PROTOKOLL. Reg. nr ( )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312)"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Reg. nr Søknad nr Søker: Diamant Bor Xpert Norge AS, Oslo Innsiger: Diamant Boart SA, Brüssel, Belgia Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 12. mai 2006, hvorved tidligere registrering av det kombinerte merket "DIAMANT BOR XPERT NORGE AS" ble besluttet opprettholdt mot innsigelse. Avgjørelsen ble sendt partene samme dato. Reg. nr ( ) Nevnte varemerke er registrert med følgende varefortegnelse: Klasse 3: Diamantpulver (slipemidler). Klasse 7: Sagblad (maskindeler); boremaskiner; transportbånd; glattemaskiner; håndboremaskiner, elektriske; sager (maskiner), vibratorer for industrielle formål. Klasse 8: Hullbor.

2 2. avd. sak nr Innsigelsen var begrunnet med at det kombinerte varemerke "DIAMANT BOR XPERT NORGE AS" er egnet til å forveksles med innsigerens tidligere nasjonalt registrerte kombinerte varemerke "db DIAMANT BOART" (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for "maskiner, vertøymaskiner, verktøy (maskindeler) og mekanisk drevne håndverktøy, samt deler og komponenter til alle de forannevnte varer (ikke opptatt i andre klasser) for anvendelse av industridiamanter og andre superslipemidler til materialfjerningsoperasjoner ved skjæring, pussing, uthuling, boring, drilling, sliping, knusing, sandblåsing, avpussing, glatting, renblåsing, polering, rensing og vasking" i vareklasse 7, samt egnet til forveksles med innsigerens internasjonalt registrerte kombinerte varemerke "db DIAMANT BOART diamonds in action " (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for "machines, not included in other classes, machine tools designed for cutting, abrading, polishing and drilling; disc blades and abrasives; drill bits; diamond-edged discs and drill bits" i vareklasse 7, "hand-operated hand tools and implements for cutting, abrading, polishing and drilling, with or without diamond parts" i vareklasse 8 og tjenestene "treatment of materials" i klasse 40, og at merket "DIAMANT BOR XPERT NORGE AS" således er blitt registrert og innført i varemerkeregisteret i strid med bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6 og nr. 8, jf. 4 og 6 første ledd. Reg. nr ( ) Int. reg. nr ( ) Med hensyn til partenes anførsler for 1. avdeling, vises til sakens dokumenter. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 /8 og 6 første ledd. Det søkte merket må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler.

3 2. avd. sak nr Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 3, 7 og 8 vil kunne være både profesjonell og privat, og han må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Når det skal avgjøres om merkene er forvekselbare, skal det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet, og det må også tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå kan variere etter hvilken kategori av varer eller tjenester det er tale om og hvordan de omsettes. Vurderingen må skje konkret og i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg vil ha en større beskyttelsessfære enn et svakt og tilnærmet beskrivende merke, fordi gjennomsnittsforbrukeren da lettere vil kunne komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse, enn hva som er tilfellet overfor svake merker. En slik vurdering ble foretatt av Annen avdeling blant annet i sak nr Kea! og nr Handi. Vareslagslikheten: Innsigers internasjonale registrering nr er registrert for diverse maskiner og verktøy, blant annet beregnet for kutting, i klasse 7 og 8, og registrering nr gjelder utvalgte varer i klasse 7. Det er på det rene at dette er de samme varene som det søkte merket ønskes registrert for. I tillegg omfatter varefortegnelsen i det søkte merket "Diamantpulver (slipemidler)" i klasse 3. Da dette pulveret kan benyttes sammen med slipeverktøy i klasse 7 og 8, og kan bestå av det samme materialet som verktøyet i klasse 7 og 8, antar vi at merkene gjelder lignende varer. Når det er slått fast vareslagslikhet, er merkelikheten og vurderingen av merkenes særpreg avgjørende for forvekselbarhetsvurderingen, jf. varemerkeloven 6 første ledd. Kjennetegnslikheten: Innsigers merker er visuelt og fonetisk like hverandre. Vi finner det derfor naturlig å behandle forvekselbarhetsspørsmålet for alle merkene under ett. Alle merkene er kombinerte merker, hvor det dominerende elementet er ordet DIAMANT. Innsigers merker har et figurativt element som består av bokstaven d og bokstaven b, som henger sammen. Dette er vidt forskjellig fra det søkte merket, som består av en diamant over en lilla X, med merketeksten i et bånd over. De figurative elementene i merkene er svært ulike, og bidrar til å skille merkene fra hverandre. Det avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen er således om det felles merkeelementet DIAMANT kan føre til at merkene blir egnet til å forveksles. I forhold til varene merkene er beskyttet/ønskes beskyttet for, er DIAMANT et beskrivende element. Alle varene i det søkte merket er varer som består av eller inneholder diamant. Patentstyret mener derfor at det er åpenbart at DIAMANT ikke har særpreg for varene, og ordet DIAMANT fritt må kunne brukes av andre aktører innenfor samme bransje som ønsker å beskrive sine varer og tjenester. Det eneste felles elementet i merkene mangler således særpreg, og merkene er derfor ikke egnet til å forveksles. Konklusjon: Vi har etter en helhetsvurdering basert på vareslags- og kjennetegnslikheten, kommet til at det søkte merket ikke er egnet til å forveksles med innsigers nasjonale registrering og internasjonale registrering i den alminnelige omsetningen når det brukes for de aktuelle

4 2. avd. sak nr varene og tjenestene i klasse 3, 7 og 8, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 / 8. Innsigelsen er dermed blir dermed å forkaste jf. varemerkeloven 52 første ledd jf. 21 a annet ledd. Beslutning: Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven 21 a første ledd." Innsigers klage over 1. avdelings avgjørelse innkom den 12. juli Klageavgift er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 9. august 2006, innen fakturafristens utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen uttaler innsiger: "Vi viser til avgjørelse truffet av Patentstyret den 12. mai 2006 i anledning innsigelsen innlevert mot endelig registrering av figm. DIAMANT BOR XPERT NORGE AS, dette på grunn av antatt forvekslingsfare med innsigers registrering nr , figm. DIAMANT BOART og IR739537, DIAMANT BOART diamonds in action. Innsigelsen ble ikke tatt til følge. Registreringen av merket ble besluttet opprettholdt, dette i medhold av varemerkelovens 21 a annet ledd. På vegne av innsiger påklages herved avgjørelsen til Patentstyrets Annen Avdeling. Dette i medhold av varemerkelovens 22 annet ledd. Innledningsvis vil vi få påpeke at innsiger er enig med Patentstyret når det i avgjørelsen påpekes at det i dette tilfellet foreligger en kombinasjon av vareidentitet og -likeartethet. Derfor, for å kunne ta stilling til hvorvidt forvekslingsfare foreligger, er det likheten mellom varemerkene, og det helhetsinntrykk merkene etterlater, som vil måtte være avgjørende for hvorvidt forvekslingsfare vil kunne anses å foreligge. Det er derfor fortsatt innsigers oppfatning at det søkte merkets helhetsinntrykk er slik at det må anses egnet til å fremkalle forveksling med innsigers to registreringer av figm. DIAMANT BOART og DIAMANT BOART diamonds in action nevnt ovenfor. Dette av grunner som vil fremkomme i fortsettelsen. Det ble påpekt i avgjørelsen at det søkte market må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler.. Videre skriver Patentstyret at vurderingen må skje konkret og i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg vil ha en større beskyttelsessfære enn et svakt og tilnærmet beskrivende merke. Innsiger er ikke uenig i kriteriene som er lagt til grunn i avgjørelsen. De er imidlertid uenige i at kriteriene førte til at innsigelsen ikke ble tatt til følge. Det skal nevnes at innsiger har vært virksomme i nærmere 70 år. Foretaket ble etablert i 1937 og utviklet opprinnelig redskaper og maskiner for industrielt bruk ved bruk av en lavkvalitetsdiamant som ble funnet i diamantminer i Kongo. Deretter ble syntetiske

5 2. avd. sak nr industrielle diamanter utviklet på 1960-tallet og har nå erstattet naturlige diamanter. Disse representerer nå 95 % av det industrielle diamantforbruket i verden. Det skal for øvrig også nevnes at i år 2001 hadde innsiger et salg av sine produkter tilsvarende SEK ). For Norges vedkommende var det årlige salg av de aktuelle produkter i 2004 tilsvarende NOK og i 2005 NOK Innsigeren har også et bredt spekter av registreringer av sine varemerket registrert på verdensbasis, og det har vært investert betydelige summer for å sikre denne verdensomspennende beskyttelse. Ovennevnte informasjon er ment å skulle belyse at innsiger er en meget stor aktør innenfor sitt område, og at DIAMANT BOART er godt kjent, både når i bruk som varemerke og når i bruk som foretaksnavn. Den virksomheten som innsiger driver, har bl.a. vært drevet under varemerket og foretaksnavnet DIAMANT BOART i nærmere 70 år. Denne langvarige bruken taler for at sammensetningen DIAMANT BOART vil være meget godt kjent blant omsetningskretsen. Etter innsigers oppfatning taler dette imidlertid for at DIAMANT BOART må kunne anses å ha oppnådd såpass stor grad av særpreg at det har behov for en større beskyttelsessfære. I kraft av slik langvarig bruk som nevnt har innsigers varemerke oppnådd en egen styrke som tilsier at andre næringsdrivende må holde behørig avstand ved valg av egne varemerker for overlappende eller likeartede varer, hvilket søker etter innsigers oppfatning ikke har gjort i dette tilfellet. Både innsigers og søkers varemerker inneholder ordet DIAMANT, som når i bruk for nærmere bestemt varer i kl. 3, 7 og 8, vil anses beskrivende for varene. Det kan imidlertid diskuteres hvorvidt det er korrekt at ordet DIAMANT i merkene har en dominerende posisjon. Ettersom det ikke er noen forskjell i størrelsene på fontene i innsigers varemerke DIAMANT BOART, ei heller i søkers varemerke DIAMANT BOR, kan det ikke være korrekt å tillegge ordet DIAMANT en mer fremtredende posisjon enn de øvrige ordene i merkene, BOART vs BOR. Ordet DIAMANTs plassering i innsigers varemerke, dvs på linjen over ordet BOART, tilsier ikke en dominerende posisjon. Ordet DIAMANTs plassering i søkers varemerke, dvs foran ordet BOR, tilsier heller ikke en dominerende posisjon. Imidlertid har ordene DIAMANT BOR en mer dominerende posisjon i det søkte merket enn øvrig tekst, XPERT NORGE AS, dette pga betraktelig forskjell i størrelsen på fontene som er blitt benyttet. Det skal også nevnes at ordet BOR er et helt beskrivende ord for noen av de varer DIAMANT BOR er søkt registrert. Etter innsigers oppfatning må begge ordene i merkene derfor tillegges lik vekt ved forvekselbarhetsvurderingen. Patentstyret har i sin avgjørelse ikke kommentert nærværet av ordene BOR vs BOART i merkene. Dette er etter innsigers oppfatning nødvendig. For å kunne danne seg en oppfatning av hvilket helhetsinntrykk merkene etterlater, dvs uten undersøkelse og analyse av merkenes enkelte deler, må også elementene BOR vs BOART tas med i vurderingen. Det er nemlig helhetsinntrykket som merkene etterlater som i dette tilfellet tilsier at varemerkene vil kunne være egnet til å kunne forveksles.

6 2. avd. sak nr Det må i forbindelse med forvekselbarhetsvurderingen også legges vekt på det forhold at DIAMANT BOART er et meget godt kjent varemerke på innsigers hånd. Dette tilsier at omsetningskretsen her faktisk vil kunne forledes til å tro at varene enten kommer fra samme kilde, eller at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom innsiger og søker. Den figurmessige utformingen av varemerkene er riktignok forskjellig, imidlertid er det teksten som må anses å være det punkt oppmerksomheten vil være rettet mot, og som det må legges vekt på når det her skal tas stilling til hvorvidt forvekslingsfare vil kunne foreligge. Sammensetningen DIAMANT BOART er et velkjent varemerke for omsetningskretsen av de varer det her er tale om. Sammensetningen DIAMANT BOR ligger fonetisk, visuelt og assosiasjonsmessig meget nær opptil DIAMANT BOART. Selv om de varemerker som her skal vurderes opp mot hverandre inneholder beskrivende ord, må dette forhold være av underordnet betydning ved forvekselbarhetsvurderingen, all den tid innsigers varemerke må anses velkjent etter å ha vært på markedet i nærmere 70 år. I betraktning av ovennevnte tør vi derfor på innsigers vegne fastholde at det søkte merket er egnet til å fremkalle forveksling med innsigers registrering nr , DIAMANT BOART og IR739537, DIAMANT BOART diamonds in action, og således må nektes registrert, dette i medhold av varemerkelovens 14 første ledd nr. 6 og 8." Det er ikke innkommet noen imøtegåelse fra innehaveren innen den meddelte svarfristens utløp 22. oktober Saken er deretter besluttet tatt opp til behandling på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling. Etter 14 første ledd nr. 6 kan et varemerke ikke registreres dersom det er egnet til å forveksles med et varemerke som er vernet for en annen. Forvekselbarhet forutsetter en viss grad av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet (varemerkeloven 4 jf. 6 første ledd). De to elementene kan ikke vurderes separat. Det må foretas en helhetsvurdering hvor både vareslags- og kjennetegnslikheten spiller inn, jf. høyesterettsdommen i Rt s. 1988, NIR 1999 s. 739 (COSMICA) og 2. avd. kj. 6747, NIR 2000 s. 91 (CONDIS), samt EFdomstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabel v. Puma (Sml s. I-6191) og C-39/97 Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer (Sml s. I-5507). Vurderingstemaet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf.

7 2. avd. sak nr Rt s. 641, NIR 1999 s. 582 (SUPERLEK), samt Sabel v. Puma og Canon v. Metro- Goldwyn-Mayer. Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Han må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Det må imidlertid tas hensyn til at han normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bilde han har av dem i erindringen, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-342/97 Lloyd v. Klijsen (Sml s. I-3819). Ved vurderingen av kjennetegnslikheten må det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet. Det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere, alt etter hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvorledes de omsettes. I nærværende sak er det kombinerte merket med teksten DIAMANT BOR XPERT NORGE AS søkt registrert for bl.a. sagblad, sager og boremaskiner i klasse 7 og hullbor i klasse 8. Innsiger har registrert to merker, hvor ordene DIAMANT BOART inngår, for en rekke varer i klassene 7, samt for det ene merkets vedkommende for visse varer i klasse 8 og for treatment of materials i klasse 40. Det foreligger, som innsiger har pekt på, dels vareidentitet og dels likeartethet mellom vareslagene. Dette tilsier en nokså streng vurdering av kjennetegnslikheten. Likheten mellom det registrerte merket og innsigerens merker skyldes først og fremst ordet DIAMANT, som er rent beskrivende for de aktuelle varene, og som ikke omfattes av vernet for innsigerens merker, jf. varemerkelovens 15 første ledd. De øvrige merkeelementene herunder ordene BOR og BOART er så ulike at 2. avdeling ser det som klart at noen risiko for forveksling ikke vil oppstå. Innsiger har anført at uttrykket DIAMANT BOART er sterkt innarbeidet for angjeldende varer, og av den grunn har oppnådd et sterkt særpreg som gir grunnlag for utvidet verneområde. Annen avdeling ser det som sannsynlig at uttrykket DIAMANT BOART er innarbeidet for innsigeren, og at utrykket har oppnådd styrket særpreg som følge av langvarig og omfattende bruk. Dette kan imidlertid ikke tillegges avgjørende vekt, når likheten mellom kjennetegnene er så liten som her, og i det vesentlige skyldes at merkene har det beskrivende ordet DIAMANT til felles. Selv om innsiger for 2. avdeling ikke har anført at de påberopte merkene har krav på utvidet vern etter varemerkelovens 6 annet ledd, skal bemerkes at heller ikke et slikt vern kan komme på tale i den foreliggende sak. Bruken av det registrerte merket kan ikke antas å ville fremkalle slike assosiasjoner til innsigerens merker at de vil

8 2. avd. sak nr medføre en urimelig utnyttelse eller forringelse av [deres] anseelse (goodwill). Annen avdeling legger i denne forbindelse vekt på at uttrykket DIAMANT BOR fremstår som et rent beskrivende element i det registrerte merket, og på at de øvrige elementer bidrar til å gi merket et klart annerledes helhetsuttrykk enn innsigerens merker. Etter dette blir 1. avdelings avgjørelse å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Are Stenvik (sign.) Ida Andrén (sign.) Ole-A. Rognstad (sign.)

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7885 Reg.nr. 235 243 Søknadsnr. 2006 02403 Søker / innehaver: Pharmalogica AS, Postboks 77 Smestad, 0377 Oslo Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8039 Int. reg. nr. 0956893 Nasj. ref. nr. 200804695 Int. reg. dato: 2008.02.04 Registreringshaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167 Neckarsulm,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7916 Reg. nr. 236 810 Søknadsnr. 2006 05710 Innehaver: Marine Bioproducts AS, 5397 Storebø Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen Innsiger:

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0829013 (200408047)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0829013 (200408047) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7946 Int. reg. nr. 0829013 Nasj. ref. nr. 200408047 Prioritet: 2004.04.20 - DK VA 2004 01599 Registreringshaver: TrygVesta A/S, Ballerup, Danmark (tidl. Tryg

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7684 Varemerkereg. nr. 216 973 Varemerkesøknad nr. 2002 00938 Søker / Innehaver: Hans Jørgen Lysglimt, Fredrikstad Innsiger: Økonomisk Rapport AS, Oslo Fullmektig:

Detaljer

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8025 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 044 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Brækhus, Arbins gate 7, 0253 Oslo Foretakets org. nr. 994 414 143 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 235793 (200603446)

PROTOKOLL. Reg. nr. 235793 (200603446) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8082 Reg. nr. 235793 Søknad nr. 200603446 Registreringshaver: DVD Holding AS, Lønningsvegen 2, 5258 Blomsterdalen Fullmektig: Advokat Ernst G. Hansen c/o Advokatfirma

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. "45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8024 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 050 Begjæringen gjelder: Akers Bil AS, Refstad Allé 1, 0586 Oslo Foretakets org. nr. 982 631 352 Begjæring inngitt av:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7903 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 053 Begjæringen gjelder: Pareto Revisjon AS, Øvre Kråkenes 17, 5152 Bønes Foretakets org. nr. 989 087 126 Begjæring inngitt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8015 Reg. nr. 229 957 Søknad nr. 2004 12613 Registreringshaver: Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8021 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 008 Begjæringen gjelder: Paperless Accounting AS, Vestregata 42, 9008 Tromsø Foretakets org. nr. 993 853 364 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8029 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2010 027 Begjæringen gjelder: Bring It, Fjellstien 7, 1618 Fredrikstad Foretakets org. nr. 894 878 452 Begjæring inngitt av:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7905 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 033 Begjæringen gjelder: Aker's Hus Kafédrift AS, Stranden 71, 0250 Oslo Foretakets org. nr. 991 815 597 Fullmektig: Zacco

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7928 Int. reg. nr. 896 169 Nasj. ref. nr. 2006 10958 Innehaver: Obschestvo s Ogranichennoj Otvetstvennostju "Solvo", 21 Lit. 3 Chernjikhovskogo St, RU-191119

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

PROTOKOLL. Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett.

PROTOKOLL. Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8192 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00119 Reg. nr. 251990 Søknads nr. 200903881 Registreringshaver: Kong Vinter AS, Skogvegen 21, 3560 Hemsedal (tidl. Slakk

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

PROTOKOLL. "50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7777 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 006 Begjæringen gjelder: Dekk1 AS, Voll, Klepp Foretakets org. nr. 979 579 292 Fullmektig: Advokat Lars Bjarne Salte,

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 14. april 2008, og med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 14. april 2008, og med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8152 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00098 Søknadsnr. 200804919 Søker: Sonowand AS, Centre of Medicine and technology, 7489 Trondheim Fullmektig: Protector Intellectual

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7907 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 041 Begjæringen gjelder: Visit Røros AS, Postboks 123, 7361 Røros Foretakets org. nr. 992 688 505 Fullmektig: NHO Reiseliv

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7743 Varemerkesøknad nr. 2002 09766 Apple Computer Inc, Cupertino, California, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7743 Varemerkesøknad nr. 2002 09766 Apple Computer Inc, Cupertino, California, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7743 Varemerkesøknad nr. 2002 09766 Søker: Apple Computer Inc, Cupertino, California, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 15.

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550)

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7952 Reg. nr. 242609 Søknad nr. 200709550 Registreringshaver: Posten Norge AS, Posthuset, Biskop Gunnerusgate 14, 0001 Oslo Fullmektig: Protector Intellectual

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7655 Varemerkesøknad nr. 2003 05031 Søker: Norske Siviløkonomers Forening, Oslo Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Foreliggende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7644 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/006 Arkivreferanse: 2006/00143 Begjæringen gjelder: Meiland Moments DA, Tromsø Foretakets org. nr. 989 324 616 Begjæring

Detaljer

IPHONE TRADE DRESS ICON SCREEN

IPHONE TRADE DRESS ICON SCREEN Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8075 Int. reg. nr. 0946310 Nasj. ref. nr. 200716120 Prioritet 2007.10.12, 77303282 US Registreringshaver: Apple Inc., 1 Infinite Loop, CA95014, California, USA

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8080 Søknad. nr. 200816327 Søker: The Gillette Company, One Gillette Park, MA02127 Boston, Massachusetts, USA (tidl. The Gillette Company, Prudential Tower Building,

Detaljer

OSLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik

OSLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 17.01.2014 i Oslo tingrett, 12-117110TVI-OTIR/07 Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik Saken gjelder: Gyldigheten av Patentstyrets Annen avdelings avgjørelse om foretaksnavnet

Detaljer