PROTOKOLL. Nøtter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Nøtter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter."

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Reg. nr Søknadsnr Registreringshaver: Sunport Company Zamani, Økern Torgvei 1, 0580 Oslo Fullmektig: Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 Oslo Innsiger: Brynild Gruppen AS, Postboks 34, 1601 Fredrikstad Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 8. oktober 2012 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 19. november 2010, hvorved tidligere beslutning om å registrere ordmerket "STUDENT MIX" ble opprettholdt mot innsigelse. Gjenparter av avgjørelsesprotokollen ble sendt til partenes respektive fullmektiger samme dag. Søknaden om registrering av ordmerket "STUDENT MIX" som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 3. september 2007, og med følgende varefortegnelse: Klasse 29: Nøtter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter. Merket ble besluttet registrert den 20. desember 2007, og er deretter kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 01/2008, på side 4, med publiseringsdato mandag den 2. januar 2008, og med ovennevnte varefortegnelse. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret mandag den 3. mars 2008; rettidig. Melding om den innkomne innsigelsen ble kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 12/2008, på side 123, med publiseringsdato mandag den 17. mars 2008.

2 Annen avd. sak nr Innsiger nedla prinsipalt påstand om at registreringen av ordmerket "STUDENT MIX" må oppheves, da merket er besluttet registrert og innført i varemerkeregisteret i strid med bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd annet punktum og 14 annet ledd bokstav a. Påstanden var begrunnet med at ordsammenstillingen fremstår som beskrivende for de produkter som er omfattet av varefortegnelsen, og at det således foreligger et friholdelsesbehov, samt at merket generelt mangler det for registrering nødvendige særpreg. Innsiger anførte subsidiært at dersom betegnelsen "STUDENT MIX" likevel skulle anses som tilstrekkelig særpreget for registrering, så må registreringen uansett oppheves i medhold av bestemmelsen i varemerkeloven 16 første ledd bokstav b, da søker var kjent med at en forvekselbar betegnelse var tatt i bruk som kjennetegn for samme eller lignende varer av en annen da hans søknad om registrering ble innlevert, slik at leveringen dermed må anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk ("ond tro"). * * * Med hensyn til partenes anførsler og argumentasjon for Første avdeling, vises til sakens dokumenter. * * * Fra Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 19. november 2010 hitsettes: "Patentstyrets vurderinger: Varemerkeloven 16 første ledd bokstav b: ond tro Innsigerens fullmektig har anført at dersom varemerkeregistreringen anses tilstrekkelig særpreget, må den likevel oppheves da det foreligger ond tro, jf. varemerkeloven 16 første ledd bokstav b. Når det gjelder fullmektigens argumentasjon, viser Patentstyret til sakens dokumenter. Anførselen om ond tro, jf. varemerkeloven 16 første ledd bokstav b, er fremsatt etter innsigelsesfristens utløp, og må derfor avvises på formelt grunnlag. Vi viser til varemerkeloven 26. Konklusjon: Anførselen om ond tro avvises på formelt grunnlag da den er fremsatt etter innsigelsesfristens utløp, jf. varmerkeloven 26.

3 Annen avd. sak nr Varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a og første ledd annet punktum: særpreg Innsigerens fullmektig har anført at STUDENT MIX er beskrivende, jf, varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a. Det hevdes at merkeelementet MIX betyr en blanding og må åpenbart anses uregistrerbart for nøtte- og fruktblandinger. Kombinasjonen av STUDENT og MIX er heller ikke tilstrekkelig særpreget til å registreres. STUDENT MIX er beskrivende for produktet, da det er en blanding av ingredienser velegnet for studenter og andre som trenger rask næring for bedret konsentrasjon. Merket må også anses formålsangivende ved at blandingen er velegnet for studenter: Merket kan oppfattes som en blanding hvor man får mye igjen for pengene, og studenter er jo kjent for å ha en trang økonomi. Det fremheves at det foreligger et friholdelsesbehov. Det søkte merket må uansett kun oppfattes som et salgsfremmende utsagn. Søkerens fullmektig har til dette svart at merket hverken er en beskrivelse av varens art (nøtter og frukt) eller beskaffenhet, og det gir heller ikke noen beskrivelse av varens mengde, formål, pris, geografisk eller tidsmessig opphav. Da merket ikke er beskrivende, foreligger det ikke et friholdelsesbehov. Merket innehar også tilstrekkelig særpreg, og fremstår ikke som et salgsfremmende utsagn. Patentstyret vil bemerke følgende: Det søkte merket består av de to merkeelementene STUDENT og MIX. STUDENT er norsk for en person som for eksempel studerer ved universitetet, mens MIX er engelsk og kan oversettes til blanding eller miks. Se Patentstyret er enig i at det engelske merkeelementet MIX vil oppfattes som en blanding, og således er beskrivende for nøtter og frukter. Når det gjelder merkeelementet STUDENT isolert sett, har ingen av partene noen kommentarer. Det sentrale spørsmålet er således om sammenstillingen av merkeelementet STUDENT og MIX er beskrivende for de aktuelle varene. Rent språklig betyr STUDENT MIX en blanding av studenter. En blanding av studenter kan vanskelig sies å være beskrivende for nøtter og frukter. Merket slik det er søkt registrert, betyr ikke en blanding for studenter. I de tilfeller sammenstillingen kan oppfattes på denne måten kan det antyde at blandingen er billig, eller tilpasset en spesiell gruppe. Patentstyret er dermed av den oppfatning at STUDENT MIX ikke direkte beskriver en egenskap ved nøtter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter, men heller kan antas å antyde de nevnte egenskapene. Billig mix for studenter, vil derimot være rent beskrivende for en nøtteblanding, det samme gjelder konsentrasjonsfremmende mix. Siden det søkte merket ikke er funnet beskrivende, foreligger det ikke et friholdelsesbehov for sammenstillingen STUDENT MIX. Det stemmer, slik som hevdet av innsigerens fullmektig, at merker som ikke er beskrivende likevel skal nektes registrert dersom de ikke innehar tilstrekkelig særpreg. Vi er derimot ikke enig med innsigerens fullmektig i at det søkte merket kun fremstår som et salgsfremmende utsagn. Patentstyret finner således at merket er særpreget. Innsigerens fullmektig har fremholdt at en registrering av STUDENT MIX vil være like ille som å få registrert ordmerket BARNE MIX eller KIDS MIX for produkter for barn. Patentstyret mener at både BARNE MIX og KID MIX for eksempelvis nøtteblandinger vil indikere at varen er spesielt tilpasset en spesiell gruppe. For eksempel vil det være svært viktig ikke å ha for små eller store, eller vanskelige tyggbare, nøtter for barn i en viss aldersgruppe. Studenter kan ikke

4 Annen avd. sak nr sidestilles på denne måten, da studenter ikke er en klar definerbar og homogen gruppe på lik linje med barn. Henvisningen til nektelsen av varemerkesøknad , ordmerket KIDMIX, anses ikke direkte sammenlignbar og tillegges derfor ikke vekt i vurderingen av det søkte merket. Som et eksempel er Patentstyret av den oppfatning at HONNØR MIX vil være sammenlignbart med STUDENT MIX. Et slikt tenkt merke vil trolig kunne oppfattet som rettet mot den eldre delen av befolkningen, men beskriver ikke nøttene eller fruktene som er en del av blandingen. Det blir fra innsigeren fullmektig sin side vist til andre merker som er nektet av Patentstyret, og som tilhører søker. Disse merkene hevdes å være sammenlignbare. Patentstyret kan ikke se at varemerkesøknad , ordmerket INDIA MIX, varemerkesøknad , ordmerket TROPICAL MIX, varemerkesøknad , ordmerket SALAT MIX, varemerkesøknad , ordmerket SPANIA MIX og varemerkesøknad , ordmerket MEXICANA MIX er sammenlignbare med merket i foreliggende sak. Samtlige av de oppramsede merkene består enten av en angivelse av land og et beskrivende tillegg, bruksområdet for varen eller innholdet av varen. Det er derfor ikke lagt vekt på henvisningen til disse søknadene. Innsigerens fullmektig hevder at STUDENT MIX uansett oppfattes som en generisk betegnelse på en blanding av nøtter og frukt. Det er lagt frem følgende dokumentasjon: o Utskrift av nettsiden (bilag 1). o Utskrift av nettsiden (bilag 2). o Kopi av avbildning av Sunrise Foods produktserie med generiske betegnelser på produktenes innhold (bilag 4). Dokumentasjon fra utlandet for at merket er en generisk betegnelse for denne type varer: o Utskrift fra basen GNPD-Global New Products Database (bilag 3). o Uskrift fra Systemfrugt A/S sine nettsider som viser produktet Studenter-mix (bilag 1) o Utskrift fra Nutty Guys nettside som viser produktet Starving students mix (bilag 2) o Utskrift fra Deliwelts nettside som viser produktet Nuts & Fruits StudentenMix (bilag 3) o Uskrift fra Biokings nettside som viser produktet Bio StudentenMix (bilag 4) o Utskrift fra Wikipedia, Nederland som viser at Studentenhaver i Nederland er ansett som en generisk betegnelse på nettopp av en blanding av tørkede frukter og nøtter, og at navnet er beskrivende for en formodentlig intelligensfremmende virkning (bilag 5) o Utskrift fra Wikipedia, Tyskland som viser at Studentenfutter er en tysk generisk betegnelse på en nøtteblanding. Her fremkommer det også at navnet er beskrivende, nemlig at det henleder på den konsentrasjonsfremmende virkningen (bilag 6). o Utskrift fra Duden, Die deutsche Rechtschreibung, 24. utg., mars 2006, s. 980 (bilag 7) o Kopi av bilde av nøttepose fra Stockholm høst 2009, som viser en pose med nøtter med navnet Studentsnötter. Patentstyret er enig med søkerens fullmektig i at det ikke er godt nok dokumentert at STUDENT MIX er en generisk betegnelse. Det er innlevert tre bilag som dokumentasjon på at STUDENT MIX er en generisk betegnelse i Norge. To av bilagene er utskrift av to nettsteder med mat- og kakeoppskrifter. På kampforumet (bilag 1) fremgår det følgende i sammenheng med en oppskrift på en matrett: "bland inn en neve med "studentmix" (nøtter og rosiner) for å [...]. Av kakeoppskriften som er vedlagt som bilag 2, står det: "En blanding av forskjellige typer usaltede nøtter og rosiner kalles ofte for "Studentmix". Her har du myke og kjempegode cookies som inneholder nettopp dette. Oppskriften gir 36 stk. [...] Tips: Poser med "Studentmix" fås kjøpt ferdigblandet, men du kan

5 Annen avd. sak nr også lage din egen blanding". Patentstyret er av den oppfatning at disse treffene isolert sett ikke beviser at STUDENT MIX er en generisk betegnelse. Nettet florerer med informasjon, og to treff er lite i en slik sammenheng. Innsigerens fullmektig mener at kopiene av avbildningene av Sunrise Foods produktserie (bilag 4), viser at STUDENT MIX er en generisk betegnelse. Søkerens fullmektig opplyser om at Sunrise Foods benytter STUDENT MIX etter avtale med søkeren. Ut fra den sammenheng det søkte merket presenteres, er vi enig med innsigerens fullmektig i at merket kan se ut som det brukes generisk. Grunnen til dette er fordi STUDENT MIX er presentert på samme måte som andre produkter som har generiske navn på andre nøtteblandinger, som eksempelvis pistasjenøtter, cashewnøtter og chilinøttter. Vi kan likevel ikke se at dette er et avgjørende argument. Så lenge STUDENT MIX er særpreget, kan ikke det at andre generiske betegnelser plasseres på samme sted bevise at STUDENT MIX oppfattes som en generisk betegnelse. Særlig gjelder dette ettersom innsigerens fullmektig ikke har vist til at også andre tilbydere bruker STUDENT MIX om tilsvarende produkter. Etter en helhetsvurdering av dokumentasjonen som knytter seg til STUDENT MIX i Norge, kan Patentstyret ikke se at det er dokumentert og bevist at STUDENT MIX av gjennomsnittsforbrukeren i Norge oppfattes som en generisk betegnelse. Dokumentasjonen som er innsendt av innsigerens fullmektig viser kun to omtaler i anførselstegn på to forskjellige nettsider, og at Sunrise Foods har et nøtteprodukt som heter STUDENT MIX. Innsigerens fullmektig har videre innsendt dokumentasjon fra utlandet for at merket er en generisk betegnelse for denne type varer. Til dette har søkerens fullmektig anført at slik dokumentasjon har begrenset relevans i Norge, og at dokumentasjonen ikke viser generisk bruk av det søkte merket. Patentstyret ønsker først å knytte noen generelle kommentarer til vurderingen av dokumentasjon fra utlandet når det gjelder spørsmålet om et merke oppfattes som en generisk betegnelse i Norge: Det sentrale i vurderingen av om et merke er en generisk betegnelse, er gjennomsnittsforbrukeren i Norge sin oppfatning av merket. Det må derfor tas hensyn til at ord kan ha andre betydninger i andre land, og at begrepsbruken kan være forskjellig. Patentstyret anser dessuten at vekten av utenlandsk dokumentasjon er begrenset dersom den ikke kan understøttes og vise til informasjon i bevisene som foreligger for Norge. I forlengelsen av dette må dokumentasjonen således bevise at omstendighetene i utlandet er kjent for den norske gjennomsnittsforbrukeren, for at Patentstyret kan legge vekt på den. Innsigerens fullmektig har sendt inn en utskrift fra basen GNPD-Global New Products Database (bilag 3). Dette er en database over suksessfulle og nye forbruksprodukter slik at andre i bransjen kan følge med. Utskriftene viser at det nederlandske foretaket Kruidvat har et produkt som heter Studentenhaver, at Ültje har et produkt som heter Studentenfutter både i Østerrike og i Tyskland, samt at Lorenz Bahlsen Snack-World også har et produkt som heter Studentenfutter i Tyskland. Det er videre ettersendt dokumentasjon som viser at det danske foretaket Systemfrugt A/S har et produkt som heter Studenter-mix (bilag 1), at det amerikanske selskapet Nutty Guys har et produkt som heter Starving Students mix (bilag 2), at det tyske foretaket Nuts & Fruits har produktet StudentenMix (bilag 3), og at det østerrikske foretaket BIOKING har produktet Bio Studentenmix. Det er også innsendt kopi av et bilde av en nøttepose fra Stockholm med navnet Studentsnötter. Samtlige av merkene gjelder varene nøtter og frukt.

6 Annen avd. sak nr Når det gjelder denne dokumentasjonen er Patentstyret for det første av den oppfatning at noen av produktene det vises til ikke er identiske og direkte sammenlignbare med det søkte merket. Isolert sett betyr for eksempel Studentenfutter oversatt fra tysk studentfôr. Studenthaver er heller ikke identisk med det søkte merket. Starving Students mix er også forskjellig fra merket i foreliggende sak, da det klart gir et meningsinnhold om at det er en mix for sultende studenter. Studentsnötter er en sammenstilling av student og nøtter. Merkene Studenter-mix, StudentenMix og Bio Studentenmix som det er vist til, er derimot mer parallelle når man ser hen til ordsammenstillingene. Vi kan likevel ikke se at innsigerens fullmektig har dokumentert at betydningen av disse merkene er den samme i de aktuelle landene produktet finnes i, som i Norge. For det andre kan vi ikke se at det er forsøkt påvist hvorfor disse eksisterende produktene i utlandet har betydning for gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av merket STUDENT MIX i Norge. Det at produktene i seg selv eksisterer i utlandet, sett hen til at merkene også i disse landene kan inneha tilstrekkelig særpreg, er ikke en informasjon og understøtting av de norske bevisene som foreligger i saken. Utskriftene fra den tyske og nederlandske Wikipedia, samt den tyske ordboka Duden, (bilag 5 7) viser at Studentenfutter og Studentenhaver i disse landene er et begrep på tysk og nederlandsk for en blanding av nøtter og frukt. Derimot dokumenterer ikke dette at STUDENT MIX er et begrep i Tyskland og i Nederland. Uansett om STUDENT MIX hadde gitt uttrykk for en generisk betegnelse i Tyskland og i Nederland, ville det blitt tillagt liten vekt av Patentstyret dersom fullmektigen ikke også kunne vise hvorfor dette har betydning for den norske omsetningskretsens vurdering av det søkte merket i Norge. Patentstyret finner at mange av produktene det er vist til fra utlandet ikke er parallelle med det søkte merket STUDENT MIX. Der vi ser visse paralleller, er dokumentasjonen ikke understøttet, og viser heller ikke til informasjon som har betydning for den norske gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av merket. Vi legger avslutningsvis til at utskriften av internettsiden Det søte liv er datert 3. mars 2008, som er etter at STUDENT MIX ble registrert av Patentstyret. Det samme gjelder produktet Studentenhaver fra Kruidvat, som ble publisert i basen GNPD i januar Etter en helhetsvurdering av dokumentasjonen fra Norge og fra utlandet, finner Patentstyret at det ikke er dokumentert og sannsynliggjort at STUDENT MIX er en generisk betegnelse. Vi kan heller ikke se at dokumentasjonen viser at merket i alminnelig språkbruk eller etter lojal og etablert forretningsskikk utgjør en sedvanlig betegnelse for varene nøtter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter i klasse 29, jf. varemerkeloven 14 annet ledd bokstav b. Konklusjon: Etter en helhetsvurdering har Patentstyret kommet til at det søkte merket STUDENT MIX er særpreget for nøtter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter i klasse 29, jf. varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a og b, og første ledd annet punktum. Anførselen om ond tro, jf. varemerkeloven 16 første ledd bokstav b, er avvist på formelt grunnlag, da den er fremsatt etter innsigelsesfristens utløp, jf. varmerkeloven 26. Beslutning: Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven 29."

7 Annen avd. sak nr Innsigers begrunnede klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse innkom rettidig den 19. januar Klagegebyret (klageavgiften) er registrert rettidig innbetalt til Patentstyrets konto den 23. februar I klagen uttaler innsigers fullmektig: "Klage til annen avdeling på varemerkeregistrering nr Det vises til Patentstyrets avgjørelse, datert 19. november 2010, mottatt 22. november 2010, med klagefrist Patentstyrets første avdeling konkluderte i sin avgjørelse i innsigelsessaken mot registreringen av ordmerket STUDENT MIX, at merket er særpreget i henhold til varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a og b og første ledd annet punktum, for nøtter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter i kl. 29. På vegne av Brynild Gruppen AS, innlevers herved klage over første avdelings avgjørelse i saken innen klagefristen til annen avdeling, jfr. varemerkeloven 49 og 50. Klagen begrunnes i at vi mener første avdelings avgjørelse er feil både med hensyn til begrunnelsen og konklusjonen om at registreringen skal opprettholdes som særpreget og registrerbar i henhold til varemerkeloven 14 annet ledd a og b og 14 første ledd annet punktum. Patentstyrets første avdeling er enig med klager (innsiger) i at ordet MIX er engelsk og kan oversettes til blanding eller miks og således er direkte beskrivende for nøtter og frukter. Når det gjelder sammensetningen av STUDENT MIX, fastholder vi at merket er beskrivende eller er blitt en generisk betegnelse, jf. vml. 14 annet ledd a og b, og subsidiært at merket mangler særpreg etter vml. 14 første ledd, annet punktum (gammel lovtekst: ikke egnet til å skille søkerens varer fra andres ). Varemerkeloven 14 annet ledd a og b: MIX alene er beskrivende for de søkte varer. Dette er ubestridt. Når det gjelder vurderingen av om STUDENT MIX er beskrivende, sier første avdeling av at STUDENT MIX rent språklig betyr en blanding av studenter og ikke en blanding for studenter, og de konkluderer følgelig med at denne forståelsen av merket ikke er beskrivende. Før det første er vi uenige i at den norske gjennomsnittsforbruker vil oppfatte STUDENT MIX som en blanding av studenter. STUDENT MIX vil åpenbart bli oppfattet som en nøtte- og fruktblanding for studenter. Dersom merket ville blitt oppfattet som en blanding av studenter, er det stor grunn til å anta at verken Brynild Gruppen, søker eller andre næringsdrivende innen denne bransjen ville velge å bruke et slikt merke for nøtteblandinger. Det vil neppe være særlig positivt eller gi en ønsket assosiasjon at slike produkter oppfattes er en blanding av studenter. Dette må derfor være en helt oppkonstruert forståelse av merkets naturlige språklige betydning.

8 Annen avd. sak nr Vi er av den klare oppfatning at merket STUDENT MIX vil bli oppfattet av gjennomsnittsforbrukeren som blanding eller miks for studenter på samme måten som at BARNE MIX eller KID MIX for andre matvarer vil bli oppfattet som en blanding/miks for barn og ikke en blanding av barn. Patentstyret legger videre til grunn at dersom STUDENT MIX likevel vil bli oppfattet som en blanding for studenter, vil sammenstillingen antyde at blandingen er billig, eller tilpasset en spesiell gruppe. Patentstyret er dermed av den oppfatning at STUDENT MIX ikke direkte beskriver en egenskap ved nøtter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter, men heller kan antas å antyde de nevnte egenskapene (sitat slutt). Vi fastholder imidlertid vår tidligere argumentasjon om at merket vil bli oppfattet som beskrivende eller som en generisk betegnelse for en type nøtte-/frukt blanding og at det derfor også må anses å foreligge et friholdesbehov. Vi viser til tidligere innsendt dokumentasjon, og vil hevde at også treff på utenlandske nettsider og bruk av uttrykk som studentmiks / mix / blanding etc. på andre språk også må tillegges vekt i helhetsvurderingen. Til sammen er det mange indikasjoner som samlet sett viser at STUDENT MIX må anses å ha blitt en beskrivende term for de angjeldende varer. Første avdeling anfører bl.a. at utskriften fra Det søte liv fra 3. mars 2008 er fra tiden etter søknadstidspunktet 3. september 2007, og underforstått derfor ikke kan vektlegges. Slik argumentasjon kan ikke kategorisk avskjære dette som bevis. I denne forbindelse viser vi til at patentstyrets egen praksis i de fleste nektelsesbrev selv også anfører og argumenterer med treff på Google som er fra tiden etter søknadsinnleveringen (kan være opp til 5 6 mnd etter innlevering). Slike treff brukes i utstrakt grad som bevis for bl.a. manglende særpreg. Som eksempel nevnes forelegg fra Patentstyret i søknad Uansett kan det virke som om første avdeling her har glemt at det skal foretas en helhetsvurdering av alt som fremkommer i saken. Vi ber om at annen avdeling foretar en fornyet og helhetlig vurdering av all dokumentasjon og argumentasjon i saken. Varemerkeloven 14 første ledd annet punktum (manglende sæpreg): Dersom annen avdeling også skulle komme frem til at merket ikke er direkte beskrivende eller har blitt en generisk betegnelse, og dermed ikke kan nekte merket registrert etter varemerkeloven 14 annet ledd a eller b, fastholder vi at merket under enhver omstendighet mangle det nødvendige særpreg etter 14 første ledd annen setning. I den gamle loven ble betegnelsen ikke egnet til å skille søkerens varer fra andres benyttet. Som det fremkommer av bl.a. patentstyrets avgjørelse i søknad nr av , Et varemerkets særpreg skal vurderes i relasjon til de aktuelle varer og tjenester merket ønskes registrert for, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varene og tjenestene vil oppfatte merket. Merket må vurderes med tanke på hvordan gjennomsnittsforbrukeren normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler. Videre sier patentstyret at det avgjørende er om merket er egnet til å angi varens kommersielle opprinnelse og derfor kan oppfylle garantifunksjonen, som er et av hovedformålene med et varemerke, jf. EU-domstolens avgjørelse C- 329/02, SAT.2, premiss 23. Selv om merket ikke skulle anses å være direkte beskrivende eller blitt en generisk betegnelse for en type nøtte- og fruktblanding, er det satt sammen av to ord som helhetlig sett gir en umiddelbar mening for gjennomsnittsforbrukeren om at dette er en blanding som er velegnet for

9 Annen avd. sak nr studenter på grunn av innholdets art, egenskap eller formål, og at det dermed heller vil oppfattes som beskrivende eller som et salgsfremmende uttrykk, enn som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Det er svært vanlig å benytte STUDENT- som et prefiks sammen med et beskrivende ord for å beskrive eller angi hvem som er målgruppen for et produkt eller en tjeneste, på samme måten som man benytter prefikset BARNe/KIDS- eller PENSJONIST osv. Og tidligere dokumentasjon fra internett som viser slik bruk i andre land, ytterligere forsterker at prefikset STUDENT- er vanlig benyttet i sammenheng med mat- og nøtteblandinger i utallige ulike varianter og forskjellige mennesker også utenfor Norge. Med den tilgangen av informasjon og bruk av internett som alle har i dag (og særlig studenter), mener vi det også er relevant å vise til bruk at prefikset student- i andre land i Europa. I tillegg vedlegges utskrift av treffliste på Google fra i dag på førstesiden av studentmix (ca treff), studentmiks, studentblanding og studentmat ( treff) og student snacks. Som det fremgår her benyttes også STUDENTMIX av andre aktører enn partene i denne saken som en beskrivelse av en type nøtte- og frukt blanding med hovedvaremerket nederst på posen, jf. utskrift av nettsiden Retthjem.no STUDENTMIX 1 kg Bama. Vedlegg 1: Utskrifter fra internett av 19. januar Vi fastholder at vi mener nektelsen i Norge på KIDMIX , er parallell med STUDENT MIX. For å tilstrebe en ensartet og forutsigbar saksbehandling i avgjørelser hos patentstyret, ber vi om at annen avdeling også nekter registrert ordmerket STUDENT MIX. For øvrig viser vi til at følgende norsk søknader er blitt endelig henlagte, antakelig på grunn av manglende svar på et nektelsesbrev om manglende særpreg etter 14 (tidl. 13): Søknadsnr ordmerket STUDENTPAKKEN for kl. 35 Søknadsnr ordmerket STUDENTJOURNALEN for alle klasser (1 42) Søknadsnr ordmerket STUDENT DATA for kl. 16 Søknadsnr ordmerket STUDENT FLYTTEBYRÅET for kl. 39 Søknadsnr ordmerket STUDENTTANNPLEIEN Oppsummering: For øvrig fastholder vi vår tidligere argumentasjon og dokumentasjon som fremkommer av dokumentene i innsigelsessaken for første avdeling. Vi fastholder at STUDENT MIX er beskrivende for de gjeldende varer eller blitt en generisk betegnelse, subsidiært at merket mangler det nødvendig særpreg og at det ikke er egnet til å angi kommersiell opprinnelse, da det ikke vil bli oppfattet av omsetningskretsen som et særpreget varemerke alene, men derimot som beskrivende for egenskaper, formålet eller hvem varene er spesielt egnet for, eller kun et salgsfremmende begrep uten særpreg. Konklusjon: På denne bakgrunn ber vi om at Patentstyrets annen avdeling konkluderer med at det angjeldende merket ikke oppfyller kravene etter varemerkeloven 14, og at det fattes beslutning om at registreringen av ordmerket, STUDENT MIX, oppheves.

10 Annen avd. sak nr Det tas forbehold om innsendelse av ytterligere innsendelse av dokumentasjon i saken." Ved brev av 28. januar 2011 er registreringshavers fullmektig oversendt gjenpart av innsigers klage, med frist til mandag den 28. mars 2011 med innsendelse av en eventuell imøtegåelse. I sin imøtegåelse, innkommet den 28. mars 2011, uttaler registreringshavers fullmektig: "VEDRØRENDE KLAGE PÅ VAREMERKEREGISTRERING NR STUDENT MIX Innledning Vi viser til brev fra Annen avdeling av 28. januar 2011 med oversendelse av klage på ovennevnte varemerkeregistrering, med svarfrist 28. mars Vi fastholder at registreringen av varemerket STUDENT MIX må opprettholdes med den begrunnelse som er gitt i vårt brev av 17. juli Vi tiltrer også første avdelings begrunnelse og konklusjon av 19. november Nedenfor følger likevel noen ytterligere kommentarer til klagen. Varemerkeloven 14 annet ledd a og b Innsiger argumenterer for at merket er blitt en generisk betegnelse for en type nøtte-/frukt blanding, men vedlegger samtidig en utskrift fra Googles første side treff på studentmix mv. Dette søket viser at ulike varianter av sammensetningen STUDENT MIX benyttes i svært forskjellige sammenhenger, herunder er sammensetningen i flere tilfeller benyttet i den naturlige forståelsen en blanding av studenter, jf første avdelings forståelse av ordet. Merkehaver har ellers gjennom mange års salg innarbeidet nøtte-/frukt produktet STUDENT MIX på det norske markedet. Det forhold at enkelte konkurrenter i ettertid har forsøkt å nyte godt at den goodwill varemerket etter hvert har oppnådd, kan ikke i seg innebære at merket må anses å ha blitt en generisk betegnelse. Som Brynhildgruppen kjenner til, påtaler merkehaver slik urettmessige bruk av varemerket. Brynhildgruppen burde derfor også være godt kjent med at utskriften fra Sunrisefood serien viser merkehavers egne produkter. Når det gjelder bruk av merket i utlandet vises for det første til at merket skal ha nødvendig særpreg i forhold til omsetningskretsen her i landet og det følger derfor av juridisk teori at bruk av merket i utlandet normalt vil ha liten betydning i forhold til innarbeidelse. Tilsvarende må gjelde i forhold til vurderingen av om et merke skal anses å ha blitt en generisk betegnelse. Det forhold at de fremlagte eksemplene ikke retter seg mot norske forbrukere samt at utskriftene er av nyere dato, tilsier også at denne bruken ikke kan tillegges betydning. Varemerkeloven 14 første ledd annet punktum

11 Annen avd. sak nr Vi er enig med Første avdeling i at STUDENT MIX ikke kan sidestilles med KIDMIX, da STUDENT MIXs ikke retter seg spesielt mot studenter. Til sammenligning med GRILLPILS, er produktet heller ikke tilpasset for spesielle situasjoner. Når det gjelder henvisningen til de norske avgjørelsene som er oppramset på side 4 i klagen, bla studenttannpleien og student flyttebyrået kan disse ikke anses sammenlignbare da disse merkene beskriver tjenester/produkter rettet mot studenter. Konklusjon Vi fastholder at varemerket STUDENT MIX er særpreget jf varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a og b og første ledd annet punktum. Registreringen må derfor opprettholdes." Etter å ha konstatert at alle vilkårene for å behandle klagen var oppfylt, jf. varemerkelovens 50 og 51 annet ledd, tok Patentstyrets Første avdeling saken opp til ny vurdering i lys både av den innkomne klagen fra innsiger og registreringshavers imøtegåelse av 28. mars Den 14. juni 2011 konkluderte Første avdeling med at klagen ikke klart kunne føre frem, og fant derfor hverken å kunne oppheve eller endre sin tidligere beslutning av 19. november I sitt notat til Patentstyrets Annen avdeling uttaler Første avdeling følgende: "Notat vedrørende klage til Annen avdeling. Vi viser til klage til Annen avdeling i ovennevnte varemerkesak. Første avdeling har vurdert klagen og finner det ikke klart at den vil føre frem etter varemerkeloven 51 annet ledd første punktum. Klagen oversendes derfor Annen avdeling, jf. varemerkeloven 51 annet ledd andre punktum." Sakens dokumenter er deretter oversendt Patentstyrets Annen avdeling for ordinær behandling av klagesaken. Ved Annen avdelings brev av 15. april 2011 ble registreringshavers imøtegåelse av klagen oversendt innsigers fullmektig til uttalelse, med svarfrist satt til 15. juni Fristen ble etter begjæring fra innsigers fullmektig senere forlenget til den 15. juli Det var ikke innkommet noen uttalelse fra innsiger ved den forlengede svarfristens utløp.

12 Annen avd. sak nr Ved Annen avdelings brev av 10. oktober 2011 ble begge parters respektive fullmektiger orientert om at klagesaken er besluttet tatt opp til behandling og avgjørelse i Patentstyrets Annen avdeling på det foreliggende grunnlag. Den 9. januar 2012 innkommer følgende e-post fra innsigers fullmektig: "Vi viser til tidligere korrespondanse i denne saken, og vil informere om at vi trekker anken mot registrering av STUDENT MIX." Annen avdeling skal uttale: Uttalelsen i innsigers e-post av 9. januar 2012 må forstås slik at klagen, og dermed også innsigelsen, trekkes tilbake med endelig virkning. Det kan ikke ses å foreligge slike særlige grunner som taler for at klagebehandlingen bør fortsette, jf. varemerkelovens 51 fjerde ledd annet punktum. Klagesaken må derfor bli å heve. Avgjørelsen er truffet i medhold av bestemmelsen i styrelovens 5 første ledd annet punktum. Det avsies slik kjennelse: Klagesaken heves. Are Stenvik (sign.)

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7690 Reg. nr. 224 131 Søknad nr. 2002 02909 Innehaver: Firmenich SA, Genève, Sveits Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Pharma Nord ApS, Vejle, Danmark

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr. 7613 Varemerkesøknad nr. 2003 02167 Søker: Kraftinor AS, Narvik Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Actio-Lassen AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 12.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7902 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 034 Begjæringen gjelder: Aker mur og tre AS, Ivar Knutsons vei 42, 1161 Oslo Foretakets org. nr. 991 718 400 Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8015 Reg. nr. 229 957 Søknad nr. 2004 12613 Registreringshaver: Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7828 Reg. nr. 232 767 Søknadsnr. 2005 09684 Søker/Innehaver: Cubus AS, Billingstad Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: B-Young A/S, Kolding, Danmark Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7893 Søknad. nr. 2005 04335 Innehaver: Sigurd Li, Postboks 472, 1601 Fredrikstad Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 8.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7786 Søknad nr. 2004 08457 Søker: Electronics for Imaging Inc., Foster City, California, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. juni

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8080 Søknad. nr. 200816327 Søker: The Gillette Company, One Gillette Park, MA02127 Boston, Massachusetts, USA (tidl. The Gillette Company, Prudential Tower Building,

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8083 Patentstyrets ref. nr. OP 2010/00076 Søknad. nr. 200711935 Søker: Electronic Charts Centre AS, Postboks 60, 4001 Stavanger Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk.

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7724 Varemerkesøknad nr. 2004 11645 Søker: DakoCytomation Denmark A/S, Glostrup, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Martell

Detaljer

17/ mars Lash Bar Katrine Carlie Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ mars Lash Bar Katrine Carlie Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00002 27. mars 2017 Klager: Representert ved: Lash Bar Katrine Carlie Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Søker: Carpark AB, Stockholm, Sverige Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7766 Reg. nr. 227 341 Søknadsnr. 2004 04849 Søker / Innehaver: Nordic Fitness AS, Drammen Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo [Innsiger 1: Icon IP Inc., Logan,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7998 Varemerkesøknad nr. 200611258 Søknadsdato: 2007.05.21 Søker: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7849 Søknadsnr. 2006 02994 Søker: RMC of Illinois Inc., Philadelphia, Pennsylvania, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. mai

Detaljer

AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075 Klager: Stiftelsen Oslo Hospital Representert ved: Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7662 Søkn. nr. 2003 07887 Innehaver: Dynea OY, Helsingfors, Finland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 26. februar 2008 Foreliggende

Detaljer

AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081 Klager: Creative Nail Design Inc Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tove Aas

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7702 Reg. nr. 227 156 Varemerkesøknad nr. 1994 5690 Søker: Philibolus AS, Oslo Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Deutscher Weinfonds, Mainz, Tyskland Fullmektig:

Detaljer

AVGJØRELSE 12. juni 2014 Sak VM 13/173. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. juni 2014 Sak VM 13/173. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. juni 2014 Sak VM 13/173 Klager: Russian Standard Intellectual Property Holding AG Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7661 Varemerkesøknad nr. 2002 08701 Colgate-Palmolive Company, New York, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7661 Varemerkesøknad nr. 2002 08701 Colgate-Palmolive Company, New York, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7661 Varemerkesøknad nr. 2002 08701 Søker: Colgate-Palmolive Company, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 12. november 2007

Detaljer

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/063. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/063. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/063 Klager: Heraeus Madical GmbH Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8033 (tidl. 7720) Varemerkesøknad nr. 2003 08302 Søker: Norsk Tipping AS, Hamar Fullmektig: Tenden Advokatfirma ANS, Postboks 423, 3201 Sandefjord (tidl. Bryn

Detaljer

17/ september Sport Danmark A/S Advokatfirmaet Grette DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ september Sport Danmark A/S Advokatfirmaet Grette DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00044 1. september 2017 Klager: Representert ved: Sport Danmark A/S Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm,

Detaljer

AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/00198 Klager: Tanaco Danmark A/S Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad

Detaljer

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Amund Grimstad

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Amund Grimstad AVGJØRELSE Sak: 16/00206 Dato: 6. februar 2017 Klager: Representert ved: Precis Digital Holding AB Advokatfirma Ræder DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7922 Int. reg. nr. 899 328 Søknad nr. 2006 12097 Innehaver: Unilever N.V., Rotterdam, Nederland Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo

Detaljer

AVGJØRELSE 30. november 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 30. november 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 30. november 2016 Sak 16/00035 Klager: Taxisentralen i Bergen AS Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7655 Varemerkesøknad nr. 2003 05031 Søker: Norske Siviløkonomers Forening, Oslo Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Foreliggende

Detaljer

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker.

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7553 Reg. nr. 216 768 Søknadsnr. 2002 03449 Søker / Innehaver: Aktieselskabet af 21. november 2001, Brande, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Innsiger:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8023 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 051 Begjæringen gjelder: Ad Fontes Medier AS, Grubbegata 4 6, 0179 Oslo Foretakets org. nr. 985 306 524 Fullmektig: Advokatfirmaet

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7960 Int. reg. nr. 0913175 Nasj. ref. nr. 200702556 Registreringshaver: Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500 Shingai, Iwata-shi Shizuoka-ken, Japan (tidl:

Detaljer

16/ mars Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg

16/ mars Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00214 8. mars 2017 Klager: Representert ved: Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7885 Reg.nr. 235 243 Søknadsnr. 2006 02403 Søker / innehaver: Pharmalogica AS, Postboks 77 Smestad, 0377 Oslo Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8135 Varemerkesøknad nr. 200814913 Prioritet: 2008.11.26 - Sveits (64512/08) Søker: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 Cincinnati,

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005.

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7758 Patentsøknad nr. 1999 2369 PCT-nummer: PCT/US97/20430 Søker: Virogenetics Corp., Troy, New York, USA Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7868 Patentsøknad nr. 2008 0837 WIPO publ.nr.: WO/07/009441 PCT-nummer: PCT/DE06/01232 Søker: Rena Sondermaschinen GmbH, Gütenbach, Tyskland Fullmektig: Protector

Detaljer

17/ april Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ april Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00026 19. april 2017 Klager: Representert ved: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7856 Søknadsnr. 2002 00846 Søker: Boston Scientific Ltd, St. Michael, Barbados Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 29. mars 2010

Detaljer

AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110 Klager: Candy Hoover Group SrK Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

AVGJØRELSE 17. november 2015 Sak VM 15/072. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 17. november 2015 Sak VM 15/072. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 17. november 2015 Sak VM 15/072 Klager: CCS Healthcare AB Representert ved: L-O Lundquist Patentbyrå AB Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm,

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden om registrering av ordmerket "RMIX" som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 26. mars 2008, med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknaden om registrering av ordmerket RMIX som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 26. mars 2008, med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8087 Reg. nr. 246551 Søknadsnr. 200803958 Registreringshaver: Noravind Strikkefabrikken på kaia AS, 9595 Sørvær Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Anne Cathrine Haug-Hustad

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Anne Cathrine Haug-Hustad AVGJØRELSE Sak: 16/00209 Dato: 6. februar 2017 Klager: Representert ved: SureID, Inc. Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark

Detaljer

AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083 Klager: Nordic Naturals Inc Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

17/ mars Swedish Oat Fiber AB Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ mars Swedish Oat Fiber AB Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00003 9. mars 2017 Klager: Representert ved: Swedish Oat Fiber AB Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark

Detaljer

PROTOKOLL. "55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant"

PROTOKOLL. 55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8020 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 022 Begjæringen gjelder: Oslo Apartmenthotel AS, Postboks 412 Sentrum, 0177 Oslo Foretakets org. nr. 893 950 982 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7657 Int. reg. nr. 795 030 Nasj. ref. nr. 2003 01488 Innehaver: Wella AG, Darmstadt, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

PROTOKOLL. Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett.

PROTOKOLL. Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8192 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00119 Reg. nr. 251990 Søknads nr. 200903881 Registreringshaver: Kong Vinter AS, Skogvegen 21, 3560 Hemsedal (tidl. Slakk

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr.: Reg. nr. Varemerkesøknad nr. Søker: Fullmektig: 7803 217 235 2002 02664 Kaffehuset Friele AS, Bergen Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14.

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202)

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7556 Reg. nr. 216 978 Søknadsnr. 2002 03202 Innehaver: Kurtsan Food, Kurtsan Gida Tarim Urunleri Ithalat Ihracat San Ve Tic Ltd Sti, Izmir Yolu Uzeri, Tyrkia

Detaljer

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 13. desember 2007 om at Norge var utpekt som land merket ønskes vernet i, omfattet følgende varer:

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 13. desember 2007 om at Norge var utpekt som land merket ønskes vernet i, omfattet følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8092 Int. reg. nr. 0851826 Nasj. ref. nr. 200715339 Registreringsdato: 2005.03.24 Etterf. utpekning: 2007.11.20 Notifikasjonsdato: 2007.12.13 Registreringshaver:

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116)

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7324 Reg. nr. 206 087 Varemerkesøknad nr. 2000 00116 Innehaver: Sigrid T. Lindkjølen, Kongsberg (tidl. innehaver: Moscus AS, Slependen) Innsiger: BUM Equipment

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse Vår ref.: OP2012/00155 Registreringsnr.: 262799 Saksnr.: 201108164 Varemerke: The thief Innehaver: LASSE RØSSLAND Innehavers fullmektig: Advokatfirma Ræder DA Innsiger: Nordic Choice Hotels AS Innsigers

Detaljer

17/ juni Estee Lauder Cosmetics Ltd. Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ juni Estee Lauder Cosmetics Ltd. Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00029 7. juni 2017 Klager: Representert ved: Estee Lauder Cosmetics Ltd. Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore

Detaljer

AVGJØRELSE 12. september 2016 Sak 2016/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. september 2016 Sak 2016/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. september 2016 Sak 2016/00036 Klager: Estee Lauder Cosmetics Ltd. Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

AVGJØRELSE 5. mai 2015 Sak VM 14/ 102. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 5. mai 2015 Sak VM 14/ 102. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 5. mai 2015 Sak VM 14/ 102 Klager: Sharp KK (also trading as Sharp Corp) Representert ved: Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7787 Søknad nr. 2005 06468 Søker: Mary Kay Inc., Dallas, Texas, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 22. desember 2009 Foreliggende

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 16. februar 2009, med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 16. februar 2009, med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8197 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00125 Søknadsnr. 200901545 Søker: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH 45202 Cincinnati, Ohio, USA

Detaljer

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135 Klager: Regatta AS Representert ved: Gram Hambro & Garmann Advokatfirma AS Innklagede: Reebok International Ltd Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

17/ april Just Fabulous Inc Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ april Just Fabulous Inc Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00009 26. april 2017 Klager: Representert ved: Just Fabulous Inc Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tove Aas

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7954 Reg.nr. 243 741 Søknadsnr. 2006 13609 Søker / innehaver: Dermanor AS, Billingstadsletta 83, 1396 Billingstad Fullmektig: Advokatfirmaet Hodneland & Co DA,

Detaljer

17/ april Daimler AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ april Daimler AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00020 4. april 2017 Klager: Representert ved: Daimler AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 28. januar 2008, og med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 28. januar 2008, og med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8098 Søknadsnr. 200801164 Søker: Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, CP45601 Jalisco, Mexico Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7911 Reg. nr. 231503 Søknad nr. 200412131 Innehaver: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, CA94043 Mountain View, California, USA Fullmektig: Føyen Advokatfirma

Detaljer

AVGJØRELSE 26. mars 2014 Sak VM 13/126. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. mars 2014 Sak VM 13/126. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. mars 2014 Sak VM 13/126 Klager: Eaton Industries (Austria) GmbH Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8007 Reg.nr. 246373 Søknadsnr. 200802899 Søker / innehaver: Ocean Nutrition Canada Ltd, 101 Research Drive, NSB2Y4T6 Dartmouth, Nova Scotia, Canada Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7956 Varemerkesøknad nr. 2006 13995 Søknadsdato: 2006.12.01 Søker: Fullmektig: Ellos AB, Borås, Sverige ABC Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen a.s, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7799 Søknadsnr. 2005 06310 Søker: STI-Tool AB, Hyssna, Sverige Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7884 Patentsøknad nr. 2007 0393 Publ. nr. WO/05/124793 PCT-søknad nr. PCT/JP05/02412 Søker: Sumitomo Electric Industries Ltd., 5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku,

Detaljer

Magnic Innovations GmbH & Co. KG. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Magnic Innovations GmbH & Co. KG. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: 16/00144 Dato: 7. februar 2017 Klager: Representert ved: Magnic Innovations GmbH & Co. KG Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Innehaver: Petroleum Technology Company AS, Stavanger Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 7. november 2007

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7647 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006031 Begjæringen gjelder: Arbor Holding AS, Kråkstad Foretakets org. nr. 989 138 944 Begjæring inngitt av: Arbor-Hattfjelldal

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7992 Int. reg. nr. 0934193 Nasj. ref. nr. 200711030 Int. reg. dato: 2007.06.28 Prioritet: 2007.02.08 Innehaver: Audi AG, 85045 Ingolstadt, Tyskland Fullmektig:

Detaljer

AVGJØRELSE 13. februar 2015 Sak VM 14/052. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 13. februar 2015 Sak VM 14/052. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 13. februar 2015 Sak VM 14/052 Klager: Smith & Nephew Inc Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tove Aas Helge

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

17/ oktober Noione AS Tjoflaat Advokatfirmaet. Iselin Engan Trademack-Formir

17/ oktober Noione AS Tjoflaat Advokatfirmaet. Iselin Engan Trademack-Formir AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00058 16. oktober 2017 Klager: Representert ved: Noione AS Tjoflaat Advokatfirmaet Innklagede: Representert ved: Iselin Engan Trademack-Formir Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7668 Patentstyrets ref. nr. OP 2006/00063 Reg. nr. 0820401 Søknad nr. 200403186 Int. reg. dato: 2003.12.23 Prioritet: 2003.10.31 (740522 BX) Registreringshaver:

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt registrert som kjennetegn for følgende varer og tjenester

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt registrert som kjennetegn for følgende varer og tjenester Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7993 Varemerkesøknad nr. 200603528 Søknadsdato: 2006.04.05 Søker: Bayer Schering Pharma AG, Muellerstrasse 178, 13353 Berlin, Tyskland Fullmektig: Tandbergs

Detaljer

AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069 Klager: Redd Barna Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Thomas

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312)

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7675 Reg. nr. 223 662 Søknad nr. 2003 00312 Søker: Diamant Bor Xpert Norge AS, Oslo Innsiger: Diamant Boart SA, Brüssel, Belgia Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

AVGJØRELSE 10. mai 2016 PAT 15/004. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 10. mai 2016 PAT 15/004. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 10. mai 2016 PAT 15/004 Klager: Selantic AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Haakon Aakre og Inger Berg Ørstavik har kommet frem til

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7907 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 041 Begjæringen gjelder: Visit Røros AS, Postboks 123, 7361 Røros Foretakets org. nr. 992 688 505 Fullmektig: NHO Reiseliv

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8130 Int. reg. nr. 0949754 Nasj. ref. nr. 200801510 Int. reg. dato: 2007.12.07 Prioritet: 2007.11.22 (VA 2007 04620 DK) Registreringshaver: Innovation Randers

Detaljer

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode:

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7812 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 004 Begjæringen gjelder: Invenia Holding AS, Trondheim Foretakets org. nr. 991 982 612 Fullmektig: Advokatkontoret Nordenfjeldske

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904)

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8036 Reg. nr. 243447 Søknadsnr. 200710904 Søker / innehaver: Chica AS, Helgerudgården, Rådmannhalmrastsvei 9, 1301 Sandvika Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8122 Int. reg. nr. 0937911 Nasj. ref. nr. 200712603 Int. reg. dato: 2007.08.30 Prioritet: 2007.03.09 (CH 559061) Registreringshaver: Philip Morris Products SA,

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Overprøvingsnr: TMADM0000065 Deres ref.: Ole Marthon Granberg Varemerke: (figurmerke) Registreringsnr: 255424 Sønadsnr.: Innehaver: 200905949 Granberg

Detaljer