PROTOKOLL. Reg. nr ( )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202)"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Reg. nr Søknadsnr Innehaver: Kurtsan Food, Kurtsan Gida Tarim Urunleri Ithalat Ihracat San Ve Tic Ltd Sti, Izmir Yolu Uzeri, Tyrkia Fullmektig: Savas Gruppen AS, Asker Advokat Edvard Os, Oslo Innsiger: Podravka Prehrambena Industrija dd, Koprivnica, Hvite-Russland Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse 14. april 2008 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 18.januar 2005, hvorved tidligere beslutning om å registrere det kombinerte merket "VEGEMIX" ble fastholdt mot innsigelse. Avgjørelsen ble meddelt de to partene samme dato. Reg. nr ( ) Nevnte varemerke er registrert for: Klasse 30: Krydderier. Første avdeling besluttet merket registrert den 13. desember 2002, og merket ble kunngjort i Norsk Varemerketidende den 13. januar 2002, under registreringsnummeret Innsigelsen var begrunnet med at det søkte kombinerte merket "VEGEMIX" er egnet til å forveksles med innsigers varemerkeregistrering nr , det kombinerte merket.

2 2. avd. sak nr "VEGETA", registrert for varene "dressinger og krydder" i klasse 30, og at det søkte merket således må nektes registrert i medhold av varemerkelovens 14 første ledd nr. 6. Reg. nr ( ) Partenes anførsler for 1. avdeling er ikke inntatt i 1. avdelings avgjørelsesprotokoll, og fremgår således bare av sakens dokumenter. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: Spørsmålet om hvorvidt to varemerker er egnet til å forveksles med hverandre, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og 6 første ledd. Søkers merke er søkt registrert for krydder i kl. 30 og innsigers merke er registrert for dressinger og krydder i kl. 30. Det foreligger således vareoverlapping, og graden av kjennetegnslikhet, samt merkenes distinktive karakter, vil således være avgjørende for hvorvidt det foreligger forvekselbarhet. Ved vurderingen av kjennetegnslikhet er det merkenes helhetsinntrykk som er det avgjørende. Innsigers fullmektig hevder det foreligger kjennetegnslikhet, og peker på at både søkers merke VEGEMIX og innsigers merke VEGETA inneholder elementet VEGE. Videre trekker fullmektigen frem at begge merkene har en dominerende tekst som er skrevet med bokstaver med luft i. Patentstyret finner imidlertid ikke at dette er tilstrekkelig til at merkene kan anses å være forvekselbare. Når det gjelder elementet VEGE, er det mulig at det henspiller på ordet vegetarianer eller det engelske ordet vegetable som betyr grønnsak, og VEGE kan således være et svakt element for visse varer. I innsigers merke er VEGE sammenstilt med endelsen -TA, noe som medfører at innsigers merke som helhet fremstår som et fantasiord; VEGETA. I søkers merke VEGEMIX er VEGE sammenstilt med MIX som er engelsk og betyr blanding. MIX er et velkjent og mye brukt suffiks, og dette medfører at søkers merke fremstår som et suggestivt merke bestående av elementene VEGE og MIX. Dette skaper en forskjell i assosiasjoner som medfører at merkenes helhetsinntrykk blir forskjellig. I tillegg forsterker merkenes ulike figurative utforming denne forskjellen. Det foreligger således ikke kjennetegnslikhet. Det foreligger vareslagslikhet, men ikke kjennetegnslikhet mellom søkers merke VEGEMIX og innsigers merke VEGETA, og merkene anses etter en helhetsvurdering ikke å være egnet til å forveksles i den alminnelig omsetning med hensyn til varenes kommersielle opprinnelse. Det søkte merket kan registreres uhindret av varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Beslutning: Registreringen av det søkte merket opprettholdes.

3 2. avd. sak nr Klage fra innsiger, med klageavgift, innkom den 18. mars I klagen uttaler innsiger: "Ovennevnte merke ble besluttet registrert 13. desember 2002 og kunngjort registrert 13. januar I innsigelsesperioden innleverte vi innsigelse mot ovennevnte registrering på vegne av Podravka Prehrambena Industrija dd, Kroatia. Innsigelsen var i all hovedsak basert på forvekslingsfare med innsigers registrerte kombinerte merke VEGETA, reg nr Første avdeling kom frem til i avgjørelse av den at innsigelsen ikke førte frem, og denne avgjørelse påklages hermed. På vegne innsiger fastholdes at merkene er egnet til forveksling, ref varemerkeloven 14, første ledd, nr 6. Begge merker er registrert for "krydderier" i kl 30, slik at det er identiske varer. Vi mener også at det foreligger kjennetegnslikhet, idet "vege" er det dominerende merkeelementet i begge merkene. Første avdeling har i sin avgjørelse lagt vesentlig vekt på at innsigers merke VEGETA fremstår som et fantasiord og at det søkte merke VEGEMIX fremstår som et suggestivt merke. Ut ifra dette forhold er det oppfatningen til første avdeling at merkene skaper ulike assosiasjoner som medfører at merkene helhetsinntrykk blir forskjellig. Vi deler ikke denne oppfatningen. Første avdeling legger bl.a. til grunn at VEGE henspiller på ordet "vegeterianer" eller "vegetable" som betyr grønnsak. I Norge er "vege" knapt benyttet i de ovennevnte sammenhenger, og ihvertfall av gjennomsnitts forbrukeren i en kjøpssituasjon. Spesielt mener vi at VEGEMIX ikke gir slike assosiasjoner i forbindelse med varen "krydder". Det avgjørende mener vi er at VEGE er dominanten i begge merker, og at det er dette som en vanlig forbruker fester seg ved. I tillegg er teksten i begge merker skrevet med store bokstaver. Alt i alt fremstår det søkte merket som en noe mere moderne utgave av klagers merke uten at dette er tilstrekkelig til at forvekslingsfare unngås. Det er grunn til å legge til grunn at omsetningskretsen oppfatter at merkene har felles kommersiell opprinnelse. Vi vil også anføre at det søkte merket VEGEMIX er uregistrerbart i henhold til varemerkeloven 14, første ledd, nr 7.

4 2. avd. sak nr Søker var oppmerksom på vår klients bruk av vedlagte merke når søknaden ble innlevert, og disse merker er egnet til forveksling. (merke som var vedlagt klagen) Dette vil bli ytterligere underbygget i skriv som vil bli innsendt i nærmeste fremtid." I sitt tilsvar av 7. september 2005 uttaler innehaver: "1. Ad anførselen om forvekslingsfare, jf varemerkeloven 14 nr. 6: Første avdeling har korrekt funnet at det ikke foreligger forvekslingsfare. De faktiske og rettslige vurderingene som er gjort i Første avdeling tiltres fra denne side, herunder at VEGETA fremstår som et fantasiord, mens VEGEMIX fremstår som et suggestivt merke. Det er heller ingen grunn til å anta at en vanlig kunde i en kjøpssituasjon oppfatter merkene for å ha felles kommersiell opprinnelse. Det kan ikke ses at klagen bringer nye argumenter eller momenter til torvs som tilsier ytterligere argumentasjon om dette utover det som allerede er anført over og det som tidligere er fremholdt fra denne side i skriftutvekslingen forut for avgjørelsen i Første avdeling. 2. Ad anførselen om manglende registrerbarhet etter varemerkeloven 14 nr. 7: Dette er en ny anførsel. Anførselen må avvises primært fordi det ikke foreligger forvekslingsfare, og også fordi innsiger ikke presentert noen form for bevis som underbygger at søker skal ha hatt kunnskap om tidligere bruk av innsigers merke forut for søknaden. Det tas forbehold om ytterligere bemerkninger til denne anførselen i påvente av det bebudede skriv som i følge innsigers brev av skulle innsendes i nærmeste fremtid."

5 2. avd. sak nr I sin imøtegåelse av 17. desember 2005 uttaler innsiger: "VAREMERKELOVEN 14, FØRSTE LEDD, NR 6. Anførselen om at merkene er egnet til forveksling i hht varemerkeloven 14, første ledd nr 6, slik det fremkommer av vår klage av den , opprettholdes. Det er fortsatt vår oppfatning at dominanten i begge merker er prefixet VEGE, og at dette er et såpass sterkt merkeelement at det gir grunnlag for å konstatere fare for forveksling. 1.avdeling legger til grunn at VEGE muligens henspiller på ordet "vegetarianer" eller det engelske ordet "vegetable". Vi er ikke uenig i at en slik mulighet foreligger, men dette må i så fall gjelde begge merker. Dette er således et moment som bidrar til merkenes likhet og virker derfor ikke adskillende. VAREMERKELOVEN 14, FØRSTE LEDD, NR 7. Som det fremkommer avslutningsvis av vår klage av den , ønsker vi også å anføre at merket VEGEMIX, reg. nr , er uregistrerbart i henhold til varemerkeloven 14, første ledd, nr. 7. Vedlagt følger en oversikt over klagers utvikling av emballasje og kjennetegn fra 1959 til Som det fremkommer her, har Podravka benyttet VEGETA merket sammen med figuren av en kokk i meget lang tid. Bilag 1: Evolution of the VEGETA Product Package Outward Appearance. Continuity of the Blue Package Use ( ). Vedlagt følger videre kopi av flere fakturaer som viser bl.a. at Podravka har solgt krydder med kjennetegnet VEGETA i Norge siden Bilag 2: Kopi av diverse fakturaer. (Innsigers merke) (Det foreløpig registrerte merke) Det er vår anførsel at ovennevnte merker er egnet til forveksling. Det vesentlige element i begge merker er blå bakgrunn, en sentralt plassert, nesten identisk, oval sirkel inneholdende en kokk med en karakteristisk stor kokke lue. Kokken er plassert på samme sted i begge sirkler med hodet stikkende ut øverst gjennom sirkelens kant. Begge merker inneholder som innledende ord VEGE som gir assosiasjoner til grønnsaker. Det skal også bemerkes at begge ord er i hvitt og utfyller mer eller mindre sirkelen. Merkene er således egnet til forveksling både visuelt, lydmessig og begrepsmessig. Det er tale om fullstendig identiske varer, nemlig krydderier i kl 30. Krydderier er en forbruksvare som selges gjennom store og små dagligvareforretninger. I en slik situasjon med krydderier fra ulike produsenter stående ved siden av hverandre i hyllene, vil forbrukeren,

6 2. avd. sak nr som ofte er under tidspress, velge et produkt som man kjenner fra før og som forbindes med kvalitet. Her har prinsippet om det utviskede erindringsbilde viktig, idet begge merker har samme grunn komposisjon, nemlig oval sirkel, kokk med lue og begge ord fyller hele sirkelen. Ved en registrering av VEGEMIX vil den potensielle forbruker, som muligens ikke har noen spesiell fagkunnskap om krydderi produkter, kunne bli villedet til å tro at det er tale om et produkt tilhørende innsiger, som f.eks. et blandingskrydder eller produktet VEGETA. Merkene ligger så nærme hverandre at kjøperne trolig ikke vil kunne skille de fra hverandre i en kjøpssituasjon. Søker av VEGEMIX merket vil derfor kunne urettmessig nyte godt av den good-will og tillit som Podravka har opparbeidet for sitt merke. Som det fremkommer av bilag 1 til dette skriv, har Podravka benyttet merket VEGETA siden 1959 og da i forbindelse med en figurmessig kokk. Produkter med kjennetegnet VEGETA selges i dag i flere enn 40 land. Podravka er den største produsenten av næringsmidler i Sentral-, Øst- og Sørøst Europa og har røtter tilbake til Bilag 3: Utskrift fra selskapets hjemmeside, med overskriften "About Podravka". Bilag 4: Utskrift fra selskapets hjemmeside, med overskriften "Company History". Selskapets mest kjente varemerker er PODRAVKA og VEGETA. VEGETA merket er registrert i over 40 land, og vedlagt følger kopi av noen registreringer. (Beklager at avtrykket av merket er dårlig på noen av kopiene.) Bilag 5: Kopi av noen registreringer hvor VEGETA ble søkt registrert før merket VEGEMIX ble søkt registrert i Norge. En total vurdering tilsier at det er overveiende sannsynlig at søker av merket VEGEMIX har vært oppmerksom på innsigers bruk av merket VEGETA da man innleverte den aktuelle varemerkesøknad i Norge den 29. april Selv om det har begrenset verdi i denne sak, kan det nevnes at innsiger har opponert mot registrering av søkers merke VEGEMIX i en rekke land, og vunnet frem med samtlige innsigelser. Vedlagt følger kopi av to avgjørelser. Bilag 6: Kopi av avgjørelser fra Danmark og Hellas hvor merket VEGEMIX ble nektet registrering på bakgrunn av innsigelse fra Podravka. Vi mener mener at vilkårene i varemerkeloven 14, første ledd, nr. 7, samt nr. 6, er oppfylt og at registreringen av kombinertmerket VEGEMIX, reg. nr , må oppheves."

7 2. avd. sak nr I sitt tilsvar av 14. februar 2006 uttaler innehaver: "På vegne av søker fastholdes at det ikke er grunnlag for å ta klagen til følge. Den redegjørelse som tidligere er gitt herfra om sakens faktiske bakgrunn og rettslige spørsmål fastholdes, og det vises til våre brev av hhv , og Vi kan ikke se at det er fremkommet anførsler i innsigers siste brev som nødvendiggjør vesentlige kommentarer fra denne side utover det som allerede er fremført i våre tidligere skriv, og hvor vi mener å ha påvist at det verken er faktisk eller rettslig grunnlag for å konstatere slik kjennetegnslikhet som kan innebære forvekslingsfare i lovens forstand mellom det omsøkte kombinerte merket VEGEMIX og innsigers registrerte ordmerke VEGETA. Det avvises således fortsatt fra denne side at de nevnte merkene er egnet til forveksling visuelt, lydmessig og begrepsmessig, slik innsiger hevder. I handel vil en kunde enkelt kunne skille mellom disse merkene, blant annet som følge av helt ulike kokker, merkenes ulike ordlyd, farger, og skrifttype. Når det gjelder bakgrunnen for utformingen av det omsøkte merket VEGEMIX, vises særlig til vårt brev av Som det fremgår av dette brevet, brukes den samme kokken av søker også i tilknytning til merket GUNVIT. Avbildninger av kokker i ulike utforminger, er for øvrig helt ordinært i tilknytning til ulike varemerker i bruk innenfor næringsmiddelindustrien. Innenfor den aktuelle varekategori kan som eksempel kan nevnes krydderiet GASTROMAT, hvor en kokk er avbildet på varens innpakning. Det avvises på det mest bestemte at man ved utformingen av VEGEMIX var vitende om bruken av VEGATA som varemerke i den aktuelle varekategori, eller at utformingen av VEGEMIX skjedde under noen påvirkning eller innflytelse av merket VEGETA. For øvrig har undertegnede besøkt diverse dagligvareforretninger den senere tid, uten å ha kunnet observere krydderier av merket VEGETA i noen forretning. Fakturaene som er vedlagt brev av er datert og tidligere. Det er heller ikke påvist under hvilket merke de aktuelle varene ble markedsført under den gang. Det synes derfor som det kan være grunnlag for å kreve merket slettet innenfor angjeldende varekategori, jf varemerkelovens 25 a, og under enhver omstendighet bør den manglende bruken tillegges vekt ved vurderingen av om det foreligger forvekslingsfare. Når det gjelder behandlingen av søknaden i andre land, har søker dessverre ikke hatt ressurser til å imøtegå eller forfølge de innsigelser som er fremmet på vegne av Podravka i andre land enn Norge. Avgjørelsene som er tatt i andre land har således høyst begrenset - om noen interesse for nærværende sak."

8 2. avd. sak nr Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling. Etter 14 første ledd nr. 6 kan et varemerke ikke registreres dersom det er egnet til å forveksles med et varemerke som er vernet for en annen. Forvekselbarhet forutsetter en viss grad av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet (varemerkeloven 4 jf. 6 første ledd). De to elementene kan ikke vurderes separat. Det må foretas en helhetsvurdering hvor både vareslags- og kjennetegnslikheten spiller inn, jf. høyesterettsdommen i Rt s. 1988, NIR 1999 s. 739 (COSMICA) og 2. avd. kj. 6747, NIR 2000 s. 91 (CONDIS), samt EFdomstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabel v. Puma (Sml s. I-6191) og C-39/97 Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer (Sml s. I-5507). Vurderingstemaet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt s. 641, NIR 1999 s. 582 (SUPERLEK), samt Sabel v. Puma og Canon v. Metro- Goldwyn-Mayer. Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Han må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Det må imidlertid tas hensyn til at han normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bilde han har av dem i erindringen, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-342/97 Lloyd v. Klijsen (Sml s. I-3819). Ved vurderingen av kjennetegnslikheten må det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet. Det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere, alt etter hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvorledes de omsettes. I nærværende sak er det kombinerte merket VEGEMIX søkt registrert for krydderier i klasse 30. Innsiger har registeret det kombinerte merket VEGETA for varene dressinger og krydder i klasse 30. Det foreligger dermed vareidentitet, hvilket tilsier en nokså streng vurdering av kjennetegnslikheten. Etter 2. avdelings syn er de kombinerte merkene VEGEMIX og VEGETA såpass ulike både fonetisk, visuelt og, til en viss grad, begrepsmessig at det ikke foreligger fare for forveksling av kommersiell opprinnelse. Merkene har riktignok den første merkedelen VEGE til felles,

9 2. avd. sak nr men endelsene -MIX og -TA gjør uttalen av merkene ulik. Figurmessig er merkene også veldig forskjellige. Det legges ikke avgjørende vekt på at VEGEMIX kan oppfattes suggestivt, mens dette ikke vil være tilfelle for VEGETA, idet merkene etter 2. avdelings oppfatning i alle tilfeller ligger langt nok fra hverandre til å forhindre forvekslingsfare. Innsiger har etter behandlingen i 1. avdeling også anført at VEGEMIX ikke er registrerbart i hht. vml. 14 første ledd nummer 7, fordi søker etter innsigers mening var oppmerksom på innsigers bruk av merket VEGETA med en kokk som figurelement, og at disse merkene er egnet til forveksling. Innsiger har fremlagt dokumentasjon for å underbygge påstanden om at hans bruk av merket VEGETA med den ekstra figurative utformingen måtte være kjent for søker. På bakgrunn av den innsendte dokumentasjonen finner 2. avdeling ikke å kunne fastslå at søker måtte være klar over bruken. Uansett finner 2. avdeling at merkene, selv med hver sin kokk som figurelement, ikke er forvekselbare. Som søker påpeker er det vanlig å benytte kokker som illustrasjon i varemerker og på forpakninger for næringsmidler. Det figurmessige elementet blir da noe svakere idet det kan anses å være suggestivt. Kokkene er gitt en meget ulik utforming i de to kombinerte merkene slik at det, etter 2. avdelings syn, ikke foreligger fare for forveksling selv om søker skulle kjenne til innsigers bruk av VEGETA med tegningen av en kokk. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Ida M. Andrén (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Ole-A. Rognstad (sign.)

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312)

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7675 Reg. nr. 223 662 Søknad nr. 2003 00312 Søker: Diamant Bor Xpert Norge AS, Oslo Innsiger: Diamant Boart SA, Brüssel, Belgia Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8039 Int. reg. nr. 0956893 Nasj. ref. nr. 200804695 Int. reg. dato: 2008.02.04 Registreringshaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167 Neckarsulm,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7916 Reg. nr. 236 810 Søknadsnr. 2006 05710 Innehaver: Marine Bioproducts AS, 5397 Storebø Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen Innsiger:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7885 Reg.nr. 235 243 Søknadsnr. 2006 02403 Søker / innehaver: Pharmalogica AS, Postboks 77 Smestad, 0377 Oslo Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg,

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7760 Int. reg. nr. 785 764 Nasj. ref. nr. 2002 08899 Innehaver: Franz Stadler, Moosgasse 73, A-5350 Strobl am Wolfgangsee, Østerrike Innsiger: Scandinavian Airlines

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 23. november 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 23. november 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7947 Reg. nr. 240112 Søknad nr. 200503180 Registreringshaver: TrygVesta A/S, Ballerup, Danmark Fullmektig: Advokatfirma Thommessen Krefting Greve Lund AS, Strandgaten

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0829013 (200408047)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0829013 (200408047) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7946 Int. reg. nr. 0829013 Nasj. ref. nr. 200408047 Prioritet: 2004.04.20 - DK VA 2004 01599 Registreringshaver: TrygVesta A/S, Ballerup, Danmark (tidl. Tryg

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7684 Varemerkereg. nr. 216 973 Varemerkesøknad nr. 2002 00938 Søker / Innehaver: Hans Jørgen Lysglimt, Fredrikstad Innsiger: Økonomisk Rapport AS, Oslo Fullmektig:

Detaljer

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8025 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 044 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Brækhus, Arbins gate 7, 0253 Oslo Foretakets org. nr. 994 414 143 Fullmektig:

Detaljer

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 avdeling Annen PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7744 Reg. nr. 229 118 Varemerkesøknad nr. 2004 12618 Søker / Innehaver: Trontek AS, Trondheim Innsiger: Jotron Electronics AS, Tjodalyng Fullmektig: Norsk Patentbyrå

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8007 Reg.nr. 246373 Søknadsnr. 200802899 Søker / innehaver: Ocean Nutrition Canada Ltd, 101 Research Drive, NSB2Y4T6 Dartmouth, Nova Scotia, Canada Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7887 Int. reg. nr. 783 401 Nasj. ref. nr. 2006 10725 Innehaver: Trade Support GmbH, Lättichstrasse 8 a, 6342 Baar, Sveits WIPO fullmektig: Albihns Malmö AB,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 235793 (200603446)

PROTOKOLL. Reg. nr. 235793 (200603446) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8082 Reg. nr. 235793 Søknad nr. 200603446 Registreringshaver: DVD Holding AS, Lønningsvegen 2, 5258 Blomsterdalen Fullmektig: Advokat Ernst G. Hansen c/o Advokatfirma

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8015 Reg. nr. 229 957 Søknad nr. 2004 12613 Registreringshaver: Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque,

Detaljer

PROTOKOLL. Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett.

PROTOKOLL. Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8192 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00119 Reg. nr. 251990 Søknads nr. 200903881 Registreringshaver: Kong Vinter AS, Skogvegen 21, 3560 Hemsedal (tidl. Slakk

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

PROTOKOLL. "45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8024 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 050 Begjæringen gjelder: Akers Bil AS, Refstad Allé 1, 0586 Oslo Foretakets org. nr. 982 631 352 Begjæring inngitt av:

Detaljer

PROTOKOLL. Nøtter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter.

PROTOKOLL. Nøtter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8125 Reg. nr. 243302 Søknadsnr. 200710268 Registreringshaver: Sunport Company Zamani, Økern Torgvei 1, 0580 Oslo Fullmektig: Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8022 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 039 Begjæringen gjelder: Aker Service Apartments AS, Strandhaugen 2, 0198 Oslo Foretakets org. nr. 994 445 561 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7649 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006029 Begjæringen gjelder: Citymail AS, Nittedal Foretakets org. nr. 989 538 454 Fullmektig: Advokatfirmaet Danielsen & Co.

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8166 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00106 Varemerkesøknad nr. 200703761 Søker: Ford Motor Co, One American Road, MI48126, Dearborn, Michigan, USA Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0967683 (200809089)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0967683 (200809089) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8167 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00107 Int. reg. nr. 0967683 Nasj. ref. nr. 200809089 Int. reg. dato: 2008.05.20 Prioritet 2007.11.23 (SE 2007/10042) Registreringshaver:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8021 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 008 Begjæringen gjelder: Paperless Accounting AS, Vestregata 42, 9008 Tromsø Foretakets org. nr. 993 853 364 Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. "50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7777 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 006 Begjæringen gjelder: Dekk1 AS, Voll, Klepp Foretakets org. nr. 979 579 292 Fullmektig: Advokat Lars Bjarne Salte,

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 14. april 2008, og med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 14. april 2008, og med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8152 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00098 Søknadsnr. 200804919 Søker: Sonowand AS, Centre of Medicine and technology, 7489 Trondheim Fullmektig: Protector Intellectual

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8102 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2010 029 Begjæringen gjelder: Entera Driftspartner AS (tidl. Entera AS), Nye Vakåsvei 64, 1395 Hvalstad Foretakets org. nr.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8029 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2010 027 Begjæringen gjelder: Bring It, Fjellstien 7, 1618 Fredrikstad Foretakets org. nr. 894 878 452 Begjæring inngitt av:

Detaljer

PROTOKOLL. Nevnte varemerke er registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Nevnte varemerke er registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7671 Reg. nr. 208 199 Søknad nr. 2000 07248 Innehaver: Wi-Fi Alliance, Mountain View, California, USA Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Innsiger: Wilhelm

Detaljer