Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse"

Transkript

1 Vår ref.: OP2012/00155 Registreringsnr.: Saksnr.: Varemerke: The thief Innehaver: LASSE RØSSLAND Innehavers fullmektig: Advokatfirma Ræder DA Innsiger: Nordic Choice Hotels AS Innsigers fullmektig: Ro Sommernes Advokatfirma DA Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse Patentstyret har truffet følgende: AVGJØRELSE 1 Lasse Røssland, Oslo, leverte 14. juli 2011 inn ordmerket The thief for registrering. Merket ble registrert 2. desember 2011 med registreringsnummer , og ble kunngjort i Norsk varemerketidende 12. desember 2011 med følgende varefortegnelse: Klasse 36 Klasse 43 Klasse 44 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. I innsigelsesperioden kom det inn innsigelse fra Nordic Choice Hotels AS, Oslo, med Ro Sommernes Advokatfirma DA, Oslo, som fullmektig. Innsigelsen er begrunnet med at det registrerte merket er egnet til å forveksles med et varemerke som innsiger hadde tatt i bruk før innehaver og at innehaver kjente til denne bruk da søknaden om registrering ble inngitt, slik at leveringen må anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk, jf. varemerkeloven 16 bokstav b. På dette grunnlag har innsiger også krevet at registreringen skal overføres etter varemerkeloven Avgjørelsen kan skriftlig påklages til Klagenemnda for industrielle rettigheter. Se varemerkeloven 49 og 50. Klagefrist: Klage må være innkommet til Patentstyret innen to måneder etter den dato avgjørelsen ble sendt til klageren. Se varemerkeloven 50. Vedrørende innlevering og innbetaling, se forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter (av dato 1. april 2014).

2 Innehaver har under innsigelsesbehandlingen oppnevnt Advokatfirma Ræder DA, Oslo, som fullmektig. Når det gjelder partenes anførsler, vises det til sakens dokumenter. Patentstyrets vurderinger: For at innsigers merke skal være registreringshindrende etter varemerkeloven 16 bokstav b, må innsigers og innehavers merker for det første være egnet til å forveksles i den alminnelige omsetningen, jf. varemerkeloven 4 første ledd bokstav b. Videre må innsigers varemerke ha vært tatt i bruk før søkeren tok i bruk sitt varemerke, og fortsatt være i bruk, samt at søkeren må ha kjent til innsigers bruk ved innleveringen av sin søknad. Det kreves til slutt at innleveringen av søknaden må anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk. Egnet til å forveksles Innsiger hevder at merket The Thief er tatt i bruk for hotell- og restaurantvirksomhet. Kravet om at det må foreligge risiko for forveksling er dermed oppfylt for innehavers registrering for tjenestene i klasse 43. Tjenestene som er angitt i klasse 36 og 44 anses ikke som likeartet, og det foreligger dermed ikke risiko for forveksling for disse tjenestene, jf. varemerkeloven 4 første ledd bokstav b. Tatt i bruk som kjennetegn Hovedregelen i varemerkeloven er at rett til varemerke oppnås ved registrering i varemerkeregisteret eller ved innarbeidelse, jf. varemerkeloven 3. I så måte representerer varemerkeloven 16 bokstav b et unntak fra denne hovedregelen. Denne bestemmelsen handler om hensynet «til eldre varekjennetegn som verken er registrert eller innarbeidet og som dermed ikke har oppnådd rettsvern som varemerker etter 1 og 3 men som bare er tatt i bruk.», jf. Lassen/Stenvik: Kjennetegnsrett s Den sentrale problemstillingen blir om innsiger har tatt sitt merke «i bruk som et kjennetegn for varene eller tjenestene», jf. varemerkeloven 16 bokstav b. Innsigers fullmektig har anført at innsiger har tatt kjennetegnet i bruk i lovens forstand. De var forbi den interne utviklingsprosessen da de rettet seg mot markedet med navnetesten i juni Det er i denne sammenheng vist til forarbeidene til foretaksnavneloven, Ot.prp. nr. 50 ( ). Innehavers fullmektig har anført at innsiger ikke har tatt kjennetegnet i bruk og vist til at forberedelse til bruk ikke er tilstrekkelig, jf. Lassen/Stenvik: Kjennetegnsrett s. 165 flg. Ordlyden i varemerkeloven 16 bokstav b, «tatt i bruk som et kjennetegn for varer eller tjenester», tilsier at merkebruken må ha kommet til utrykk overfor markedet som tjenesteytelsen retter seg mot. Dette underbygges av varemerkeloven 4 tredje ledd som gir en eksemplifisering av hva som kan regnes som bruk. Her angis under bokstav b «å tilby eller levere tjenester under tegnet». Uttrykket «tatt i bruk» ble vurdert av Høyesterett i avgjørelsen inntatt i Rt s. 1473, Livbøye, premiss 30 flg. Det vises her til følgende uttalelse: «Det ligger da implisitt i begrepet at varemerket er ment å skulle virke i en markedssammenheng, det vil si overfor en relevant kundekrets. Når loven lar det være avgjørende hvem som først har tatt varemerket «i bruk», så er det bruk i en slik sammenheng som må være avgjørende.» Premiss 31. «Det kan neppe stilles særlige krav til hyppigheten av den førstnevnte bruken av symbolet som varemerke så lenge det kan påvises at det faktisk har vært benyttet i markedssammenheng som et identifikasjonskjennetegn for virksomhetens varer eller tjenester.» Premiss 33. Sentralt i premiss 33 er at kjennetegnet «faktisk har vært benyttet i markedssammenheng». Side 2

3 I premiss 37 og 38 fremgår det at bruk som i hovedsak gjelder interne forhold i selskapet ikke kan regnes som bruk i lovens forstand. I juridisk teori fremgår det i Lassen/Stenvik: Kjennetegnsrett s. 165 flg: «Dette innebærer for det første at kjennetegnet må ha vært brukt som kommunikasjonsmiddel for innehaver overfor markedet. At det er gjort forberedelser til bruk er i utgangspunktet ikke nok» Dette rettskildebildet gir klart uttrykk for at unntaket i varemerkeloven 16 bokstav b, kun kommer til anvendelse der kjennetegnet er benyttet i markedssammenheng som et kommunikasjonsmiddel overfor den omsetningskretsen tjenesten retter seg mot. Det må med andre ord ha vært en utadrettet markedsføringsaktivitet for at bestemmelsens vilkår skal kunne anses som oppfylt. Patentstyret kan i denne saken ikke legge avgjørende vekt på uttalelsen i forarbeidene til foretaksnavneloven, jf. Ot.prp. nr. 50 ( ). Denne uttalelsen gjelder hensynene bak en utvidende tolkning av hovedregelen i foretaksnavneloven om at retten til foretaksnavn oppnås ved blant annet ibruktakelse. De samme hensynene vil ikke ha samme vekt når man skal vurdere å tolke en unntaksregel utvidende i varemerkeloven. I denne vurderingen er det også lagt vekt på at tilsvarende uttalelser ikke er tatt inn i forarbeidene til varemerkeloven og juridisk teori som er av nyere dato. Patentstyret kan imidlertid ikke utelukke at det rent unntaksvis kan foreligge sterke reelle hensyn som tilsier at bestemmelsen også skal få anvendelse før merket er tatt i bruk. Et slikt tilfelle kan tenkes der det er hevet over enhver tvil at en part har kjent til de omfattende forberedelsene og så tilegnet seg merket med den hensikt å skape en forhandlingssituasjon. Dette er derimot ikke tilfellet i denne saken hvor en eventuell ond tro må baseres på en sannsynlighetsanalyse av indisier. Når det gjelder omfanget av bruk etter varemerkeloven 16 bokstav b, kreves det ikke en omfattende bruk slik som ofte kreves for innarbeidete varemerker etter varemerkeloven 3 tredje ledd. Det er tilstrekkelig at det er foretatt et minimum av kjennetegnsbruk overfor omsetningskretsen. Forut for en slik ibruktakelse foreligger det derimot normalt ikke vern etter varemerkeloven. Dette innebærer at en part som er i en forberedende prosess har en risiko for at merket, ved å vente for lenge med å registrere merket i varemerkeregisteret, kan bli registrert av andre. Dette gjelder særlig i de tilfellene der man velger å foreta eksterne undersøkelser av navneforslaget til kontaktnett bestående av kunder, kontakter i reisemagasiner og journalister (brev av 13. mars 2013 bilag 1). I slike situasjoner øker faren for at andre, gjennom lekkasje av hemmelig informasjon, kan skaffe seg tilgang til varemerket ved å registrere det. Spørsmålet blir så om bruken som innsiger har vist til kan anses som «tatt i bruk» i lovens forstand. Innsigers fullmektig har vist til at innsiger i forbindelse med konseptutviklingen våren 2011 foretok flere markedsundersøkelser for å få respons på konsept og navnevalg. I denne forbindelse er det dokumentert at innsiger sendte en e-post 1. juli 2011 til et utvalg av Nordic Choice Club-medlemmer. Av emnefeltet og innholdet er det klart at det er snakk om en test av navn. Det fremgår videre av e-posten at arbeidet fremdeles var «på skissestadiet ennå» og at hotellnavnet ikke «er endelig avgjort og heller ikke offentlig ennå». Det fremgår videre at det forutsettes at testen er sendt ut til et begrenset nettverk og at det ikke er ment for andre, «og setter pris på om du ikke sprer dette videre». Pressemeldingen som viser utadrettet bruk er først sendt ut 2. desember 2011 (innsigelse av 12. mars 2012 bilag 1). Etter Patentstyrets syn kan ikke en navnetest sendt ut til et begrenset nettverk anses som anvendelse av et kjennetegn som et kommunikasjonsmiddel overfor omsetningskretsen. En test av et navn kan ikke anses som en markedsføring av hotell- og restauranttjenestene ovenfor markedet. Informasjonen i e-posten som er gjengitt i forrige avsnitt gir da også klare indikasjoner på at arbeidet fremdeles var på forberedelsesstadiet. I intervju til Dagens Næringsliv 29. desember 2012 uttaler innsigers advokat «Vi drømte ikke om at noen ville gå Side 3

4 å registrere det før vi hadde tatt den endelige beslutningen,» i. Når anførslene og dokumentasjonen vurderes i sin helhet kan vi ikke se at innsiger har tatt merket i bruk slik varemerkeloven 16 bokstav b forutsetter, før søknaden ble innlevert. Dokumentasjonen gir ganske klart utrykk for at innsiger fremdeles var i en utviklingsprosess forut for lanseringen av kjennetegnet på markedet. Da et av de kumulative vilkårene ikke er oppfylt, er det ikke nødvendig å foreta en vurdering av de øvrige vilkårene i bestemmelsen. Konklusjon: Innsiger har ikke dokumentert at kjennetegnet var tatt i bruk ved søknadens innlevering. *** Da kravet etter varemerkeloven 16 bokstav b ikke har ført frem, kan heller ikke kravet om overføring etter varemerkeloven 28 tas til følge. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det registrerte merket ikke krenker en annens rett ved at innsiger på søknadstidspunktet ikke har tatt merket i bruk i den alminnelige omsetningen, jf. varemerkeloven 16 bokstav b. Registreringen skal ikke overføres etter varemerkeloven 28. Innsigelsen blir dermed å forkaste, jf. varemerkeloven 29 annet ledd. Beslutning: Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven 29 annet ledd. Tord Hestenes Thomas Hvammen-Nicholson Siri Katrine Steudel Side 4

5 i Side 5

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0829013 (200408047)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0829013 (200408047) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7946 Int. reg. nr. 0829013 Nasj. ref. nr. 200408047 Prioritet: 2004.04.20 - DK VA 2004 01599 Registreringshaver: TrygVesta A/S, Ballerup, Danmark (tidl. Tryg

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7684 Varemerkereg. nr. 216 973 Varemerkesøknad nr. 2002 00938 Søker / Innehaver: Hans Jørgen Lysglimt, Fredrikstad Innsiger: Økonomisk Rapport AS, Oslo Fullmektig:

Detaljer

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8025 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 044 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Brækhus, Arbins gate 7, 0253 Oslo Foretakets org. nr. 994 414 143 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 235793 (200603446)

PROTOKOLL. Reg. nr. 235793 (200603446) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8082 Reg. nr. 235793 Søknad nr. 200603446 Registreringshaver: DVD Holding AS, Lønningsvegen 2, 5258 Blomsterdalen Fullmektig: Advokat Ernst G. Hansen c/o Advokatfirma

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. "45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8024 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 050 Begjæringen gjelder: Akers Bil AS, Refstad Allé 1, 0586 Oslo Foretakets org. nr. 982 631 352 Begjæring inngitt av:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

PROTOKOLL. "50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7777 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 006 Begjæringen gjelder: Dekk1 AS, Voll, Klepp Foretakets org. nr. 979 579 292 Fullmektig: Advokat Lars Bjarne Salte,

Detaljer

AVGJØRELSE 13. januar 2015 Sak VM 14/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 13. januar 2015 Sak VM 14/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 13. januar 2015 Sak VM 14/009 Klager: Apotek Hjärtat AB Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Arne Dag

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7655 Varemerkesøknad nr. 2003 05031 Søker: Norske Siviløkonomers Forening, Oslo Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Foreliggende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7885 Reg.nr. 235 243 Søknadsnr. 2006 02403 Søker / innehaver: Pharmalogica AS, Postboks 77 Smestad, 0377 Oslo Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg,

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550)

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7952 Reg. nr. 242609 Søknad nr. 200709550 Registreringshaver: Posten Norge AS, Posthuset, Biskop Gunnerusgate 14, 0001 Oslo Fullmektig: Protector Intellectual

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8039 Int. reg. nr. 0956893 Nasj. ref. nr. 200804695 Int. reg. dato: 2008.02.04 Registreringshaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167 Neckarsulm,

Detaljer

OSLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik

OSLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 17.01.2014 i Oslo tingrett, 12-117110TVI-OTIR/07 Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik Saken gjelder: Gyldigheten av Patentstyrets Annen avdelings avgjørelse om foretaksnavnet

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8021 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 008 Begjæringen gjelder: Paperless Accounting AS, Vestregata 42, 9008 Tromsø Foretakets org. nr. 993 853 364 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7905 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 033 Begjæringen gjelder: Aker's Hus Kafédrift AS, Stranden 71, 0250 Oslo Foretakets org. nr. 991 815 597 Fullmektig: Zacco

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

OSLO TINGRETT. Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot. At. 2004 den 13. juli 03-009203TVI-OTIR/02. Tingrettsdommer Terje Alfsen.

OSLO TINGRETT. Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot. At. 2004 den 13. juli 03-009203TVI-OTIR/02. Tingrettsdommer Terje Alfsen. OSLO TINGRETT I Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: At. 2004 den 13. juli 03-009203TVI-OTIR/02 Tingrettsdommer Terje Alfsen Domenenavn Google Inc. mot SMSFUN AS Advokat Knut Glad og advokatfullmektig

Detaljer

11/547 07.03.2013. Klager hevdet at han ble diskriminert på grunn av etnisitet, språk og alder da han ikke fikk stillingen ved X.

11/547 07.03.2013. Klager hevdet at han ble diskriminert på grunn av etnisitet, språk og alder da han ikke fikk stillingen ved X. Vår ref.: Dato: 11/547 07.03.2013 Ombudets uttalelse Klager hevdet at han ble diskriminert på grunn av etnisitet, språk og alder da han ikke fikk stillingen ved X. Ombudet kom frem til at det ikke er grunn

Detaljer

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester meldinger SKD 8/10, 7. september 2010 Rettsavdelingen, avgift Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester Denne meldingen omhandler avgiftsberegningen ved kjøp og salg av fjernleverbare tjenester

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01522-A, (sak nr. 2010/362), sivil sak, anke over dom, (advokat Ole Tokvam til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01522-A, (sak nr. 2010/362), sivil sak, anke over dom, (advokat Ole Tokvam til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 15. september 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-01522-A, (sak nr. 2010/362), sivil sak, anke over dom, Canvas AS (advokat Ole Tokvam til prøve) mot Staten v/nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8169 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00104 Varemerkesøknad nr. 200812943 Søker: Visa Europe Ltd., 1 Sheldon Square, W26TT London, Storbritannia Fullmektig: Acapo

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: 31.08.2006 Saksnr.: Dommere: 06-088832KSI-BORG/04 Lagdommer Lagdommer Lagdommer Sveinung Koslung Kjersti Graver Anne-Mette Dyrnes Kjærende part Mester

Detaljer

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 Dommerfullmektig Camilla Rydgren Meland Saken gjelder: Tvist om gjennomføringsbonus gir grunnlag

Detaljer

OSLO TINGRETT. 07.04.2009 i Oslo tingrett, 08-1 70507TVI-OTIW07. Dommer:

OSLO TINGRETT. 07.04.2009 i Oslo tingrett, 08-1 70507TVI-OTIW07. Dommer: OSLO TINGRETT Avsagt: Saksnr.: Dommer: 07.04.2009 i Oslo tingrett, 08-1 70507TVI-OTIW07 Tingrettsdommer Knut Erik Strøm Saken gjelder: Opphevelse av Patentstyrets avgjørelse om å oppheve registrering av

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Innst. O. nr. 79. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra næringskomiteen. Ot.prp. nr. 43 (2002-2003)

Innst. O. nr. 79. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra næringskomiteen. Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Innst. O. nr. 79 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra næringskomiteen Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Innstilling fra næringskomiteen om lov om endringer i lov om enerett til firma og andre forretningskjennetegn

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig:

BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig: BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig: D O M av 28. april 2003 i ankesak nr 02-02410 A/02 Haralds Printershop AS Hewlett-Packard Company Ankende part: Prosessfullmektig: Haralds Printershop AS Daglig

Detaljer