PROTOKOLL. Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett."

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00119 Reg. nr Søknads nr Registreringshaver: Kong Vinter AS, Skogvegen 21, 3560 Hemsedal (tidl. Slakk Line AS, Rampa, 3560 Hemsedal) Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 Oslo Innsiger: Trendworks AS, Fjellbovegen 6, 2016 Frogner (Postboks 36, 2017 Frogner) Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 11. mars 2013 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 22. mars 2011, hvorved tidligere beslutning om å registrere ordmerket ONEPIECE ble opprettholdt mot innsigelse. Gjenparter av avgjørelsesprotokollen ble sendt til partenes respektive fullmektiger samme dag. Slakk Line AS leverte den 15. april 2009 søknad om registrering av ordmerket ONEPIECE som varemerke med følgende opprinnelige varefortegnelse: Klasse 25: Klasse 28: Klasse 35: Klær, fottøy, hodeplagg. Gymnastikk og sportsartikler. Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett. Under behandlingen av søknaden fant Patentstyret at ordmerket ikke kunne registreres for varene i klasse 25 og 28 under henvisning til manglende særpreg, jfr. bestemmelsen i varemerkeloven 13 første ledd (ny varemerkelov 14). Søker aksepterte registrering med følgende varefortegnelse: Klasse 35: Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett.

2 Annen avd. sak nr Merket ble besluttet registrert med den 13. august 2009, og er deretter kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 35/2009, på side 12, med publiseringsdato mandag den 24. august 2009, og med ovennevnte begrensede varefortegnelse. Registreringen er senere overdratt til Kong Vinter AS, Hemsedal. Innsigelse mot merkets registrering innkom rettidig fra Kindem & Co, Oslo, på vegne av Trendworks AS, Frogner, til Patentstyret mandag den 15. oktober Fullmektigvervet er senere overtatt av Codex Advokat Oslo AS, Oslo. Melding om den innkomne innsigelsen ble kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 44/2009, på side 102, med publiseringsdato mandag den 26. oktober Innsigelsen var for det første begrunnet med at bruk av ordmerket ONEPIECE krenker en annens rett, fordi det er egnet til å forveksles med innsigers innarbeidede varemerke OnePiece, og at merket således er registrert i strid med bestemmelsen i varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, jfr. 4 og 6 første ledd (ny varemerkelov 16 bokstav a, jfr. 4 første ledd). Innsigelsen var videre begrunnet med at ordmerket ONEPIECE er egnet til å forveksles med et kjennetegn som innsiger har tatt i bruk før søkeren, og at søkeren kjente til denne bruken da søknaden om registrering ble innlevert, slik at innleveringen av søknaden dermed må antas å ha skjedd i strid med god forretningsskikk, jfr. varemerkeloven 14 første ledd nr. 7 (ny varemerkelov 16 bokstav b, jfr. 4 første ledd). Registreringshaver anførte på sin side at innsigelsen måtte avvises på formelt grunnlag, da innsiger ikke hadde overholdt gjeldene formkrav etter varemerkeforskriften 21, jfr. 19 første ledd nr. 1. Subsidiært begjærte registreringshaver innsigelsen forkastet, da det hverken forelå registreringshindringer etter varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 eller nr. 7 (ny varemerkelov 16 bokstav a og b). * * *

3 Annen avd. sak nr Med hensyn til partenes anførsler og argumentasjon for Første avdeling, vises til sakens dokumenter. * * * Fra Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 22. mars 2011 hitsettes: "Patentstyrets vurdering: Anførselen om avvisning på formelt grunnlag, jf. varemerkeloven 27 første ledd, jf. 26. Vi vil først kommentere innehavers anførsel om at innsigelsen må avvises på formelt grunnlag da innsigelsen ikke innholder opplysninger om innsigers adresse. Dette reguleres i dag av varemerkeloven 27 første ledd, jf. 26, samt gjeldende varemerkeforskrift 23. Innsigers fullmektig svarer at det vil være sterkt urimelig dersom innsigelsen avvises på grunn av at innsigers adresse formelt ikke er opplyst ettersom innsigers firma og adresse rent faktisk er godt kjent for innehaver fra tidligere. Varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23 inneholder en del formelle krav vedrørende innsigelsers form og innhold. Etter varemerkeloven 27 første ledd skal innsigelsen avvises hvis vilkårene i 26 ikke er oppfylt. Kravene til hvilke opplysninger som innsigelsen skal inneholde er ordensbestemmelser som har som formål å sikre at det på en lettfattelig måte tilveiebringes nødvendig informasjon til partene og Patentstyret. Innsigelsen skal blant annet inneholde opplysninger om innsigers adresse, jf. varemerkeloven 26 annet ledd bokstav a og varemerkeforskriften 23 nr. 1. Patentstyret er enig med innehavers fullmektig i at innsigelsen på dette punkt er mangelfull og at innsigers fullmektig burde ha oppgitt adressen til innsiger i innsigelsesbrevet. Det er derimot rimelig grunn til å tro at innsigers adresse allerede var kjent for innehaver da innsigelsen ble innlevert ettersom partene hadde hatt kontakt med hverandre forut for dette tidspunktet. Videre har innsiger i desember, kort tid etter at innehaver kom med sitt tilsvar til innsigelsen, levert inn fullmakt hvor innsigers adresse fremkommer. Innsigers adresse fremkommer også av innsigers andre uttalelse datert 8. januar 2010, og mangelen må med dette anses for å være rettet. Det vises til at varemerkeloven 27 første ledd åpner for en viss adgang til å rette mangler ved innsigelsen. I motsetning til en mangel i form av at innsigelsen ikke er innlevert innen innsigelsesfristens utløp, er det mulig å rette en mangel med hensyn til innsigers adresse. De beste grunner taler for at anførselen om å avvise innsigelsen ikke kan føre frem. Konklusjon: Innsigelsen avvises ikke, jf. varemerkeloven 27 første ledd, jf. 26, og varemerkeforskriften 23. Varemerkeloven 16 bokstav a, jf. 4 første ledd. Innsigelsen er blant annet begrunnet med at bruk av merket i registreringen krenker en annens rett til kjennetegn, fordi den er egnet til å forveksles med innsigers eldre rett til kjennetegn, jf.

4 Annen avd. sak nr varemerkeloven 16 bokstav a, jf. 4 første ledd. Innsiger har derimot ikke dokumentert noen slik rett til kjennetegn, eksempelvis gjennom registrering eller innarbeidelse. Dette grunnlaget kan således ikke føre frem. Konklusjon: bruk av merket i registreringen krenker ikke en annens rett til kjennetegn, jf. varemerkeloven 16 bokstav a, jf. 4 første ledd. Varemerkeloven 16 bokstav b, jf. 4 første ledd. For at innsigers merke skal være registreringshindrende etter varemerkeloven 16 bokstav b, må søkers merke være egnet til å forveksles med et varemerke, foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn som innsiger har tatt i bruk som kjennetegn for varer eller tjenester før søkeren og fortsatt bruker. Videre må søkeren ha kjent til innsigers bruk ved innleveringen av sin søknad, slik at innleveringen av søknaden må anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk. Innsigers fullmektig anfører at innehaver av registreringen var kjent med innsigers bruk av ONEPIECE forut for søknadsinnleveringen, og at innleveringen er skjedd i strid med god forretningsskikk. Innehaver sier i sitt tilsvar til innsigelsen at de var kjent med bruken av ONEPIECE forut for innleveringen av sin varemerkesøknad, men at denne kjennskapen ikke er i strid med varemerkeloven 16 bokstav b. Patentstyret har følgende bemerkninger til dette. Innehaver erkjenner kjennskap til innsigers bruk av ONEPIECE forut for søknadsinnleveringen, herunder at dette begrepet også var benyttet av andre aktører i bransjen slik som Norrøna og Salomon. Kravet om at søkeren må ha kjent til innsigers bruk ved innleveringen av sin søknad anses således oppfylt. Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig til at bestemmelsen i 16 bokstav b kommer til anvendelse. Også de øvrige vilkår må være oppfylt. Det søkte merket må være egnet til å forveksles med et varemerke, foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn som innsiger har tatt i bruk som kjennetegn for varer eller tjenester før søkeren og fortsatt bruker. Selv om det ikke er presisert i bestemmelsen er det kun varemerker som oppfyller kravet til særpreg som gis beskyttelse. Se Ot. prp. nr. 98 Om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven), side 53. Bruken som innehaver erkjenner å være kjent med er bruk av ONEPIECE i beskrivende betydning, en angivelse av et klesplagg i form av en heldress. Innsiger har ikke bestridt at det er slike klesprodukter som betegnelsen ONEPIECE er benyttet for. Innehaver reagerer på at innsiger påberoper seg enerett til bruk av et beskrivende navn for varer hvor navnet bør holdes fritt for enhver. Innsigers fullmektig erkjenner dessuten selv i brev til innehavers fullmektig datert 26. mai 2009, som er vedlagt av innsiger, at både innsiger og innehaver benytter beskrivende navn på de varer som selges og markedsføres. At sammenstillingen ONEPIECE er beskrivende for klær har også Patentstyret lagt til grunn i vurderingen av søknaden som danner bakgrunn for innehavers registrering av ordmerket ONEPIECE for tjenester i klasse 35. ONEPIECE vil oppfattes som en angivelse av at varene består av én del, eksempelvis en kjeledress som består av kun ett stykke sammenhengende stoff (underdel og overdel i ett). Ettersom merket som er tatt i bruk av innsiger anses for å være beskrivende for de varer det er tatt i bruk for, anses ikke kravet til særpreg for å være oppfylt. Innsigers merke kan derfor ikke anses for å være et "varemerke, forretningskjennetegn eller foretaksnavn" som nyter beskyttelse i lovens forstand. Et rent beskrivende merke som er tatt i bruk gir ikke vern mot senere forvekselbare merker med mindre det kan dokumenteres at merket har oppnådd særpreg gjennom

5 Annen avd. sak nr bruk, jf. varemerkeloven 3 tredje ledd. Slik bruk er ikke dokumentert i foreliggende sak. Det søkte merket er etter dette ikke egnet til å forveksles med et varemerke, foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn som innsiger har tatt i bruk som kjennetegn for varer eller tjenester før søkeren og fortsatt bruker. At ONEPIECE skulle ha vært benyttet i kombinasjon med tegnet kan heller ikke få avgjørende betydning. Bruken av tegnet kan brukes som en indikasjon utad om at merket anses for å være vernet gjennom registrering, men skaper ingen rettsvirkninger i Norge. Bruken av sammen med et beskrivende ord medfører dermed ikke at ordet automatisk oppfyller kravet til særpreg. Innehaver gir snarere uttrykk for at de ikke ser på innsigers bruk av ONEPIECE som varemerkebruk da de hevder at bruken av er urettmessig fordi merket er beskrivende for de aktuelle varer, og fordi merket ikke er registrert av innsiger. Innsiger har for øvrig ikke anført at ONEPIECE er tatt i bruk som kjennetegn for tjenester, og det foreligger heller ikke dokumentasjon for faktisk bruk av ONEPIECE som kjennetegn for tjenester. Spørsmålet om innleveringen av søknaden må anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk vil derfor ikke være avgjørende. Vi vil likevel knytte noen kommentarer til dette. Siden ordet som innsiger hadde tatt i bruk er rent beskrivende for de aktuelle varer, og er et ord som verken innsiger eller andre bør ha enerett til, kan det heller ikke anses for å være i strid med god forretningsskikk å innlevere søknad om registrering av dette ordet. Innsigers påstander om "rapping" av navnet ONEPIECE kan således ikke føre frem. At innehaver ville komme innsigers bruk av bak ONEPIECE til livs, kan heller ikke ses på som klanderverdig. ONEPIECE må anses for å være et beskrivende ord som ingen bør ha enerett til, og videre er heller ikke ONEPIECE registrert som varemerke for innsiger. Det kan heller ikke anses å være i strid med god forretningsskikk i varemerkelovens forstand å søke varemerkeregistrering for et ord som søker selv erkjenner at er beskrivende. Det er Patentstyrets oppgave å ivareta friholdelsesbehovet ved å vurdere merket i søknaden opp mot varemerkeloven 14 annet ledd. Søknaden omfattet også tjenester i klasse 35 hvor ONEPIECE ikke ble ansett for å være beskrivende. For tjenester hvor ONEPIECE ikke anses beskrivende må det i utgangspunktet være "førstemann til mølla"- prinsippet som gjelder dersom ingen andre kan dokumentere en bedre rett til merket. Innehaver har verken anført eller dokumentert at ONEPIECE er tatt i bruk som kjennetegn for tjenester som salg/markedsføring forut for innleveringen av søknaden. Innsiger anfører også at innehaver bevisst utnytter innsigers bruk av ONEPIECE, og viser til utskrifter fra innehavers hjemmeside som viser hvordan klesplaggene markedsføres. Det er bruken av varemerket ONEPIECE innsiger her reagerer på. Dette er ikke noe vi kan ta stilling til i foreliggende innsigelsessak. Hvorvidt innehavers faktiske bruk av ONEPIECE fremstår som en utnyttelse av innsigers markedsføring, og for øvrig strider mot god forretningsskikk, beror på reglene i markedsføringsloven som eventuelt må påtales for domstolene. I foreliggende sak er det kun spørsmålet om innleveringen av søknaden kan anses for å være i strid med god forretningskikk som vurderes. Vilkårene i bestemmelsen i varemerkeloven 16 bokstav b, jf. 4 første ledd, er etter dette ikke oppfylt, og bestemmelsen utgjør dermed ikke et hinder for registrering av merket i foreliggende sak. Konkusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det registrerte merket ikke krenker en annens rett til kjennetegn når merket brukes for de aktuelle tjenestene i klasse 35, jf. varemerkeloven 16 bokstav a, jf. 4 første ledd.

6 Annen avd. sak nr Patentstyret har etter en helhetsvurdering også kommet til at registreringen ikke er egnet til å forveksles med et kjennetegn som innsiger har tatt i bruk før søkeren, og at søkeren kjente til bruken da søknaden om registrering ble innlevert, slik at leveringen dermed må antas å ha skjedd i strid med god forretningsskikk, jf. varemerkeloven 16 bokstav b, jf. 4 første ledd. Innsigelsen blir dermed å forkaste, jf. varemerkeloven 29 annet ledd. Beslutning: Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven 29 annet ledd." Innsigers begrunnede klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse innkom rettidig den 23. mai Klagegebyret (klageavgiften) er registrert rettidig innbetalt på Patentstyrets konto den 8. september I klagen uttaler innsigers fullmektig: Vedrørende innsigelse mot søknad nr foreløpig registrert varemerke nr ONEPIECE 1. Innledning Vårt kontor representerer Trendworks AS. Fullmakt følger vedlagt. Ved vedtak av den opprettholdt Patentstyrets Første avdeling (Første avdeling) registreringen av varemerke nr ONEPIECE ordmerke (ONEPIECE). Det ble da satt frist til for å påklage avgjørelsen til Patentstyrets andre avdeling. Denne forsendelse er rettidig. På vegne av Trendworks AS (innsiger) påklages Første avdelings vedtak av til Patentstyrets Annen avdeling (Annen avdeling). Innsiger gjør gjeldende at Første avdelings vedtak bygger på uriktig faktisk og rettslig grunnlag, og at vedtaket må oppheves eller omgjøres. Det gjøres gjeldende at merke nr er registrert i strid med varemerkeloven av bokstav b, jf (loven av 1961 nr. 14 nr. 7.) Det fastholdes at Slakk Line AS (søker) og Kong Vinter AS (foreløpig registreringshaver) heretter kollektivt benevnt søker med viten og vilje har søkt ordmerket ONEPIECE registrert i den bevisste hensikt å forsøke å erobre et varemerke som innsiger hadde tatt i bruk og således forsøke å stenge innsiger ute av markedet. Patentstyret har ikke i tilstrekkelig grad lagt vekt på disse forhold, eller hensyntatt dette i vurderingen. Dette vil det redegjøres nærmere for under. 2. Ad beslutningen om å fremme innsigelse på tross av formfeil

7 Annen avd. sak nr Innsiger er enig i Første avdelings avgjørelse om å realitetsbehandle innsigelsen, til tross for at det er anført avvisning grunnet formfeil, er korrekt. Eventuelle formfeil har ingen prekluderende virkning i saken og selvsagt ingen betydning for sakens realitet. For ethvert forhold var informasjonen, som påpekt av Første avdeling, velkjent for innehaver. 3. Søknaden er inngitt i strid med varemerkelovens 16 bokstav b) 3.1 Varemerkelovens 16 b) Det følger av vml. 16 bokstav b at et merke ikke kan registreres dersom: merket er egnet til å forveksles med et varemerke, foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn som en annen har tatt i bruk som kjennetegn for varer eller tjenester før søkeren og fortsatt bruker, og søkeren kjente til bruken da søknaden om registrering ble innlevert, slik at leveringen dermed må anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk, 3.2 ONEPIECE var tatt i bruk som innsigers kjennetegn på søknadstidspunktet ONEPIECE har vært benyttet som innsigers kjennetegn siden oppstarten, dette til forskjell fra andre aktører som har benyttet Onepiece, One piece, heldresser og lignende som produktbeskrivelse eller vareangivelse. Innsiger begynte med salg og markedsføring i mars/april Innsiger benyttet da ONEPIECE som kjennetegn. Bilag 1: E-post med banner sendt til Fri Flyt for annonsering av den Bilag 2: Bekreftelse fra Fri Flyt AS på at innsiger hadde annonse ute fra Det er tilstrekkelig at kjennetegnet er tatt i bruk, jf. 16 b. Det er således ikke nødvendig å sannsynliggjøre at merket er innarbeidet som varemerke, jf. Lassen Oversikt over norsk varemerkerett 2. utg s Når det gjelder nærmere om hva som skal til for at et merke anses å være tatt i bruk vises det til Rt s der HR uttaler i premiss 31: Det første jeg vil påpeke, er at det ikke er en hvilken som helst bruk av livbøyen som vil være relevant. Det er bruk som «varemerke» loven krever. Et varemerke er i varemerkeloven 1 omtalt som et «særlig kjennetegn for en virksomhets varer eller tjenester», og det skal være «egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andre virksomheters varer og tjenester». Et varemerke skal med andre ord identifisere varen eller tjenesten i forhold til dens opphav hvor den stammer fra for at de som etterspør varen eller tjenesten skal kunne skille den fra andres varer eller tjenester. Det ligger da implisitt i begrepet at varemerket er ment å skulle virke i en markedssammenheng, det vil si overfor en relevant kundekrets. Som bilagene viser, ble ONEPIECE brukt som innsigers kjennetegn, og således brukt for å identifisere varer eller tjenester i forhold til sitt opphav, nemlig innsiger. Søker og andre i markedet benyttet ikke ONEPIECE som kjennetegn. Det hitsettes fra søkers brev av den s. 2: Slakkline var selvsagt kjent med begrepet ONEPIECE i like stor grad som de var kjent med at Norrøna og Salomon bruker det samme begrepet for sine heldresser.

8 Annen avd. sak nr Til forskjell fra de andre aktørene i markedet ble altså ONEPIECE benyttet som kjennetegn, jf. vml. 16 c). 3.3 ONEPIECE har varemerkerettslig særpreg Første avdeling har begrunnet avgjørelsen med at det kun er varemerker som oppfyller særpregskravet som er vernet etter bestemmelsen i vml. 16 bokstav b). Første avdeling uttaler på side 3: Selv om det ikke er presisert i bestemmelsen er det kun varemerker som oppfyller kravet til særpreg som gis beskyttelse. Se Ot.prp. nr 98 Om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) s. 53. Innsiger fastholder at ONEPIECE har varemerkerettslig særpreg. Første avdeling uttaler videre på s. 3: Bruken som innehaver erkjenner å være kjent med er bruk av ONEPIECE i beskrivende betydning, en angivelse av et klesplagg i form av heldress. Innsiger anfører at Første avdeling tar feil når den ikke finner at innsiger har benyttet ONEPIECE som en angivelse av et klesplagg. Det følger av varemerkelovens 14 første ledd annet pkt. at et varemerke må ha: særpreg som kjennetegn for slike varer eller tjenester som det gjelder. Innsiger anfører at selv om kjennetegnet ONEPIECE kan anses å være beskrivende for heldress i klasse 25 er ONEPIECE ikke beskrivende for alle varer i klasse 25, og det kan selvsagt ikke anføres at merket mangler særpreg fordi det er beskrivende for et enkelt klesplagg. ONEPIECE er ikke beskrivende for eksempelvis jakker, gensere, bukser, sko, sokker, hodeplagg etc. Under enhver omstendighet er kjennetegnet ikke beskrivende for klasse 35, herunder salg via ordinær butikk eller gjennom nettbutikk. Dette bekreftes av at Patentstyret har registrert merket til fordel for søker. Etter dette er det klart at ONEPIECE har varemerkerettslig særpreg. 3.4 Det foreligger forvekslingsfare Det foreligger vareslags- og merkeidentitet i saken, slik at merkene er egnet til å forveksles i varemerkelovens forstand, jf varemerkelovens 4. Merket ble søkt for: Klasse 25 Klasse 28 Klasse 35 Klær fottøy og hodeplagg Gymnastikk og sportsartikler Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe butikk eller på internett Merket ble søkt for de samme klasser hhv. 25 og 35 som innsiger allerede hadde tatt merket i bruk for, nemlig klær (klasse 25) og handel via internett (klasse 35) på det tidspunktet da søknad ble inngitt. Dette er dokumentert i bilag 1 og 2.

9 Annen avd. sak nr Det er således merkelikhet og vareslagslikhet og forvekslingsfare foreligger jf. vml Søker kjente til innsigers bruk av kjennetegnet ONEPIECE Søker har erkjent å ha vært kjent med innsigers bruk av kjennetegnet ONEPIECE forut for inngivelse av søknad. Første avdeling uttaler på s. 3 Innehaver erkjenner kjennskap til innsigers bruk av OnePiece forut for søknadsinnleveringen, herunder at dette begrepet også var benyttet av andre aktører i bransjen slik som Norrøna og Salomon. Kravet om at søkeren må ha kjent til innsigers bruk ved innleveringen av sin søknad må således være oppfylt. [min uth.] Etter at søker sendte søknad til Patentstyret den gikk det kun 5 dager før søker via advokat sendte brev til innsiger med beskyldninger om etterligning av produkt. I dette brevet refererer søker utelukkende til sitt eget produkt som HYGGEPIECE, samtidig som det kreves at innsiger stanser bruken av ONEPIECE. For ethvert forhold er det tilstrekkelig med alminnelig sannsynlighetsovervekt mht. om søker har kjent til bruken, jf. eksempelvis PS (Dean & DeLuca). I en mail fra søker til Henrik Breuer i magasinet friflyt.no (samme magasinet som innsiger var først ute med å annonsere i ref bilag 1 og 2), gis det klart uttrykk for sin misnøye med innsigers forutgående annonsering. Bilag 3: E-post til Henrik Breuer av Det er overveiende sannsynlig at registreringshaver kjente til innsigers bruk av kjennetegnet i denne saken. 3.6 Nærmere om hva som ligger i ond tro begrepet Det avgjørende kriteriet for hva som skal anses for er at søknaden er inngitt i strid med vml. 16 bokstav b er at den er inngitt i såkalt ond tro. Når det gjelder fortolkningen av ond tro begrepet vises det til Rt s Her uttaler HR i premiss 61: Jeg er på denne bakgrunn kommet til at det i dag må være riktig å tolke lovteksten i lys av den forståelse som kommer til uttrykk i praksisen fra OHIM. Dette innebærer at det ikke er tilstrekkelig for registreringshindring utelukkende å konstatere at registreringssøker har hatt kunnskap om den andres bruk. I tråd med den forståelse som har utviklet seg i EU-praksis, må også vår bestemmelse leses med den presisering at dens anvendelse forutsetter at registreringen med søkers kunnskap om den andres bruk, vil representere et brudd på den alminnelige standard for god forretningsskikk. Første avdeling uttaler på s. 4 at: Siden ordet som innsiger hadde tatt i bruk er rent beskrivende for de aktuelle varer, og er et ord som verken innsiger eller andre bør ha enerett til, kan det heller ikke anses for å være i strid med god forretningsskikk å innlevere søknad om registrering av dette ordet. Som vist over er ONEPIECE ikke beskrivende for alle varer og tjenester som innsiger hadde tatt kjennetegnet i bruk for. Når registreringshaver har erkjent å ha søkt merket vel vitende om

10 Annen avd. sak nr innsigers bruk av merket gjør dette alene at Første avdelings avgjørelse er uriktig. Det må anses å være i kjerneområdet av unfair forretningsførsel å registrere kjennetegnet til en konkurrent for å forsøke å hindre konkurranse. Høyesterett har uttaler følgende om begrepet i strid med god forretningsskikk i Rt s på side 1322: Ved vurderingen har naturligvis oppfatningen innen næringslivet sentral betydning. Men den er ikke alene avgjørende. Retten må selv gjøre seg opp en mening om hva som er "god" forretningsskikk, jf Ot.prp.nr.57 ( ) side 8. Den konkrete vurderingen må ta utgangspunkt i at vilkåret skal bidra til å sikre sunn konkurranse innen næringslivet. Bestemmelsen kan dermed ikke praktiseres så strengt at den virker hemmende på konkurransen. På den annen side må man påse at for eksempel den som gjennomfører en aktiv og kanskje kostbar kampanje for å markedsføre sine produkter, oppnår vern mot at konkurrenter ved navnevalg og liknende høster fordeler av den goodwill vedkommende på denne måten har opparbeidet. I saker som den foreliggende kan det dermed være handlet i strid med "god forretningsskikk" dersom en næringsdrivende unødvendig har lagt seg nær opp til en betegnelse, emballasje eller annet som konkurrenten benytter. Men i tillegg må det foretas en forholdsmessighetsvurdering av hvilke beskyttelsesverdige interesser partene har. Det skal dermed foretas en forholdsmessighetsvurdering av hvilke beskyttelsesverdige interesser partene har. Innsiger har i perioden fra mars/april 2009 stått for en massiv innarbeidelse av kjennetegnet ONEPIECE i 2009 og 2010 og 2011, slik at omsetningskretsen forbinder ONEPIECE med innsigers varer og tjenester. Som eksempler vedlegges: For ordens skyld skal det bemerkes at ONEPIECE ble startet av innsiger, mens det i dag er selskapet OnePiece Jumpin AS som står for salg og markedsføring av varer og tjenester under ONEPIECE i dag. Bilag 4: Utskrift fra Onepiece Jump Ins facebookside med over tilhengere Innsiger har videre fokusert meget sterkt på salg gjennom nettbutikker og har nettbutikker i flere land gjennom (internasjonal), (Sverige), (UK) og (Norge). Bilag 5: Utskrift fra nettbutikkene Google har over 1 million resultater som omhandler Onepiece Jumpin. OnePiece Jumpin er navnet på det selskapet som i dag står for salg og markedsføring av varer og tjenester under ONEPIECE. Artiklene Google viser til er i tidsrommet 2009, 2010 og 2011 og viser en enorm oppmerksomhet rundt innsigers kjennetegn. Bilag 6: Utskrift fra Google Innsiger har dessuten markedsført seg tungt interaktivt og har videoer på blant annet Youtube med flere hundre tusen treff. Dette er reklamevideoer og nyhetsinnslag som dokumenterer at ONEPIECE så vel som videoer av også så vel som nyhets Bilag 7: Utskrifter fra diverse videoer på Youtube

11 Annen avd. sak nr Innsigers bruk av kjennetegnet ONEPIECE har vært gjenstand for bred dekning i både nasjonale og internasjonal dagspresse. Vi vedlegger med dette et representativt utvalg av presseklipp og mediedekning for de siste årene. Bilag 8: Presspack 1 Bilag 9: Presspack oppdatert per april 2011 Den massive markedsinnsatsen som har vært nedlagt av innsiger i å bygge merket gjør at det selvsagt var lukrativt for søker å snikregistrere merket foran innsiger for å snylte på innsigers betydelige markedsinnsats. Denne snyltingen vedvarer også per i dag. Bilag 10: Utskrift fra SlakkLines hjemmeside Det vises til brev fra advokatfullmektig Christoffer Verdal av tidligere fremlagt i saken, der det fremgår at søker hadde tatt et bevisst valg med å ikke bruke ONEPIECE som kjennetegn, og kun gikk til skritt å søke det fordi innsiger benyttet det. Det følger av brevet på s. 2 at: Når Trendworks til tross for både bestemmelsen i straffeloven 370 og egne lovnader, fortsatte å hevde en enerett til ONEPIECE, ble det nødvendig for Slakkline og også kunne benytte en, vel og merke lovmessig. Derfor var det nødvendig med en varemerkesøknad for et begrep Slakkline i utgangspunktet anså for generisk. Videre må det ved denne forholdsmessighetsvurderingen legges vekt på at søker benyttet, og fortsatt bruker, et annet kjennetegn for sine produkter eller tjenester, nemlig HYGGEPIECE, ref søkers brev av tidligere fremlagt i saken. Ved forholdsmessighetsvurderingen må det dessuten legges vekt på at registreringen skaper vesentlig skade og ulempe for innsiger ved at en annen aktør monopoliserer kjennetegnet som er en del av innsigers forretningsnavn, forretningskjennetegn og domene, jf eksempelvis PS-2008 s Søker har dessuten inngitt søknaden med særdeles tvilsomme og illojale motiver. Som e-posten i bilag 3 viser, er det helt klart at søker var misfornøyd med at ONEPIECE lanserte sitt kjennetegn. Som uttalt av Første avdeling på side 4: At innehaver ville komme innsigers bruk av til livs, kan heller ikke ses på som klanderverdig. Innsiger vil hevde at dette ligger i kjerneområdet for hva som er klanderverdig. Søker innrømmer å ha sendt inn søknad for å hindre innsigers bruk av merket, og er ikke motivert av noe selvstendig ønske om å bruke kjennetegnet. Det vises igjen til det som er anført at søkers fullmektig i brev av på side 2: Når Trendworks til tross for både bestemmelsen i straffeloven 370 og egne lovnader, fortsatte å hevde en enerett til ONEPIECE, ble det nødvendig for Slakkline og også kunne benytte en, vel og merke lovmessig. Håndheving av straffeloven tilligger politiet. Dette forutsetter at straffbare forhold kan konstateres, noe som ikke foreligger i denne saken. Annen form for påstått villedende eller

12 Annen avd. sak nr rettstridig markedsføring tas hånd om av andre organer som har fått tillagt denne kompetansen særskilt. Første avdeling tar derfor feil når den uttaler på side 4 at: For tjenester hvor ONEPIECE ikke anses beskrivende må det i utgangspunktet være førstemann til møllaprinsippet som gjelder dersom ingen andre kan dokumentere en bedre rett til merket. Det er klart at innsiger har en bedre rett til merket, ved at innsiger var først til å ta i bruk ONEPIECE som kjennetegn. Søker har med overlegg tatt skritt for å hindre innsigers bruk av ONEPIECE som kjennetegn. Dette er i strid med god forretningsskikk. 4. Avslutningsvis Det fremstår etter dette som klart at søker har inngitt søknaden som et ledd i å forsøke å hindre innsiger å etablere seg på markedet, og dette må anses å være i kjerneområdet for hva som er i strid med god forretningsskikk. På bakgrunn av dette anmodes Patentstyrets Andre avdeling om å overføre varemerke nr til innsiger i medhold av varemerkelovens 28. Vi imøteser gebyr på søknadsavgift." Ved brev av 10. juni 2011 er registreringshavers fullmektig oversendt gjenpart av innsigers klage, med frist til mandag den 12. september 2011 med innsendelse av en eventuell imøtegåelse. I sin imøtegåelse, innkommet den 12. september 2011, uttaler registreringshavers fullmektig: "VEDR. INNKOMMET KLAGE FRA TRENDWORKS AS Vi viser til Patentstyrets oversendelse av klage datert 20. mai 2011, samt svarfrist. Innsiger har i forlengelse av Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 22. mars 2011 fremsatt en rekke påstander samt innlevert dokumentasjon som her kort skal bemerkes fra innklagede: For det første skal det anføres at Patentstyrets Første avdeling har kommet med en grundig og riktig vurdering av saken, og vi ber Annen avdeling legge denne til grunn. Første avdeling har blant annet uttalt følgende (vår utheving): Kravet om at søkeren må ha kjent til innsigers bruk ved innleveringen av sin søknad anses således oppfylt. Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig til at bestemmelsen i 16 bokstav b kommer til anvendelse. Også de øvrige vilkår må være oppfylt. Det søkte merket må være egnet til å forveksles med et varemerke, foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn som innsiger har tatt i bruk som kjennetegn for varer eller tjenester for søkeren og fortsatt bruker. Selv om det

13 Annen avd. sak nr ikke er presisert i bestemmelsen er det kun varemerker som oppfyller kravet til særpreg som gis beskyttelse. Se Ot. prp. nr. 98 Om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven), side 53. Bruken som innehaver erkjenner å være kjent med er bruk av ONEPIECE i beskrivende betydning, en angivelse av et klesplagg i form av en heldress. Innsiger har ikke bestridt at det er slike klesprodukter som betegnelsen ONEPIECE er benyttet for. Innehaver reagerer på at innsiger påberoper seg enerett til bruk av et beskrivende navn for varer hvor navnet bør holdes fritt for enhver. Innsigers fullmektig erkjenner dessuten selv i brev til innehavers fullmektig datert 26. mai 2009, som er vedlagt av innsiger, at både innsiger og innehaver benytter beskrivende navn på de varer som selges og markedsføres. Vi kan ikke se at klager har inngitt verken anførsler eller dokumentasjon som endrer ved denne klare og lett forståelige konklusjon. Det skal her anføres at den omfattende dokumentasjon vedlagt innsigers klage, i all hovedsak er fra tidspunktet senere enn søknadstidspunktet: Vi legger således til grunn at dokumentasjonen må anses irrelevant for Annen avdelings vurdering som må ta utgangspunkt i forholdene opp til søknadstidspunktet. Annen avdeling bes etter dette avskjære innsigers vedlagte dokumentasjon fra tiden etter Under enhver omstendighet er den aktuelle dokumentasjon langt fra tilstrekkelig til å dokumentere et oppnådd særpreg for en generisk bransjebetegnelse som onepiece er for varer i klasse 25. Endelig skal det bemerkes at innklagede reagerer med undring på klagers henvisning til en e-post fra innklagede til magasinet Friflyt.no. For det første stilles det spørsmål ved innsigers redelighet, all den tid dette er konfidensiell dokumentasjon fra et etablert kundeforhold mellom innklagede og Friflyt.no. Det bes derfor redegjort for hvordan og hvorledes innsiger har ervervet kopi av den aktuelle korrespondanse. Videre skal det bemerkes at grunnlaget for innklagedes reaksjon på innsigers annonser i friflyt.no, som kjent var at innsiger hadde utarbeidet et produkt som fremstod som en direkte kopi av et innklagedes allerede lanserte produkt. Etter dette ber vi Patentstyret Annen avdeling om å opprettholde Første avdelings avgjørelse, og forkaste innsigelsen fra Trendworks AS. Med forbehold om ytterligere anførsler og bevis." Ved brev av 19. september 2011 er innsigers fullmektig oversendt gjenpart av registreringshavers imøtegåelse, med frist til tirsdag den 22. november 2011 med innsendelse av tilsvar eller kommentarer. * * *

14 Annen avd. sak nr Etter å ha konstatert at alle vilkårene for å behandle klagen var oppfylt, jf. varemerkelovens 50 og 51 annet ledd, tok Patentstyrets Første avdeling saken opp til ny vurdering i lys både av den innkomne klage og motpartens imøtegåelse av 12. september Den 27. september 2011 konkluderte Første avdeling med at klagen ikke klart kunne føre frem, og fant derfor hverken å kunne oppheve eller endre sin tidligere beslutning av 22. mars Sakens dokumenter er deretter oversendt til Patentstyrets Annen avdeling for ordinær behandling av klagesaken. * * * Den 20. desember 2011, etter innvilget fristforlengelse, innkom følgende kommentarer fra innsigers fullmektig: "Vedrørende innsigelser mot søknad foreløpig registrert varemerke nr ONEPIECE Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, og sist Deres brev 19. september d.å., med vedlagt brev fra foreløpig registreringshaver. I vedlagte brev fra motparten fremkommer det at foreløpig registreringshaver er av den oppfatning at Patentstyrets Første avdeling har kommet til en korrekt avgjørelse, ved å la Slakk Line AS/Kong Vinter AS få registrert varemerke ONEPIECE (foreløpig nr ). Det anføres videre i brevet at det fra denne side ikke er inngitt anførsler eller dokumentasjon som er egnet til å endre Første avdelings avgjørelse. Fra denne side henvises det til argumenter og anførsler i vårt brev av 20. mai d.å. Denne side finner imidlertid grunn til følgende presiseringer; For det første er det enighet om at foreløpig registreringshaver hadde kjennskap til innsigers bruk av kjennetegnet ONEPICE på tidspunkt for sin søknad. Dette er også lagt til grunn av Første avdeling, se side 3 i deres redegjørelse. Krav om kjennskap til andre aktørers bruk av kjennetegnet på tidspunkt for egen søknad, jfr. vml. 16 b), er således oppfylt. For det andre må det vurderes om søknaden fant sted i ond tro/ i strid med god forretningsskikk. Av sakens dokumenter fremkommer det at årsaken til Slakk Lines registrering av kjennetegnet ONEPIECE, var at innsiger også benyttet kjennetegnet. Slakk Line ønsket å hindre innsigers bruk av kjennetegnet.

15 Annen avd. sak nr På dette tidspunktet hadde innsiger allerede investert betydelige ressurser til innarbeidelse av kjennetegnet ONEPIECE. Nåværende registreringshaver har imidlertid, verken før eller senere, benyttet ONEPIECE som kjennetegn. Det er videre klart at innsiger har en beskyttelsesverdig interesse i å beskytte sin forretningsinnsats. Denne side er videre av den oppfatning at dette er kjernen i vml. 16 b). Sett hen til den forutgående kunnskapen om TrendWorks AS/ONEPIECE bruk av kjennetegnet ONEPIECE, motivasjonen for søknaden, samt innsigers behov for beskyttelse av sin forretningsinnsats, må det legges til grunn at Slakk Line AS var i ond tro ved innsendelsen av søknaden. Det er dermed grunnlag for overføring av varemerket til innsiger, jfr. vml. 28. Anførsler og krav som fremkommer i brev av 20. mai d.å. opprettholdes." Ved brev av 17. januar 2012 er registreringshavers fullmektig oversendt gjenpart av innsigers brev, med frist til mandag den 19. mars 2012 med innsendelse av tilsvar. Det var ikke innkommet noe svar fra registreringsinnehavers fullmektig ved svarfristens utløp, og saken er deretter besluttet tatt opp til behandling og avgjørelse i Patentstyrets Annen avdeling på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling, men med en annen begrunnelse. Slik saken står for Annen avdeling, gjelder den registreringen av varemerket ONEPIECE for oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett i klasse 35, idet Første avdeling fant at merket var uten særpreg og beskrivende for varene i klassene 25 og 28. Innsigeren påstår retten til registreringen overført til seg etter varemerkelovens 28. Overføring er betinget av at innsigeren kan godtgjøre sin rett til merket. Det innebærer godtgjøring ikke bare av tidligere bruk, men av at full innarbeidelse for de aktuelle tjenestene i klasse 35 forelå før den

16 Annen avd. sak nr aktuelle søknaden ble innlevert, jf. lovens 3 tredje ledd. Annen avdeling finner at innsigeren ikke kan vinne frem med denne påstanden. Til tross for at innsiger har innsendt en betydelig mengde materiale som viser at betegnelsen ONEPIECE både før og etter søknadsdagen har vært hyppig brukt i markedsføring bl.a. på Internett, synes det klart at lovens krav til innarbeidelse ikke er dokumentert i saken. Store deler av materialet fremstår således som irrelevant, idet det bare viser bruk etter søknadsdagen eller mot kundegrupper utenfor Norge. Det foreligger heller ingen markedsundersøkelse som kunne gi en indikasjon på den norske omsetningskretsens kjennskap til merket før søknadsdagen. Spørsmålet blir da om registreringen av varemerket må oppheves fordi den er i strid med varemerkelovens 16 bokstav b jf. 29, idet merket er egnet til å forveksles med et varemerke som en annen har tatt i bruk som kjennetegn for tjenester før søkeren og fortsatt bruker, og søkeren kjente til bruken da søknaden ble innlevert, slik at innleveringen må anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk. I foreliggende sak er det således spørsmål om innsiger hadde tatt merket i bruk for de aktuelle tjenestene før søkeren og fortsatt bruker det for disse tjenestene. Videre er det spørsmål om søkeren kjente til denne bruken på søknadsdagen, og om søknaden derfor var innlevert i strid med god forretningsskikk. Det er i saken ikke omstridt at søkeren kjente til innsigerens eldre bruk da varemerkesøknaden ble innlevert. Av bilagene 1 3 til klagen synes det videre godtgjort at innsiger har brukt merket på Internett fra 3. april 2009, det vil si 12 dager før innleveringen. Av det fremlagte materialet synes det imidlertid som om merket i denne perioden ikke har vært brukt for de tjenestene det er registrert for. Annen avdeling forstår således fortegnelsen over de tjenestene i klasse 35 som merket er registrert for slik at den gjelder presentasjon på Internett på vegne av tredjeperson av klær som kan kjøpes enten i butikk eller på nettet. Det innebærer at merket ONEPIECE ikke er registrert for klærne som sådanne, men for selve presentasjonstjenesten. For en slik tjeneste er Annen avdeling enig med Første avdeling i at merket har særpreg og ikke er beskrivende. For varer i klasse 25 er derimot Annen avdeling enig med Første avdeling i at merket er beskrivende. Annen avdeling finner etter dette at den merkebruken som har funnet sted før innlevering av søknaden, ikke er relevant i henhold til lovens 16 bokstav b, og at dette grunnlaget for opphevelse derfor ikke kan føre frem. Siden innsigeren i saken ikke har vunnet frem verken med sin påstand om overføring av retten til merket eller om opphevelse av registreringen, blir Første avdelings avgjørelse derfor å stadfeste.

17 Annen avd. sak nr Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Jørgen Smith (sign.) Ida M. Andrén (sign.) John Asland (sign.)

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7828 Reg. nr. 232 767 Søknadsnr. 2005 09684 Søker/Innehaver: Cubus AS, Billingstad Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: B-Young A/S, Kolding, Danmark Fullmektig:

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse Vår ref.: OP2012/00155 Registreringsnr.: 262799 Saksnr.: 201108164 Varemerke: The thief Innehaver: LASSE RØSSLAND Innehavers fullmektig: Advokatfirma Ræder DA Innsiger: Nordic Choice Hotels AS Innsigers

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7902 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 034 Begjæringen gjelder: Aker mur og tre AS, Ivar Knutsons vei 42, 1161 Oslo Foretakets org. nr. 991 718 400 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7690 Reg. nr. 224 131 Søknad nr. 2002 02909 Innehaver: Firmenich SA, Genève, Sveits Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Pharma Nord ApS, Vejle, Danmark

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7766 Reg. nr. 227 341 Søknadsnr. 2004 04849 Søker / Innehaver: Nordic Fitness AS, Drammen Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo [Innsiger 1: Icon IP Inc., Logan,

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr. 7613 Varemerkesøknad nr. 2003 02167 Søker: Kraftinor AS, Narvik Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Actio-Lassen AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 12.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8023 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 051 Begjæringen gjelder: Ad Fontes Medier AS, Grubbegata 4 6, 0179 Oslo Foretakets org. nr. 985 306 524 Fullmektig: Advokatfirmaet

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Martell

Detaljer

PROTOKOLL. "55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant"

PROTOKOLL. 55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8020 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 022 Begjæringen gjelder: Oslo Apartmenthotel AS, Postboks 412 Sentrum, 0177 Oslo Foretakets org. nr. 893 950 982 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode:

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7812 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 004 Begjæringen gjelder: Invenia Holding AS, Trondheim Foretakets org. nr. 991 982 612 Fullmektig: Advokatkontoret Nordenfjeldske

Detaljer

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker.

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7553 Reg. nr. 216 768 Søknadsnr. 2002 03449 Søker / Innehaver: Aktieselskabet af 21. november 2001, Brande, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Innsiger:

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7664 Int. reg. nr. 813 560 Nasj. ref. nr. 2003 11676 Innehaver: Supremo Shoes & Boots Handels GmbH, Pirmasens, Tyskland Innsiger: Wolverine Outdoors Inc., Rockford,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7893 Søknad. nr. 2005 04335 Innehaver: Sigurd Li, Postboks 472, 1601 Fredrikstad Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 8.

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8015 Reg. nr. 229 957 Søknad nr. 2004 12613 Registreringshaver: Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7702 Reg. nr. 227 156 Varemerkesøknad nr. 1994 5690 Søker: Philibolus AS, Oslo Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Deutscher Weinfonds, Mainz, Tyskland Fullmektig:

Detaljer

DOK-2016-10 somsenter.no

DOK-2016-10 somsenter.no DOK-2016-10 somsenter.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-02-25 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-10 STIKKORD: Somsenter.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H pkt.

Detaljer

Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett

Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett XXIX NIR-møtet 26 august 2008 Advokat Arne Ringnes www.thommessen.no Lovgivningen Foretaksnavneloven av 21. juni 1985 nr. 79 regulerer

Detaljer

2. Domeneklagenemnda Domeneklagenemnda har i alt ni medlemmer. Hver sak skal behandles av tre medlemmer.

2. Domeneklagenemnda Domeneklagenemnda har i alt ni medlemmer. Hver sak skal behandles av tre medlemmer. Saksnummer: DOK19/08 Klagen gjelder:sehvasomskjer.no 1. Sakens parter Klager: TV 2 AS Kontaktperson for klager: Bryn Aarflot AS ved advokatfullmektig Thomas Strand-Utne Klagemotpart: NET INVEST NORWAY

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7907 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 041 Begjæringen gjelder: Visit Røros AS, Postboks 123, 7361 Røros Foretakets org. nr. 992 688 505 Fullmektig: NHO Reiseliv

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. april 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. april 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7779 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 020 Begjæringen gjelder: Taimi s Adam & Eva Frisør AS, Bodø Foretakets org. nr. 988 768 669 Fullmektig: Øyvind J. Eidnes,

Detaljer

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7662 Søkn. nr. 2003 07887 Innehaver: Dynea OY, Helsingfors, Finland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 26. februar 2008 Foreliggende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7657 Int. reg. nr. 795 030 Nasj. ref. nr. 2003 01488 Innehaver: Wella AG, Darmstadt, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Søker: Carpark AB, Stockholm, Sverige Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7694 Reg. nr. 221 567 Søknad nr. 2003 04664 Innehaver: Army Shop AS, Oslo (tidl. Army Co v/ Bjørn Rune Solend) Fullmektig: Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo (tidl.

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116)

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7324 Reg. nr. 206 087 Varemerkesøknad nr. 2000 00116 Innehaver: Sigrid T. Lindkjølen, Kongsberg (tidl. innehaver: Moscus AS, Slependen) Innsiger: BUM Equipment

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7970 Reg.nr. 245188 Søknadsnr. 200801111 Registreringshaver: Tunework AS, Inkognitogata 2, 0258 Oslo, Norge Innsiger: Moods of Norway DA, Postboks 344, 6781

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7647 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006031 Begjæringen gjelder: Arbor Holding AS, Kråkstad Foretakets org. nr. 989 138 944 Begjæring inngitt av: Arbor-Hattfjelldal

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8083 Patentstyrets ref. nr. OP 2010/00076 Søknad. nr. 200711935 Søker: Electronic Charts Centre AS, Postboks 60, 4001 Stavanger Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7856 Søknadsnr. 2002 00846 Søker: Boston Scientific Ltd, St. Michael, Barbados Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 29. mars 2010

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Innehaver: Petroleum Technology Company AS, Stavanger Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 7. november 2007

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7655 Varemerkesøknad nr. 2003 05031 Søker: Norske Siviløkonomers Forening, Oslo Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Foreliggende

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7998 Varemerkesøknad nr. 200611258 Søknadsdato: 2007.05.21 Søker: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

PROTOKOLL. Nøtter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter.

PROTOKOLL. Nøtter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8125 Reg. nr. 243302 Søknadsnr. 200710268 Registreringshaver: Sunport Company Zamani, Økern Torgvei 1, 0580 Oslo Fullmektig: Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7868 Patentsøknad nr. 2008 0837 WIPO publ.nr.: WO/07/009441 PCT-nummer: PCT/DE06/01232 Søker: Rena Sondermaschinen GmbH, Gütenbach, Tyskland Fullmektig: Protector

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Patentstyret har truffet følgende: AVGJØRELSE Ringnes AS, Oslo, leverte 4. august 1998 inn ordmerket, CHRISTIANIA-ØL for registrering, med Onsagers AS,

Detaljer

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk.

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7724 Varemerkesøknad nr. 2004 11645 Søker: DakoCytomation Denmark A/S, Glostrup, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7200 Reg. nr. 193 026 Søknad nr. 1997 8517 Søker / Innehaver: Canal Digital Norge AS, Fornebu Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Innsiger: Canal +, SA, Paris,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8105 Patentstyrets ref. nr. OP 2013/00047 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2011 035 Begjæringen gjelder: NITO Undervisning DA, Munkøyra 29, 3550 Gol Foretakets org.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7906 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 059 Begjæringen gjelder: Aker PR AS, c/o Lynx Communications AS, Bryggegata 5, 0250 Oslo Foretakets org. nr. 940 252 675

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7668 Patentstyrets ref. nr. OP 2006/00063 Reg. nr. 0820401 Søknad nr. 200403186 Int. reg. dato: 2003.12.23 Prioritet: 2003.10.31 (740522 BX) Registreringshaver:

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904)

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8036 Reg. nr. 243447 Søknadsnr. 200710904 Søker / innehaver: Chica AS, Helgerudgården, Rådmannhalmrastsvei 9, 1301 Sandvika Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS,

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Overprøvingsnr: TMADM0000065 Deres ref.: Ole Marthon Granberg Varemerke: (figurmerke) Registreringsnr: 255424 Sønadsnr.: Innehaver: 200905949 Granberg

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7786 Søknad nr. 2004 08457 Søker: Electronics for Imaging Inc., Foster City, California, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. juni

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8022 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 039 Begjæringen gjelder: Aker Service Apartments AS, Strandhaugen 2, 0198 Oslo Foretakets org. nr. 994 445 561 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7849 Søknadsnr. 2006 02994 Søker: RMC of Illinois Inc., Philadelphia, Pennsylvania, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. mai

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7954 Reg.nr. 243 741 Søknadsnr. 2006 13609 Søker / innehaver: Dermanor AS, Billingstadsletta 83, 1396 Billingstad Fullmektig: Advokatfirmaet Hodneland & Co DA,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7885 Reg.nr. 235 243 Søknadsnr. 2006 02403 Søker / innehaver: Pharmalogica AS, Postboks 77 Smestad, 0377 Oslo Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8007 Reg.nr. 246373 Søknadsnr. 200802899 Søker / innehaver: Ocean Nutrition Canada Ltd, 101 Research Drive, NSB2Y4T6 Dartmouth, Nova Scotia, Canada Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8080 Søknad. nr. 200816327 Søker: The Gillette Company, One Gillette Park, MA02127 Boston, Massachusetts, USA (tidl. The Gillette Company, Prudential Tower Building,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7799 Søknadsnr. 2005 06310 Søker: STI-Tool AB, Hyssna, Sverige Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 254088 (200910870)

PROTOKOLL. Reg. nr. 254088 (200910870) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8194 Reg. nr. 254088 Søknad nr. 200910870 Innehaver: Jan Christian Warloe, Blekenberg 55, 5055 Bergen Innsiger: Terje Formoe, Slottsquartalet, Tordenskjoldsgate

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7720 Varemerkesøknad nr. 2003 08302 Søker: Norsk Tipping AS, Hamar Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2008 Foreliggende

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202)

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7556 Reg. nr. 216 978 Søknadsnr. 2002 03202 Innehaver: Kurtsan Food, Kurtsan Gida Tarim Urunleri Ithalat Ihracat San Ve Tic Ltd Sti, Izmir Yolu Uzeri, Tyrkia

Detaljer

PROTOKOLL. Nevnte varemerke er registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Nevnte varemerke er registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7568 Reg. nr. 207 945 Varemerkesøknad nr. 2000 14006 Innehaver: Delta Lingerie, Cachan, Frankrike Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Innsiger: The Tea Board of

Detaljer

PROTOKOLL. "45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8024 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 050 Begjæringen gjelder: Akers Bil AS, Refstad Allé 1, 0586 Oslo Foretakets org. nr. 982 631 352 Begjæring inngitt av:

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 220404 (200301646) Nevnte varemerke er registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 220404 (200301646) Nevnte varemerke er registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7628 Reg. nr. 220 404 Søkn. nr. 2003 01646 Søker / Innehaver: Carabao Tawandang Co Ltd, Bangkok, Thailand Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Sandnes Innsiger:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8135 Varemerkesøknad nr. 200814913 Prioritet: 2008.11.26 - Sveits (64512/08) Søker: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 Cincinnati,

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Advokat Tore Flaatrud Pb 6644 St.Olavs plass 0129 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2009/282 26.02.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i HR-2012-02013-U, (sak nr. 2012/1569), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7861 Reg. nr. 232 105 Søknadsnr. 2005 07097 Søker/Innehaver: La Baronia de Turis Coop V., Turis (Valencia), Spania Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7960 Int. reg. nr. 0913175 Nasj. ref. nr. 200702556 Registreringshaver: Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500 Shingai, Iwata-shi Shizuoka-ken, Japan (tidl:

Detaljer

DOK-2015-23 sesamportalen.no

DOK-2015-23 sesamportalen.no DOK-2015-23 sesamportalen.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-05-22 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-23 STIKKORD: sesamportalen.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tiger Consulting AS Postboks 61 Lambertseter 1101 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato Geir Tore Gaukerud 2009/277 08.02.2010 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312)

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7675 Reg. nr. 223 662 Søknad nr. 2003 00312 Søker: Diamant Bor Xpert Norge AS, Oslo Innsiger: Diamant Boart SA, Brüssel, Belgia Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

DOK-2015-46 fortumnett.no

DOK-2015-46 fortumnett.no DOK-2015-46 fortumnett.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-11-19 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-46 STIKKORD: Fortumnett.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005.

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7758 Patentsøknad nr. 1999 2369 PCT-nummer: PCT/US97/20430 Søker: Virogenetics Corp., Troy, New York, USA Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

DOK-2015-10 aurskogsparebank.no

DOK-2015-10 aurskogsparebank.no DOK-2015-10 aurskogsparebank.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-02-27 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-10 STIKKORD: aurskogsparebank.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av 2015.03.20 administrativ overprøving

Patentstyrets avgjørelse av 2015.03.20 administrativ overprøving AVGJØRELSE Vår ref.: OP2014/00485 Registreringsnr..: 083756 Søknadsnr.: Design: 20120786 Babypose Innehaver: Hilde J Widding Innehavers fullmektig: Kravstiller: Easygrow AS Kravstillers fullmektig: Bull

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7661 Varemerkesøknad nr. 2002 08701 Colgate-Palmolive Company, New York, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7661 Varemerkesøknad nr. 2002 08701 Colgate-Palmolive Company, New York, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7661 Varemerkesøknad nr. 2002 08701 Søker: Colgate-Palmolive Company, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 12. november 2007

Detaljer

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135 Klager: Regatta AS Representert ved: Gram Hambro & Garmann Advokatfirma AS Innklagede: Reebok International Ltd Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081 Klager: Creative Nail Design Inc Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tove Aas

Detaljer

FOR 2005-06-24 nr 718: Forskrift om registrering av ansvarsmerker.

FOR 2005-06-24 nr 718: Forskrift om registrering av ansvarsmerker. Page 1 of 6 FOR 2005-06-24 nr 718: Forskrift om registrering av ansvarsmerker. DATO: FOR-2005-06-24-718 DEPARTEMENT: BLD (Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet) AVD/DIR: Forbrukeravd. PUBLISERT:

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7660 Varemerkesøknad nr. 2003 07681 adidas-salomon AG, Herzogenaurach, Tyskland. Varemerkesøknad nr.

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7660 Varemerkesøknad nr. 2003 07681 adidas-salomon AG, Herzogenaurach, Tyskland. Varemerkesøknad nr. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7660 Varemerkesøknad nr. 2003 07681 Søker: adidas-salomon AG, Herzogenaurach, Tyskland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Detaljer

STIKKORD: abus.no/ Domeneforskriften 4 og 7,

STIKKORD: abus.no/ Domeneforskriften 4 og 7, DOK-2015-49 abus.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-12-09 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-49 STIKKORD: abus.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt 1.3. SAMMENDRAG:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8102 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2010 029 Begjæringen gjelder: Entera Driftspartner AS (tidl. Entera AS), Nye Vakåsvei 64, 1395 Hvalstad Foretakets org. nr.

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt og registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt og registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7371 Reg. nr. 201 827 Varemerkesøknad nr. 1999 09238 Søker / Innehaver: Norsk Rikskringkasting AS, Oslo Innsiger: Tidnings Aktiebolaget Metro, Stockholm, Sverige

Detaljer

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 13. desember 2007 om at Norge var utpekt som land merket ønskes vernet i, omfattet følgende varer:

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 13. desember 2007 om at Norge var utpekt som land merket ønskes vernet i, omfattet følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8092 Int. reg. nr. 0851826 Nasj. ref. nr. 200715339 Registreringsdato: 2005.03.24 Etterf. utpekning: 2007.11.20 Notifikasjonsdato: 2007.12.13 Registreringshaver:

Detaljer

DOK-2015-11 harstadsparebank.no

DOK-2015-11 harstadsparebank.no DOK-2015-11 harstadsparebank.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-02-27 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-11 STIKKORD: harstadsparebank.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7848 Reg. nr. 236 591 Søknadsnr. 2006 07064 Søker / innehaver: Mikaela Hansson, Romsdalsgt. 2, 0556 Oslo Innsiger: Comercial Farlabo España SL, Madrid, Spania

Detaljer

STIKKORD: boozt.no/ Domeneforskriften 4 og 7,

STIKKORD: boozt.no/ Domeneforskriften 4 og 7, DOK-2015 05 boozt.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-01-27 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-05 STIKKORD: boozt.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt 1.2. SAMMENDRAG:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7922 Int. reg. nr. 899 328 Søknad nr. 2006 12097 Innehaver: Unilever N.V., Rotterdam, Nederland Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7911 Reg. nr. 231503 Søknad nr. 200412131 Innehaver: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, CA94043 Mountain View, California, USA Fullmektig: Føyen Advokatfirma

Detaljer

Borgarting lagmannsrett

Borgarting lagmannsrett Borgarting lagmannsrett INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Kjennelse DATO: 2008-04-03 PUBLISERT: LB-2008-37979 STIKKORD: Advarsel på internett mot selskap, ikke sikringsgrunn. SAMMENDRAG: På en hjemmeside

Detaljer

DOK-2015-17 finnogspar.no

DOK-2015-17 finnogspar.no DOK-2015-17 finnogspar.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-04-15 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-17 STIKKORD: finnogspar.no / Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse Innklagede kunngjorde en konkurranse med forhandling for drift av Lundeskogen ordinære mottak for asylsøkere. Klagenemnda

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/13 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 Oslo Saken gjelder: Klagen retter seg mot den rådgivningen som ble utført av Orkla

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8001 Int. reg. nr. 0875776 Nasj. ref. nr. 200602254 Int. reg. dato: 2006.01.12 Innehaver: Tantowel Inc, 7747 West Lake Mead Boulevard, NV89128 Las Vegas, Nevada,

Detaljer