PROTOKOLL. " Interiørarkitekt- og interiørkonsulentvirksomhet"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. "74.873 Interiørarkitekt- og interiørkonsulentvirksomhet""

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Overprøvingsbegjæring nr. KF Begjæringen gjelder: Wow Boligstyling AS, Oslo Foretakets org. nr Fullmektig: Kvale & Co Advokatfirma ANS, Oslo Begjæring inngitt av: Wow interiør design Trude Dehlen, Oslo Foretakets org. nr Fullmektig: Simonsen Advokatfirma DA, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 21. mai 2008 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 5. juli 2007, hvorved innkommet begjæring om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet WOW BOLIGSTYLING AS ble besluttet ikke tatt til følge. Avgjørelsen ble sendt sakens parter samme dag. Endring av foretaksnavn fra BOLIGSTYLING AS til WOW BOLIGSTYLING AS ble innført i Enhetsregisteret og Foretaksregistrert den 27. mai Foretaket er registrert med følgende bransjeangivelse / næringskode: " Interiørarkitekt- og interiørkonsulentvirksomhet" Begjæringen om opphevelse var begrunnet med at foretaksnavnet WOW BOLIGSTYLING AS er egnet til å forveksles med navnet på det registrerte enkeltmannsforetaket WOW INTERIØR DESIGN TRUDE DEHLEN, innført i Enhetsregisteret den 26. juli 1996 under organisasjonsnummer , og med næringskode Designvirksomhet, og at foretaksnavnet WOW BOLIGSTYLING AS således er innført i Foretaksregisteret i strid med foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4. I henhold til foretaksnavnelovens 3-8 fjerde ledd kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling kjenner registreringen av et foretaksnavn ugyldig, eller stadfester en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling der en registrering av et foretaksnavn kjennes ugyldig, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt registreringshaveren.

2 2. avd. sak nr Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: Prinsippet om "først i tid best i rett" er et allment kjennetegnsrettslig prinsipp som følger av varemerkeloven 7 og forutsetningsvis av foretaksnavneloven 2-1 første ledd. Det er på det rene at kravstiller har registrert sitt foretaksnavn WOW INTERIØR DESIGN TRUDE DEHLEN i Enhetsregisteret før innkrevde registrerte sitt foretaksnavn i Foretaksregisteret. Enkeltpersonsforetaksnavn får først vern etter foretaksnavneloven når det tas i bruk som navn på foretaket. Det er påberopt at kravstiller brukte foretaksnavnet WOW INTERIØR DESIGN TRUDE DEHLEN allerede i mai Innkrevde påstår på sin side at de aldri har hørt om kravstillers virksomhet. Patentstyret finner det ikke dokumentert at kravstiller brukte foretaksnavnet WOW INTERIØR DESIGN før innkrevde registrerte sitt foretaksnavn i 2006, selv om de i dag utvilsomt driver virksomhet. Kravstiller har således ikke godtgjort at de har bedre prioritet enn innkrevde og det foreligger ikke grunnlag for overprøving av det innkrevde foretaksnavnet. Beslutning: Registreringen opprettholdes. Klage fra Wow interiør design Trude Dehlen (heretter kalt Wow interiør design) over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse, innkom den 3. september Klagen er innkommet rettidig. Den 5. september 2007, etter å ha foretatt en ny vurdering av saken i lys av den innkomne klage, jf. foretaksnavnelovens 3-7 fjerde ledd, besluttet Patentstyrets 1. avdeling å fastholde den tidligere beslutning av 5. juli 2007 om å opprettholde registreringen av foretaksnavnet. Deretter ble saksdokumentene oversendt Patentstyrets 2. avdeling for behandling av klagen. Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 26. oktober 2007, innen fakturafristen. I klagen anfører Wow interiør design: Vi viser til vårt brev til Patentstyret av 20. desember 2006 vedrørende krav om administrativ overprøving av registrering av foretaksnavnet WOW Boligstyling AS. Det vises også til Patentstyrets avgjørelse i saken datert 5. juli Bilag 1: Patentstyrets avgjørelse i klagesak KF Vi representer WOW Interiør Design Trude Dehlen (klager) org. nr , og klager med dette på Patentstyrets vedtak i nevnte sak. 1 KORT OM PATENTSTYRETS VEDTAK

3 2. avd. sak nr Patentstyret viser i sitt vedtak til det alminnelige kjennetegnsrettslige prinsippet "først i tid, best i rett", som blant annet følger av varemerkeloven 7. Patentstyret har funnet at kravstiller har registrert sitt foretaksnavn før innkrevde registrerte sitt foretaksnavn. Det vises i avgjørelsen til enkeltpersonforetaksnavn får vern etter foretaksnavneloven først når navnet er tatt i bruk som navn på foretaket. Patentstyret har ikke funnet det dokumentert at kravstiller brukte foretaksnavnet WOW Interiør Design før innkrevde registrerte sitt foretaksnavn i Ifølge Patentstyrets vedtak har kravstiller således ikke godtgjort at de har bedre prioritet enn innkrevde, og har dermed ikke funnet grunnlag for overprøving av det innkrevde foretaksnavnet. 2 KLAGEGRUNNER WOW Interiør Design Trude Dehlen Svendsen (WOW Interiør Design) påklager Patentstyrets avgjørelse, og vil til dette anføre: Trude Dehlen Svendsen har tatt i bruk foretaksnavnet WOW Interiør Design fra mai Utgangspunktet er foretaksnavneloven 3-1. Rett til foretaksnavn vinnes fra den dag foretaksnavnet tas i bruk her i riket, eller fra den dag registreringsmelding kommer inn til Foretaksregisteret, såfremt foretaksnavnet tas i bruk her i riket innen ett ar. Loven gir altså vern fra registreringsdato. Det gjelder ingen særskilte regler om bruk for enkeltpersonforetaksnavn. Foretaksnavnet WOW Interiør Design har således vern etter foretaksnavneloven 3-1 fra og med 4. September Bilag 2: Bekreftelse av navneendring fra Enhetsregisteret Foretaksnavnet WOW Interiør Design ble dessuten tatt i bruk i mai Loven må forstas slik at retten til foretaksnavnet etter dette alternativet inntrer fra den dag navnet faktisk tas i bruk. I dette ligger at foretakets virksomhet etter sitt formål er påbegynt og at foretaksnavnet er tatt i bruk for denne virksomheten. Det er tilstrekkelig at foretaksnavnet er tatt i bruk på en slik måte at offentligheten har kunnet bli kjent med det. Se til det ovenstående Ot.prp. nr. 50 ( ), side 95. WOW er også. et innarbeidet varemerke for Trude Dehlen fra og med 2004, jf varemerkeloven 2. Som dokumentasjon på at foretaksnavnet WOW Interiør Design ble tatt i bruk, og varemerket WOW innarbeidet, fra og med 2004 vedlegges følgende: Bilag 3: Forsikring for handels- og servicevirksomhet av Bilag 4: Leiekontrakt for kontorlokaler datert Bilag 5: Lønns- og trekkoppgave for 2004 Bilag 6: Registrering i avgiftsmanntallet av Bilag 7: Skademelding for firmabil datert Bilag 8: Div faktura til kunder

4 2. avd. sak nr WOW Interiør Design har også registrert domenet Dette domenet ble registrert for WOW Interiør Design 26. juli Bilag 9: Utskrift fra Norids whois-database for wowdesign.no WOW Boligstyling AS registrerte sitt domene først 30. september 2005, altså mer enn ett år etter WOW Interiør Design registrerte sitt domene. Bilag 10: Utskrift fra Norids whois-database for wowboligstyling.no WOW Interiør Design har således vern etter foretaksnavneloven 3-1 første ledd både ved at foretaksnavnet ble registrert 4. september 2004, og ved at foretaksnavnet er tatt i bruk på en slik måte at offentligheten har kunnet bli kjent med navnet fra og med 2004, samt at varemerket ble innarbeidet fra samme tidspunkt, jf varemerkeloven 2. Som det fremgår av vedlagte dokumentasjon, har WOW Interiør Design således prioritet foran innkrevde, som registrerte sitt foretaksnavn 27. mai Bilag 11: Utskrift fra Foretaksregisteret vedrørende endring av foretaksnavn Det avvises, slik motparten hevder i sitt brev til Patentstyret av 21. mars 2007, at Boligstyling AS i perioden 2003 til sommeren 2005 i praksis var alene om a betjene og utvikle markedet for boligstyling i Norge. 3 VERN AV FORETAKSNAVNET WOW INTERIØR DESIGN Foretaksnavnet WOW Interiør Design er ikke identisk med foretaksnavnet til innkrevde WOW Boligstyling AS. WOW Boligstyling er derimot egnet til a forveksles med WOW Interiør Design i den alminnelige omsetning, jf foretaksnavneloven 3-2 annet ledd, jf 3-3 første ledd. 3.1 SÆRPREG Foretaksnavnet WOW Interiør Design er et særpreget foretaksnavn, jf foretaksnavneloven 3-2 første ledd. Enkeltelementet "WOW" er særpreget. Det vises til varemerkeregistrering for innehaver Trude Dehlen for ordmerket "WOW" i klassene 25 og 42, som gir WOW Interiør Design enerett til bruk av ordet WOW i virksomhet knyttet til salg av interiørartikler og tjenester relatert til interiørdesign og design og styling av visningsleiligheter etc. Bilag 10: Utskrift fra Patentstyrets database av varemerkeregistrering nr KJENNETEGNSLIKHET Det foreligger også kjennetegnslikhet, jf foretaksnavneloven 3-2 annet ledd. "WOW" er et sterkt element i foretaksnavnet WOW Interiør Design, jf nevnte varemerkeregistrering. Det følger av dette at andre ikke kan bruke det samme sterke elementet i kombinasjon med andre svakere elementer.

5 2. avd. sak nr Det vises til Ot.prp. nr. 50 ( ) side 97 første spalte, hvor det heter; "Hvis andre anvender den samme firmadominant sammen med andre svake elementer, vil forvekselbarhet som regel måtte konstateres. " 3.3 BRANSJELIKHET Det foreligger også bransjelikhet, jf. foretaksnavneloven 3-3 første ledd. Begge selskaper yter tjenester innenfor styling av boliger og til dette tilgrensende virksomhet. 3.4 OPPSUMMERING Foretaksnavnet WOW Interior Design er et særpreget foretaksnavn. Det er både kjennetegnslikhet og bransjelikhet til innkrevdes foretaksnavn WOW Boligstyling. WOW Interiør Design har enerett på bruk av elementet "WOW" i den aktuelle virksomheten, jf. foretaksnavneloven 3-2 annet ledd og varemerkeloven 2 og 1. Registrering og bruk av foretaksnavnet WOW Boligstyling er i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr, 4. 4 ØNSKET ENDRING Det foreligger grunnlag for realitetsprøving. WOW Interiør Design har vern etter foretaksnavneloven 3-1 første ledd både ved at foretaksnavnet ble registrert 4. september 2004, og ved at foretaksnavnet er tatt i bruk på en slik måte at offentligheten har kunnet bli kjent med navnet fra og med Det vises til vedlagte dokumentasjon. WOW Interiør Design har enerett på bruk av elementet "WOW" i den aktuelle virksomheten, jf foretaksnavneloven 3-2 annet ledd og varemerkeloven 4, samt varemerkeloven 1 og 2. Vi ber på denne bakgrunn om at Patentstyret omgjør sin avgjørelse datert 5. juli 2007, og finner at registreringen av foretaksnavnet WOW Boligstyling kjennes i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Under samme anførsel vil vi be om at Patentstyret subsidiært sender saken til Patentstyrets annen avdeling for realitetsbehandling. Vi ber om at bilag 3, 4, 5 og 8 unntas offentlighet i sin helhet, jf offentlighetsloven 5a første ledd, jf forvaltningsloven 13 første ledd nr 1 og nr 2. I sin imøtegåelse av 16. november 2007 uttaler Wow Boligstyling: 1. Innledning

6 2. avd. sak nr Det vises til brev av 16. oktober 2007 fra Patentstyrets annen avdeling vedrørende klage over Patentstyrets avgjørelse av 5. juli Våre bemerkninger til klagen følger nedenfor. Det anføres for det første at Patentstyrets avgjørelse (1. avd.) av 5. juli 2007 i overprøvingssak nr KF er riktig, og at de vurderinger som ligger til grunn for avgjørelsen er korrekte. Det bemerkes i den sammenheng at vi ikke kan se at den dokumentasjon som nå er fremlagt beviser at foretaksnavnet WOW Interiør Design Trude Dehlen var tatt i bruk på en slik måte at det var kjent for offentligheten i WOW Boligstyling og personene bak dette har vært pionerer innen bransjen for boligstyling og før dette interiør design og hadde aldri hørt om foretaket til Trude Dehlen før herværende sak oppstod. At en ledende bransjeaktør skal være ukjent med en konkurrent, samtidig som denne er kjent for offentligheten, kan ikke være riktig. Vi opprettholder for øvrig våre standpunkter og anførsler fremsatt i uttalelse til Patentstyret av 21. mars Bilag 1: Brev fra Advokatfirma Kvale & Co av 21. mars 2007 Vi ønsker på bakgrunn av innholdet i klagen å gi enkelte ytterligere kommentarer og presiseringer. 2. Klager foretaksnavn oppfyller ikke varemerkelovens krav til særpreg Varemerkerettslig særpreg og forvekslbarhet er et vilkår for å kunne påberope seg vern mot ikke identiske foretaksnavn, jf. foretaksnavneloven 3-2. Som tidligere nevnt søkte WOW Boligstyling AS om forundersøkelse av sitt varemerke WOW Boligstyling i Patentstyrets tilbakemelding ligger som vedlegg 3 til vårt brev av 21. mars og 5. avsnitt i Patentstyrets tilbakemelding hitsettes: Vi har funnet at varemerket mangler det nødvendige særpreg for å kunne registreres. Varemerket er satt sammen av WOW og BOLIGSTYLING. Merkedelen WOW kan oversettes til braksuksess, fulltreffer. Sammensetningen med merkedelen BOLIGSTYLING er egnet til å oppfattes som suksess med styling av boliger og anses som beskrivende for tjenester som å designe eller utstyre boliger for salg. Etter vår vurdering er ikke varemerket WOW Boligstyling egnet til å skille innehaverens varer og tjenester fra andres. Merket mangler det nødvendige varemerkerettslige særpreg for å kunne bli registrert som et særskilt kjennetegn for en næringsdrivende. (Vår understrekning) Foretaksnavnet WOW Interiør Design Trude Dehlen vil på samme vis kunne oppfattes som suksess med interiør design av Trude Dehlen. Foretaksnavnet WOW Interiør Design Trude Dehlen kan på denne bakgrunn vanskelig anses for å tilfredsstille kravet til særpreg som følger av foretaksnavneloven 3-2 jf. varemerkeloven Klager har ikke opparbeidet enerett til foretaksnavnet Manglende særpreg kan avhjelpes ved innarbeidelse.

7 2. avd. sak nr Det foreligger imidlertid ingen dokumentasjon som tilsier at noen nevneverdig innarbeidelse av WOW Interiør Design Trude Dehlen Svendsen har funnet sted. Det vises i denne sammenheng til det som er sagt under punkt 4 nedenfor vedrørende angivelig innarbeidelse av varemerket WOW. 4. Klager har ikke noe innarbeidet varemerke Klager anfører at WOW har vært et innarbeidet varemerke siden Dette medfører ikke riktighet. Klager anfører at bilag 3-9 til klagen er dokumentasjon på innarbeidet varemerke. Det bemerkes innledningsvis at klager har dokumentert at domenet ble registrert i Det presiseres imidlertid at så vidt vi er kjent med ble nettsiden ikke tatt i bruk før i Det foreligger således ingen innarbeidelse ved bruk av domenet. Klager anfører i sin klage at WOW Boligstyling registrerte sitt domene først 30. september Dette er korrekt. Domenet ble imidlertid tatt i bruk kun kort tid etter, og således før ble tatt i bruk. Videre bemerkes det følgende: Bilag 3 er en forsikringsfaktura. Foretaksnavnet, skrevet WOW Interial Design angis kun i adresserubrikken og i rubrikken for betalingsyter. Bilag 4 er en leiekontrakt. Foretaksnavnet er brukt for å angi hvem som er leietaker. Bilag 5 er en lønns og trekkoppgave. Foretaksnavnet WOW Interiør Design og adressen til foretaket er angitt i rubrikken for Arbeidstakerens navn og adresse. Bilag 6 er et brev fra Oslo Fylkesskattekontor vedrørende registrering i avgiftsmantallet. Foretaksnavnet er angitt i adresserubrikken og i overskriften i brevet. Bilag 7 er et brev fra Gjensidige Nord. Foretaksnavnet WOW Interial Design er angitt i adresserubrikken. Bilag 8-1 til 8-5 er fakturaer sent til kunder. Foretaksnavnet, adressen til foretaket, bakkontonr, fakturanr. osv er angitt øverst på brevarket. Dette er informasjon en er pliktig til å oppgi på enhver faktura. I bilag 9 angis kun domenet wowdesign. Bruk av WOW eller WOW Interiør Design som varemerke er ikke dokumentert i de ovenfor nevnte dokumentene. At foretaksnavnet WOW Interiør Design Trude Dehlen angis i naturlige sammenhenger og at wow inngår som en del av foretaksnavnet kan ikke tas til inntekt for at varemerket WOW ved dette innarbeides. Det er videre klart at den dokumentasjon som er fremlagt av klager under enhver omstendighet ikke ville vært tilstrekkelig til å bevise at varemerket (eller foretaksnavnet) tilfredsstiller vilkåret for innarbeidelse i varemerkeloven 2. EF domstolen har uttalt følgende vedrørende innarbeidelse: [Det må tas] hensyn til alle sagens relevante omstendigheter, således navnlig varemerkets markedsandel, intensiteten, den geografiske utsrækning og varigheten i bruken av varemærket, samt størrelsen af de investeringer som virksomheten har foretaget for at fremme varemerket.

8 2. avd. sak nr De ovenfor nevnte bilag dokumenterer ingen nevneverdig markedsandel, geografiske utstrekning, de investeringer som er gjort eller hvor intensivt varemerket er brukt. At enkelte virksomheter eller personer (det være seg forsikringsselskaper eller andre) har mottatt eller sendt et brev til WOW Interiør Design Trude Dehlen beviser lite. En eventuell innarbeidelse av varemerket WOW ville under enhver omstendighet ikke vært til hinder for en registrering av foretaksnavnet WOW Boligstyling. WOW er et lite distinkt varemerke, og kan såldes kun nyte et snevert vern, det være som følge av registrering og/eller innarbeidelse. 3.[5.] Forvekslbarhet Klager anfører at WOW er et sterkt element i foretaksnavnet WOW Interiør Design Trude Dehlen og at andre ikke kan bruke det samme sterke elementet i kombinasjon med andre svake elementer. Det bemerkes for det første at det er foretaksnavnene som helhet, og ikke de enkelte elementene, som må vurderes. Det presiseres igjen i denne sammenheng at det ikke foreligger kjennetegnslikhet mellom WOW Interiør Design Trude Dehlen og WOW Boligstyling AS. Merkedelene Interiør Design og Boligstyling er helt ulike og kan ikke forveksles. De skiller seg fra hverandre både i skriftlig og muntlig form, samt visuelt. Videre er det rimelig opplagt at WOW ikke er et sterkt element. Patentstyret har f eks i forhold til WOW Boligstyling konkludert med at WOW er rent deskriptivt og helt mangler særpreg. Det kan da ikke være riktig som anført av klager at WOW nå kan regnes som et sterkt merke. Vår vurdering er at WOW er et meget svakt merke som ligger an mot den nedre grense med hensyn til distinktivitet. Et så lite distinkt merkeelement kan ikke ha en funksjon som dominant, sterkt sådan, sammen med det åpenbart deskriptive Interiør Design, med de følger klager anfører. På den annen side er Boligstyling et sterkt innarbeidet merke for WOW Boligstyling AS og også WOW Boligstyling er et innarbeidet varemerke for WOW Boligstyling AS. Vi vedlegger dokumentasjon på innarbeidelse av varemerkene. Bilag 2: Utskrift fra NRKs nettside Intervju med Nicoline Høyer ( ) Bilag 3: Utskrift fra TVNorges nettside omtale programmet LYST ( ) Bilag 4: Utskrift fra TVNorges nettside omtale programmet LYST ( ) Bilag 5: Utskrift fra NRKs nettside omtale av programmet Forbrukerinspektørene. Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9: Utskrift fra TV2s nettside omtale av programmet Nr 19 spesial ( ) Utskrift fra Aftenposten.no intervju Nicoline Høyer Utskrift fra dn.no Utskrift fra TVNorges nettside omtale av programmet Bolig til salgs ( )

9 2. avd. sak nr Bilag 10: Intervju av Synnøve Svabø på oslopuls.no omtale av programmet Bolig til salgs. Bilag 11: Strategidokument fra konsulentfirma ( ) Bilag 12: Annonse i NYBolig-boligavisen (bilag til Dagbladet) (januar 2006) Bilag 13: Teksten til en reportasje i SAS flymagasin (april 2006) Bilag 14: Annonse i interiørguide for Oslo Bilag 15: Utskrift fra artikkel på nettsiden Tinde.no (2006) Bilag 16: Bilag 17: Bilag 18: Bilag 19: Teksten fra intervju i Asker og Bærum Budstikke (teksten som ble oversendt for gjennomlesning) Artikkel i Interiør og Design Guide bilag til Dagens næringsliv Brev fra én av WOW Boligstyling AS samarbeidspartnere, Aktiv eiendomsmegling ( ) Utskrift fra TVNorges nettside intervju med eiendomsmegler Nils Nordvik Når det gjelder forvekslbarhetsvurderingen, vises det til vårt brev av 21. mars WOW Boligstyling AS har i perioden i praksis aldri opplevd noen forveksling med WOW Interiør Design Trude Dehlen. 4.[6.] Konklusjon Det anføres at 1. avdelings avgjørelse av 5. juli 2007 i overprøvingssak nr KF er riktig, og at de vurderinger som ligger til grunn for avgjørelsen er korrekte. Under enhver omstendighet tilfredsstiller ikke foretaksnavnet WOW Interiør Design Trude Dehlen kravet til særpreg etter foretaksnavneloven 3-2, jfr varemerkeloven 13. WOW Interiør Design Trude Dehlen består av svake, beskrivende merkedeler, og følgen av dette er at klager ikke har rett til å hindre andre foretaksnavn som ikke er identiske. Det foreligger ikke kjennetegnslikhet mellom WOW Interiør Design Trude Dehlen og WOW Boligstyling AS. Det at det ikke er noen forvekslingsfare mellom de to foretaksnavnene er for øvrig dokumentert ved den uproblematiske faktiske virksomhet WOW Interiør Design Trude Dehlen og WOW Boligstyling har drevet i en årrekke. Klagen kan således ikke føre frem. I sitt tilsvar av 17. desember 2007 uttaler Wow interiør design: Vi viser til klage på avgjørelse om administrativ overprøving av foretaksnavn ved brev av 3. september 2007, og til brev fra Patentstyrets annen avdeling av 19. november 2007 hvor kommentarer fra Wow Boligstyling AS til nevnte klage er vedlagt.

10 2. avd. sak nr Nedenfor knyttes enkelte kommentar til brevet fra Wow Boligstyling AS (Wow Boligstyling). 1 OM RETT TIL FORETAKSNAVN I henhold til foretaksnavneloven 3-1 vinnes rett til foretaksnavn enten fra den dagen navnet tas i bruk her i riket, eller fra den dag registreringsmelding kommer inn til Foretaksregisteret. Patentstyret har i sin avgjørelse lagt til grunn at enkeltpersonforetaksnavn først får vern etter foretaksnavneloven når det tas i bruk som navn på foretaket. Trude Dehlen kan ikke se at det er grunnlag for en slik lovanvendelse. Riktignok er kun visse enkeltpersonforetak registreringspliktig i foretaksregisteret, jf foretaksregisterloven 2-1 nr 6, men det kan ikke få noen betydning for retten til foretaksnavn ettersom Trude Dehlen rent faktisk registrerte sitt foretaksnavn 4. september Det vises til klagen i brev av 3. september 2007, bilag 2. At enkeltpersonforetak som ikke er omfattet av registreringsplikten har rett til registrering av foretaksnavn følger av foretaksregisterloven 2-2. Rett til foretaksnavn, og dermed prioritet i tilfelle av senere konflikter, er derfor oppnådd for Trude Dehlen senest fra og med 3. september Trude Dehlen har også vern etter alternativet i foretaksnavneloven 3-1 om bruk. Det er tilstrekkelig at foretaksnavnet er tatt i bruk på en slik måte at offentligheten har kunnet bli kjent med det. Foretaksnavnet WOW Interiør Design ble tatt i bruk fra mai Det vises til klagens bilag 3 9 som dokumenter en bruk som er tilstrekkelig for å oppfylle det vilkår som stilles i dette alternativet i loven. Wow Boligstyling har etter begge alternativer i foretaksnavneloven 3-1 første ledd prioritet bak WOW Interiør Design. Trude Dehlen mener med dette å ha vist at Patentstyret anvendte foretaksnavneloven feil når det ble henvist til manglende prioritet som begrunnelse for at overprøving av det innklagede foretaksnavnet ikke kunne realitetsbehandles. 2 VERN FOR FORETAKSNAVNET WOW INTERIØR DESIGN. 2.1 SÆRPREG Wow Boligstyling anfører i sitt brev 16. november 2007 at foretaksnavnet WOW Interiør Design ikke har særpreg, og således ikke tilfredsstiller kravene i foretaksnavneloven 3-2, jf varemerkeloven 13. I denne forbindelse har Wow Boligstyling vist til en forundersøkelse som selskapet har bestilt av Patentstyret vedrørende eventuell registrerbarhet av merket Wow Boligstyling. Trude Dehlen kan ikke se at denne uttalelsen er avgjørende i forhold til spørsmålet om WOW Interiør Design oppfyller foretaksnavnelovens krav til særpreg. Uansett kan ikke en forundersøkelse foretatt av Patentstyret gi et endelig svar på om et varemerke fyller vilkårene for registrering det er det kun behandlingen av en varemerkesøknad som kan gi.

11 2. avd. sak nr Dette følger også tydelig av de generelle forbehold som er inntatt på Patentstyrets hjemmeside; det vises til Det vises også til at WOW er et registrert varemerke for innehaver Trude Dehlen. Bilag 1: Utskrift fra Patentstyrets database: Varemerkeregistrering for Trude Dehlen Elementet WOW har således det tilstrekkelige særpreg. Dette fremkommer også ved at andre innehavere har fått vern for uttrykket WOW for andre varer og tjenester gjennom registrering av varemerke. Det vises til vår klage av 20. desember 2006 punkt 4.1. I foretaksnavnet WOW Interiør Design vil WOW være det dominerende element. Det følger av dette at andre, for likeartede varer og tjenester, ikke kan bruke dette sterke elementet i kombinasjon med svakere elementer, jf Ot.prp. nr. 50 ( ) side 97 første spalte. Om kjennetegnslikhet og bransjelikhet vises til vårt brev av 3. september INNARBEIDELSE OG FORVEKSELBARHET 3.1 WOW ER ET STERKT ELEMENT Wow Boligstyling har i brevets punkt 3 gått nærmere inn på forvekslbarhetsvurderingen, og anfører at det er foretaksnavnene som helhet som må vurderes, og ikke de enkelte elementene. Som et utgangspunkt er dette riktig, men Trude Dehlen har vern for bruk av det sterke elementet WOW gjennom varemerkeregistrering, og da kan ikke andre benytte dette elementet i foretaksnavnet så lenge det er bransjelikhet. Dette gjelder også når slik bruk skjer i kombinasjon med andre, svake merkeelementer, jf Ot.prp. nr. 50 ( ) side 97 første spalte. Ettersom Trude Dehlen har registrert varemerket WOW, er det således ikke opplagt, slik Wow Boligstyling hevder i sitt brev, at WOW ikke er et sterkt element. Tvert imot må WOW nettopp derfor anses å være et sterkt element, jf de krav som varemerkeloven stiller til varemerker som kan oppnå vern gjennom registrering. 3.2 WOW BOLIGSTYLING ER IKKE INNARBEIDET, OG KAN IKKE 1 INNARBEIDES Det anføres videre i brevets punkt 3 at Boligstyling og Wow Boligstyling er sterkt innarbeidede merker for Wow Boligstyling. Det er vedlagt dokumentasjon som skal underbygge denne påstanden. Når det gjelder spørsmålet om Boligstyling er innarbeidet som varemerke, vil Trude Dehlen anføre at dette ikke kan være avgjørende i forhold til denne tvisten. Bruk av foretaksnavnet Boligstyling vil ikke være egnet til å forveksles med Trude Dehlens registrerte varemerke WOW eller foretaksnavnet WOW Interiør Design. Det er bruken av elementet WOW som gjør at Wow Boligstyling er egnet til å forveksles med Trude Dehlens foretaksnavn. Vi kan ikke se at den i brevet vedlagte dokumentasjonen oppfyller krav til innarbeidelse i varemerkelovens forstand, verken for det merkeelement som det i denne saken er tale om, nemlig Wow, eller for kombinasjonen Wow Boligstyling.

12 2. avd. sak nr Trude Dehlen har prioritet både for sitt foretaksnavn og for sitt registrerte varemerke. En yngre rett kan bare bestå ved siden av en eldre rett dersom den yngre rett er ervervet ved innarbeidelse, og innehaveren av den eldre rett ikke innen rimelig tid har tatt skritt for å hindre bruken av det annet kjennetegn, jf varemerkeloven 9 a). Det vises også til varemerkeloven 7. Wow Boligstyling kan derfor uansett ikke oppnå vern gjennom innarbeidelse. Bilag 2 ser ut til å gjelde en kort omtale av et selskap som heter Nicoline Boligstyling. Det samme gjelder bilag 3, men da kun ved en henvisning til domenet Bilag 4 gir ingen omtale av selskapsnavn overhodet. Heller ikke i bilag 5 eller 6 er det noen omtale av foretaksnavn. I bilag 7 henvises det til enmannsforetaket Boligstyling, tilsvarende i bilag 8. Bilag 9 og 10 gir ingen henvisninger til foretaksnavn. Foruten et strateginotat i bilag 11 består de øvrige bilag som er vedlagt av annonser og artikler fra midten av 2006 og fremover, altså lenge etter at Trude Dehlen tok sitt foretaksnavn i bruk. 3.3 FORVEKSELBARHET Det anføres av Wow Boligstyling at selskapet i perioden 2001 til 2007 aldri har opplevd noen forveksling med Trude Dehlens selskap WOW Interiør Design. I perioden 2001 til 2006 var det uansett ikke grunnlag for noen forvekslbarhet. Denne oppstod først når Boligstyling byttet navn til Wow Boligstyling med virkning fra og med At det ikke har oppstått forvekslingsfare før dette kan derfor ikke sees å være relevant. Fra og med 2006 har derimot Trude Dehlen jevnlig opplevd at selskapene forveksles. WOW Interiør Design må ukentlig viderehenvise flere henvendelser som er ment rettet til WOW Boligstyling. Dette underbygger klart at det er forvekslingsfare mellom WOW Interiør Design og Wow Boligstyling, og dette skyldes at sistnevnte selskap fra og med midten av 2006 valgte å benytte det sterke elementet Wow som et tillegg i foretaksnavnet. Trude Dehlen vil anta at det også er i Wow Boligstylings interesse at slik konsistent forveksling unngås. Det vises for øvrig til vårt brev av 3. september 2007 punkt 3.1 til 3.3. oo00oo Trude Dehlen har både ved dokumentert bruk og registrering prioritet foran Wow Boligstyling. Wow Boligstyling kan dermed ikke innarbeides og oppnå vern ved siden av Trude Dehlens enerett til foretaksnavn og varemerke, jf varemerkeloven 9 a). Foretaksnavnene WOW Interiør Design og Wow Boligstyling er egnet til å forveksles, foretaksnavneloven 3-2 og 3-3. Registrering og bruk av foretaksnavnet Wow Boligstyling er i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr 4. Trude Dehlen anmoder Patentstyrets annen avdeling om å fatte vedtak om sletting av foretaksnavnet Wow Boligstyling, jf foretaksnavneloven 3-6. Vi finner på denne bakgrunn å fastholde ønsket endring slik den ble angitt i vårt brev av 3. september Vi ber om at saken tas opp til behandling.

13 2. avd. sak nr I et siste innlegg av 17. januar 2008 uttaler Wow boligstyling AS: Det vises til brev fra Patentstyret av der brev fra Simonsen Advokatfirma DA følger vedlagt. Vi kan ikke se at brevet fra Simonsen Advokatfirma DA er annet enn gjentagelser av tidligere argumenter fremsatt i klage av 3. september. Dette fordrer således ingen ytterligere kommentarer fra vår side. Våre tidligere standpunkter og anførsler fremsatt i vårt brev av 16. november 2007 og i vår uttalelse til Patentstyret av 21. mars Den 21. januar 2008 ble gjenpart av siste innlegg fra Wow Boligstyling oversendt Wow Interiør Design, til orientering. Saken er deretter tatt opp til behandling og avgjørelse på det foreliggende grunnlag. Den 2. mai 2008 sender 2. avdeling følgende brev til Wow Interiør Design v/ Simonsen Advokatfirma DA, Oslo: Jeg viser til Deres klage av 3. september 2007, hvor det i siste avsnitt bes om at bilag 3, 4, 5 og 8 unntas offentlighet i sin helhet, jf offentlighetsloven 5a første ledd, jf forvaltningsloven 13 første ledd nr 1 og nr. 2. Det oppnevnte saksutvalg har vurdert begjæringen, men finner ikke grunnlag for å unnta de aktuelle dokumentene fra offentlighet i medhold av forvaltningslovens 13. Dersom begjæringen opprettholdes, bes om at det innsendes en nærmere begrunnelse av denne, og at begrunnelsen kommer oss i hende senest fredag den 23. mai Avgjørelse av klagesaken stilles midlertidig i bero i påvente av Deres tilbakemelding. I svarbrev av 5. mai 2008 uttaler Wow Interiør Design v/ Simonsen Advokatfirma DA, Oslo: Vi viser til brev fra Patentstyret datert 2. mai 2008 vedrørende klagers begjæring om unntatt offentlighet for visse dokumenter i saken. Som det fremgår av nevnte brev, har saksutvalget vurdert begjæringen, men ikke funnet grunnlag for å unnta de aktuelle dokumentene fra offentlighet i medhold av forvaltningsloven 13.

14 2. avd. sak nr Slik vi har forstått det, skal saken behandles på førstkommende møte 19. mai. Dersom begjæringen blir opprettholdt, vil det medføre ytterligere saksbehandling. Klager, Trude Dehlen, er opptatt av at saken nå kommer til avgjørelse. Av hensyn til sakens fremdrift har Trude Dehlen derfor besluttet å trekke begjæringen om unntatt offentlighet for de aktuelle dokumenter. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til et annet resultat enn 1. avdeling. Det er gjort gjeldende i saken at BOLIGSTYLING er et sterkt innarbeidet merke for WOW BOLIGSTYLING AS og at WOW BOLIGSTYLING er et innarbeidet varemerke for WOW BOLIGSTYLING AS. Annen avdelings utvalg kan ikke se at den inngitte dokumentasjon gir grunnlag for slike konklusjoner. Etter foretaksnavnelovens 3-1 oppnås vern for foretaksnavn fra den dag kjennetegnet tas i bruk som navn på foretaket (dette er ikke en særregel for enkeltpersonforetaksnavn slik 1. avdelings uttalelse i protokollen kan gi inntrykk av). Vern kan oppnås også ved registrering, men da under forutsetning av at foretaksnavnet tas i bruk her i riket innen ett år. Fremlagte fakturakopier m.v. viser at foretaksnavnet WOW INTERIØRDESIGN var tatt i bruk som foretaksnavn i oktober/november Det er registrert i Enhetsregisteret, men er ikke innført i Foretaksregisteret. Det oppnådde imidlertid vern ved ibruktagelsen i Det er for 2. avdeling ikke dokumentert jevnlig bruk i tiden deretter, men det er heller ikke anført at det har foreligget forhold som har berettiget til å anse bruken som opphørt, slik at vernet er bortfalt. Det er fremhevet i lovens forarbeider at det i det ordet opphører ligger noe mer enn en kortere periodes ikke-bruk, jfr. Ot. prp. nr. 59 ( ) s. 124, jfr. også Rt s. 135 (Norges-Is). Annen avdeling må da legge til grunn at foretaksnavnet WOW INTERØR DESIGN TRUDE DEHLEN oppnådde vern høsten 2004, og at det ikke ble dokumentert forhold som har medført at dette vernet ikke besto i mai 2006 da WOW BOLIGSTYLING AS ble registrert. Begge foretak driver virksomhet med interiørarkitektur/design. WOW BOLIGSTYLING AS har gjort gjeldende at WOW INTERIØR DESIGN TRUDE DEHLEN ikke tilfresstiller særpregskravet i foretaksnavnelovens 3-2 første ledd, og har til underbygging av dette vist

15 2. avd. sak nr til Patentstyrets forundersøkelse av WOW BOLIGSTYLING i Det heter der at merkedelen WOW kan oversettes med brak-suksess, fulltreffer, og at sammensetningen med BOLIGSTYLING anses som beskrivende for tjenester som å designe eller utstyre boliger for salg, varemerket WOW BOLIGSTYLING mangler derfor det nødvendige særpreg for å kunne blir registrert som et særskilt kjennetegn for en næringsdrivende. Ordet WOW er en nykommer i Norge, og brukes her kanskje nest i ungdommelige kretser. Annen avdelings utvalg føler en viss usikkerhet i spørsmålet om hvilken betydning som legges i det i slike kretser her i landet. Men internasjonalt er det på ingen måte et ny-ord. Svært mange her i landet vil i lang tid ha møtt det i engelskspråklig litteratur, film og fjernsyn. I The Oxford English Dictionary, utgaven fra 1971, angis wow som an exclamation, variously expressing aversion, sorrow or commiseration, or mere asseveration. Det vises også til oppslagsordet vow, som angis som an exclamation used to emphasize a statement. Disse betydningsangivelsene stemmer vesentlig bedre med den bruk av ordet utvalgets medlemmer har vært vant til å møte i engelsk skrift og tale, og virker for utvalget mer troverdige enn oversettelsene braksuksess og fulltreffer. I mangel av bedre dokumentasjon vil utvalget anse WOW som en interjeksjon uten presist betydningsinnhold, som kan ha negativ så vel som positiv valør. Beskrivende kan utvalget ikke være enig i at ordet er. For utvalget står det på linje med ord som HOPPLA, HOPPSAN, HEISAN, BASTA, HALLO. Noen slike ord bør formentlig friholdes for visse varer og tjenester, men utvalget kan ikke se at de generelt kan sies å mangle særpreg som kjennetegn. Og da må utvalgets utgangspunkt bli at i kjennetegnet WOW INTERIØR DESIGN TRUDE DEHLEN er elementet WOW et ganske sterkt kjennetegnselement. Det er utvalgets oppfatning at for slike tjenester som det her er tale om og som vel praktisk sett må ses som identiske for de to foretakene er WOW BOLIGSTYLING AS egnet til å forveksles med WOW INTERIØR DESIGN TRUDE DEHLEN. Registreringen av foretaksnavnet WOW BOLIGSTYLINH AS må da oppheve. WOW INTERIØR DESIGN TRUDE DEHLEN har begjært endel av sakens dokumenter unntatt fra offentlighet. I skriv datert 5. mai 2008 er imidlertid denne begjæringen trukket tilbake.

16 2. avd. sak nr Det avsies slik kjennelse: Registreringen av foretaksnavnet WOW BOLIGSTYLING AS oppheves. Birger Stuevold Lassen (sign.) Kaja Veel Midtbø (sign.) Are Stenvik (sign.)

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7902 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 034 Begjæringen gjelder: Aker mur og tre AS, Ivar Knutsons vei 42, 1161 Oslo Foretakets org. nr. 991 718 400 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7647 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006031 Begjæringen gjelder: Arbor Holding AS, Kråkstad Foretakets org. nr. 989 138 944 Begjæring inngitt av: Arbor-Hattfjelldal

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8023 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 051 Begjæringen gjelder: Ad Fontes Medier AS, Grubbegata 4 6, 0179 Oslo Foretakets org. nr. 985 306 524 Fullmektig: Advokatfirmaet

Detaljer

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode:

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7812 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 004 Begjæringen gjelder: Invenia Holding AS, Trondheim Foretakets org. nr. 991 982 612 Fullmektig: Advokatkontoret Nordenfjeldske

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7907 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 041 Begjæringen gjelder: Visit Røros AS, Postboks 123, 7361 Røros Foretakets org. nr. 992 688 505 Fullmektig: NHO Reiseliv

Detaljer

PROTOKOLL. "55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant"

PROTOKOLL. 55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8020 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 022 Begjæringen gjelder: Oslo Apartmenthotel AS, Postboks 412 Sentrum, 0177 Oslo Foretakets org. nr. 893 950 982 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. april 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. april 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7779 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 020 Begjæringen gjelder: Taimi s Adam & Eva Frisør AS, Bodø Foretakets org. nr. 988 768 669 Fullmektig: Øyvind J. Eidnes,

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7828 Reg. nr. 232 767 Søknadsnr. 2005 09684 Søker/Innehaver: Cubus AS, Billingstad Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: B-Young A/S, Kolding, Danmark Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7906 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 059 Begjæringen gjelder: Aker PR AS, c/o Lynx Communications AS, Bryggegata 5, 0250 Oslo Foretakets org. nr. 940 252 675

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7766 Reg. nr. 227 341 Søknadsnr. 2004 04849 Søker / Innehaver: Nordic Fitness AS, Drammen Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo [Innsiger 1: Icon IP Inc., Logan,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7690 Reg. nr. 224 131 Søknad nr. 2002 02909 Innehaver: Firmenich SA, Genève, Sveits Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Pharma Nord ApS, Vejle, Danmark

Detaljer

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003)

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Besl. O. nr. 103 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103 Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) År 2003 den 4. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

DOK-2016-10 somsenter.no

DOK-2016-10 somsenter.no DOK-2016-10 somsenter.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-02-25 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-10 STIKKORD: Somsenter.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H pkt.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Martell

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr. 7613 Varemerkesøknad nr. 2003 02167 Søker: Kraftinor AS, Narvik Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Actio-Lassen AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 12.

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8105 Patentstyrets ref. nr. OP 2013/00047 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2011 035 Begjæringen gjelder: NITO Undervisning DA, Munkøyra 29, 3550 Gol Foretakets org.

Detaljer

PROTOKOLL. "45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8024 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 050 Begjæringen gjelder: Akers Bil AS, Refstad Allé 1, 0586 Oslo Foretakets org. nr. 982 631 352 Begjæring inngitt av:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8102 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2010 029 Begjæringen gjelder: Entera Driftspartner AS (tidl. Entera AS), Nye Vakåsvei 64, 1395 Hvalstad Foretakets org. nr.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8022 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 039 Begjæringen gjelder: Aker Service Apartments AS, Strandhaugen 2, 0198 Oslo Foretakets org. nr. 994 445 561 Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Søker: Carpark AB, Stockholm, Sverige Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett

Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett XXIX NIR-møtet 26 august 2008 Advokat Arne Ringnes www.thommessen.no Lovgivningen Foretaksnavneloven av 21. juni 1985 nr. 79 regulerer

Detaljer

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8033 (tidl. 7720) Varemerkesøknad nr. 2003 08302 Søker: Norsk Tipping AS, Hamar Fullmektig: Tenden Advokatfirma ANS, Postboks 423, 3201 Sandefjord (tidl. Bryn

Detaljer

PROTOKOLL. "50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7777 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 006 Begjæringen gjelder: Dekk1 AS, Voll, Klepp Foretakets org. nr. 979 579 292 Fullmektig: Advokat Lars Bjarne Salte,

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæring inngitt av: Stiftelsen Kanvas, Oslo Foretakets org. nr. 971 272 643 Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo

PROTOKOLL. Begjæring inngitt av: Stiftelsen Kanvas, Oslo Foretakets org. nr. 971 272 643 Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7810 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 021 Begjæringen gjelder: Canvas AS, Haslum Foretakets org. nr. 991 058 915 Fullmektig: Hodneland & Co DA, Oslo Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7657 Int. reg. nr. 795 030 Nasj. ref. nr. 2003 01488 Innehaver: Wella AG, Darmstadt, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7778 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 005 Begjæringen gjelder: Totaltech AS, Sandnes Foretakets org. nr. 990 643 172 Begjæring inngitt av: Totaltek AS, Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7662 Søkn. nr. 2003 07887 Innehaver: Dynea OY, Helsingfors, Finland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 26. februar 2008 Foreliggende

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree AVGJØRELSE Sak: 16/00189 Dato: 27. mars 2017 Klager: Lash Bar Katrine Carlie Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Grethe Jorunn Norvoll Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7868 Patentsøknad nr. 2008 0837 WIPO publ.nr.: WO/07/009441 PCT-nummer: PCT/DE06/01232 Søker: Rena Sondermaschinen GmbH, Gütenbach, Tyskland Fullmektig: Protector

Detaljer

17/ desember Truls Magne Bratfoss Stray Vyrje & Co DA Advokatfirma. Allierogruppen AS Advokatfirmaet Grette DA

17/ desember Truls Magne Bratfoss Stray Vyrje & Co DA Advokatfirma. Allierogruppen AS Advokatfirmaet Grette DA AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00097 18. desember 2017 Klager: Representert ved: Truls Magne Bratfoss Stray Vyrje & Co DA Advokatfirma Innklagede: Representert ved: Allierogruppen AS Advokatfirmaet Grette DA

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse Vår ref.: OP2012/00155 Registreringsnr.: 262799 Saksnr.: 201108164 Varemerke: The thief Innehaver: LASSE RØSSLAND Innehavers fullmektig: Advokatfirma Ræder DA Innsiger: Nordic Choice Hotels AS Innsigers

Detaljer

DOK lenovo.no

DOK lenovo.no DOK-2016-45 lenovo.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-11-01 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-45 STIKKORD: Lenovo.no Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt 1.3.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7954 Reg.nr. 243 741 Søknadsnr. 2006 13609 Søker / innehaver: Dermanor AS, Billingstadsletta 83, 1396 Billingstad Fullmektig: Advokatfirmaet Hodneland & Co DA,

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005.

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7758 Patentsøknad nr. 1999 2369 PCT-nummer: PCT/US97/20430 Søker: Virogenetics Corp., Troy, New York, USA Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

DOK finndot.no

DOK finndot.no DOK-2017-21 finndot.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 31.08.2017 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2017-21 STIKKORD: finndot.no Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt 1.3.

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8015 Reg. nr. 229 957 Søknad nr. 2004 12613 Registreringshaver: Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque,

Detaljer

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker.

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7553 Reg. nr. 216 768 Søknadsnr. 2002 03449 Søker / Innehaver: Aktieselskabet af 21. november 2001, Brande, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Innsiger:

Detaljer

16/ september Per Aarskog AS og Nille AS Lynx Advokatfirma DA. NorgesGruppen AS Advokatfirma Ræder DA

16/ september Per Aarskog AS og Nille AS Lynx Advokatfirma DA. NorgesGruppen AS Advokatfirma Ræder DA AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00218 1. september 2017 Klager: Representert ved: Per Aarskog AS og Nille AS Lynx Advokatfirma DA Innklagede: Representert ved: NorgesGruppen AS Advokatfirma Ræder DA Klagenemnda

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7856 Søknadsnr. 2002 00846 Søker: Boston Scientific Ltd, St. Michael, Barbados Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 29. mars 2010

Detaljer

DOK finnbruktbil.no

DOK finnbruktbil.no DOK-2017-12 - finnbruktbil.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2017-06-02 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2017-12 STIKKORD: finnbruktbil.no. Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg

Detaljer

DOK pizbuin.no

DOK pizbuin.no DOK-2016-04 pizbuin.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-01-25 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-04 STIKKORD: Pizbuin.no. Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt 1.3.

Detaljer

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135 Klager: Regatta AS Representert ved: Gram Hambro & Garmann Advokatfirma AS Innklagede: Reebok International Ltd Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

DOK lyddemping.no

DOK lyddemping.no DOK-2016-30 - lyddemping.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-06-28 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-30 STIKKORD: Lyddemping.no Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7702 Reg. nr. 227 156 Varemerkesøknad nr. 1994 5690 Søker: Philibolus AS, Oslo Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Deutscher Weinfonds, Mainz, Tyskland Fullmektig:

Detaljer

STIKKORD: Stolt.no, Domeneforskriften 4 og 7,

STIKKORD: Stolt.no, Domeneforskriften 4 og 7, DOK-2017-30 stolt.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2017-10-11 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2017-30 STIKKORD: Stolt.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H pkt. 1.3.1.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7882 Patentsøknad nr. 2003 1202 (utskilt fra søknad nr. 2000 0003) Søknadsdato: 2003.03.17 Løpedag: 2000.12.07 Stamsøknad nr. 2000 0003 Søknadsdato: 2000.01.03

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7655 Varemerkesøknad nr. 2003 05031 Søker: Norske Siviløkonomers Forening, Oslo Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Foreliggende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7694 Reg. nr. 221 567 Søknad nr. 2003 04664 Innehaver: Army Shop AS, Oslo (tidl. Army Co v/ Bjørn Rune Solend) Fullmektig: Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo (tidl.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7903 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 053 Begjæringen gjelder: Pareto Revisjon AS, Øvre Kråkenes 17, 5152 Bønes Foretakets org. nr. 989 087 126 Begjæring inngitt

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Innehaver: Petroleum Technology Company AS, Stavanger Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 7. november 2007

Detaljer

DOK peppenos.no

DOK peppenos.no DOK-2016-02 peppenos.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-01-20 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-02 STIKKORD: peppenos.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7885 Reg.nr. 235 243 Søknadsnr. 2006 02403 Søker / innehaver: Pharmalogica AS, Postboks 77 Smestad, 0377 Oslo Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7799 Søknadsnr. 2005 06310 Søker: STI-Tool AB, Hyssna, Sverige Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

FOR 2005-06-24 nr 718: Forskrift om registrering av ansvarsmerker.

FOR 2005-06-24 nr 718: Forskrift om registrering av ansvarsmerker. Page 1 of 6 FOR 2005-06-24 nr 718: Forskrift om registrering av ansvarsmerker. DATO: FOR-2005-06-24-718 DEPARTEMENT: BLD (Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet) AVD/DIR: Forbrukeravd. PUBLISERT:

Detaljer

DOK lovehoney.no

DOK lovehoney.no DOK-2016-42 lovehoney.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-10-04 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-42 STIKKORD: Lovehoney.no. Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt

Detaljer

DOK oaktreecapital.no

DOK oaktreecapital.no DOK-2015-44 oaktreecapital.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-10-08 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-44 STIKKORD: oaktreecapital.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7664 Int. reg. nr. 813 560 Nasj. ref. nr. 2003 11676 Innehaver: Supremo Shoes & Boots Handels GmbH, Pirmasens, Tyskland Innsiger: Wolverine Outdoors Inc., Rockford,

Detaljer

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8025 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 044 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Brækhus, Arbins gate 7, 0253 Oslo Foretakets org. nr. 994 414 143 Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7893 Søknad. nr. 2005 04335 Innehaver: Sigurd Li, Postboks 472, 1601 Fredrikstad Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 8.

Detaljer

17/ oktober Monster Energy Company Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ oktober Monster Energy Company Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00060 11. oktober 2017 Klager: Representert ved: Monster Energy Company Zacco Norway AS Innklagede: Kannestein AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7960 Int. reg. nr. 0913175 Nasj. ref. nr. 200702556 Registreringshaver: Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500 Shingai, Iwata-shi Shizuoka-ken, Japan (tidl:

Detaljer

DOK finnbilligeflybilletter.no

DOK finnbilligeflybilletter.no DOK-2017-14 - finnbilligeflybilletter.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2017-06-09 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2017-14 STIKKORD: finnbilligeflybilletter.no. Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk

Detaljer

17/ november [Representant] Reckitt & Colman (Overseas) Limited Zacco Norway AS

17/ november [Representant] Reckitt & Colman (Overseas) Limited Zacco Norway AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00181 15. november 2017 Klager: Representert ved: [Klager] Karo Pharma AS [Representant] Protector Intellectual Property Consultants AS Innklaget: Representert ved: Reckitt & Colman

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7998 Varemerkesøknad nr. 200611258 Søknadsdato: 2007.05.21 Søker: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7200 Reg. nr. 193 026 Søknad nr. 1997 8517 Søker / Innehaver: Canal Digital Norge AS, Fornebu Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Innsiger: Canal +, SA, Paris,

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden om registrering av ordmerket "RMIX" som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 26. mars 2008, med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknaden om registrering av ordmerket RMIX som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 26. mars 2008, med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8087 Reg. nr. 246551 Søknadsnr. 200803958 Registreringshaver: Noravind Strikkefabrikken på kaia AS, 9595 Sørvær Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,

Detaljer

STIKKORD: inbound.no, Domeneforskriften 4 og 7,

STIKKORD: inbound.no, Domeneforskriften 4 og 7, DOK-2017-26 inboundnorway.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2017-09-15 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2017-26 STIKKORD: inbound.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7644 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/006 Arkivreferanse: 2006/00143 Begjæringen gjelder: Meiland Moments DA, Tromsø Foretakets org. nr. 989 324 616 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7884 Patentsøknad nr. 2007 0393 Publ. nr. WO/05/124793 PCT-søknad nr. PCT/JP05/02412 Søker: Sumitomo Electric Industries Ltd., 5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku,

Detaljer

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk.

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7724 Varemerkesøknad nr. 2004 11645 Søker: DakoCytomation Denmark A/S, Glostrup, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116)

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7324 Reg. nr. 206 087 Varemerkesøknad nr. 2000 00116 Innehaver: Sigrid T. Lindkjølen, Kongsberg (tidl. innehaver: Moscus AS, Slependen) Innsiger: BUM Equipment

Detaljer

Magnic Innovations GmbH & Co. KG. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Magnic Innovations GmbH & Co. KG. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: 16/00144 Dato: 7. februar 2017 Klager: Representert ved: Magnic Innovations GmbH & Co. KG Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

DOK stillaskontroll.no

DOK stillaskontroll.no DOK-2017-07 - stillaskontroll.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2017-04-04 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2017-07 STIKKORD: Stillaskontroll.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og

Detaljer

STIKKORD: bjd.no, Domeneforskriften 4 og 7,

STIKKORD: bjd.no, Domeneforskriften 4 og 7, DOK-2016-14 bjd.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-03-18 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-14 STIKKORD: bjd.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt 1.3. SAMMENDRAG:

Detaljer

DOK-2014-19 audisalg.no

DOK-2014-19 audisalg.no DOK-2014-19 audisalg.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2014-04.30 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2014-19 STIKKORD: audisalg.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8104 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2011 005 Begjæringen gjelder: Apoteket Norge AS, Dyrskueveien 13, 2041 Kløfta Foretakets org. nr. 993 289 396 Fullmektig: Protector

Detaljer

17/ august 2017

17/ august 2017 AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00010 31. august 2017 Klager: Representert ved: House of Beauty AS Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Innklaget: Hår1. Kjeden AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8083 Patentstyrets ref. nr. OP 2010/00076 Søknad. nr. 200711935 Søker: Electronic Charts Centre AS, Postboks 60, 4001 Stavanger Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Foretaksregisteret den 6. februar 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode:

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Foretaksregisteret den 6. februar 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7813 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 047 Begjæringen gjelder: Maxi Zoo Tønsberg AS, Tønsberg Foretakets org. nr. 990 788 138 Fullmektig / representant: Norpet

Detaljer

2. avd. sak nr. 7782 2

2. avd. sak nr. 7782 2 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7782 Patentsøknad nr. 2005 0049 PCT-nummer: PCT/RU02/00515 Publ.-nummer: W03/104076 Søkere: Nikolai Vladimirovich Kulikov, Moskva, Russland, og Vyacheslav Vladimirovich

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7649 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006029 Begjæringen gjelder: Citymail AS, Nittedal Foretakets org. nr. 989 538 454 Fullmektig: Advokatfirmaet Danielsen & Co.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8135 Varemerkesøknad nr. 200814913 Prioritet: 2008.11.26 - Sveits (64512/08) Søker: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 Cincinnati,

Detaljer

DOK akersberget.no

DOK akersberget.no DOK-2014-25 akersberget.no INSTANS: Domeneklagenemnda vedtak DATO: 2014-05-02 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2014-25 STIKKORD: akersberget.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Patentstyret har truffet følgende: AVGJØRELSE Ringnes AS, Oslo, leverte 4. august 1998 inn ordmerket, CHRISTIANIA-ØL for registrering, med Onsagers AS,

Detaljer

17/ oktober Noione AS Tjoflaat Advokatfirmaet. Iselin Engan Trademack-Formir

17/ oktober Noione AS Tjoflaat Advokatfirmaet. Iselin Engan Trademack-Formir AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00058 16. oktober 2017 Klager: Representert ved: Noione AS Tjoflaat Advokatfirmaet Innklagede: Representert ved: Iselin Engan Trademack-Formir Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

DOK kajakvoss.no

DOK kajakvoss.no DOK-2016-33 kajakvoss.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 11. august 2016 DOKNR/PUBLISERT: STIKKORD: DOK-2016-08-11 Kayakvoss.no Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8007 Reg.nr. 246373 Søknadsnr. 200802899 Søker / innehaver: Ocean Nutrition Canada Ltd, 101 Research Drive, NSB2Y4T6 Dartmouth, Nova Scotia, Canada Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312)

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7675 Reg. nr. 223 662 Søknad nr. 2003 00312 Søker: Diamant Bor Xpert Norge AS, Oslo Innsiger: Diamant Boart SA, Brüssel, Belgia Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer