ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Overprøvingsbegjæring nr. KF Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Brækhus, Arbins gate 7, 0253 Oslo Foretakets org. nr Fullmektig: Advokat Håkon Brækhus, Arbinsgate 7, 0253 Oslo Begjæring inngitt av: Brækhus Dege Advokatfirma ANS (tidl. DA), Dronning Mauds gate 10, 0250 Oslo, og Advokatfirma Brækhus & Co ANS, Dronning Mauds gate 10, 0250 Oslo Foretakenes org. nr og Fullmektig: Advokat Stein E. Hove v/ advokat Ole Garborg, Postboks 1369 Vika, 0114 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 20. juni 2011 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 7. juni 2010, hvorved innkommet begjæring om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS ble besluttet tatt til følge. Gjenparter av avgjørelsen ble sendt sakens parter samme dag. Enkeltpersonforetaket ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS ble innført i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret i Brønnøysund den 17. august 2009, under organisasjonsnummer , og med følgende bransjeangivelse / næringskode: " Juridisk tjenesteyting." Begjæringen om opphevelse var begrunnet med at foretaksnavnet ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS er innført / registrert i Foretaksregisteret strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4, fordi det er egnet til å forveksles med navnene på de to tidligere registrerte foretaksnavn BRÆKHUS DEGE ADVOKATFIRMA ANS (tidl. DA), org. nr , registrert i Enhetsregisteret den 18. februar 1999 med bransjeangivelse / næringskode " Juridisk tjenesteyting" og ADVOKATFIRMA BRÆKHUS & CO ANS, org. nr , registrert i Enhetsregisteret den 19. februar 1995 med bransjeangivelse / næringskode " Juridisk tjenesteyting", egnet til å forveksles med det tidligere registrerte kombinerte varemerket BD BRÆKHUS DEGE (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ),

2 Annen avd. sak nr innlevert den 17. september 1999 og registrert den 3. februar 2000 for tjenestene "regnskapsførsel" i klasse 35, "forretningsførsel og meglervirksomhet for fast eiendom, finansiell virksomhet" i klasse 36 og "juridiske tjenester" i klasse 42 samt egnet til å forveksles med det innarbeidede varemerket ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS. Reg. nr ( ) Med hensyn til partenes anførsler for Første avdeling vises til sakens dokumenter. Fra Første avdelings avgjørelse av 7. juni 2010 hitsettes: Patentstyret skal bemerke: Opphør av rett til foretaksnavn og rettslig klageinteresse: Innsiger opplyser i klagen om at det for øyeblikket ikke er drift i deres foretak med organisasjonsnummer , ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS & CO ANS. Registreringshaver hevder på denne bakgrunn at retten til foretaksnavnet dermed har opphørt i henhold til foretaksnavneloven 3-1 tredje ledd. Det anføres derfor at det ikke foreligger rettslig klageinteresse jf. forvaltningsloven 28. Patentstyret er ikke enig i denne vurderingen. Det følger av Lov om styret for det industrielle rettsvern 2 første ledd fjerde punktum at forvaltningslovens kapittel 6, herunder 28, ikke gjelder ved behandling av sakene i Patentstyret. Etter foretaksnavneloven reguleres det uttømmende i 3-6 hvem som kan fremme krav om administrativ overprøving (jf. forarbeidene til loven, Ot.prp. nr. 43 ( ) s. 49). Patentstyret har ikke hjemmel etter foretaksnavneloven 3-6 til å overprøve om retten til et foretaksnavn har opphørt i henhold til foretaksnavneloven 3-1 tredje ledd. For ordens skyld påpekes det at det er uttalt i Ot.prp. nr. 59 ( ) s. 124 at det i begrepet opphører i foretaksnavneloven 3-1 tredje ledd ligger noe mer enn en kortere

3 Annen avd. sak nr periodes ikke-bruk. Det fremkommer ikke ytterligere opplysninger i saken vedrørende opphøret enn at det for øyeblikket ikke er drift i foretaket. Registreringshaver har etterspurt opplysninger omkring driften uten at innsiger i senere korrespondanse har etterkommet kravet om dette. Registreringshaver har også bedt Patentstyret foreta selvstendige undersøkelser, eller kreve at innsiger gir opplysninger om virksomheten i BRÆKHUS & CO ANS. På bakgrunn av at Patentstyret ikke kan overprøve 3-1 tredje ledd, er det heller ikke gjort nærmere undersøkelser eller nedlagt krav som vedrører innsigers drift av selskapet. Det er rettighetshavere etter 2-6 som kan fremme krav om administrative overprøving av foretaksnavn. Det følger av forarbeidene, henholdsvis Ot.prp. nr. 50 ( ) s. 90 at selskaper som har liten reell aktivitet, også kan oppnå vern til foretaksnavnet, jf foretaksnavneloven 1-1. Patentstyret forholder seg til en foretaksregistrering som gyldig og virksom, så lenge registreringen ikke er opphevet eller kjent ugyldig av en rettsinstans, og så lenge foretaket oppfyller kravene til myndighetsrapportering. Innehaverne av selskapet og foretaksnavnet ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS & CO ANS anses derfor berettiget til å fremme krav om administrativ overprøving etter foretaksnavneloven 3-6. Innarbeidelse og sekundært forretningskjennetegn: Med hensyn til innsiger anførsler hva gjelder at innsiger har innarbeidede varemerkerettigheter til ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS jf. varemerkeloven 2, samt at innsiger har innarbeidede rettigheter til ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS som sekundært forretningskjennetegn jf. foretaksnavneloven 1-1, vil Patentstyret bemerke følgende: Vilkårene for at et merke anses innarbeidet er at det innen vedkommende omsetningskrets her i riket er godt kjent som særlig kjennetegn for noens varer, jf varemerkeloven 2, og foretaksnavneloven 1-1, som henviser til varemerkeloven 2. Det er ikke innlevert noen form for dokumentasjon fra innsigers side, som kan understøtte påstandene om innarbeidelse av rettigheter til varemerke eller sekundært forretningskjennetegn. Patentstyret kan ikke vurdere hvorvidt vilkårene for innarbeidelse er oppfylt, nemlig at et merke er blitt godt kjent som særlig kjennetegn i omsetningskretsen, med mindre det foreligger sannsynliggjøring av dette gjennom dokumentasjon av faktiske forhold. Påstandene om innarbeidelse av varemerke og sekundært forretningskjennetegn vil derfor ikke bli nærmere behandlet i det følgende. Foretaksnavneloven 2-6: Prinsippet om "først i tid best i rett" er et allment kjennetegnsrettslig prinsipp som følger av varemerkeloven 7 og forutsetningsvis av foretaksnavneloven 2-1 første ledd. Det er på det rene at innsiger har registrert sine påberopte foretaksnavn og sitt varemerke før motparten og dermed har bedre prioritet. Foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 oppstiller et forbud mot registrering av foretaksnavn som er egnet til å forveksles med en annens kjennetegn (for eksempel andre foretaksnavn eller varemerker). Hvorvidt foretaksnavnet ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS er egnet til å forveksles med innsigers anførte kjennetegn, skal avgjøres ut i fra en helhetsvurdering der både bransjelikhet og kjennetegnslikhet mellom navnene blir vektlagt, jf. foretaksnavneloven 2-6 nr. 4, jf. varemerkelovens bestemmelser. Bransjelikhet: Etter foretaksnavneloven 3-3 anses foretaksnavn bare egnet til å forveksles med andre kjennetegn hvis det foreligger bransjelikhet.

4 Annen avd. sak nr Når det gjelder innsigers varemerke nr , kombinert merke BD BRÆKHUS DEGE er dette registrert for følgende tjenester i varemerkeregisteret: Klasse 35: Regnskapsførsel. Klasse 36: Forretningsførsel og meglervirksomhet for fast eiendom, finansiell virksomhet. Klasse 42: Juridiske tjenester. Når det gjelder foretaksnavnene i saken er begge parter registrert i Foretaksregisteret med næringskoden Juridisk tjenesteyting, og det er i følge sakens korrespondanse ikke uenighet om at begge parter utøver juridisk tjenesteyting i form av advokatvirksomhet. Denne virksomheten utøves for innsigers vedkommende for tiden gjennom foretaket BRÆKHUS DEGE ADVOKATFIRMA ANS (org. nr ). Det foreligger således bransjelikhet i saken, jf foretaksnavneloven 3-3 første ledd, mellom innsigers varemerke og foretaksnavn BRÆKHUS DEGE ADVOKATFIRMA ANS på den ene siden, og registreringshavers foretak ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS på den andre siden. Når det gjelder innsigers foretak ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS & CO ANS fremkommer det, som nevnt ovenfor, at det for øyeblikket ikke er drift i selskapet. I forholdt til vurderingen om bransjetilknytning etter foretaksnavneloven 3-3, følger det av Ot.prp. nr. 43 ( ) s. 34 og 35 at det er den faktiske bransjebruken på vurderingstidspunktet som skal legges til grunn. Spørsmålet blir dermed hva slags virksomhet firmaet utøver på nåværende tidspunkt. Patentstyret legger til grunn, slik det ble gjort i 2. avdelings avgjørelse nr. 7776, om enn i en noe annen sammenheng, at foretaksnavnet kan ventes brukt i samsvar med bransjeangivelsen Juridisk tjenesteyting. Ut fra det som er drøftet ovenfor, foreligger det dermed også bransjelikhet i saken når det gjelder foretaket ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS & CO ANS og registreringshavers foretak ADVOKATFIRMA BRÆKHUS, jf. foretaksnavneloven 3-3. Særpreg: Etter foretaksnavneloven 3-2 første ledd er vilkåret for at innsigers foretaksnavn skal ha vern mot bruk av liknende foretaksnavn eller varekjennetegn, at det oppfyller kravet til særpreg etter varemerkelovens 13. I og med at innsigers varemerke har gått til registrering har Patentstyret allerede vurdert dette merket som særpreget. Merket har en relativt enkel figurutforming, hvor teksten BD BRÆKHUS DEGE fremtrer som klart dominerende. Når det gjelder foretaksnavnet BRÆKHUS DEGE ADVOKATFIRMA ANS vil merkeelementene "ADVOKATFIRMA" og ANS kun angi at det foreligger et firma som tilbyr advokattjenester samt selskapsbetegnelse. I kraft av at merkeelementene er beskrivende, er de således uten adskillende evne. Merkeelementene BRÆKHUS DEGE angir to ulike etternavn. Etter sikker varemerkerettslig teori og praksis anses navn å inneha varemerkerettslig særpreg. Dette vil også gjelde for innsigers foretaksnavn BRÆKHUS & CO ANS. Det er dermed på det rene at BRÆKHUS DEGE ADVOKATFIRMA ANS og BRÆKHUS & CO ANS innehar den nødvendige distinktivitet som kreves etter foretaksnavneloven 3-2, jf. varemerkeloven 13. Det bemerkes at det er BRÆKHUS DEGE og BRÆKHUS som er de dominerende og sterke merkeelementene i foretaksnavnene som sådan. Registreringshaver anfører at det i dag er en rekke advokatfirmaer hvor ett eller flere familienavn inngår i foretaksnavnet, og hevder at dette anses som uproblematisk i henhold til

5 Annen avd. sak nr bransjepraksis. Patentstyret vil presisere at det er en objektiv vurdering av forvekslingsfare mellom de konkret anførte kjennetegnene som skal foretas etter foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Vi kan dermed ikke legge avgjørende vekt på denne anførselen. Kjennetegnslikhet og forvekselbarhet: ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS er et enkeltpersonforetak, og innehaver av enkeltpersonsforetaket heter Håkon Brækhus. Slik registreringshaver påpeker er det et krav etter foretaksnavneloven 2-2 første ledd at foretaksnavn for enkeltpersonforetak skal inneholde innehavers etternavn. Videre er det følgende krav i domstolloven 231, tredje ledd: For selskaper som driver advokatvirksomhet, skal foretaksnavnet inneholde ordet advokat. Registreringshavers foretaksnavn må, som registreringhaver anfører, inneholde elementene ADVOKAT og BRÆKHUS. Registreringshaver har valgt navnet ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS. Varemerkeloven 3 og 5 regulerer retten til, samt begrensninger i forhold til å bruke eget personnavn eller foretaksnavn som varekjennetegn. Varemerkeloven 5 fastslår at Rett til varemerke gir ikke innehaveren rett til å nekte andre å bruke sitt navn eller foretaksnavn eller sin adresse i næringsvirksomhet i samsvar med god forretningsskikk. Kravet til god forretningsskikk i denne sammenheng innebærer blant annet at man bruker kjennetegnet/navnet som varekjennetegn på en slik måte at forvekselbarhet med tidligere rettigheter i minst mulig grad blir resultatet. Foretaksnavneloven inneholder ikke tilsvarende regler om retten til, eller begrensninger i forhold til bruken av eget navn, i forhold til tidligere eksiterende rettighetshavere. Etter foretaksnavneloven 3-6 har Patentstyret hjemmel til å overprøve forvekselbarhet etter foretaksnavneloven 2-6. Foretaksnavneloven regulerer bruken av foretaksnavn som foretaksnavn og ikke de tilfellene der et foretaksnavn benyttes som et varekjennetegn. Det foreligger således ikke hjemmelsgrunnlag for Patentstyret til å ta stilling til om bruken av registreringshavers foretaksnavn er tatt i bruk som varekjennetegn og om denne bruken er i strid med god forretningsskikk jf. varemerkeloven 3 og 5. I forhold til registreringshavers anførsler blir spørsmålet om det kan innfortolkes en rett eller begrensning til bruk av eget navn i foretaksnavneloven, på linje med bestemmelsene i varemerkeloven, særlig med henblikk på kravet om at foretaksnavn for enkeltpersonforetak skal inneholde innehavers etternavn. Etter Patentstyrets oppfatning vil hensynet til retten til bruk av eget navn, samt at det er lovpålagt å ha etternavnet med i et enkeltpersonsforetak være viktige tolkningsmomenter i forhold til foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Det utelukkes ikke at disse momentene kan få avgjørende betydning i en forvekselbarhetsvurdering. Patentstyret finner det likevel ikke utslagsgivende i nærværende sak. Når registreringshaver benytter termen ADVOKATFIRMAET skapes det assosiasjoner til at man står ovenfor et foretak med flere ansatte, mens det fremkommer på registreringshavers hjemmeside at Advokat Håkon Brækhus utøver virksomhet alene, dog i kontorfellesskap med andre. Innsiger benytter termen ADVOKATFIRMA i sine foretaksnavn. Tiltross for at ADVOKATFIRMA er en generisk betegnelse kunne registreringshaver for eksempel benyttet betegnelsen ADVOKAT og sitt fulle navn, for å legge seg lenger vekk fra innsigers registrerte kjennetegn. Det er heller ikke tilført andre adskillende elementer til foretaksnavnet, men kun benyttet elementene ADVOKATFIRMAET og navnet BRÆKHUS. Patentstyret vil understreke at foretaksnavneloven 2-2 første ledd og domstolloven 231 ikke hindrer registreringshaver i å tilføre foretaksnavnet ytterligere, eventuelt distinktive elementer.

6 Annen avd. sak nr Med dette utgangspunkt foretas det en alminnelig forvekselbarhetsvurdering av de aktuelle kjennetegnene i saken. ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS & CO vs. ADVOKATFIRMA BRÆKHUS: Registreringsinnehavers foretaksnavn ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS skiller seg fra innsigers foretaksnavn ADVOKATFIRMA BRÆKHUS & CO ved at innsigers foretaksnavn har tillegget & CO ANS. Det er videre en forskjell mellom foretaksnavnene ved at innsiger bruker formen ADVOKATFIRMA mens registreringsinnehaver bruker ADVOKAT- FIRMAET. Elementet ANS angir kun selskapsformen. På grunn av sitt beskrivende innhold er slike elementer uten varemerkerettslig særpreg, og kan ikke vektlegges ved vurderingen av kjennetegnslikhet og forvekselbarhet. Merkeelementet & co viser til at et selskap har flere deltagere, men dette merkeelementet er ikke tilstrekkelig til at forbrukerne kan skille foretakene fra hverandre. Tillegget & co er svært vanlig å benytte i foretaksnavn, og er rent beskrivende for forhold som vedrører organiseringen av selskapet. Et slikt element er uten gjenkjennelseseffekt for forbrukerne. Det identiske hovedelementet er BRÆKHUS i begge de aktuelle kjennetegnene. I tillegg har begge det beskrivende elementet ADVOKATFIRMA/ADVOKATFIRMAET plassert først i merket. Dette understreker den visuelle og fonetiske likheten mellom helhetsinntrykkene av merkene. Det foreligger dermed kjennetegnslikhet mellom innsigers foretaksnavn ADVOKATFIRMA BRÆKHUS & CO og registreringshavers foretaksnavn ADVOKAT- FIRMAET BRÆKHUS, jf foretaksnavneloven 3-2. BRÆKHUS DEGE ADVOKATFIRMA ANS vs. ADVOKATFIRMA BRÆKHUS: Når det gjelder kjennetegnslikheten mellom innsigers foretaksnavn BRÆKHUS DEGE ADVOKATFIRMA ANS og ADVOKATFIRMA BRÆKHUS, skiller disse seg fra hverandre ved at elementet ADVOKATFIRMA er plassert henholdsvis først og sist i foretaksnavnene. Videre har innsiger slektsnavnet DEGE i sitt foretaksnavn, i tillegg til slektsnavnet BRÆKHUS. Tiltross for disse forskjellene er det Patentstyrets oppfatning at foretaksnavnene likner hverandre. Registreringshavers foretaksnavn opptar to av tre elementer fra innsigers foretaksnavn i sin helhet, inkludert det særpregede elementet BRÆKHUS. I tillegg gir elementet advokatfirma forbrukerne en opplysning om at det i begge tilfeller utøves advokatvirksomhet. Om dette elementet er plassert først eller sist i merket er av mindre betydning når kjennetegnet skal memoreres, fordi det er de særpregede elementene som er egnet til å feste seg i bevisstheten. På bakgrunn av dette legger patentstyret ikke avgjørende vekt på at innsigers foretaksnavn har tillegget DEGE. Når det i begge foretaksnavnene blir opplyst om at det utøves advokatvirksomhet, og det distinktive elementet BRÆKHUS er identisk i begge foretaksnavnene, vil gjennomsnittsforbrukerne kunne komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere. Det foreligger dermed kjennetegnslikhet jf. foretaksnavneloven 3-2. Varemerket BD BRÆKHUS DEGE vs. ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS: Det kombinerte varemerket BD BRÆKHUS DEGE består av bokstavene BD i uthevet skrift plassert øverst i merket, med en enkelt utformet dekor-strek, som går gjennom bokstavenes øverste de. Elementene BRÆKHUS DEGE er plassert under BD. På bakgrunn av oppsettet av merket er det naturlig å oppfatte BD som en forkortelse av elementene BRÆKHUS DEGE. Navnene BRÆKHUS DEGE fremstår dermed som de dominerende elementene i det kombinerte varemerket.

7 Annen avd. sak nr Når et av de bærende elementene i merket, BRÆKHUS, er identisk med det særpregede elementet BRÆKHUS i registreringshavers foretaksnavn, og det foreligger fullstendig bransjelikhet, finner Patentstyret at det kan oppstå forvekslingsfare i markedet ved at forbrukerne kan komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnenes innehavere. Det foreligger dermed kjennetegnslikhet mellom innsigers varemerke BD BRÆKHUS DEGE og registreringshavers foretaksnavn ADVOKAT- FIRMAET BRÆKHUS, jf foretaksnavneloven 3-2. Samlet konklusjon: Etter en helhetsvurdering av kjennetegnslikhet og bransjelikhet anses det i foreliggende tilfellet å være fare for at kjennetegnene ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS & CO, BRÆKHUS DEGE ADVOKATFIRMA ANS og BD BRÆKHUS DEGE kan forveksles med foretaksnavnet ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS i den alminnelige omsetning, med hensyn til tjenestenes kommersielle opprinnelse. Beslutning: Registreringen av ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS er i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4, og kravet om administrativ overprøving tas til følge. En begrunnet klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 7. juni 2010 innkom fra Advokatfirmaet Brækhus den 27. juli 2010; innen klagefristens utløp. I klagen anfører Advokatfirmaet Brækhus følgende: KLAGE TIL PATENTSTYRETS ANNEN AVDELING Patentstyret fattet den avgjørelse med slik Beslutning: Registreringen av ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS er i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4, og kravet om administrativ overprøving tas til følge. Avgjørelsen påklages med dette. Det anføres å foreligge feil saksbehandling, utilstrekkelig gjengivelse av de relevante faktiske omstendigheter, rettsanvendelsesfeil og feil skjønnsutøvelse. Saksbehandling: I tilsvar fra undertegnede og i senere prosesskrift av sto følgende: 1 Formalia Etter hva undertegnede har kunnskap om er det ikke drift i advokatfirmaet Brækhus Co ANS. Foretaksnavneloven 3-1 lyder:

8 Annen avd. sak nr Rett til foretaksnavn vinnes fra den dag foretaksnavnet tas i bruk her i riket, eller fra den dag registreringsmelding kommer inn til Foretaksregisteret, 1 såfremt foretaksnavnet tas i bruk her i riket innen ett år. Rett til foretaksnavn etter første ledd har den virkning at ingen kan ta i bruk eller registrere et identisk foretaksnavn. Rett til foretaksnavn opphører fra den dag faktisk bruk opphører. For registrerte foretak opphører alltid retten til foretaksnavnet når foretaket slettes, med mindre foretaksnavnet og virksomheten overtas av andre, jfr. 4-1, eller foretaket registreres på ny innen 6 måneder etter at det er slettet etter 7-3 andre ledd annet punktum i lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak. Det antas således at den faktiske bruk av dette foretak og således også navnet har opphørt, jf. bestemmelsens 3. ledd. Det anføres at advokatfirmaet Brækhus & Co ANS ikke har rettslig klageinteresse, jf fvl 28. Selskapet har ingen drift og ingen markedføring og således ingen interesse i utfallet av saken. Subsidiært anføres at det ikke er fare for at innklagde forveksles med et dødt firma. Uegentlige provokasjoner. Som nevnt er det etter hva som vites ikke drift i advokatfirmaet Brækhus & Co. Det bes opplyst når driften av dette firmaet opphørte, hvem som har besluttet å anlegge klagesak på vegne av dette foretaket og hvorfor dette selskapet ikke er avviklet. Videre bes opplyst hvem som er eiere av selskapet og hvem som utgjør ledelsen av dette, dersom det finnes en ledelse. Patentstyret synes i sin avgjørelse ikke å ha utredet når driften av Advokatfirmaet Brækhus & Co opphørte. Dette er unnlatt med den begrunnelse at Patentstyret ikke har hjemmel etter 3-6 til å overprøve om retten til et foretaksnavn har opphørt i medhold av 3-1 tredje ledd. Dette er en uriktig rettsanvendelse og saksbehandling. Patentstyret har plikt til å vurdere denne anførselen. Det fremgår videre av vedtaket at det ikke foreligger opplysninger i saken vedrørende opphøret enn at det for øyeblikket ikke er drift i selskapet. Dette er uriktig. Det var opplyst at det er et dødt selskap, at det ikke er drift og ikke kommer til å bli drift. Det er etterspurt opplysninger vedrørende dette fra motparten. Korrekt saksbehandling ville vært å varsle undertegnede og å informere om at Patentstyret ikke ville pålegge den klagende part å informere om selskapets historikk. Dette ville ha medført undersøkelser fra denne side. Undersøkelser i form av å be motpartene opplyse dette er selvsagt av betydning, både i relasjon til om det klager hadde vern etter lovens 3-1 og i forhold til om det foreligger forvekslingsfare.

9 Annen avd. sak nr Det kan ikke være overlatt til den innklagede å drive kontroll med hvorvidt det er drift i det selskapet som er gjort som klagende part. Inntil det måtte bli opplyst noe annet fra klagemotpartene legges til grunn at det ikke har vært drift i advokatfirma Brækhus & Co siden fusjonen mellom Brækhus og Dege i år 2000, se vedlagt utskrift fra Brønnøysund registeret. Bilag 1: Stiftelse Brækhus Dege Advokatfirma ANS For øvrig gjøres oppmerksom på at Advokatfirma Brækhus & Co ANS den ble registrert slettet i Brønnøysundregistrene. Bilag 2: Kreditorvarsel melding om oppløsning Adv.fa. Brækhus & Co Denne mangelfulle saksbehandling kan ha virket inn på beslutningen og skal lede til opphevelse. Videre burde det fremgå av beslutningen at motpartens anførsler om brudd på varemerkerettigheter ikke er tatt til følge. Rettsanvendelse og faktum. Bransjelikhet: Denne side er enig i at det foreligger bransjelikhet mellom Advokatfirmaet Brækhus og Brækhus Dege Advokatfirma. Når det gjelder Advokatfirmaet Brækhus & Co foreligger ingen bransjelikhet, da dette firmaet ikke driver i noen bransje over hodet, men var et sovende firma, som ikke har opplyst om de har drevet advokatvirksomhet og når denne i tilfellet opphørte og som nå er oppløst. I vedtaket vises til Ot.prp.nr.43 ( ) s. 34 og s. 35. Patentstyret tar imidlertid ikke konsekvensen av uttalelsene. Uttrykket den faktiske bransjebruken på vurderingstidspunktet kan vanskelig misforstås dit hen at et helt hypotetisk oppstart på et ubestemmelig tidspunkt fremover i tid innen samme bransje medfører bransjelikhet på vurderingstidspunktet. Det finnes ingen indikasjoner på oppstart av drift innen noen bransje for Advokatfirmaet Brækhus & Co. Patentstyret har ikke engang tatt seg bryet med å finne ut når driften opphørte, eller hva slags drift det da dreide seg om. De har tydeligvis heller ikke innhentet informasjon fra offentlige registre hvilket burde vært et minimum for en forsvarlig saksbehandling. Særpreg: Advokatfirmaet Brækhus har ikke noe varemerke. Det som skulle vært vurdert er om foretaksnavnet Brækhus Dege Advokatfirma ANS, har særpreg og om dette særpreget er krenket. Det er en rekke forskjeller mellom navnene Advokatfirmaet Brækhus og Brækhus Dege Advokatfirme ANS. Ordene advokatfirma og advokatfirmaet har intet særpreg. Så å si alle advokatfirmaer i Norge har et av disse ordene i foretaksnavnet. Familienavnet Brækhus har først og fremst vern og særpreg etter navneloven. Navnet Dege tilsier at navnet Brækhus ikke har noe selvstendig særpreg i firmanavnet Brækhus Dege.

10 Annen avd. sak nr Patentstyret mener å kunne se bort fra anførselen om at samtlige advokatfirmaer betegner seg som advokatfirmaer og de aller fleste angir familienavnene på en eller flere deltakere. Da de mener å skulle foreta en objektiv vurdering. Her er de på ville veier. Sett fra potensielle klienters ståsted er det av stor betydning at det er alminnelig kjent at nær sagt alle firma som driver advokatvirksomhet har ordet advokat og firma i navnet. I tillegg er det av betydning at det er alminnelig kjent at navnet på deltakerne fremgår av firmanavnet. Dette reduserer forvekslingsfaren og medfører at særpreget blir atskillig mindre. Bransjepraksis indikerer videre at det ikke har vært oppfattet som noe problem at klienter kommer feil på grunn av forveksling. Advokatoppdrag er av sin natur personlige. Dette medfører ytterligere at forvekslingsfaren reduseres. Hvilket underbygges ytterligere ved at undertegnede verken er kontaktet av personer som ønsker bistand fra Brækhus Dege Advokatfirma ANS eller av noen som ønsker bistand fra det ikke praktiserende firma Advokatfirma Brækhus & Co ANS. Hva som ligger i at særpreg og forvekslingsfare må vurderes objektivt står for undertegnede noe uklart. At bransjepraksis, faktisk forveksling eller mangel på sådan, regnes som subjektive momenter det ikke kan legges vekt på er feil rettsanvendelse. Kjennetegnslikhet og forvekslbarhet Når det gjelder bruken av termen Advokatfirmaet er det etter loven krav om at et advokatfirma skal ha advokat i navnet. Det antas å være et overveldende antall selskaper i Norge som har termen advokatfirma eller advokatfirmaet i navnet. Bruken av disse termene må ha svakt vern. Familienavnet Brækhus er beskyttet i den forstand at det ikke skal kunne brukes kommersielt av personer som ikke har navnet Brækhus. På den annen side vil personer som heter Brækhus være pålagt å bruke navnet, jf. foretaksnavneloven 2-2. Undertegnede kan således ikke nektes å benytte eget etternavn i firmanavnet. Denne regel vil medføre at en rekke familienavn vil bli benyttet i forskjellig næringsvirksomhet og medfører at familienavn ikke kan ha noe sterkt vern etter Foretaksnavneloven 2-6 (4). I vedtaket står det å lese: Når registreringshaver benytter termen ADVOKATFIRMAET skapes det assosiasjoner til at man står overfor et foretak med flere ansatte, mens det fremkommer av registreringshavers hjemmeside at advokat Håkon Brækhus utøver virksomhet alene, dog i kontorfellesskap med andre. Hva patentstyret eventuelt forsøker å antyde er uklart. Betegnelsen Advokatfirmaet angir på ingen måte om det er en eller flere ansatte/ deltagere i firmaet. At det kun er en deltaker har ingen betydning. Det er intet i veien for at andre tilslutter seg advokatfirmaet Brækhus i nær fremtid. Det firmanavn patentstyret har foreslått for meg Advokat Håkon Brækhus blir da svært misvisende. Videre har de ved sitt forslag til meg ikke tatt hensyn til at det foreslåtte navnet vil stikke seg ut, da fornavn svært sjeldent benyttes i firmanavn på advokatfirmaer. Skulle Advokatfirmaet Brækhus byttet navn kunne det heller blitt: Det Ekte Advokatfirmaet Brækhus. Da ville man skille klart mot de firmaer som gir seg ut for å ha en deltaker med navnet Brækhus, men som ikke har det.

11 Annen avd. sak nr Det påpekes at klagende part benytter annen skrift type på sitt brevpapir enn Brækhus Dege Advokatfirma ANS. Advokatfirma Brækhus & Co har trolig ikke brevpapir eller annet som gir firmaet et særpreg i det offentlige rom. Videre vises til at Brækhus Dege Advokatfirma ANS har sin egen logo, som klart gir et særpreg og som skiller seg fra undertegnedes virksomhet som ikke har noen logo. Videre påpekes at ved å angi en annen selskapsform, at ingen av de øvrige har tatt navnet Advokatfirmaet, er klagende part gjort sitt ytterste for å unngå forveksling. Når det gjelder Brækhus Dege advokatfirma ANS, medfører rekkefølgen på ordene, selskapsform og bruken av familienavnet Dege at det ikke foreligger forvekslingsfare. At patentstyret er av den oppfatning at navnene ligner (nederst side 6) medfører ikke at det er forvekslingsfare. Hvilket underbygger at det til dags dato ikke synes å ha forekommet tilfeller av faktisk forveksling. Påstand: Med forbehold om ytterligere anførsler og bevis nedlegges slik: påstand: Prinsipalt: Registreringen av Advokatfirmaet Brækhus opprettholdes. Subsidiært: Patentstyrets beslutning oppheves. Ved brev av 2. august 2010 er gjenpart av den innkomne klagen oversendt til Brækhus Dege Advokatfirma ANS (tidl. DA) og Advokatfirma Brækhus & Co ANS, som ble meddelt frist til torsdag den 2. september 2010 med å inngi en eventuell imøtegåelse. Den 16. august 2010 er faktura pålydende gjeldende klageavgift (faktura nr / ordre nr ) generert og sendt til Advokatfirmaet Brækhus v/ advokat Håkon Brækhus, med betalingsfrist satt til 15. september Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 20. august Den 13. august 2010, etter å ha foretatt en ny vurdering av saken i lys av den innkomne klage, jf. foretaksnavnelovens 3-7 fjerde ledd, besluttet Patentstyrets Første avdeling å fastholde den tidligere beslutning av 7. juni 2010 om at registreringen av foretaksnavnet ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS må oppheves. Deretter er sakens dokumenter oversendt til Patentstyrets Annen avdeling for behandling av klagen.

12 Annen avd. sak nr I sin imøtegåelse, innkommet den 2. september 2010, uttaler Brækhus Dege Advokatfirma ANS og Advokatfirma Brækhus & Co ANS følgende: 1. Innledning Patentstyret fattet beslutning om at registreringen av ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS er i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4, og kravet om administrative overprøving fra denne side ble tatt til følge. Avgjørelsen er påklaget av klager i nærværende sak på grunnlag av anførsler om feil saksbehandling, utilstrekkelig gjengivelse av de relevante faktiske omstendigheter, rettsanvendelsesfeil og feil skjønnsutøvelse. Motpartens anførsler bestrides herved. På vegne av de innklagede vil det anføres at Patentstyrets avgjørelse med sak nr var riktig, og vi vil i all hovedsak slutte oss til den begrunnelsen som ble gitt. De samme anførsler som angitt overfor Patentstyrets første avdeling vil gjelde også overfor Patentstyrets annen avdeling, med de presiseringer som følger nedenfor. 2. Sakens faktiske side I tillegg til de faktiske opplysninger som fulgte av klagen til Patentstyrets første avdeling datert , vil det på vegne av klagemotpartene understrekes at navnet BRÆKHUS sammenhengende har forekommet vår virksomhets navn siden etterkrigstiden. Allerede tidlig på 50-tallet ble navnet tatt i bruk i kontorfellesskapet HØYESTERETTSADVOKATENE SANDBORG, JACOBSEN OG BRÆKHUS, som på 70-tallet endret navn til ADVOKATENE BRÆKHUS, RAADIM, SANDBORG OG GJESDAHL. Mot slutten av 80-tallet ble partnerne enige om å kun benytte navnet BRÆKHUS i firmanavnet, og stiftet selskapet ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS & CO. Navnet BRÆKHUS ble beholdt i firmanavnet også etter fusjonen med ADVOKATFIRMAET DEGE i 1999, blant annet på bakgrunn av at nettopp dette navnet var innarbeidet som selskapets varemerke og forretningskjennetegn. I moderne tid blir selskapet BRÆKHUS DEGE ADVOKATFIRMA ANS, som i 2010 har endret selskapsform til DA, fra tid til annen omtalt kun som ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS. Til illustrasjon vedlegges herved utskrift av en avisartikkel fra aftenbladet.no, som viser nettopp at selskapet noen ganger omtales som ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS. Bilag 1: Artikkel fra aftenbladet.no datert Nettadressen til nevnte artikkel følger nedenfor: Mange av våre klienter benytter kortformen BRÆKHUS eller ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS i kontakten med oss. Vi legger til grunn at de også benytter disse formene i andre sammenhenger. 3. Sakens rettslige side

13 Annen avd. sak nr De rettslige anførsler som følger av klagen til Patentstyrets første avdeling datert opprettholdes herved. Klagemotpartene støtter hovedsakelig den rettslige begrunnelsen for avgjørelsen i Patentstyrets første avdeling av , dog med en presisering. Det anføres at klagemotparten har innarbeidede varemerkerettigheter til ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS jf. varemerkeloven 2, og innarbeidede rettigheter til det samme navnet som sekundært forretningskjennetegn., jf. foretaksnavneloven 1-1. For øvrig understrekes at det foreligger bransjelikhet, kjennetegnslikhet og en klar fare for forveksling av selskapene i markedet. Navnet BRÆKHUS innehas i dag av mindre enn 50 mennesker i Norge, jf. SSB, og dette navnet må således anses å ha et spesielt særpreg, som i særlig grad har behov for beskyttelse. Til slutt må det nevnes at innklagede har kontor mindre enn et par hundre meter fra BRÆKHUS DEGE ADVOKATFIRMA DA, og at forvekslingsfaren av den grunn blir ekstra stor. Med forbehold om ytterligere anførsler og bevis nedlegges følgende påstand: 1. Registreringen av foretaksnavnet Advokatfirmaet Brækhus kjennes ugyldig. I tilsvar av 30. september 2010 uttaler Advokatfirmaet Brækhus følgende: Det vises til tilsvar til klage av og oversendelsesbrev med frist til 4. okt. då. for kommentarer. Formalia: Det anføres i tilsvaret som ny anførsel at klagemotparten har innarbeidet varemerkerettigheter til ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS, jf varemerkeloven 2 og innarbeidet rettigheter til det samme navnet som sekundært forretningskjennetegn, jf. foretaksloven 1-1. Det fremstår som uklart om det er anledning til å fremme helt nye anførsler i anledning klagesaken. Dette vil stride med prinsippet om reell toinstansbehandling i klagesaken. Det bes om at patentstyret vurderer hvorvidt denne anførsel må avvises på prosessuelt grunnlag. Merknad: Anførselen om at BRÆKHUS DEGE ADVOKATFIRMA DA har innarbeidet varemerkerettigheter til ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS er ikke holdbar. Anførselen er forsøkt underbygget under henvisning til en notis i Aftenposten hvor det er vist til en rapport fra advokatfirmaet Brækhus. Hvorvidt rapporten var laget av klagemotparten eller det nå avviklede advokatfirma Brækhus & Co, sies det ikke noe om. Dette synes som

14 Annen avd. sak nr meget tynn dokumentasjon for påstanden om et godt innarbeidet sekundært foretningskjennetegn. Av sammenhengen i tilsvaret forstås at det er vist til varemerkeloven av Denne loven er imidlertid opphevet. Det antas imidlertid at den tidligere lovens 2 er søkt videreført i den nye varemerkelovens 3. Anførselen faller imidlertid på sin egen urimelighet. Brækhus Dege Advokatfirma DA er ikke godt kjent som ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS. De har ikke markedsført seg under dette navnet. Klagemotparten er svært eksponert i media og figurerer alltid med sitt rette navn Brækhus Dege Advokatfirma. Den vedlagte avisartikkel er unntaket som bekrefter regelen. Notisen skyldes mest sannsynlig en redaksjonell glipp, ikke en bevisst bruk av et innarbeidet varemerkerettighet. Klagemotparten omtaler seg ikke som ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS, verken i korrespondanse, på internett eller i det dagelige. Klagemotparten er verken i det juridiske miljø eller blant kjøpere av juridiske tjenester kjent som noe annet enn hva de heter nemlig BRÆKHUS DEGE ADVOKATFIRMA, eller i sin kortform BRÆKHUS DEGE. Annet: Det er nevnt at navnet Brækhus innehas av mindre enn 50 personer i Norge og at navnet således har behov for beskyttelse. Det må da siktes til beskyttelse etter navneloven. Navnet må beskyttes mot misbruk begått av personer som ikke heter Brækhus. Etter det som vies er det ingen som heter Brækhus i BRÆKHUS DEGE ADVOKATFIRMA DA. I et siste innlegg av 4. november 2010 uttaler uttaler Brækhus Dege Advokatfirma ANS og Advokatfirma Brækhus & Co ANS følgende: Det vises til motpartens merknader av og brev fra Patentstyrets annen avdeling av , hvor undertegnede gis frist til til å kommentere motpartens merknader. Til orientering er det besluttet at klagemotpart nr. 2, ADVOKATFIRMA BRÆKHUS & CO ANS, ikke skal nedlegges. Selskapet skal overdras til BRÆKHUS DEGE ADVOKATFIRMA DA og BRÆKHUS DEGE HOLDING AS og drives videre. Som påpekt av motparten i hans merknader av , ble det angitt en feil lovhenvisning i vårt siste prosesskriv. Riktig henvisning er varemerkeloven 3 tredje ledd. Utover dette foranlediger motpartens merknader ingen ytterligere kommentarer fra oss.

15 Annen avd. sak nr Ved Annen avdelings brev av 5. november 2010 er registreringshaver oversendt gjenpart av innlegget av 4. november Registreringshaver er samtidig orientert om at saken er besluttet tatt opp til behandling og avgjørelse i Annen avdeling på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling har under tvil kommet til et annet resultat enn Første avdeling. Etter Annen avdelings syn er ikke Patentstyret avskåret fra å ta stilling til om retten til et foretaksnavn har opphørt gjennom manglende bruk, jf. foretaksnavneloven 3-1. At Patentstyret kun har adgang til å prøve om et foretaksnavn krenker rettigheter som nevnt i foretaksnavneloven 2-6, er ikke til hinder for dette. For at en krenkelse av en rettighet skal kunne skje, er det en forutsetning at rettigheten fortsatt eksisterer. Spørsmålet om opphør av retten til et foretaksnavn etter foretaksnavneloven 3-1 tredje ledd er en helt annen type av spørsmål og innebærer helt andre vurderinger enn et spørsmål om det eldre foretaksnavnet var ugyldig registrert et spørsmål som Patentstyret ikke kan prøve prejudisielt i en innsigelsessak, jf. Annen avd. kj. PS TRIO Rengjøringsbyrå. At Patentstyret kan prøve anførsler om tap av foretaksnavneretten etter foretaksnavneloven 3-1 tredje ledd, ser også ut til å være lagt til grunn i Annen avd. kj. PS WOW BOLIGSTYLING. Etter dette legger Annen avdeling til grunn at Patentstyret har kompetanse til å prøve om et registrert foretaksnavn har mistet beskyttelse ved at den faktiske bruk har opphørt, jf. foretaksnavneloven 3-1 tredje ledd første punktum. Annen avdeling finner ut fra dokumentasjonen i saken det overveiende sannsynlig at den faktiske bruk av foretaksnavnet ADVOKATFIRMA BRÆKHUS & CO ANS har opphørt. Det vises til innsigers opplysninger i klagen om at det for øyeblikket ikke er drift i dette foretaket. Advokatvirksomheten er etter fusjonen med ADVOKATFIRMAET DEGE i 1999 blitt videreført i BRÆKHUS DEGE ADVOKATFIRMA ANS (tidligere DA). Det har all formodning mot seg at det fortsatt skulle være virksomhet i de tidligere foretakene ADVOKATFIRMA BRÆKHUS & CO ANS og ADVOKATFIRMAET DEGE etter fusjonen. Innsiger har, til tross fra flere oppfordringer fra registreringshaver, heller ikke forsøkt å dokumentere noen senere virksomhet i ADVOKATFIRMA BRÆKHUS & CO ANS. Annen avdeling oppfatter protokollen fra selskapsmøte i ADVOKATFIRMA BRÆKHUS & CO ANS fra 5. november 2010, hvor det besluttes omgjøring av

16 Annen avd. sak nr selskapsmøtets beslutning av 21. april 2010 om at selskapet skulle oppløses, som initiert av den pågående tvisten med ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS. Situasjonen på prioritetstidspunktet for det registrerte foretaksnavnet må være avgjørende. Annen avdeling legger etter dette til grunn at retten til foretaksnavnet ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS & CO ANS er gått tapt. Hvorvidt registreringshavers foretaksnavn innebærer noen krenkelse av innsigers rettigheter, blir etter dette et spørsmål om registreringshavers foretaksnavn ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS er egnet til å forveksles med innsigers eldre foretaksnavn BRÆKHUS DEGE ADVOKATFIRMA ANS, det registrerte kombinerte varemerket BD BRÆKHUS DEGE (gjengitt foran) eller det innarbeidede varemerket ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS. Når det gjelder innsigers anførsel om innarbeidelse av varemerket ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS, kan Annen avdeling slutte seg til Første avdelings syn. Det foreligger ikke tilstrekkelig dokumentasjon for en slik innarbeidelse. Annen avdeling har kommet til et annet resultat enn Første avdeling i den konkrete forvekslbarhetsvurderingen av registreringshavers foretaksnavn og innsigers foretaksnavn og varemerke. Annen avdeling er enig med Første avdeling i at det foreligger bransjelikhet, jf. foretaksnavneloven 3-3 første ledd. Annen avdeling er også enig med Første avdeling i at elementet BRÆKHUS er et særpreget element både i foretaksnavnet og i det kombinerte varemerket. Vurderingstemaet i forvekslbarhetsvurderingen er om gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt s («pascal søtt & salt»), samt sakene C-251/95 Sabel (Sml s. I-6191) og C-39/97 Canon (Sml s. I-5507). Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Han vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler hver for seg, jf. EUdomstolens avgjørelse i sak C-334/05 P, Shaker (Sml s. I-4529), og han må normalt stole på det ufullstendige bilde av merkene som han har i erindringen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-342/97 Lloyd (Sml s. I-3819). Det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere, alt etter hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvorledes de omsettes. I denne saken dreier det seg om forretningskjennetegn for advokattjenester. Oppmerksomhetsnivået for gjennomsnittsforbrukeren av slike tjenester må anses som ganske høyt, all den

17 Annen avd. sak nr stund advokattjenester er personlige tjenester hvor spørsmålet om hvilken konkret advokat som utfører tjenesten ofte spiller en vesentlig rolle. Annen avdeling vil også fremheve at det i advokatbransjen er vanlig at foretaksnavnene uavhengig av selskapsform inneholder eller består av navnet på én eller flere av stifterne. Ved fusjoner er det vanlig at den nye virksomheten får navnene til én eller flere av stifterne i de fusjonerende selskaper, slik BRÆKHUS DEGE ADVOKATFIRMA ANS er et godt eksempel på. Omsetningskretsen må antas å være klar over denne navnepraksisen i advokatbransjen, og forholde seg til den når de orienterer seg i bransjen. Det er derfor mindre nærliggende for omsetningskretsen å anta at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom to advokatfirmaer som inneholder det samme etternavnet, enn det vil være ved felles merkeelementer som ikke er slektsnavn og som er brukt i andre bransjer. Registreringshavers foretaksnavn og innsigers foretaksnavn og varemerke skiller seg først og fremst ved at innsigers kjennetegn har elementet DEGE. Det er også forskjeller som består i at registreringshaver har elementet ADVOKATFIRMAET i bestemt form før slektsnavnet, mens innsiger har ADVOKATFIRMA i ubestemt form etter slektsnavnene, og i at innsigers foretaksnavn har suffikset ANS. Disse forskjellene er imidlertid av begrenset betydning i forvekselbarhetsvurderingen. Første avdeling nevner spørsmålet om man kan innfortolke i foretaksnavneretten en tilsvarende rett til å bruke eget navn på tross av forvekslbarhet i samsvar med god forretningsskikk, som det man har i varemerkeloven 5 annet ledd. Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik, Kjennetegnsrett, 3. utg., Oslo 2011 s. 272 gir uttrykk for at en regel om rett til å bruke eget navn som foretaksnavn bør gjelde etter analogi fra varemerkeloven 5. Å innfortolke en slik regel ville også innebære at norsk rett kom i overensstemmelse med reglene i våre naboland. Etter nylig vedtatte endringer i den svenske firmalagen (1974:156) 4, som trer i kraft 1. juli 2011, skal ikke eneretten være til hinder for at andre i næringsvirksomhet anvender sitt navn eller sin adresse, varene eller tjenestenes geografiske opprinnelse eller et stedsnavn i vanlig bruk, så lenge bruken er i overensstemmelse med god forretningsskikk. I Danmark, hvor loven ikke har et slikt unntak, er det til en viss grad innfortolket en bruksrett tilsvarende varemerkeloven 5 gjennom rettspraksis (U 2003 s. 107H (Medicon Valley)). Både hensynet til harmoni mellom foretaksnavnereglene og hensynet til nordisk rettsenhet tilsier at regelen i varemerkeloven 5 annet ledd bør gis analogisk anvendelse på foretaksnavn. Sterke reelle hensyn tilsier også at man ikke kan være avskåret fra å bruke sitt etternavn som foretaksnavn særlig når foretaksnavneloven i 2-2 første ledd selv oppstiller

18 Annen avd. sak nr et krav om at enkeltpersonforetak skal inneholde innehaverens etternavn. Annen avdeling legger etter dette til grunn at varemerkeloven gjelder analogisk i forhold til foretaksnavn. Det kan åpenbart ikke være i strid med god foretningsskikk å bruke etternavnet i foretaksnavnet når foretaksnavneloven krever at etternavnet skal inngå i foretaksnavnet for enkeltmannsforetak. Man kan ikke være tvunget til å velge en annen selskapsform som ikke krever at navnet er med i hvert fall ikke når bruk av etternavnet er den vanlige foretaksnavnebruken i bransjen uavhengig av selskapsform. Spørsmålet er, som også Første avdeling har vært inne på, om god forretningskikk tilsier at registreringshaver burde ha valgt et foretaksnavn som ligger lengre fra innsigers foretaksnavn og varemerke. Valgmulighetene er ikke veldig store når registreringshaver er pålagt av lovgivningen å bruke både ordet advokat og etternavnet sitt i foretaksnavnet. Annen avdeling er uenig med Første avdeling i at det skapes assosiasjoner til et firma med flere ansatte når registreringshaver har benyttet seg av termen ADVOKATFIRMAET i foretaksnavnet. Hadde han brukt, ADVOKAT, ville det antydet at det kun var én advokat i selskapet, men Annen avdeling kan ikke se at man kan trekke slutningen at det er flere når man bruker betegnelsen ADVOKATFIRMAET. Denne formen er dekkende både når man er alene og når det er flere advokater. Annen avdeling kan i denne saken heller ikke se at god forretningsskikk tilsier at registreringshaver i denne saken skulle ha tilføyd fornavnet for ikke å krenke innsigers rettigheter. Under tvil er Annen avdeling kommet til at kjennetegnslikheten ikke er så stor at dette er nødvendig. Hadde også innsigers kjennetegn hatt BRÆKHUS som det eneste dominerende element, ville saken stilt seg annerledes. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves. Registreringen av Advokatfirmaet Brækhus opprettholdes. John Asland (sign.) Ole-A. Rognstad (sign.) Are Stenvik (sign.)

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8021 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 008 Begjæringen gjelder: Paperless Accounting AS, Vestregata 42, 9008 Tromsø Foretakets org. nr. 993 853 364 Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0829013 (200408047)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0829013 (200408047) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7946 Int. reg. nr. 0829013 Nasj. ref. nr. 200408047 Prioritet: 2004.04.20 - DK VA 2004 01599 Registreringshaver: TrygVesta A/S, Ballerup, Danmark (tidl. Tryg

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7684 Varemerkereg. nr. 216 973 Varemerkesøknad nr. 2002 00938 Søker / Innehaver: Hans Jørgen Lysglimt, Fredrikstad Innsiger: Økonomisk Rapport AS, Oslo Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7905 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 033 Begjæringen gjelder: Aker's Hus Kafédrift AS, Stranden 71, 0250 Oslo Foretakets org. nr. 991 815 597 Fullmektig: Zacco

Detaljer

PROTOKOLL. "50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7777 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 006 Begjæringen gjelder: Dekk1 AS, Voll, Klepp Foretakets org. nr. 979 579 292 Fullmektig: Advokat Lars Bjarne Salte,

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 235793 (200603446)

PROTOKOLL. Reg. nr. 235793 (200603446) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8082 Reg. nr. 235793 Søknad nr. 200603446 Registreringshaver: DVD Holding AS, Lønningsvegen 2, 5258 Blomsterdalen Fullmektig: Advokat Ernst G. Hansen c/o Advokatfirma

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

OSLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik

OSLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 17.01.2014 i Oslo tingrett, 12-117110TVI-OTIR/07 Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik Saken gjelder: Gyldigheten av Patentstyrets Annen avdelings avgjørelse om foretaksnavnet

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8029 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2010 027 Begjæringen gjelder: Bring It, Fjellstien 7, 1618 Fredrikstad Foretakets org. nr. 894 878 452 Begjæring inngitt av:

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7885 Reg.nr. 235 243 Søknadsnr. 2006 02403 Søker / innehaver: Pharmalogica AS, Postboks 77 Smestad, 0377 Oslo Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg,

Detaljer

Innst. O. nr. 79. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra næringskomiteen. Ot.prp. nr. 43 (2002-2003)

Innst. O. nr. 79. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra næringskomiteen. Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Innst. O. nr. 79 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra næringskomiteen Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Innstilling fra næringskomiteen om lov om endringer i lov om enerett til firma og andre forretningskjennetegn

Detaljer

Rettslige problemstillinger ved endring av foretaksnavn i aksjeselskap før konkurs mulige ulovlige eller illojale transaksjoner

Rettslige problemstillinger ved endring av foretaksnavn i aksjeselskap før konkurs mulige ulovlige eller illojale transaksjoner Rettslige problemstillinger ved endring av foretaksnavn i aksjeselskap før konkurs mulige ulovlige eller illojale transaksjoner Kandidatnummer: 698 Leveringsfrist: 25.4.2013 kl. 12.00 Antall ord: 16358

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550)

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7952 Reg. nr. 242609 Søknad nr. 200709550 Registreringshaver: Posten Norge AS, Posthuset, Biskop Gunnerusgate 14, 0001 Oslo Fullmektig: Protector Intellectual

Detaljer

NÆRINGSLIVETS KONKURRANSEUTVALG HEFTE NR. 45

NÆRINGSLIVETS KONKURRANSEUTVALG HEFTE NR. 45 UTTALELSER FRA NÆRINGSLIVETS KONKURRANSEUTVALG HEFTE NR. 45 SAKER INNKOMMET I 2004 Næringslivets Konkurranseutvalg Postboks 5250, Majorstuen, 0303 Oslo Middelthuns gate 27, 0368 Oslo Tlf. 23 08 81 11 Telefaks:

Detaljer

NOEN KOMMENTARER OM FORHOLDET MELLOM VAREMERKERETTEN OG DOMENENAVN UNDER.NO

NOEN KOMMENTARER OM FORHOLDET MELLOM VAREMERKERETTEN OG DOMENENAVN UNDER.NO NOEN KOMMENTARER OM FORHOLDET MELLOM VAREMERKERETTEN OG DOMENENAVN UNDER.NO Av advokat Kari Anne Lang-Ree 12 1. Innledning Et domenenavn er en unik adresse som identifiserer IP-adressen til en maskin på

Detaljer

OSLO TINGRETT. Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot. At. 2004 den 13. juli 03-009203TVI-OTIR/02. Tingrettsdommer Terje Alfsen.

OSLO TINGRETT. Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot. At. 2004 den 13. juli 03-009203TVI-OTIR/02. Tingrettsdommer Terje Alfsen. OSLO TINGRETT I Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: At. 2004 den 13. juli 03-009203TVI-OTIR/02 Tingrettsdommer Terje Alfsen Domenenavn Google Inc. mot SMSFUN AS Advokat Knut Glad og advokatfullmektig

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig:

BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig: BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig: D O M av 28. april 2003 i ankesak nr 02-02410 A/02 Haralds Printershop AS Hewlett-Packard Company Ankende part: Prosessfullmektig: Haralds Printershop AS Daglig

Detaljer

BANKENES OPPLYSNINGSPLIKT OVERFOR PRIVATE KAUSJONISTER

BANKENES OPPLYSNINGSPLIKT OVERFOR PRIVATE KAUSJONISTER BANKENES OPPLYSNINGSPLIKT OVERFOR PRIVATE KAUSJONISTER Av Trine Blix liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING

Detaljer

KARENSTID I PERSONFORSIKRING

KARENSTID I PERSONFORSIKRING KARENSTID I PERSONFORSIKRING Avhandling til juridisk embetseksamen våren 2004 med karakter A, av Camilla Mordt som fra 24.5.2004 til 31.8.2006 var ansatt som advokatfullmektig ved Forsikringsklagekontoret.

Detaljer

Rt-1986-58 (5-86)

Rt-1986-58 (5-86) <noscript>ncit: 16:06</noscript> Page 1 of 18 Rt-1986-58 (5-86) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1986-01-16 PUBLISERT: Rt-1986-58 (5-86) STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Bedriftsrådgiver fikk ikke fradrag i inntektsligningen for tap

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02212-A, (sak nr. 2010/1115), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02212-A, (sak nr. 2010/1115), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. desember 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-02212-A, (sak nr. 2010/1115), straffesak, anke over kjennelse, Advokatfirmaet A AS (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige

Detaljer

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning av Tommy Sneve Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.11.2005 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Skjulte handlingsklausuler

Skjulte handlingsklausuler Skjulte handlingsklausuler forholdet mellom beskrivelse av forsikringstilfellet og reglene om opplysningsplikt, meldeplikt, meldefrist og foreldelse. Innlegg fra co-referenten, professor dr. juris Trine-Lise

Detaljer

Knut Bergo. Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter

Knut Bergo. Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter 143 Knut Bergo Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter 144 145 Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter Av advokat Knut Bergo, Norge De norske aksjelovene

Detaljer