PROTOKOLL. " Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. "45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler""

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Overprøvingsbegjæring nr. KF Begjæringen gjelder: Akers Bil AS, Refstad Allé 1, 0586 Oslo Foretakets org. nr Begjæring inngitt av: Intellectual Property Holdings AS, Fjordalléen 16, 0250 Oslo Foretakets org. nr Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St. Olavs Plass, 0130 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 3. mai 2011 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 7. april 2010, hvorved innkommet begjæring om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet "AKERS BIL AS" ble besluttet tatt til følge. Gjenparter av avgjørelsen ble sendt sakens parter samme dag. Endring av foretaksnavn for org. nr fra "AKER BIL AS" til "AKERS BIL AS" ble innført i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret i Brønnøysund den 30. september Navneendringen var foranlediget av Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 18. mai 2009 i sak nr. KF mellom de samme parter som i nærværende sak, hvorved avdelingen konkluderte med at foretaksnavnet "AKER BIL AS" er i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Foretaket er registrert med følgende næringskode / bransjeangivelse: " Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler" Begjæringen av 26. november 2009 om opphevelse av registreringen (kravet om administrativ overprøving) av foretakets nye navn "AKER BIL AS" var begrunnet med at foretaksnavnet er egnet til å forveksles med følgende registrerte varemerker: I henhold til foretaksnavnelovens 3-8 fjerde ledd kan en avgjørelse der Patentstyrets annen avdeling kjenner registreringen av et foretaksnavn ugyldig, eller stadfester en beslutning i Patentstyrets første avdeling der en registrering av et foretaksnavn kjennes ugyldig, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt registreringshaveren.

2 Annen avd. sak nr ordmerket "AKER KVÆRNER GLOBAL EXECUTION EXCELLENCE", reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 7, 12, 37 og 42, herunder "kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet", ordmerket "AKER KVÆRNER GXX", reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 7, 12, 37 og 42, herunder "kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet", det kombinerte merket aker yards, (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 7, 12, 37 og 42, herunder "kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet", Reg. nr ( ) ordmerket Aker Yards, reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 7, 12, 37 og 42, herunder "kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet", det kombinerte merket "Aker American Shipping", reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 12, 37, 39 og 42, herunder "kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet",

3 Annen avd. sak nr Reg. nr ( ) ordmerket "AKER KVÆRNER JUST CARE", reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 7, 12, 37 og 42, herunder "kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet", det kombinerte merket "Aker Drilling", reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 4, 6, 12, 37, 39 og 42, herunder "kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet", Reg. nr ( ) ordmerket "AKER - The Preferred Partner", reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 7, 12, 20, 29, 35, 37, 40 og 42, herunder "kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet", Reg. nr ( )

4 Annen avd. sak nr ordmerket "AKER", reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 7, 12, 20, 29, 35, 37, 40 og 42, herunder "kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet", ordmerket Aker Solutions, reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 7, 12, 37 og 42, herunder "kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet", og at foretaksnavnet "AKERS BIL AS" således er blitt innført i Foretaksregisteret i strid med bestemmelsene i foretaksnavnelovens 2-3 og 2-6 nr. 4. Endelig har Intellectual Property Holdings AS anført at AKER har gjennomført betydelige markedsføringsmessige investeringer de siste 10 årene, og at kjennetegnet AKER således nyter et utvidet vern i medhold av bestemmelsen i foretaksnavneloven 3-3 annet ledd, jf. varemerkelovens 6 annet ledd. *** Med hensyn til partenes anførsler under behandlingen i Patentstyrets Første avdeling vises til sakens dokumenter. *** Fra Første avdelings avgjørelse av 7. april 2010 hitsettes: "Behandlende medlem skal bemerke: Vi viser til vår drøftelse av forvekselbarhet i vår avgjørelse av 18. mai 2009 hvor AKER BIL AS ble ansett å krenke innsigers varemerkerettigheter. [Tidl. foretaksnavnesak KF ; avgjørelsen gjengitt nedenfor.] Registreringhaver har i ettertid endret foretaksnavnet til AKERS BIL AS. Dette kan ikke anses å være en tilstrekkelig endring. Tilføyelsen av bokstaven S i slutten av ordet AKER vil fremstå som genitivsform av AKER, slik at merket leses som Aker sin bil. Ordet AKER vil fremdeles være det bærende elementet i kjennetegnet, og Patentstyret mener at omsetningskretsen fortsatt vil kunne tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom AKERS BIL AS og AKER. Dette kan sammenliknes med at det hadde stått IKEAS MØBLER, eller FREIAS SJOKOLADE, altså IKEA sine møbler, eller Freia sin sjokolade. Dette skaper ikke tilstrekkelig avstand mellom de aktuelle kjennetegnene. Dersom

5 Annen avd. sak nr omsetningskretsen er kjent med det registrerte varemerket AKER for biler (hvilket Patentstyret må ta utgangspunkt i fordi merket er registrert for denne typen varer), fremstår AKERS BIL som en bilforhandler eller et bilverksted som hører innunder den kommersielle aktøren AKER. AKERS BIL AS vil følgelig fortsatt krenke innsigers varemerke reg. nr , ordmerket AKER. Beslutning: Registreringen av foretaksnavnet AKERS BIL AS er i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 og kravet om administrativ overprøving tas til følge." Fra Første avdelings avgjørelse av 18. mai 2009 i foretaksnavnesak KF (AKER BIL AS) hitsettes: "Behandlende medlem skal bemerke: 2-6 nr. 4: Prinsippet om "først i tid best i rett" er et allment kjennetegnsrettslig prinsipp som følger av varemerkeloven 7 og forutsetningsvis av foretaksnavneloven 2-1 første ledd. Det er på det rene at innsigers registrerte varemerker har bedre prioritet enn motpartens foretaksnavneregistrering. Hvorvidt kjennetegnet AKER BIL AS er egnet til å forveksles med varemerkene inneholdende elementet AKER, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både bransjelikhet og kjennetegnslikhet mellom navnene blir vektlagt, jf. foretaksnavneloven 2-6 nr. 4, jf. varemerkelovens bestemmelser. AKER er en gammel geografisk betegnelse, som er vanlig brukt. Patentstyret vil derfor påpeke at innsiger ikke har en generell enerett til å benytte denne termen i en hver sammenheng. Når det gjelder kravet om særpreg har imidlertid innsiger registrert ordmerke AKER i varemerkeregistrering nr I og med at dette merket har gått til registrering har Patentstyret allerede vurdert at AKER oppfyller varemerkelovens krav om særpreg, blant annet for varer i klasse 12. For enkelhets skyld vil vi i det følgende ta utgangspunkt i ordmerket AKER med reg.nr , da vurderingen av de to merkene AKER og AKER BIL AS også vil dekke vurderingen av innsigers øvrige påberopte registrerte varemerker. Bransjelikhet: Samtlige av innsigers påberopte varemerker er, blant annet, registrert i klasse 12 for "Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet". Foretaksnavnet AKER BIL AS er registrert med bransjeangivelsen " Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler". Nærmere opplysninger om virksomhetens karakter er ikke fremlagt, men det fremkommer av kunngjøringen om foretaket i Foretaksregisteret, at formålet med selskapet er Kjøp, utleie og salg av motorvogner og for øvrig alt som naturlig hører inn under dette. Patentstyret legger til grunn, i tråd med tidligere praksis, at foretaksnavnet kan ventes brukt i samsvar med bransjeangivelsen og formålet angitt i meldingen til Foretaksregisteret.

6 Annen avd. sak nr Innsigers varemerker er registrert for varetypen "kjøretøyer", mens registreringshaver driver tjenestevirksomhet med salg og utleie av motorvogner. I forhold til registreringsinnehavers anførsler om at innsiger ikke driver innenfor samme bransje som han selv, vil Patentstyret påpeke følgende: Når det gjelder registrerte varemerker kan Patentstyret ikke legge vekt på hvordan merkene brukes eller planlegges brukt. Det er de varene/tjenestene merkene er registrert for, som må legges til grunn for vurderingen, jf. Patentstyrets 2. avdelings sak nr. 6915, P3-Food og Høyesteretts avgjørelse, Rt s. 1988, COSMEA/COSMICA. Når det gjelder kjennetegn som kun er registrert som foretaksnavn, slik som registreringsinnehavers AKER BIL AS, er det imidlertid en annen vurdering som legges til grunn, jf foretaksnavneloven 3-3. Det sies følgende i Ot.prp. nr. 43 ( ) s. 34 og 35: "Foretaksnavnevernets bransjemessige utstrekning avgjøres i dag ved en konkret helhetsvurdering der faktisk bransjebruk på vurderingstidspunktet er det vesentligste momentet". I denne konkrete saken medfører dette at det er bransjelikheten mellom tilvirkning av kjøretøyer og detaljhandel av kjøretøyer som skal vurderes. Forarbeidene til varemerkeloven nevner at det kan "for eksempel være naturlig å betrakte vaskemidler og vaskemaskiner som varer "av lignende slag" som de ytelser et vaskeri presterer. Patentstyret finner det naturlig at samme grad av likeartethet gjelder for kjøretøyer og detaljhandel av kjøretøyer. Det er svært vanlig at en tilvirker av varer også har egne utsalgssteder for de samme varene. På bakgrunn av dette foreligger det bransjelikhet i saken, jf. foretaksnavneloven 3-3. Kjennetegnslikhet: Når det gjelder foretaksnavn og varemerker er ordelementet BIL en svært vanlig måte å angi at man driver innen bilbransjen. Ordelementet BIL i registreringshavers foretaksnavn, beskriver hva slags virksomhet registreringsinnehaver utøver og er uten varemerkerettslig særpreg, jf varemerkeloven 13 annet ledd. Patentstyret er etter dette enig med innsigers fullmektig i at det er AKER som er det adskillende elementet i registreringsinnehavers merke. Når dette dominerende merkeelementet er identisk med innsigers registrerte varemerke, foreligger det kjennetegnslikhet i saken, jf. foretaksnavneloven 3-2. Forvekselbarhet: Registreringsinnehaver bemerker at de hadde vært i kontakt med Brønnøysundregistrene før valg av firmanavn, og at det der ikke fremkom innvendinger mot navnet AKER BIL AS. Til dette vil Patentstyret påpeke at Foretaksregisteret ikke kontrollerer om et foretaksnavn strider mot andres varemerkerettigheter, eller tidligere særpregede foretaksnavn, når et nytt foretaksnavn registreres. Det er sannsynlig at forbrukerne vil anta at et foretak som tilvirker kjøretøyer har egne forhandlere og utsalgssteder, og at kjennetegnet er det samme på kjøretøyene og utsalgsstedet, for å angi hva slags kjøretøyer forhandleren selger. Dersom det foreligger kjøretøyer på markedet under kjennetegnet AKER, vil kjennetegnet AKER BIL AS fremstå som en bestemt forhandler av AKER kjøretøyene. Etter en helhetsvurdering anses det i foreliggende tilfellet å være fare for at kjennetegnene AKER og AKER BIL AS kan

7 Annen avd. sak nr forveksles i den alminnelige omsetning, med hensyn til varene og tjenestenes kommersielle opprinnelse. Registreringen av AKER BIL AS er dermed i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Beslutning: Registreringen av AKER BIL AS er i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4, og kravet om administrativ overprøving tas til følge." Klage fra Akers Bil AS over Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 7. april 2010 innkom den 8. juni I klagen uttaler Akers Bil AS følgende: "Påklage KF J1037N001/HE - Akers Bil AS At patentstyret har gitt innsiger beskyttelse på et alminnelig stedsnavn og slektsnavn vil jeg ikke her komme nærmere inn på, annet enn at det åpenbart må være feil. Mener Patentstyret at Akers Bil AS fremstår som en genitivsform, vil Konsekvensen av en slik avgjørelse bli eksempelvis at avisen Akers Avis Groruddalen, nå må sees på som innsigers egen intern avis, og ikke lokalavisen i Aker, Groruddalen. Videre ville det vel være naturlig og kalle Aker Stadion for Akers. Har innsiger rettigheter i forhold til Akers elven, en rekke gater og veier, kirker og gravlunder. Dette må anses å være helt urimelig, og man kan ikke tilegne innsiger dette. Jeg vil gjøre oppmerksom på at det i denne sak ble gjort en saksbehandlingsfeil i forbindelse med at saken gikk direkte til avgjørelse. Jeg var tidligere i dialog med dere, hvoretter det i første instans var å anse som en fortsettelse på forrige sak. Tidligere korrespondanse skulle da legges som tilsvar på innsigelsen (se vedlegg). Dette er ikke blitt gjort, og heller ikke loggført etter hva jeg har fått opplyst. Jeg forbeholder meg retten til videre argumentasjon, og videre tilsvar på innsigelsen av en kyndig, om dette skulle vise seg å være nødvendig." Fra vedlegg 1 (registreringshavers brev av 22. januar 2009 i sak KF ) hitsettes: "Vårt firmanavn er først og fremst valgt med tanke på hvor og hva. "Aker" er beskrivende til hvor vi holder til, "Bil" er beskrivende til hva vi driver med og "AS" til hvilken selskapsform det er drevet under. Vår nærmeste nabo er Aker universitetssykehus, og nærmeste busstopp utenfor forretningen heter Aker Sykehus. Se Vedlegg Pos. 1, 2 og 3 i kart.

8 Annen avd. sak nr Videre vil jeg presisere at det ble tatt kontakt med Brønnøysundregistrene før valg av firmanavn, hvor det ble lagt frem flere forslag. Aker Bil AS var det ingen innvendinger imot, og ble betegnet som et godt beskrivende, og et godt valg. Et søk på gir 586 treff med Aker i firmanavn." Fra vedlegg 2 (registreringshavers brev av 3. mars 2009 i sak KF ) hitsettes: "Aker er i tillegg til stedsnavn både i og utenfor Oslo, også et alminnelig etternavn. I tilfelle enkeltpersonforetak er man forpliktet til å ha med innehaverens slektsnavn i foretaksnavnet. I tidligere korrespondanse har jeg presisert vår beliggenhet på Aker, og nærhet til Aker Universitetssykehus. For våre kunder som reiser kollektivt heter stoppestedet Aker sykehus, og har en beliggenhet rett utenfor våre lokaler. Klagers bekymring om at Aker Bil AS vil forbindes med en av klagers virksomheter er grunnløse. Ingen av mine kunder har forvekslet dette, og det forundrer meg at klager er i den tro at deres kunder vil forveksle eller forbinde klagers selskaper med en liten bilforretning på Aker i Oslo. Det er i den senere tid, der hvor kontaktinformasjon har vært mulig og oppdrive, blitt tatt kontakt med de vedlagte selskaper i klagers innledende brev. Klagers påstand om samme type virksomhet avvises av selskapene selv. Klagers påstand er derfor feil." Den 2. juli 2010, etter å ha foretatt en ny vurdering av saken i lys av den innkomne klage, jf. foretaksnavnelovens 3-7 fjerde ledd, besluttet Patentstyrets Første avdeling å fastholde den tidligere beslutning av 7. april 2010 om at registreringen av foretaksnavnet AKERS BIL AS må oppheves. Deretter er saksdokumentene oversendt Patentstyrets Annen avdeling for behandling av klagen. Den 6. juli 2010 ble faktura pålydende gjeldende klageavgift (faktura nr / bilag nr ) generert og sendt til Akers Bil AS, med betalingsfrist 5. august Den 13. juli 2010 ble gjenpart av den innkomne klagen oversendt Intellectual Property Holdings AS, som ble meddelt frist til 27. august 2010 med å inngi en imøtegåelse. Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 1. oktober I sin imøtegåelse av klagen, innkommet den 6. august 2010, uttaler uttaler Intellectual Property Holdings AS:

9 Annen avd. sak nr "Vi viser til Patentstyrets brev datert vedlagt gjenpart av registreringshavers klage av 8. juni Registreringshaver endret foretaksnavnet AKER BIL AS til AKERS BIL AS, etter kjennelse fra Patentstyret om å endre AKER BIL AS som Patentstyret uttalte var egnet til å forveksles med klager og klagers registrerte varemerker. Registreringshaver synes å mene at tilføyelsen av S bak AKER, som gir ordet en genitivform, er tilstrekkelig til å forhindre forveksling med AKER ASA og de registrerte AKER varemerkene. Fra klagers side skal understrekes at et ords genitivform ikke tilføyer et varemerke særpreg og forvekslingsfaren vil derfor være uendret. Klager retter seg etter gjeldende lovgivning og aksepterer selvsagt virksomheter med bedre prioritet enn klagers egne rettigheter, uten at dette kan tolkes som en døråpner for nyere etableringer. Klagers grunnlag for klagen er følgende: Klager er et administrativt selskap for immaterielle rettigheter tilhørende AKER gruppen. Klager begjærte administrativ overprøving av det nyregistrerte foretaket Aker Bil AS og hevdet at foretaksnavnet var registrert i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4., noe som Patentstyret sa seg enig i. Det vises til Patentstyrets Avgjørelse av Klagemotpart har innrettet seg etter patentstyrets avgjørelse og har innklagete endret foretaksnavnet. Problemet er bare at endringen har ikke bedret situasjonen. Det nye foretaksnavnet, med organisasjonsnummer er nemlig AKERS BIL AS, et navn som er nesten identisk med klagemotparten sitt forrige foretaksnavn. Fra klagers side vil det hevdes at også AKERS BIL er i strid med Foretaksnavnelovens 2-6, nr. 4 og derfor må slettes fra registeret. Vi henviser til den argumentasjon og dokumentasjon som ble oversendt Patentstyret i Klagesak nr. KF hvor det ble vist til en rekke selskaper i AKER gruppen, nemlig: Aker, Aker Solutions, Aker Seafoods, Aker Drilling, Aker Floating Production, Aker Philadelphia Shipyards, Aker Exploration, Aker BioMarine, Aker Exploration, Aker BioMarine, Aker Clean Carbon og Aker Oilfield Services. Samtlige av foretaksnavnene er også registrert som varemerker, blant annet for varer i klasse 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. De vises til følgende av klagers registrerte varemerker. Reg. nr AKER (ordmerke) kl. 7, 12, 20, 29, 35, 37, 40 og 42. Reg. nr AKER SOLUTIONS kl. 7, 12, 37 og 42. Reg. nr AKER The Preferred Partner kl. 7, 12, 20, 29, 35, 37, 40 og 42. Reg. nr AKER Drilling kl. 4, 6, 12, 37, 39 og 42. Reg. nr AKER KVÆRNER JUST CARE kl. 7, 12, 37 og 42. Reg. nr Aker American shipping (fig.) kl. 12, 37, 39 0g 42. Reg. nr AKER YARDS (fig.) kl. 7, 12, 37 og 42 Reg. nr AKER YARDS (ord) kl. 7, 12, 37 og 42.

10 Annen avd. sak nr Reg. nr AKER KVÆRNER GLOBAL EXECUTION EXCELLENCE kl. 7, 12, 37 og 42. Reg. nr AKER KVÆRNER GXX kl. 7, 12, 37 og 42. Ettersom utskrift av merkene ble oversendt i klagesak nr. KF , henvises bare til disse i nærværende sak. Imidlertid, om ønskelig vil nye kopier bli oversendt straks vi mottar tilbakemelding fra Patentstyret om dette. Klagemotparten er registrert i Brønnøysund med næringskode Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler. Lovens forutsetning om bransjelikhet må derfor anses oppfylt. Det understrekes at det er AKER som er det distinktive element i samtlige av de forannevnte navn. Det er også AKER som er det distinktive element i AKER Bil AS. Ordet bil er beskrivende for virksomheten og ikke egnet til å virke atskillende. Det er ordet AKER som er det distinktive element og det er dette ordet som vil bli husket i omsetningskretsen. Det er nærliggende å tro at AKER navnet vil forbindes med en av virksomhetene i Akergruppen og at forveksling vil kunne oppstå i markedet. Vi vil i tillegg opplyse at AKER gruppen og AKER gruppens varemerker har vært gjenstand for betydelige og kontinuerlige markedsføringsmessige investeringer de senere år og merket har derfor oppnådd stor oppmerksomhet og blitt godt kjent. På bakgrunn av navnelikhet så vel som bransjelikhet vil vi hevde at Aker Bil, med org. nr er registrert i strid med Foretaksnavnelovens 2-6, nr. 4 og derfor må slettes fra registeret. På vegne av klager ber vi Patentstyrets Annen Avdeling om å overprøve registreringen i Brønnøysund." I tilsvar av 6. september 2010 uttaler uttaler Akers Bil AS: "Det hevdes i tilsvar at Akers Bil AS, må ses på som en genitivsform av Aker. Det vises til de registrerte varemerkene, Aker Solutions, Aker The Preferred Partner, Aker Drilling, Aker Kværner Just Care, Aker American Shipping, Aker Yards, Aker Kværner Global Execution Excellence, Aker seafood, Aker Floating Production, Aker Oilfield Services Aker BioMarine, og Aker Clean Carbon. Jeg vil minne om at det i genitivsform må skrives med en apostrof om dette skal kunne forstås som genitivsform. Videre vil jeg presisere at Akers Bil AS sees på som et norsk lokalt firmanavn, med tilknytning til stedet Aker. For øvrig vises det til tidligere korrespondanse i denne sak. Etter flere samtaler med Patentstyrets eget infosenter, har jeg fått klargjort forutsetningene for å få registrert et varemerke. Det presiseres at det først og fremst må være unikt enten i form, farge eller språk. Jeg må be om at registreringen av Aker som et varemerke må

11 Annen avd. sak nr omgjøres da varemerket med ordmerke Aker ikke kvalifiserer til beskyttelse. Dette kommer helt klart frem i Patentstyrets egne retningslinjer." I e-post av 29. september 2010 uttaler Akers Bil AS videre: "Vi vil med dette legge til en kommentar / tilleggsopplysning til brev av Jeg kan ikke finne at 5 års bruksplikt i forhold til klasse 12 er oppfylt. Ber om at dette blir tillagt saken." I et siste innlegg av 1. oktober 2010 uttaler Intellectual Property Holdings AS: "Vi viser til Patentstyrets brev datert vedlagt gjenpart av registreringshavers tilsvar. Klager er gjort kjent med registreringshavers anførsler. På klagers vegne vises til tidligere argumentasjon i saken. Denne fastholdes." Ved Annen avdelings brev av 4. oktober 2010 er utskrift av registreringshavers e-post av 29. september 2010 oversendt innsiger til orientering. Ved Annen avdelings brev av samme dag er innsigers brev av 1. oktober 2010 oversendt registreringshaver til orientering. Begge parter er samtidig blitt orientert om at saken er besluttet tatt opp til behandling i Annen avdeling på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling og kan i alt vesentlig slutte seg til avdelingens begrunnelse. På samme måte som Første avdeling finner Annen avdeling det tilstrekkelig å ta stilling til om opprettholdelsen av foretaksnavnet AKERS BIL AS er i strid med retten til det påberopte ordmerket AKER (reg. nr ).

12 Annen avd. sak nr Innledningsvis vil Annen avdeling, som Første avdeling, bemerke at innsiger ikke har en generell enerett til å benytte merkeelementet AKER i enhver sammenheng, ettersom det er et gammelt stedsnavn som er i vanlig bruk. Som Annen avdeling poengterte i kj (PS ), som også dreide seg om varemerket AKER, må dessuten merkets opprinnelse som geografisk betegnelse innebære at det ikke er tale om et spesielt sterkt merke. I og med at AKER er et forholdsvis svakt merke med begrenset beskyttelsesområde, vil det kunne være foretaksnavn eller varemerker hvor AKER inngår, som kan registreres. På samme måte som Første avdeling har lagt til grunn, må Patentstyret behandle enhver varemerkeregistrering som gyldig og virksom så lenge den ikke er opphevet, kjent ugyldig eller besluttet slettet etter reglene i varemerkeloven kapittel 5, jf. for så vidt Rt s Cash & Carry, Rt s. 641 SUPERLEK og Rt s søtt + salt. Skal et varemerke settes til side som ugyldig eller slettes for eksempel på grunnlag av manglende bruk, må dette gjøres enten ved søksmål eller gjennom krav om administrativ overprøving av Patentstyret, jf. varemerkeloven av til 40. Annen avdeling slutter seg til Første avdelings uttalelser om bransjelikhet og kjennetegnslikhet, og om den helhetsvurderingen som skal foretas. Det foreligger bransjelikhet mellom tilvirkning av biler, som innsigers varemerker er registrert for, og detaljhandel med biler som utgjør registreringshavers virksomhet. Annen avdeling er enig med Første avdeling i at verken elementet BIL eller genitivs s som på norsk vanligvis ikke markeres med apostrof har varemerkerettslig særpreg. Etter en samlet vurdering har Annen avdeling kommet til at registreringshavers foretaksnavn er egnet til å forveksles med innsigers eldre varemerker, jf. foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Ved forvekslbarhetsvurderingen vil Annen avdeling, som Første avdeling, påpeke at Patentstyret ikke kan legge vekt på hvordan merkene brukes eller planlegges brukt. Det er de varene/tjenestene merkene er registrert for, som må legges til grunn for vurderingen, jf. Annen avd. kj. 6915, P3-Food og Rt s. 1988, COSMEA/COSMICA. For at en registrering skal opprettholdes, må det kreves at foretaksnavnet i seg selv ikke er egnet til å forveksles med den eldre rett. Annen avdeling vil for øvrig tilføye at avdelingen i en tidligere sak i kj (PS ) har kommet til at det forelå risiko for forveksling mellom varemerket AKER og foretaksnavnet AKER PR AS. Registreringshaveren anfører videre at det er gjort en saksbehandlingsfeil ved at tidligere korrespondanse ikke er blitt lagt ved som tilsvar på innsigelsen. Annen avdeling tar ikke

13 Annen avd. sak nr stilling til om det er gjort noen saksbehandlingsfeil i så måte, da denne korrespondansen er fremlagt for Annen avdeling. En eventuell opprinnelig feil kan derfor ikke ha hatt betydning for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven 41. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. John Asland (sign.) Ole-A. Rognstad (sign.) Jørgen Smith (sign.)

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7902 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 034 Begjæringen gjelder: Aker mur og tre AS, Ivar Knutsons vei 42, 1161 Oslo Foretakets org. nr. 991 718 400 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8023 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 051 Begjæringen gjelder: Ad Fontes Medier AS, Grubbegata 4 6, 0179 Oslo Foretakets org. nr. 985 306 524 Fullmektig: Advokatfirmaet

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7906 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 059 Begjæringen gjelder: Aker PR AS, c/o Lynx Communications AS, Bryggegata 5, 0250 Oslo Foretakets org. nr. 940 252 675

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7647 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006031 Begjæringen gjelder: Arbor Holding AS, Kråkstad Foretakets org. nr. 989 138 944 Begjæring inngitt av: Arbor-Hattfjelldal

Detaljer

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode:

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7812 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 004 Begjæringen gjelder: Invenia Holding AS, Trondheim Foretakets org. nr. 991 982 612 Fullmektig: Advokatkontoret Nordenfjeldske

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8022 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 039 Begjæringen gjelder: Aker Service Apartments AS, Strandhaugen 2, 0198 Oslo Foretakets org. nr. 994 445 561 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7907 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 041 Begjæringen gjelder: Visit Røros AS, Postboks 123, 7361 Røros Foretakets org. nr. 992 688 505 Fullmektig: NHO Reiseliv

Detaljer

PROTOKOLL. "55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant"

PROTOKOLL. 55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8020 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 022 Begjæringen gjelder: Oslo Apartmenthotel AS, Postboks 412 Sentrum, 0177 Oslo Foretakets org. nr. 893 950 982 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. april 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. april 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7779 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 020 Begjæringen gjelder: Taimi s Adam & Eva Frisør AS, Bodø Foretakets org. nr. 988 768 669 Fullmektig: Øyvind J. Eidnes,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8102 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2010 029 Begjæringen gjelder: Entera Driftspartner AS (tidl. Entera AS), Nye Vakåsvei 64, 1395 Hvalstad Foretakets org. nr.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7690 Reg. nr. 224 131 Søknad nr. 2002 02909 Innehaver: Firmenich SA, Genève, Sveits Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Pharma Nord ApS, Vejle, Danmark

Detaljer

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7662 Søkn. nr. 2003 07887 Innehaver: Dynea OY, Helsingfors, Finland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 26. februar 2008 Foreliggende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7828 Reg. nr. 232 767 Søknadsnr. 2005 09684 Søker/Innehaver: Cubus AS, Billingstad Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: B-Young A/S, Kolding, Danmark Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7766 Reg. nr. 227 341 Søknadsnr. 2004 04849 Søker / Innehaver: Nordic Fitness AS, Drammen Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo [Innsiger 1: Icon IP Inc., Logan,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Martell

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7905 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 033 Begjæringen gjelder: Aker's Hus Kafédrift AS, Stranden 71, 0250 Oslo Foretakets org. nr. 991 815 597 Fullmektig: Zacco

Detaljer

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker.

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7553 Reg. nr. 216 768 Søknadsnr. 2002 03449 Søker / Innehaver: Aktieselskabet af 21. november 2001, Brande, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Innsiger:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7657 Int. reg. nr. 795 030 Nasj. ref. nr. 2003 01488 Innehaver: Wella AG, Darmstadt, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8105 Patentstyrets ref. nr. OP 2013/00047 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2011 035 Begjæringen gjelder: NITO Undervisning DA, Munkøyra 29, 3550 Gol Foretakets org.

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr. 7613 Varemerkesøknad nr. 2003 02167 Søker: Kraftinor AS, Narvik Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Actio-Lassen AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 12.

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7885 Reg.nr. 235 243 Søknadsnr. 2006 02403 Søker / innehaver: Pharmalogica AS, Postboks 77 Smestad, 0377 Oslo Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg,

Detaljer

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8025 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 044 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Brækhus, Arbins gate 7, 0253 Oslo Foretakets org. nr. 994 414 143 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7799 Søknadsnr. 2005 06310 Søker: STI-Tool AB, Hyssna, Sverige Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Søker: Carpark AB, Stockholm, Sverige Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312)

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7675 Reg. nr. 223 662 Søknad nr. 2003 00312 Søker: Diamant Bor Xpert Norge AS, Oslo Innsiger: Diamant Boart SA, Brüssel, Belgia Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7694 Reg. nr. 221 567 Søknad nr. 2003 04664 Innehaver: Army Shop AS, Oslo (tidl. Army Co v/ Bjørn Rune Solend) Fullmektig: Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo (tidl.

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8015 Reg. nr. 229 957 Søknad nr. 2004 12613 Registreringshaver: Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7856 Søknadsnr. 2002 00846 Søker: Boston Scientific Ltd, St. Michael, Barbados Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 29. mars 2010

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

PROTOKOLL. "74.873 Interiørarkitekt- og interiørkonsulentvirksomhet"

PROTOKOLL. 74.873 Interiørarkitekt- og interiørkonsulentvirksomhet Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7774 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 084 Begjæringen gjelder: Wow Boligstyling AS, Oslo Foretakets org. nr. 986 270 108 Fullmektig: Kvale & Co Advokatfirma

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7954 Reg.nr. 243 741 Søknadsnr. 2006 13609 Søker / innehaver: Dermanor AS, Billingstadsletta 83, 1396 Billingstad Fullmektig: Advokatfirmaet Hodneland & Co DA,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7998 Varemerkesøknad nr. 200611258 Søknadsdato: 2007.05.21 Søker: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7644 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/006 Arkivreferanse: 2006/00143 Begjæringen gjelder: Meiland Moments DA, Tromsø Foretakets org. nr. 989 324 616 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7861 Reg. nr. 232 105 Søknadsnr. 2005 07097 Søker/Innehaver: La Baronia de Turis Coop V., Turis (Valencia), Spania Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæring inngitt av: Stiftelsen Kanvas, Oslo Foretakets org. nr. 971 272 643 Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo

PROTOKOLL. Begjæring inngitt av: Stiftelsen Kanvas, Oslo Foretakets org. nr. 971 272 643 Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7810 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 021 Begjæringen gjelder: Canvas AS, Haslum Foretakets org. nr. 991 058 915 Fullmektig: Hodneland & Co DA, Oslo Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7702 Reg. nr. 227 156 Varemerkesøknad nr. 1994 5690 Søker: Philibolus AS, Oslo Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Deutscher Weinfonds, Mainz, Tyskland Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. "50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7777 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 006 Begjæringen gjelder: Dekk1 AS, Voll, Klepp Foretakets org. nr. 979 579 292 Fullmektig: Advokat Lars Bjarne Salte,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7903 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 053 Begjæringen gjelder: Pareto Revisjon AS, Øvre Kråkenes 17, 5152 Bønes Foretakets org. nr. 989 087 126 Begjæring inngitt

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8080 Søknad. nr. 200816327 Søker: The Gillette Company, One Gillette Park, MA02127 Boston, Massachusetts, USA (tidl. The Gillette Company, Prudential Tower Building,

Detaljer

DOK-2014-19 audisalg.no

DOK-2014-19 audisalg.no DOK-2014-19 audisalg.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2014-04.30 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2014-19 STIKKORD: audisalg.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7970 Reg.nr. 245188 Søknadsnr. 200801111 Registreringshaver: Tunework AS, Inkognitogata 2, 0258 Oslo, Norge Innsiger: Moods of Norway DA, Postboks 344, 6781

Detaljer

DOK-2016-10 somsenter.no

DOK-2016-10 somsenter.no DOK-2016-10 somsenter.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-02-25 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-10 STIKKORD: Somsenter.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H pkt.

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7664 Int. reg. nr. 813 560 Nasj. ref. nr. 2003 11676 Innehaver: Supremo Shoes & Boots Handels GmbH, Pirmasens, Tyskland Innsiger: Wolverine Outdoors Inc., Rockford,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8007 Reg.nr. 246373 Søknadsnr. 200802899 Søker / innehaver: Ocean Nutrition Canada Ltd, 101 Research Drive, NSB2Y4T6 Dartmouth, Nova Scotia, Canada Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7893 Søknad. nr. 2005 04335 Innehaver: Sigurd Li, Postboks 472, 1601 Fredrikstad Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 8.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7960 Int. reg. nr. 0913175 Nasj. ref. nr. 200702556 Registreringshaver: Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500 Shingai, Iwata-shi Shizuoka-ken, Japan (tidl:

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7956 Varemerkesøknad nr. 2006 13995 Søknadsdato: 2006.12.01 Søker: Fullmektig: Ellos AB, Borås, Sverige ABC Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen a.s, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8104 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2011 005 Begjæringen gjelder: Apoteket Norge AS, Dyrskueveien 13, 2041 Kløfta Foretakets org. nr. 993 289 396 Fullmektig: Protector

Detaljer

DOK-2015-46 fortumnett.no

DOK-2015-46 fortumnett.no DOK-2015-46 fortumnett.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-11-19 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-46 STIKKORD: Fortumnett.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt

Detaljer

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003)

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Besl. O. nr. 103 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103 Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) År 2003 den 4. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7668 Patentstyrets ref. nr. OP 2006/00063 Reg. nr. 0820401 Søknad nr. 200403186 Int. reg. dato: 2003.12.23 Prioritet: 2003.10.31 (740522 BX) Registreringshaver:

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Overprøvingsnr: TMADM0000065 Deres ref.: Ole Marthon Granberg Varemerke: (figurmerke) Registreringsnr: 255424 Sønadsnr.: Innehaver: 200905949 Granberg

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8029 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2010 027 Begjæringen gjelder: Bring It, Fjellstien 7, 1618 Fredrikstad Foretakets org. nr. 894 878 452 Begjæring inngitt av:

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116)

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7324 Reg. nr. 206 087 Varemerkesøknad nr. 2000 00116 Innehaver: Sigrid T. Lindkjølen, Kongsberg (tidl. innehaver: Moscus AS, Slependen) Innsiger: BUM Equipment

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7868 Patentsøknad nr. 2008 0837 WIPO publ.nr.: WO/07/009441 PCT-nummer: PCT/DE06/01232 Søker: Rena Sondermaschinen GmbH, Gütenbach, Tyskland Fullmektig: Protector

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009. Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009. Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7942 Patentsøknad nr. 2004 5669 Søker: Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal Annen avdelings avgjørelse av 14. desember

Detaljer

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk.

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7724 Varemerkesøknad nr. 2004 11645 Søker: DakoCytomation Denmark A/S, Glostrup, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135 Klager: Regatta AS Representert ved: Gram Hambro & Garmann Advokatfirma AS Innklagede: Reebok International Ltd Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7900 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 007 Begjæringen gjelder: Pecunia Transport Ltd., Askheim 1F, Postboks 119, 2022 Gjerdrum Foretakets org. nr. 987 297 441

Detaljer

Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett

Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett XXIX NIR-møtet 26 august 2008 Advokat Arne Ringnes www.thommessen.no Lovgivningen Foretaksnavneloven av 21. juni 1985 nr. 79 regulerer

Detaljer

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Foretaksregisteret den 6. februar 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode:

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Foretaksregisteret den 6. februar 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7813 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 047 Begjæringen gjelder: Maxi Zoo Tønsberg AS, Tønsberg Foretakets org. nr. 990 788 138 Fullmektig / representant: Norpet

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904)

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8036 Reg. nr. 243447 Søknadsnr. 200710904 Søker / innehaver: Chica AS, Helgerudgården, Rådmannhalmrastsvei 9, 1301 Sandvika Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS,

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202)

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7556 Reg. nr. 216 978 Søknadsnr. 2002 03202 Innehaver: Kurtsan Food, Kurtsan Gida Tarim Urunleri Ithalat Ihracat San Ve Tic Ltd Sti, Izmir Yolu Uzeri, Tyrkia

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01522-A, (sak nr. 2010/362), sivil sak, anke over dom, (advokat Ole Tokvam til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01522-A, (sak nr. 2010/362), sivil sak, anke over dom, (advokat Ole Tokvam til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 15. september 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-01522-A, (sak nr. 2010/362), sivil sak, anke over dom, Canvas AS (advokat Ole Tokvam til prøve) mot Staten v/nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 240873 (200703414)

PROTOKOLL. Reg. nr. 240873 (200703414) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8030 Reg. nr. 240873 Søknad nr. 200703414 Registreringshaver: Tadeusz Ogrodnik TROPICAL, ul. Wolnosci 69, 41-500 Chorzów, Polen Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse Vår ref.: OP2012/00155 Registreringsnr.: 262799 Saksnr.: 201108164 Varemerke: The thief Innehaver: LASSE RØSSLAND Innehavers fullmektig: Advokatfirma Ræder DA Innsiger: Nordic Choice Hotels AS Innsigers

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt og registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt og registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7371 Reg. nr. 201 827 Varemerkesøknad nr. 1999 09238 Søker / Innehaver: Norsk Rikskringkasting AS, Oslo Innsiger: Tidnings Aktiebolaget Metro, Stockholm, Sverige

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8083 Patentstyrets ref. nr. OP 2010/00076 Søknad. nr. 200711935 Søker: Electronic Charts Centre AS, Postboks 60, 4001 Stavanger Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7778 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 005 Begjæringen gjelder: Totaltech AS, Sandnes Foretakets org. nr. 990 643 172 Begjæring inngitt av: Totaltek AS, Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7661 Varemerkesøknad nr. 2002 08701 Colgate-Palmolive Company, New York, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7661 Varemerkesøknad nr. 2002 08701 Colgate-Palmolive Company, New York, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7661 Varemerkesøknad nr. 2002 08701 Søker: Colgate-Palmolive Company, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 12. november 2007

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8135 Varemerkesøknad nr. 200814913 Prioritet: 2008.11.26 - Sveits (64512/08) Søker: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 Cincinnati,

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7200 Reg. nr. 193 026 Søknad nr. 1997 8517 Søker / Innehaver: Canal Digital Norge AS, Fornebu Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Innsiger: Canal +, SA, Paris,

Detaljer

PROTOKOLL. Duftprodukter til innendørsbruk, pot pouri, parfymevarer, desinfeksjonspreparater, deodoranter (til personlig bruk), romoppfriskere.

PROTOKOLL. Duftprodukter til innendørsbruk, pot pouri, parfymevarer, desinfeksjonspreparater, deodoranter (til personlig bruk), romoppfriskere. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7681 Søknadsnr. 2001 08121 Søker: Reckitt Benckiser (Scandinavia) AS, Bagsværd, Danmark Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. april

Detaljer

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043 Klager: Punch Industries Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

AVGJØRELSE 12. juni 2014 Sak VM 13/173. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. juni 2014 Sak VM 13/173. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. juni 2014 Sak VM 13/173 Klager: Russian Standard Intellectual Property Holding AG Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7849 Søknadsnr. 2006 02994 Søker: RMC of Illinois Inc., Philadelphia, Pennsylvania, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. mai

Detaljer

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO om utpekning av Norge av 28. juni 2007 omfattet følgende varer:

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO om utpekning av Norge av 28. juni 2007 omfattet følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8144 Int. reg. nr. 0924729 Nasj. ref. nr. 200707407 Int. reg. dato: 2007.02.26 Registreringshaver: Sociedad Anómina Damm, Calle Rosello 515, 08025 Barcelona,

Detaljer

GET LIFTED MAGAZINE DA

GET LIFTED MAGAZINE DA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8028 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 032 Begjæringen gjelder: Get Lifted Magazine DA, Bratthaugen 31, 8210 Fauske Foretakets org. nr. 994 216 775 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7649 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006029 Begjæringen gjelder: Citymail AS, Nittedal Foretakets org. nr. 989 538 454 Fullmektig: Advokatfirmaet Danielsen & Co.

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 254088 (200910870)

PROTOKOLL. Reg. nr. 254088 (200910870) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8194 Reg. nr. 254088 Søknad nr. 200910870 Innehaver: Jan Christian Warloe, Blekenberg 55, 5055 Bergen Innsiger: Terje Formoe, Slottsquartalet, Tordenskjoldsgate

Detaljer

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 avdeling Annen PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7744 Reg. nr. 229 118 Varemerkesøknad nr. 2004 12618 Søker / Innehaver: Trontek AS, Trondheim Innsiger: Jotron Electronics AS, Tjodalyng Fullmektig: Norsk Patentbyrå

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7752 Varemerkesøknad nr. 2002 10571 A (avdelt fra søknad nr. 2002 10571) Søker: Posten Norge AS, Oslo Fullmektig: Bull & Co Advokatfirma AS, Oslo [Protector

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7922 Int. reg. nr. 899 328 Søknad nr. 2006 12097 Innehaver: Unilever N.V., Rotterdam, Nederland Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett.

PROTOKOLL. Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8192 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00119 Reg. nr. 251990 Søknads nr. 200903881 Registreringshaver: Kong Vinter AS, Skogvegen 21, 3560 Hemsedal (tidl. Slakk

Detaljer

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180 Klager: Kimberly-Clark Worldwide Inc. Representert ved: Zacco Norway AS Innklagede: Imran Hussain, Rizana Hussain, Maariah Hussain, Danyaal Hussain, Zahra Hussain

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt registrert som kjennetegn for følgende varer og tjenester

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt registrert som kjennetegn for følgende varer og tjenester Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7993 Varemerkesøknad nr. 200603528 Søknadsdato: 2006.04.05 Søker: Bayer Schering Pharma AG, Muellerstrasse 178, 13353 Berlin, Tyskland Fullmektig: Tandbergs

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7760 Int. reg. nr. 785 764 Nasj. ref. nr. 2002 08899 Innehaver: Franz Stadler, Moosgasse 73, A-5350 Strobl am Wolfgangsee, Østerrike Innsiger: Scandinavian Airlines

Detaljer

PROTOKOLL. Nevnte varemerke er registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Nevnte varemerke er registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7568 Reg. nr. 207 945 Varemerkesøknad nr. 2000 14006 Innehaver: Delta Lingerie, Cachan, Frankrike Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Innsiger: The Tea Board of

Detaljer