Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Varemerkesøknad nr Søker: Norske Siviløkonomers Forening, Oslo Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 26. april 2006, hvorved ordmerket SIVILØKONOM ble nektet registrert. Avgjørelsen ble sendt søkerens fullmektig samme dato. Nevnte merke er søkt registrert for følgende tjenester: Klasse 35: Klasse 36: Klasse 41: Klasse 42: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; utgivelse av bøker og trykksaker. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Under behandlingen i 1. avdeling ble anført at merket er uregistrerbart i medhold av varemerkelovens 13 første ledd, da det mangler varemerkerettslig særpreg. Første avdeling har også anført at det foreligger et friholdelsesbehov for uttrykket. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Det søkte merket SIVILØKONOM vil bli oppfattet som en yrkestittel for en person som har eksamen fra Norges Handelshøyskole, Handelshøyskolen BI, Handelshøyskolen i Bodø, Høyskolen i Agder og tilsvarende godkjent utdanning fra utlandet. Spørsmålet er om det søkte merket skal nektes fordi det beskriver sentrale egenskaper ved de aktuelle I henhold til varemerkelovens 22 a kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling avslår en søknad om registrering av et varemerke, opphever en registrering eller opprettholder en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling om å oppheve en registrering, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren.

2 2. avd. sak nr varene, og fordi det ikke er egnet til å skille søkerens varer fra andres og dermed mangler varemerkerettslig særpreg, jf. varemerkeloven 13 første ledd første og annet punktum. Det søkte merket ønskes registrert for en rekke tjenester i klasse 35, 36, 41 og 42. Spørsmålet i saken er hvorvidt innehaver kan få en enerett til yrkestittelen SIVILØKONOM. Patentstyret er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte det søkte merket SIVILØKONOM som et særskilt kjennetegn for denne type tjenester. Fullmektigen anfører at søker har et nært forhold til yrkestittelen SIVILØKONOM, og at det foreligger et behov for et organ som kan forvalte denne tittelen. Patentstyret har forståelse for at det foreligger et behov for å verne og forvalte slike yrkestittler. Argumentene som er anført av fullmektig er derimot ikke relevante ved den distinktivitetsvurdering Patentstyret skal foreta etter varemerkeloven 13 første ledd. Formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker er bl.a. å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes/tjenestenes kommersielle opprinnelse. EFdomstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være egnet til å garantere de merkede varer eller tjenesters kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), slik at disse, uten fare for sammenblanding, kan skjelne mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. f.eks. EF-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon v. MGM, premiss 28, og C-299/99 Philips v. Remington, premiss 30. En yrkestittel vil ikke kunne oppfylle en slik funksjon. En yrkestittel er en angivelse av kompetanse, ikke en angivelse av kommersiell opprinnelse. Det er åpenbart at SIVILØKONOM vil bli oppfattet som en yrkestittel knyttet til personer med økonomisk utdannelse. Yrkestittelen vil derfor ikke kunne fungere som en angivelse av tjenestenes kommersielle opprinnelse. Patentstyret er videre av den oppfatning at ordet SIVILØKONOM beskriver sentrale egenskaper ved tjenestene "utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; utgivelse av bøker og trykksaker" i klasse 41. Det søkte merket vil bli oppfattet som beskrivende for den kompetansen man oppnår ved å fullføre utdannelsen. Videre vil det søkte merke beskrive innholdet i bøkene som inneholder økonomisk stoff spesielt egnet for denne utdannelsen. Etter en helhetsvurdering har vi derfor kommet til at det også foreligger et friholdelsesbehov, idet andre næringsdrivende kan ha behov for å benytte dette eller lignende uttrykk ved markedsføring eller annen omtale av samme eller lignende tjenester. Patentstyret kan heller ikke se at argumentasjonen i forhold til fellesmerker har betydning, all den tid det søkte merket er søkt registrert som et varemerke. Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at merket SIVILØKONOM vil bli oppfattet som en beskrivelse av en utdanning og yrkestittel, og at det mangler særpreg for de aktuelle tjenestene, jf. varemerkeloven 13 første ledd første og annet punktum. Merket må dermed nektes registrert. Beslutning: Det søkte merket nektes registrert." Søkerens klage over 1. avdelings avgjørelse innkom den 20. juni Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 17. juli 2006, innen fakturafristens utløp. Både klage og klageavgift er innkommet rettidig.

3 2. avd. sak nr I klagebegrunnelsen anfører søkerens fullmektig: "Først kort om Første avdelings avslag, deretter vil vi gi våre kommentarer til dette. Første avdelings avgjørelse Første avdeling hevder i sitt registreringsavslag at en registrering bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes/tjenestenes kommersielle opprinnelse, og sier videre at siden SIVILØKONOM blir oppfattet som en yrkestittel, står vi overfor et uttrykk som angir kompetanse og ikke vil kunne fungere som en angivelse av tjenestenes kommersielle opprinnelse. I tillegg hevder Første avdeling at ordet SIVILØKONOM beskriver sentrale egenskaper ved tjenestene utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; utgivelse av bøker og trykksaker i klasse 41. Det søkte merket vil bli oppfattet som beskrivende for den kompetanse man oppnår ved å fullføre utdannelsen. Første avdeling konkluderer bl.a. med å si at Etter en helhetsvurdering har vi derfor kommet til at det også foreligger et friholdelsesbehov, idet andre næringsdrivende kan ha behov for å benytte dette eller lignende uttrykk ved markedsføring eller annen omtale av samme eller lignende tjenester. Og den endelige konklusjon er at merket SIVILØKONOM vil bli oppfattet som en beskrivelse av en utdanning og en yrkestittel, og at det mangler særpreg for de aktuelle tjenestene. Våre kommentarer Vi viser til våre anførsler i brev til Første avdeling av 28. september 2004 med vedlegg og brev av 9. februar I det følgende vil vi først se på begrepet yrkestittel, og deretter bl.a. se på hva angivelse av kommersiell opprinnelse kan bety, og også kort drøfte begrepet friholdelsesbehov. 1. Spørsmålet om SIVILØKONOM har det nødvendige særpreg til å kunne registreres, er i denne sammenheng ikke bare et spørsmål om det er en yrkestittel, men om hva en yrkestittel i bunn og grunn er. Utgangspunktet for en persons muligheter på arbeidsmarkedet eller for kommersiell virksomhet, vil ofte være det kjennetegn som man kan bruke etter å ha tatt en spesiell utdanning. I dette tilfelle virker SIVILØKONOM som et slikt kjennetegn. Med andre ord er det som Første avdeling oppfatter som en såkalt yrkestittel det samme som et kjennetegn for den kompetansen man har ervervet. Den er et avsendersignal og et signal om at de tjenester som ytes holder et visst nivå. At SIVILØKONOM egentlig ikke er en yrkestittel, men et kjennetegn på kompetanse, kan eksemplifiseres ved at mange som har retten til å bruke SIVILØKONOM har yrkestitler som for eksempel revisor, økonomisjef, rådgiver, administrerende direktør og lignende. Vi viser i denne sammenheng spesielt til våre anførsler i pkt. 1 og 2 i vårt brev av 28. september 2004, samt vedlegg 1 i samme brev.

4 2. avd. sak nr Ordet SIVILØKONOM kan ikke være beskrivende for noen av de tjenester det er søkt registrert for da ingen av tjenestene omtales ved hjelp av kjennetegnet. Slik sett er det nesten en fantasibetegnelse i forbindelse med tjenestene. Ingen sier SIVILØKONOM når de mener forsikringsvirksomhet eller andre av de tjenester som foreliggende varemerkesøknad dekker. 2. Det er ingen uenighet om at grunnlaget for å anta et varemerke til registrering er at det er egnet til å skille søkerens varer fra andres, jfr. Varemerkeloven 13 første ledd. Det betyr som kjent ikke at søkeren ikke kan tillate andre å bruke kjennetegnet. For ham/henne er det viktig at det gjøres på hans/hennes premisser. I foreliggende tilfelle er søkeren en organisasjon som skal forvalte kjennetegnet slik at personer, virksomheter og organisasjoner som besitter en kommersiell eller kompetansemessig bakgrunn som stemmer overens med de retningslinjer som inntil nå har vært gjeldende for kjennetegnet SIVILØKONOM, ikke skal oppleve en konkurransevridning fra andre. Hvis SIVILØKONOM faller i det fri, kan andre villede publikum ved å bruke SIVILØKONOM i forbindelse med egen virksomhet uten det kompetanseinnhold som kjennetegnet angir. Det er klart, som vist under saksbehandlingen for Første avdeling, at søkeren i denne sak ikke har til hensikt å nekte noen som inntil nå har hatt retten til å bruke SIVILØKONOM, i fortsatt å bruke kjennetegnet. Heller ikke vil personer eller andre som i fremtiden tar en utdanning ved høyskoler eller universitet som holder et forsvarlig nivå og som i samarbeide med søkeren og andre fortsetter å bruke SIVILØKONOM, bli nektet. Det er med andre ord ikke bare de som er medlemmer av søkeren som skal kunne benytte kjennetegnet, men også andre. Hensikten med varemerkeretten er jo ikke nødvendigvis å nekte andre noe, men å ha retten til å kontrollere at en bruk skjer i henhold til retningslinjer som bevirker at kjennetegnets goodwill opprettholdes. Et viktig moment er at rettigheten kan brukes til å hindre at omsetningskretsen/publikum blir villedet. For at forbrukerne skal kunne skjelne mellom varer og tjenester fra forskjellige næringsdrivende, er det viktig at ikke hvem som helst kan ta i bruk det aktuelle kjennetegn, men at dette kan opprettholde sin garantifunksjon. Første avdeling har i sin avgjørelse sagt at man har forståelse for at det foreligger et behov for å verne og forvalte slike yrkestitler, men at våre argumenter ikke er relevante for den vurderingen som skal foretas i henhold til varemerkeloven 13 første ledd. Vi mener at våre argumenter er relevante i denne sammenheng nettopp fordi kjennetegnet vil kunne misbrukes som kjennetegn hvis det ikke forvaltes av en kompetent organisasjon. Vi minner om at siste setning i paragrafens første ledd lyder: Dog skal det ved avgjørelsen av om et varemerke har karakteren av særmerke tas hensyn til alle faktiske omstendigheter, særlig til hvor lenge og i hvilken utstrekning merket har vært i bruk. Det står altså tas hensyn til alle faktiske omstendigheter. Siste setning i det nevnte ledd har vanligvis vært brukt i forbindelse med å bevise at et merke er innarbeidet gjennom bruk, men etter ordlyden skal også andre forhold kunne komme i betraktning, alle faktiske omstendigheter. I vårt tilfelle er slike omstendigheter at kjennetegnet gjennom mange år har vært knyttet til søkeren og forvaltet av ham, og at ingen, heller ikke nå, har bestridt dette. Dessuten vil en registreringsnektelse kunne medføre villedelse. I dag er situasjonen at den relevante krets, både høyskoler, universiteter og de personer som bruker kjennetegnet SIVILØKONOM, har gitt uttrykk for at søkeren i denne saken bør fortsette

5 2. avd. sak nr å forvalte rettigheten. Vi vedlegger kopi av et brev til Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø, kopi av brev til relevante høyskoler og universitet, og en kommentar til disse fra Universitetet for miljø- og biovitenskap Ås. Kommentaren er skrevet av professor Ole Gjølberg. I tillegg til å være professor ved Universitetet på ÅS er han leder av NRØA (Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning som er et organ under universitets- og høyskolerådet). Vedlegg 16: Kopier av brev Vedlegg 17: Kopi av IØR-bulletinen (For de foregående 15 vedlegg, se vårt brev til Første avdeling av 28. september 2004.) Med andre ord vil en registrering av SIVILØKONOM ikke bety annet enn at publikum fortsatt kan stole på at kjennetegnet signaliserer det kommersielle opphav som de har vært vant til, og den kvalitet som forventes. 3. At et begrep må friholdes, betyr i virkeligheten ikke annet enn at det dreier seg om et ord eller begrep som publikum i vid forstand knytter bestemte forestillinger til, for eksempel at ordet bil betyr et kjøretøy med fire hjul eller at spade er et graveredskap. Det er ingen uenighet om at slike ord ikke kan båndlegges av en enkelt næringsdrivende, hvor liberal han eller hun enn er med å tillate andre å bruke ordet. Kjennetegnet SIVILØKONOM har vært brukt siden begynnelsen av 1950-tallet, se vedlegg 1 i vårt brev av 28. september Det forbindes av publikum med personer eller virksomheter som besitter en bestemt kompetanse. Det stiller i en helt annen kategori enn et vanlig ord i det norske språk. Det finnes ikke noe behov for å friholde SIVILØKONOM. Det er et kjennetegn som ikke bør brukes av andre enn de som kan stå for dets innhold. Det er med andre ord ikke behov for å friholde det for noen andre enn de som har retten til å bruke det, og denne rett blir ikke fratatt noen ved en registrering for søkeren. Tvert imot vil den nevnte kretsen av personer få en sikkerhet for at den goodwill som kjennetegnet i dag er bærer av, vil bli opprettholdt fordi forvaltningen av det vil være tatt vare på av en meget seriøs aktør. Som vi tidligere har anført, vil det bli vanskelig for publikum å forholde seg til kjennetegnet hvis det i fremtiden skulle bli tillatt for hvem som helst å bruke det i hvilken som helst sammenheng. Forvirring med hensyn til kommersiell bakgrunn og villedelse med hensyn til kvalitet og kompetanse på varer og tjenester vil bli resultatet. Påstand Kjennetegnet SIVILØKONOM oppfyller varemerkelovens krav til et registrerbart varemerke, og vi ber om at Første avdelings avgjørelse oppheves og kjennetegnet registreres." Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling, og kan i alt vesentlig slutte seg til 1. avdelings begrunnelse.

6 2. avd. sak nr Ifølge varemerkelovens 13 første ledd første punktum kan et varemerke bare registreres dersom det er egnet til å skille søkerens varer fra andres, dvs. dersom det har tilstrekkelig særpreg. Etter varemerkelovens 13 første ledd annet punktum skal et varemerke nektes registrert hvis det er beskrivende for varer eller tjenester som omfattes av søknaden. Formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker er bl.a. å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varers eller tjenesters kommersielle opprinnelse. Etter EFdomstolens praksis skal et varemerke anses å ha tilstrekkelig særpreg («distinctive character») hvis det «sætter den tilsigtede omsætningskreds i stand til at adskille den vare eller tjenesteydelse, som varemærket betegner, fra dem med en anden oprindelse, og at konkludere, at alle varer eller tjenesteydelser, som varemærket identificerer, er blevet fremstillet, markedsført eller leveret under kontrol af varemærkeindehaveren, der kan drages til ansvar for deres kvalitet», jf. sak C-299/99 Philips, Sml s. I-5475 (premiss 47). Ordet SIVILØKONOM var frem til 2005 en beskyttet tittel, som kunne benyttes av kandidater med eksamen fra visse økonomisk-administrative studier. Ordet var således en betegnelse for personer med en bestemt utdannelse, og slik må det fortsatt antas å bli oppfattet av de fleste. Som lederen for Nasjonalt Råd for Økonomisk-Administrativ Utdanning, professor Ole Gjølberg, har uttrykt det i en uttalelse som var vedlagt klagen: Når næringslivet søker en siviløkonom, har man ganske klare forventninger om hva den som tilsettes skal kunne. Dette betyr at ordet SIVILØKONOM er egnet til å beskrive kompetansen til tilbydere av økonomisk-administrative tjenester. Ordet er også egnet til å beskrive målgruppen for en rekke tjenester, f.eks. forsikringsvirksomhet eller forlagsvirksomhet rettet mot siviløkonomer. Derimot er betegnelsen ikke egnet til å angi kommersiell opprinnelse, fordi den ikke setter omsetningskretsen i stand til å skille tjenestene fra én siviløkonom fra tjenestene til en annen siviløkonom. Ordet må derfor i varemerkerettslig sammenheng anses som beskrivende, og for å mangle det for registrering nødvendige særpreg. Annen avdeling er videre enig med 1. avdeling i at det foreligger et friholdelsesbehov for ordet, både for personer som har den aktuelle økonomisk-administrative utdannelse, for institusjoner som tilbyr slik utdannelse og for virksomheter som retter sine tilbud mot den omsetningskrets siviløkonomene i Norge representerer. Til dette har søkeren anført at varemerkerettighetene vil bli forvaltet slik at ingen som har en berettiget interesse i å bruke betegnelsen vil lide skade. En slik intensjon kan imidlertid ikke tillegges vekt ved den varemerkerettslige vurderingen av om

7 2. avd. sak nr merket har den for registrering nødvendige distinktivitet. Distinktivitetskravet skal vurderes i lys av gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av merket, brukt i forbindelse med de varer eller tjenester som omfattes av varefortegnelsen. Det er ikke adgang til å legge vekt på hvilke konkrete planer søkeren har for utnyttelsen av merket. Søkeren har videre anført at det foreligger et behov for å forvalte tittelen siviløkonom. Annen avdeling ser ikke bort fra at et slikt behov kan foreligge. Dette er imidlertid ikke relevant for den varemerkerettslige vurdering, som skal vareta et annet formål, nemlig å beskytte tegn som er egnet til å skille én tilbyders varer eller tjenester fra andre tilbyderes, som er noe annet enn å skille en profesjons kvalifikasjoner fra andre profesjoners. Et forvaltningsbehov må eventuelt varetas på en annen måte. Etter universitets- og høyskolelovens 3-2(1) kan det gis bestemmelser om hvilke grader og yrkesutdanninger en institusjon kan gi, og hvilken tittel graden eller yrkesutdanningen gir rett til. Og etter 3-2(5) kan departementet ved forskrift eller enkeltvedtak, forby bruk av titler som uriktig gir inntrykk av å være av samme karakter som titler som er beskyttet etter første eller fjerde ledd. Disse hjemler vil kunne benyttes dersom rette myndighet er enig med søkeren i at det her foreligger et forvaltningsbehov. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Are Stenvik (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.)

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550)

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7952 Reg. nr. 242609 Søknad nr. 200709550 Registreringshaver: Posten Norge AS, Posthuset, Biskop Gunnerusgate 14, 0001 Oslo Fullmektig: Protector Intellectual

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7684 Varemerkereg. nr. 216 973 Varemerkesøknad nr. 2002 00938 Søker / Innehaver: Hans Jørgen Lysglimt, Fredrikstad Innsiger: Økonomisk Rapport AS, Oslo Fullmektig:

Detaljer

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8025 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 044 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Brækhus, Arbins gate 7, 0253 Oslo Foretakets org. nr. 994 414 143 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8169 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00104 Varemerkesøknad nr. 200812943 Søker: Visa Europe Ltd., 1 Sheldon Square, W26TT London, Storbritannia Fullmektig: Acapo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7905 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 033 Begjæringen gjelder: Aker's Hus Kafédrift AS, Stranden 71, 0250 Oslo Foretakets org. nr. 991 815 597 Fullmektig: Zacco

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8039 Int. reg. nr. 0956893 Nasj. ref. nr. 200804695 Int. reg. dato: 2008.02.04 Registreringshaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167 Neckarsulm,

Detaljer

PROTOKOLL. "50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7777 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 006 Begjæringen gjelder: Dekk1 AS, Voll, Klepp Foretakets org. nr. 979 579 292 Fullmektig: Advokat Lars Bjarne Salte,

Detaljer

PROTOKOLL. "45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8024 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 050 Begjæringen gjelder: Akers Bil AS, Refstad Allé 1, 0586 Oslo Foretakets org. nr. 982 631 352 Begjæring inngitt av:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7885 Reg.nr. 235 243 Søknadsnr. 2006 02403 Søker / innehaver: Pharmalogica AS, Postboks 77 Smestad, 0377 Oslo Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg,

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0829013 (200408047)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0829013 (200408047) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7946 Int. reg. nr. 0829013 Nasj. ref. nr. 200408047 Prioritet: 2004.04.20 - DK VA 2004 01599 Registreringshaver: TrygVesta A/S, Ballerup, Danmark (tidl. Tryg

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 235793 (200603446)

PROTOKOLL. Reg. nr. 235793 (200603446) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8082 Reg. nr. 235793 Søknad nr. 200603446 Registreringshaver: DVD Holding AS, Lønningsvegen 2, 5258 Blomsterdalen Fullmektig: Advokat Ernst G. Hansen c/o Advokatfirma

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8021 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 008 Begjæringen gjelder: Paperless Accounting AS, Vestregata 42, 9008 Tromsø Foretakets org. nr. 993 853 364 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8029 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2010 027 Begjæringen gjelder: Bring It, Fjellstien 7, 1618 Fredrikstad Foretakets org. nr. 894 878 452 Begjæring inngitt av:

Detaljer

OSLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik

OSLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 17.01.2014 i Oslo tingrett, 12-117110TVI-OTIR/07 Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik Saken gjelder: Gyldigheten av Patentstyrets Annen avdelings avgjørelse om foretaksnavnet

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8163 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00103 Varemerkesøknad nr. 200904437 Søker: The Pure Water Company AS, Vollsveien 13 D, 1366 Lysaker Fullmektig: Bryn Aarflot

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7644 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/006 Arkivreferanse: 2006/00143 Begjæringen gjelder: Meiland Moments DA, Tromsø Foretakets org. nr. 989 324 616 Begjæring

Detaljer

Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND

Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND VEDTAK Sak nr.: 13/598 Dato: 27. september 2013 Klager: Innklaget: Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND og Svein Bjarne Nesbø, Nytorvet

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: 31.08.2006 Saksnr.: Dommere: 06-088832KSI-BORG/04 Lagdommer Lagdommer Lagdommer Sveinung Koslung Kjersti Graver Anne-Mette Dyrnes Kjærende part Mester

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7924 Patent nr. 321981 Patentsøknad nr. 20043057 Patenthaver: Forsalg Invest AS, Klostergata 33, 3732 Skien Fullmektig: Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum,

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT i sak E-1/11

RETTSMØTERAPPORT i sak E-1/11 Sak E-1/11-24 RETTSMØTERAPPORT i sak E-1/11 ANMODNING til EFTA-domstolen i medhold av artikkel 34 i Avtalen mellom EFTA-landene om opprettelse av et Overvåkingsorgan og en Domstol, fra Statens helsepersonellnemnd,

Detaljer

KARENSTID I PERSONFORSIKRING

KARENSTID I PERSONFORSIKRING KARENSTID I PERSONFORSIKRING Avhandling til juridisk embetseksamen våren 2004 med karakter A, av Camilla Mordt som fra 24.5.2004 til 31.8.2006 var ansatt som advokatfullmektig ved Forsikringsklagekontoret.

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8060 Patent nr. 323168 Patentsøknad nr. 20053351 Inndag: 2005.07.11 Løpedag: 2005.07.11 Patenthaver: Knut Reinhardt Hovden, Storgata 13A, 3183 Horten (tidl.

Detaljer

Innst. O. nr. 10. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 96 (2001-2002)

Innst. O. nr. 10. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 96 (2001-2002) Innst. O. nr. 10 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 96 (2001-2002) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling Til

Detaljer

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER KUNNSKAPSPROSJEKTET STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER Innledning Stiftelsestilsynet ble etablert etter ikrafttredelsen av ny stiftelseslov i 2005. Stiftelsestilsynets kompetanse etter stiftelsesloven

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer