Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Overprøvingsbegjæring nr. KF Begjæringen gjelder: Entera Driftspartner AS (tidl. Entera AS), Nye Vakåsvei 64, 1395 Hvalstad Foretakets org. nr Fullmektig: Colliers Property Management ARS AS, Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo Begjæring inngitt av: Entra Eiendom AS, Biskop Gunnerus gate 14, 0185 Oslo Foretakets org. nr Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 26. november 2010, hvorved innkommet begjæring om administrativ opphevelse av registreringen av foretaksnavnet ENTERA AS (ENTERA DRIFTSPARTNER AS) ble tatt til følge. Gjenparter av avgjørelsesprotokollen ble sendt sakens parter samme dag. * * * Den 7. april 2010 ble innmeldt til og innført i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret i Brønnøysund at foretaket FAZENDA EIENDOMSDRIFT AS, org. nr , har endret navn til ENTERA AS. Foretaket er registrert med følgende bransjeangivelse / næringskode: " Eiendomsforvaltning" Den 27. mai 2010 mottok Patentstyret krav om administrativ opphevelse av foretaksnavnet ENTERA AS fra Onsagers AS, Oslo, på vegne av Entra Eiendom AS, Oslo. I henhold til foretaksnavnelovens 3-8 fjerde ledd kan en avgjørelse der Patentstyrets Annen avdeling opphever registreringen av et foretaksnavn, eller stadfester en beslutning i Patentstyrets Første avdeling der en registrering av et foretaksnavn oppheves, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt registreringshaveren.

2 Annen avd. sak nr Begjæringen om opphevelse var begrunnet med at foretaksnavnet ENTERA AS er egnet til å forveksles med norske varemerkeregistreringer nr ( ), ordmerket ENTRA, registrert den 26. april 2001 for nærmere angitte tjenester i klassene 36, 37 og 42 (hele tjenestefortegnelsen gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), ordmerket ENTRA EIENDOM, registrert den 26. april 2001 for nærmere angitte tjenester i klassene 36, 37 og 42 (hele tjenestefortegnelsen gjengitt nedenfor), og reg. nr ( ), det kombinerte merket ENTRA EIENDOM AS (merket er gjengitt nedenfor), registrert den 18. august 2001 for nærmere angitte tjenester i klassene 36, 37 og 42 (hele tjenestefortegnelsen gjengitt nedenfor), og at foretaksnavnet ENTERA AS således er blitt innført i Foretaksregisteret i strid med bestemmelsen i foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4. Tjenestefortegnelse (den samme) for reg. nr ( ) og reg. nr ( ): Klasse 36: Klasse 37: Klasse 42: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling, skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; planlegging vedrørende bygging; rådgiving vedrørende bygging; byplanlegging; faglige konsultasjoner (ikke om forretning); formidling (bolig-) [hoteller, pensjonater]; ingeniørvirksomhet (ekspertise); interiørdekorering; interiørkonsulentvirksomhet; tekniske konsultasjoner. Reg. nr ( ) Tjenestefortegnelsen for reg. nr ( ): Klasse 36: Klasse 37: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet.

3 Annen avd. sak nr Klasse 42: Midlertidig innlosjering; jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; planlegging vedrørende bygging; rådgivning vedrørende bygging; byplanlegging; faglige konsultasjoner (ikke om forretninger); formidling (bolig-) (hoteller, pensjonater); ingeniørvirksomhet (ekspertise); interiørdekorering; interiørkonsulent-virksomhet; tekniske konsultasjoner * * * Registreringshaver har ved melding til Foretaksregisteret / Enhetsregisteret i Brønnøysund den 11. november 2011 etter at kravet om administrativ opphevelse innkom til Patentstyrets Første avdeling, men før avgjørelse er truffet i overprøvingssaken endret navn fra ENTERA AS til ENTERA DRIFTSPARTNER AS. * * * Fra Første avdelings avgjørelse av 26. november 2010 hitsettes: Prinsippet om først i tid best i rett er et allment kjennetegnsrettslig prinsipp som følger av varemerkeloven 7 og forutsetningsvis av foretaksnavneloven 2-1 første ledd. Det er på det rene at innsigeren har registrert sine varemerker før motparten og dermed har bedre prioritet. Registreringshaver har etter at klagen kom inn endret navn til ENTERA DRIFTSPARTNER AS. Etter Patentstyrets oppfatning vil denne endringen ikke ha noen betydning for forvekselbarhetsvurderingen, da elementet DRIFTSPARTNER må anses å være rent beskrivende for tjenestene foretaksnavnet gjelder for. Ordmerket ENTRA er, slik som ordmerket ENTRA EIENDOM og det kombinerte merket ENTRA EIENDOM AS registrert for tjenester i klassene 36, 37 og 42. For enkelthets skyld vil vi i det følgende ta utgangspunkt i ordmerket ENTRA, da vurderingen av de to merkene ENTRA og ENTERA AS også vil dekke vurderingen av innsigerens øvrige påberopte registrerte varemerker. egistreringshavers fullmektig har påpekt at det finnes andre registreringer i Brønnøysundregisteret som også må anses å være forvekselbare med innsigers kjennetegn, og at registreringshavers kjennetegn av denne grunn må kunne sameksistere med innsigers varemerker. Denne argumentasjonen kan ikke føre frem. Det er eventuell forvekselbarhet mellom innsigers varemerker og registreringshavers foretaksnavn som er gjenstand for vurdering i denne saken. Foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 oppstiller et forbud mot registrering av foretaksnavn som er egnet til å forveksles med en annens kjennetegn, for eksempel andre foretaksnavn eller varemerker. For at innehaveren av et foretaksnavn skal nyte vern mot forvekselbare kjennetegn må det foreligge bransjelikhet, og foretaksnavnet må oppfylle varemerkelovens krav om særpreg.

4 Annen avd. sak nr Innsigeren har registrert ordmerket ENTRA, og Patentstyret har dermed allerede vurdert at dette merket oppfyller varemerkelovens krav til særpreg. Innsigerens varemerker er blant annet registrert for byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet i klasse 37. Registreringsinnehaverens foretaksnavn er registrert for Eiendomsforvaltning. Registreringshaver har opplyst at foretaket skal drive med håndtverker- og driftstjenester. Patentstyret finner det ikke tvilsomt at varefortegnelsen byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet er såpass vid at den omfatter den mer spesifiserte betegnelsen håndtverker- og driftstjenester. På denne bakgrunn finner Patentstyret at vilkåret om bransjelikhet må anses å være oppfylt. Det neste spørsmålet i forvekselbarhetsvurderingen blir etter dette om det foreligger kjennetegnslikhet. Registreringinnehaverens foretaksnavn består av merkedelene ENTERA og DRIFTSPARTNER og AS. Merkedelen DRIFTSPARTER vil angi tjenestenes art, og vil ikke ha varemerkerettslig særpreg. Elementet AS er angivelse av selskapsform og vil ikke ha noen betydning i forvekselbarhetsvurderingen. Spørsmålet i det følgende blir derfor om det foreligger fare for forveksling mellom merkedelen ENTERA i registreringsinnehaverens foretaksnavn og innsigerens varemerke ENTRA. Merkedelen ENTERA består av 6 bokstaver. Innsigerens varemerke, ENTRA, består av 5 bokstaver. Merkedelen ENTERA i registreringsinnehaverens foretaksnavn og varemerket ENTRA er visuelt like ved at de begynner med de tre bokstavene ENT og har bokstavene RA til slutt i merket. Registreringsinnehaverens foretaksnavn skiller seg fra innsigerens varemerke ved at bokstaven e er plassert mellom bokstavene ENT og RA. Patentstyret er enig med innsigerens fullmektig i at de to merkene visuelt sett er like. Innsigerens fullmektig har anført at det er fonetisk likhet mellom registreringsinnehaverens foretaksnavn og innsigerens varemerke. I forvekselbarhetsvurderingen skal det tas hensyn til alle lydbilder og betoningsalternativer stavelsene i merket muliggjør, og det må derfor tas i betraktning om ordene ved vanlig, rask og litt unøyaktig uttale kan høres like ut. Patentstyret legger til grunn at innsigerens merke vil uttales enn tra. Registreringsinnehaverens foretaksnavn kan både uttales en ter a, enn terr a og enn tra. Det fonetiske helhetsinntrykket til de aktuelle merkene fremstår etter dette som like. Både registreringsinnehaverens foretaksnavn og innsigerens varemerke danner etter Patentstyrets syn samme forestillingsbilde, da de begge kan henspeile på ordet enter på engelsk, entrer på fransk, entrada på spansk og entrare italiensk, som alle betyr gå inn eller tre inn. Det anses å foreligge visuell og tilstrekkelig grad av fonetisk likhet. Innsigerens varemerke og registreringsinnehaverens foretaksnavn danner i tillegg det samme forestillingsbilde, og innsigerens varemerke må derfor tilskrives en beskyttelsessfære som omfatter registreringsinnehaverens foretaksnavn. Behandlende medlem finner derfor at ENTERA DRIFTSPARTER AS er forvekselbart med innsigerens varemerker ENTRA, ENTRA EIENDOM og ENTRA EIENDOM AS, og at registreringen av ENTERA DRIFTSPARTNER AS er i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4.

5 Annen avd. sak nr Et rettskraftig vedtak vil bli fulgt opp av Brønnøysundregistrene, som sender pålegg om endring av navn. Beslutning: Registreringen av foretaksnavnet Entera AS er registrert i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 og kravet om administrativ overprøving tas til følge. En begrunnet klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse innkom fra Entra Eiendom AS (tidl. Entera AS) den 24. januar Klagen er innkommet rettidig. I klagen anfører Entera Driftspartner AS følgende: "VEDR ENTERA DRIFTSPARTNER AS KLAGE OVER PATENTSTYRETS AVGJØRELSE Vi viser til Patentstyrets avgjørelse av der det ble besluttet at registreringen av foretaksnavnet Entera Driftspartner AS er i strid med foretaksnavnlovens 2-6 nr. 4. Entera Driftspartner AS (adresse: Nye Vakåsvei 64, 1395 Hvalstad) vil med dette påklage Patentstyrets avgjørelse i saken, jf foretaksnavnlovens 3-7. Entera Driftspartner AS mener at deres foretaksnavn ikke er egnet til å bli forvekslet med varemerket "Entra Eiendom"/"Entra", og at foretaksnavnet dermed ikke er registrert i strid med foretaksnavnlovens 2-6 nr. 4. På vegne av Entera Driftspartner AS fastholdes det at det ikke foreligger tilstrekkelig likhet mellom navnene til at det er fare for forveksling i markedet, og herunder at det verken visuelt, fonetisk eller semantisk er slik likhet at det foreligger noen relevant forvekslingsfare. Videre vises det til at det er flere registrerte selskaper - herunder innenfor eiendomsbransjen - som har navn som har likhet med "entra" - herunder "enter", "entro" og "entre". Dermed kan det ikke være grunn til å forby navnet "entera", som ikke er likere "entra" enn en rekke andre selskapsnavn. Ikke tilstrekkelig likhet Navnene ordene "entra" og "entera" er i seg selv ikke så like at det er forvekslingsfare mellom dem (for aktørene i det relevante marked). Det bestrides selvsagt ikke at det er bokstaven "E" som er den direkte forskjell mellom varemerket "entra" og ordet "ENTERA". Dette er imidlertid klart tilstrekkelig til å bevirke en tilstrekkelig klar forskjell mellom navnene; Bokstaven "E" er sentral plassert i navnet, og det er ikke mulig å utelate den/overse den når navnet "ENTERA" leses. I denne sammenheng må det også ses hen til at både Entra Eiendom AS og Entera Driftspartner AS benytter sine navn med spesifikke logo, slik at det også av denne grunn er

6 Annen avd. sak nr svært klare forskjeller mellom hvordan navnene fremstår, se under. Det kan ikke sies å være en visuell likhet mellom navnene. Ordet "entera" må med vanlig uttale klart uttales slik: ENT-E-RA. Det er absolutt ikke korrekt når Patentstyret legger til grunn at en sammentrukket uttale som "ENTR-A" er naturlig for ordet "entera". Fonetisk sett er det således ikke forvekshngsfare. I tillegg til bokstaven "E" som er den direkte forskjell mellom "Entera" og "entra", må det vektlegges at det fulle selskapsnavn er "Entera Driftspartner AS". Dette må i alle fall til sammen klart være tilstrekkelig til å bevirke en tilstrekkelig klar forskjell mellom navnene, og kan ikke avfeies som irrelevant fordi ordet "driftspartner" anses som rent beskrivende. Ordet "driftspartner" er i seg selv ikke kun en alminnelig beskrivelse av en type virksomhet eller lignende. At det skal være en betydningsmessig eller forestillingsmessig likhet mellom "entra" og "Entera Driftspartner AS", bestrides. Selve ordet "entera" er valgt som navn fordi det på spansk har betydningen "total". Ordet har følgelig ingenting med begrepet/verbet "å entre" å gjøre og vi er også uenige i at dette er en naturlig slutning ut i fra ordet "entera", slik Patentstyret legger til grunn i sin avgjørelse. Visuelt sett foreligger det klare forskjeller. Som nevnt ovenfor kan man ikke lett unngå å legge merke til "E"'en i midten av navnet "Entera Driftspartner AS", og i tillegg er jo logo'ene der navnene benyttes svært forskjellige, se her sammenholdt med Som det fremkommer, brukes navnene med forskjellig farge, skrifttype, og Entera Driftspartner AS benytter ikke "eiendom" som en del av sitt navn. Grafisk sett er det altså klare forskjeller mht. hvordan navnene benyttes og fremstår. Således anføres det at det ikke er tilstrekkelig likhet mellom "entra" og navnet "Entera Driftspartner AS" til at det foreligger en forvekslingsfare som rammes av foretaksnavnlovens 2-6 nr. 4.

7 Annen avd. sak nr Andre likelydende navn Som nevnt ovenfor er det en rekke selskaper og virksomheter som har navn som har likheter med Entra Eiendom AS/"Entra", en del av disse er listet opp her' ENTRE AS ENTRE INDUSTRIER AS ENTRADA AS ENTOR AS ENTOR AS ENTRE SERVICE AS ENTRO AS ENTRO-GRUPPEN AS ENTRO INOUSTRI AS UP ENTRA AS ENTER AS ENTER COMMERCIAL REAL ESTATE SERVICES. Andersen ENTER EIENDOM AS ENTER PROSJEKTADMINISTRASJON AS ENTER SERVICE AS ENTOR AS ENTRÉE DA ENTREP AS ENTRIO INC ENTRIO LTD Flere av disse selskap driver med eiendomsrelatert virksomhet herunder selskapene "Enter" og "Entro". I motsetning til hva som legges til grunn i Patentstyrets avgjørelse, anføres det at dette må være relevant ved den likhets- og forvekslingsrisiko-vurdering som skal foretas. På denne bakgrunn kan det nemlig ikke legges til grunn at ordet "entra" har noen egentlig grad av originalitet, eller kan nyte noen sterk beskyttelse mot navn som har likhetstrekk med dette. Avslutning På denne bakgrunn påklages altså Patentstyrets avgjørelse av , og det bes om at avgjørelsen omgjøres slik at slutningen blir at kravet om administrativ overprøving ikke tas til følge." Den 28. januar 2011 ble faktura pålydende gjeldende klageavgift (faktura nr / ordre nr ) generert og oversendt til registreringshaver v/ Colliers Property Management ARS AS, Oslo, med betalingsfrist 27. februar Gjenpart av klagen ble den 28. januar 2011 oversendt til Entra Eiendom AS ("innsiger"), som samtidig ble gitt frist til 28. februar 2011med å inngi en eventuell imøtegåelse.

8 Annen avd. sak nr I sin imøtegåelse, innkommet allerede den 4. februar 2011, uttaler Entra Eiendom AS ("innsiger"): Vi viser til brev fra Annen avdeling datert vedlagt gjenpart av registreringshavers klage over første avdelings avgjørelse i sak om overprøving av foretaksnavneregistrering. På vegne av begjærende part, Entra Eiendom AS vil vi anføre følgende: Bransjelikhet: Vi noterer at det ikke er bestridt at kravet i foretaksnavnelovens 3-3 er oppfylt. Det legges derfor til grunn at kravet til bransjelikhet er oppfylt. Merkelikhet: Vi fastholder at ordet driftspartner er beskrivende og helt uten særpreg og har derfor heller ingen adskillende evne. Dette er også lagt til grunn av Første Avdeling. Vi noterer at registreringshavers fullmektig i sin klage velger å sammenligne logoene til foretakene, men i muntlig omtale vil forskjellige logoer være helt uvesentlige. Klager har dessuten i tillegg til sin logo registrert både ENTRA og ENTRA EIENDOM som rene ordmerker under reg. nr og nr Vi vedlegger samtlige av klagers varemerker til nærmere opplysning både for Patentstyret og registreringsinnehavers fullmektig. Det er derfor navnene og ENTRA ENTERA som vil være gjenstand for sammenligning. Etter vår mening er det vanskelig å se forskjellen på de to navn ettersom det kun er bokstaven E, plassert mellom bokstavene T og R i begjærende parts navn som utgjør hele forskjellen. ENTRA og ENTERA uttales bortimot identisk og vil, i Norge bli oppfattet å ha samme betydning. Når det gjelder andre foretaksnavneregistreringer som det henvises til i klagen skal opplyses at klager fortløpende vurderer nødvendigheten av og muligheten for slettelse av nye virksomheter for å forhindre at det oppstår uheldig forveksling i markedet. Påstand: På vegne av Entra Eiendom AS fastholdes at det registrerte foretak Entera Driftspartner AS er registrert i strid med foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4 og 3-2, 2. ledd og derfor må slettes fra registeret.

9 Annen avd. sak nr Gjenpart av imøtegåelsen fra Entra Eiendom AS ble den 7. februar 2011 oversendt Entera Driftspartner AS, som ble meddelt frist til tirsdag den 8. mars 2011 med å inngi tilsvar. Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 28. februar 2011, innen fakturafristens utløp. I tilsvar, innkommet til Patentstyret den 8. mars 2011, uttaler registreringshaver videre: "VEDR ENTERA DRIFTSPARTNER AS KLAGE OVER PATENTSTYRETS AVGJØRELSE Vi viser til Patentstyrets brev av , der innsigers brev av ble oversendt med frist for kommentarer til i dag. Vi har enkelte ytterligere kommentarer. For så vidt gjelder bransjelikhet, er det klare og vesentlige forskjeller mellom klager ENTERA DRIFTPARTNER AS virksomhet og Entra AS virksomhet og også hvordan denne virksomhet fremstår. Klager driver håndverksvirksomhet relatert til fast eiendom, mens Entra/Entra Eiendom AS jo driver virksomhet relatert til å eie og leie ut fast eiendom. Om dette rettslig, formelt sett skulle innebære at det foreligger bransjelikhet noe vi er usikre på må det i alle fall legges til grunn at denne likhet ikke er stor. Som tidligere nevnt, anses det som helt usannsynlig at noen aktører i eiendomsmarkedet vil forveksle klagers virksomhet med Entras virksomhet. Når det gjelder spørsmålet om merkelikhet, vil vi fremheve følgende: - Vi vil bestride at ordet Driftspartner er uten særpreg, og ikke har adskillende evne. Begrepet Driftspartner er ikke et vanlig begrep for vanlige virksomheter eller tjenester (som f eks begrepet Eiendom er), men er en sammenstilling av ord som virker individualiserende og som signaliserer en spesialisert type tjenester. Ettersom det ikke er et rent generisk ord, virker ordet adskillende. - Som tidligere beskrevet, er vi uenige i at det er vanskelig å se forskjell på ordene Entra og Entera. Bokstaven e i midten er jo nettopp i midten, og kan vanskelig overses. - Og; når det er tale om synsinntrykk for navnene, er det jo klart at de ulike logoer og skrifttyper etc. samt tillegget Driftspartner vil medføre at forvekslingsfaren blir helt minimal. Man må jo legge til grunn om det normalt vil være en ikke ubetydelig forvekslingsfare, og ikke om det kan tenkes en liten mulighet for at en eller annen vil kunne misforstå. - At navnene Entra og Entera uttales likt, er vi helt uenige i. Slik vi ser det, kan man ikke uttale navnet Entera på annen måte enn Ent-e-ra dvs. med tre stavelser med en lang E i midten. Dermed blir det en klar forskjell fra uttalen av Entra, som må uttales med bare to stavelser ( Ent-ra ). - Vi er også uenige i at navnene i Norge vil bli oppfattet som å ha samme betydning. (Vi tviler på om noen i Norge egentlig vil oppfatte at navnene har noe bestemt meningsinnhold). At navnene ikke har samme betydning, er på det rene.

10 Annen avd. sak nr Endelig vil vi gjenta at det faktum at det er en rekke selskaper registrert, også innen eiendomsbransjen, som har navn som kan minne om navnet Entra jf klagen så må dette tilsi at navnet Entra ikke nyter noe spesielt sterkt vern i seg selv. Vi vil på denne bakgrunn fastholde klagen, og at Første Avdelings avgjørelse må omgjøres." Den 15. mars 2011, etter å ha foretatt en ny vurdering av saken i lys av den innkomne klage, jf. foretaksnavnelovens 3-7 fjerde ledd, besluttet Patentstyrets Første avdeling å fastholde den tidligere beslutning av 26. november 2010, at registreringen av foretaksnavnet Entera Driftspartner AS er ugyldig og må oppheves. I sitt fastholdelsesvedtak uttaler Første avdeling følgende: "Vi viser til klage til Annen Avdeling i brev mottatt den 24. januar 2011 fra Colliers International AS, på vegne av Entera Driftspartner AS. Kravet om administrativ overprøving var for Første avdeling begrunnet med at foretaksnavnet ENTERA AS var egnet til å forveksles med innsigerens registrerte varemerker, med registrering nr , ordmerket ENTRA EIENDOM, registrering nr , ordmerket ENTRA og registrering nr , det kombinerte merket ENTRA EIENDOM AS. Foretaksnavnet ENTERA AS ble derfor anført å være registrert i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Patentstyret tok krav om administrativ overprøving til følge i avgjørelse av 26. november Patentstyrets første avdeling har vurdert klagen på nytt og fastholder den vurdering som ble foretatt i avgjørelsen av 26. november Saken sendes til Annen avdeling for behandling av klagen." Deretter ble saksdokumentene oversendt Patentstyrets Annen avdeling for ordinær behandling av klagesaken. I tilsvar, innkommet til Patentstyret den 5. mai 2011, uttaler Entra Eiendom AS følgende: "Det vises til brev fra Annen avdeling datert vedlagt registreringshavers fullmektig. Vi kan ikke se at det fremkommer nye anførsler som ikke allerede er imøtegått.

11 Annen avd. sak nr Vi vil, for ordens skyld, understreke at det i en forvekselbarhetsvurdering kreves bransjelikhet og ikke bransjeidentitet. De påberopte varemerker, ENTRA, ENTRA EIENDOM og ENTRA EIENDOM + fig. er samtlige registrert for følgende tjenester i klasse 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet i tillegg til tjenester i klassene 36 og 42. Motparten understreker at Entera Driftspartner AS driver håndverksvirksomhet relatert til fast eiendom som er forskjellig fra Begjærende parts virksomhet. Vi vil hevde at både reparasjonsvirksomhet og installasjonsvirksomhet betegnes som håndverksvirksomhet relatert til fast eiendom. Vi er derfor uenige med motparten i at partene driver forskjellige typer virksomheter, og vi fastholder at krav til bransjelikhet er oppfylt. 2. Når det gjelder krav til merkelikhet, henvises til tidligere korrespondanse. Vi er helt uenige i at ordet Driftspartner har noe som helst særpreg og det vil derfor ikke kunne forhindre at forveksling vil finne sted, like lite som Eiendom vil kunne forhindre forveksling av navnene. Vi fastholder derfor tidligere nedlagte påstand om at foretaksnavnet Entera Driftspartner må slettes." I et kort siste innlegg, innkommet til Patentstyret per e-post den 14. juni 2011, uttaler Entera Driftspartner AS: "Jeg viser til Patentstyrets brev av i ovennevnte sak, der innsigers brev av var vedlagt. Det var satt frist til mandag 12. juni for kommentarer, noe jeg antar må være ment tirsdag (i dag), ettersom det var helligdag i går. For ordens skyld vil vi bare bemerke at innsigers siste innspill ikke bringer noe nytt slik vi ser det, og klagen opprettholdes." Registreringshavers siste innlegg ble oversendt Entra Eiendom AS den 23. juni 2011, til orientering. Entra Eiendom AS ble samtidig meddelt at saken er besluttet tatt opp til behandling og avgjørelse i Annen avdeling på det foreliggende grunnlag.

12 Annen avd. sak nr Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling, og kan i det vesentlige også slutte seg til avdelingens begrunnelse. Annen avdeling er enig med Første avdeling i at foretaksnavnet ENTERA DRIFTSPARTNER AS er forvekselbart med ordmerkene ENTRA og ENTRA EIENDOM, samt med foretaksnavnet ENTRA EIENDOM AS. Når det gjelder kjennetegnslikhet, finner Annen avdeling på tilsvarende måte som Første avdeling at tilføyelsene DRIFTSPARTNER og EIENDOM ikke får betydning for vurderingen av dette idet det dreier seg om rent beskrivende elementer. Annen avdeling finner videre at elementene ENTRA og ENTERA både visuelt og fonetisk er like. I lys av de klare visuelle og fonetiske likheter legger Annen avdeling mindre vekt på eventuelle betydningsmessige forskjeller og likheter mellom begrepenes betydning på ulike språk. Det er ikke gitt at gjennomsnittsforbrukeren her i landet vil oppfatte slike likheter og forskjeller, og det kan heller ikke legges til grunn at ENTRA har noe klart betydningsinnhold, jf. Annen avdelings avgjørelse i PS ENBRA AS. Registreringshaveren har anført at det ved vurderingen av visuell likhet mellom kjennetegnene må ses hen til de spesifikke logoer som foretakene benytter i sin virksomhet. Denne anførselen kan ikke føre frem. Ved vurderingen av om registreringen av et foretaksnavn kan opprettholdes, må både foretaksnavnet og de anførte eldre rettigheter vurderes slik de er registrert. Verken foretaksnavnene ENTERA DRIFTSPARTNER AS og ENTRA EIENDOM AS, eller de anførte eldre ordmerker, er registret med noen grafisk utforming. En grafisk utforming, og eventuelle øvrige omstendigheter knyttet til bruken av et foretaksnavn, kan ha betydning for om bruken krenker en eldre kjennetegnsrett, men kan ikke få noen betydning ved vurderingen av kjennetegnslikheten etter foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4 og 3-6, jf. Annen avdelings avgjørelse i PS AKER PR AS. For at en registrering skal kunne opprettholdes, må det kreves at foretaksnavnet i seg selv ikke er egnet til å forveksles med den eldre rett, slik denne eldre rett er registrert. Når det gjelder vurderingen av bransje- eller tjenesteslagslikhet, må denne på tilsvarende måte også skje ut fra hvilke virksomhetsområder kjennetegnene er registrert for, og ikke ut fra hvilke tjenester de faktisk benyttes eller planlegges benyttet for, jf. Annen avdelings

13 Annen avd. sak nr avgjørelse i PS AKERS BIL AS. Registreringshaverens foretaksnavn er registrert med bransjeangivelsen eiendomsforvaltning. Dette innebærer klart bransjelikhet med utleie av fast eiendom, som foretaksnavnet ENTRA EIENDOM AS er registrert for, samt med de bygge-, reparasjons- og installasjonstjenester i klasse 37 som de anførte eldre varemerker er registrert for. For øvrig ville det etter Annen avdelings syn også foreligge bransjelikhet mellom håndverksvirksomhet relatert til fast eiendom, som er den virksomhet registreringshaveren har oppgitt faktisk å drive under foretaksnavnet, og de nevnte tjenester i klasse 37. Den kjennetegns- og bransjelikhet som det er redegjort for ovenfor innebærer etter Annen avdelings syn at registreringshaverens foretaksnavn er egnet til å forveksles med det anførte eldre foretaksnavn og ordmerker. Det er for øvrig korrekt når Første avdeling har lagt til grunn at det ved vurderingen av forvekselbarhet ikke kan ses hen til at det eksisterer andre foretaksnavn enn registreringshavers som også inneholder merkeelementer som har likhet med ENTRA. I saken her er det kun forvekslingsfaren relatert til registreringshavers foretaksnavn som er til vurdering. Etter dette har Annen avdeling kommet til at foretaksnavnet ENTERA DRIFTSPARTNER AS er registrert i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Klagen kan dermed ikke gis medhold, og registreringen må oppheves. Det avsies slik kjennelse: Registreringen av foretaksnavnet Entera Driftspartner AS oppheves. Kaja Veel Midtbø (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.) John Asland (sign.)

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7902 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 034 Begjæringen gjelder: Aker mur og tre AS, Ivar Knutsons vei 42, 1161 Oslo Foretakets org. nr. 991 718 400 Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8023 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 051 Begjæringen gjelder: Ad Fontes Medier AS, Grubbegata 4 6, 0179 Oslo Foretakets org. nr. 985 306 524 Fullmektig: Advokatfirmaet

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7647 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006031 Begjæringen gjelder: Arbor Holding AS, Kråkstad Foretakets org. nr. 989 138 944 Begjæring inngitt av: Arbor-Hattfjelldal

Detaljer

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode:

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7812 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 004 Begjæringen gjelder: Invenia Holding AS, Trondheim Foretakets org. nr. 991 982 612 Fullmektig: Advokatkontoret Nordenfjeldske

Detaljer

PROTOKOLL. "55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant"

PROTOKOLL. 55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8020 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 022 Begjæringen gjelder: Oslo Apartmenthotel AS, Postboks 412 Sentrum, 0177 Oslo Foretakets org. nr. 893 950 982 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7907 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 041 Begjæringen gjelder: Visit Røros AS, Postboks 123, 7361 Røros Foretakets org. nr. 992 688 505 Fullmektig: NHO Reiseliv

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7828 Reg. nr. 232 767 Søknadsnr. 2005 09684 Søker/Innehaver: Cubus AS, Billingstad Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: B-Young A/S, Kolding, Danmark Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7662 Søkn. nr. 2003 07887 Innehaver: Dynea OY, Helsingfors, Finland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 26. februar 2008 Foreliggende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8022 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 039 Begjæringen gjelder: Aker Service Apartments AS, Strandhaugen 2, 0198 Oslo Foretakets org. nr. 994 445 561 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7906 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 059 Begjæringen gjelder: Aker PR AS, c/o Lynx Communications AS, Bryggegata 5, 0250 Oslo Foretakets org. nr. 940 252 675

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

PROTOKOLL. "45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8024 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 050 Begjæringen gjelder: Akers Bil AS, Refstad Allé 1, 0586 Oslo Foretakets org. nr. 982 631 352 Begjæring inngitt av:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7766 Reg. nr. 227 341 Søknadsnr. 2004 04849 Søker / Innehaver: Nordic Fitness AS, Drammen Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo [Innsiger 1: Icon IP Inc., Logan,

Detaljer

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker.

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7553 Reg. nr. 216 768 Søknadsnr. 2002 03449 Søker / Innehaver: Aktieselskabet af 21. november 2001, Brande, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Innsiger:

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. april 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. april 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7779 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 020 Begjæringen gjelder: Taimi s Adam & Eva Frisør AS, Bodø Foretakets org. nr. 988 768 669 Fullmektig: Øyvind J. Eidnes,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7856 Søknadsnr. 2002 00846 Søker: Boston Scientific Ltd, St. Michael, Barbados Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 29. mars 2010

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7690 Reg. nr. 224 131 Søknad nr. 2002 02909 Innehaver: Firmenich SA, Genève, Sveits Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Pharma Nord ApS, Vejle, Danmark

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Martell

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8105 Patentstyrets ref. nr. OP 2013/00047 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2011 035 Begjæringen gjelder: NITO Undervisning DA, Munkøyra 29, 3550 Gol Foretakets org.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8007 Reg.nr. 246373 Søknadsnr. 200802899 Søker / innehaver: Ocean Nutrition Canada Ltd, 101 Research Drive, NSB2Y4T6 Dartmouth, Nova Scotia, Canada Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden om registrering av ordmerket "RMIX" som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 26. mars 2008, med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknaden om registrering av ordmerket RMIX som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 26. mars 2008, med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8087 Reg. nr. 246551 Søknadsnr. 200803958 Registreringshaver: Noravind Strikkefabrikken på kaia AS, 9595 Sørvær Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7657 Int. reg. nr. 795 030 Nasj. ref. nr. 2003 01488 Innehaver: Wella AG, Darmstadt, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

17/ oktober Monster Energy Company Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ oktober Monster Energy Company Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00060 11. oktober 2017 Klager: Representert ved: Monster Energy Company Zacco Norway AS Innklagede: Kannestein AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr. 7613 Varemerkesøknad nr. 2003 02167 Søker: Kraftinor AS, Narvik Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Actio-Lassen AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 12.

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116)

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7324 Reg. nr. 206 087 Varemerkesøknad nr. 2000 00116 Innehaver: Sigrid T. Lindkjølen, Kongsberg (tidl. innehaver: Moscus AS, Slependen) Innsiger: BUM Equipment

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr.: Reg. nr. Varemerkesøknad nr. Søker: Fullmektig: 7803 217 235 2002 02664 Kaffehuset Friele AS, Bergen Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7954 Reg.nr. 243 741 Søknadsnr. 2006 13609 Søker / innehaver: Dermanor AS, Billingstadsletta 83, 1396 Billingstad Fullmektig: Advokatfirmaet Hodneland & Co DA,

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 240873 (200703414)

PROTOKOLL. Reg. nr. 240873 (200703414) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8030 Reg. nr. 240873 Søknad nr. 200703414 Registreringshaver: Tadeusz Ogrodnik TROPICAL, ul. Wolnosci 69, 41-500 Chorzów, Polen Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7861 Reg. nr. 232 105 Søknadsnr. 2005 07097 Søker/Innehaver: La Baronia de Turis Coop V., Turis (Valencia), Spania Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904)

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8036 Reg. nr. 243447 Søknadsnr. 200710904 Søker / innehaver: Chica AS, Helgerudgården, Rådmannhalmrastsvei 9, 1301 Sandvika Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7799 Søknadsnr. 2005 06310 Søker: STI-Tool AB, Hyssna, Sverige Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180 Klager: Kimberly-Clark Worldwide Inc. Representert ved: Zacco Norway AS Innklagede: Imran Hussain, Rizana Hussain, Maariah Hussain, Danyaal Hussain, Zahra Hussain

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Søker: Carpark AB, Stockholm, Sverige Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135 Klager: Regatta AS Representert ved: Gram Hambro & Garmann Advokatfirma AS Innklagede: Reebok International Ltd Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7903 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 053 Begjæringen gjelder: Pareto Revisjon AS, Øvre Kråkenes 17, 5152 Bønes Foretakets org. nr. 989 087 126 Begjæring inngitt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7644 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/006 Arkivreferanse: 2006/00143 Begjæringen gjelder: Meiland Moments DA, Tromsø Foretakets org. nr. 989 324 616 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7885 Reg.nr. 235 243 Søknadsnr. 2006 02403 Søker / innehaver: Pharmalogica AS, Postboks 77 Smestad, 0377 Oslo Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg,

Detaljer

AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075 Klager: Stiftelsen Oslo Hospital Representert ved: Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005.

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7758 Patentsøknad nr. 1999 2369 PCT-nummer: PCT/US97/20430 Søker: Virogenetics Corp., Troy, New York, USA Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree AVGJØRELSE Sak: 16/00189 Dato: 27. mars 2017 Klager: Lash Bar Katrine Carlie Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Grethe Jorunn Norvoll Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæring inngitt av: Stiftelsen Kanvas, Oslo Foretakets org. nr. 971 272 643 Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo

PROTOKOLL. Begjæring inngitt av: Stiftelsen Kanvas, Oslo Foretakets org. nr. 971 272 643 Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7810 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 021 Begjæringen gjelder: Canvas AS, Haslum Foretakets org. nr. 991 058 915 Fullmektig: Hodneland & Co DA, Oslo Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Innehaver: Petroleum Technology Company AS, Stavanger Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 7. november 2007

Detaljer

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8033 (tidl. 7720) Varemerkesøknad nr. 2003 08302 Søker: Norsk Tipping AS, Hamar Fullmektig: Tenden Advokatfirma ANS, Postboks 423, 3201 Sandefjord (tidl. Bryn

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8135 Varemerkesøknad nr. 200814913 Prioritet: 2008.11.26 - Sveits (64512/08) Søker: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 Cincinnati,

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312)

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7675 Reg. nr. 223 662 Søknad nr. 2003 00312 Søker: Diamant Bor Xpert Norge AS, Oslo Innsiger: Diamant Boart SA, Brüssel, Belgia Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8104 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2011 005 Begjæringen gjelder: Apoteket Norge AS, Dyrskueveien 13, 2041 Kløfta Foretakets org. nr. 993 289 396 Fullmektig: Protector

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7882 Patentsøknad nr. 2003 1202 (utskilt fra søknad nr. 2000 0003) Søknadsdato: 2003.03.17 Løpedag: 2000.12.07 Stamsøknad nr. 2000 0003 Søknadsdato: 2000.01.03

Detaljer

AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083 Klager: Nordic Naturals Inc Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7970 Reg.nr. 245188 Søknadsnr. 200801111 Registreringshaver: Tunework AS, Inkognitogata 2, 0258 Oslo, Norge Innsiger: Moods of Norway DA, Postboks 344, 6781

Detaljer

17/ september Posten Norge AS Protector IP Consultants AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ september Posten Norge AS Protector IP Consultants AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00016 20. september 2017 Klager: Representert ved: Posten Norge AS Protector IP Consultants AS Innklaget: DIGIPOSTR AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7960 Int. reg. nr. 0913175 Nasj. ref. nr. 200702556 Registreringshaver: Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500 Shingai, Iwata-shi Shizuoka-ken, Japan (tidl:

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8015 Reg. nr. 229 957 Søknad nr. 2004 12613 Registreringshaver: Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7868 Patentsøknad nr. 2008 0837 WIPO publ.nr.: WO/07/009441 PCT-nummer: PCT/DE06/01232 Søker: Rena Sondermaschinen GmbH, Gütenbach, Tyskland Fullmektig: Protector

Detaljer

PROTOKOLL. Duftprodukter til innendørsbruk, pot pouri, parfymevarer, desinfeksjonspreparater, deodoranter (til personlig bruk), romoppfriskere.

PROTOKOLL. Duftprodukter til innendørsbruk, pot pouri, parfymevarer, desinfeksjonspreparater, deodoranter (til personlig bruk), romoppfriskere. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7681 Søknadsnr. 2001 08121 Søker: Reckitt Benckiser (Scandinavia) AS, Bagsværd, Danmark Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. april

Detaljer

PROTOKOLL. "74.873 Interiørarkitekt- og interiørkonsulentvirksomhet"

PROTOKOLL. 74.873 Interiørarkitekt- og interiørkonsulentvirksomhet Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7774 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 084 Begjæringen gjelder: Wow Boligstyling AS, Oslo Foretakets org. nr. 986 270 108 Fullmektig: Kvale & Co Advokatfirma

Detaljer

17/ desember Truls Magne Bratfoss Stray Vyrje & Co DA Advokatfirma. Allierogruppen AS Advokatfirmaet Grette DA

17/ desember Truls Magne Bratfoss Stray Vyrje & Co DA Advokatfirma. Allierogruppen AS Advokatfirmaet Grette DA AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00097 18. desember 2017 Klager: Representert ved: Truls Magne Bratfoss Stray Vyrje & Co DA Advokatfirma Innklagede: Representert ved: Allierogruppen AS Advokatfirmaet Grette DA

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8080 Søknad. nr. 200816327 Søker: The Gillette Company, One Gillette Park, MA02127 Boston, Massachusetts, USA (tidl. The Gillette Company, Prudential Tower Building,

Detaljer

Magnic Innovations GmbH & Co. KG. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Magnic Innovations GmbH & Co. KG. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: 16/00144 Dato: 7. februar 2017 Klager: Representert ved: Magnic Innovations GmbH & Co. KG Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk.

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7724 Varemerkesøknad nr. 2004 11645 Søker: DakoCytomation Denmark A/S, Glostrup, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

17/ oktober Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS. Novartis AG Zacco Norway AS

17/ oktober Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS. Novartis AG Zacco Norway AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00041 11. oktober 2017 Klager: Representert ved: Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS Innklagede: Representert ved: Novartis AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7900 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 007 Begjæringen gjelder: Pecunia Transport Ltd., Askheim 1F, Postboks 119, 2022 Gjerdrum Foretakets org. nr. 987 297 441

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7668 Patentstyrets ref. nr. OP 2006/00063 Reg. nr. 0820401 Søknad nr. 200403186 Int. reg. dato: 2003.12.23 Prioritet: 2003.10.31 (740522 BX) Registreringshaver:

Detaljer

2. avd. sak nr. 7782 2

2. avd. sak nr. 7782 2 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7782 Patentsøknad nr. 2005 0049 PCT-nummer: PCT/RU02/00515 Publ.-nummer: W03/104076 Søkere: Nikolai Vladimirovich Kulikov, Moskva, Russland, og Vyacheslav Vladimirovich

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse Vår ref.: OP2012/00155 Registreringsnr.: 262799 Saksnr.: 201108164 Varemerke: The thief Innehaver: LASSE RØSSLAND Innehavers fullmektig: Advokatfirma Ræder DA Innsiger: Nordic Choice Hotels AS Innsigers

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8083 Patentstyrets ref. nr. OP 2010/00076 Søknad. nr. 200711935 Søker: Electronic Charts Centre AS, Postboks 60, 4001 Stavanger Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7848 Reg. nr. 236 591 Søknadsnr. 2006 07064 Søker / innehaver: Mikaela Hansson, Romsdalsgt. 2, 0556 Oslo Innsiger: Comercial Farlabo España SL, Madrid, Spania

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7655 Varemerkesøknad nr. 2003 05031 Søker: Norske Siviløkonomers Forening, Oslo Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Foreliggende

Detaljer

16/ mars Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg

16/ mars Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00214 8. mars 2017 Klager: Representert ved: Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7694 Reg. nr. 221 567 Søknad nr. 2003 04664 Innehaver: Army Shop AS, Oslo (tidl. Army Co v/ Bjørn Rune Solend) Fullmektig: Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo (tidl.

Detaljer

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7893 Søknad. nr. 2005 04335 Innehaver: Sigurd Li, Postboks 472, 1601 Fredrikstad Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 8.

Detaljer

AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069 Klager: Redd Barna Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Thomas

Detaljer

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Foretaksregisteret den 6. februar 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode:

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Foretaksregisteret den 6. februar 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7813 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 047 Begjæringen gjelder: Maxi Zoo Tønsberg AS, Tønsberg Foretakets org. nr. 990 788 138 Fullmektig / representant: Norpet

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Anne Cathrine Haug-Hustad

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Anne Cathrine Haug-Hustad AVGJØRELSE Sak: 16/00209 Dato: 6. februar 2017 Klager: Representert ved: SureID, Inc. Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8090 Reg. nr. 249333 Søknadsnr. 200812926 Registreringshaver: Hardangertun Eigedom AS, Hardangertun, 5780 Kinsarvik Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7956 Varemerkesøknad nr. 2006 13995 Søknadsdato: 2006.12.01 Søker: Fullmektig: Ellos AB, Borås, Sverige ABC Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen a.s, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7905 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 033 Begjæringen gjelder: Aker's Hus Kafédrift AS, Stranden 71, 0250 Oslo Foretakets org. nr. 991 815 597 Fullmektig: Zacco

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7752 Varemerkesøknad nr. 2002 10571 A (avdelt fra søknad nr. 2002 10571) Søker: Posten Norge AS, Oslo Fullmektig: Bull & Co Advokatfirma AS, Oslo [Protector

Detaljer

AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/ Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS

AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/ Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/00146 Klager: Miquel Y Costas & Miquel SA Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS Innklaget: Shenzhen Smok Technology Co. LTD Klagenemnda for

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7998 Varemerkesøknad nr. 200611258 Søknadsdato: 2007.05.21 Søker: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/00198 Klager: Tanaco Danmark A/S Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad

Detaljer

17/ november [Representant] Reckitt & Colman (Overseas) Limited Zacco Norway AS

17/ november [Representant] Reckitt & Colman (Overseas) Limited Zacco Norway AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00181 15. november 2017 Klager: Representert ved: [Klager] Karo Pharma AS [Representant] Protector Intellectual Property Consultants AS Innklaget: Representert ved: Reckitt & Colman

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7661 Varemerkesøknad nr. 2002 08701 Colgate-Palmolive Company, New York, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7661 Varemerkesøknad nr. 2002 08701 Colgate-Palmolive Company, New York, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7661 Varemerkesøknad nr. 2002 08701 Søker: Colgate-Palmolive Company, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 12. november 2007

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7702 Reg. nr. 227 156 Varemerkesøknad nr. 1994 5690 Søker: Philibolus AS, Oslo Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Deutscher Weinfonds, Mainz, Tyskland Fullmektig:

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

17/ mars Lash Bar Katrine Carlie Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ mars Lash Bar Katrine Carlie Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00002 27. mars 2017 Klager: Representert ved: Lash Bar Katrine Carlie Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7778 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 005 Begjæringen gjelder: Totaltech AS, Sandnes Foretakets org. nr. 990 643 172 Begjæring inngitt av: Totaltek AS, Oslo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7884 Patentsøknad nr. 2007 0393 Publ. nr. WO/05/124793 PCT-søknad nr. PCT/JP05/02412 Søker: Sumitomo Electric Industries Ltd., 5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku,

Detaljer

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8025 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 044 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Brækhus, Arbins gate 7, 0253 Oslo Foretakets org. nr. 994 414 143 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7849 Søknadsnr. 2006 02994 Søker: RMC of Illinois Inc., Philadelphia, Pennsylvania, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. mai

Detaljer