PROTOKOLL. Cosmetics; non-medicated skin care preparations.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Cosmetics; non-medicated skin care preparations."

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00090 Int. reg. nr Nasj. ref. nr Int. reg. dato: Registreringshaver: BeautyBank Inc, 767 Fifth Avenue, NY10153, New York, USA WIPO fullm.: Rita M. OdinThe Estee Lauder Companies Inc., 767 Fifth Avenue 42nd Floor, NY 10153, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen Innsiger: Les Laboratoires Asepta société anonyme monégasque, 1 3, avenue Albert II, "La Ruche", Monaco, Monaco Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 29. januar 2013 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 16. november 2010, hvorved tidligere beslutning om å innføre det internasjonalt registrerte ordmerket TRI- AKTILINE inn i det norske varemerkeregisteret (og derved gi merket vern i Norge) ble opprettholdt mot innsigelse. Gjenparter av avgjørelsen ble samme dag sendt til partenes respektive norske fullmektiger. Notifikasjonen fra WIPO av 12. februar 2009 med informasjon om etterfølgende utpekning av Norge, med virkning fra og med den 18. desember 2008, omfattet følgende varer: Klasse 3: Cosmetics; non-medicated skin care preparations. Merket ble besluttet innført i det norske varemerkeregisteret den 30. april 2009, og er deretter kunngjort i Norsk varemerketidende nr. 20/2009, på side 57, med publiseringsdato mandag den 11. mai 2009, og med ovennevnte varefortegnelse. En avgjørelse fra Patentstyrets Annen avdeling som innebærer at søknad om varemerkebeskyttelse avslås, eller at en varemerkeregistrering oppheves, slettes eller kjennes ugyldig, kan ikke bringes inn for domstolen senere enn to måneder etter at melding om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren, jf. varemerkelovens 52 annet ledd, jf. 49 og 70 til 72.

2 Annen avd. sak nr Innsigelse mot at merket gis virkning i Norge innkom rettidig den 10. juli Melding om den innkomne innsigelsen ble kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 31/2009, på side 75, med publiseringsdato mandag den 27. juli Innsigelsen var begrunnet med at det internasjonalt registrerte ordmerket TRI-AKTILINE er egnet til å forveksles med det tidligere nasjonalt registrerte ordmerket AKILEINE, reg. nr ( ), innlevert den 15. mai 2007 og registrert den 31. oktober 2008 for varene "blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, fotpleieprodukter" i klasse 3 og varene "farmasøytiske, veterinære og hygieniske produkter; dietetiske produkter for barn og syke; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til bekjempelse av ugress og skadedyr; fotpleieprodukter" i klasse 5, og at merket TRI-AKTILINE således er blitt godtatt og innført i det norske varemerkeregisteret i strid med bestemmelsene i varemerkelovens 16 bokstav a), jf. 4 første ledd, jf. 70 (tidl. varemerkelovs 14 første ledd nr. 6, jf. 4 og 6 første ledd, jf. 49 annet ledd og 50 første ledd). * * * Med hensyn til partenes anførsler og argumentasjon under behandlingen av innsigelsessaken i Patentstyrets Første avdeling, vises til sakens dokumenter. * * * Fra Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 16. november 2010 hitsettes: "Patentstyrets vurderinger: Spørsmålet om hvorvidt to kjennetegn er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 70 tredje ledd, jf. 70 første ledd, 16 bokstav a og 4 første ledd. Ved avgjørelsen av om to kjennetegn er forvekselbare, må det vurderes om omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere, jf. EU-

3 Annen avd. sak nr domstolens avgjørelse C-251/95, Sabel v. Puma, premiss 16, Høyesteretts avgjørelse Rt s. 641, Superlek og Patentstyrets annen avdeling i sakene nr. 6923, Kea!, nr. 7092, Handi, og nr. 7573, Nostalgie Istanbul Orient Express. Partene er enige om at det foreligger vareslagslikhet mellom varene i klasse 3. Etter Patentstyrets syn er "kosmetikk" som er omfattet av klasse 3 i innsigers eldre registrering en vid betegnelse som også omfatter "non-medicated skin care preparations" i den internasjonale registreringens klasse 3. Det foreligger dermed full vareoverlapping, og vi kan være enige med innsigers fullmektig som hevder at det da som utgangspunkt kreves en klarere ulikhet i kjennetegnene for at forvekslingsfare skal unngås enn der det er større forskjell på varene. Se blant annet Rt s. 1268, PASCAL søtt & salt, premiss 50. Ettersom det foreligger vareslagslikhet, vil graden av kjennetegnslikhet være avgjørende for om det foreligger fare for forveksling. Innsiger anfører at en ikke uvesentlig del av omsetningskretsen for de aktuelle varer vil være menn som har fått beskjed fra sine kvinner om hvilket merke de skal kjøpe. Dette tas til inntekt for at forveksling fort vil kunne finne sted hvis denne delen av omsetningskretsen møter på merker som likner hverandre. Det kan synes som om innsigers fullmektig med dette tar til orde for at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen har en nokså lav grad av merkebevissthet. Patentstyret er i likhet med innehavers fullmektig av den oppfatning at denne anførselen ikke kan føre frem. Vi finner ingen holdepunkter for at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen har en spesielt lav grad av merkebevissthet som kan føre til at merkene lettere vil bli forvekslet med hensyn til kommersiell opprinnelse. Varer som kosmetikk og hudpleieprodukter vil kunne rette seg mot både kvinner og menn, både næringsdrivende detaljister og alminnelige gjennomsnittsforbrukere, som ikke anses som en særlig spesialisert gruppe med spesielt høy eller spesielt lav merkebevissthet. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, Gut Springenheide. Innsiger anfører at merkene er så like både visuelt og fonetisk at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen kan komme til å ta feil med hensyn til kommersiell opprinnelse. I denne sammenheng peker innsigers fullmektig også på at innsigers eldre registrering består av et fantasiord, og at merket dermed har stor grad av særpreg med dertil vid beskyttelsessfære. Innehaver av den internasjonale registreringen anfører på sin side at merkene har ulikheter både visuelt, fonetisk og semantisk, som er av en slik grad at fare for forveksling ikke foreligger. Innehavers merke består av sammenstillingen TRI-AKTILINE, mens innsigers merke består av ett ord, AKILEINE. Visuelt er merkene forskjellige først og fremst ved at innehavers merke har prefikset TRI som settes sammen med AKTILINE ved bruk av en bindestrek. Innsigers merke mangler et slikt prefiks og en bindestrek. Når det gjelder den andre delen av innehavers merke, AKTILINE, har dette elementet like mange bokstaver som det innsigers merke AKILEINE består av. De to første og de tre siste bokstavene av totalt åtte bokstaver i disse elementene er identiske, mens tredje til femte bokstav er ulike. Det foreligger dermed enkelte visuelle likheter mellom merkene ved at det siste elementet AKTILINE i innehavers merke og innsigers merke AKILEINE består av like mange bokstaver, og at fem av disse bokstavene er identisk plassert. For øvrig er merkene visuelt ulike, og merkene som helhet fremstår derfor som noe ulike visuelt sett selv om de også har visse likhetstrekk. Når det gjelder måten merkene vil bli uttalt på er vi enige med innehavers fullmektig. Innehavers merke vil bli uttalt med fire stavelser, enten som TRAI_AK_TI_LAIN eller TRI_AK_TI_LAIN. Innsigers merke vil uttales med fire stavelser, AK_I_LAI_NE. De fire stavelsene som de to merkene består av fremstår som så ulike at merkene må sies å være nokså forskjellige fonetisk sett.

4 Annen avd. sak nr Innehavers merke TRI-AKTILINE vil av omsetningskretsen kunne bli oppfattet som en sammenstilling av de tre ordelementene TRI, AKTI og LINE. Prefikset TRI vil alene kunne lede tankene hen mot tallet "tre" eller at noe er "tredobbelt" slik som innsiger er inne på, men dette elementet vil ikke bli oppfattet direkte beskrivende for de aktuelle varer på en slik måte at man ser bort i fra dette elementet i vurderingen av merkelikheten. Prefikset er satt sammen med elementet AKTI ved hjelp av en bindestrek, og omsetningskretsen vil muligens kunne få assosiasjoner i retning av at produktet har tre ganger så stor virkning som normalt, men vi kan ikke se at det vil være direkte beskrivende for egenskaper ved produktene. Ordelementet LINE vil kunne oppfattes som det engelske ordet for "linje". Som helhet vil innehavers merke oppfattes som en engelskklingende ordsammenstilling som vil kunne oppfattes å spille på egenskaper ved produktene og at produktene er del av en produktlinje. Innsigers merke AKILEINE vil på sin side kun oppfattes som et fantasiord, uten noen bestemt betydning. Semantisk og assosiasjonsmessig vil merkene derfor fremstå som ulike. På tross av at det foreligger vareidentitet, og på tross av at det eldste merket har stor grad av særpreg, er vi etter en helhetsvurdering kommet til at omsetningskretsen for de varer det gjelder ikke vil kunne ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere. Det er i denne vurderingen lagt vekt på at elementet TRI i innehavers merke påvirker helhetsinntrykket av dette merket, og at merkene for øvrig også har visuelle, uttalemessige og betydningsmessige ulikheter. Dette gjør at merkene som helhet fremstår som så ulike at forvekslingsfare med hensyn til kommersiell opprinnelse ikke er til stede. Konkusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at merket i den internasjonale registreringen ikke krenker en annens rett når merket brukes for de aktuelle varene i klasse 3, jf. varemerkeloven 16 bokstav a, jf. 4 første ledd. Innsigelsen blir dermed å forkaste, jf. varemerkeloven 71 tredje ledd. Beslutning: Den tidligere beslutningen om å gi den internasjonale registreringen virkning i Norge opprettholdes, jf. varemerkeloven 71 tredje ledd." Innsigers begrunnede klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av innsigelsessaken innkom rettidig mandag den 17. januar 2011 (pr. e-post søndag den 16. januar 2011). I klagen uttaler innsigers fullmektig: "KLAGE TIL ANNEN AVDELING Vi viser til ovennevnte innsigelse inngitt på vegne av vår klient den 10. juli Etter å ha inngitt innsigelsen, mottok vi brev fra Patentstyret 8. februar 2010 med følgende entydige ordlyd: "Da det ikke er kommet inn svar på innsigelsen innen fristen, vil saken bli tatt opp til formell avgjørelse på det foreliggende grunnlag om ca. 4 8 måneder."

5 Annen avd. sak nr Den 16. november 2010 mottok vi en avgjørelse fra Patentstyret der innsigelsen ble forkastet. En nærmere lesning av avgjørelsen gjorde det imidlertid klart at behandlende medlem refererte til argumenter innkommet fra innehaver av den internasjonale registreringen. Vi kontaktet da Patentstyret i brev av 14. desember der vi gjorde oppmerksom på at vi ikke hadde mottatt, og således heller ikke hadde fått imøtegått, innehavers tilsvar. Ettersom dette fremsto som en åpenbar og grov saksbehandlingsfeil, ba vi om at første avdeling omgjorde sin avgjørelse av eget tiltak og gjenopptok saksbehandlingen slik at vi fikk oversendt tilsvaret og ble gitt en alminnelig svarfrist. Vi mottok 5. januar 2011 brev fra Patentstyret der det heter følgende: "Etter varemerkeloven 51 første ledd har Patentstyrets første avdeling en anledning til selv å oppheve eller endre avgjørelsen. Første avdeling kan selv oppheve/endre på denne måten bare hvis den finner det klart at klagen vil føre frem." Videre uttaler Styret: "Vi vil i denne sammenheng bemerke at det ikke er noen automatikk i at manglende oversendelse av innehavers tilsvar i innsigelsessaken fører til at avgjørelsen vil kunne oppheves eller endres. [...] Vi anser forestående innsigelsessak for å være relativt godt opplyst ved at Patentstyret i sin avgjørelse har sett hen til nokså grundig argumentasjon fra begge parters side. Det er i denne saken også tale om en vanlig forvekselbarhetsvurdering mellom to varemerkeregistreringer. Slik sett vil vi allerede nå kunne signalisere at spørsmålet om eventuell omgjøring trolig er best egnet for behandling i Patentstyrets annen avdeling." Vi reagerte relativt skarpt på det siterte den 7. januar i e-posts form fordi ankefristen da nærmet seg raskt. Vi påpekte at det forelå et eklatant brudd på kontradiksjonsprinsippet, ettersom innsiger ikke var blitt gitt anledning til å imøtegå motpartens argumenter. Vi gjorde det også klart at når første avdeling bare kan oppheve/endre en avgjørelse "bare dersom den finner det klart at klagen vil føre frem" så kan ikke dette rette seg mot sakens realiteter, bare mot spørsmålet om hvorvidt klagen i seg selv (i dette tilfellet gjaldt den altså en etter vårt syn grov saksbehandlingsfeil) vil føre frem. Vi ble samme dag kontaktet av Styret per telefon der vi ble gjort oppmerksom på at 51 første ledd var å oppfatte som en "silingsregel", men at den ikke innebar at første avdeling kunne oppheve eller endre avgjørelsen på eget initiativ etter å ha blitt gjort oppmerksom på en saksbehandlingsfeil uten at det var inngitt formell klage til annen avdeling. Vi ber om at annen avdeling bekrefter denne tolkningen av regelen, da det her åpenbart er behov for en avklaring. Vi mottok senere samme dag en e-post fra Patentstyret der det heter: "Intensjonen med det som sies i avsnitt fire i vårt brev [som ovenfor sitert, vår bemerkning] var å forsikre innsiger om at Patentstyret har foretatt en grundig behandling av saken selv om vi ikke har tatt stilling til eventuelle kommentarer som innsiger måtte ha til innehavers tilsvar. Intensjonen var ikke å forhåndskonkludere rundt en eventuell klage til Annen avdeling eller å undergrave kontradiksjons-prinsippets betydning."

6 Annen avd. sak nr Vi kan ikke se at denne redegjørelsen endrer bildet i noen grad. Det går fortsatt klart frem at Patentstyret mener seg kompetent til å treffe en avgjørelse i en tvist uten å ha hørt den ene sidens syn på den andres argumenter. Om intensjonen ikke var å undergrave kontradiksjonsprinsippets betydning, så er det etter vårt syn likevel hevet over tvil at prinsippet er satt ettertrykkelig til side. Dersom tilsvaret for eksempel inneholdt referanser til irrelevant rettspraksis, benyttet tvilsomme rettskilder, eller benyttet uholdbare argumenter, så har det altså fått stå uimotsagt. Vi betviler i utgangspunkt ikke Styrets generelle kompetanse i varemerkesaker, men det må være relativt klart at dette er en feil som meget vel kunne fått betydning for resultatet. Vi minner også om at det under enhver omstendighet er kutyme at hver side får uttale seg (minst) to ganger hver i innsigelsessaker. Når dette ikke har skjedd i denne saken, innebærer det også et klart brudd på forvaltningens likebehandlingsprinsipp. Vi ber i lys av det som er sagt, om at Første avdelings avgjørelse kjennes ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil. Vi antar da at saksbehandlingen vil bli gjenopptatt og at vi vil bli gitt en alminnelig frist til å imøtegå argumentene i motpartens tilsvar. Dersom klagen basert på vår prinsipale påstand om saksbehandlingsfeil ikke skulle føre frem, ber vi om at dette brev subsidiært betraktes som en rettidig inngitt klage på resultatet. Vi mener at første avdeling har truffet en gal avgjørelse når den er kommet til at det ikke foreligger fare for forveksling mellom de to merkene som omfattes av innsigelsen. Dersom annen avdeling skulle avvise vårt prinsipale krav og ta saken opp til alminnelig klagebehandling i henhold til vårt subsidiære krav forbeholder vi oss retten til å inngi ytterligere dokumentasjon og argumenter, og vi ber i så fall om at det gis en frist for inngivelsen." Den 18. januar 2011 ble faktura pålydende gjeldende gebyr (avgift) for klage til Patentstyrets Annen avdeling utstedt og sendt til innsigers fullmektig, med betalingsfrist 21. februar Ved Annen avdelings brev av 19. januar 2011 er registreringshavers norske fullmektig oversendt gjenpart av innsigers klage, og med frist til den 19. mars 2011 for innsendelse av en eventuell imøtegåelse. Klagegebyret (klageavgiften) er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 8. februar 2011; innen fakturafristens utløp. I sin imøtegåelse av klagen, innkommet den 9. mars 2011, uttaler registreringshavers norske fullmektig:

7 Annen avd. sak nr "Vi viser til oversendelse av innkommet klage den 19. januar Så vidt vi kan se inneholder ikke klagen noe materielt i forhold til selve innholdet i avgjørelsen fra første avdeling. Det eneste som sies om det materielle, er at "første avdeling har truffet en gal avgjørelse når den er kommet til at det ikke foreligger fare for forveksling mellom de to merkene som omfattes av innsigelsen". Til dette vil innklagede svare at man mener at første avdeling har truffet en riktig avgjørelse hva gjelder forvekselbarhet. Dermed fastholdes tidligere anførsler og argumentasjon. Semantisk ulikhet. Når det gjelder kjennetegnslikhet, er innklagede ikke uenig i vurderingstemaet for dette. Det fremstår imidlertid som spekulativt å hevde at "[E]n ikke uvesentlig del av innkjøpene foretas av menn som har fått beskjed fra sine kvinner om hvilket merke de skal kjøpe, og når de da møter et merke som er så likt det andre, vil forveksling for kunne finne sted." Det finnes overhodet ingen holdepunkter for å legge vekt på det ovenfor nevnte, herunder er dette heller ikke en del av den rettslige vurderingen for hvorvidt to merker er forvekselbare. I tilfelle ville det ha like stor vekt å si at dette vil føre til en skjerpet oppmerksomhet fordi disse mennene er redde for å kjøpe gale produkter. Søkers merke består av de to ordene TRI-AKTILINE, med bindestrek mellom. Søkers merke er et engelsk ord; innsigers merke er ikke et ord på noe som helst språk så vidt vites. Innsigers merke består av ordet AKILEINE. Prefikset i søkers merke, kan muligens lede tankene hen på tallet "tre". Innsigers prefiks AKI- leder ikke tankene hen på noe som helst. Prefikset i søkers merke har altså ingen likheter med innsigers merke. Dersom man ser på ord nummer to i søkers merke AKTILINE mot innsigers merke AKILEINE, har heller ikke disse store likheter. Søkers annet merkeelement kan deles opp i AKTI- og -LINE. Elementet AKTIkan muligens være en forkortelse fro "aktiv", "aktiverende", "aktivitet" eller lignende. Innsigers prefiks AKI- har ingen lik betydning. Videre har søkers prefiks TRI ingen beskrivende karakter i forhold til elementet AKTILINE. Dermed vil det komme inn som en adskillende faktor semantisk sett. Det andre elementet -LINE leder selvsagt tankene hen til en "linje". Innsigers suffiks -LEINE har ingen lik betydning. Følgelig er merkene ulike semantisk sett. Visuell ulikhet. TRI-AKTILINE mot AKILEINE vil ikke være å forveksle visuelt sett. Dette skyldes både prefikset i søkers merke TRI, samt det forhold at søkers merke inneholder flere bokstaver og ulik sammensetning av disse i det andre elementet AKTILINE. Det er ikke korrekt slik innsigers fullmektig hevder at "begge ordene har åtte bokstaver" søkers merke har 12 elementer prefikset TRI, bindestrek og AKTILINE. Selv om elementet TRI kan være noe svakt, er det likevel et visuelt trekk ved merket som vil komme inn og skille merkene ad. Elementet TRI har ingen beskrivende karakter i forhold til elementet AKTILINE.

8 Annen avd. sak nr Fonetisk ulikhet. Merkene er svært ulike fonetisk sett. Søkers merke vil uttales "trai akti lain" eventuelt "tri akti lain". Derimot vil innsigers merke uttales "aki leine" slik det også er skrevet. Ettersom det ikke er et engelsk ord, i motsetning til søkers merke, vil man heller ikke forsøke å uttale det på noen annen måte. Det foreligger etter det ovenfor nevnte ikke risiko for forveksling blant den gjennomsnittlig velinformerte forbruker. Søkers registrering må dermed opprettholdes. Det tas forbehold om ytterligere anførsler og argumentasjon." Etter å ha konstatert at alle vilkårene for å behandle klagen var oppfylt, jf. varemerkelovens 50 og 51 annet ledd, tok Patentstyrets Første avdeling saken opp til ny vurdering i lys både av den innkomne klagen av 16. januar 2011 og motpartens imøtegåelse av 9. mars Den 6. mai 2011 konkluderte Første avdeling med at klagen ikke klart kunne føre frem, og fant derfor hverken å kunne oppheve eller endre sin tidligere beslutning av 16. november I sitt notat til Patentstyrets Annen avdeling utaler Første avdeling følgende: "Notat vedrørende klage til Annen avdeling. Vi viser til klage til Annen avdeling i ovennevnte varemerkesak. Første avdeling har vurdert klagen og finner det ikke klart at den vil føre frem etter varemerkeloven 51 annet ledd første punktum. Klagen oversendes derfor Annen avdeling, jf. varemerkeloven 51 annet ledd andre punktum. Når det gjelder klagers prinsipale påstand om saksbehandlingsfeil vil vi bemerke at Patentstyret har sett hen til argumenter fra begge parters side i sin avgjørelse. Både innsigers argumenter i innsigelsen datert og argumenter i tilsvaret fra innehaver datert er vurdert. Vi viser i denne forbindelse til varemerkeforskriften 24 hvor det heter at dersom merkehaveren gir tilsvar til innsigelsen avgjør Patentstyret om ytterligere skriftveksling mellom partene er nødvendig før saken tas opp til avgjørelse. Selv om det er vanlig praksis at partene får uttale seg to ganger hver i innsigelsessaker fremstod saken som godt opplyst da avgjørelse ble fattet, selv om avgjørelsen kun er basert på én uttalelse fra hver av partene. At innehavers tilsvar til innsigelsen ikke ble oversendt til innsiger for uttalelse før avgjørelse ble fattet, anses ikke som tilstrekkelig til at Patentstyrets første avdeling selv kan oppheve eller endre avgjørelsen etter bestemmelsen i varemerkeloven 51 annet ledd første punktum."

9 Annen avd. sak nr Sakens dokumenter er deretter oversendt Patentstyrets Annen avdeling for ordinær behandling av klagesaken. Registreringshavers uttalelse av 9. mars 2011 ble den 11. mars 2011 oversendt innsigers fullmektig til uttalelse, med svarfrist satt til torsdag den 12. mai Denne svarfristen ble senere suspendert i påvente av Første avdelings vurdering av klagen, og om denne må medføre at den tidligere beslutning av 16. november 2010 må oppheves eller må fastholdes. Registreringshavers uttalelse av 9. mars 2011, samt utskrift av Første avdelings notat av 6. mai 2011, er den 29. februar 2012 oversendt innsigers fullmektig til uttalelse, med svarfrist satt til onsdag den 4. april Den 30. mars 2012 innkommer følgende uttalelse fra innsigers fullmektig: "Vi viser til klage inngitt til Annen avdeling 16. januar 2011 samt til oversendelse av imøtegåelse/tilsvar fra Annen avdeling den 29. februar 2012 med svarfrist 4. april Som Annen avdeling vil huske ble klagen primært inngitt mot Første avdelings saksbehandlingsfeil. Vi er fortsatt av den oppfatning at Første avdelings vedtak skulle vært omgjort etter varemerkeloven 51 første ledd som anført i klagen, og vi ber nok en gang Annen avdeling ta stilling til spørsmålet ettersom det er behov for en avklaring. Vi gjentar for ordens skyld at Første avdelings avgjørelse prinsipielt er truffet på et sviktende grunnlag ettersom vi ikke ble gitt anledning til å kommentere motpartens tilsvar. Vi mener også at Første avdelings forsikring av at avgjørelsen er truffet på et tilstrekkelig godt grunnlag ikke er fyllestgjørende. Vi nevner i den forbindelse at det i Patentstyrets standardbrev i innsigelsessaker står uttrykkelig at hver part får anledning til å uttale seg to ganger. Saksbehandlingsfeilen har altså vært grov både i lys av hensynet til sakens opplysning og i lys av likhetsprinsippet. Det måtte derfor etter vårt syn være klart at klagen ville føre frem i henhold til varemerkeloven 51. Når det gjelder sakens realitet spørsmålet om fare for forveksling mellom TRI-AKTILINE og AKILEINE, viser vi til de argumenter som ble fremført i innsigelsen. Vi mener at Første avdeling har foretatt en gal vurdering av om hvorvidt merkene er egnet til å forveksles. Vi minner for ordens skyld om at det foreligger vareslagsidentitet, og at dette etter fast og sikker rett må få betydning for hvilken avstand som kan aksepteres merkene imellom. Det skal mot denne bakgrunn anføres at Patentstyret har lagt altfor stor vekt på forekomsten av orddelen TRI i søkers merke. TRI er som kjent et svært alminnelig prefiks som betyr "tre", og det gjenfinnes i ord som for eksempel trigonometri (som altså gjelder trekanter), triatlon (tre øvelser), trifokal og ikke minst trippel. Dette elementet er altså rent beskrivende for varer som for eksempel kan inneholde tre virkestoffer, tre ingredienser eller som kan ha tre ulike virkninger.

10 Annen avd. sak nr Selv om merker skal vurderes som en helhet er det sikker rett at man skal se bort fra et merkes beskrivende og ikke-distinktive elementer, eller at de i det minste skal tillegges helt underordnet vekt. Sammenligningen av ordelementene AKTILINE og AKILEINE er det redegjort for tideligere, det skal bare kort konstateres at både prefiks og suffiks er identiske, at begge består av 8 bokstaver og at de ulikhetene som foreligger således er "gjemt" i midten av et lengre ord. Det følger at merkene oppviser en høy grad av likhet både visuelt og fonetisk. Varene er identiske, det eldste merket nær er opptatt i det yngre, og når det eldste merket besitter i tillegg en høy grad av distinktivitet. Det anføres således at det foreligger en klar fare for forveksling. En forbruker som kjenner ord merket AKILEINE og støter på merket TRI- AKTILINE vil anta at dette er en variant av et AKILEINE-produkt med tilføyelsen TRI som beskrevet ovenfor. Han vil derfor legge til grunn enten at produktene stammer fra samme produsent eller i det minste at det foreligger et kommersielt felleskap mellom produsentene. Dette synet har også kommet til uttrykk i avgjørelsen truffet av OHIMs opposition division i tilsvarene sak mellom de samme aktører. Vedlagt følger en kopi av avgjørelsen oversatt til engelsk. Vi henleder spesielt Annen avdelings oppmerksomhet på vurderingen av merkelikheten. Vi nevner også at innsigelsesprosessene i OHIM er omfattende og at forvekselbarhetsspørsmålet underkastes en grundig vurdering. Vi ber således om at det søkte merket nektes registrering i Norge jf varemerkeloven 71 andre ledd jf 16 a. Dette brev i elektronisk til samt i tre eksemplarer ved ordinær styrepost." I sitt tilsvar, datert 30. april 2012, uttaler registreringshavers fullmektig: Vi viser til Patentstyrets brev av 2. april 2012 med oversendelse av imøtegåelse/tilsvar fra innsiger datert 30. mars For det første har vi ingen tilleggskommentarer vedrørende spørsmålet om saksbehandlingsfeil i Patentstyrets Første avdeling. Når det gjelder sakens realitet, vil vi på vegne av vår klient komme med våre avsluttende kommentarer og vedlegg. I spørsmålet om det foreligger forvekslingsfare mellom TRI-AKTILINE og AKILEINE, fastholdes det fra vår side at merkene ikke er til forveksling like og at Patentstyrets Første avdelings avgjørelse er korrekt. Når det gjelder innsigers anførsler vedrørende merkelementet «TRI», fastholder vi at

11 Annen avd. sak nr prefikset TRI i vår klients merke ikke har beskrivende karakter i forhold til elementet AKTILINE. I en forvekselbarhetsvurdering kan man derfor ikke se bort fra dette elementet i vurderingen av merket TRI-AKTILINE. Det er med interesse vi kan opplyse at det nylig er avsagt dom i en sak mellom de to partene i Frankrike, der blant annet spørsmålet om det foreligger forvekslingsfare mellom TRI-AKTILINE og AKILEINE ble berørt. Avgjørelse fra Cour D appel de Paris datert 11. april 2012 følger vedlagt. Når det gjelder visuelle og fonetiske forskjeller mellom merkene, kommenter retten oppsummeringsvis at likheter mellom merkene TRI-AKTILINE og AKILEINE på grunn av de felles syv bokstavene A, K, I, L, I, N og E i samme rekkefølge, overgås av følgende forskjeller: Visuelt: Merket AKILEINE består av 8 bokstaver mens merket TRI-AKTILINE består av to ord med henholdsvis 3 og 8 bokstaver. Prefikset TRI i merket TRI-AKTILINE gjenfinnes ikke i merket AKILEINE. Fonetisk: De første stavelsene A og TRI i merkene er forskjellige. Dette i tillegg til andre forskjeller bidrar til at merkene uttales forskjellig. Rytmen i merkene er også forskjellig, særlig grunnet tilstedeværelsen av bokstaven T i AKTILINE. De nevnte forskjellene vurderes til å oppfattes umiddelbart, og domstolen konkluderer med at merket TRI-AKTILINE ikke gjør inngrep i merket AKILEINE. Under henvisning til ovenstående og det som tidligere er anført i saken ber vi om at Annen avdeling fatter en avgjørelse der Første avdelings avgjørelse av 16. november 2010 stadfestes, slik at den internasjonale registreringen med virkning i Norge opprettholdes, jf. varemerkeloven 71 tredje ledd. Ved Annen avdelings brev av 7. mai 2012 er registreringshavers innlegg av 30. april 2012 oversendt innsigers fullmektig til orientering. Fullmektigen ble samtidig orientert om at saken er deretter besluttet tatt opp til behandling og avgjørelse i Annen avdeling på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til et annet resultat enn Første avdeling. I foreliggende sak anfører innsigeren i sin klage prinsipalt at Første avdelings avgjørelse må oppheves på grunn av saksbehandlingsfeil. Saksbehandlingsfeilen skulle bestå i at innsigeren

12 Annen avd. sak nr ikke fikk anledning til å uttale seg om registreringshaverens tilsvar før Første avdeling traff sin avgjørelse. Annen avdeling er enig med innsigeren i at det ble begått en saksbehandlingsfeil, men ser det ikke som nødvendig av den grunn å oppheve avgjørelsen. Innsigeren har i forbindelse med klagebehandlingen fått anledning til å imøtegå registreringshaverens synspunkter, og Annen avdeling har derfor et tilstrekkelig grunnlag for å treffe realitetsavgjørelse i saken. Til innsigerens synspunkter på tolkningen av varemerkelovens 51 annet ledd, som gir Første avdeling kompetanse til å oppheve eller endre sin avgjørelse hvis den finner det klart at klagen vil føre frem, vil Annen avdeling bemerke at denne bestemmelsen ikke åpner for en fornyet og fullstendig realitetsvurdering av saken. Hensikten med bestemmelsen er at Første avdeling skal kunne sile ut en del opplagte saker før Annen avdeling begynner sin behandling av klagen, se Ot. prp. nr. 98 ( ) side 78. Det er heller ikke adgang til å påklage en avgjørelse etter 51 annet ledd særskilt, se den uttømmende listen over klagegrunnlag i 49, jf. paragrafens siste ledd. Bestemmelsen i 49 annet ledd retter seg åpenbart mot Første avdelings materielle avgjørelse av en innsigelsessak. Når det gjelder innsigelsessakens realitet, er Annen avdeling kommet til et annet resultat enn Første avdeling. Etter varemerkelovens 70 første ledd, jf. tredje ledd, skal et internasjonalt registrert varemerke ikke gis virkning i Norge dersom merket ikke kunne ha vært registrert her i riket på grunn av bestemmelsene i 16. Etter 16 bokstav a), jf. 4 første ledd bokstav b), kan et varemerke ikke registreres dersom det er egnet til å forveksles med et varemerke som har vern eller virkning i Norge fra en tidligere dag. Forvekselbarhet forutsetter en viss grad av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet. De to elementene kan ikke vurderes separat. Det skal foretas en helhetsvurdering hvor både vareslagsog kjennetegnslikheten spiller inn, jf. høyesterettsdommen i Rt s. 1988, NIR 1999 s. 739 (COSMICA) og 2. avd. kj. 6747, NIR 2000 s. 91 (CONDIS), samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabel v. Puma (Sml s. I-6191) og C-39/97 Canon v. Metro-Goldwyn- Mayer (Sml s. I-5507). Hvis varene eller tjenestene retter seg mot flere omsetningskretser, må risikoen for forveksling i begge eller alle omsetningskretser tas i betraktning, jf. avgjørelsen i sak C-412/05 Alcon v. Biofarma (Sml s. I-3569). Vurderingstemaet er om gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller

13 Annen avd. sak nr komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt s («pascal søtt & salt»), samt Sabel v. Puma og Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Han vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler hver for seg, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker (Sml s. I-4529), og han må normalt stole på det ufullstendige bilde av merkene som han har i erindringen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-342/97 Lloyd v. Klijsen (Sml s. I-3819). Det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere, alt etter hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvorledes de omsettes. I den foreliggende sak er begge varemerkene registrert for blant annet kosmetikk. Vareidentitet tilsier en nokså streng vurdering av kjennetegnslikheten, i den forstand at det kreves større avstand mellom kjennetegnene enn om vareslagene hadde vært ulike. Varene omsettes bl.a. til alminnelige sluttbrukere, og det kan ikke legges til grunn at det foreligger en høy grad av merkebevissthet som i nevneverdig grad kan bidra til å motvirke forvekslingsrisiko. Ved vurderingen av kjennetegnslikheten må det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet. Selv om det skal foretas en helhetsvurdering, kan det være tilstrekkelig med likhet i ett element, hvis dette utgjør en selvstendig og særpreget del av merkene, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-120/04 (THOMSON LIFE), premiss 35, se også Høyesteretts avgjørelse i Rt s («pascal søtt & salt»), særlig avsnitt 64. Gjenstand for vurderingen er ordmerkene TRI-AKTILINE og AKILEINE. Etter Annen avdelings oppfatning ligger elementet AKTILINE i det internasjonalt registrerte merke, meget nær AKILEINE, såvel fonetisk som visuelt, og dette skaper et klart likhetstrekk mellom merkene. Annen avdeling er uenig i at det er grunnlag for å dele opp ordene slik Første avdeling har gjort. AKTILINE og AKILEINE er etter Annen avdelings syn svært like og fremstår begge som fantasiord. Spørsmålet er da om AKTILINE utgjør et selvstendig element i det registrerte merket, og om tilføyelsen av TRI skaper tilstrekkelig avstand mellom merkene. Etter Annen avdelings syn fremstår AKTILINE som et selvstendig element. TRI har et visst deskriptivt preg og kan gi inntrykk av at produktet består av tre ingredienser, har tredobbelt effekt e.l. Det antas derfor at

14 Annen avd. sak nr gjennomsnittsforbrukeren lett vil oppfatte TRI-AKTILINE som en variant av AKILEINE. Forvekslingsrisiko etter varemerkelovens 16 bokstav a), jf. 4 første ledd bokstav b) og 70, anses således å foreligge, og registreringen må derfor oppheves. Det avsies slik kjennelse: Den internasjonale varemerkeregistreringen skal ikke ha virkning i Norge. Jørgen Smith (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Are Stenvik (sign.)

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7662 Søkn. nr. 2003 07887 Innehaver: Dynea OY, Helsingfors, Finland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 26. februar 2008 Foreliggende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7690 Reg. nr. 224 131 Søknad nr. 2002 02909 Innehaver: Firmenich SA, Genève, Sveits Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Pharma Nord ApS, Vejle, Danmark

Detaljer

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker.

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7553 Reg. nr. 216 768 Søknadsnr. 2002 03449 Søker / Innehaver: Aktieselskabet af 21. november 2001, Brande, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Innsiger:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7799 Søknadsnr. 2005 06310 Søker: STI-Tool AB, Hyssna, Sverige Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7856 Søknadsnr. 2002 00846 Søker: Boston Scientific Ltd, St. Michael, Barbados Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 29. mars 2010

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7828 Reg. nr. 232 767 Søknadsnr. 2005 09684 Søker/Innehaver: Cubus AS, Billingstad Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: B-Young A/S, Kolding, Danmark Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7954 Reg.nr. 243 741 Søknadsnr. 2006 13609 Søker / innehaver: Dermanor AS, Billingstadsletta 83, 1396 Billingstad Fullmektig: Advokatfirmaet Hodneland & Co DA,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7657 Int. reg. nr. 795 030 Nasj. ref. nr. 2003 01488 Innehaver: Wella AG, Darmstadt, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

17/ oktober Monster Energy Company Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ oktober Monster Energy Company Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00060 11. oktober 2017 Klager: Representert ved: Monster Energy Company Zacco Norway AS Innklagede: Kannestein AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7861 Reg. nr. 232 105 Søknadsnr. 2005 07097 Søker/Innehaver: La Baronia de Turis Coop V., Turis (Valencia), Spania Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7668 Patentstyrets ref. nr. OP 2006/00063 Reg. nr. 0820401 Søknad nr. 200403186 Int. reg. dato: 2003.12.23 Prioritet: 2003.10.31 (740522 BX) Registreringshaver:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7885 Reg.nr. 235 243 Søknadsnr. 2006 02403 Søker / innehaver: Pharmalogica AS, Postboks 77 Smestad, 0377 Oslo Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg,

Detaljer

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180 Klager: Kimberly-Clark Worldwide Inc. Representert ved: Zacco Norway AS Innklagede: Imran Hussain, Rizana Hussain, Maariah Hussain, Danyaal Hussain, Zahra Hussain

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden om registrering av ordmerket "RMIX" som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 26. mars 2008, med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknaden om registrering av ordmerket RMIX som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 26. mars 2008, med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8087 Reg. nr. 246551 Søknadsnr. 200803958 Registreringshaver: Noravind Strikkefabrikken på kaia AS, 9595 Sørvær Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312)

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7675 Reg. nr. 223 662 Søknad nr. 2003 00312 Søker: Diamant Bor Xpert Norge AS, Oslo Innsiger: Diamant Boart SA, Brüssel, Belgia Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Martell

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

17/ oktober Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS. Novartis AG Zacco Norway AS

17/ oktober Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS. Novartis AG Zacco Norway AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00041 11. oktober 2017 Klager: Representert ved: Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS Innklagede: Representert ved: Novartis AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069 Klager: Redd Barna Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Thomas

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Overprøvingsnr: TMADM0000065 Deres ref.: Ole Marthon Granberg Varemerke: (figurmerke) Registreringsnr: 255424 Sønadsnr.: Innehaver: 200905949 Granberg

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7766 Reg. nr. 227 341 Søknadsnr. 2004 04849 Søker / Innehaver: Nordic Fitness AS, Drammen Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo [Innsiger 1: Icon IP Inc., Logan,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8007 Reg.nr. 246373 Søknadsnr. 200802899 Søker / innehaver: Ocean Nutrition Canada Ltd, 101 Research Drive, NSB2Y4T6 Dartmouth, Nova Scotia, Canada Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7664 Int. reg. nr. 813 560 Nasj. ref. nr. 2003 11676 Innehaver: Supremo Shoes & Boots Handels GmbH, Pirmasens, Tyskland Innsiger: Wolverine Outdoors Inc., Rockford,

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904)

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8036 Reg. nr. 243447 Søknadsnr. 200710904 Søker / innehaver: Chica AS, Helgerudgården, Rådmannhalmrastsvei 9, 1301 Sandvika Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS,

Detaljer

PROTOKOLL. Duftprodukter til innendørsbruk, pot pouri, parfymevarer, desinfeksjonspreparater, deodoranter (til personlig bruk), romoppfriskere.

PROTOKOLL. Duftprodukter til innendørsbruk, pot pouri, parfymevarer, desinfeksjonspreparater, deodoranter (til personlig bruk), romoppfriskere. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7681 Søknadsnr. 2001 08121 Søker: Reckitt Benckiser (Scandinavia) AS, Bagsværd, Danmark Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. april

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8023 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 051 Begjæringen gjelder: Ad Fontes Medier AS, Grubbegata 4 6, 0179 Oslo Foretakets org. nr. 985 306 524 Fullmektig: Advokatfirmaet

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr. 7613 Varemerkesøknad nr. 2003 02167 Søker: Kraftinor AS, Narvik Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Actio-Lassen AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 12.

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree AVGJØRELSE Sak: 16/00189 Dato: 27. mars 2017 Klager: Lash Bar Katrine Carlie Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Grethe Jorunn Norvoll Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7970 Reg.nr. 245188 Søknadsnr. 200801111 Registreringshaver: Tunework AS, Inkognitogata 2, 0258 Oslo, Norge Innsiger: Moods of Norway DA, Postboks 344, 6781

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 240873 (200703414)

PROTOKOLL. Reg. nr. 240873 (200703414) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8030 Reg. nr. 240873 Søknad nr. 200703414 Registreringshaver: Tadeusz Ogrodnik TROPICAL, ul. Wolnosci 69, 41-500 Chorzów, Polen Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8083 Patentstyrets ref. nr. OP 2010/00076 Søknad. nr. 200711935 Søker: Electronic Charts Centre AS, Postboks 60, 4001 Stavanger Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7760 Int. reg. nr. 785 764 Nasj. ref. nr. 2002 08899 Innehaver: Franz Stadler, Moosgasse 73, A-5350 Strobl am Wolfgangsee, Østerrike Innsiger: Scandinavian Airlines

Detaljer

AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081 Klager: Creative Nail Design Inc Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tove Aas

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202)

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7556 Reg. nr. 216 978 Søknadsnr. 2002 03202 Innehaver: Kurtsan Food, Kurtsan Gida Tarim Urunleri Ithalat Ihracat San Ve Tic Ltd Sti, Izmir Yolu Uzeri, Tyrkia

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt og registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt og registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7371 Reg. nr. 201 827 Varemerkesøknad nr. 1999 09238 Søker / Innehaver: Norsk Rikskringkasting AS, Oslo Innsiger: Tidnings Aktiebolaget Metro, Stockholm, Sverige

Detaljer

16/ mai Debonair Trading Internacional Lda Bryn Aarflot AS. L oreal Zacco Norway AS

16/ mai Debonair Trading Internacional Lda Bryn Aarflot AS. L oreal Zacco Norway AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00159 29. mai 2017 Klager: Representert ved: Debonair Trading Internacional Lda Bryn Aarflot AS Innklagede: Representert ved: L oreal Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

PROTOKOLL. Ved søknadens innlevering den 2. april 2003 inngikk følgende varer i varefortegnelsen:

PROTOKOLL. Ved søknadens innlevering den 2. april 2003 inngikk følgende varer i varefortegnelsen: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7711 Varemerkesøknad nr. 2003 03176 Søker: Nikken International Inc., Irvine, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/ Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS

AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/ Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/00146 Klager: Miquel Y Costas & Miquel SA Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS Innklaget: Shenzhen Smok Technology Co. LTD Klagenemnda for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8090 Reg. nr. 249333 Søknadsnr. 200812926 Registreringshaver: Hardangertun Eigedom AS, Hardangertun, 5780 Kinsarvik Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 220404 (200301646) Nevnte varemerke er registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 220404 (200301646) Nevnte varemerke er registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7628 Reg. nr. 220 404 Søkn. nr. 2003 01646 Søker / Innehaver: Carabao Tawandang Co Ltd, Bangkok, Thailand Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Sandnes Innsiger:

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 247903 (200808755)

PROTOKOLL. Reg. nr. 247903 (200808755) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8185 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00117 Reg. nr. 247903 Søknads nr. 200808755 Registreringshaver: Pally Holland BV, Galvanibaan 12, 3439MG Nieuwegein, Nederland

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116)

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7324 Reg. nr. 206 087 Varemerkesøknad nr. 2000 00116 Innehaver: Sigrid T. Lindkjølen, Kongsberg (tidl. innehaver: Moscus AS, Slependen) Innsiger: BUM Equipment

Detaljer

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043 Klager: Punch Industries Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083 Klager: Nordic Naturals Inc Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7902 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 034 Begjæringen gjelder: Aker mur og tre AS, Ivar Knutsons vei 42, 1161 Oslo Foretakets org. nr. 991 718 400 Fullmektig:

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Anne Cathrine Haug-Hustad

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Anne Cathrine Haug-Hustad AVGJØRELSE Sak: 16/00209 Dato: 6. februar 2017 Klager: Representert ved: SureID, Inc. Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8080 Søknad. nr. 200816327 Søker: The Gillette Company, One Gillette Park, MA02127 Boston, Massachusetts, USA (tidl. The Gillette Company, Prudential Tower Building,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Søker: Carpark AB, Stockholm, Sverige Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7893 Søknad. nr. 2005 04335 Innehaver: Sigurd Li, Postboks 472, 1601 Fredrikstad Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 8.

Detaljer

AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/00198 Klager: Tanaco Danmark A/S Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad

Detaljer

17/ mars Swedish Oat Fiber AB Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ mars Swedish Oat Fiber AB Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00003 9. mars 2017 Klager: Representert ved: Swedish Oat Fiber AB Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark

Detaljer

AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075 Klager: Stiftelsen Oslo Hospital Representert ved: Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8135 Varemerkesøknad nr. 200814913 Prioritet: 2008.11.26 - Sveits (64512/08) Søker: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 Cincinnati,

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8015 Reg. nr. 229 957 Søknad nr. 2004 12613 Registreringshaver: Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque,

Detaljer

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135 Klager: Regatta AS Representert ved: Gram Hambro & Garmann Advokatfirma AS Innklagede: Reebok International Ltd Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO om utpekning av Norge av 28. juni 2007 omfattet følgende varer:

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO om utpekning av Norge av 28. juni 2007 omfattet følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8144 Int. reg. nr. 0924729 Nasj. ref. nr. 200707407 Int. reg. dato: 2007.02.26 Registreringshaver: Sociedad Anómina Damm, Calle Rosello 515, 08025 Barcelona,

Detaljer

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8033 (tidl. 7720) Varemerkesøknad nr. 2003 08302 Søker: Norsk Tipping AS, Hamar Fullmektig: Tenden Advokatfirma ANS, Postboks 423, 3201 Sandefjord (tidl. Bryn

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7752 Varemerkesøknad nr. 2002 10571 A (avdelt fra søknad nr. 2002 10571) Søker: Posten Norge AS, Oslo Fullmektig: Bull & Co Advokatfirma AS, Oslo [Protector

Detaljer

AVGJØRELSE 13. februar 2015 Sak VM 14/052. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 13. februar 2015 Sak VM 14/052. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 13. februar 2015 Sak VM 14/052 Klager: Smith & Nephew Inc Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tove Aas Helge

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7960 Int. reg. nr. 0913175 Nasj. ref. nr. 200702556 Registreringshaver: Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500 Shingai, Iwata-shi Shizuoka-ken, Japan (tidl:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

AVGJØRELSE 30. november 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 30. november 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 30. november 2016 Sak 16/00035 Klager: Taxisentralen i Bergen AS Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund

Detaljer

AVGJØRELSE 12. september 2016 Sak 2016/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. september 2016 Sak 2016/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. september 2016 Sak 2016/00036 Klager: Estee Lauder Cosmetics Ltd. Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

17/ juni Estee Lauder Cosmetics Ltd. Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ juni Estee Lauder Cosmetics Ltd. Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00029 7. juni 2017 Klager: Representert ved: Estee Lauder Cosmetics Ltd. Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore

Detaljer

AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/00015 Klager: Monster Energy Company Representert ved: Zacco Norge AS Innklaget: Dassault Wine Estates Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

17/ april Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ april Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00026 19. april 2017 Klager: Representert ved: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk.

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7724 Varemerkesøknad nr. 2004 11645 Søker: DakoCytomation Denmark A/S, Glostrup, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

17/ april Just Fabulous Inc Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ april Just Fabulous Inc Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00009 26. april 2017 Klager: Representert ved: Just Fabulous Inc Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tove Aas

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7922 Int. reg. nr. 899 328 Søknad nr. 2006 12097 Innehaver: Unilever N.V., Rotterdam, Nederland Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo

Detaljer

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/063. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/063. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/063 Klager: Heraeus Madical GmbH Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 254088 (200910870)

PROTOKOLL. Reg. nr. 254088 (200910870) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8194 Reg. nr. 254088 Søknad nr. 200910870 Innehaver: Jan Christian Warloe, Blekenberg 55, 5055 Bergen Innsiger: Terje Formoe, Slottsquartalet, Tordenskjoldsgate

Detaljer

AVGJØRELSE 17. november 2015 Sak VM 15/072. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 17. november 2015 Sak VM 15/072. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 17. november 2015 Sak VM 15/072 Klager: CCS Healthcare AB Representert ved: L-O Lundquist Patentbyrå AB Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm,

Detaljer

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 avdeling Annen PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7744 Reg. nr. 229 118 Varemerkesøknad nr. 2004 12618 Søker / Innehaver: Trontek AS, Trondheim Innsiger: Jotron Electronics AS, Tjodalyng Fullmektig: Norsk Patentbyrå

Detaljer

PROTOKOLL. Nevnte varemerke er registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Nevnte varemerke er registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7568 Reg. nr. 207 945 Varemerkesøknad nr. 2000 14006 Innehaver: Delta Lingerie, Cachan, Frankrike Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Innsiger: The Tea Board of

Detaljer

17/ mars Lash Bar Katrine Carlie Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ mars Lash Bar Katrine Carlie Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00002 27. mars 2017 Klager: Representert ved: Lash Bar Katrine Carlie Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund

Detaljer

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Amund Grimstad

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Amund Grimstad AVGJØRELSE Sak: 16/00206 Dato: 6. februar 2017 Klager: Representert ved: Precis Digital Holding AB Advokatfirma Ræder DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Anne Cathrine Haug-Hustad og Tove Aas Helge

Lill Anita Grimstad, Anne Cathrine Haug-Hustad og Tove Aas Helge AVGJØRELSE Sak: 16/00211 Dato: 2. mars 2017 Klager: Representert ved: FCA US LLC Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Anne Cathrine Haug-Hustad

Detaljer

AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182 Klager: easygroup IP Licensing Ltd Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Innklagede: Easybring AS Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 19. januar 2009; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 19. januar 2009; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8055 Reg. nr. 248702 Søknadsnr. 200811731 Søker / innehaver: Sprell Levende AS, Arne Garborgs vei 37, 1472 Fjellhamar Fullmektig: Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7849 Søknadsnr. 2006 02994 Søker: RMC of Illinois Inc., Philadelphia, Pennsylvania, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. mai

Detaljer

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 13. desember 2007 om at Norge var utpekt som land merket ønskes vernet i, omfattet følgende varer:

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 13. desember 2007 om at Norge var utpekt som land merket ønskes vernet i, omfattet følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8092 Int. reg. nr. 0851826 Nasj. ref. nr. 200715339 Registreringsdato: 2005.03.24 Etterf. utpekning: 2007.11.20 Notifikasjonsdato: 2007.12.13 Registreringshaver:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7917 Reg. nr. 235 811 Søknadsnr. 2006 03450 Innehaver: Morse Automotive Corp., Chicago, Illinois, USA Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes

Detaljer

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode:

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7812 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 004 Begjæringen gjelder: Invenia Holding AS, Trondheim Foretakets org. nr. 991 982 612 Fullmektig: Advokatkontoret Nordenfjeldske

Detaljer

17/ april Daimler AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ april Daimler AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00020 4. april 2017 Klager: Representert ved: Daimler AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7848 Reg. nr. 236 591 Søknadsnr. 2006 07064 Søker / innehaver: Mikaela Hansson, Romsdalsgt. 2, 0556 Oslo Innsiger: Comercial Farlabo España SL, Madrid, Spania

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 801052 (200304910) Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 801052 (200304910) Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7707 Int. reg. nr. 801 052 Nasj. ref. nr. 2003 04910 Innehaver: Marker International GmbH, Baar, Sveits Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Innsiger: Wolverine

Detaljer

16/ mars Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg

16/ mars Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00214 8. mars 2017 Klager: Representert ved: Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark

Detaljer

AVGJØRELSE 26. mars 2014 Sak VM 13/126. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. mars 2014 Sak VM 13/126. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. mars 2014 Sak VM 13/126 Klager: Eaton Industries (Austria) GmbH Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028 Klager: SEB Kort AB Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Margrethe Lunde og Tove

Detaljer