Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Reg.nr Søknadsnr Søker / innehaver: Ocean Nutrition Canada Ltd, 101 Research Drive, NSB2Y4T6 Dartmouth, Nova Scotia, Canada Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 Oslo Innsiger: General Nutrition Investment Co., 300 Sixth Street, PA15222, Pittsburgh, Pasadena, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 30. september 2009, hvorved tidligere beslutning om å registrere ordmerket (bokstavkombinasjonen) ONC ble opprettholdt mot innsigelse. Gjenpart av avgjørelsesprotokollen ble sendt til partenes respektive fullmektiger samme dag. Søknaden om registrering av ordmerket ONC ble innlevert den 29. februar Merket ble besluttet registrert den 12. juni 2008, og er deretter kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 26/2008, på side 14, med publiseringsdato mandag den 23. juni 2008, med følgende varefortegnelse: Klasse 5: Fungerende ernæringstilsetninger, nemlig naturlige matekstrakter fra sjøorganismer, nemlig fisk, fiskeolje, fiskeprotein, alger, tang, tare, sjøgress, brusk av fisk eller hai samt sjøskjell; diettilskudd; ernæringstilskudd fra fisk, fiskeolje, fiskeprotein, alger, tang, tare, sjøgress, brusk av fisk eller hai samt sjøskjell i mikroinnkapslet form, eller i form av kapsler, piller, tyggeprodukter, granulat, væske eller smørepålegg. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 20. august 2008; rettidig. En avgjørelse fra Patentstyrets annen avdeling som innebærer at søknad om varemerkebeskyttelse avslås, eller at en varemerkeregistrering oppheves, slettes eller kjennes ugyldig, kan ikke bringes inn for domstolen senere enn to måneder etter at melding om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren, jf. varemerkelovens 52 annet ledd.

2 Annen avd. sak nr Melding om den innkomne innsigelsen ble kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 36/2008, på side 132, med publiseringsdato mandag den 1. september Innsigelsen er begrunnet med at det søkte ordmerket "ONC" er egnet til å forveksles med det nasjonalt registrerte ordmerket "GNC", reg. nr ( ), innlevert den 12. desember 2006 og registrert den 5. oktober 2006 for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 5, 29 og 35 (hele vare- og tjenestefortegnelsen er gjengitt nedenfor), og egnet til å forveksles det nasjonalt registrerte ordmerket "GNC LIVE WELL", reg. nr ( ), innlevert den 12. desember 2006 og registrert den 5. oktober 2006 for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 5, 29 og 35 (hele vare- og tjenestefortegnelsen er gjengitt nedenfor), og at merket "ONC" således er blitt registrert i strid med bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, jf. 4 og 6 første ledd (ny varemerkelov 16 bokstav a, jf. 4 første ledd). Vare- og tjenestefortegnelse [identiske] tilhørende norsk varemerkeregistrering nr ( ) og norsk varemerkeregistrering nr ( ): Klasse 5: Kosttilskudd. Klasse 29: Drikke og smoothie, inkludert frukt- og grønnsakdrikker og -smoothies, og smakstilsatte drikker og smoothies, inkludert sjokolade-, vanilje-, frukt- eller grønnsakssmakstilsatt drikke og smoothie, inneholdende soya, havreolje, soyaolje, kreatin, druesukker, myseprotein, skummetmelk, yoghurt, melk eller melkeprotein; soya, havreolje, kreatin, soyaolje, druesukker, proteiner, skummetmelk, melkeprotein eller myseproteinkonsentrat, inkludert sjokolade-, vanilje-, frukt- eller grønnsakssmakstilsatt soya, havreolje, kreatin, soyaolje, druesukker, melk, yoghurt, myseprotein og skummetmelkkonsentrat; soya, havreolje, kreatin, soyaolje, druesukker, skummetmelk, yoghurt, melk, protein eller myseprotein matbit/mellommåltid, inkludert sjokolade-, vanilje-, frukt- eller grønnsakssmakstilsatt soya, havreolje, kreatin, soyaolje, druesukker, myseprotein og skummetmelk matbit/mellommåltid. Klasse 35: Bistand og tjenester vedrørende detaljhandel knyttet til salg av helsekost, kosttilskudd, sportsenergiprodukter som nevnt i varefortegnelsen i klasse 29, treningssprodukter i form av utstyr, apparater og andre hjelpemidler, treningsbekledning, kosmetikk, kroppspleiepreparater i form av kremer, oljer, såper, shampoo, balsam, diagnostisert trenings- og aromaterapiprodukter i form av organiske, aromatiske/velduftende, flytende planteoljer og andre -komponenter, samt utstyr knyttet til behandling med slike preparater. Med hensyn til partenes anførsler og argumentasjon for Første avdeling, vises til sakens dokumenter.

3 Annen avd. sak nr Fra Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 30. september 2009 hitsettes: Patentstyrets vurderinger: Spørsmålet om hvorvidt to varemerker er egnet til å forveksles med hverandre, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og 6 første ledd. Når det skal avgjøres om merkene er forvekselbare, skal det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet, og det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere etter hvilken kategori av varer eller tjenester det er tale om og hvordan de omsettes. Vurderingen må skje konkret og i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg vil ha en større beskyttelsessfære enn et svakt og tilnærmet beskrivende merke, fordi omsetningskretsen da lettere vil kunne komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse, enn hva som er tilfellet overfor svake merker. En slik vurdering ble foretatt i EF-domstolens avgjørelser C-39/97, Canon v Metro-Goldwyn-Mayer, premiss 18, C-206/04, ZIRH v. SIR, premiss 19, og av Patentstyrets 2. avdeling i sakene nr. 6923, Kea! og nr. 7092, Handi. Det søkte merket ønskes registrert for "fungerende ernæringstilsetninger, diettilskudd, ernæringstilskudd i klasse 5. Innsigers registrering er blant annet registrert for blant annet "kosttilskudd i klasse 5. Den generelle angivelsen kosttilskudd anses å omfatte ernæringstilsetninger, diettilskudd og ernæringstilskudd. Det foreligger således vareoverlapping, jf. varemerkeloven 6 første ledd. Faren for forveksling må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merkene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Patentstyret er av den oppfatning at det søkte og det registrerte merket, sett i forhold til at de aktuelle varene, både vil henvende seg til en spesialisert omsetningskrets og den vanlige gjennomsnittsforbruker. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. Det avgjørende ved forvekselbarhetsvurderingen er derfor hvorvidt det foreligger merkelikhet, og eventuelt graden av denne. Innsigers fullmektig anfører at merkene er like både visuelt og fonetisk, og de gir ikke ulike assosiasjoner. Bokstavene O og G har lignende utforming, og det foreligger ingen høy grad av merkebevissthet for de aktuelle varene. Det er i denne sammenheng vist til Patentstyrets 2. avdelings avgjørelse nr. 6710, ACO v. APO. og Lagmannsrettens avgjørelse i samme sak. Patentstyret har følgende bemerkninger i forhold til kjennetegnsvurderingen. Begge merkene består av tre bokstaver der første bokstav er forskjellig, O og G, mens de to etterfølgende bokstavene, N og C er like. Visuelt ligner merkene på hverandre ved at to av tre bokstaver er identiske og i samme rekkefølge. Patentstyret er likevel av den oppfatning at merkene også har visuelle forskjeller ved at nettopp den første bokstaven er forskjellig. Vi er ikke enig i at bokstavene O og G er så like at denne forskjellen overses. I tilfeller av merker som består av kun tre bokstaver vil én forskjell i en bokstav være mer merkbar enn om merkene hadde bestått av et større antall bokstaver. Dette gjelder særlig i de tilfellene forskjellen fremkommer først i merket.

4 Annen avd. sak nr Det antas videre at bokstavsammensetningen i disse merkene medfører at de vil bli uttalt bokstav for bokstav, O_N_C og G_N_C. Den ulike uttalen av de innledende bokstavene O og G, gjør merkene fonetisk forskjellige. Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det foreligger fare for forveksling, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Det er i denne saken lagt særlig vekt på at merkene kun består av tre bokstaver, der den første bokstaven er både visuelt og fonetisk forskjellig. Det faktum at det er den innledende bokstaven som er ulik, skiller denne saken fra vurderingen av merkene ACO v. APO. Patentstyret kan heller ikke se at merkebevisstheten for kosttilskudd er så lav, at denne forskjellen vil bli oversett. Da innsigers registrering nr , GNC LIVE WELL også inneholder ordene LIVE WELL, må utfallet bli det samme i forhold til denne registreringen. Konkusjon: Etter en helhetlig vurdering har Patentstyret kommet til at det søkte merket ikke er egnet til å forveksles med registreringer nr , ordmerket GNC og nr , ordmerket GNC LIVE WELL. Merket er således registrerbart i henhold til varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Beslutning: Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven 21a annet ledd. Innsigers begrunnede klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse innkom 30. november Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto 8. desember 2009, innen fakturafristens utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen av uttaler innsigers fullmektig: "Det vises til avgjørelse truffet av Patentstyrets første avdeling den 30. september Avgjørelsen klages med dette inn for Patentstyrets 2. avdeling i henhold til varemerkelovens 22. Klagen er dermed rettidig i henhold til varemerkelovens 22a. Det anmodes om oversendelse av faktura for klageavgiften. Klagen begrunnes som følger: Klager General Nutrition Investment Co fastholder at varemerket ONC er egnet til å forveksles med General Nutrition Investments eldre registrerte varemerker GNC og GNC LIVE WELL i Norge, reg. nr og Når det gjelder vare/tjenesteslag er det altså både likhet og identitet mellom varene i klasse 5. GNC og GNC LIVE WELL er bla. registrert i klasse 5 for det generelle Kosttilskudd, og ONC er registrert for en rekke kosttilskudd/ ernæringsmidler særlig laget av ulike typer sjømat. Dette tilsier en streng vurdering av kjennetegnslikheten. Jf. bl.a. 2. avd. sak nr ELLE/ELLA hvor tjenesteoverlapping tilsa en streng vurdering av kjennetegnslikheten, og hvor merkene på fire bokstaver ble ansett forvekselbare, til tross for siste bokstav var ulik. Det at ELLA i motsetning

5 Annen avd. sak nr til ELLE ville oppfattes som jentenavn, var ikke tilstrekkelig til å forhindre en fare for forveksling. Når det gjelder merkelikhet i denne saken er merkene ONC/GNC riktignok korte og har ulik første bokstav, men de bokstaver som skiller merkene ligner hverandre og skaper liten avstand mellom merkene. Forskjellen mellom merkene skaper heller ikke noen ulike assosiasjoner eller forestillingsbilder. Derimot fremtrer ONC/GNC som helhet som like; 2 av 3 bokstaver er identiske, og endelsen NC vil feste seg hos omsetningskretsen. Produktene selges blant annet i dagligvarehandelen til en helt alminnelig og bred omsetningskrets, uten høy merkebevissthet. Omsetningskretsens innkjøp i dagligvarehandelen vil gjerne foretas raskt, og samtidig med innkjøp av andre dagligvarer. I lys av dette, og at varene ikke er særlig kostbare, vil ikke omsetningskretsen fokusere på eller oppfatte mindre ulikheter mellom merkene. Spørsmålet er ikke om merkene vil forveksles når de er stilt opp ved siden av hverandre, men om forvekslingsfare foreligger i lys av det ufullstendige bildet kundene har av merket i erindringen. En kunde som en tid tilbake har hørt om et ONC helsekostprodukt, eller som har sett en annonse for et ONC helsekostprodukt, vil bare ha et ufullstendig erindringsbilde av merket ONC. Når kunden under dagligvarehandelen møter helsekostprodukter under merket GNC, vil kunden i lys av nevnte lave merkebevissthet, vareslagsidentiteten og likheten i helhetsinntrykket forveksle merkene, og enten anta at de har samme produsent eller at det er et kommersielt fellesskap bak produktene. Merkene har som nevnt ikke noe ulikt betydningsinnhold og skaper ikke noen ulike assosiasjoner som motvirker forvekselbarhet i denne situasjonen. Kunden vil derimot huske at det er snakk om et kort... NC navn på helsekostprodukter, og vil kunne forveksle ONC med GNC og motsatt. Dette er en tilsvarende situasjon som i Patentstyrets Annen adv. sak 6710 fra 1999, hvor merkene ACO/APO ble funnet egnet til å forveksles for varer i klasse 5, blant annet p.g.a. at merkebevisstheten ikke var spesielt høy, og pga. at omsetningsmåten ikke var egnet til å motvirke forveksling. ACO/APO ble brakt inn for domstolene, som sluttet seg til Patentstyrets vurdering, jf. RG 2001 s Vi viser også til annen avdelings avgjørelse nr av 12. oktober 2009, hvor CULINA/Cusina ble ansett forvekselbare, p.g.a. stor vare- og tjenestelikhet og fordi den vanlige gjennomsnittsforbruker ikke har stor merkebevissthet. I denne sak er det både identitet i vareslag, likhet mellom merkene og lav merkebevissthet. Sammenholdt med varenes omsetningskrets og omsetningsmåte er merkene derfor forvekselbare. Vi ber derfor om at varemerkeregistrering ONC, reg. nr , nektes registrering i sin helhet." Ved Annen avdelings brev av 10. desember 2009 er registreringshavers fullmektig oversendt gjenpart av innsigers klage, med frist til 10. februar 2010 til innsendelse av en eventuell imøtegåelse.

6 Annen avd. sak nr Det var ikke innkommet noe svar fra registreringshaver ved svarfristens utløp 10. februar Den 20. september 2010, foranlediget av e-postforespørsel fra Annen avdelings sekretariat, innkom følgende uttalelse fra registreringshavers fullmektig: "Vi viser til fra dere datert 14. september 2010 angående ovennevnte sak og kan bekrefte at dette er en bevisst unnlatelse." Saken er deretter besluttet tatt opp til behandling og avgjørelse i Annen avdeling på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling, og kan i det vesentlige også tiltre Første avdelings begrunnelse. Annen avdeling finner at de to merkene er visuelt forskjellige idet de første bokstavene, O og G, er visuelt ulike i en slik grad at dette ikke vil overses av gjennomsnittsforbrukeren. I tillegg gjør den ulike uttalen av disse innledende bokstavene at merkene også fonetisk er forskjellige. Selv om det til dels foreligger vareoverlapping, og det dreier seg om varer som selges til en omsetningskrets uten en høy grad av merkebevissthet, anses merkene på bakgrunn av de nevnte ulikheter likevel tilstrekkelig forskjellige til at forvekslingsfare ikke foreligger. Søkeren har vist til Annen avdelings avgjørelser i sakene 7715 ELLE/ELLA (PS ) og 6710 ACO/APO, jf. RG 2001 s. 897, samt til sak nr CULINA/CUSINA. Annen avdeling finner imidlertid at alle disse tre sakene dreide seg om merker som både visuelt og fonetisk var mer like enn i saken her. Varemerkeloven 16 bokstav a, jf. 4 (jf. varemerkeloven første ledd nr. 6), er dermed ikke til hinder for registrering av merket ONC. Innsigerens klage kan etter dette ikke gis

7 Annen avd. sak nr medhold, jf. varemerkeloven 29 annet ledd (jf. varemerkeloven a annet ledd). Første avdelings avgjørelse om å forkaste innsigelsen og opprettholde registreringen blir å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Kaja Veel Midtbø (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.) Ole-A. Rognstad (sign.)

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8039 Int. reg. nr. 0956893 Nasj. ref. nr. 200804695 Int. reg. dato: 2008.02.04 Registreringshaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167 Neckarsulm,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7885 Reg.nr. 235 243 Søknadsnr. 2006 02403 Søker / innehaver: Pharmalogica AS, Postboks 77 Smestad, 0377 Oslo Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7916 Reg. nr. 236 810 Søknadsnr. 2006 05710 Innehaver: Marine Bioproducts AS, 5397 Storebø Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen Innsiger:

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7760 Int. reg. nr. 785 764 Nasj. ref. nr. 2002 08899 Innehaver: Franz Stadler, Moosgasse 73, A-5350 Strobl am Wolfgangsee, Østerrike Innsiger: Scandinavian Airlines

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8015 Reg. nr. 229 957 Søknad nr. 2004 12613 Registreringshaver: Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque,

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312)

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7675 Reg. nr. 223 662 Søknad nr. 2003 00312 Søker: Diamant Bor Xpert Norge AS, Oslo Innsiger: Diamant Boart SA, Brüssel, Belgia Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0829013 (200408047)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0829013 (200408047) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7946 Int. reg. nr. 0829013 Nasj. ref. nr. 200408047 Prioritet: 2004.04.20 - DK VA 2004 01599 Registreringshaver: TrygVesta A/S, Ballerup, Danmark (tidl. Tryg

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7887 Int. reg. nr. 783 401 Nasj. ref. nr. 2006 10725 Innehaver: Trade Support GmbH, Lättichstrasse 8 a, 6342 Baar, Sveits WIPO fullmektig: Albihns Malmö AB,

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 235793 (200603446)

PROTOKOLL. Reg. nr. 235793 (200603446) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8082 Reg. nr. 235793 Søknad nr. 200603446 Registreringshaver: DVD Holding AS, Lønningsvegen 2, 5258 Blomsterdalen Fullmektig: Advokat Ernst G. Hansen c/o Advokatfirma

Detaljer

PROTOKOLL. Nevnte varemerke er registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Nevnte varemerke er registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7671 Reg. nr. 208 199 Søknad nr. 2000 07248 Innehaver: Wi-Fi Alliance, Mountain View, California, USA Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Innsiger: Wilhelm

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8080 Søknad. nr. 200816327 Søker: The Gillette Company, One Gillette Park, MA02127 Boston, Massachusetts, USA (tidl. The Gillette Company, Prudential Tower Building,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7684 Varemerkereg. nr. 216 973 Varemerkesøknad nr. 2002 00938 Søker / Innehaver: Hans Jørgen Lysglimt, Fredrikstad Innsiger: Økonomisk Rapport AS, Oslo Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 14. april 2008, og med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 14. april 2008, og med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8152 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00098 Søknadsnr. 200804919 Søker: Sonowand AS, Centre of Medicine and technology, 7489 Trondheim Fullmektig: Protector Intellectual

Detaljer

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8025 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 044 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Brækhus, Arbins gate 7, 0253 Oslo Foretakets org. nr. 994 414 143 Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. "45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8024 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 050 Begjæringen gjelder: Akers Bil AS, Refstad Allé 1, 0586 Oslo Foretakets org. nr. 982 631 352 Begjæring inngitt av:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7903 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 053 Begjæringen gjelder: Pareto Revisjon AS, Øvre Kråkenes 17, 5152 Bønes Foretakets org. nr. 989 087 126 Begjæring inngitt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8022 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 039 Begjæringen gjelder: Aker Service Apartments AS, Strandhaugen 2, 0198 Oslo Foretakets org. nr. 994 445 561 Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett.

PROTOKOLL. Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8192 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00119 Reg. nr. 251990 Søknads nr. 200903881 Registreringshaver: Kong Vinter AS, Skogvegen 21, 3560 Hemsedal (tidl. Slakk

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8166 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00106 Varemerkesøknad nr. 200703761 Søker: Ford Motor Co, One American Road, MI48126, Dearborn, Michigan, USA Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7905 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 033 Begjæringen gjelder: Aker's Hus Kafédrift AS, Stranden 71, 0250 Oslo Foretakets org. nr. 991 815 597 Fullmektig: Zacco

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7649 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006029 Begjæringen gjelder: Citymail AS, Nittedal Foretakets org. nr. 989 538 454 Fullmektig: Advokatfirmaet Danielsen & Co.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7907 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 041 Begjæringen gjelder: Visit Røros AS, Postboks 123, 7361 Røros Foretakets org. nr. 992 688 505 Fullmektig: NHO Reiseliv

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

IPHONE TRADE DRESS ICON SCREEN

IPHONE TRADE DRESS ICON SCREEN Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8075 Int. reg. nr. 0946310 Nasj. ref. nr. 200716120 Prioritet 2007.10.12, 77303282 US Registreringshaver: Apple Inc., 1 Infinite Loop, CA95014, California, USA

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

PROTOKOLL. "50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7777 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 006 Begjæringen gjelder: Dekk1 AS, Voll, Klepp Foretakets org. nr. 979 579 292 Fullmektig: Advokat Lars Bjarne Salte,

Detaljer