PROTOKOLL. Nøtter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Nøtter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter."

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Reg. nr Søknadsnr Registreringshaver: Sunport Company Zamani, Økern Torgvei 1, 0580 Oslo Fullmektig: Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 Oslo Innsiger: Brynild Gruppen AS, Postboks 34, 1601 Fredrikstad Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 8. oktober 2012 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 19. november 2010, hvorved tidligere beslutning om å registrere ordmerket "STUDENT MIX" ble opprettholdt mot innsigelse. Gjenparter av avgjørelsesprotokollen ble sendt til partenes respektive fullmektiger samme dag. Søknaden om registrering av ordmerket "STUDENT MIX" som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 3. september 2007, og med følgende varefortegnelse: Klasse 29: Nøtter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter. Merket ble besluttet registrert den 20. desember 2007, og er deretter kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 01/2008, på side 4, med publiseringsdato mandag den 2. januar 2008, og med ovennevnte varefortegnelse. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret mandag den 3. mars 2008; rettidig. Melding om den innkomne innsigelsen ble kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 12/2008, på side 123, med publiseringsdato mandag den 17. mars 2008.

2 Annen avd. sak nr Innsiger nedla prinsipalt påstand om at registreringen av ordmerket "STUDENT MIX" må oppheves, da merket er besluttet registrert og innført i varemerkeregisteret i strid med bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd annet punktum og 14 annet ledd bokstav a. Påstanden var begrunnet med at ordsammenstillingen fremstår som beskrivende for de produkter som er omfattet av varefortegnelsen, og at det således foreligger et friholdelsesbehov, samt at merket generelt mangler det for registrering nødvendige særpreg. Innsiger anførte subsidiært at dersom betegnelsen "STUDENT MIX" likevel skulle anses som tilstrekkelig særpreget for registrering, så må registreringen uansett oppheves i medhold av bestemmelsen i varemerkeloven 16 første ledd bokstav b, da søker var kjent med at en forvekselbar betegnelse var tatt i bruk som kjennetegn for samme eller lignende varer av en annen da hans søknad om registrering ble innlevert, slik at leveringen dermed må anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk ("ond tro"). * * * Med hensyn til partenes anførsler og argumentasjon for Første avdeling, vises til sakens dokumenter. * * * Fra Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 19. november 2010 hitsettes: "Patentstyrets vurderinger: Varemerkeloven 16 første ledd bokstav b: ond tro Innsigerens fullmektig har anført at dersom varemerkeregistreringen anses tilstrekkelig særpreget, må den likevel oppheves da det foreligger ond tro, jf. varemerkeloven 16 første ledd bokstav b. Når det gjelder fullmektigens argumentasjon, viser Patentstyret til sakens dokumenter. Anførselen om ond tro, jf. varemerkeloven 16 første ledd bokstav b, er fremsatt etter innsigelsesfristens utløp, og må derfor avvises på formelt grunnlag. Vi viser til varemerkeloven 26. Konklusjon: Anførselen om ond tro avvises på formelt grunnlag da den er fremsatt etter innsigelsesfristens utløp, jf. varmerkeloven 26.

3 Annen avd. sak nr Varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a og første ledd annet punktum: særpreg Innsigerens fullmektig har anført at STUDENT MIX er beskrivende, jf, varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a. Det hevdes at merkeelementet MIX betyr en blanding og må åpenbart anses uregistrerbart for nøtte- og fruktblandinger. Kombinasjonen av STUDENT og MIX er heller ikke tilstrekkelig særpreget til å registreres. STUDENT MIX er beskrivende for produktet, da det er en blanding av ingredienser velegnet for studenter og andre som trenger rask næring for bedret konsentrasjon. Merket må også anses formålsangivende ved at blandingen er velegnet for studenter: Merket kan oppfattes som en blanding hvor man får mye igjen for pengene, og studenter er jo kjent for å ha en trang økonomi. Det fremheves at det foreligger et friholdelsesbehov. Det søkte merket må uansett kun oppfattes som et salgsfremmende utsagn. Søkerens fullmektig har til dette svart at merket hverken er en beskrivelse av varens art (nøtter og frukt) eller beskaffenhet, og det gir heller ikke noen beskrivelse av varens mengde, formål, pris, geografisk eller tidsmessig opphav. Da merket ikke er beskrivende, foreligger det ikke et friholdelsesbehov. Merket innehar også tilstrekkelig særpreg, og fremstår ikke som et salgsfremmende utsagn. Patentstyret vil bemerke følgende: Det søkte merket består av de to merkeelementene STUDENT og MIX. STUDENT er norsk for en person som for eksempel studerer ved universitetet, mens MIX er engelsk og kan oversettes til blanding eller miks. Se Patentstyret er enig i at det engelske merkeelementet MIX vil oppfattes som en blanding, og således er beskrivende for nøtter og frukter. Når det gjelder merkeelementet STUDENT isolert sett, har ingen av partene noen kommentarer. Det sentrale spørsmålet er således om sammenstillingen av merkeelementet STUDENT og MIX er beskrivende for de aktuelle varene. Rent språklig betyr STUDENT MIX en blanding av studenter. En blanding av studenter kan vanskelig sies å være beskrivende for nøtter og frukter. Merket slik det er søkt registrert, betyr ikke en blanding for studenter. I de tilfeller sammenstillingen kan oppfattes på denne måten kan det antyde at blandingen er billig, eller tilpasset en spesiell gruppe. Patentstyret er dermed av den oppfatning at STUDENT MIX ikke direkte beskriver en egenskap ved nøtter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter, men heller kan antas å antyde de nevnte egenskapene. Billig mix for studenter, vil derimot være rent beskrivende for en nøtteblanding, det samme gjelder konsentrasjonsfremmende mix. Siden det søkte merket ikke er funnet beskrivende, foreligger det ikke et friholdelsesbehov for sammenstillingen STUDENT MIX. Det stemmer, slik som hevdet av innsigerens fullmektig, at merker som ikke er beskrivende likevel skal nektes registrert dersom de ikke innehar tilstrekkelig særpreg. Vi er derimot ikke enig med innsigerens fullmektig i at det søkte merket kun fremstår som et salgsfremmende utsagn. Patentstyret finner således at merket er særpreget. Innsigerens fullmektig har fremholdt at en registrering av STUDENT MIX vil være like ille som å få registrert ordmerket BARNE MIX eller KIDS MIX for produkter for barn. Patentstyret mener at både BARNE MIX og KID MIX for eksempelvis nøtteblandinger vil indikere at varen er spesielt tilpasset en spesiell gruppe. For eksempel vil det være svært viktig ikke å ha for små eller store, eller vanskelige tyggbare, nøtter for barn i en viss aldersgruppe. Studenter kan ikke

4 Annen avd. sak nr sidestilles på denne måten, da studenter ikke er en klar definerbar og homogen gruppe på lik linje med barn. Henvisningen til nektelsen av varemerkesøknad , ordmerket KIDMIX, anses ikke direkte sammenlignbar og tillegges derfor ikke vekt i vurderingen av det søkte merket. Som et eksempel er Patentstyret av den oppfatning at HONNØR MIX vil være sammenlignbart med STUDENT MIX. Et slikt tenkt merke vil trolig kunne oppfattet som rettet mot den eldre delen av befolkningen, men beskriver ikke nøttene eller fruktene som er en del av blandingen. Det blir fra innsigeren fullmektig sin side vist til andre merker som er nektet av Patentstyret, og som tilhører søker. Disse merkene hevdes å være sammenlignbare. Patentstyret kan ikke se at varemerkesøknad , ordmerket INDIA MIX, varemerkesøknad , ordmerket TROPICAL MIX, varemerkesøknad , ordmerket SALAT MIX, varemerkesøknad , ordmerket SPANIA MIX og varemerkesøknad , ordmerket MEXICANA MIX er sammenlignbare med merket i foreliggende sak. Samtlige av de oppramsede merkene består enten av en angivelse av land og et beskrivende tillegg, bruksområdet for varen eller innholdet av varen. Det er derfor ikke lagt vekt på henvisningen til disse søknadene. Innsigerens fullmektig hevder at STUDENT MIX uansett oppfattes som en generisk betegnelse på en blanding av nøtter og frukt. Det er lagt frem følgende dokumentasjon: o Utskrift av nettsiden (bilag 1). o Utskrift av nettsiden (bilag 2). o Kopi av avbildning av Sunrise Foods produktserie med generiske betegnelser på produktenes innhold (bilag 4). Dokumentasjon fra utlandet for at merket er en generisk betegnelse for denne type varer: o Utskrift fra basen GNPD-Global New Products Database (bilag 3). o Uskrift fra Systemfrugt A/S sine nettsider som viser produktet Studenter-mix (bilag 1) o Utskrift fra Nutty Guys nettside som viser produktet Starving students mix (bilag 2) o Utskrift fra Deliwelts nettside som viser produktet Nuts & Fruits StudentenMix (bilag 3) o Uskrift fra Biokings nettside som viser produktet Bio StudentenMix (bilag 4) o Utskrift fra Wikipedia, Nederland som viser at Studentenhaver i Nederland er ansett som en generisk betegnelse på nettopp av en blanding av tørkede frukter og nøtter, og at navnet er beskrivende for en formodentlig intelligensfremmende virkning (bilag 5) o Utskrift fra Wikipedia, Tyskland som viser at Studentenfutter er en tysk generisk betegnelse på en nøtteblanding. Her fremkommer det også at navnet er beskrivende, nemlig at det henleder på den konsentrasjonsfremmende virkningen (bilag 6). o Utskrift fra Duden, Die deutsche Rechtschreibung, 24. utg., mars 2006, s. 980 (bilag 7) o Kopi av bilde av nøttepose fra Stockholm høst 2009, som viser en pose med nøtter med navnet Studentsnötter. Patentstyret er enig med søkerens fullmektig i at det ikke er godt nok dokumentert at STUDENT MIX er en generisk betegnelse. Det er innlevert tre bilag som dokumentasjon på at STUDENT MIX er en generisk betegnelse i Norge. To av bilagene er utskrift av to nettsteder med mat- og kakeoppskrifter. På kampforumet (bilag 1) fremgår det følgende i sammenheng med en oppskrift på en matrett: "bland inn en neve med "studentmix" (nøtter og rosiner) for å [...]. Av kakeoppskriften som er vedlagt som bilag 2, står det: "En blanding av forskjellige typer usaltede nøtter og rosiner kalles ofte for "Studentmix". Her har du myke og kjempegode cookies som inneholder nettopp dette. Oppskriften gir 36 stk. [...] Tips: Poser med "Studentmix" fås kjøpt ferdigblandet, men du kan

5 Annen avd. sak nr også lage din egen blanding". Patentstyret er av den oppfatning at disse treffene isolert sett ikke beviser at STUDENT MIX er en generisk betegnelse. Nettet florerer med informasjon, og to treff er lite i en slik sammenheng. Innsigerens fullmektig mener at kopiene av avbildningene av Sunrise Foods produktserie (bilag 4), viser at STUDENT MIX er en generisk betegnelse. Søkerens fullmektig opplyser om at Sunrise Foods benytter STUDENT MIX etter avtale med søkeren. Ut fra den sammenheng det søkte merket presenteres, er vi enig med innsigerens fullmektig i at merket kan se ut som det brukes generisk. Grunnen til dette er fordi STUDENT MIX er presentert på samme måte som andre produkter som har generiske navn på andre nøtteblandinger, som eksempelvis pistasjenøtter, cashewnøtter og chilinøttter. Vi kan likevel ikke se at dette er et avgjørende argument. Så lenge STUDENT MIX er særpreget, kan ikke det at andre generiske betegnelser plasseres på samme sted bevise at STUDENT MIX oppfattes som en generisk betegnelse. Særlig gjelder dette ettersom innsigerens fullmektig ikke har vist til at også andre tilbydere bruker STUDENT MIX om tilsvarende produkter. Etter en helhetsvurdering av dokumentasjonen som knytter seg til STUDENT MIX i Norge, kan Patentstyret ikke se at det er dokumentert og bevist at STUDENT MIX av gjennomsnittsforbrukeren i Norge oppfattes som en generisk betegnelse. Dokumentasjonen som er innsendt av innsigerens fullmektig viser kun to omtaler i anførselstegn på to forskjellige nettsider, og at Sunrise Foods har et nøtteprodukt som heter STUDENT MIX. Innsigerens fullmektig har videre innsendt dokumentasjon fra utlandet for at merket er en generisk betegnelse for denne type varer. Til dette har søkerens fullmektig anført at slik dokumentasjon har begrenset relevans i Norge, og at dokumentasjonen ikke viser generisk bruk av det søkte merket. Patentstyret ønsker først å knytte noen generelle kommentarer til vurderingen av dokumentasjon fra utlandet når det gjelder spørsmålet om et merke oppfattes som en generisk betegnelse i Norge: Det sentrale i vurderingen av om et merke er en generisk betegnelse, er gjennomsnittsforbrukeren i Norge sin oppfatning av merket. Det må derfor tas hensyn til at ord kan ha andre betydninger i andre land, og at begrepsbruken kan være forskjellig. Patentstyret anser dessuten at vekten av utenlandsk dokumentasjon er begrenset dersom den ikke kan understøttes og vise til informasjon i bevisene som foreligger for Norge. I forlengelsen av dette må dokumentasjonen således bevise at omstendighetene i utlandet er kjent for den norske gjennomsnittsforbrukeren, for at Patentstyret kan legge vekt på den. Innsigerens fullmektig har sendt inn en utskrift fra basen GNPD-Global New Products Database (bilag 3). Dette er en database over suksessfulle og nye forbruksprodukter slik at andre i bransjen kan følge med. Utskriftene viser at det nederlandske foretaket Kruidvat har et produkt som heter Studentenhaver, at Ültje har et produkt som heter Studentenfutter både i Østerrike og i Tyskland, samt at Lorenz Bahlsen Snack-World også har et produkt som heter Studentenfutter i Tyskland. Det er videre ettersendt dokumentasjon som viser at det danske foretaket Systemfrugt A/S har et produkt som heter Studenter-mix (bilag 1), at det amerikanske selskapet Nutty Guys har et produkt som heter Starving Students mix (bilag 2), at det tyske foretaket Nuts & Fruits har produktet StudentenMix (bilag 3), og at det østerrikske foretaket BIOKING har produktet Bio Studentenmix. Det er også innsendt kopi av et bilde av en nøttepose fra Stockholm med navnet Studentsnötter. Samtlige av merkene gjelder varene nøtter og frukt.

6 Annen avd. sak nr Når det gjelder denne dokumentasjonen er Patentstyret for det første av den oppfatning at noen av produktene det vises til ikke er identiske og direkte sammenlignbare med det søkte merket. Isolert sett betyr for eksempel Studentenfutter oversatt fra tysk studentfôr. Studenthaver er heller ikke identisk med det søkte merket. Starving Students mix er også forskjellig fra merket i foreliggende sak, da det klart gir et meningsinnhold om at det er en mix for sultende studenter. Studentsnötter er en sammenstilling av student og nøtter. Merkene Studenter-mix, StudentenMix og Bio Studentenmix som det er vist til, er derimot mer parallelle når man ser hen til ordsammenstillingene. Vi kan likevel ikke se at innsigerens fullmektig har dokumentert at betydningen av disse merkene er den samme i de aktuelle landene produktet finnes i, som i Norge. For det andre kan vi ikke se at det er forsøkt påvist hvorfor disse eksisterende produktene i utlandet har betydning for gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av merket STUDENT MIX i Norge. Det at produktene i seg selv eksisterer i utlandet, sett hen til at merkene også i disse landene kan inneha tilstrekkelig særpreg, er ikke en informasjon og understøtting av de norske bevisene som foreligger i saken. Utskriftene fra den tyske og nederlandske Wikipedia, samt den tyske ordboka Duden, (bilag 5 7) viser at Studentenfutter og Studentenhaver i disse landene er et begrep på tysk og nederlandsk for en blanding av nøtter og frukt. Derimot dokumenterer ikke dette at STUDENT MIX er et begrep i Tyskland og i Nederland. Uansett om STUDENT MIX hadde gitt uttrykk for en generisk betegnelse i Tyskland og i Nederland, ville det blitt tillagt liten vekt av Patentstyret dersom fullmektigen ikke også kunne vise hvorfor dette har betydning for den norske omsetningskretsens vurdering av det søkte merket i Norge. Patentstyret finner at mange av produktene det er vist til fra utlandet ikke er parallelle med det søkte merket STUDENT MIX. Der vi ser visse paralleller, er dokumentasjonen ikke understøttet, og viser heller ikke til informasjon som har betydning for den norske gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av merket. Vi legger avslutningsvis til at utskriften av internettsiden Det søte liv er datert 3. mars 2008, som er etter at STUDENT MIX ble registrert av Patentstyret. Det samme gjelder produktet Studentenhaver fra Kruidvat, som ble publisert i basen GNPD i januar Etter en helhetsvurdering av dokumentasjonen fra Norge og fra utlandet, finner Patentstyret at det ikke er dokumentert og sannsynliggjort at STUDENT MIX er en generisk betegnelse. Vi kan heller ikke se at dokumentasjonen viser at merket i alminnelig språkbruk eller etter lojal og etablert forretningsskikk utgjør en sedvanlig betegnelse for varene nøtter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter i klasse 29, jf. varemerkeloven 14 annet ledd bokstav b. Konklusjon: Etter en helhetsvurdering har Patentstyret kommet til at det søkte merket STUDENT MIX er særpreget for nøtter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter i klasse 29, jf. varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a og b, og første ledd annet punktum. Anførselen om ond tro, jf. varemerkeloven 16 første ledd bokstav b, er avvist på formelt grunnlag, da den er fremsatt etter innsigelsesfristens utløp, jf. varmerkeloven 26. Beslutning: Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven 29."

7 Annen avd. sak nr Innsigers begrunnede klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse innkom rettidig den 19. januar Klagegebyret (klageavgiften) er registrert rettidig innbetalt til Patentstyrets konto den 23. februar I klagen uttaler innsigers fullmektig: "Klage til annen avdeling på varemerkeregistrering nr Det vises til Patentstyrets avgjørelse, datert 19. november 2010, mottatt 22. november 2010, med klagefrist Patentstyrets første avdeling konkluderte i sin avgjørelse i innsigelsessaken mot registreringen av ordmerket STUDENT MIX, at merket er særpreget i henhold til varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a og b og første ledd annet punktum, for nøtter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter i kl. 29. På vegne av Brynild Gruppen AS, innlevers herved klage over første avdelings avgjørelse i saken innen klagefristen til annen avdeling, jfr. varemerkeloven 49 og 50. Klagen begrunnes i at vi mener første avdelings avgjørelse er feil både med hensyn til begrunnelsen og konklusjonen om at registreringen skal opprettholdes som særpreget og registrerbar i henhold til varemerkeloven 14 annet ledd a og b og 14 første ledd annet punktum. Patentstyrets første avdeling er enig med klager (innsiger) i at ordet MIX er engelsk og kan oversettes til blanding eller miks og således er direkte beskrivende for nøtter og frukter. Når det gjelder sammensetningen av STUDENT MIX, fastholder vi at merket er beskrivende eller er blitt en generisk betegnelse, jf. vml. 14 annet ledd a og b, og subsidiært at merket mangler særpreg etter vml. 14 første ledd, annet punktum (gammel lovtekst: ikke egnet til å skille søkerens varer fra andres ). Varemerkeloven 14 annet ledd a og b: MIX alene er beskrivende for de søkte varer. Dette er ubestridt. Når det gjelder vurderingen av om STUDENT MIX er beskrivende, sier første avdeling av at STUDENT MIX rent språklig betyr en blanding av studenter og ikke en blanding for studenter, og de konkluderer følgelig med at denne forståelsen av merket ikke er beskrivende. Før det første er vi uenige i at den norske gjennomsnittsforbruker vil oppfatte STUDENT MIX som en blanding av studenter. STUDENT MIX vil åpenbart bli oppfattet som en nøtte- og fruktblanding for studenter. Dersom merket ville blitt oppfattet som en blanding av studenter, er det stor grunn til å anta at verken Brynild Gruppen, søker eller andre næringsdrivende innen denne bransjen ville velge å bruke et slikt merke for nøtteblandinger. Det vil neppe være særlig positivt eller gi en ønsket assosiasjon at slike produkter oppfattes er en blanding av studenter. Dette må derfor være en helt oppkonstruert forståelse av merkets naturlige språklige betydning.

8 Annen avd. sak nr Vi er av den klare oppfatning at merket STUDENT MIX vil bli oppfattet av gjennomsnittsforbrukeren som blanding eller miks for studenter på samme måten som at BARNE MIX eller KID MIX for andre matvarer vil bli oppfattet som en blanding/miks for barn og ikke en blanding av barn. Patentstyret legger videre til grunn at dersom STUDENT MIX likevel vil bli oppfattet som en blanding for studenter, vil sammenstillingen antyde at blandingen er billig, eller tilpasset en spesiell gruppe. Patentstyret er dermed av den oppfatning at STUDENT MIX ikke direkte beskriver en egenskap ved nøtter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter, men heller kan antas å antyde de nevnte egenskapene (sitat slutt). Vi fastholder imidlertid vår tidligere argumentasjon om at merket vil bli oppfattet som beskrivende eller som en generisk betegnelse for en type nøtte-/frukt blanding og at det derfor også må anses å foreligge et friholdesbehov. Vi viser til tidligere innsendt dokumentasjon, og vil hevde at også treff på utenlandske nettsider og bruk av uttrykk som studentmiks / mix / blanding etc. på andre språk også må tillegges vekt i helhetsvurderingen. Til sammen er det mange indikasjoner som samlet sett viser at STUDENT MIX må anses å ha blitt en beskrivende term for de angjeldende varer. Første avdeling anfører bl.a. at utskriften fra Det søte liv fra 3. mars 2008 er fra tiden etter søknadstidspunktet 3. september 2007, og underforstått derfor ikke kan vektlegges. Slik argumentasjon kan ikke kategorisk avskjære dette som bevis. I denne forbindelse viser vi til at patentstyrets egen praksis i de fleste nektelsesbrev selv også anfører og argumenterer med treff på Google som er fra tiden etter søknadsinnleveringen (kan være opp til 5 6 mnd etter innlevering). Slike treff brukes i utstrakt grad som bevis for bl.a. manglende særpreg. Som eksempel nevnes forelegg fra Patentstyret i søknad Uansett kan det virke som om første avdeling her har glemt at det skal foretas en helhetsvurdering av alt som fremkommer i saken. Vi ber om at annen avdeling foretar en fornyet og helhetlig vurdering av all dokumentasjon og argumentasjon i saken. Varemerkeloven 14 første ledd annet punktum (manglende sæpreg): Dersom annen avdeling også skulle komme frem til at merket ikke er direkte beskrivende eller har blitt en generisk betegnelse, og dermed ikke kan nekte merket registrert etter varemerkeloven 14 annet ledd a eller b, fastholder vi at merket under enhver omstendighet mangle det nødvendige særpreg etter 14 første ledd annen setning. I den gamle loven ble betegnelsen ikke egnet til å skille søkerens varer fra andres benyttet. Som det fremkommer av bl.a. patentstyrets avgjørelse i søknad nr av , Et varemerkets særpreg skal vurderes i relasjon til de aktuelle varer og tjenester merket ønskes registrert for, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varene og tjenestene vil oppfatte merket. Merket må vurderes med tanke på hvordan gjennomsnittsforbrukeren normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler. Videre sier patentstyret at det avgjørende er om merket er egnet til å angi varens kommersielle opprinnelse og derfor kan oppfylle garantifunksjonen, som er et av hovedformålene med et varemerke, jf. EU-domstolens avgjørelse C- 329/02, SAT.2, premiss 23. Selv om merket ikke skulle anses å være direkte beskrivende eller blitt en generisk betegnelse for en type nøtte- og fruktblanding, er det satt sammen av to ord som helhetlig sett gir en umiddelbar mening for gjennomsnittsforbrukeren om at dette er en blanding som er velegnet for

9 Annen avd. sak nr studenter på grunn av innholdets art, egenskap eller formål, og at det dermed heller vil oppfattes som beskrivende eller som et salgsfremmende uttrykk, enn som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Det er svært vanlig å benytte STUDENT- som et prefiks sammen med et beskrivende ord for å beskrive eller angi hvem som er målgruppen for et produkt eller en tjeneste, på samme måten som man benytter prefikset BARNe/KIDS- eller PENSJONIST osv. Og tidligere dokumentasjon fra internett som viser slik bruk i andre land, ytterligere forsterker at prefikset STUDENT- er vanlig benyttet i sammenheng med mat- og nøtteblandinger i utallige ulike varianter og forskjellige mennesker også utenfor Norge. Med den tilgangen av informasjon og bruk av internett som alle har i dag (og særlig studenter), mener vi det også er relevant å vise til bruk at prefikset student- i andre land i Europa. I tillegg vedlegges utskrift av treffliste på Google fra i dag på førstesiden av studentmix (ca treff), studentmiks, studentblanding og studentmat ( treff) og student snacks. Som det fremgår her benyttes også STUDENTMIX av andre aktører enn partene i denne saken som en beskrivelse av en type nøtte- og frukt blanding med hovedvaremerket nederst på posen, jf. utskrift av nettsiden Retthjem.no STUDENTMIX 1 kg Bama. Vedlegg 1: Utskrifter fra internett av 19. januar Vi fastholder at vi mener nektelsen i Norge på KIDMIX , er parallell med STUDENT MIX. For å tilstrebe en ensartet og forutsigbar saksbehandling i avgjørelser hos patentstyret, ber vi om at annen avdeling også nekter registrert ordmerket STUDENT MIX. For øvrig viser vi til at følgende norsk søknader er blitt endelig henlagte, antakelig på grunn av manglende svar på et nektelsesbrev om manglende særpreg etter 14 (tidl. 13): Søknadsnr ordmerket STUDENTPAKKEN for kl. 35 Søknadsnr ordmerket STUDENTJOURNALEN for alle klasser (1 42) Søknadsnr ordmerket STUDENT DATA for kl. 16 Søknadsnr ordmerket STUDENT FLYTTEBYRÅET for kl. 39 Søknadsnr ordmerket STUDENTTANNPLEIEN Oppsummering: For øvrig fastholder vi vår tidligere argumentasjon og dokumentasjon som fremkommer av dokumentene i innsigelsessaken for første avdeling. Vi fastholder at STUDENT MIX er beskrivende for de gjeldende varer eller blitt en generisk betegnelse, subsidiært at merket mangler det nødvendig særpreg og at det ikke er egnet til å angi kommersiell opprinnelse, da det ikke vil bli oppfattet av omsetningskretsen som et særpreget varemerke alene, men derimot som beskrivende for egenskaper, formålet eller hvem varene er spesielt egnet for, eller kun et salgsfremmende begrep uten særpreg. Konklusjon: På denne bakgrunn ber vi om at Patentstyrets annen avdeling konkluderer med at det angjeldende merket ikke oppfyller kravene etter varemerkeloven 14, og at det fattes beslutning om at registreringen av ordmerket, STUDENT MIX, oppheves.

10 Annen avd. sak nr Det tas forbehold om innsendelse av ytterligere innsendelse av dokumentasjon i saken." Ved brev av 28. januar 2011 er registreringshavers fullmektig oversendt gjenpart av innsigers klage, med frist til mandag den 28. mars 2011 med innsendelse av en eventuell imøtegåelse. I sin imøtegåelse, innkommet den 28. mars 2011, uttaler registreringshavers fullmektig: "VEDRØRENDE KLAGE PÅ VAREMERKEREGISTRERING NR STUDENT MIX Innledning Vi viser til brev fra Annen avdeling av 28. januar 2011 med oversendelse av klage på ovennevnte varemerkeregistrering, med svarfrist 28. mars Vi fastholder at registreringen av varemerket STUDENT MIX må opprettholdes med den begrunnelse som er gitt i vårt brev av 17. juli Vi tiltrer også første avdelings begrunnelse og konklusjon av 19. november Nedenfor følger likevel noen ytterligere kommentarer til klagen. Varemerkeloven 14 annet ledd a og b Innsiger argumenterer for at merket er blitt en generisk betegnelse for en type nøtte-/frukt blanding, men vedlegger samtidig en utskrift fra Googles første side treff på studentmix mv. Dette søket viser at ulike varianter av sammensetningen STUDENT MIX benyttes i svært forskjellige sammenhenger, herunder er sammensetningen i flere tilfeller benyttet i den naturlige forståelsen en blanding av studenter, jf første avdelings forståelse av ordet. Merkehaver har ellers gjennom mange års salg innarbeidet nøtte-/frukt produktet STUDENT MIX på det norske markedet. Det forhold at enkelte konkurrenter i ettertid har forsøkt å nyte godt at den goodwill varemerket etter hvert har oppnådd, kan ikke i seg innebære at merket må anses å ha blitt en generisk betegnelse. Som Brynhildgruppen kjenner til, påtaler merkehaver slik urettmessige bruk av varemerket. Brynhildgruppen burde derfor også være godt kjent med at utskriften fra Sunrisefood serien viser merkehavers egne produkter. Når det gjelder bruk av merket i utlandet vises for det første til at merket skal ha nødvendig særpreg i forhold til omsetningskretsen her i landet og det følger derfor av juridisk teori at bruk av merket i utlandet normalt vil ha liten betydning i forhold til innarbeidelse. Tilsvarende må gjelde i forhold til vurderingen av om et merke skal anses å ha blitt en generisk betegnelse. Det forhold at de fremlagte eksemplene ikke retter seg mot norske forbrukere samt at utskriftene er av nyere dato, tilsier også at denne bruken ikke kan tillegges betydning. Varemerkeloven 14 første ledd annet punktum

11 Annen avd. sak nr Vi er enig med Første avdeling i at STUDENT MIX ikke kan sidestilles med KIDMIX, da STUDENT MIXs ikke retter seg spesielt mot studenter. Til sammenligning med GRILLPILS, er produktet heller ikke tilpasset for spesielle situasjoner. Når det gjelder henvisningen til de norske avgjørelsene som er oppramset på side 4 i klagen, bla studenttannpleien og student flyttebyrået kan disse ikke anses sammenlignbare da disse merkene beskriver tjenester/produkter rettet mot studenter. Konklusjon Vi fastholder at varemerket STUDENT MIX er særpreget jf varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a og b og første ledd annet punktum. Registreringen må derfor opprettholdes." Etter å ha konstatert at alle vilkårene for å behandle klagen var oppfylt, jf. varemerkelovens 50 og 51 annet ledd, tok Patentstyrets Første avdeling saken opp til ny vurdering i lys både av den innkomne klagen fra innsiger og registreringshavers imøtegåelse av 28. mars Den 14. juni 2011 konkluderte Første avdeling med at klagen ikke klart kunne føre frem, og fant derfor hverken å kunne oppheve eller endre sin tidligere beslutning av 19. november I sitt notat til Patentstyrets Annen avdeling uttaler Første avdeling følgende: "Notat vedrørende klage til Annen avdeling. Vi viser til klage til Annen avdeling i ovennevnte varemerkesak. Første avdeling har vurdert klagen og finner det ikke klart at den vil føre frem etter varemerkeloven 51 annet ledd første punktum. Klagen oversendes derfor Annen avdeling, jf. varemerkeloven 51 annet ledd andre punktum." Sakens dokumenter er deretter oversendt Patentstyrets Annen avdeling for ordinær behandling av klagesaken. Ved Annen avdelings brev av 15. april 2011 ble registreringshavers imøtegåelse av klagen oversendt innsigers fullmektig til uttalelse, med svarfrist satt til 15. juni Fristen ble etter begjæring fra innsigers fullmektig senere forlenget til den 15. juli Det var ikke innkommet noen uttalelse fra innsiger ved den forlengede svarfristens utløp.

12 Annen avd. sak nr Ved Annen avdelings brev av 10. oktober 2011 ble begge parters respektive fullmektiger orientert om at klagesaken er besluttet tatt opp til behandling og avgjørelse i Patentstyrets Annen avdeling på det foreliggende grunnlag. Den 9. januar 2012 innkommer følgende e-post fra innsigers fullmektig: "Vi viser til tidligere korrespondanse i denne saken, og vil informere om at vi trekker anken mot registrering av STUDENT MIX." Annen avdeling skal uttale: Uttalelsen i innsigers e-post av 9. januar 2012 må forstås slik at klagen, og dermed også innsigelsen, trekkes tilbake med endelig virkning. Det kan ikke ses å foreligge slike særlige grunner som taler for at klagebehandlingen bør fortsette, jf. varemerkelovens 51 fjerde ledd annet punktum. Klagesaken må derfor bli å heve. Avgjørelsen er truffet i medhold av bestemmelsen i styrelovens 5 første ledd annet punktum. Det avsies slik kjennelse: Klagesaken heves. Are Stenvik (sign.)