Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Overprøvingsbegjæring nr. KF Begjæringen gjelder: Aker PR AS, c/o Lynx Communications AS, Bryggegata 5, 0250 Oslo Foretakets org. nr Fullmektig: Advokat Hege Stokmo, HSH, Postboks 2900 Solli, 0230 Oslo Begjæring inngitt av: Intellectual Property Holdings AS, Fjordalléen 16, 0250 Oslo Foretakets org. nr Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St. Olavs Plass, 0130 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 17. april 2009, hvorved innkommet begjæring om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet AKER PR AS ble besluttet tatt til følge. Avgjørelsen ble sendt sakens parter samme dag. Endring av foretaksnavn fra LYNX MEDIA AS til AKER PR AS ble innført i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret i Brønnøysund den 29. september Foretaket er registrert med følgende næringskoden / bransjeangivelsen: " Designvirksomhet" Begjæringen om opphevelse av registreringen (administrativ overprøving) av foretaksnavnet AKER PR AS, org. nr , var begrunnet med at det er egnet til å forveksles med følgende tidligere registrerte varemerker: Det kombinerte merket "AKER" (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 7, 12, 20, 29, 35, 37, 40 og 42, ordmerket "AKER The Preferred Partner" (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 7, 12, 20, 29, 35, 37, 40 og 42, samt ordmerket "AKER", reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 7, 12, 20, 29, 35, 37, 40 og 42, og at foretaksnavnet I henhold til foretaksnavnelovens 3-8 fjerde ledd kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling kjenner registreringen av et foretaksnavn ugyldig, eller stadfester en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling der en registrering av et foretaksnavn kjennes ugyldig, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt registreringshaveren.

2 2. avd. sak nr AKER PR AS således er blitt endret og innført i Foretaksregisteret i strid med bestemmelsene i foretaksnavnelovens 2-3 og 2-6 nr. 4 og nr. 5. Avbildninger av de anførte registrerte varemerker: Reg. nr ( ) Reg. nr ( ) Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Prinsippet om "først i tid best i rett" er et allment kjennetegnsrettslig prinsipp som følger av varemerkeloven 7 og forutsetningsvis av foretaksnavneloven 2-1 første ledd. Det er på det rene at innsigers registrerte varemerker har bedre prioritet enn motpartens foretaksnavneregistrering. Hvorvidt kjennetegnet AKER PR AS er egnet til å forveksles med varemerkene inneholdende elementet AKER, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både bransjelikhet og kjennetegnslikhet mellom navnene blir vektlagt, jf. foretaksnavneloven 2-6 nr. 4, jf. varemerkelovens bestemmelser. Registreringsinnehaver fremhever at AKER er en gammel geografisk betegnelse, som er vanlig brukt. Det vises blant annet til at 177 registrerte foretaksnavn i Brønnøysund har AKER som første del av navnet. Det hevdes derfor at AKER ikke er et distinktivt element som innsiger har enerett til. Patentstyret er enig i at AKER er en gammel geografisk angivelse, og at innsiger ikke har en generell enerett til å benytte denne termen i en hver sammenheng. Når det gjelder kravet om særpreg har imidlertid innsiger registrert ordmerke AKER i varemerkeregistrering nr I og med at dette merket har gått til registrering har Patentstyret allerede vurdert at AKER oppfyller varemerkelovens krav om særpreg, for de aktuelle tjenestene i klasse 35. For enkelhets skyld vil vi i det følgende ta utgangspunkt i ordmerket AKER med reg.nr , da vurderingen av de to merkene AKER og AKER PR AS også vil dekke vurderingen av innsigers øvrige påberopte registrerte varemerker.

3 2. avd. sak nr Bransjelikhet: Innsigers påberopte varemerker er, blant annet, registrert i klasse 35 for "Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester". Foretaksnavnet AKER PR AS er registrert med bransjeangivelsen " Designvirksomhet". Det fremkommer imidlertid av registreringsinnehavers egen forklaring i sakens dokumenter at registreringsinnehaver driver et PR byrå som tilbyr PR tjenester. I forhold til spørsmålet om bransjelikhet hevder registreringsinnehaver at innsigers forretningsområder er innen felter som "biomarine, seafood, floating production, drilling, oilfield service" med flere, og at innsigers virksomhet derfor ikke er forvekselbar med den PR virksomhet som registreringsinnehaver utøver. Patentstyret vil i denne sammenheng påpeke følgende: Når det gjelder registrerte varemerker kan Patentstyret ikke legge vekt på hvordan merkene brukes eller planlegges brukt. Det er de varene/tjenestene merkene er registrert for, som må legges til grunn for vurderingen, jf. Patentstyrets 2. avdelings sak nr. 6915, P3 - Food og Høyesteretts avgjørelse, Rt s. 1988, COSMEA/COSMICA. Når det gjelder kjennetegn som kun er registrert som foretaksnavn er det imidlertid en annen vurdering som legges til grunn, jf foretaksnavneloven 3-3. Det sies følgende i Ot.prp. nr. 43 ( ) s. 34 og 35: "Foretaksnavnevernets bransjemessige utstrekning avgjøres i dag ved en konkret helhetsvurdering der faktisk bransjebruk på vurderingstidspunktet er det vesentligste momentet". Med uttrykket "faktisk bruk" menes at den bransjeangivelse foretaket er registrert for ikke anses bindende. I denne konkrete saken er det dermed bransjelikheten mellom "Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester" som innsigers varemerker er registrert for, som skal vurderes opp mot den PR virksomhet registreringsinnehaver faktisk utøver. PR er i følge forkortelse for utrykket "public relations", som betyr planmessig virksomhet til opprettholdelse og utvidelse av en bedrifts eller myndigheters kontakt med allmennheten. PR handler i korte trekk den om kommunikasjon, informasjon og samfunnskontakt en enhet har med omgivelsene, og et PR byrås hovedformål må antas å være å yte ekspertise på dette området, slik at en aktør i størst mulig grad styrer sin kommunikasjon med omverdenen. Patentstyret betviler ikke at PR er et eget fagområde og en egen bransje slik registreringsinnehaver påpeker. Det fremstår imidlertid [som] relativt klart at utøvelse av PR virksomhet er beslektet med reklamevirksomhet, som på sin side også har planmessig kommunikasjon med kunder og forbrukere som sitt kjerneområde. De to områdene PR og reklame må derfor antas å kunne overlappe og supplere hverandre. Dette understøttes også av at det er mange aktører i markedet som tilbyr både PR- og reklametjenester. Innsiger har i tillegg registrert de aktuelle varemerkene sine for "bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter". Dette er en vid varefortegnelse, som kan omfatte den typen tjenester som registreringsinnehaver tilbyr. For eksempel vil registreringsinnehavers tjenester som "Myndighetskontakt og politisk rådgivning" og "relasjonsbygging for kunder mot marked og interessenter" være "bistandstjenester" som tilbys for ledelse og administrasjon av en bedrift. På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner Patentstyret at det foreligger bransjelikhet i saken, jf. foretaksnavneloven 3-3. Kjennetegnslikhet:

4 2. avd. sak nr Registreringsinnehaver hevder at det ikke foreligger slik navnelikhet mellom foretaksnavnet AKER PR AS og de aktuelle AKER-varemerkene, til at det kan være fare for forveksling. Patentstyret er ikke enig i denne vurderingen. Det er kun elementene PR og selskapsbetegnelsen AS som skiller registreringsinnehavers foretaksnavn fra innsigers ordmerke AKER. Selskapsbetegnelser har ikke adskillende evne da de er uten varemerkerettslig særpreg, og holdes utenfor vurderingen. Elementet PR beskriver hva slags virksomhet registreringsinnehaver utøver og er som sådan også uten varemerkerettslig særpreg, jf varemerkeloven 13. Slik innsigers fullmektig hevder, er det AKER som er det bærende distinktive elementet i registreringsinnehavers foretaksnavn, så vel som i innsigers varemerker. Det er ikke uvanlig at en og samme næringsdrivende opererer med flere forretningskjennetegn, hvor hovedelementet er det samme, mens tillegget er forskjellig ettersom hvilken gren av virksomheten det er snakk om. I slike tilfeller er det det innledende elementet som forteller forbrukeren hvilken kommersiell opprinnelse man har med å gjøre. I og med at det identiske hovedelementet er AKER i de aktuelle kjennetegnene i saken, foreligger det etter Patentstyrets oppfatning en sterk grad av kjennetegnslikhet i saken, jf foretaksnavneloven 3-2. Etter en helhetsvurdering anses det i foreliggende tilfellet å være fare for at kjennetegnene AKER PR AS og innsigers påberopte AKER-varemerker kan forveksles i den alminnelige omsetning, med hensyn til tjenestenes kommersielle opprinnelse. Registreringen av AKER PR AS er dermed i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Beslutning: Registreringen av AKER PR AS er i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4, og kravet om administrativ overprøving tas til følge. Registreringshavers klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse, innkom til Patentstyret onsdag den 17. juni Klagen er innkommet rettidig. Den 8. juli 2009, etter å ha foretatt en ny vurdering av saken i lys av den innkomne klage, jf. foretaksnavnelovens 3-7 fjerde ledd, besluttet Patentstyrets 1. avdeling å fastholde den tidligere beslutning av 17. april 2009 om at registreringen av foretaksnavnet AKER PR AS må oppheves. Deretter ble saksdokumentene overlevert til Patentstyrets 2. avdeling for behandling av klagen. Den 10. juli 2009 er faktura pålydende gjeldende klageavgift (faktura nr / ordre nr ) generert og sendt til Aker PR AS, med betalingsfrist 10. august Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 10. august 2009, innen fakturafristens utløp. I klagen anfører Aker PR AS:

5 2. avd. sak nr På vegne av Aker PR AS, Bryggegata 5, 0250 Oslo, organisasjonsnummer , påklages herved Patentstyrets avgjørelse med beslutning om at registreringen av Aker PR AS er i strid med foretaksnavneloven S 2-6 nr. 4. Av foretaksnavneloven 3-7 første tedd følger at klagen må være innlevert skriftlig til Patentstyret innen to måneder etter den dagen da melding om avgjørelsen ble sendt vedkommende part. Avgjørelsen ble sendt Aker PR AS (heretter klager) per brev den 17. april Denne klagen oversendes Patentstyret per telefaks og per e-post den 17. juni Klagen er derfor rettidig innlevert. Foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 oppstiller forbud mot registrering av foretaksnavn som er egnet til å forveksles med en annens kjennetegn. Hvorvidt et foretaksnavn er egnet til å forveksles med en annens kjennetegn beror på en helhetsvurdering der elementene kjennetegnslikhet og bransjelikhet vektlegges, jfr. foretaksnavneloven 3-2 annet ledd og 3-3 første ledd. Behandlende medlem i Patentstyret er enig i at Aker er en gammel geografisk angivelse, og at innsiger, Intellectual Property Holdings AS, ikke har en generell enerett til å benytte denne termen i enhver sammenheng. Ordmerket Aker er dog varemerkeregistrert og av Patentstyret vurdert å oppfylle varemerkelovens krav om særpreg for de aktuelle tjenestene i klasse 35. Dette registrerte varemerket må imidlertid anses å være et svakt varemerke med lav grad av distinktivitet. Graden av et merkes distinktivitet bør være relevant i forhold til hvor nær andre kan legge sine varemerker / foretaksnavn, og må derfor også ha betydning for forvekselbarhetsvurderingen. Aker er et stedsnavn og den geografiske betegnelsen har gitt opphav til en rekke bedriftsnavn innen forskjellige bransjer med stedlig eller personlig tilknytning til Aker. Vi viser til listen hentet fra Brønnøysundregisteret med 177 foretaksnavn med Aker som første del av navnet vedlagt brev fra klager datert 10. mars Aker PR AS har tilhold og driver sin virksomhet i det tidligere verftsområdet til Akers Mekaniske Verksted. Dette viser at det er mange aktører som har behov for å bruke en slik geografisk beskrivende betegnelse for sine varer og tjenester. Vedrørende bransjelikhet Patentstyret påpeker i sin avgjørelse at når det gjelder registrerte varemerker kan det ikke legges vekt på hvordan merkene brukes eller planlegges brukt. Det er de varene/tjenestene merkene er registrert for, som må legges til grunn for vurderingen. Innsiger er registrert i klasse 35 for "Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester". Dette må vurderes opp mot klagers faktiske bransjeutøvelse. Patentstyret viser blant annet til Høyesteretts avgjørelse, Rt s hvor forvekslingsfaren etter varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 ble vurdert. Aker selskapene driver ikke selvstendig virksomhet innenfor PR. Aker-varemerkeregistreringene er registrert innenfor klasse 35 som ikke er i bruk. Lassen og Stenvik skriver på side 278 i oversikt over norsk varemerkerett følgende vedrørende defensivregistrerte varemerker i relasjon til forvekselbarhetssprøsmåtet: "Også et registrert varemerke som innehaveren aldri har hatt noen tanke om å ta i bruk, må være vernet mot andres bruk av lignende kjennetegn for likeartede varer så lenge registreringen ikke er slettet etter søksmål. Dette betyr ikke nødvendigvis at man bør anse det utelukket i særlige tilfelle å gi et ikke brukt varemerke en noe mer begrenset beskyttelse, både når det gjelder kjennetegnslikheten og når det gjelder vareslagslikheten."

6 2. avd. sak nr Det åpnes altså opp for en mer begrenset beskyttelse i særlige tilfeller. Det faktum at Aker selskapene ikke opererer med noen selvstendig virksomhet innenfor PR bør uansett få betydning under helhetsvurderingen av forvekselbarheten: Aker selskapene er industriselskaper som opererer innenfor helt andre forretningsområder og vil ikke være egnet til å forveksles av den relevante omsetningskretsen. Tit slutt anføres at kravet til bransjelikhet uansett ikke er oppfylt selv ved sammenlikning mellom innsigers registrerte bruk og klagers faktiske bransjebruk: Aker PR AS bedriver PRvirksomhet som omfatter blant annet kommunikasjonsstrategi, krisekommunikasjon, medierelasjoner, medietrening, Investor Relations og finansiell kommunikasjon, politisk veiledning, markedskommunikasjon med mer, se Dette er ikke sammenliknbart med annonse- og reklamevirksomhet, jfr. Aker selskapenes registrering i klasse 35. Vedrørende kjennetegnslikhet Ved vurderingen av kjennetegnslikhet må man vurdere graden av visuelt, fonetisk og begrepsmessig likhet. Det må videre legges vekt på hvor sterkt det eldste kjennetegnet er, jfr. ovenfor vedrørende vurderingen av at et geografisk navn må anses å være et svakt varemerke. Det bør altså være relevant også å se hen til logo og den visuelle presentasjonen av Aker PR AS som på alle måter atskiller seg sterkt fra Aker selskapenes visuelle presentasjoner samt det Aker figurmerke som er registrert i klasse 35. Vedrørende helhetsvurderingen En helhetsvurdering av kjennetegnslikhet og bransjelikhet for Aker PR AS og de aktuelle Aker varemerkene må medføre at markedet ikke kan komme til å ta feil av disse selskapene, kravet til forvekselbarhet er med andre ord ikke oppfylt. Publikum og næringsliv har en godt befestet oppfatning av hva Aker-konsernet står for og det kan ikke på noen måte forveksles med klagers PR-virksomhet. Varemerkeregistreringen av ordmerket Aker må anses å være et svakt varemerke som må medføre at andre aktører tillates å legges sine foretaksnavn nært opp til det registrerte varemerket. Aker er en geografisk betegnelse som mange næringslivsaktører kan ha behov for å benytte i sitt foretaksnavn. Videre foreligger som sagt ikke bransjelikhet. Såfremt Patentstyret fastholder sin vurdering av at det foreligger bransjelikhet bør det i så fall være relevant at Aker selskapene aldri har drevet selvstendig PR-virksomhet i den registrerte klassen noe som i alle fall reduserer faren for forvekselbarhet. Av dette følger at vilkåret i foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 ikke er oppfylt. Vi ber på dette grunnlag og på vegne av klager om at 1. avdelings avgjørelse oppheves.

7 2. avd. sak nr I sin imøtegåelse av 31. august 2009 uttaler Intellectual Property Holdings AS: Det vises til brev fra Annen avdeling datert vedlagt gjenpart av klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 17. april Frist for besvarelse ble satt til 1. september 2009 og imøtegåelse av klagen er følgelig rettidig innlevert. Vi noterer at klager er uenig med Patentstyrets beslutning om at registrering av Aker PR AS er i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr Generelt Klagemotpart uttaler innledningsvis at Aker er en gammel geografisk angivelse og at Intellectual Property Holdings AS ikke har en generell enerett til å benytte denne termen i enhver sammenheng Vi vil i den forbindelse påpeke at den geografiske angivelse som det henvises til er Aker herred som var en del av Akershus og som i 1948 ble innlemmet i Oslo. Ettersom herredet ikke eksisterer lenger, synes det heller ikke naturlig å benytte Aker som angivelse av geografisk beliggenhet. AKER gruppens selskaper er på sin side en fortsettelse av gamle Aker Mekaniske Verksted. Klager i underinstansen, Intellectual Property Holdings AS (IPH) administrerer Aker Gruppens immaterielle rettigheter. Varemerket AKER + logo ble registrert som varemerke allerede i Kopi av reg. nr vedlegges som Bilag 1. Patentstyret har dessuten godtatt registrering av AKER som ordmerke, og vi er uenige med motparten i at AKER må anses å være et svakt varemerke. Kopi av registrering nr , ordmerket AKER vedlegges som Bilag 2. I de seneste år har IPH registrert en rekke AKER varemerker som avspeiler navn på virksomheter med tilknytning til AKER gruppen. På AKER ASA sin hjemmeside, er det enkelte ASA selskap presentert. Samtlige av ASA selskapene sine foretaksnavn er også registrert som vare- og figurmerke i Norge og i utlandet. Flere AKER ASer har tilknytning til hvert ASA selskap. På AKERs hjemmeside, fremgår at over 30 AKER ASer er tilknyttet Aker Solutions ASA alene. Når klagemotparten viser til at det er 177 foretaksnavn med Aker som første del av navnet, skal opplyses at mange av disse er tilknyttet selskaper i AKER gruppen. Det er vanskelig å skjønne at det skulle være noe behov for nyetablerte selskaper som ikke har noen tilknytning til AKER gruppens selskaper å kalle seg for AKER, dersom det ikke var for et ønske om å bli assosiert med et selskap i AKER gruppen. Er det behov for å angi virksomhetens geografiske beliggenhet, bør navn på gateadresse, by eller fylke være en mer hensiktsmessig løsning. Dette gjelder selvsagt ikke etablerte AKER foretak.

8 2. avd. sak nr Til Patentstyrets orientering vedlegges statusrapport over klagers norske AKER varemerker som Bilag 3. I tillegg og parallelt med registreringsprosessen i Patentstyret har navnet AKER vært gjenstand for mangeårig innarbeidelse. Det forhold at AKER ASA selskapene jevnlig har vært profilert i pressen etter hvert som de ble etablert har medført et allment utbredt kjennskap til virksomhetene. Dette gjelder ikke minst hovedselskapet AKER ASA. Det vil derfor fra denne side hevdes at pr. i dag vil et nytt AKER foretak naturlig bli forbundet med innklagete og ikke med Aker herred. 2. Bransjelikhet Klager har registrert sine varemerker for en rekke varer og tjenester. Formålet har ikke vært å registrere defensivt, men derimot å etablere beskyttelse for påtenkte fremtidige virksomhetsområder. Som kjent er dette i samsvar med varemerkelovens formål. Den enkelte næringsdrivende skal ha mulighet for å etablere nødvendig beskyttelse i forkant av varenes og/eller tjenestenes introduksjon på markedet 5 år før bruksplikten inntrer. Det henvises til varemerkelovens 25a. Det er AKER det påberopes enerett til, ikke til PR eller AS. Disse betegnelser er beskrivende for virksomhetens art og må friholdes. Det er derfor ikke nødvendig å vurdere det enkelte AKER varemerke opp mot klagemotpartens foretaksnavneregistrering, det vil være tilstrekkelig å påvise forvekslingsfare med varemerkeregistrering for AKER. 3. Kjennetegnslikhet Vi legger til grunn at det er AKER som er det distinktive element i både klagers varemerker som i klagemotpartens foretaksnavneregistrering. Det burde derfor ikke være vanskelig å fastslå at det foreligger kjennetegnslikhet. 4. Helhetsvurdering Vi legger til grunn at det foreligger så vel bransjelikhet som kjennetegnslikhet og at foretaksnavnet AKER PR AS er registrert i strid med foretaksnavnelovens 2-6, nr. 4 og derfor må slettes fra registeret. For øvrig vises til vår argumentasjon for Første Avdeling. Gjenpart av imøtegåelsen fra Intellectual Property Holdings AS av 31. august 2009 ble samme dag oversendt registreringshaveren Aker PR AS, ved fullmektigen, som samtidig ble meddelt frist til 1. oktober 2009 med å innsende et eventuelt tilsvar. Det var ikke innkommet noen uttalelse fra registreringsinnehavers fullmektig ved svarfristens utløp den 1. oktober 2009, og saken er deretter besluttet tatt opp til behandling på det foreliggende grunnlag.

9 2. avd. sak nr Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling, og kan i alt vesentlig slutte seg til avdelingens begrunnelse. På samme måte som 1. avdeling, finner 2. avdeling det tilstrekkelig å ta stilling til om opprettholdelsen av foretaksnavnet Aker PR AS er i strid med retten til det påberopte ordmerket AKER (reg. nr ). Registreringshaveren har anført at varemerket AKER ikke har vært brukt for bl.a. reklamevirksomhet, og at det derfor må tilkjennes bare et begrenset vern for slike tjenester. Denne anførselen kan ikke føre frem. Det må i norsk rett legges til grunn at det ikke gjelder noen særregel om begrenset beskyttelse for defensivregistrerte varemerker. Regelen er tvert imot at det også for slike varemerker må foretas en helt ordinær forvekselbarhetsvurdering, jf. Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik, Oversikt over norsk varemerkerett, 2. rev. utg., Oslo 2003, s Sitatet fra samme bok som registreringshaveren har inntatt i klagen, er tatt ut av sin sammenheng, og fremstår derved som villedende. Av sammenhengen fremgår klart at uttalelsen om «noe mer begrenset beskyttelse» ikke gjelder den ordinære forvekselbarhetsvurderingen, men spesielle situasjoner hvor f.eks. merkehaveren «også har utvist passivitet på annen måte enn ved ikke-bruk av varemerket», jf. varemerkelovens 9. Dessuten vil naturlig nok et varemerke som ikke har vært brukt, ikke dra fordel av slikt økt særpreg som kan oppnås gjennom innarbeidelse. Ettersom det ikke er anført i saken at varemerket AKER har vært brukt for reklametjenester, må det legges til grunn at merket bare har alminnelig iboende særpreg for slike tjenester. Merkets opprinnelse som geografisk betegnelse innebærer at det ikke er tale om et spesielt sterkt merke. Men som påpekt av 1. avdeling, må det legges til grunn at merket er gyldig registrert, og oppfyller varemerkelovens særpregskrav, jf. 13 første ledd. Registreringshaveren har videre anført at det ved forvekselbarhetsvurderingen må ses hen til den logo og visuelle presentasjon som Aker PR AS benytter i sin virksomhet. Heller ikke denne anførselen kan føre frem. Ved vurderingen av om registreringen av et foretaksnavn kan opprettholdes, må foretaksnavnet vurderes slik det er registrert. En grafisk utforming, og eventuelle øvrige omstendigheter knyttet til bruken av et foretaksnavn, kan ha betydning for om bruken krenker en eldre kjennetegnsrett, men kan ikke få noen betydning ved vurderingen kjennetegnslikheten etter foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4 og

10 2. avd. sak nr For at en registrering skal kunne opprettholdes, må det kreves at foretaksnavnet i seg selv ikke er egnet til å forveksles med den eldre rett. Annen avdeling slutter seg for øvrig til 1. avdelings uttalelser som bransjelikhet og kjennetegnslikhet, og om den helhetsvurderingen som skal foretas. Etter dette blir 1. avdelings avgjørelse å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Are Stenvik (sign.) Ole-A. Rognstad (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.)

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7902 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 034 Begjæringen gjelder: Aker mur og tre AS, Ivar Knutsons vei 42, 1161 Oslo Foretakets org. nr. 991 718 400 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8023 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 051 Begjæringen gjelder: Ad Fontes Medier AS, Grubbegata 4 6, 0179 Oslo Foretakets org. nr. 985 306 524 Fullmektig: Advokatfirmaet

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7647 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006031 Begjæringen gjelder: Arbor Holding AS, Kråkstad Foretakets org. nr. 989 138 944 Begjæring inngitt av: Arbor-Hattfjelldal

Detaljer

PROTOKOLL. "45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8024 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 050 Begjæringen gjelder: Akers Bil AS, Refstad Allé 1, 0586 Oslo Foretakets org. nr. 982 631 352 Begjæring inngitt av:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode:

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7812 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 004 Begjæringen gjelder: Invenia Holding AS, Trondheim Foretakets org. nr. 991 982 612 Fullmektig: Advokatkontoret Nordenfjeldske

Detaljer

PROTOKOLL. "55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant"

PROTOKOLL. 55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8020 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 022 Begjæringen gjelder: Oslo Apartmenthotel AS, Postboks 412 Sentrum, 0177 Oslo Foretakets org. nr. 893 950 982 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8022 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 039 Begjæringen gjelder: Aker Service Apartments AS, Strandhaugen 2, 0198 Oslo Foretakets org. nr. 994 445 561 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. april 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. april 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7779 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 020 Begjæringen gjelder: Taimi s Adam & Eva Frisør AS, Bodø Foretakets org. nr. 988 768 669 Fullmektig: Øyvind J. Eidnes,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7907 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 041 Begjæringen gjelder: Visit Røros AS, Postboks 123, 7361 Røros Foretakets org. nr. 992 688 505 Fullmektig: NHO Reiseliv

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7690 Reg. nr. 224 131 Søknad nr. 2002 02909 Innehaver: Firmenich SA, Genève, Sveits Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Pharma Nord ApS, Vejle, Danmark

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8102 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2010 029 Begjæringen gjelder: Entera Driftspartner AS (tidl. Entera AS), Nye Vakåsvei 64, 1395 Hvalstad Foretakets org. nr.

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7766 Reg. nr. 227 341 Søknadsnr. 2004 04849 Søker / Innehaver: Nordic Fitness AS, Drammen Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo [Innsiger 1: Icon IP Inc., Logan,

Detaljer

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7662 Søkn. nr. 2003 07887 Innehaver: Dynea OY, Helsingfors, Finland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 26. februar 2008 Foreliggende

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Martell

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7828 Reg. nr. 232 767 Søknadsnr. 2005 09684 Søker/Innehaver: Cubus AS, Billingstad Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: B-Young A/S, Kolding, Danmark Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7905 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 033 Begjæringen gjelder: Aker's Hus Kafédrift AS, Stranden 71, 0250 Oslo Foretakets org. nr. 991 815 597 Fullmektig: Zacco

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7657 Int. reg. nr. 795 030 Nasj. ref. nr. 2003 01488 Innehaver: Wella AG, Darmstadt, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr. 7613 Varemerkesøknad nr. 2003 02167 Søker: Kraftinor AS, Narvik Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Actio-Lassen AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 12.

Detaljer

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker.

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7553 Reg. nr. 216 768 Søknadsnr. 2002 03449 Søker / Innehaver: Aktieselskabet af 21. november 2001, Brande, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Innsiger:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7799 Søknadsnr. 2005 06310 Søker: STI-Tool AB, Hyssna, Sverige Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7903 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 053 Begjæringen gjelder: Pareto Revisjon AS, Øvre Kråkenes 17, 5152 Bønes Foretakets org. nr. 989 087 126 Begjæring inngitt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7856 Søknadsnr. 2002 00846 Søker: Boston Scientific Ltd, St. Michael, Barbados Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 29. mars 2010

Detaljer

Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett

Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett XXIX NIR-møtet 26 august 2008 Advokat Arne Ringnes www.thommessen.no Lovgivningen Foretaksnavneloven av 21. juni 1985 nr. 79 regulerer

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312)

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7675 Reg. nr. 223 662 Søknad nr. 2003 00312 Søker: Diamant Bor Xpert Norge AS, Oslo Innsiger: Diamant Boart SA, Brüssel, Belgia Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8105 Patentstyrets ref. nr. OP 2013/00047 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2011 035 Begjæringen gjelder: NITO Undervisning DA, Munkøyra 29, 3550 Gol Foretakets org.

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7998 Varemerkesøknad nr. 200611258 Søknadsdato: 2007.05.21 Søker: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7861 Reg. nr. 232 105 Søknadsnr. 2005 07097 Søker/Innehaver: La Baronia de Turis Coop V., Turis (Valencia), Spania Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8033 (tidl. 7720) Varemerkesøknad nr. 2003 08302 Søker: Norsk Tipping AS, Hamar Fullmektig: Tenden Advokatfirma ANS, Postboks 423, 3201 Sandefjord (tidl. Bryn

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116)

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7324 Reg. nr. 206 087 Varemerkesøknad nr. 2000 00116 Innehaver: Sigrid T. Lindkjølen, Kongsberg (tidl. innehaver: Moscus AS, Slependen) Innsiger: BUM Equipment

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree AVGJØRELSE Sak: 16/00189 Dato: 27. mars 2017 Klager: Lash Bar Katrine Carlie Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Grethe Jorunn Norvoll Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7885 Reg.nr. 235 243 Søknadsnr. 2006 02403 Søker / innehaver: Pharmalogica AS, Postboks 77 Smestad, 0377 Oslo Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Søker: Carpark AB, Stockholm, Sverige Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8007 Reg.nr. 246373 Søknadsnr. 200802899 Søker / innehaver: Ocean Nutrition Canada Ltd, 101 Research Drive, NSB2Y4T6 Dartmouth, Nova Scotia, Canada Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7664 Int. reg. nr. 813 560 Nasj. ref. nr. 2003 11676 Innehaver: Supremo Shoes & Boots Handels GmbH, Pirmasens, Tyskland Innsiger: Wolverine Outdoors Inc., Rockford,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7778 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 005 Begjæringen gjelder: Totaltech AS, Sandnes Foretakets org. nr. 990 643 172 Begjæring inngitt av: Totaltek AS, Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 240873 (200703414)

PROTOKOLL. Reg. nr. 240873 (200703414) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8030 Reg. nr. 240873 Søknad nr. 200703414 Registreringshaver: Tadeusz Ogrodnik TROPICAL, ul. Wolnosci 69, 41-500 Chorzów, Polen Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8015 Reg. nr. 229 957 Søknad nr. 2004 12613 Registreringshaver: Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque,

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904)

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8036 Reg. nr. 243447 Søknadsnr. 200710904 Søker / innehaver: Chica AS, Helgerudgården, Rådmannhalmrastsvei 9, 1301 Sandvika Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7954 Reg.nr. 243 741 Søknadsnr. 2006 13609 Søker / innehaver: Dermanor AS, Billingstadsletta 83, 1396 Billingstad Fullmektig: Advokatfirmaet Hodneland & Co DA,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7655 Varemerkesøknad nr. 2003 05031 Søker: Norske Siviløkonomers Forening, Oslo Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Foreliggende

Detaljer

PROTOKOLL. "74.873 Interiørarkitekt- og interiørkonsulentvirksomhet"

PROTOKOLL. 74.873 Interiørarkitekt- og interiørkonsulentvirksomhet Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7774 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 084 Begjæringen gjelder: Wow Boligstyling AS, Oslo Foretakets org. nr. 986 270 108 Fullmektig: Kvale & Co Advokatfirma

Detaljer

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Foretaksregisteret den 6. februar 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode:

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Foretaksregisteret den 6. februar 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7813 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 047 Begjæringen gjelder: Maxi Zoo Tønsberg AS, Tønsberg Foretakets org. nr. 990 788 138 Fullmektig / representant: Norpet

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7702 Reg. nr. 227 156 Varemerkesøknad nr. 1994 5690 Søker: Philibolus AS, Oslo Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Deutscher Weinfonds, Mainz, Tyskland Fullmektig:

Detaljer

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003)

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Besl. O. nr. 103 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103 Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) År 2003 den 4. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8025 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 044 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Brækhus, Arbins gate 7, 0253 Oslo Foretakets org. nr. 994 414 143 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7694 Reg. nr. 221 567 Søknad nr. 2003 04664 Innehaver: Army Shop AS, Oslo (tidl. Army Co v/ Bjørn Rune Solend) Fullmektig: Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo (tidl.

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæring inngitt av: Stiftelsen Kanvas, Oslo Foretakets org. nr. 971 272 643 Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo

PROTOKOLL. Begjæring inngitt av: Stiftelsen Kanvas, Oslo Foretakets org. nr. 971 272 643 Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7810 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 021 Begjæringen gjelder: Canvas AS, Haslum Foretakets org. nr. 991 058 915 Fullmektig: Hodneland & Co DA, Oslo Begjæring

Detaljer

DOK lenovo.no

DOK lenovo.no DOK-2016-45 lenovo.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-11-01 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-45 STIKKORD: Lenovo.no Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt 1.3.

Detaljer

PROTOKOLL. "50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7777 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 006 Begjæringen gjelder: Dekk1 AS, Voll, Klepp Foretakets org. nr. 979 579 292 Fullmektig: Advokat Lars Bjarne Salte,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7960 Int. reg. nr. 0913175 Nasj. ref. nr. 200702556 Registreringshaver: Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500 Shingai, Iwata-shi Shizuoka-ken, Japan (tidl:

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Overprøvingsnr: TMADM0000065 Deres ref.: Ole Marthon Granberg Varemerke: (figurmerke) Registreringsnr: 255424 Sønadsnr.: Innehaver: 200905949 Granberg

Detaljer

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135 Klager: Regatta AS Representert ved: Gram Hambro & Garmann Advokatfirma AS Innklagede: Reebok International Ltd Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt og registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt og registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7371 Reg. nr. 201 827 Varemerkesøknad nr. 1999 09238 Søker / Innehaver: Norsk Rikskringkasting AS, Oslo Innsiger: Tidnings Aktiebolaget Metro, Stockholm, Sverige

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8135 Varemerkesøknad nr. 200814913 Prioritet: 2008.11.26 - Sveits (64512/08) Søker: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 Cincinnati,

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse Vår ref.: OP2012/00155 Registreringsnr.: 262799 Saksnr.: 201108164 Varemerke: The thief Innehaver: LASSE RØSSLAND Innehavers fullmektig: Advokatfirma Ræder DA Innsiger: Nordic Choice Hotels AS Innsigers

Detaljer

17/ oktober Monster Energy Company Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ oktober Monster Energy Company Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00060 11. oktober 2017 Klager: Representert ved: Monster Energy Company Zacco Norway AS Innklagede: Kannestein AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/ Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS

AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/ Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/00146 Klager: Miquel Y Costas & Miquel SA Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS Innklaget: Shenzhen Smok Technology Co. LTD Klagenemnda for

Detaljer

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk.

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7724 Varemerkesøknad nr. 2004 11645 Søker: DakoCytomation Denmark A/S, Glostrup, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7668 Patentstyrets ref. nr. OP 2006/00063 Reg. nr. 0820401 Søknad nr. 200403186 Int. reg. dato: 2003.12.23 Prioritet: 2003.10.31 (740522 BX) Registreringshaver:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8104 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2011 005 Begjæringen gjelder: Apoteket Norge AS, Dyrskueveien 13, 2041 Kløfta Foretakets org. nr. 993 289 396 Fullmektig: Protector

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7660 Varemerkesøknad nr. 2003 07681 adidas-salomon AG, Herzogenaurach, Tyskland. Varemerkesøknad nr.

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7660 Varemerkesøknad nr. 2003 07681 adidas-salomon AG, Herzogenaurach, Tyskland. Varemerkesøknad nr. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7660 Varemerkesøknad nr. 2003 07681 Søker: adidas-salomon AG, Herzogenaurach, Tyskland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Detaljer

AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069 Klager: Redd Barna Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Thomas

Detaljer

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7893 Søknad. nr. 2005 04335 Innehaver: Sigurd Li, Postboks 472, 1601 Fredrikstad Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 8.

Detaljer

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180 Klager: Kimberly-Clark Worldwide Inc. Representert ved: Zacco Norway AS Innklagede: Imran Hussain, Rizana Hussain, Maariah Hussain, Danyaal Hussain, Zahra Hussain

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7760 Int. reg. nr. 785 764 Nasj. ref. nr. 2002 08899 Innehaver: Franz Stadler, Moosgasse 73, A-5350 Strobl am Wolfgangsee, Østerrike Innsiger: Scandinavian Airlines

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7644 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/006 Arkivreferanse: 2006/00143 Begjæringen gjelder: Meiland Moments DA, Tromsø Foretakets org. nr. 989 324 616 Begjæring

Detaljer

16/ mars Humana AS Zacco Norway AS. Humana Sandvika AS Advokatfirmaet Wiersholm AS

16/ mars Humana AS Zacco Norway AS. Humana Sandvika AS Advokatfirmaet Wiersholm AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00100 27. mars 2017 Klager: Representert ved: Humana AS Zacco Norway AS Innklagede: Representert ved: Humana Sandvika AS Advokatfirmaet Wiersholm AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7848 Reg. nr. 236 591 Søknadsnr. 2006 07064 Søker / innehaver: Mikaela Hansson, Romsdalsgt. 2, 0556 Oslo Innsiger: Comercial Farlabo España SL, Madrid, Spania

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8083 Patentstyrets ref. nr. OP 2010/00076 Søknad. nr. 200711935 Søker: Electronic Charts Centre AS, Postboks 60, 4001 Stavanger Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7970 Reg.nr. 245188 Søknadsnr. 200801111 Registreringshaver: Tunework AS, Inkognitogata 2, 0258 Oslo, Norge Innsiger: Moods of Norway DA, Postboks 344, 6781

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7922 Int. reg. nr. 899 328 Søknad nr. 2006 12097 Innehaver: Unilever N.V., Rotterdam, Nederland Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. Nevnte varemerke er registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Nevnte varemerke er registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7568 Reg. nr. 207 945 Varemerkesøknad nr. 2000 14006 Innehaver: Delta Lingerie, Cachan, Frankrike Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Innsiger: The Tea Board of

Detaljer

PROTOKOLL. "70.112 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers."

PROTOKOLL. 70.112 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7772 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006053 Begjæringen gjelder: Griff Eiendom AS, Oslo Foretakets org. nr. 987 047 232 Fullmektig: Kvale & Co Advokatfirma ANS,

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden om registrering av ordmerket "RMIX" som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 26. mars 2008, med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknaden om registrering av ordmerket RMIX som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 26. mars 2008, med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8087 Reg. nr. 246551 Søknadsnr. 200803958 Registreringshaver: Noravind Strikkefabrikken på kaia AS, 9595 Sørvær Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,

Detaljer

17/ november [Representant] Reckitt & Colman (Overseas) Limited Zacco Norway AS

17/ november [Representant] Reckitt & Colman (Overseas) Limited Zacco Norway AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00181 15. november 2017 Klager: Representert ved: [Klager] Karo Pharma AS [Representant] Protector Intellectual Property Consultants AS Innklaget: Representert ved: Reckitt & Colman

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7900 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 007 Begjæringen gjelder: Pecunia Transport Ltd., Askheim 1F, Postboks 119, 2022 Gjerdrum Foretakets org. nr. 987 297 441

Detaljer

DOK-2016-10 somsenter.no

DOK-2016-10 somsenter.no DOK-2016-10 somsenter.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-02-25 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-10 STIKKORD: Somsenter.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H pkt.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8029 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2010 027 Begjæringen gjelder: Bring It, Fjellstien 7, 1618 Fredrikstad Foretakets org. nr. 894 878 452 Begjæring inngitt av:

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7956 Varemerkesøknad nr. 2006 13995 Søknadsdato: 2006.12.01 Søker: Fullmektig: Ellos AB, Borås, Sverige ABC Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen a.s, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7752 Varemerkesøknad nr. 2002 10571 A (avdelt fra søknad nr. 2002 10571) Søker: Posten Norge AS, Oslo Fullmektig: Bull & Co Advokatfirma AS, Oslo [Protector

Detaljer

PROTOKOLL. Duftprodukter til innendørsbruk, pot pouri, parfymevarer, desinfeksjonspreparater, deodoranter (til personlig bruk), romoppfriskere.

PROTOKOLL. Duftprodukter til innendørsbruk, pot pouri, parfymevarer, desinfeksjonspreparater, deodoranter (til personlig bruk), romoppfriskere. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7681 Søknadsnr. 2001 08121 Søker: Reckitt Benckiser (Scandinavia) AS, Bagsværd, Danmark Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. april

Detaljer

17/ september Posten Norge AS Protector IP Consultants AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ september Posten Norge AS Protector IP Consultants AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00016 20. september 2017 Klager: Representert ved: Posten Norge AS Protector IP Consultants AS Innklaget: DIGIPOSTR AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7786 Søknad nr. 2004 08457 Søker: Electronics for Imaging Inc., Foster City, California, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. juni

Detaljer

17/ april Daimler AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ april Daimler AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00020 4. april 2017 Klager: Representert ved: Daimler AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202)

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7556 Reg. nr. 216 978 Søknadsnr. 2002 03202 Innehaver: Kurtsan Food, Kurtsan Gida Tarim Urunleri Ithalat Ihracat San Ve Tic Ltd Sti, Izmir Yolu Uzeri, Tyrkia

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7868 Patentsøknad nr. 2008 0837 WIPO publ.nr.: WO/07/009441 PCT-nummer: PCT/DE06/01232 Søker: Rena Sondermaschinen GmbH, Gütenbach, Tyskland Fullmektig: Protector

Detaljer

16/ september OY Hartwall AB Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

16/ september OY Hartwall AB Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00007 15. september 2017 Klager: Representert ved: The Citrus Division of the Plant Production and Marketing Board Acapo AS Innklagede: Representert ved: OY Hartwall AB Onsagers

Detaljer