PROTOKOLL. Søknaden om patent ble innlevert den 22. mars 2006, som også er søknadens løpedag.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Søknaden om patent ble innlevert den 22. mars 2006, som også er søknadens løpedag."

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Patent nr Patentsøknad nr Inndag: Løpedag: Oppfinnere: Jon Snesrud, Rasta, Jens Andersen, Drammen, og Kaj Larsson, Grebbestad, Sverige Patenthaver: Hunton Fiber AS, Serviceboks 71, 2815 Gjøvik Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012 Foreliggende sak gjelder en klage etter patentlovens 75, jf. 72, over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 19. oktober 2010, hvorved innkommet begjæring om oppreisning ble avslått. Gjenpart av avgjørelsesprotokollen ble oversendt patenthavers fullmektig samme dag. Begjæringen gjaldt patenthavers oversittelse av siste frist for å innbetale avgift for det 4. avgiftsår, med det lovbestemte forsinkelsestillegg, jf. patentlovens 40 og 41 og avgiftforskriftens 30 første og tredje ledd. Søknaden om patent ble innlevert den 22. mars 2006, som også er søknadens løpedag. Den 14. januar 2008 er utsendt brev til søker med varsel om at avgift for avgiftsår forfaller til betaling den 31. mars I brevet er samtidig informert om fremtidige forfallsdatoer for årsavgiftene for 4. til og med 20. avgiftsår. Patent ble besluttet meddelt den 11. februar Se kunngjøring i Norsk Patenttidende nr. 07/2008, side 39. I henhold til patentlovens 27 tredje ledd kan en avgjørelse, der Patentstyrets Annen avdeling avslår en begjæring om at en sak tas under behandling til tross for fristoversittelse (krav om oppreisning), ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller patenthaveren.

2 Annen avd. sak nr Avgift for avgiftsår er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 12. mars 2008; innen ordinært forfall den 31. mars Avgift for 4. avgiftsår var ikke registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto ved ordinært forfall den 31. mars Ved Patentstyrets brev datert 6. mai 2009 er patenthavers fullmektig blitt orientert om at patentet ikke er fornyet innen ordinært forfall den 31. mars 2009, men at det inntil 6 måneder etter forfall er mulig å fornye patentet, mot at det innbetales et tillegg til årsavgiften på 20 %. Avgift for 4. avgiftsår var ikke registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto ved respittfristens utløp den 30. september 2009; hverken med eller uten det lovbestemte forsinkelsestillegget. Ved Patentstyrets brev (avgjørelse) datert 15. oktober 2009 er søkers fullmektig formelt blitt orientert om at patentet anses bortfalt i medhold av patentlovens 51 med virkning fra 31. mars 2009, med bakgrunn i manglende innbetaling av avgift for 4. avgiftsår, inkludert forsinkelsestillegget, innen respittfristens utløp den 30. september I nevnte brev ble patenthaver samtidig orientert om muligheten for å inngi begjæring om oppreisning for oversittelse av betalingsfristen i medhold av bestemmelsen i patentlovens 72, samt om muligheten for å bringe beslutningen om å anse patentet som bortfalt inn for Patentstyrets Annen avdeling, jf. bestemmelsene i Patentlovens 26 og 27. Fra Patentstyrets brev (avgjørelse) av 15. oktober 2009 hitsettes: "Patent nr er bortfalt etter patentloven 51 1 Fristen til å betale årsavgiften med 20 % forhøyelse, se avgiftsforskriften 23 tredje ledd, utløp Patentet er derfor i samsvar med patentloven 51 bortfalt med virkning fra Bortfall vil kunngjøres i Norsk patenttidende. Norsk patenttidende publiseres ukentlig på vår hjemmeside

3 Annen avd. sak nr Om adgang til å begjære at patentet skal opprettholdes til tross for fristoversittelsen, se patentloven 72 første og annet ledd. Har du spørsmål om oppreisning ta kontakt med Patentjuridisk seksjon tlf [ Fotnote 1: Avgjørelsen kan skriftlig påklages til Patentstyrets 2. avdeling. Fastsatt klageavgift er kr. 2600,-. En klage må være innkommet til Patentstyret innen 2 måneder etter den dato avgjørelsen ble sendt fra Patentstyret. Klageavgift vil bli fakturert. Se patentloven 26 og 27, avgiftsforskriften 50. Patentloven og avgiftsforskriften finnes på Patentstyrets hjemmeside, ]" Informasjon om at patentet er bortfalt grunnet manglende innbetaling av årsavgift, jf. patentlovens 40 første ledd og 51, ble kunngjort i Norsk Patenttidende nr. 44/2009, side 33, med publiseringsdato mandag den 26. oktober 2009, jf. patentlovens 55 og patentforskriftens 57 nr. 6. Patenthavers begrunnede begjæring om oppreisning for oversittelse av betalingsfristen innkom til Patentstyret den 1. desember I begjæringen uttaler patenthavers fullmektig: "Det begjæres herved oppreisning iflg. Patentlovens 72 for oversittelse av frist for innbetaling av 4. årsavgift med ordinær forfallsdato 31. mars, 2009 ( ) og med respittfrist 30. oktober 2009 ( ) for betaling av årsavgiften med 20 % tilleggsavgift. Oppreisningsgebyr, kr bes fakturert. 4. årsavgift med 20 % tillegg, kr innbetales separat samtidig med denne oppreisningsbegjæring. Patenthaveren, representert ved Zacco Norway AS ble første gang oppmerksom på fristoversittelsen som følge av brev av 15. oktober 2009 ( ) fra Patentstyret. Begjæringen om oppreisning er således hermed innsendt innen den av Patentloven fastsatte frist. Som nærmere begrunnelse for oppreisningsbegjæringen skal anføres følgende, med henvisning til den vedfølgende erklæring og erklæringens vedlegg: Den direkte årsak til svikten skyldes en høyst utilsiktet menneskelig glipp, begått av en både fagdyktig og betrodd, underordnet ansatt, hos patenthaveren Hunton Fiber AS. Som ansatt hos patenthaveren siden 1984, har denne ansatte, Nils-Arne Lie, både etter eget utsagn og med støtteutsagn fra sin arbeidsgiver, i over 20 år utført de samme oppgaver som han utførte i den periode da årsavgiftsbetalingsproblemet oppstod, uten at det har vært fremført noen klage eller innvending mot det arbeidet han har utført. Hans arbeidsoppgaver er angitt i den vedfølgende erklæringen. En viktig del av hans arbeid er å følge intern rutine for å passe på at utbetalinger ikke gjøres uten at det forligger korrekt og attestert

4 Annen avd. sak nr faktura. Nils-Arne Lie innehar fortsatt samme stilling hos patenthaveren, med samme oppgaver og ansvarsområder. I det følgende oppsummeres det hendelsesforløp som vi i samarbeid med patenthaveren har kunnet rekonstruere. Ytterligere detaljer fremgår av erklæringen fra Nils-Arne Lie. Som ansvarlig for mottak og behandling av all korrespondanse til patenthaveren som angår betalinger, mottok Nils-Arne Lie 17. juni, 2009 pr. telefax brev fra Zacco Norway som første indikasjon på at årsavgift for det angjeldende patentet ikke var betalt ved forfall. Brevet fra Zacco Norway var ledsaget av påminnelsesskriv fra Patentstyret, datert 6. mai, Da forskjellige patenthavere kan benytte forskjellige fremgangsmåter for årsavgiftsbetaling, som kan være ukjente for Zacco Norway, er påminnelsesbrevet nøytralt med hensyn til hvordan avgiftsbetalingen skal gjøres i praksis. Nils-Arne Lie iverksatte straks betalingstiltak ut fra sin oppfatning av at det hastet med betaling av årsavgiften, ved at beløpet kr ble lagt til et annet beløp som angikk en annen faktura fra Zacco Norway, for samtidig og øyeblikkelig innbetaling til Zacco Norway's bankkonto. Fakturareferansen "325145" som var oppgitt i patenthavers spesifisering av betaling til Zacco Norway's bankkonto var ukjent for Zacco Norway, og i en utveksling mellom Zacco Norway og Lie, til dels via fabrikksjef Jens Andersen, ble dette opplyst, kr.1650 ble så tilbakebetalt fra Zacco Norway. Man vil se at "325145" faktisk er det angjeldende patentets registreringsnummer, som ble tolket som fakturareferanse, for betaling av et beløp som var angitt i Patentstyrets påminnelsesskriv. 2. juli 2009 ble en nærmere redegjørelse for avgiftsbetalingen for det angjeldende patentet sendt pr. fra Zacco Norway til Nils-Arne Lie, både direkte og vi Hunton Fibers "kundeservice"-adresse. Lie kan imidlertid ikke erindre å ha sett meldingen på tidspunktet da den var sendt ham, men har funnet den i sin "innboks", etter at han fikk vite at patentet var bortfalt. CPA Global ltd. (CPA) som etter avtale med patenthaver skal overvåke årsavgifter, sendte ut varsler 27. august og 29. september, 2009, som kort tid etter ble mottatt av Lie. Varslene var påført et kostnadsestimat, men var ikke ledsaget av noen faktura med eksakt betalingsbeløp. Med utgangspunkt i både egen rutine, tidligere erfaring fra mislykket forsøk på årsavgiftsbetaling uten faktura og den tro at CPA's tjeneste var å besørge avgiftsbetalingen, la Lie varslene fra CPA rutinemessig sammen med andre bestillingskvitteringer i påvente av faktura. Skriv fra Patentstyret til Zacco Norway datert 15. oktober, 2009 som opplyste om patentets bortfall som følge av manglende årsavgiftsbetaling ved respittfristens utløp 30. september, 2009, ble videresendt 3. november, 2009 fra Zacco Norway til Hunton Fiber. Skrivet var utløsende for oppdagelsen av at årsavgiften faktisk ikke hadde blitt innbetalt rettidig til Patentstyret. Av det hendelsesforløp som har blitt klarlagt ved rekonstruksjon, og av den erklæring som er avgitt av Nils-Arne Lie, er det tydelig at patenthaveren alltid har hatt til hensikt å opprettholde sitt norske patent nr gjennom betaling av årsavgift for patent som bestemt i lov og forskrift. Dette er godt underbygget av den dokumenterte, ekstraordinære innbetaling som i god tro ble gjort til Zacco Norway av det Lie mente var det riktige beløpet.

5 Annen avd. sak nr Et annet vesentlig forhold som vi mener det er rimelig å tillegge betydelig vekt, er at Hunton Fiber ikke har registrert mottak av det ordinære varsel fra CPA som man tidligere alltid har fått i god tid før ordinær frist for årsavgiftsbetalingen. Dette førte naturlig til at det ikke forelå grunnlag for å følge den velfungerende prosedyre man var kjent med fra tidligere årsavgiftsbetalinger, da patentene var blitt opprettholdt fordi faktura alltid var kommet og var blitt betalt rettidig. De senere involveringer fra både CPA og Zacco Norway i denne saken synes å ha skapt et inntrykk hos Lie av at betalingsproblemet ville bli løst av de sakkyndige, CPA og/eller Zacco Norway, og at Hunton Fibers oppgave og ansvar ville være å betale faktura for både tjenesten og avgiftsbeløpet. Basert på de fakta som er fremlagt, den beskrivelse av hendelsesforløpet som er rekonstruert, og den erklæring som er avgitt av Nils-Arne Lie, er det etter vårt syn liten tvil om at et uheldig sammenfall av misforståelse og kommunikasjonssvikt, kanskje også forglemmelse, hos en enkelt, underordnet og erfaren person i betrodd tjeneste hos patenthaveren Hunton Fiber, er den reelle årsak til at årsavgiften ikke ble betalt forskriftsmessig. Misforståelsen synes særlig å ligge i en misoppfatning av CPA's og Zacco Norway's roller og ansvar, basert på tidligere erfaring med velfungerende prosess for nøyaktig samme formål. Den første misoppfatning av CPA's eller Zacco Norway's roller og ansvar var tydelig utløst av tilbakemeldingen Lie fikk etter sitt betalingsforsøk, om at betalingen ikke kunne mottas fordi det ikke var blitt utsendt faktura, som styrket hans tro på at han ikke selv kunne foreta noen betaling knyttet til årsavgiften før en faktura var utsendt. I kjølvannet av denne misoppfatning fulgte at Lie oppfattet de to etterfølgende varsler fra CPA som to likelydende bestilhngskvitteringer, som i følge normal kvitteringsbehandling hos Hunton Fiber ble lagt på vent for behandling senere når faktura ankommer. Kommunikasjonssvikten oppsto da Lie av ukjent grunn enten ikke leste, eller kun delvis leste den mer omfattende redegjørelse som ble Zacco Norway sendte ham pr . Basert på Lies erklæring, og den innledende del av en han mottok sammen et stort antall andre er i en hektisk periode straks før ferien, er det rimelig å anta at hvis Lie faktisk leste en kan han, fra den del av teksten som med henvisning til CPA lyder "Dette firmaet ordner alt vedrørende avgiftshåndteringen", ha følt seg trygg på at alt med avgiften ville bli ordnet av CPA, og at en deretter kom "ut av syn". Skal det anføres forglemmelse som medvirkende årsak, må forglemmelsen ha vært, etter det hendelsesforløp som er rekonstruert og den erklæring Lie har avgitt, at Lie etter å ha mottatt brevet fra Zacco Norway datert 17. juni, 2009 ikke husket å følge opp med å undersøke om avgiften faktisk hadde blitt betalt i god tid før datoen " " som var angitt i brevet. Vi mener at det også må tillegges vekt at Hunton Fiber er en forholdsvis liten bedrift som klarer å operere med tilfredsstillende resultater i hard konkurranse med større, globale aktører, som også utnytter immaterielle rettigheter for å befeste og styrke sin stilling. En forutsetning for overlevelse i den harde konkurransen er en meget effektiv drift, kombinert med nøye og systematisk kontroll med kostnadene. Slik skiller patenthaverens administrasjon seg ikke vesentlig fra konkurrentenes, og patenthaveren må sies å ha tilordnet de ressurser som det med rimelighet kan kreves for vedlikeholdet av sine immaterielle rettigheter. At Hunton Fibers ressurstilordning, øvrige driftsopplegg og inngåtte avtaler med sine leverandører under normale omstendigheter er godt i stand til å ivareta avgiftsbetalinger på tilfredsstillende måte kan enkelt dokumenteres gjennom en rekke tidligere, hovedsakelig problemfrie avgiftsinnbetalinger gjort til Patentstyret så vel

6 Annen avd. sak nr som til andre lands patent- og varemerkemyndigheter. Med andre ord, patenthaveren Hunton Fiber kan ikke lastes for det som i dette tilfellet har medført at patentet har bortfalt. Det anmodes om at oppreisning gis, og at eventuell tvil i denne forbindelse må bli i favør av patenthaveren." Fra den vedlagte erklæringen fra Nils-Arne Lie av 9. november 2009 hitsettes: "Erklæring vedrørende ubetalt årsavgift for norsk patent nr Hunton Fiber er en liten organisasjon hvor undertegnede er ansvarlig for den løpende regnskapsføringen. Jeg har utdannelse som bedriftsøkonom fra BI, og har arbeidet med regnskapene for Hunton Fiber siden Det er normalt jeg som tar hånd om den innkommende post, det vil i praksis si inngående fakturaer og tidsskrifter/reklame, alle leverandørfakturaer blir normalt registrert i regnskapet samme dag som de kommer. Videre blir alle betalinger enten det er ut eller inn tatt hånd om av meg og det går derfor ikke ut penger fra oss uten at jeg har vært inne i bildet. Vår likviditet har de siste årene vært svært god og alle leverandørfakturaer blir normalt betalt senest på forfall. Hvis det en sjelden gang kommer en betalingspåminnelse, som kan skje hvis vi ikke har mottatt den første regningen, blir det bedt om fakturakopi fra leverandøren og denne blir da bokført på vanlig måte når den kommer inn. Dette vil i praksis si at det må foreligge en godkjent faktura for at det skal kunne lagges en utbetaling. Når det gjelder årsavgift for patenter, så kommer det jo normalt en Renewal Notice fra CPA som blir bekreftet på faks om at vi skal betale. Vi har derpå mottatt faktura på årsavgiften, denne blir da bokført og betalt etter vanlige rutiner. Dette har gått problemfritt ved alle andre avgiftsbetalinger enn denne, og vi har ikke hatt grunn til å sette spørsmålstegn ved rutinene våre. Så til forholdene rundt årsavgiftsbetalingen som ikke ble gjort som den skulle. Den 17/6 09 fikk vi tilsendt et brev fra Zacco Norway om manglende betaling av årsavgift for patent og vedlagt var det et skriv fra Patentstyret til Zacco datert 6/5-09 (vedl. 1+2) Det var imidlertid tydelig at dette hastet med å gjøre betalingen, så det ble gjort unntak fra vanlig betalingsrutine i samråd med fabrikksjef Jens Andersen og vi lager en betaling til Zacco Norway på kr ,- som merkes årsavgift som vi betaler 23/6. Kr 1.650,- kom vi frem til ved å benytte beløpet som står som avgiftsår på brevet fra Patentstyret av 6/5 09, da vi mente at det var tre år siden vi søkte om patent, (vedl. 2). Den 24/6 får vi en mail fra Zacco Norway, som ikke kan forstå hva vi har betalt, og de ber oss oversende vårt bankkontonr. så de kan returnere kr til oss. Jeg etterkommer dette,(vedl. 3+4) men skanner samtidig brevet fra Zacco Norway av 17/6 og fra Patentstyret 6/5 (identisk m/vedl. 1+2) for å underbygge vår betaling. Den 2/7 kom det ny mail fra Zacco Norway som bekreftet at beløpet var blitt returnert til vår bankkonto, (vedl. 5). I denne mailen blir det samtidig forklart at avgiften var et annet

7 Annen avd. sak nr beløp (kr. 3100,-) enn det vi tidligere hadde innbetalt til Zacco Norway, og at avgiften kunne betales innen 30/9-09 til CPA. Dette er rett før ferietid og det er en hektisk tid samtidig som jeg får svært mange mailer inn på dagene rundt 2/7. Så av en eller annen uforklarlig grunn ble ikke mailen fra Zacco Norway den 2/7 lest. Den 31/8 kommer det en Urgent Final Renewal Notice fra CPA (vedl. 6), og jeg har ingen tanker om at dette har noe med saken fra Zacco Norway av 17/6 å gjøre. Den 3/10 kommer det en ny Urgent Final Renewal Notice fra CPA (vedl. 7) og jeg antar at samme prosedyren som 31/8 blir gjort. Det var først da vi 5/11 09 fikk brev fra Zacco Norway om at patentet var blitt henlagt at jeg ble klar over at innbetaling av årsavgiften fremdeles manglet, (vedl. 8+9). Det var altså ikke før 5/11 etter at Zacco Norway gjorde meg oppmerksom på at de hadde sendt mail til meg 2/7, at jeg leste mailen fra Zacco Norway som var kommet i min innboks 2/7. Ved leting i mailboksen finner jeg da denne som ulest og det skal jo selvfølgelig ikke forekomme, men en sjelden gang skjer det jo glipper. Jeg ringte øyeblikkelig til Zacco Norway og ba om assistanse til å få gjenopplivet patentet, for patentet er viktig for Hunton Fiber og det har aldri vært aktuelt å gi opp dette patentet. Det ville jo også vært en svært dårlig butikk å først bruke kr for å få patentet, så deretter la være å betale årsavgiften på kr Etter at problemet kom opp 5/11, har jeg også funnet de to varslene fra CPA som kom i august og oktober. De var lagt sammen med andre bestillingskvitteringer, antakelig i påvente av en faktura, som er nødvendig for å gjøre betalingen. Som fullmektig for Hunton Fiber i patentetarbeidet har Zacco Norway nå fått i oppdrag å sørge for at det på riktig måte blir søkt om patentgjenoppliving. Jeg har gått igjennom alle papirer vi har, men kan ikke se at vi denne gangen har mottatt et tidligere varsel fra CPA lik de som har kommet i årene før. Jeg kan ikke gi noen klar forklaring på hvorfor dette gikk galt. Dette er oppgave jeg har gjort flere ganger tidligere, uten problemer. Jeg må ha misforstått situasjonen denne gangen, og uheldigvis har jeg antakelig ikke vært tilstrekkelig oppmerksom på forholdet til at jeg husket på å følge opp det opp videre. Dette kan jeg bare beklage, men jeg vil forsikre om at jeg vil være spesielt oppmerksom på dette heretter og sørge for at patentavgifter alltid blir betalt til riktig tid." Avgift for 4. avgiftsår, inkludert det lovbestemte forsinkelsestillegg, er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 2. desember Faktura for innbetaling av det lovbestemte gebyr (avgift) for behandling av begjæringen om oppreisning, jf. patentlovens 72 og avgiftsforskriftens 21, ble utstedt av Patentstyret og sendt til patenthaver den 8. desember Betalingsfristen var i fakturaen satt til 11. januar 2010.

8 Annen avd. sak nr Oppreisningsgebyret er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 14. desember 2009; innen utløpet av fristen i den av Patentstyret utstedte og utsendte faktura. Patenthavers fullmektig har i oppreisningsbegjæringen av 1. desember 2009 opplyst at han ble oppmerksom på fristoversittelsen ved mottak av Patentstyrets brev av 15. oktober Patentstyrets Første avdeling har lagt denne opplysning fra patenthaver til grunn ved sin behandling og avgjørelse av oppreisningsbegjæringen, slik at begjæringen ble ansett innlevert innen utløpet av fristene oppstilt i patentlovens 72. Avgift for 5. avgiftsår er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 26. mars 2010; innen ordinært forfall den 31. mars Fra Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 19. oktober 2010, hvorved kravet om oppreisning ble avslått, hitsettes: "Vurderinger: Spørsmålet i saken er hvorvidt søker har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves, jf. patentloven 72. Søkers fullmektigs anførsler: Søkers fullmektig anfører at den direkte årsaken til fristoversittelsen skyldes en høyst utilsiktet menneskelig glipp, begått av en både fagdyktig og betrodd, underordnet ansatt hos patenthaveren. Den ansatte har i over 20 år utført de samme oppgaver som han utførte i den perioden da årsavgiftsproblemet oppstod, uten at det har vært fremført noen klage eller innvending mot det arbeidet han har utført. Arbeidsoppgavene er angitt i vedfølgende erklæring. En viktig del av arbeidet er å følge intern rutine for å passe på at utbetalinger ikke gjøres uten at det foreligger korrekt og attestert faktura. Som ansvarlig for mottak og behandling av all korrespondanse til patenthaveren som angår betalinger, mottok den ansatte , per telefaks, brev fra Zacco Norway om at årsavgift for det angjeldende patentet ikke var betalt ved forfall. Den ansatte iverksatte straks betalingstiltak ut fra sin oppfatning av at det hastet med betaling av årsavgiften. Beløpet kr. 1650,- ble lagt til et annet beløp som angikk en annen faktura fra Zacco Norway, for samtidig og øyeblikkelig innbetaling til Zacco Norway's bankkonto. Fakturareferansen "325145" som var oppgitt i patenthavers spesifisering av betaling til Zacco Norway's bankkonto var ukjent for Zacco Norway. I en e-postutveksling mellom Zacco Norway og den ansatte, til dels via patenthavers fabrikksjef, ble dette opplyst.

9 Annen avd. sak nr Beløpet på kr. 1650,- ble så tilbakebetalt fra Zacco Norway. Det går frem at "325145" faktisk er det angjeldende patentets registreringsnummer, som ble tolket som fakturareferanse, for betaling av beløpet som var angitt i Patentstyrets påminnelsesskriv ble en nærmere redegjørelse for avgiftsbetalingen for patentet sendt per e-post fra Zacco Norway både til den ansatte hos patenthaver og til patenthavers "kundeservice"- adresse. Den ansatte kan imidlertid ikke erindre å ha sett meldingen på tidspunktet da den var sendt ham, men har funnet den i sin "innboks", etter at han fikk vite at patentet var bortfalt. CPA Global ltd. (CPA), som etter avtale med patenthaver skal overvåke årsavgifter, sendte ut varsler og Disse ble kort tid etter mottatt hos patenthaver og tatt hånd om av den ansatte. Varslene var påført et kostnadsestimat, men var ikke ledsaget av noen faktura med eksakt betalingsbeløp. Med utgangspunkt i både egen rutine, tidligere erfaring fra mislykket forsøk på årsavgiftsbetaling uten faktura, og i den tro at CPA's tjeneste var å besørge avgiftsbetalingen, la den ansatte varslene fra CPA rutinemessig sammen med andre bestillingskvitteringen i påvente av faktura. Skriv fra Patentstyret til Zacco Norway datert , vedrørende patentets bortfall, ble videresendt patenthaver Skrivet var utløsende for oppdagelsen av at årsavgiften faktisk ikke hadde blitt innbetalt rettidig til Patentstyret. Av det hendelsesforløp som er blitt klarlagt er det tydelig at patenthaver alltid har hatt til hensikt å opprettholde patentet. Dette er godt underbygget av den ekstraordinære innbetaling som i god tro ble gjort til Zacco Norway. Et annet vesentlig forhold som det er rimelig å legge betydelig vekt på er at patenthaver ikke har registrert mottak av det ordinære varsel fra CPA, som man tidligere alltid har fått i god tid før ordinær frist for årsavgiftsbetalingen. De senere involveringer fra både CPA og Zacco Norway i denne saken synes å ha skapt et inntrykk hos den ansatte hos patenthaver at betalingsproblemet ville bli løst av de sakkyndige, CPA og/eller Zacco Norway, og at patenthavers oppgave og ansvar ville være å betale faktura for både tjenesten og avgiftsbeløpet. Basert på de fakta som er fremlagt, er det fullmektigens syn liten tvil om at et uheldig sammenfall av misforståelse og kommunikasjonssvikt, kanskje også forglemmelse, hos en enkelt, underordnet og erfaren ansatt hos patenthaver, som er årsaken til fristoversittelsen. Patenthaver kan følgelig ikke lastes for det som i dette tilfellet har medført at patentet har bortfalt. Patentstyret uttaler: I en situasjon som denne, hvor søker var klar over at noe utenfor vanlig betalingsrutine har forekommet, må man være ekstra aktsom. Søker var klar over at innbetalingen som ble gjort til Zacco Norway ville bli tilbakebetalt, i og med at Zacco Norway forespurte betalingsinformasjon i sin e-post av Man var da samtidig klar over at ingen årsavgift var innbetalt til Patentstyret. Zacco Norway sendte e-post til søker. Innholdet i e-posten gav søker informasjon om hvordan årsavgiften kunne betales. E-posten ble imidlertid ikke lest av søker før etter at patentet var opphørt. Årsaken til at e-posten ikke ble lest skyldes ifølge søker at det var rett før ferietid, samt at den ansatte med ansvaret for betalingen hadde fått svært mange e-poster inn på dagene rundt E-posten ble da av en uforklarlig

10 Annen avd. sak nr grunn ikke lest. Ved å ha velfungerende e-post rutine ville søker lest e-post fra sin fullmektig og hatt mulighet til å sørge for betaling av korrekt beløp innen tilleggsfristen Søker var på dette tidspunktet, fra juli 2009, klar over at alt ikke hadde gått som det skulle i forbindelse med årsavgiften. Allikevel ble det ikke reagert da søker mottok "Urgent Final Renewal Notice" fra CPA den og Den ansatte hos søker hadde ingen tanker om at disse hadde noe med saken fra Zacco Norway og gjøre. I lovens forarbeider er det fremholdt at "spørsmålet om oppreisning skal gis, skal avgjøres etter en streng aktsomhetsnorm" (Ot. prp. nr. 32 ( ) s. 41). Patentstyret har i sin praksis tilpasset aktsomhetsnormen i overensstemmelse med praksis fra EPO. På bakgrunn av de hendelser som er skjedd i denne saken kan ikke Patentstyret se at søker har utvist den omhu som med rimelighet kan kreves i henhold til patentloven 72. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetlig vurdering kommet til at søker ikke har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves etter patentloven 72. Beslutning: Begjæring om at patentet gjenopprettes til tross for fristoversittelsen avslås." Patenthave begrunnede klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse innkom til Patentstyret den 20. desember 2010; innen klagefristens utløp. I klagen uttaler patenthaver: "Det vises til patenthaverens begjæring om at patent nr gjenopprettes til tross for fristoversittelse ved årsavgiftsbetaling, og til Patentstyret 1. avdelings avgjørelse av i samme sak. Avgjørelsen har gått patenthaveren imot da Patentstyrets 1. avdeling har besluttet ikke å ta patenthaverens begjæring til følge, og har slik avslått patenthaverens begjæring om oppreisning. Etter fullmakt fra patenthaveren klages herved avgjørelsen i Patentstyrets 1. avdeling til Patentstyrets 2. avdeling for behandling der, jfr. Patentloven 26 og 27. Klagen begrunnes i første rekke med at Patentstyret ikke har tatt behørig hensyn til, eller lagt riktig vekt på, patenthaverens anførsler, særlig at patenthaveren har utvist den omhu som med rimelighet kan kreves i henhold til Patentloven 72, og det som er blitt lagt frem for Patentstyret til å vise at så er tilfelle. Herunder vil patenthaveren også anføre at det som framgår av Patentstyret avgjørelse om at "Man var da samtidig klar over at ingen årsavgift var betalt til Patentstyret", savner rot i virkeligheten. Patenthaveren har alltid hatt til hensikt å opprettholde patentet, slik Patentstyret faktisk erkjenner i avgjørelsen, og ville selvfølgelig ordnet opp og betalt om man var klar over at ingen årsavgift var betalt til Patentstyret. Det faller urimelig å trekke

11 Annen avd. sak nr ny konklusjon om at patenthaveren på det kritiske tidspunktet var klar over at ingen årsavgift var betalt til Patentstyret. Videre, når det gjelder e-postbehandlingen hos patenthaver, som vanligvis er både uproblematisk og velfungerende, anses også den konklusjon som er trukket i avgjørelsen "Ved å ha velfungerende e-post rutine ville patenthaver lest e-post fra sin fullmektig og hatt mulighet til å sørge for betaling av korrekt beløp innen tilleggsfristen" å være alt for bastant og dessuten urimelig, og heller ikke i samsvar med hva patenthaveren selv har forklart. I dette tilfellet dreier det seg om et hendelig uhell, som representerer et unntak fra normal behandling, og som ikke skal kunne brukes mot patenthaveren, slik det er gjort i avgjørelsen. Patenthaver kan ikke se at Patentstyrets 1. avdeling har vurdert den vesentlige realitet at man IKKE mottok faktura fra CPA, hvilket er normalt i næringslivet for å betale for en tjeneste eller vare når levering har funnet sted. Igjen synes Patentstyrets 1. avdeling å velge å fatte sin avgjørelse i stor grad på grunnlag av spesielle forhold som kan anføres mot oppreisning. Det bør derimot legges minst like stor vekt på normale forhold i næringslivet som patenthaveren innretter seg etter i sitt daglige virke, og som hva angår betaling etter faktura bør tale sterkt til patenthavers fordel i denne saken. Eksempelvis er det ikke vanlig å betale for tjeneste ved utstedelse av bekreftelse på en utførelse av tjenesten, eller for den saks skyld ved mottak av følgeseddel i en vareleveranse, men når faktura foreligger, som da er rett bilag for tilsvarende føring i regnskap. Patenthaveren kan heller ikke se fra avgjørelsen at Patentstyrets 1. avdeling har foretatt en forsvarlig vurdering av den menneskelige faktor, representert i denne saken av en enkelt, underordnet og erfaren ansatt hos patenthaveren. I følge dennes erklæring synes menneskelig feil å ha vært en medvirkende årsak til den manglende innbetalingen, noe patenthaver ikke kan straffes for gjennom tap av rettigheter, og en vurdering hvor dette hensyntas, på behørig måte slik det kan tale til patenthavers fordel, etterlyses. Avgjørelsen fra Patentstyrets 1. avdeling er etter patenthavers syn forholdsvis kortfattet og summarisk hva angår de vurderinger som er lagt til grunn for avgjørelsen, hvilket vanskeliggjør analysen med hensyn til å kunne drøfte hva man skal forstå er korrekt oppfattet av det patenthaver har fremført i anledning den opprinnelige oppreisingsbegjæringen, og hvordan Patentstyrets 1. avdeling har tolket og brukt patenthavers opprinnelige anførsler og forklaringer for å komme frem til sin konklusjon. Analysen er således en pågående aktivitet, som løper i parallell med patenthavers bestrebelser nå etter å kunne skaffe ytterligere dokumentering som kan underbygge at patenthaver skal ha rett til oppreisning. Derfor vil patenthaver forbeholde seg retten til å kunne innlevere ytterligere begrunnelse eller dokumentasjon, eventuelt forklaringer og redegjørelser til underbyggelse av sin rett, og ber om at Patentstyrets 2. avdeling eventuelt fastsetter en frist for etterinnlevering av slikt materiale. Patenthaveren vil kunne møte til muntlig drøfting og forklaring i Patentstyrets 2. avdeling, om det kan anses tjenlig i anledning denne klagen. Klageavgift innbetales etter påkrav fra Patentstyret, og innen den frist Patentstyret fastsetter i betalingskravet. Vi ser frem til å motta en avgjørelse fra Patentstyrets 2. avdeling om at patentet opprettholdes."

12 Annen avd. sak nr Den 2. januar 2011 ble utstedt og sendt ut faktura til patenthaver for innbetaling av det lovbestemte gebyr (avgift) for behandling av klagen i Patentstyrets Annen avdeling, jf. patentlovens 27 og 75 og avgiftsforskriftens 50. Betalingsfrist var i fakturaen satt til 4. februar Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 21. januar 2011; innen fakturafristens utløp. Avgift for 6. avgiftsår er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 24. mars 2011; innen ordinært forfall den 31. mars Avgift for 7. avgiftsår er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 27. mars 2012; innen ordinært forfall den 2. april Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling. Annen avdeling anser saken tilstrekkelig opplyst gjennom dokumentene, og ser det ikke som nødvendig å avholde muntlig forhandling. Etter patentloven 72 kan en sak tas under behandling til tross for at en frist er oversittet, hvis det godtgjøres at patenthaveren og hans fullmektig har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Etter Annen avdelings praksis kan oppreisning normalt bare gis dersom det har foreligget tilfredsstillende rutiner og fristoversittelsen skyldes enkeltstående feil begått av underordnet personale, jf. Annen avd. kj av 23. april 2003 og Annen avd. kj av 12. oktober 2009 (PS ). Annen avdeling har forståelse for at det oppsto en ekstraordinær situasjon ved at patenthaver ikke mottok det vanlige varselet fra betalingsfullmektigen CPA innen ordinært forfall. I lys av omfanget av de feil som er begått i saken kan Annen avdeling likevel ikke se at oppreisning kan gis. For det første oppsto en misforståelse mellom patenthaver og fullmektig på grunn av en uklar instruks ved patenthaverens betalingsforsøk 23. juni Deretter ble e-posten fra fullmektigen 2. juli 2009 med informasjon om betaling av årsavgiften simpelthen ikke lest av patenthavers saksbehandler. I tillegg ble det begått ytterligere feil ved at varslene merket med "Urgent Final Renewal Notice" 27. august og 29. september 2009 fra CPA ikke ble fulgt opp av saksbehandler, men lagt til side i

13 Annen avd. sak nr påvente av faktura. Dette til tross for at man på begge disse varslene finner et avkrysningsfelt markert med "YES PAY" kombinert med oppfordring om å sende varselet tilbake til CPA snarest med instrukser - "please return to CPA immediately indicating your instructions". Dette burde for leseren indikere at varslene kan returneres til CPA med betalingsinstruks. Annen avdeling betviler ikke at patenthaver har hatt til hensikt å opprettholde patentet, men kan ut fra omfanget og karakteren av de menneskelige feil som er begått i saken ikke se at det er utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves for å oppnå dette. Etter dette blir Første avdelings avgjørelse å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Kaja Veel Midtbø (sign.) John Asland (sign.) Jørgen Smith (sign.)

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8156 Patentsøknad nr. 20042259 Inndato: 2004.06.01 Løpedag: 2002.11.01 Prioritet: 2001.11.01 (US330842) og 2002.03.19 (US365169) PCT-nummer: PCT/US2002/35080

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8060 Patent nr. 323168 Patentsøknad nr. 20053351 Inndag: 2005.07.11 Løpedag: 2005.07.11 Patenthaver: Knut Reinhardt Hovden, Storgata 13A, 3183 Horten (tidl.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7977 Patentsøknad nr. 2007 5535 PCT-nummer: PCT/SE06/00502 WIPO publ. nr. WO/06/118517 Søker: Alfa Laval Corporate AB, P. O. Box 73, 22100 Lund, Sverige Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7837 Patentsøknad nr. 2005 2858 PCT-nummer: PCT/EP03/12581 Søker: Almirall-Prodesfarma SA, Barcelona, Spania Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7882 Patentsøknad nr. 2003 1202 (utskilt fra søknad nr. 2000 0003) Søknadsdato: 2003.03.17 Løpedag: 2000.12.07 Stamsøknad nr. 2000 0003 Søknadsdato: 2000.01.03

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7937 Patentsøknad nr. 2000 4988 PCT-nummer: PCT/DK99/00203 WIPO publ. nr. WO99/51361 Søker: Ulmadan A/S, 8500 Silkeborg, Danmark (tidl. Ulmadan ApS, Odense)

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS Advokatfirmaet Grette DA Karl Rosén Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/2826-10.07.2015 Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet

Detaljer

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8025 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 044 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Brækhus, Arbins gate 7, 0253 Oslo Foretakets org. nr. 994 414 143 Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett.

PROTOKOLL. Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8192 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00119 Reg. nr. 251990 Søknads nr. 200903881 Registreringshaver: Kong Vinter AS, Skogvegen 21, 3560 Hemsedal (tidl. Slakk

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8073 Patentsøknad nr. 19985269 Stamsøknad for: 20045378 (2004.12.09) Søknadsdato: 1998.11.11 Prioritet: 1996.05.14 (DK 168/96), 1996.05.24 (DK 180/96), 1996.06.28

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/216 Innklaget virksomhet: Klager: Kollektivtransportproduksjon AS, Kaasbøl AS Saksnummer: 2008/216 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har den 4. juni 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har den 4. juni 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har den 4. juni 2014 truffet vedtak i Sak nr: 80/13 (arkivnr: 201300669-25) Saken gjelder: Klage fra A på tidligere dommerfullmektig B, tingrettsdommer

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7684 Varemerkereg. nr. 216 973 Varemerkesøknad nr. 2002 00938 Søker / Innehaver: Hans Jørgen Lysglimt, Fredrikstad Innsiger: Økonomisk Rapport AS, Oslo Fullmektig:

Detaljer

Dokument nr. 4:1 (2005-2006)

Dokument nr. 4:1 (2005-2006) Dokument nr. 4:1 (2005-2006) Særskilt melding fra STORTINGETS OMBUDSMANN Politiets og påtalemyndighetens behandling av to anmeldelser Avgitt til Stortinget 21. desember 2005 Til Stortinget Ombudsmannens

Detaljer

PROTOKOLL. "45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8024 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 050 Begjæringen gjelder: Akers Bil AS, Refstad Allé 1, 0586 Oslo Foretakets org. nr. 982 631 352 Begjæring inngitt av:

Detaljer

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet.

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet. Sandefjord, 19. mai 2015: Vedtak i sak 244-2014. Klager: NN. Innklaget: Inkassotjenester AS, Postboks 254 Lilleaker, 0216 Oslo. Saken gjelder: Om kravet er korrekt inkassovarslet, om adgangen til å beregne

Detaljer

VEDTAK OM TILBAKEKALL AV BEVILLING FOR Å INNDRIVE FORFALTE PENGEKRAV PÅ VEGNE AV ANDRE

VEDTAK OM TILBAKEKALL AV BEVILLING FOR Å INNDRIVE FORFALTE PENGEKRAV PÅ VEGNE AV ANDRE Intrum Justitia AS v/styret Postboks 6354 Etterstad 0604 OSLO Stein Tore Næprud Dir. tlf.: 22 93 98 07 Vår referanse: 07/7944 Saksbehandler: Deres referanse: Arkivkode: 641.1 Dato: 28.11.2007 VEDTAK OM

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/11 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/11 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Melby Auksjon DA Minnesund Industrifelt 39 2092 MINNESUND Deres referanse Vår referanse Dato 2010/166 27.05.2011 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det

Detaljer

LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. INNHOLD

LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. INNHOLD Page 1 of 20 LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. DATO: LOV-1961-03-03-4 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT: SIST-ENDRET: LOV-2005-06-17-90 fra 2008-01-01 ENDRER: SYS-KODE:

Detaljer

^A,A.viN'1.') Vi 0608 OSLO MED BUD TILSYN - JOHN BAUER OSLO AS. Utdanninsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen Kolstadgata 1

^A,A.viN'1.') Vi 0608 OSLO MED BUD TILSYN - JOHN BAUER OSLO AS. Utdanninsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen Kolstadgata 1 ^A,A.viN'1.') Vi 9 Utdanninsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen Kolstadgata 1 0608 OSLO MED BUD DERES REF, VAR t2ef. ANSVARttCi ADVOKAT 846512J1 KJELL TORKILDSEN DATO OSLO, 3. APRIL 2008 TILSYN - JOHN BAUER

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: 26.05.2008 Saksnr.: Dommere: 07-121782ASI-BORG/03 Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Jørgen F. Brunsvig Fredrik Charlo Borchsenius Ola R. Melheim

Detaljer

ABCD. Vurdering av. Haugesund kommunes. beslutningsprosesser og vedtak i. Terrasaken

ABCD. Vurdering av. Haugesund kommunes. beslutningsprosesser og vedtak i. Terrasaken ABCD Vurdering av Haugesund kommunes beslutningsprosesser og vedtak i Terrasaken Forord KPMG har etter oppdrag fra kontrollutvalget i Haugesund kommune gjennomført en vurdering av kommunens behandlingsprosesser

Detaljer

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 6. mars 2012. Saksnr.: 30/2011. Lnr.: 4/2012

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 6. mars 2012. Saksnr.: 30/2011. Lnr.: 4/2012 ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 6. mars 2012 Saksnr.: 30/2011 Lnr.: 4/2012 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7924 Patent nr. 321981 Patentsøknad nr. 20043057 Patenthaver: Forsalg Invest AS, Klostergata 33, 3732 Skien Fullmektig: Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum,

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/10 Klager: A A/S v/advokatfirma B Innklaget: DnB Markets Postboks

Detaljer