Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Reg. nr Søknad nr Innehaver: Army Shop AS, Oslo (tidl. Army Co v/ Bjørn Rune Solend) Fullmektig: Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo (tidl. Bryn Aarflot AS, Oslo) Innsiger 1: Ski Army Shop, Ski Innsiger 2: Strømmen Army Shop, Strømmen Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 17. august 2006, hvorved tidligere beslutning om å registrere det kombinerte merket "ARMY SHOP" ble opphevet etter innsigelse. Avgjørelsen ble meddelt partene samme dato. Varemerkereg. nr ( ) Merket er registrert med følgende varefortegnelse: Klasse 25: Klær, fottøy, hodeplagg. Innsigelsene var begrunnet med at det kombinerte merket "ARMY SHOP" er egnet til å forveksles med innsigernes registrerte foretaksnavn, Ski Army Shop AS, org. nr , og Strømmen Army Shop AS, org. nr , begge registrert med følgende næringskode og bransjeangivelse: " Butikkhandel med klær", og at merket "ARMY SHOP" således er blitt registrert i strid med bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, jf. 4 og 6.

2 2. avd. sak nr Innsigerne har videre anført at varemerkesøknaden er inngitt i "ond tro", og at merket således også er blitt registrert i strid med bestemmelsen i varemerkeloven 14 første ledd nr. 7. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Ole Bjerke registrerte Army Shop AS som foretaksnavn Dette foretaket fikk , registrert det kombinerte merket Army Shop, med unntaksanmerkning, jf. registrering nr Foretaket ble overdratt to ganger, i 1997 og 1999, før det ble registrert oppløst og slettet i foretaksregisteret Foretaket Solend Company AS, organisasjons nr , ble kunngjort endret til Army Shop AS, jf. kunngjøring av Registrering nr ble begjært slettet av Army Shop AS v/rune Solend. Søknadsdatoen for den nærværende sak er De anførte foretaksnavnene ble som nevnt ovenfor registrert henholdsvis og Innsigernes fullmektig anfører at det søkte merket har dårligere prioritet enn innsigernes registrerte foretaksnavn, Ski Army Shop AS, og Strømmen Army Shop AS. Da det søkte merket er forvekselbart med foretaksnavnene må det nektes registrert etter varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Søkers fullmektig anfører at registrering nr ble slettet da Army Shop AS, på grunn av omstrukturering, skulle videreføres på nytt organisasjons nr Det hevdes at søker var innehaver av denne registreringen og at det tidligere merket har vært brukt kontinuerlig, og i ikke ubetydelig omfang, i denne perioden. Patenstyret skal bemerke at det ut fra sakens opplysning fremgår at Army Shop AS, i perioden til , ikke eksisterte som registrert foretaksnavn. Videre har Army Shop ikke vært registrert som varemerke siden En ny søknad om registrering av dette merket vil da kunne bli forhindret av tidligere forvekselbare foretaksregistreringer, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Da både foretaket og varemerke på et tidspunkt var slettet fikk foretaksregistreringen, Ski Army Shop AS og Strømmen Army Shop AS, best prioritet i dette konfliktsforholdet. For at søker skal kunne få registrert det søkte merket må han derfor dokumentere at det foreligger en eldre innarbeidet rettighet som søker har overtatt fra tidligere innehaver. Det finnes ingen dokumentasjon for at så er tilfelle. Avtalen som er datert regulerer forholdet mellom to parter, der den ene parten er oppløst og slettet fra foretaksregisteret. Det fremgår ikke av denne avtalen at rettigheten til varemerke Army Shop skulle videreføres til foretaket Solend Company AS. Det fremgår heller ikke av den øvrige dokumentasjonen at denne rettigheten ble overført til foretaket Solend Company AS, som senere ble endret til Army Shop AS. Da en slik overdragelse og bruk av en rettighet ikke er dokumentert, blir den relevante problemstillingen om det søkte merket er forvekselbart med de anførte foretaksnavnene. *** Spørsmålet om hvorvidt et foretaksnavn og et varemerke er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslags-/bransjeslagslikheten, og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, 6 første ledd og 1 tredje ledd.

3 2. avd. sak nr Ved avgjørelsen av om to merker er forvekselbare, må det vurderes om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere, jf. EF-domstolens avgjørelse C-25/97, Sabel v. Puma, premiss 16, Høyesteretts avgjørelse Rt s. 641, Superlek og Patentstyrets 2. avdeling i sakene nr. 6923, Kea!, nr. 7092, Handi, nr. 7573, Nostalgie Istanbul Orient Express. Innsigers fullmektig har anført at det foreligger fare for forveksling da kravet til varelikartethet i varemerkeloven 6 første ledd er oppfylt, og at de geografiske angivelsene, henholdsvis Ski og Strømmen, ikke minker faren for forveksling. Søkers fullmektig har ikke kommentert denne problemstillingen. Det søkte merket ønskes registrert for "Klær, fottøy, hodeplagg" i klasse 25. Innsigernes foretaksregistreringer er registrert for "butikkhandel med klær" med næringskode Da det foreligger en nær sammenheng mellom salg av klær og varen i seg selv, foreligger det vare- og tjenestelikartethet, jf. varemerkeloven 6 første ledd. Faren for forveksling må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merkene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Patentstyret er av den oppfatning at det søkte og det registrerte merket, sett i forhold til at de aktuelle varene/tjenestene er "klær eller salg av klær", vil henvende seg til helt vanlige gjennomsnittsforbrukere, den såkalte "sluttforbrukeren". Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. Det avgjørende ved forvekselbarhetsvurderingen er derfor hvorvidt det foreligger merkelikhet, og eventuelt graden av denne. Kjennetegnene skiller seg fra hverandre vad at foretaksnavnene har henholdsvis stedsnavnene, Ski og Strømmen, som innledende elementer, og selskapsangivelsen "AS" som avsluttende element. Videre er merket Army Shop søkt registrert med en svak figurativ utforming. Betydningsinnholdet av det søkte merke vil bli forstått som "militær butikk" og må av denne grunn anses som et svakt merkeelement. Sammenstillingen Army Shop anses derfor alene å mangle det nødvendige særpreg. Dette felleselementet kan derimot ikke utelukkes fra den helhetsvurdering som må foretas. Selv svake/uregistrerbare elementer kan ha innvirkning på det helhetsinntrykket kjennetegnene skaper, jf. Lassen, Oversikt over norsk varemerkerett s. 371 flg. Dette er særlig tilfellet der de aktuelle kjennetegnene kun består av svake kjennetegnselementer. Det søkte merket består av ordene ARMY SHOP med en svak figurativ utforming. Den figurative utformingen er så ubetydelig at det etter vår oppfatning er ordene som i størst grad påvirker det helhetsinntrykket merket etterlater seg i erindringen. De anførte foretaksnavnene består utover ordene ARMY SHOP av stedsangivelser og selskapsbenevnelser. I en slik sammenheng vil ARMY SHOP fremstå som selve navnet på foretaket, mens elementene SKI og STRØMMEN vil fremstå som angivelse av det området foretaket har etablert filialer i. ARMY SHOP`s rolle i helhetsinntrykket fremheves ytterligere ved at det består av to engelske ord som er sammenstilt med norske stedsangivelser og selskapsbenevnelser. Dette medfører at det er ARMY SHOP som påvirker helhetsinntrykket av foretaksnavnene i størst grad. Da de kjennetegnselementene som påvirker helhetsinntrykket av kjennetegnene i størst grad er identiske, har Patentstyret kommet til at kjennetegnene er egnet til å forveksles ved at omsetningskretsen kan komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere.

4 2. avd. sak nr Hva angår henvisningen til varemerkeloven 14 første ledd nr. 7, kan vi ikke se at sakens dokumentasjon gir grunnlag for å behandle denne anførselen. Bestemmelsen omhandler kun varemerker som er tatt i bruk, ikke foretaksnavn. Det er ikke dokumentert at innsigerne har tatt i bruk ARMY SHOP som et varemerke. Etter en helhetlig vurdering av vare/tjenesteslagslikheten og kjennetegnslikheten, har Patentstyret kommet til at det søkte merket er egnet til å forveksles med de registrerte foretaksnavn, Ski Army Shop AS og Strømmen Army Shop AS. Merket er således ikke registrerbart i henhold til varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Beslutning: Registreringen oppheves, jf. varemerkeloven 21 a første ledd." Innehavers klage over 1. avdelings avgjørelse innkom den 16. oktober Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 20. november Både klage og klageavgift er innkommet rettidig. I klagen uttales: "Etter vår oppfatning er det ikke grunnlag for å avvise varemerkesøknaden, noe vi skal redegjøre nærmere for i det følgende. Innsigernes hovedargumentasjon går ut på at merket er egnet for å forveksles med innsigernes firmaer, som ble registrert 2. januar 1995 (Strømmen Army Shop) og 1. november 1994 (Ski Army Shop), jfr. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Ut fra dette argumenteres med at disse firmaene har bedre prioritet enn vår klients søknad. Dette skal selvsagt ikke bestrides ut fra en ren datovurdering, men denne argumentasjonen gir på ingen måte et helhetlig bilde av situasjonen. Vi gjør oppmerksom på at firmaet ARMY SHOP A/S ble registrert av Ole Bjerke i Dette selskapet ble solgt til Janor Finans i 1997, og deretter til Lindegaard ASA i Selskapet ble registrert oppløst 11. desember 2002, og slettet i foretaksregisteret 29. april Dette selskapets organisasjonsnummer var Det fremgår av den innsendte blanketten for sletting at selskapet ikke lenger brukte ARMY SHOP AS, men i stedet brukte ABC SHOP AS som navn på virksomheten, se vedlagt kopi. Videre fremgår det at selskapet ikke drev noen reell virksomhet etter Av regnskapsregisteret fremgår det at siste året selskapet fikk godkjent årsregnskap for var 2000, se vedlagt kopi. Regnskapene for regnskapsårene 1998, 1999 og 2000 viser at selskapet gikk med underskudd, se vedlagte kopi. Videre mottok selskapet varsel om tvangsoppløsning på grunn av manglende daglig leder i mai I 1999 overtok vår klient ARMY SHOP A/S' kontor, leiekontrakt, hovedbutikk og engros. Virksomheten ble kommunisert utad som ARMY SHOP. Årsaken til at Rune Solend valgte å ikke overta det gamle organisasjonsnummeret til ABC Shop AS (tidligere ARMY SHOP A/S), var fordi dette var beheftet - med - stor gjeld. Selskapet ble derfor besluttet slettet og navnet ble registrert på vår klients firma, org.nr i 2003.

5 2. avd. sak nr Navnet og varemerket ARMY SHOP er av en ikke ubetydelig verdi. Det har formodningen mot seg at navnet ble oppgitt, og ikke overdratt videre. Tvert i mot, alle omstendigheter tyder på at vår klient ved overdragelsen av kontor, leiekontrakt, hovedbutikk og engros også fikk overdratt til seg de innarbeidede rettighetene til ARMY SHOP AS. Dette støttes også opp av det faktum at det var Rune Solend som undertegnet og sendte inn sletteerklæringen av varemerkeregistreringen på det gamle organisasjonsnummeret i 2003, se vedlagt kopi. Det faktum at Lindegaard ASA ikke brukte navnet ARMY SHOP AS, men ABC SHOP A/S, tyder på at det forelå en avtale om at vår klient hadde fått overdratt alle rettigheter til seg. I hele denne perioden har varemerket vært i aktiv bruk av vår klient, kontinuerlig og ikke i et ubetydelig omfang. Det faktum at vår klient grunnet selskapsmessige omstruktureringer har slettet tidligere firmanavn og varemerkeregistreringer i forbindelse med nyregistreringer medfører ikke bortfall av rettigheter, eller at innsigerne skulle ha bedre rettigheter til vår klients varemerke ARMY SHOP. Tvert i mot, det synes å foreligge en koordinert opptreden mellom vår klient og ABC SHOP AS (tidligere ARMY SHOP A/S), noe som igjen tyder på at vår klient er å anse som suksessor i innarbeidelsen av varemerket som har pågått siden I kontrakten mellom ARMY SHOP AS og innsigerne fremgår det at de kun fikk muligheten til å overta husleiekontraktene og drive videre som frittstående ARMY SHOP butikker, ikke at de hadde etablert noen rettigheter til varemerket eller firmanavnet ARMY SHOP på egen hånd. Vår klient er også innehaver av domenenavnet ARMY SHOP. På bakgrunn av det ovennevnte anmoder vi således om en ny vurdering av Patentstyrets Annen Avdeling, og at registreringen av vår klients varemerke opprettholdes. Vi forbeholder oss retten til å komme tilbake med ytterligere anførsler og dokumentasjon." I brev av 19. desember 2006 uttaler de to innsigernes felles fullmektig: "Vi viser til Annen Avdelings skriv datert 24/ , vedlagt anke fra Avokatfirmaet Schjødt AS, på vegne av Army Shop AS. I anken er det ikke fremkommet nye opplysninger eller fremført ny argumentasjon, og vi ber derfor Annen Avdeling om å ta saken opp til avgjørelse." Den 16. mai 2008 sender 2. avdeling følgende brev til begge parters respektive fullmektiger: Etter en foreløpig vurdering er utvalgslederen i 2. avdeling kommet til at 1. avdelings avgjørelse må oppheves. Idet det kan bli aktuelt å bygge på et grunnlag som ikke har vært gjenstand for forhandling, gis partene med dette anledning til å uttale seg.

6 2. avd. sak nr Etter foretaksnavnelovens 3-2 første ledd, slik bestemmelsen lyder etter lovendring 5. september 2003, i kraft 1. mars 2004, har foretaksnavn vern mot lignende varekjennetegn bare dersom foretaksnavnene oppfyller de krav om særpreg (distinktivitet) som gjelder etter varemerkelovens 13. Etter forarbeidene skal særpregskravet gjelde også for foretaksnavn som ble registrert etter de tidligere bestemmelser, jf. Ot. prp. nr. 43 ( ) s. 46. På samme måte som 1. avdeling, er utvalgslederen foreløpig kommet til at uttrykket ARMY SHOP mangler slik distinktivitet som kreves etter varemerkelovens 13. Heller ikke stedsangivelsene SKI og STRØMMEN, eller suffiksene AS, tilfører foretaksnavnene som helhet den nødvendige distinktivitet. Innsigerne har ikke påberopt at foretaksnavnene har ervervet distinktivitet gjennom innarbeidelse. Foretaksnavnene har i så fall ikke vern mot lignende varekjennetegn, og kan følgelig ikke påberopes som registreringshindrende for søkerens varemerke, ARMY SHOP i figurativ utforming, etter varemerkelovens 14 første ledd nr. 6. Utvalgslederen kan heller ikke se at anførselen om at registrering må nektes etter varemerkelovens 14 første ledd nr. 7, kan føre frem på det foreliggende grunnlag. Etter Høyesteretts dom i Rt s (livbøye) skal registrering nektes etter denne bestemmelsen bare dersom registreringssøknaden var illojal eller i strid med god forretningsskikk. Utvalgslederen kan ikke se at innsigerne har sannsynliggjort at noe slikt var tilfellet i nærværende sak. Til å avgi uttalelse om ovennevnte forhold, settes frist til 18. juli Saken vil deretter gå til avgjørelse, med mindre det fremkommer nye opplysninger som bør forelegges for den annen part. Ved Patentstyrets 2. avdelings brev av 21. juli 2008 er innsigers fullmektig meddelt forlengelse av svarfristen til den 18. september I svarbrev av 18. september 2008 uttaler innsigers fullmektig: Vi viser til Annen avdelings uttalelse av 16/ Spørsmål om særpreg varemerkeloven 13 Annen avdeling har uttalt at foretaksnavnene Ski Army Shop AS og Strømmen Army Shop AS ikke har nødvendig særpreg for å ha vern mot lignende varekjennetegn, jf. foretaksnavneloven 3-2, første ledd, jf. varemerkeloven 13. Innledningsvis vil det påpekes at det her er snakk om identiske kjennetegn, idet de dominante elementene i innsigernes foretaksnavn er ARMY SHOP. De øvrige elementene angir geografisk tilknytning og selskapsform, og skal ikke tillegges vekt som atskillende elementer. Kravet om særpreg i hht. foretaksnavneloven 3-2 får følgelig ikke anvendelse. Innsigerne er videre uenige i vurderingen av at forretningskjennetegnene Ski Army Shop AS og Strømmen Army Shop AS ikke har nok særpreg til å ha vern mot lignende varekjennetegn. Begge foretakene driver butikkhandel med klær og friluftsutstyr. Se vedlagte utskrifter fra Foretaksregisteret og fra hhv. Strømmen og Ski Storsenter.

7 2. avd. sak nr Vilkåret til tilstrekkelig særpreg i hht varemerkeloven 13 er at kjennetegnet må være egnet til å skille søkerens varer fra andres. Når kjennetegnet ARMY SHOP brukes for salg av klær og friluftsutstyr, er det egnet til å skille innehaverens tjenester fra andres. Det følger videre av varemerkeloven 13, 1. ledd, 2. pkt. at et merke ikke utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg må gi uttrykk for varens art, beskaffenhet, mengde, formål, pris eller stedet eller tiden for tilvirkingen. ARMY SHOP gir verken utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg uttrykk for egenskaper ved butikkhandel med klær og friluftsutstyr. Det er ikke slik at omsetningskretsen for klær og friluftsutstyr straks den møter kjennetegnet ARMY SHOP vil skjønne at det gjelder butikkhandel med klær og friluftsutstyr. Patentstyrets tidligere registreringspraksis Til støtte for at merket ARMY SHOP har tilstrekkelig særpreg anføres det videre at kjennetegnets distinktivitet tidligere har vært vurdert av Patentstyret i forbindelse med den nå utløpte varemerkeregistreringen nr Dette merket ble registrert på den tiden da Patentstyret fortsatt inntok unntaksanmerkninger for de deler av et kjennetegn som ikke hadde tilstrekkelig særpreg, jfr. varemerkeloven 15, 2. ledd. Merket var registrert uten unntaksanmerkning, og Patentstyret må følgelig ha vurdert det slik at merket hadde nok særpreg jf. varemerkeloven 13. Innarbeidelse Ved vurderingen av om et kjennetegn har særpreg skal det dessuten tas hensyn til alle faktiske omstendigheter, særlig til hvor lenge og i hvilken utstrekning merket har vært i bruk. ARMY SHOP har vært i bruk av innsigerne i en slik utstrekning at det gjennom bruken har blitt godt kjent, jf. varemerkeloven 2 for innsigerne, i alle fall i Oslo-området. Lokalisering Ski Army Shop AS har sin butikk ARMY SHOP i Ski Storsenter. Dette senteret har nærmere 130 butikker, og er det største i Folloregionen. Nedslagsfeltet dekker Moss i syd, Askim i øst og Oslo syd/øst i nord med ca husstander. Strømmen Army Shop AS butikk ARMY SHOP er lokalisert i Strømmen Storsenter. Også dette er et stort kjøpesenter med 118 butikker. Strømmen Storsenters målgruppe er Romerike og Oslo nord og nedslagsfeltet dekker ca husstander. Begge ARMY SHOP butikkene er godt plassert i store kjøpesentre med høy omsetning og betydelige besøkstall. Se vedlagte utskrifter fra de respektive kjøpesentres hjemmesider på internett. Dette er argumenter som taler for at kjennetegnene er godt kjent. Omsetning Til ytterligere støtte for at kjennetegnene er godt kjent opplyses det at de to butikkenes samlede omsetning inkl. mva. de siste årene har vært som følger:

8 2. avd. sak nr Markedsføringsbudsjett Markedsføringsbudsjettet har vært på omkring kr pr butikk pr år, men vesentlig større frem til 1998 da det var felles markedsføring for 8-9 butikker. Da inngikk markedsføringen i franchiseavgiften som var 5 % av omsetning. Det ovennevnte tilsier at kjennetegnet ARMY SHOP er godt kjent for innsigerne i hht. varemerkeloven 2, i alle fall i Osloområdet. Lokal innarbeidelse er i dette tilfellet tilstrekkelig til å nekte registrering av kjennetegnet ARMY SHOP for søker, da varemerkeregistreringen evt. vil gi en landsdekkende enerett. Søknad var illojal og i strid med god forretningsskikk Annen avdeling har videre anført at anførselen om registreringsnektelse ikke kan føre fram, da det ikke er sannsynliggjort at søker opptrådte illojalt eller i strid med god forretningsskikk da søknaden om registrering ble innlevert. Det fastholdes at registrering av merket ifølge søknaden vil være i strid med varemerkeloven 14, første ledd nr. 7. At søknaden ble inngitt i strid med god forretningsskikk illustreres av følgende informasjon avgitt av innsigerne: Det tidligere Army Shop AS ble solgt til Janor Finans AS i 1997 og siden til WISTEX AS/ Lindegaard ASA i I løpet av dette tidsrommet ble Rune Solend ansatt som daglig leder i Army Shop AS, som hadde franchiseavtaler med innsigerne. På grunn av endring i Wistex/Lindegaard våren 1999 og den vanskelige økonomiske situasjonen ble ARMY SHOP butikkene Strømmen og Ski og Oslo (søkers forretning) gitt mulighet til å ta over leiekontraktene for sine butikker. Franchiseavtalene ble da avviklet, og det var en forutsetning at det skulle gjøres innkjøp av en viss størrelse fra Wistex. Det var meningen at Army Shop skulle fortsette som en kjede med syv butikker, men samarbeidet med Wistex og Rune Solend fungerte dårlig. Etter en stund sluttet Solend/Army Shop Oslo å kalle seg "ARMY SHOP", og kalte i stedet butikken for "ARMY COMPANY". Etter dette søkte Solend registrering for varemerket ARMY SHOP. Så lenge Solend ikke lenger brukte navnet ARMY SHOP, og siden han var kjent med bruken av forretningskjennetegnet for innsigerne, anser innsigerne det som illojalt overfor dem at søknaden ble inngitt. Konklusjon Det ovennevnte viser at forretningskjennetegnet ARMY SHOP har tilstrekkelig særpreg, og at merket i følge søknaden ble inngitt i ond tro. På denne bakgrunn, og under henvisning til tidligere framsatte anførsler, gjentar vi anmodningen om at Første avdelings registreringsnektelse opprettholdes.

9 2. avd. sak nr I et siste brev av 14. oktober 2008 uttaler innehavers fullmektig følgende: "Vi viser til innsigernes uttalelse i ovennevnte sak, datert 18. september Vi kan ikke se at det av denne fremkommer noe nytt i forhold til Annen Avdelings uttalelse av 16. mai 2008, som vi tiltrer fullt ut. Det vises for øvrig til vår argumentasjon i klagen, datert 10. oktober Vi vil nedenfor kun knytte noen helt korte kommentarer til innsigernes uttalelse. Spørsmål om særpreg foretaksnavneloven 3-2, første ledd, jf. varemerkeloven 13 Vi kan ikke se at innsigerne har kommet med noe informasjon eller dokumentasjon som tilsier at Patentstyret ikke kan bygge på foretaksnavnelovens 3-2 første ledd i sin begrunnelse for å oppheve 1. avdelings avgjørelse. Det medfører ikke riktighet, som anført av innsigerne innledningsvis, at det her er snakk om identiske kjennetegn og at kravet til særpreg i foretaksnavnelovens 3-2 av den grunn ikke får anvendelse. Etter Ot.prp. nr. 43 ( ) skal identisk i 2-1 tolkes slik: Kravet om at foretaksnavn ikke kan være identiske må tolkes bokstavelig. Et tall eller en bokstav vil være tilstrekkelig til å skille ellers like foretaksnavn. Ortografiske tegn, dvs. komma, punktum eller lignende vil imidlertid ikke ha tilstrekkelig adskillende evne. Likt med identiske foretaksnavn regnes også foretaksnavn som bare adskiller seg ved et prefiks eller suffiks som angir selskapsformen. For enkeltpersonsforetak ser man bort fra innehaverens slektsnavn. Det samme må gjelde i forhold i relasjon til særpregskravet i foretaksnavneloven 2-3. Vi viser også til Patentstyrets hjemmesider som uttaler følgende i forhold til hva som skal til for at det foreligger identitet mellom to foretaksnavn: Du kan da ikke hindre andre i å ha lignende beskrivende navn som sine foretaksnavn. Andre kan få registrert sine foretaksnavn så lenge de ikke er identiske med ditt. Har du valgt et navn som "Rørleggerservice AS" kan du ikke hindre andre i å registrere "Rørleggerservice AS" eller "Grünerløkkas Rørleggerservice AS". Bilag 1: Utskrift fra Patentstyrets hjemmeside Den geografiske angivelsen i foretaksnavnene er altså tilstrekkelig adskillende til at det ikke kan sies å foreligge identitet mellom innsigernes foretaksnavn Ski Army Shop AS og Strømmen Army Shop AS og vår klients varemerke ARMY SHOP. Det presiseres for øvrig at varemerket ARMY SHOP er søkt registrert som et kombinert-/figurmerke, ikke som et rent ordmerke. Når det gjelder innsigernes anførsel om at foretaksnavnene har opparbeidet særpreg som følge av innarbeidelse, bestrides dette. Innsigerne har ikke dokumentert noen form for innarbeidelse for sine foretaksnavn. Det er i denne sammenheng irrelevant at de begge holder til på to kjøpesentre som samlet sett har en høy omsetning.

10 2. avd. sak nr Videre vises til Patentstyrets avgjørelse i sak PS , hvor foretaksnavnet NORSK TURBOSERVICE AS ikke ble ansett som registreringshindrende for foretaksnavnet TURBO- SERVICE NORWAY AS. Foretaksnavnene Ski Army Shop AS og Strømmen Army Shop AS kan ikke påberopes som registreringshindrende for søkerens varemerke, ARMY SHOP i figurativ utforming, etter varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Varemerkeloven 14 første ledd nr. 7 Det bestrides at anførselen om at registrering må nektes etter varemerkeloven 14 første ledd nr. 7 kan føre frem. Innsigerne har for øvrig ikke kommet med nye opplysninger eller ny dokumentasjon i sin siste uttalelse som sannsynliggjør at varemerkesøknaden ble inngitt i strid med denne bestemmelsen. Innsigerne ser ut til å legge til grunn at det etter varemerkeloven 14 første ledd nr. 7 er tilstrekkelig med kunnskap om bruk av et kjennetegn. Som også vist til av Patentstyret på side 2 i deres uttalelse, følger det av Rt s (livbøye) at registrering kun skal nektes etter denne bestemmelsen dersom registreringssøknaden var illojal eller i strid med god forretningsskikk. Dette følger også av entydig EU-praksis knyttet til uttrykket bad faith i EUs varemerkedirektiv. I 1999 fikk vår klient overdratt til seg ARMY SHOP A/S kontor, leiekontrakt, hovedbutikk, engros og de innarbeidede rettighetene til ARMY SHOP. Siden selskapet ARMY SHOP A/S ble registrert av Ole Bjerke i 1984, har navnet og varemerket vært i aktiv bruk av dets eiere i hele perioden. Dette inkluderer også vår klient, som har brukt varemerket kontinuerlig og i et ikke ubetydelig omfang. Vi finner også grunn til å nevne at innsigerne ikke har etablert noen rettigheter til varemerket eller firmanavnet ARMY SHOP på egen hånd. I den tidligere fremlagte kontrakten mellom ARMY SHOP AS og innsigerne fremgår det at de kun fikk muligheten til å overta husleiekontraktene på henholdsvis Ski og Strømmen Storsenter og drive videre som frittstående ARMY SHOP butikker. Det er således ingen holdepunkter for å si at klager forsøkte å stjele ideen fra innsigerne, eller at de har forsøkt å utnytte innsigernes goodwill. Varemerkeloven 14 første ledd nr 7 kommer derfor ikke til anvendelse i nærværende sak. Konklusjon På bakgrunn av det ovennevnte anmoder vi således om at 1. avdelings avgjørelse oppheves, og at registreringen av vår klients varemerke opprettholdes." Gjenpart av innehavers siste brev av 14. oktober 2008 er den 15. oktober 2008 oversendt innsigers fullmektig til orientering. Saken er deretter tatt opp til avsluttende behandling.

11 2. avd. sak nr Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til et annet resultat enn 1. avdeling. Grunnlaget for innsigelsene er foretaksnavnene Ski Army Shop AS og Strømmen Army Shop AS. Etter foretaksnavnelovens 3-2 første ledd, slik bestemmelsen lyder etter lovendring 5. september 2003, i kraft 1. mars 2004, har foretaksnavn vern mot lignende varekjennetegn bare dersom foretaksnavnene oppfyller de krav om særpreg (distinktivitet) som gjelder etter varemerkelovens 13. Etter forarbeidene skal særpregskravet gjelde også for foretaksnavn som ble registrert etter de tidligere bestemmelser, jf. Ot. prp. nr. 43 ( ) s. 46. På samme måte som 1. avdeling, er 2. avdeling kommet til at uttrykket ARMY SHOP mangler slik distinktivitet som kreves etter varemerkelovens 13. Heller ikke stedsangivelsene SKI og STRØMMEN, eller suffiksene AS, tilfører foretaksnavnene som helhet den nødvendige distinktivitet. Foretaksnavnene har dermed ikke vern mot lignende varekjennetegn, og kan følgelig ikke påberopes som registreringshindrende for søkerens varemerke, ARMY SHOP i figurativ utforming, etter varemerkelovens 14 første ledd nr. 6. For 2. avdeling har innsigerne vist til foretaksnavnelovens 2-1, og anført som registreringshindring at det foreligger identitet mellom de påberopte foretaksnavn og søkerens varemerke. Denne anførselen kan ikke føre frem. Foretaksnavnelovens 2-1 regulerer bare konflikten mellom et eldre foretaksnavn og et yngre foretaksnavn, ikke mellom et eldre foretaksnavn og et yngre varemerke. Det foreligger for øvrig ikke identitet mellom kjennetegnene i den foreliggende sak, idet innsigernes foretaksnavn i tillegg til ARMY SHOP inneholder stedsbetegnelsene SKI og STRØMMEN. Innsigerne har videre anført at foretaksnavnene har ervervet distinktivitet gjennom innarbeidelse. Det fremstår som uklart om innsigerne har ment at distinktivitet er ervervet for foretaksnavnene Ski Army Shop AS og Strømmen Army Shop AS, eller for ARMY SHOP som sekundært forretningskjennetegn eller varemerke. Under enhver omstendighet kan innarbeidelse ikke anses dokumentert. De oppgitte omsetningstallene for foretakene er alene ikke tilstrekkelig dokumentasjon for at innsigernes kjennetegn er blitt godt kjent i omsetningskretsen, heller ikke lokalt. Det er ikke dokumentert hvorledes, eller i hvilken utstrekning, kjennetegnet ARMY SHOP har vært kommunisert til omsetningskretsen gjennom markedsføring eller på annen måte. Det er fremlagt to utskrifter fra internett, som viser et butikkskilt med ARMY SHOP i store

12 2. avd. sak nr bokstaver, men denne utskriften er datert i 2008, og viser ikke at kjennetegnet har vært brukt forut for søknadsdagen i 2003, langt mindre på hvilken måte eller i hvilken utstrekning. Heller ikke anførselen om at registrering må nektes etter varemerkelovens 14 første ledd nr. 7, fordi innehaveren var kjent med at et forvekselbart varemerke allerede var tatt i bruk av en annen, kan føre frem. Etter Høyesteretts dom i Rt s (livbøye) skal registrering nektes etter denne bestemmelsen bare dersom registreringssøknaden var illojal eller i strid med god forretningsskikk. Innsigerne har ikke sannsynliggjort at noe slikt var tilfellet i nærværende sak. Etter de opplysninger som er fremkommet i saken, må 2. avdeling legge til grunn at såvel innehaveren som innsigerne var berettiget til å bruke ARMY SHOP for sine forretninger, og det kan da ikke anses som stridende mot god forretningsskikk at en av dem søker kjennetegnet registrert for seg. Annen avdeling kan ikke se at en registrering for innehaveren vil kunne påberopes overfor innsigernes bruk av ARMY SHOP, eller at registreringen på andre måter vil være til skade eller ulempe for dem. Etter dette blir 1. avdelings avgjørelse å oppheve. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves. Are Stenvik (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Ole-A. Rognstad (sign.)

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7690 Reg. nr. 224 131 Søknad nr. 2002 02909 Innehaver: Firmenich SA, Genève, Sveits Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Pharma Nord ApS, Vejle, Danmark

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7662 Søkn. nr. 2003 07887 Innehaver: Dynea OY, Helsingfors, Finland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 26. februar 2008 Foreliggende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr. 7613 Varemerkesøknad nr. 2003 02167 Søker: Kraftinor AS, Narvik Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Actio-Lassen AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 12.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7861 Reg. nr. 232 105 Søknadsnr. 2005 07097 Søker/Innehaver: La Baronia de Turis Coop V., Turis (Valencia), Spania Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7828 Reg. nr. 232 767 Søknadsnr. 2005 09684 Søker/Innehaver: Cubus AS, Billingstad Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: B-Young A/S, Kolding, Danmark Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Martell

Detaljer

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker.

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7553 Reg. nr. 216 768 Søknadsnr. 2002 03449 Søker / Innehaver: Aktieselskabet af 21. november 2001, Brande, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Innsiger:

Detaljer

18/ februar A Composites GmbH Bryn Aarflot AS. Alu Architectural Art Europe Holdings Ltd

18/ februar A Composites GmbH Bryn Aarflot AS. Alu Architectural Art Europe Holdings Ltd AVGJØRELSE Sak: Dato: 18/00079 5. februar 2019 Klager: Representert ved: 3A Composites GmbH Bryn Aarflot AS Innklaget: Alu Architectural Art Europe Holdings Ltd Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Søker: Carpark AB, Stockholm, Sverige Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7799 Søknadsnr. 2005 06310 Søker: STI-Tool AB, Hyssna, Sverige Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7907 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 041 Begjæringen gjelder: Visit Røros AS, Postboks 123, 7361 Røros Foretakets org. nr. 992 688 505 Fullmektig: NHO Reiseliv

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett

Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett XXIX NIR-møtet 26 august 2008 Advokat Arne Ringnes www.thommessen.no Lovgivningen Foretaksnavneloven av 21. juni 1985 nr. 79 regulerer

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7766 Reg. nr. 227 341 Søknadsnr. 2004 04849 Søker / Innehaver: Nordic Fitness AS, Drammen Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo [Innsiger 1: Icon IP Inc., Logan,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8023 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 051 Begjæringen gjelder: Ad Fontes Medier AS, Grubbegata 4 6, 0179 Oslo Foretakets org. nr. 985 306 524 Fullmektig: Advokatfirmaet

Detaljer

17/ mai Stella Fashion AS Langseth Advokatfirma DA. Stella McCartney Limited Pretor Advokat AS

17/ mai Stella Fashion AS Langseth Advokatfirma DA. Stella McCartney Limited Pretor Advokat AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00205 14. mai 2018 Klager: Representert ved: Stella Fashion AS Langseth Advokatfirma DA Innklagede: Representert ved: Stella McCartney Limited Pretor Advokat AS Klagenemnda for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7954 Reg.nr. 243 741 Søknadsnr. 2006 13609 Søker / innehaver: Dermanor AS, Billingstadsletta 83, 1396 Billingstad Fullmektig: Advokatfirmaet Hodneland & Co DA,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7902 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 034 Begjæringen gjelder: Aker mur og tre AS, Ivar Knutsons vei 42, 1161 Oslo Foretakets org. nr. 991 718 400 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7657 Int. reg. nr. 795 030 Nasj. ref. nr. 2003 01488 Innehaver: Wella AG, Darmstadt, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7885 Reg.nr. 235 243 Søknadsnr. 2006 02403 Søker / innehaver: Pharmalogica AS, Postboks 77 Smestad, 0377 Oslo Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg,

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Overprøvingsnr: TMADM0000065 Deres ref.: Ole Marthon Granberg Varemerke: (figurmerke) Registreringsnr: 255424 Sønadsnr.: Innehaver: 200905949 Granberg

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135 Klager: Regatta AS Representert ved: Gram Hambro & Garmann Advokatfirma AS Innklagede: Reebok International Ltd Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7856 Søknadsnr. 2002 00846 Søker: Boston Scientific Ltd, St. Michael, Barbados Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 29. mars 2010

Detaljer

17/ juni El Coto de Rioja SA Hynell AS. Oenoforos AB Brann AB. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ juni El Coto de Rioja SA Hynell AS. Oenoforos AB Brann AB. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00211 4. juni 2018 Klager: Representert ved: El Coto de Rioja SA Hynell AS Innklagede: Representert ved: Oenoforos AB Brann AB Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7786 Søknad nr. 2004 08457 Søker: Electronics for Imaging Inc., Foster City, California, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. juni

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7702 Reg. nr. 227 156 Varemerkesøknad nr. 1994 5690 Søker: Philibolus AS, Oslo Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Deutscher Weinfonds, Mainz, Tyskland Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7647 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006031 Begjæringen gjelder: Arbor Holding AS, Kråkstad Foretakets org. nr. 989 138 944 Begjæring inngitt av: Arbor-Hattfjelldal

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree AVGJØRELSE Sak: 16/00189 Dato: 27. mars 2017 Klager: Lash Bar Katrine Carlie Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Grethe Jorunn Norvoll Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7956 Varemerkesøknad nr. 2006 13995 Søknadsdato: 2006.12.01 Søker: Fullmektig: Ellos AB, Borås, Sverige ABC Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen a.s, Postboks

Detaljer

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Amund Grimstad

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Amund Grimstad AVGJØRELSE Sak: 16/00206 Dato: 6. februar 2017 Klager: Representert ved: Precis Digital Holding AB Advokatfirma Ræder DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth

Detaljer

19/ september ATS Automation Tooling Systems GmbH Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

19/ september ATS Automation Tooling Systems GmbH Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 19/00057 4. september 2019 Klager: Representert ved: ATS Automation Tooling Systems GmbH Onsagers AS Innklagede: Viddal Automation AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312)

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7675 Reg. nr. 223 662 Søknad nr. 2003 00312 Søker: Diamant Bor Xpert Norge AS, Oslo Innsiger: Diamant Boart SA, Brüssel, Belgia Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode:

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7812 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 004 Begjæringen gjelder: Invenia Holding AS, Trondheim Foretakets org. nr. 991 982 612 Fullmektig: Advokatkontoret Nordenfjeldske

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden om registrering av ordmerket "RMIX" som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 26. mars 2008, med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknaden om registrering av ordmerket RMIX som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 26. mars 2008, med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8087 Reg. nr. 246551 Søknadsnr. 200803958 Registreringshaver: Noravind Strikkefabrikken på kaia AS, 9595 Sørvær Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7664 Int. reg. nr. 813 560 Nasj. ref. nr. 2003 11676 Innehaver: Supremo Shoes & Boots Handels GmbH, Pirmasens, Tyskland Innsiger: Wolverine Outdoors Inc., Rockford,

Detaljer

18/ juni Thermtech Holding AS Advokatfirmaet Hjort DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

18/ juni Thermtech Holding AS Advokatfirmaet Hjort DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 18/00060 11. juni 2019 Klager: TCC Technologies AS Innklagede: Representert ved: Thermtech Holding AS Advokatfirmaet Hjort DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7970 Reg.nr. 245188 Søknadsnr. 200801111 Registreringshaver: Tunework AS, Inkognitogata 2, 0258 Oslo, Norge Innsiger: Moods of Norway DA, Postboks 344, 6781

Detaljer

AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075 Klager: Stiftelsen Oslo Hospital Representert ved: Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202)

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7556 Reg. nr. 216 978 Søknadsnr. 2002 03202 Innehaver: Kurtsan Food, Kurtsan Gida Tarim Urunleri Ithalat Ihracat San Ve Tic Ltd Sti, Izmir Yolu Uzeri, Tyrkia

Detaljer

19/ juni 2019

19/ juni 2019 AVGJØRELSE Sak: Dato: 19/00007 25. juni 2019 Klager: 3 T Bygg AS Innklagede: 3-T Bygg AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Amund Grimstad og Torger

Detaljer

17/ oktober Monster Energy Company Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ oktober Monster Energy Company Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00060 11. oktober 2017 Klager: Representert ved: Monster Energy Company Zacco Norway AS Innklagede: Kannestein AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8015 Reg. nr. 229 957 Søknad nr. 2004 12613 Registreringshaver: Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque,

Detaljer

AVGJØRELSE 30. november 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 30. november 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 30. november 2016 Sak 16/00035 Klager: Taxisentralen i Bergen AS Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund

Detaljer

18/ juni House of Prince A/S Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

18/ juni House of Prince A/S Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 18/00006 11. juni 2018 Klager: Representert ved: House of Prince A/S Zacco Norway AS Innklagede: Ednolitchno Drujestvo S Ogranitchena Otgovornost Finanskonsult Klagenemnda for industrielle

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7848 Reg. nr. 236 591 Søknadsnr. 2006 07064 Søker / innehaver: Mikaela Hansson, Romsdalsgt. 2, 0556 Oslo Innsiger: Comercial Farlabo España SL, Madrid, Spania

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904)

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8036 Reg. nr. 243447 Søknadsnr. 200710904 Søker / innehaver: Chica AS, Helgerudgården, Rådmannhalmrastsvei 9, 1301 Sandvika Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7661 Varemerkesøknad nr. 2002 08701 Colgate-Palmolive Company, New York, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7661 Varemerkesøknad nr. 2002 08701 Colgate-Palmolive Company, New York, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7661 Varemerkesøknad nr. 2002 08701 Søker: Colgate-Palmolive Company, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 12. november 2007

Detaljer

AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/00198 Klager: Tanaco Danmark A/S Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad

Detaljer

AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081 Klager: Creative Nail Design Inc Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tove Aas

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8022 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 039 Begjæringen gjelder: Aker Service Apartments AS, Strandhaugen 2, 0198 Oslo Foretakets org. nr. 994 445 561 Fullmektig:

Detaljer

AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069 Klager: Redd Barna Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Thomas

Detaljer

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk.

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7724 Varemerkesøknad nr. 2004 11645 Søker: DakoCytomation Denmark A/S, Glostrup, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083 Klager: Nordic Naturals Inc Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8083 Patentstyrets ref. nr. OP 2010/00076 Søknad. nr. 200711935 Søker: Electronic Charts Centre AS, Postboks 60, 4001 Stavanger Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

17/ september Sport Danmark A/S Advokatfirmaet Grette DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ september Sport Danmark A/S Advokatfirmaet Grette DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00044 1. september 2017 Klager: Representert ved: Sport Danmark A/S Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm,

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 220404 (200301646) Nevnte varemerke er registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 220404 (200301646) Nevnte varemerke er registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7628 Reg. nr. 220 404 Søkn. nr. 2003 01646 Søker / Innehaver: Carabao Tawandang Co Ltd, Bangkok, Thailand Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Sandnes Innsiger:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7849 Søknadsnr. 2006 02994 Søker: RMC of Illinois Inc., Philadelphia, Pennsylvania, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. mai

Detaljer

PROTOKOLL. "55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant"

PROTOKOLL. 55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8020 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 022 Begjæringen gjelder: Oslo Apartmenthotel AS, Postboks 412 Sentrum, 0177 Oslo Foretakets org. nr. 893 950 982 Begjæring

Detaljer

19/ september Multi Access Ltd NORDIA Law Advokatfirma AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

19/ september Multi Access Ltd NORDIA Law Advokatfirma AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 19/00063 3. september 2019 Klager: Representert ved: Multi Access Ltd NORDIA Law Advokatfirma AS Innklaget: Representert ved: Guangzhou Pharmaceutical Holdings Limited Zacco Norway

Detaljer

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7893 Søknad. nr. 2005 04335 Innehaver: Sigurd Li, Postboks 472, 1601 Fredrikstad Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 8.

Detaljer

17/ mai FAIST Anlagenbau GmbH Håmsø Patentbyrå AS. FAIST ChemTec GmbH Acapo AS

17/ mai FAIST Anlagenbau GmbH Håmsø Patentbyrå AS. FAIST ChemTec GmbH Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00201 24. mai 2019 Klager: Representert ved: FAIST Anlagenbau GmbH Håmsø Patentbyrå AS Innklagede: Representert ved: FAIST ChemTec GmbH Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8033 (tidl. 7720) Varemerkesøknad nr. 2003 08302 Søker: Norsk Tipping AS, Hamar Fullmektig: Tenden Advokatfirma ANS, Postboks 423, 3201 Sandefjord (tidl. Bryn

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7998 Varemerkesøknad nr. 200611258 Søknadsdato: 2007.05.21 Søker: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

17/ juli Jordal Bistro AS Advokat Øyvind Hasli-Nielsen. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ juli Jordal Bistro AS Advokat Øyvind Hasli-Nielsen. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00200 31. juli 2018 Klager: Representert ved: Jordal Bistro AS Advokat Øyvind Hasli-Nielsen Innklagede: Ahmed Rukhsar Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

17/ desember Truls Magne Bratfoss Stray Vyrje & Co DA Advokatfirma. Allierogruppen AS Advokatfirmaet Grette DA

17/ desember Truls Magne Bratfoss Stray Vyrje & Co DA Advokatfirma. Allierogruppen AS Advokatfirmaet Grette DA AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00097 18. desember 2017 Klager: Representert ved: Truls Magne Bratfoss Stray Vyrje & Co DA Advokatfirma Innklagede: Representert ved: Allierogruppen AS Advokatfirmaet Grette DA

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8007 Reg.nr. 246373 Søknadsnr. 200802899 Søker / innehaver: Ocean Nutrition Canada Ltd, 101 Research Drive, NSB2Y4T6 Dartmouth, Nova Scotia, Canada Fullmektig:

Detaljer

16/ mars Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg

16/ mars Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00214 8. mars 2017 Klager: Representert ved: Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark

Detaljer

17/ januar ENI SpA Bryn Aarflot AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ januar ENI SpA Bryn Aarflot AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00179 2. januar 2018 Klager: Representert ved: Enivest AS Protector Intellectual Property Consultants AS Innklagede: Representert ved: ENI SpA Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse Vår ref.: OP2012/00155 Registreringsnr.: 262799 Saksnr.: 201108164 Varemerke: The thief Innehaver: LASSE RØSSLAND Innehavers fullmektig: Advokatfirma Ræder DA Innsiger: Nordic Choice Hotels AS Innsigers

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7655 Varemerkesøknad nr. 2003 05031 Søker: Norske Siviløkonomers Forening, Oslo Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Foreliggende

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7731 Reg. nr. 204 554 Varemerkesøknad nr. 1999 11842 Wearhouse AS, Sandnes (tidl. søker: Cubus AS, Billingstad)

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7731 Reg. nr. 204 554 Varemerkesøknad nr. 1999 11842 Wearhouse AS, Sandnes (tidl. søker: Cubus AS, Billingstad) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7731 Reg. nr. 204 554 Varemerkesøknad nr. 1999 11842 Søker: Wearhouse AS, Sandnes (tidl. søker: Cubus AS, Billingstad) Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger:

Detaljer

PROTOKOLL. Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett.

PROTOKOLL. Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8192 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00119 Reg. nr. 251990 Søknads nr. 200903881 Registreringshaver: Kong Vinter AS, Skogvegen 21, 3560 Hemsedal (tidl. Slakk

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116)

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7324 Reg. nr. 206 087 Varemerkesøknad nr. 2000 00116 Innehaver: Sigrid T. Lindkjølen, Kongsberg (tidl. innehaver: Moscus AS, Slependen) Innsiger: BUM Equipment

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Anne Cathrine Haug-Hustad

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Anne Cathrine Haug-Hustad AVGJØRELSE Sak: 16/00209 Dato: 6. februar 2017 Klager: Representert ved: SureID, Inc. Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark

Detaljer

AVGJØRELSE 12. september 2016 Sak 2016/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. september 2016 Sak 2016/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. september 2016 Sak 2016/00036 Klager: Estee Lauder Cosmetics Ltd. Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7668 Patentstyrets ref. nr. OP 2006/00063 Reg. nr. 0820401 Søknad nr. 200403186 Int. reg. dato: 2003.12.23 Prioritet: 2003.10.31 (740522 BX) Registreringshaver:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7906 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 059 Begjæringen gjelder: Aker PR AS, c/o Lynx Communications AS, Bryggegata 5, 0250 Oslo Foretakets org. nr. 940 252 675

Detaljer

17/ november [Representant] Reckitt & Colman (Overseas) Limited Zacco Norway AS

17/ november [Representant] Reckitt & Colman (Overseas) Limited Zacco Norway AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00181 15. november 2017 Klager: Representert ved: [Klager] Karo Pharma AS [Representant] Protector Intellectual Property Consultants AS Innklaget: Representert ved: Reckitt & Colman

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 240873 (200703414)

PROTOKOLL. Reg. nr. 240873 (200703414) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8030 Reg. nr. 240873 Søknad nr. 200703414 Registreringshaver: Tadeusz Ogrodnik TROPICAL, ul. Wolnosci 69, 41-500 Chorzów, Polen Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

17/ april Daimler AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ april Daimler AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00020 4. april 2017 Klager: Representert ved: Daimler AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7660 Varemerkesøknad nr. 2003 07681 adidas-salomon AG, Herzogenaurach, Tyskland. Varemerkesøknad nr.

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7660 Varemerkesøknad nr. 2003 07681 adidas-salomon AG, Herzogenaurach, Tyskland. Varemerkesøknad nr. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7660 Varemerkesøknad nr. 2003 07681 Søker: adidas-salomon AG, Herzogenaurach, Tyskland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. april 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. april 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7779 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 020 Begjæringen gjelder: Taimi s Adam & Eva Frisør AS, Bodø Foretakets org. nr. 988 768 669 Fullmektig: Øyvind J. Eidnes,

Detaljer

AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028 Klager: SEB Kort AB Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Margrethe Lunde og Tove

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8135 Varemerkesøknad nr. 200814913 Prioritet: 2008.11.26 - Sveits (64512/08) Søker: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 Cincinnati,

Detaljer

PROTOKOLL. Ved søknadens innlevering den 2. april 2003 inngikk følgende varer i varefortegnelsen:

PROTOKOLL. Ved søknadens innlevering den 2. april 2003 inngikk følgende varer i varefortegnelsen: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7711 Varemerkesøknad nr. 2003 03176 Søker: Nikken International Inc., Irvine, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180 Klager: Kimberly-Clark Worldwide Inc. Representert ved: Zacco Norway AS Innklagede: Imran Hussain, Rizana Hussain, Maariah Hussain, Danyaal Hussain, Zahra Hussain

Detaljer

17/ oktober The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd. Bryn Aarflot AS

17/ oktober The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd. Bryn Aarflot AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00110 19. oktober 2017 Klager: Representert ved: The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd. Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth

Detaljer

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 avdeling Annen PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7744 Reg. nr. 229 118 Varemerkesøknad nr. 2004 12618 Søker / Innehaver: Trontek AS, Trondheim Innsiger: Jotron Electronics AS, Tjodalyng Fullmektig: Norsk Patentbyrå

Detaljer

DOK peppenos.no

DOK peppenos.no DOK-2016-02 peppenos.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-01-20 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-02 STIKKORD: peppenos.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7752 Varemerkesøknad nr. 2002 10571 A (avdelt fra søknad nr. 2002 10571) Søker: Posten Norge AS, Oslo Fullmektig: Bull & Co Advokatfirma AS, Oslo [Protector

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer