske med varer og tjenester som inngår i MICHELIN sine registreringer. Varene og tjenestene som fremgår av varefortegnelsen MIKKELINE ønskes registrert for er ikke begrenset til å selges i en familiepark. En registrering av MIKKELINE betyr at dette merket kan brukes på de aktuelle varer og tjenester i hele landet, side om side med de tidligere registreringene til MICHELIN. Det er sentralt i denne sak at MICHELIN er et meget sterkt og innarbeidet varemerke for turistguider og kart.

8 Annen avd. sak nr Videre står det følgende iwikipedia: Michelinguiden (også kalt Guide Michelin eller Guide Rouge) er en serie bøker med rødt omslag som årlig blir utgitt av Michelin. De inneholder blant annet anbefalinger av gode restauranter og hoteller. Norge er en del av den engelskspråklige delen Michelin Hotels and restaurants - Main cities of Europe. Den nyeste utgaven er fra mars Michelin produserer også diverse sports og fritidsprodukter, som for eksempel sportssko og sportsklær. Merket MICHELIN vil altså bli forbundet med fritid, fornøyelse og underholdning og er derfor beskyttet for varer og tjenester innen disse kategoriene. Det er innenfor disse varer og tjenester søker også ønsker sitt merke registrert. Omsetningskretsen vil her for en stor del være utlendinger som vil finne det naturlig å uttale MIKKELINE med stum e. Etter klagers oppfatning vil merkene her helt klart være egnet til å forveksles da kjennetegnslikheten er åpenbar. Patentstyrets Første avdeling hevder at MIKKELINE vil oppfattes som et jentenavn og vise til noe feminint. MICHELIN vil på sin side oppfattes som et fransk etternavn. Vi er sterkt uenig i denne påstand. Det er ikke sannsynlig at den norske omsetningskretsen oppfatter MICHELIN som et fransk etternavn. Videre hevder søker selv at det søkte merket skal uttales i to stavelser, nemlig MIKKE LINE. Det søkte merket MIKKELINE fremstår som et fantasinavn, noe MICHELIN også gjør. Konklusjon For å finne ut om innsigers merke og søkers merke er forvekselbare må det foretas en helhetsvurdering hvor både vareslags- og kjennetegnslikheten spiller inn. I det aktuelle tilfellet er merkene tilnærmet fonetisk identiske og det foreligger vareoverlapping mellom innsigers og søkers merke. Vi ber derfor Patentstyrets annen avdeling om å ta klagen til følge og nekte det søkte merket MIKKELINE registrert." Ved brev av 20. desember 2010 er registreringshavers fullmektig oversendt gjenpart av innsigers klage, med frist til mandag den 21. februar 2011 med innsendelse av en eventuell imøtegåelse. I sin imøtegåelse av klagen, innkommet til Patentstyret den 18. februar 2011, uttaler registreringshavers fullmektig: "Vi viser til innkommet klage av 14. desember På vegne av innklagede, skal vi be om at første avdelings avgjørelse opprettholdes. Første avdeling har foretatt rett vurdering hva gjelder forvekselbarhetsvurderingen.

9 Annen avd. sak nr Innklagedes merke MIKKELINE er ikke forvekselbart med merket MICHELIN etter vml 16. Det bestrides ikke at MICHELIN er registrert for en hel rekke varer og tjenester, formodentlig hvorav en hel del merket ikke er brukt eller har vært i bruk for. Men når omsetningskretsen i Norge møter merket MIKKELINE for underholdningsvirksomhet i en familiepark eller for ulike varer som selges i familieparken er det svært lite sannsynlig at man vil tro det foreligger en kommersiell forbindelse eller tilknytning til MICHELIN som i all hovedsak er kjent som kjennetegn for bildekk. Innklagede bestrider heller ikke vurderingstemaet for forvekselbarhet i forhold til kjennetegnslikhet. Derimot bestrides at "det er ikke usannsynlig at en ikke ubetydelig del av den norske omsetningskretsen vil uttale klagers merke "mikelin" For øvrig er ikke vurderingstemaet om klagers merke er forvekselbart med innklagedes merke, men om innklagedes merke er forvekselbart med klagers merke. Innsigers anførsel om at en ikke ubetydelig del av den norske omsetningskretsen vil uttale innsigers merke Mikelin er vanskelig å forstå, og det faller på sin egen urimelighet. Vi kan ikke se at de påberopte avgjørelser skulle være relevante i foreliggende tilfelle da faktum, altså merkene, ikke er tilstrekkelig like. Når det gjelder påstanden om at "Nordmenn vil generelt være tilbakeholdne med å uttale franske ord på fransk dersom de er usikre på riktig uttale" savnes dokumentasjon for dette. Det er ingen holdepunkter overhodet for en slik påstand. MIKKELINE og MICHELIN er på ingen måte "tilnærmet fonetisk identiske"; innklagedes navn har klare k-lyder og suffikset -ine på slutten. Klagers merke mangler dette helt og holdent. Innsigers merke lyder "MICHELIN" mens merket ifølge søknaden lyder MIKKELINE. Søker driver en familiepark i Kinsarvik, Hardanger og navnet MIKKELINE henspiller på figuren MIKKEL REV. Søkers merke vil naturlig uttales i to stavelser MIKKE LINE (ikke i to ord slik klager synes å ha forstått det) og adskiller seg på alle måter fra innsigers merke MICHELIN. Under alle omstendigheter er de fonetiske forskjellene såpass store at det ikke kan sies å foreligge forvekslingsfare. Enn videre når det gjelder semantisk ulikhet, er det klart at innklagedes merke spiller på et navn; det gjør ikke klagers merke. Dette har også første avdeling funnet. Vi savner også dokumentasjon for at merket MICHELIN vil "bli forbundet med fritid, fornøyelse og underholdning". Innarbeidelsesdokumentasjon i form av henvisning til Wikipedia er ikke tilstrekkelig. Når det gjelder henvisningen til den såkalte "Michelinguiden" ble denne i følge klager sist utgitt i 2006; altså for fem år siden. Et eventuelt innarbeidelsesvern må opprettholdes i form av bruk, så det stilles spørsmål ved om merket i tilfelle fortsatt skulle være innarbeidet "turistguider og kart" slik det påstås når det er så lenge siden denne boken har blitt utgitt. Sannsynligvis vil den normalt opplyste og velinformerte forbruker forbinde klagers merke med dekk, så får man da vurdere om dette faller inn under "fritid, fornøyelse og underholdning" på en slik måte at innklagedes varer og tjenester skulle forveksles med dekk. Etter innklagedes vurdering vil dette åpenbart ikke være tilfellet.

10 Annen avd. sak nr På bakgrunn av det ovennevnte ber vi om at Patentstyret ikke tar den innkomne klagen til følge, men opprettholder beslutningen om å registrere merket MIKKELINE, da helhetsinntrykkene av de to merkene ikke tilsier at det kan være noen forvekslingsfare." * * * Etter å ha konstatert at alle vilkårene for å behandle klagen var oppfylt, jf. varemerkelovens 50 og 51 annet ledd, tok Patentstyrets Første avdeling saken opp til ny vurdering i lys av den innkomne klage. Den 7. mars 2011 konkluderte Første avdeling med at klagen ikke klart kunne føre frem, og fant derfor hverken å kunne oppheve eller endre sin tidligere beslutning av 3. november I sitt notat til Annen avdeling uttaler Første avdeling: "Notat vedrørende klage til Annen avdeling. Vi viser til klage til Annen avdeling i ovennevnte varemerkesak. Første avdeling har vurdert klagen og finner det ikke klart at den vil føre frem etter varemerkeloven 51 annet ledd første punktum. Klagen oversendes derfor til Annen avdeling for behandling, jf. varemerkeloven 51 annet ledd andre punktum." Sakens dokumenter ble deretter oversendt Patentstyrets Annen avdeling for ordinær behandling av klagesaken. * * * I tilsvar, innkommet til Patentstyret den 31. mars 2011, uttaler innsigers fullmektig: "Innledning

11 Annen avd. sak nr Vi viser til Patentstyrets brev datert 02. mars 2011 med gjenpart av registreringshaverens imøtegåelse av klagen vedlagt. Vi har følgende kommentarer til den vedlagte imøtegåelsen: Innklagedes fullmektig bestrider ikke at MICHELIN er registrert for en hel rekke varer og tjenester. Videre hevdes det at når omsetningskretsen i Norge møter merket MIKKELINE for underholdningsvirksomhet i en familiepark eller for ulike varer som selges i familieparken er det svært lite sannsynlig at man vil tro det foreligger en kommersiell forbindelse eller tilknyting til MICHELIN som i all hovedsak er kjent som kjennetegn for bildekk. Fra klagers side skal det i denne sammenheng påpekes at varemerket MIKKELINE har en bred varefortegnelse innenfor klassene 9, 16, 24, 25, og 41. Med denne varefortegnelsen er varemerket MIKKELINE ikke begrenset til kun å benytte varemerket i tilknytning til en familiepark. Det betyr at merket MIKKELINE kan brukes for de aktuelle varer og tjenester i hele Norge, side om side med varer og tjenester under varemerke MICHELIN. Problemstillingen er altså om omsetningskretsen vil tro det foreligger en kommersiell forbindelse når de på bensinstasjonen møter merket MIKKELINE for kart ved siden av merket MICHELIN for kart. Innklagedes fullmektig savner også dokumentasjon som viser at merket MICHELIN er innarbeidet for turistguider og kart. Det skal i den forbindelse nevnes at klager har en bred varefortegnelse som også dekker turistguider og kart. Klager har derfor beskyttelse for disse varene. Det vedlegges også en kopi fra Internet som viser Guide Michelin Norske restauranter med stjerner i Michelin-guiden. Denne Michelin Guiden ble utgitt i Videre, innklagedes fullmektig hevder at klagers merke MICHELIN i all hovedsak er kjent som kjennetegn for bildekk. Dette er en udokumentert påstand som ikke kan tillegges betydning ved vurderingen av om merket MIKKELINE vil krenke en annens rett til et varemerke, jfr. varemerkeloven 16 første ledd a. Det avgjørende ved vurderingen må være hvilke varer og tjenester merket MICHELIN faktisk er beskyttet for gjennom registreringene i Norge. På bakgrunn av det som er nevnt over samt argumenter som er fremkommet i tidligere innlegg, fastholdes konklusjonen om at merkene MIKKELINE og MICHELIN er egnet til å forveksles. Merkene er tilnærmet fonetisk identiske og det foreligger vareoverlapping mellom merkene. Vi ber derfor Patentstyrets annen avdeling om å ta klagen til følge og nekte det søkte merket MIKKELINE registrert. " I tilsvar av 15. juni 2011, uttaler registreringshavers fullmektig: "Vi viser til Patentstyrets brev av 15/ med gjenpart av innsigers tilsvar til vår imøtegåelse av klage. Vi kan ikke se at det fremkommer noe nytt av innsigers tilsvar til vår imøtegåelse av klagen. Vi bestrider ikke at MIKKELINE har en bred varefortegnelse. Vi bestrider derimot at merkene MIKKELINE og MICHELIN er egnet til å forveksles.

12 Annen avd. sak nr Klager anfører at merkene er tilnærmet fonetisk identiske. Som tidligere bestrides dette. Innklagedes navn har klare k-lyder og suffikset -ine på slutten. Klagers merke mangler dette helt og holdent. Innsigers merke lyder "MICHELIN" mens merket ifølge søknaden lyder MIKKELINE. Søkers merke vil naturlig uttales i to stavelser MIKKE LINE og adskiller seg på alle måter fra innsigers merke MICHELIN. Videre er det som tidligere anført også semantisk ulikhet mellom merkene. Det er klart at innklagedes merke spiller på et navn, hvilket klagers merke ikke gjør. Merkene skaper derfor helt ulike assosiasjoner hos gjennomsnittsforbrukeren. På bakgrunn av det ovennevnte og argumenter som er fremkommet i tidligere innlegg fastholder vi at merkene ikke er egnet til å forveksles. Første avdeling har foretatt en rett vurdering hva gjelder forvekselbarhetsvurderingen. Vi ber om at Patentstyret ikke tar den innkomne klage til følge, men opprettholder beslutningen om å registrere merket MIKKELINE." Saken er deretter besluttet tatt opp til behandling i Annen avdeling. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling. I innsigelsessaker gjelder fortsatt reglene i varemerkeloven av 1961 når det er reist innsigelse mot et varemerke som ble registrert før varemerkeloven av 2010 trådte i kraft. Slike registreringer kan oppheves etter innsigelse eller settes til side som ugyldig bare i den utstrekning det ville vært grunnlag for det etter varemerkeloven av 1961, jf. varemerkeloven av fjerde ledd første punktum. Etter varemerkelovens 14 første ledd nr. 6 (ny lov 16 bokstav a) kan et varemerke ikke registreres dersom det er egnet til å forveksles med et registrert varemerke som har rettsvern fra en tidligere dato. Spørsmålet om to merker er forvekselbare, avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, 6 første ledd og 1 tredje ledd (ny lov 16 bokstav a, 4 første ledd og 1 første ledd).

13 Annen avd. sak nr Forvekselbarhet forutsetter en viss grad av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet, jf. varemerkelovens 4, jf. 6 første ledd (ny lov 4 første ledd). De to elementene kan ikke vurderes separat. Det skal foretas en helhetsvurdering hvor både vareslags- og kjennetegnslikheten spiller inn, jf. høyesterettsdommen i Rt , NIR 1999 s. 739 (COSMICA) og Annen avd. kj. 6747, NIR 2000 s. 91 (CONDIS), samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabel v. Puma (Sml s. I-6191) og C-39/97 Canon v. Metro- Goldwyn-Mayer (Sml s. I-5507). Vurderingstemaet er om gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. høyesterettsdommen i Rt søtt + salt, samt Sabel v. Puma og Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Han vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler hver for seg, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker (Sml s. I-4529), og han må normalt stole på det ufullstendige bilde av merkene som han har i erindringen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-342/97 Lloyd v. Klijsen (Sml s. I-3819). Det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere, alt etter hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvordan de omsettes. I saken her foreligger delvis vareoverlapping og vareslagslikhet som redegjort for i Første avdelings avgjørelse. Dette tilsier en nokså streng vurdering av kjennetegnslikheten. Ettersom innsigerens merke MICHELIN antas å være godt kjent i Norge, vil det i utgangspunktet ha et noe bredere vern ved forvekselbarhetsvurderingen enn merker med lavere grad av distinktivitet, jf. Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer premiss 18. Annen avdeling har likevel kommet til at registreringshavers og innsigers merker er tilstrekkelig forskjellige til at risiko for forveksling ikke vil oppstå. Det er for det første en viss forskjell mellom merkene visuelt, ettersom innsigers merke har CH der registreringshavers merke har en dobbel K. I tillegg har registreringshavers merke en E til slutt. Videre legger Annen avdeling til grunn at det er fonetiske forskjeller mellom merkene, ved at registreringshavers merke vil uttales mikk-e-li-ne, mens innsigers merke vil uttales misch-e-lin eller misch-e-leng. Det er riktig at man, når det gjelder varer som henvender seg til hele befolkningen som omsetningskrets slik tilfellet er i saken her, normalt ikke kan legge vekt på et betydningsinnhold som det kreves

14 Annen avd. sak nr kunnskaper i fransk for å oppfatte, jf. Annen avdelings avgjørelse i PS ELLE/ELLA og i sak 6348 BEL AMI. I nærværende sak er det imidlertid ikke tale om å legge vekt på et betydningsinnhold av ordet MICHELIN på fransk, men spørsmål om gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte selve den franske uttalen. Annen avdeling finner at varemerket MICHELIN må antas å være så godt kjent blant den norske befolkningen, og da særlig på grunn av "Michelinmannen", at gjennomsnittsforbrukeren i hvert fall er kjent med at merket uttales med "misch" og ikke med "mik". Når det gjelder merkenes betydningsinnhold, finner Annen avdeling det tvilsomt om MIKKELINE av gjennomsnittsforbrukeren vil oppfattes som et jentenavn. Det er et sjeldent navn i Norge. Annen avdeling er likevel enig med Første avdeling i at det er en viss forskjell med hensyn til de forestillingsbilder merkene skaper, idet MIKKELINE i motsetning til MICHELIN gir assosiasjoner til noe feminint, og muligens også til figuren MIKKEL REV. Annen avdeling legger imidlertid mindre vekt på betydningsmessige forskjeller enn på de visuelle og fonetiske ulikhetene mellom merkene. Etter dette blir Annen avdelings konklusjon at registreringshavers merke ikke er egnet til å forveksles med innsigers eldre varemerker når det benyttes for de aktuelle varer og tjenester, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Annen avdeling kan heller ikke se at dette vil bety noen urimelig utnyttelse eller forringelse av det eldre kjennetegnet. Klagen kan etter dette ikke gis medhold, og Første avdelings avgjørelse blir å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Kaja Veel Midtbø (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.) John Asland (sign.)

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7662 Søkn. nr. 2003 07887 Innehaver: Dynea OY, Helsingfors, Finland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 26. februar 2008 Foreliggende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7861 Reg. nr. 232 105 Søknadsnr. 2005 07097 Søker/Innehaver: La Baronia de Turis Coop V., Turis (Valencia), Spania Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7799 Søknadsnr. 2005 06310 Søker: STI-Tool AB, Hyssna, Sverige Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 247903 (200808755)

PROTOKOLL. Reg. nr. 247903 (200808755) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8185 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00117 Reg. nr. 247903 Søknads nr. 200808755 Registreringshaver: Pally Holland BV, Galvanibaan 12, 3439MG Nieuwegein, Nederland

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7657 Int. reg. nr. 795 030 Nasj. ref. nr. 2003 01488 Innehaver: Wella AG, Darmstadt, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7856 Søknadsnr. 2002 00846 Søker: Boston Scientific Ltd, St. Michael, Barbados Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 29. mars 2010

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7828 Reg. nr. 232 767 Søknadsnr. 2005 09684 Søker/Innehaver: Cubus AS, Billingstad Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: B-Young A/S, Kolding, Danmark Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7690 Reg. nr. 224 131 Søknad nr. 2002 02909 Innehaver: Firmenich SA, Genève, Sveits Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Pharma Nord ApS, Vejle, Danmark

Detaljer

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker.

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7553 Reg. nr. 216 768 Søknadsnr. 2002 03449 Søker / Innehaver: Aktieselskabet af 21. november 2001, Brande, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Innsiger:

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7668 Patentstyrets ref. nr. OP 2006/00063 Reg. nr. 0820401 Søknad nr. 200403186 Int. reg. dato: 2003.12.23 Prioritet: 2003.10.31 (740522 BX) Registreringshaver:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7954 Reg.nr. 243 741 Søknadsnr. 2006 13609 Søker / innehaver: Dermanor AS, Billingstadsletta 83, 1396 Billingstad Fullmektig: Advokatfirmaet Hodneland & Co DA,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8023 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 051 Begjæringen gjelder: Ad Fontes Medier AS, Grubbegata 4 6, 0179 Oslo Foretakets org. nr. 985 306 524 Fullmektig: Advokatfirmaet

Detaljer

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180 Klager: Kimberly-Clark Worldwide Inc. Representert ved: Zacco Norway AS Innklagede: Imran Hussain, Rizana Hussain, Maariah Hussain, Danyaal Hussain, Zahra Hussain

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904)

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8036 Reg. nr. 243447 Søknadsnr. 200710904 Søker / innehaver: Chica AS, Helgerudgården, Rådmannhalmrastsvei 9, 1301 Sandvika Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS,

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312)

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7675 Reg. nr. 223 662 Søknad nr. 2003 00312 Søker: Diamant Bor Xpert Norge AS, Oslo Innsiger: Diamant Boart SA, Brüssel, Belgia Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8007 Reg.nr. 246373 Søknadsnr. 200802899 Søker / innehaver: Ocean Nutrition Canada Ltd, 101 Research Drive, NSB2Y4T6 Dartmouth, Nova Scotia, Canada Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7970 Reg.nr. 245188 Søknadsnr. 200801111 Registreringshaver: Tunework AS, Inkognitogata 2, 0258 Oslo, Norge Innsiger: Moods of Norway DA, Postboks 344, 6781

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7664 Int. reg. nr. 813 560 Nasj. ref. nr. 2003 11676 Innehaver: Supremo Shoes & Boots Handels GmbH, Pirmasens, Tyskland Innsiger: Wolverine Outdoors Inc., Rockford,

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 240873 (200703414)

PROTOKOLL. Reg. nr. 240873 (200703414) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8030 Reg. nr. 240873 Søknad nr. 200703414 Registreringshaver: Tadeusz Ogrodnik TROPICAL, ul. Wolnosci 69, 41-500 Chorzów, Polen Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

PROTOKOLL. Duftprodukter til innendørsbruk, pot pouri, parfymevarer, desinfeksjonspreparater, deodoranter (til personlig bruk), romoppfriskere.

PROTOKOLL. Duftprodukter til innendørsbruk, pot pouri, parfymevarer, desinfeksjonspreparater, deodoranter (til personlig bruk), romoppfriskere. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7681 Søknadsnr. 2001 08121 Søker: Reckitt Benckiser (Scandinavia) AS, Bagsværd, Danmark Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. april

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069 Klager: Redd Barna Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Thomas

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden om registrering av ordmerket "RMIX" som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 26. mars 2008, med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknaden om registrering av ordmerket RMIX som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 26. mars 2008, med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8087 Reg. nr. 246551 Søknadsnr. 200803958 Registreringshaver: Noravind Strikkefabrikken på kaia AS, 9595 Sørvær Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,

Detaljer

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135 Klager: Regatta AS Representert ved: Gram Hambro & Garmann Advokatfirma AS Innklagede: Reebok International Ltd Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7959 Reg.nr. 241354 Søknadsnr. 200606870 Registreringshaver: Torill Iversen, Nes Terrasse 14B, 1394 Nesbru Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7752 Varemerkesøknad nr. 2002 10571 A (avdelt fra søknad nr. 2002 10571) Søker: Posten Norge AS, Oslo Fullmektig: Bull & Co Advokatfirma AS, Oslo [Protector

Detaljer

17/ oktober Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS. Novartis AG Zacco Norway AS

17/ oktober Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS. Novartis AG Zacco Norway AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00041 11. oktober 2017 Klager: Representert ved: Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS Innklagede: Representert ved: Novartis AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

17/ oktober Monster Energy Company Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ oktober Monster Energy Company Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00060 11. oktober 2017 Klager: Representert ved: Monster Energy Company Zacco Norway AS Innklagede: Kannestein AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7766 Reg. nr. 227 341 Søknadsnr. 2004 04849 Søker / Innehaver: Nordic Fitness AS, Drammen Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo [Innsiger 1: Icon IP Inc., Logan,

Detaljer

PROTOKOLL. Ved søknadens innlevering den 2. april 2003 inngikk følgende varer i varefortegnelsen:

PROTOKOLL. Ved søknadens innlevering den 2. april 2003 inngikk følgende varer i varefortegnelsen: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7711 Varemerkesøknad nr. 2003 03176 Søker: Nikken International Inc., Irvine, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt og registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt og registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7371 Reg. nr. 201 827 Varemerkesøknad nr. 1999 09238 Søker / Innehaver: Norsk Rikskringkasting AS, Oslo Innsiger: Tidnings Aktiebolaget Metro, Stockholm, Sverige

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7885 Reg.nr. 235 243 Søknadsnr. 2006 02403 Søker / innehaver: Pharmalogica AS, Postboks 77 Smestad, 0377 Oslo Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg,

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr. 7613 Varemerkesøknad nr. 2003 02167 Søker: Kraftinor AS, Narvik Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Actio-Lassen AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 12.

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree AVGJØRELSE Sak: 16/00189 Dato: 27. mars 2017 Klager: Lash Bar Katrine Carlie Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Grethe Jorunn Norvoll Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182 Klager: easygroup IP Licensing Ltd Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Innklagede: Easybring AS Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Martell

Detaljer

AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/00015 Klager: Monster Energy Company Representert ved: Zacco Norge AS Innklaget: Dassault Wine Estates Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7760 Int. reg. nr. 785 764 Nasj. ref. nr. 2002 08899 Innehaver: Franz Stadler, Moosgasse 73, A-5350 Strobl am Wolfgangsee, Østerrike Innsiger: Scandinavian Airlines

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Overprøvingsnr: TMADM0000065 Deres ref.: Ole Marthon Granberg Varemerke: (figurmerke) Registreringsnr: 255424 Sønadsnr.: Innehaver: 200905949 Granberg

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116)

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7324 Reg. nr. 206 087 Varemerkesøknad nr. 2000 00116 Innehaver: Sigrid T. Lindkjølen, Kongsberg (tidl. innehaver: Moscus AS, Slependen) Innsiger: BUM Equipment

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202)

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7556 Reg. nr. 216 978 Søknadsnr. 2002 03202 Innehaver: Kurtsan Food, Kurtsan Gida Tarim Urunleri Ithalat Ihracat San Ve Tic Ltd Sti, Izmir Yolu Uzeri, Tyrkia

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 19. januar 2009; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 19. januar 2009; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8055 Reg. nr. 248702 Søknadsnr. 200811731 Søker / innehaver: Sprell Levende AS, Arne Garborgs vei 37, 1472 Fjellhamar Fullmektig: Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen,

Detaljer

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043 Klager: Punch Industries Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7893 Søknad. nr. 2005 04335 Innehaver: Sigurd Li, Postboks 472, 1601 Fredrikstad Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 8.

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 245773 (200801229) Søknaden om registrering av det kombinerte merket B&P ble innlevert den 30. januar 2008.

PROTOKOLL. Reg. nr. 245773 (200801229) Søknaden om registrering av det kombinerte merket B&P ble innlevert den 30. januar 2008. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8056 Reg. nr. 245773 Søknadsnr. 200801229 Registreringshaver: Bil & Produksjon AS (org. nr. 994 697 986), Ørvella Industriområde, 3692 Sauland (tidl. Bil og

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Søker: Carpark AB, Stockholm, Sverige Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 801052 (200304910) Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 801052 (200304910) Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7707 Int. reg. nr. 801 052 Nasj. ref. nr. 2003 04910 Innehaver: Marker International GmbH, Baar, Sveits Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Innsiger: Wolverine

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 220404 (200301646) Nevnte varemerke er registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 220404 (200301646) Nevnte varemerke er registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7628 Reg. nr. 220 404 Søkn. nr. 2003 01646 Søker / Innehaver: Carabao Tawandang Co Ltd, Bangkok, Thailand Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Sandnes Innsiger:

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 254088 (200910870)

PROTOKOLL. Reg. nr. 254088 (200910870) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8194 Reg. nr. 254088 Søknad nr. 200910870 Innehaver: Jan Christian Warloe, Blekenberg 55, 5055 Bergen Innsiger: Terje Formoe, Slottsquartalet, Tordenskjoldsgate

Detaljer

PROTOKOLL. Cosmetics; non-medicated skin care preparations.

PROTOKOLL. Cosmetics; non-medicated skin care preparations. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8123 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00090 Int. reg. nr. 0927776 Nasj. ref. nr. 200901477 Int. reg. dato: 2007.06.18 Registreringshaver: BeautyBank Inc, 767 Fifth

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7902 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 034 Begjæringen gjelder: Aker mur og tre AS, Ivar Knutsons vei 42, 1161 Oslo Foretakets org. nr. 991 718 400 Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8083 Patentstyrets ref. nr. OP 2010/00076 Søknad. nr. 200711935 Søker: Electronic Charts Centre AS, Postboks 60, 4001 Stavanger Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083 Klager: Nordic Naturals Inc Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr.: Reg. nr. Varemerkesøknad nr. Søker: Fullmektig: 7803 217 235 2002 02664 Kaffehuset Friele AS, Bergen Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14.

Detaljer

AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028 Klager: SEB Kort AB Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Margrethe Lunde og Tove

Detaljer

AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/ Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS

AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/ Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/00146 Klager: Miquel Y Costas & Miquel SA Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS Innklaget: Shenzhen Smok Technology Co. LTD Klagenemnda for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. april 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. april 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7779 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 020 Begjæringen gjelder: Taimi s Adam & Eva Frisør AS, Bodø Foretakets org. nr. 988 768 669 Fullmektig: Øyvind J. Eidnes,

Detaljer

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk.

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7724 Varemerkesøknad nr. 2004 11645 Søker: DakoCytomation Denmark A/S, Glostrup, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7956 Varemerkesøknad nr. 2006 13995 Søknadsdato: 2006.12.01 Søker: Fullmektig: Ellos AB, Borås, Sverige ABC Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen a.s, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7708 Reg. nr. 229 668 Varemerkesøknad nr. 2005 01513 Søker: Unicus Data AS, Molde Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Innsiger: Norges Olympiske Komité, Rud Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Nevnte varemerke er registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Nevnte varemerke er registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7568 Reg. nr. 207 945 Varemerkesøknad nr. 2000 14006 Innehaver: Delta Lingerie, Cachan, Frankrike Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Innsiger: The Tea Board of

Detaljer

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 13. desember 2007 om at Norge var utpekt som land merket ønskes vernet i, omfattet følgende varer:

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 13. desember 2007 om at Norge var utpekt som land merket ønskes vernet i, omfattet følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8092 Int. reg. nr. 0851826 Nasj. ref. nr. 200715339 Registreringsdato: 2005.03.24 Etterf. utpekning: 2007.11.20 Notifikasjonsdato: 2007.12.13 Registreringshaver:

Detaljer

16/ mai Debonair Trading Internacional Lda Bryn Aarflot AS. L oreal Zacco Norway AS

16/ mai Debonair Trading Internacional Lda Bryn Aarflot AS. L oreal Zacco Norway AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00159 29. mai 2017 Klager: Representert ved: Debonair Trading Internacional Lda Bryn Aarflot AS Innklagede: Representert ved: L oreal Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom rettidig til Patentstyret den 30. oktober 2006.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom rettidig til Patentstyret den 30. oktober 2006. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8044 og 8045 Reg. nr. 234489 Søknadsnr. 200600631 Søker / innehaver: Birkebeinerrittet AS, Postboks 144, 2451 Rena Fullmektig: Advokatfirmaet Haavind Vislie

Detaljer

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO om utpekning av Norge av 28. juni 2007 omfattet følgende varer:

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO om utpekning av Norge av 28. juni 2007 omfattet følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8144 Int. reg. nr. 0924729 Nasj. ref. nr. 200707407 Int. reg. dato: 2007.02.26 Registreringshaver: Sociedad Anómina Damm, Calle Rosello 515, 08025 Barcelona,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7917 Reg. nr. 235 811 Søknadsnr. 2006 03450 Innehaver: Morse Automotive Corp., Chicago, Illinois, USA Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes

Detaljer

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 avdeling Annen PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7744 Reg. nr. 229 118 Varemerkesøknad nr. 2004 12618 Søker / Innehaver: Trontek AS, Trondheim Innsiger: Jotron Electronics AS, Tjodalyng Fullmektig: Norsk Patentbyrå

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8130 Int. reg. nr. 0949754 Nasj. ref. nr. 200801510 Int. reg. dato: 2007.12.07 Prioritet: 2007.11.22 (VA 2007 04620 DK) Registreringshaver: Innovation Randers

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7848 Reg. nr. 236 591 Søknadsnr. 2006 07064 Søker / innehaver: Mikaela Hansson, Romsdalsgt. 2, 0556 Oslo Innsiger: Comercial Farlabo España SL, Madrid, Spania

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8135 Varemerkesøknad nr. 200814913 Prioritet: 2008.11.26 - Sveits (64512/08) Søker: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 Cincinnati,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7863 Int. reg. nr. 834 512 Nasj. ref. nr. 2004 11273 Innehaver: Tollco AB, Knivsta, Sverige Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Innsiger: E.I. du Pont de

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8015 Reg. nr. 229 957 Søknad nr. 2004 12613 Registreringshaver: Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8102 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2010 029 Begjæringen gjelder: Entera Driftspartner AS (tidl. Entera AS), Nye Vakåsvei 64, 1395 Hvalstad Foretakets org. nr.

Detaljer

AVGJØRELSE 26. januar 2015 Sak VM 14/033. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. januar 2015 Sak VM 14/033. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. januar 2015 Sak VM 14/033 Klager: Bybanen AS Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Inger Berg Ørstavik og

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt registrert som kjennetegn for følgende varer og tjenester

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt registrert som kjennetegn for følgende varer og tjenester Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7993 Varemerkesøknad nr. 200603528 Søknadsdato: 2006.04.05 Søker: Bayer Schering Pharma AG, Muellerstrasse 178, 13353 Berlin, Tyskland Fullmektig: Tandbergs

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7647 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006031 Begjæringen gjelder: Arbor Holding AS, Kråkstad Foretakets org. nr. 989 138 944 Begjæring inngitt av: Arbor-Hattfjelldal

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7922 Int. reg. nr. 899 328 Søknad nr. 2006 12097 Innehaver: Unilever N.V., Rotterdam, Nederland Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo

Detaljer

Vi viser til Patentstyrets foreløpige delvise nektelse datert 17. november 2016.

Vi viser til Patentstyrets foreløpige delvise nektelse datert 17. november 2016. Patentstyret Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo 17. februar 2017 Vår referanse TM69720NO00-LCO/LCO Vår tidligere ref. Norsk varemerkesøknad nr. 201605738 UTAH JAZZ (fig.) NBA Properties Inc INNLEDNING Vi viser

Detaljer

AVGJØRELSE 27. mars 2015 Sak VM 14/077. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 27. mars 2015 Sak VM 14/077. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 27. mars 2015 Sak VM 14/077 Klager: Aloe Vera of America Inc Representert ved: Arntzen de Besche Advokatfirma DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7635 Søkn. nr. 2000 09716 Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Co., Seattle, Washington, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7635 Søkn. nr. 2000 09716 Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Co., Seattle, Washington, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7635 Søkn. nr. 2000 09716 Innehaver: Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Co., Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075 Klager: Stiftelsen Oslo Hospital Representert ved: Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7841 Reg. nr. 228 820 Søknadsnr. 2004 11051 Søker/Innehaver: AS Ripley, Kjelsås, Oslo Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Fashion Box SpA, Casella

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8039 Int. reg. nr. 0956893 Nasj. ref. nr. 200804695 Int. reg. dato: 2008.02.04 Registreringshaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167 Neckarsulm,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8104 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2011 005 Begjæringen gjelder: Apoteket Norge AS, Dyrskueveien 13, 2041 Kløfta Foretakets org. nr. 993 289 396 Fullmektig: Protector

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Anne Cathrine Haug-Hustad og Tove Aas Helge

Lill Anita Grimstad, Anne Cathrine Haug-Hustad og Tove Aas Helge AVGJØRELSE Sak: 16/00211 Dato: 2. mars 2017 Klager: Representert ved: FCA US LLC Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Anne Cathrine Haug-Hustad

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 26. februar 2008

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 26. februar 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7550 Reg. nr. 217 345 Søknadsnr. 2002 03510 Søker / Innehaver: Oenoforos AB, Stockholm, Sverige Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Innsiger: Agricola Allegrini

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-544 Søknadsnr: 201312320 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer