PROTOKOLL. Søknaden om patent ble innlevert den 22. mars 2006, som også er søknadens løpedag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Søknaden om patent ble innlevert den 22. mars 2006, som også er søknadens løpedag."

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Patent nr Patentsøknad nr Inndag: Løpedag: Oppfinnere: Jon Snesrud, Rasta, Jens Andersen, Drammen, og Kaj Larsson, Grebbestad, Sverige Patenthaver: Hunton Fiber AS, Serviceboks 71, 2815 Gjøvik Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012 Foreliggende sak gjelder en klage etter patentlovens 75, jf. 72, over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 19. oktober 2010, hvorved innkommet begjæring om oppreisning ble avslått. Gjenpart av avgjørelsesprotokollen ble oversendt patenthavers fullmektig samme dag. Begjæringen gjaldt patenthavers oversittelse av siste frist for å innbetale avgift for det 4. avgiftsår, med det lovbestemte forsinkelsestillegg, jf. patentlovens 40 og 41 og avgiftforskriftens 30 første og tredje ledd. Søknaden om patent ble innlevert den 22. mars 2006, som også er søknadens løpedag. Den 14. januar 2008 er utsendt brev til søker med varsel om at avgift for avgiftsår forfaller til betaling den 31. mars I brevet er samtidig informert om fremtidige forfallsdatoer for årsavgiftene for 4. til og med 20. avgiftsår. Patent ble besluttet meddelt den 11. februar Se kunngjøring i Norsk Patenttidende nr. 07/2008, side 39. I henhold til patentlovens 27 tredje ledd kan en avgjørelse, der Patentstyrets Annen avdeling avslår en begjæring om at en sak tas under behandling til tross for fristoversittelse (krav om oppreisning), ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller patenthaveren.

2 Annen avd. sak nr Avgift for avgiftsår er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 12. mars 2008; innen ordinært forfall den 31. mars Avgift for 4. avgiftsår var ikke registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto ved ordinært forfall den 31. mars Ved Patentstyrets brev datert 6. mai 2009 er patenthavers fullmektig blitt orientert om at patentet ikke er fornyet innen ordinært forfall den 31. mars 2009, men at det inntil 6 måneder etter forfall er mulig å fornye patentet, mot at det innbetales et tillegg til årsavgiften på 20 %. Avgift for 4. avgiftsår var ikke registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto ved respittfristens utløp den 30. september 2009; hverken med eller uten det lovbestemte forsinkelsestillegget. Ved Patentstyrets brev (avgjørelse) datert 15. oktober 2009 er søkers fullmektig formelt blitt orientert om at patentet anses bortfalt i medhold av patentlovens 51 med virkning fra 31. mars 2009, med bakgrunn i manglende innbetaling av avgift for 4. avgiftsår, inkludert forsinkelsestillegget, innen respittfristens utløp den 30. september I nevnte brev ble patenthaver samtidig orientert om muligheten for å inngi begjæring om oppreisning for oversittelse av betalingsfristen i medhold av bestemmelsen i patentlovens 72, samt om muligheten for å bringe beslutningen om å anse patentet som bortfalt inn for Patentstyrets Annen avdeling, jf. bestemmelsene i Patentlovens 26 og 27. Fra Patentstyrets brev (avgjørelse) av 15. oktober 2009 hitsettes: "Patent nr er bortfalt etter patentloven 51 1 Fristen til å betale årsavgiften med 20 % forhøyelse, se avgiftsforskriften 23 tredje ledd, utløp Patentet er derfor i samsvar med patentloven 51 bortfalt med virkning fra Bortfall vil kunngjøres i Norsk patenttidende. Norsk patenttidende publiseres ukentlig på vår hjemmeside

3 Annen avd. sak nr Om adgang til å begjære at patentet skal opprettholdes til tross for fristoversittelsen, se patentloven 72 første og annet ledd. Har du spørsmål om oppreisning ta kontakt med Patentjuridisk seksjon tlf [ Fotnote 1: Avgjørelsen kan skriftlig påklages til Patentstyrets 2. avdeling. Fastsatt klageavgift er kr. 2600,-. En klage må være innkommet til Patentstyret innen 2 måneder etter den dato avgjørelsen ble sendt fra Patentstyret. Klageavgift vil bli fakturert. Se patentloven 26 og 27, avgiftsforskriften 50. Patentloven og avgiftsforskriften finnes på Patentstyrets hjemmeside, ]" Informasjon om at patentet er bortfalt grunnet manglende innbetaling av årsavgift, jf. patentlovens 40 første ledd og 51, ble kunngjort i Norsk Patenttidende nr. 44/2009, side 33, med publiseringsdato mandag den 26. oktober 2009, jf. patentlovens 55 og patentforskriftens 57 nr. 6. Patenthavers begrunnede begjæring om oppreisning for oversittelse av betalingsfristen innkom til Patentstyret den 1. desember I begjæringen uttaler patenthavers fullmektig: "Det begjæres herved oppreisning iflg. Patentlovens 72 for oversittelse av frist for innbetaling av 4. årsavgift med ordinær forfallsdato 31. mars, 2009 ( ) og med respittfrist 30. oktober 2009 ( ) for betaling av årsavgiften med 20 % tilleggsavgift. Oppreisningsgebyr, kr bes fakturert. 4. årsavgift med 20 % tillegg, kr innbetales separat samtidig med denne oppreisningsbegjæring. Patenthaveren, representert ved Zacco Norway AS ble første gang oppmerksom på fristoversittelsen som følge av brev av 15. oktober 2009 ( ) fra Patentstyret. Begjæringen om oppreisning er således hermed innsendt innen den av Patentloven fastsatte frist. Som nærmere begrunnelse for oppreisningsbegjæringen skal anføres følgende, med henvisning til den vedfølgende erklæring og erklæringens vedlegg: Den direkte årsak til svikten skyldes en høyst utilsiktet menneskelig glipp, begått av en både fagdyktig og betrodd, underordnet ansatt, hos patenthaveren Hunton Fiber AS. Som ansatt hos patenthaveren siden 1984, har denne ansatte, Nils-Arne Lie, både etter eget utsagn og med støtteutsagn fra sin arbeidsgiver, i over 20 år utført de samme oppgaver som han utførte i den periode da årsavgiftsbetalingsproblemet oppstod, uten at det har vært fremført noen klage eller innvending mot det arbeidet han har utført. Hans arbeidsoppgaver er angitt i den vedfølgende erklæringen. En viktig del av hans arbeid er å følge intern rutine for å passe på at utbetalinger ikke gjøres uten at det forligger korrekt og attestert

4 Annen avd. sak nr faktura. Nils-Arne Lie innehar fortsatt samme stilling hos patenthaveren, med samme oppgaver og ansvarsområder. I det følgende oppsummeres det hendelsesforløp som vi i samarbeid med patenthaveren har kunnet rekonstruere. Ytterligere detaljer fremgår av erklæringen fra Nils-Arne Lie. Som ansvarlig for mottak og behandling av all korrespondanse til patenthaveren som angår betalinger, mottok Nils-Arne Lie 17. juni, 2009 pr. telefax brev fra Zacco Norway som første indikasjon på at årsavgift for det angjeldende patentet ikke var betalt ved forfall. Brevet fra Zacco Norway var ledsaget av påminnelsesskriv fra Patentstyret, datert 6. mai, Da forskjellige patenthavere kan benytte forskjellige fremgangsmåter for årsavgiftsbetaling, som kan være ukjente for Zacco Norway, er påminnelsesbrevet nøytralt med hensyn til hvordan avgiftsbetalingen skal gjøres i praksis. Nils-Arne Lie iverksatte straks betalingstiltak ut fra sin oppfatning av at det hastet med betaling av årsavgiften, ved at beløpet kr ble lagt til et annet beløp som angikk en annen faktura fra Zacco Norway, for samtidig og øyeblikkelig innbetaling til Zacco Norway's bankkonto. Fakturareferansen "325145" som var oppgitt i patenthavers spesifisering av betaling til Zacco Norway's bankkonto var ukjent for Zacco Norway, og i en utveksling mellom Zacco Norway og Lie, til dels via fabrikksjef Jens Andersen, ble dette opplyst, kr.1650 ble så tilbakebetalt fra Zacco Norway. Man vil se at "325145" faktisk er det angjeldende patentets registreringsnummer, som ble tolket som fakturareferanse, for betaling av et beløp som var angitt i Patentstyrets påminnelsesskriv. 2. juli 2009 ble en nærmere redegjørelse for avgiftsbetalingen for det angjeldende patentet sendt pr. fra Zacco Norway til Nils-Arne Lie, både direkte og vi Hunton Fibers "kundeservice"-adresse. Lie kan imidlertid ikke erindre å ha sett meldingen på tidspunktet da den var sendt ham, men har funnet den i sin "innboks", etter at han fikk vite at patentet var bortfalt. CPA Global ltd. (CPA) som etter avtale med patenthaver skal overvåke årsavgifter, sendte ut varsler 27. august og 29. september, 2009, som kort tid etter ble mottatt av Lie. Varslene var påført et kostnadsestimat, men var ikke ledsaget av noen faktura med eksakt betalingsbeløp. Med utgangspunkt i både egen rutine, tidligere erfaring fra mislykket forsøk på årsavgiftsbetaling uten faktura og den tro at CPA's tjeneste var å besørge avgiftsbetalingen, la Lie varslene fra CPA rutinemessig sammen med andre bestillingskvitteringer i påvente av faktura. Skriv fra Patentstyret til Zacco Norway datert 15. oktober, 2009 som opplyste om patentets bortfall som følge av manglende årsavgiftsbetaling ved respittfristens utløp 30. september, 2009, ble videresendt 3. november, 2009 fra Zacco Norway til Hunton Fiber. Skrivet var utløsende for oppdagelsen av at årsavgiften faktisk ikke hadde blitt innbetalt rettidig til Patentstyret. Av det hendelsesforløp som har blitt klarlagt ved rekonstruksjon, og av den erklæring som er avgitt av Nils-Arne Lie, er det tydelig at patenthaveren alltid har hatt til hensikt å opprettholde sitt norske patent nr gjennom betaling av årsavgift for patent som bestemt i lov og forskrift. Dette er godt underbygget av den dokumenterte, ekstraordinære innbetaling som i god tro ble gjort til Zacco Norway av det Lie mente var det riktige beløpet.

5 Annen avd. sak nr Et annet vesentlig forhold som vi mener det er rimelig å tillegge betydelig vekt, er at Hunton Fiber ikke har registrert mottak av det ordinære varsel fra CPA som man tidligere alltid har fått i god tid før ordinær frist for årsavgiftsbetalingen. Dette førte naturlig til at det ikke forelå grunnlag for å følge den velfungerende prosedyre man var kjent med fra tidligere årsavgiftsbetalinger, da patentene var blitt opprettholdt fordi faktura alltid var kommet og var blitt betalt rettidig. De senere involveringer fra både CPA og Zacco Norway i denne saken synes å ha skapt et inntrykk hos Lie av at betalingsproblemet ville bli løst av de sakkyndige, CPA og/eller Zacco Norway, og at Hunton Fibers oppgave og ansvar ville være å betale faktura for både tjenesten og avgiftsbeløpet. Basert på de fakta som er fremlagt, den beskrivelse av hendelsesforløpet som er rekonstruert, og den erklæring som er avgitt av Nils-Arne Lie, er det etter vårt syn liten tvil om at et uheldig sammenfall av misforståelse og kommunikasjonssvikt, kanskje også forglemmelse, hos en enkelt, underordnet og erfaren person i betrodd tjeneste hos patenthaveren Hunton Fiber, er den reelle årsak til at årsavgiften ikke ble betalt forskriftsmessig. Misforståelsen synes særlig å ligge i en misoppfatning av CPA's og Zacco Norway's roller og ansvar, basert på tidligere erfaring med velfungerende prosess for nøyaktig samme formål. Den første misoppfatning av CPA's eller Zacco Norway's roller og ansvar var tydelig utløst av tilbakemeldingen Lie fikk etter sitt betalingsforsøk, om at betalingen ikke kunne mottas fordi det ikke var blitt utsendt faktura, som styrket hans tro på at han ikke selv kunne foreta noen betaling knyttet til årsavgiften før en faktura var utsendt. I kjølvannet av denne misoppfatning fulgte at Lie oppfattet de to etterfølgende varsler fra CPA som to likelydende bestilhngskvitteringer, som i følge normal kvitteringsbehandling hos Hunton Fiber ble lagt på vent for behandling senere når faktura ankommer. Kommunikasjonssvikten oppsto da Lie av ukjent grunn enten ikke leste, eller kun delvis leste den mer omfattende redegjørelse som ble Zacco Norway sendte ham pr . Basert på Lies erklæring, og den innledende del av en han mottok sammen et stort antall andre er i en hektisk periode straks før ferien, er det rimelig å anta at hvis Lie faktisk leste en kan han, fra den del av teksten som med henvisning til CPA lyder "Dette firmaet ordner alt vedrørende avgiftshåndteringen", ha følt seg trygg på at alt med avgiften ville bli ordnet av CPA, og at en deretter kom "ut av syn". Skal det anføres forglemmelse som medvirkende årsak, må forglemmelsen ha vært, etter det hendelsesforløp som er rekonstruert og den erklæring Lie har avgitt, at Lie etter å ha mottatt brevet fra Zacco Norway datert 17. juni, 2009 ikke husket å følge opp med å undersøke om avgiften faktisk hadde blitt betalt i god tid før datoen " " som var angitt i brevet. Vi mener at det også må tillegges vekt at Hunton Fiber er en forholdsvis liten bedrift som klarer å operere med tilfredsstillende resultater i hard konkurranse med større, globale aktører, som også utnytter immaterielle rettigheter for å befeste og styrke sin stilling. En forutsetning for overlevelse i den harde konkurransen er en meget effektiv drift, kombinert med nøye og systematisk kontroll med kostnadene. Slik skiller patenthaverens administrasjon seg ikke vesentlig fra konkurrentenes, og patenthaveren må sies å ha tilordnet de ressurser som det med rimelighet kan kreves for vedlikeholdet av sine immaterielle rettigheter. At Hunton Fibers ressurstilordning, øvrige driftsopplegg og inngåtte avtaler med sine leverandører under normale omstendigheter er godt i stand til å ivareta avgiftsbetalinger på tilfredsstillende måte kan enkelt dokumenteres gjennom en rekke tidligere, hovedsakelig problemfrie avgiftsinnbetalinger gjort til Patentstyret så vel

6 Annen avd. sak nr som til andre lands patent- og varemerkemyndigheter. Med andre ord, patenthaveren Hunton Fiber kan ikke lastes for det som i dette tilfellet har medført at patentet har bortfalt. Det anmodes om at oppreisning gis, og at eventuell tvil i denne forbindelse må bli i favør av patenthaveren." Fra den vedlagte erklæringen fra Nils-Arne Lie av 9. november 2009 hitsettes: "Erklæring vedrørende ubetalt årsavgift for norsk patent nr Hunton Fiber er en liten organisasjon hvor undertegnede er ansvarlig for den løpende regnskapsføringen. Jeg har utdannelse som bedriftsøkonom fra BI, og har arbeidet med regnskapene for Hunton Fiber siden Det er normalt jeg som tar hånd om den innkommende post, det vil i praksis si inngående fakturaer og tidsskrifter/reklame, alle leverandørfakturaer blir normalt registrert i regnskapet samme dag som de kommer. Videre blir alle betalinger enten det er ut eller inn tatt hånd om av meg og det går derfor ikke ut penger fra oss uten at jeg har vært inne i bildet. Vår likviditet har de siste årene vært svært god og alle leverandørfakturaer blir normalt betalt senest på forfall. Hvis det en sjelden gang kommer en betalingspåminnelse, som kan skje hvis vi ikke har mottatt den første regningen, blir det bedt om fakturakopi fra leverandøren og denne blir da bokført på vanlig måte når den kommer inn. Dette vil i praksis si at det må foreligge en godkjent faktura for at det skal kunne lagges en utbetaling. Når det gjelder årsavgift for patenter, så kommer det jo normalt en Renewal Notice fra CPA som blir bekreftet på faks om at vi skal betale. Vi har derpå mottatt faktura på årsavgiften, denne blir da bokført og betalt etter vanlige rutiner. Dette har gått problemfritt ved alle andre avgiftsbetalinger enn denne, og vi har ikke hatt grunn til å sette spørsmålstegn ved rutinene våre. Så til forholdene rundt årsavgiftsbetalingen som ikke ble gjort som den skulle. Den 17/6 09 fikk vi tilsendt et brev fra Zacco Norway om manglende betaling av årsavgift for patent og vedlagt var det et skriv fra Patentstyret til Zacco datert 6/5-09 (vedl. 1+2) Det var imidlertid tydelig at dette hastet med å gjøre betalingen, så det ble gjort unntak fra vanlig betalingsrutine i samråd med fabrikksjef Jens Andersen og vi lager en betaling til Zacco Norway på kr ,- som merkes årsavgift som vi betaler 23/6. Kr 1.650,- kom vi frem til ved å benytte beløpet som står som avgiftsår på brevet fra Patentstyret av 6/5 09, da vi mente at det var tre år siden vi søkte om patent, (vedl. 2). Den 24/6 får vi en mail fra Zacco Norway, som ikke kan forstå hva vi har betalt, og de ber oss oversende vårt bankkontonr. så de kan returnere kr til oss. Jeg etterkommer dette,(vedl. 3+4) men skanner samtidig brevet fra Zacco Norway av 17/6 og fra Patentstyret 6/5 (identisk m/vedl. 1+2) for å underbygge vår betaling. Den 2/7 kom det ny mail fra Zacco Norway som bekreftet at beløpet var blitt returnert til vår bankkonto, (vedl. 5). I denne mailen blir det samtidig forklart at avgiften var et annet

7 Annen avd. sak nr beløp (kr. 3100,-) enn det vi tidligere hadde innbetalt til Zacco Norway, og at avgiften kunne betales innen 30/9-09 til CPA. Dette er rett før ferietid og det er en hektisk tid samtidig som jeg får svært mange mailer inn på dagene rundt 2/7. Så av en eller annen uforklarlig grunn ble ikke mailen fra Zacco Norway den 2/7 lest. Den 31/8 kommer det en Urgent Final Renewal Notice fra CPA (vedl. 6), og jeg har ingen tanker om at dette har noe med saken fra Zacco Norway av 17/6 å gjøre. Den 3/10 kommer det en ny Urgent Final Renewal Notice fra CPA (vedl. 7) og jeg antar at samme prosedyren som 31/8 blir gjort. Det var først da vi 5/11 09 fikk brev fra Zacco Norway om at patentet var blitt henlagt at jeg ble klar over at innbetaling av årsavgiften fremdeles manglet, (vedl. 8+9). Det var altså ikke før 5/11 etter at Zacco Norway gjorde meg oppmerksom på at de hadde sendt mail til meg 2/7, at jeg leste mailen fra Zacco Norway som var kommet i min innboks 2/7. Ved leting i mailboksen finner jeg da denne som ulest og det skal jo selvfølgelig ikke forekomme, men en sjelden gang skjer det jo glipper. Jeg ringte øyeblikkelig til Zacco Norway og ba om assistanse til å få gjenopplivet patentet, for patentet er viktig for Hunton Fiber og det har aldri vært aktuelt å gi opp dette patentet. Det ville jo også vært en svært dårlig butikk å først bruke kr for å få patentet, så deretter la være å betale årsavgiften på kr Etter at problemet kom opp 5/11, har jeg også funnet de to varslene fra CPA som kom i august og oktober. De var lagt sammen med andre bestillingskvitteringer, antakelig i påvente av en faktura, som er nødvendig for å gjøre betalingen. Som fullmektig for Hunton Fiber i patentetarbeidet har Zacco Norway nå fått i oppdrag å sørge for at det på riktig måte blir søkt om patentgjenoppliving. Jeg har gått igjennom alle papirer vi har, men kan ikke se at vi denne gangen har mottatt et tidligere varsel fra CPA lik de som har kommet i årene før. Jeg kan ikke gi noen klar forklaring på hvorfor dette gikk galt. Dette er oppgave jeg har gjort flere ganger tidligere, uten problemer. Jeg må ha misforstått situasjonen denne gangen, og uheldigvis har jeg antakelig ikke vært tilstrekkelig oppmerksom på forholdet til at jeg husket på å følge opp det opp videre. Dette kan jeg bare beklage, men jeg vil forsikre om at jeg vil være spesielt oppmerksom på dette heretter og sørge for at patentavgifter alltid blir betalt til riktig tid." Avgift for 4. avgiftsår, inkludert det lovbestemte forsinkelsestillegg, er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 2. desember Faktura for innbetaling av det lovbestemte gebyr (avgift) for behandling av begjæringen om oppreisning, jf. patentlovens 72 og avgiftsforskriftens 21, ble utstedt av Patentstyret og sendt til patenthaver den 8. desember Betalingsfristen var i fakturaen satt til 11. januar 2010.

8 Annen avd. sak nr Oppreisningsgebyret er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 14. desember 2009; innen utløpet av fristen i den av Patentstyret utstedte og utsendte faktura. Patenthavers fullmektig har i oppreisningsbegjæringen av 1. desember 2009 opplyst at han ble oppmerksom på fristoversittelsen ved mottak av Patentstyrets brev av 15. oktober Patentstyrets Første avdeling har lagt denne opplysning fra patenthaver til grunn ved sin behandling og avgjørelse av oppreisningsbegjæringen, slik at begjæringen ble ansett innlevert innen utløpet av fristene oppstilt i patentlovens 72. Avgift for 5. avgiftsår er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 26. mars 2010; innen ordinært forfall den 31. mars Fra Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 19. oktober 2010, hvorved kravet om oppreisning ble avslått, hitsettes: "Vurderinger: Spørsmålet i saken er hvorvidt søker har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves, jf. patentloven 72. Søkers fullmektigs anførsler: Søkers fullmektig anfører at den direkte årsaken til fristoversittelsen skyldes en høyst utilsiktet menneskelig glipp, begått av en både fagdyktig og betrodd, underordnet ansatt hos patenthaveren. Den ansatte har i over 20 år utført de samme oppgaver som han utførte i den perioden da årsavgiftsproblemet oppstod, uten at det har vært fremført noen klage eller innvending mot det arbeidet han har utført. Arbeidsoppgavene er angitt i vedfølgende erklæring. En viktig del av arbeidet er å følge intern rutine for å passe på at utbetalinger ikke gjøres uten at det foreligger korrekt og attestert faktura. Som ansvarlig for mottak og behandling av all korrespondanse til patenthaveren som angår betalinger, mottok den ansatte , per telefaks, brev fra Zacco Norway om at årsavgift for det angjeldende patentet ikke var betalt ved forfall. Den ansatte iverksatte straks betalingstiltak ut fra sin oppfatning av at det hastet med betaling av årsavgiften. Beløpet kr. 1650,- ble lagt til et annet beløp som angikk en annen faktura fra Zacco Norway, for samtidig og øyeblikkelig innbetaling til Zacco Norway's bankkonto. Fakturareferansen "325145" som var oppgitt i patenthavers spesifisering av betaling til Zacco Norway's bankkonto var ukjent for Zacco Norway. I en e-postutveksling mellom Zacco Norway og den ansatte, til dels via patenthavers fabrikksjef, ble dette opplyst.

9 Annen avd. sak nr Beløpet på kr. 1650,- ble så tilbakebetalt fra Zacco Norway. Det går frem at "325145" faktisk er det angjeldende patentets registreringsnummer, som ble tolket som fakturareferanse, for betaling av beløpet som var angitt i Patentstyrets påminnelsesskriv ble en nærmere redegjørelse for avgiftsbetalingen for patentet sendt per e-post fra Zacco Norway både til den ansatte hos patenthaver og til patenthavers "kundeservice"- adresse. Den ansatte kan imidlertid ikke erindre å ha sett meldingen på tidspunktet da den var sendt ham, men har funnet den i sin "innboks", etter at han fikk vite at patentet var bortfalt. CPA Global ltd. (CPA), som etter avtale med patenthaver skal overvåke årsavgifter, sendte ut varsler og Disse ble kort tid etter mottatt hos patenthaver og tatt hånd om av den ansatte. Varslene var påført et kostnadsestimat, men var ikke ledsaget av noen faktura med eksakt betalingsbeløp. Med utgangspunkt i både egen rutine, tidligere erfaring fra mislykket forsøk på årsavgiftsbetaling uten faktura, og i den tro at CPA's tjeneste var å besørge avgiftsbetalingen, la den ansatte varslene fra CPA rutinemessig sammen med andre bestillingskvitteringen i påvente av faktura. Skriv fra Patentstyret til Zacco Norway datert , vedrørende patentets bortfall, ble videresendt patenthaver Skrivet var utløsende for oppdagelsen av at årsavgiften faktisk ikke hadde blitt innbetalt rettidig til Patentstyret. Av det hendelsesforløp som er blitt klarlagt er det tydelig at patenthaver alltid har hatt til hensikt å opprettholde patentet. Dette er godt underbygget av den ekstraordinære innbetaling som i god tro ble gjort til Zacco Norway. Et annet vesentlig forhold som det er rimelig å legge betydelig vekt på er at patenthaver ikke har registrert mottak av det ordinære varsel fra CPA, som man tidligere alltid har fått i god tid før ordinær frist for årsavgiftsbetalingen. De senere involveringer fra både CPA og Zacco Norway i denne saken synes å ha skapt et inntrykk hos den ansatte hos patenthaver at betalingsproblemet ville bli løst av de sakkyndige, CPA og/eller Zacco Norway, og at patenthavers oppgave og ansvar ville være å betale faktura for både tjenesten og avgiftsbeløpet. Basert på de fakta som er fremlagt, er det fullmektigens syn liten tvil om at et uheldig sammenfall av misforståelse og kommunikasjonssvikt, kanskje også forglemmelse, hos en enkelt, underordnet og erfaren ansatt hos patenthaver, som er årsaken til fristoversittelsen. Patenthaver kan følgelig ikke lastes for det som i dette tilfellet har medført at patentet har bortfalt. Patentstyret uttaler: I en situasjon som denne, hvor søker var klar over at noe utenfor vanlig betalingsrutine har forekommet, må man være ekstra aktsom. Søker var klar over at innbetalingen som ble gjort til Zacco Norway ville bli tilbakebetalt, i og med at Zacco Norway forespurte betalingsinformasjon i sin e-post av Man var da samtidig klar over at ingen årsavgift var innbetalt til Patentstyret. Zacco Norway sendte e-post til søker. Innholdet i e-posten gav søker informasjon om hvordan årsavgiften kunne betales. E-posten ble imidlertid ikke lest av søker før etter at patentet var opphørt. Årsaken til at e-posten ikke ble lest skyldes ifølge søker at det var rett før ferietid, samt at den ansatte med ansvaret for betalingen hadde fått svært mange e-poster inn på dagene rundt E-posten ble da av en uforklarlig

10 Annen avd. sak nr grunn ikke lest. Ved å ha velfungerende e-post rutine ville søker lest e-post fra sin fullmektig og hatt mulighet til å sørge for betaling av korrekt beløp innen tilleggsfristen Søker var på dette tidspunktet, fra juli 2009, klar over at alt ikke hadde gått som det skulle i forbindelse med årsavgiften. Allikevel ble det ikke reagert da søker mottok "Urgent Final Renewal Notice" fra CPA den og Den ansatte hos søker hadde ingen tanker om at disse hadde noe med saken fra Zacco Norway og gjøre. I lovens forarbeider er det fremholdt at "spørsmålet om oppreisning skal gis, skal avgjøres etter en streng aktsomhetsnorm" (Ot. prp. nr. 32 ( ) s. 41). Patentstyret har i sin praksis tilpasset aktsomhetsnormen i overensstemmelse med praksis fra EPO. På bakgrunn av de hendelser som er skjedd i denne saken kan ikke Patentstyret se at søker har utvist den omhu som med rimelighet kan kreves i henhold til patentloven 72. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetlig vurdering kommet til at søker ikke har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves etter patentloven 72. Beslutning: Begjæring om at patentet gjenopprettes til tross for fristoversittelsen avslås." Patenthave begrunnede klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse innkom til Patentstyret den 20. desember 2010; innen klagefristens utløp. I klagen uttaler patenthaver: "Det vises til patenthaverens begjæring om at patent nr gjenopprettes til tross for fristoversittelse ved årsavgiftsbetaling, og til Patentstyret 1. avdelings avgjørelse av i samme sak. Avgjørelsen har gått patenthaveren imot da Patentstyrets 1. avdeling har besluttet ikke å ta patenthaverens begjæring til følge, og har slik avslått patenthaverens begjæring om oppreisning. Etter fullmakt fra patenthaveren klages herved avgjørelsen i Patentstyrets 1. avdeling til Patentstyrets 2. avdeling for behandling der, jfr. Patentloven 26 og 27. Klagen begrunnes i første rekke med at Patentstyret ikke har tatt behørig hensyn til, eller lagt riktig vekt på, patenthaverens anførsler, særlig at patenthaveren har utvist den omhu som med rimelighet kan kreves i henhold til Patentloven 72, og det som er blitt lagt frem for Patentstyret til å vise at så er tilfelle. Herunder vil patenthaveren også anføre at det som framgår av Patentstyret avgjørelse om at "Man var da samtidig klar over at ingen årsavgift var betalt til Patentstyret", savner rot i virkeligheten. Patenthaveren har alltid hatt til hensikt å opprettholde patentet, slik Patentstyret faktisk erkjenner i avgjørelsen, og ville selvfølgelig ordnet opp og betalt om man var klar over at ingen årsavgift var betalt til Patentstyret. Det faller urimelig å trekke

11 Annen avd. sak nr ny konklusjon om at patenthaveren på det kritiske tidspunktet var klar over at ingen årsavgift var betalt til Patentstyret. Videre, når det gjelder e-postbehandlingen hos patenthaver, som vanligvis er både uproblematisk og velfungerende, anses også den konklusjon som er trukket i avgjørelsen "Ved å ha velfungerende e-post rutine ville patenthaver lest e-post fra sin fullmektig og hatt mulighet til å sørge for betaling av korrekt beløp innen tilleggsfristen" å være alt for bastant og dessuten urimelig, og heller ikke i samsvar med hva patenthaveren selv har forklart. I dette tilfellet dreier det seg om et hendelig uhell, som representerer et unntak fra normal behandling, og som ikke skal kunne brukes mot patenthaveren, slik det er gjort i avgjørelsen. Patenthaver kan ikke se at Patentstyrets 1. avdeling har vurdert den vesentlige realitet at man IKKE mottok faktura fra CPA, hvilket er normalt i næringslivet for å betale for en tjeneste eller vare når levering har funnet sted. Igjen synes Patentstyrets 1. avdeling å velge å fatte sin avgjørelse i stor grad på grunnlag av spesielle forhold som kan anføres mot oppreisning. Det bør derimot legges minst like stor vekt på normale forhold i næringslivet som patenthaveren innretter seg etter i sitt daglige virke, og som hva angår betaling etter faktura bør tale sterkt til patenthavers fordel i denne saken. Eksempelvis er det ikke vanlig å betale for tjeneste ved utstedelse av bekreftelse på en utførelse av tjenesten, eller for den saks skyld ved mottak av følgeseddel i en vareleveranse, men når faktura foreligger, som da er rett bilag for tilsvarende føring i regnskap. Patenthaveren kan heller ikke se fra avgjørelsen at Patentstyrets 1. avdeling har foretatt en forsvarlig vurdering av den menneskelige faktor, representert i denne saken av en enkelt, underordnet og erfaren ansatt hos patenthaveren. I følge dennes erklæring synes menneskelig feil å ha vært en medvirkende årsak til den manglende innbetalingen, noe patenthaver ikke kan straffes for gjennom tap av rettigheter, og en vurdering hvor dette hensyntas, på behørig måte slik det kan tale til patenthavers fordel, etterlyses. Avgjørelsen fra Patentstyrets 1. avdeling er etter patenthavers syn forholdsvis kortfattet og summarisk hva angår de vurderinger som er lagt til grunn for avgjørelsen, hvilket vanskeliggjør analysen med hensyn til å kunne drøfte hva man skal forstå er korrekt oppfattet av det patenthaver har fremført i anledning den opprinnelige oppreisingsbegjæringen, og hvordan Patentstyrets 1. avdeling har tolket og brukt patenthavers opprinnelige anførsler og forklaringer for å komme frem til sin konklusjon. Analysen er således en pågående aktivitet, som løper i parallell med patenthavers bestrebelser nå etter å kunne skaffe ytterligere dokumentering som kan underbygge at patenthaver skal ha rett til oppreisning. Derfor vil patenthaver forbeholde seg retten til å kunne innlevere ytterligere begrunnelse eller dokumentasjon, eventuelt forklaringer og redegjørelser til underbyggelse av sin rett, og ber om at Patentstyrets 2. avdeling eventuelt fastsetter en frist for etterinnlevering av slikt materiale. Patenthaveren vil kunne møte til muntlig drøfting og forklaring i Patentstyrets 2. avdeling, om det kan anses tjenlig i anledning denne klagen. Klageavgift innbetales etter påkrav fra Patentstyret, og innen den frist Patentstyret fastsetter i betalingskravet. Vi ser frem til å motta en avgjørelse fra Patentstyrets 2. avdeling om at patentet opprettholdes."

12 Annen avd. sak nr Den 2. januar 2011 ble utstedt og sendt ut faktura til patenthaver for innbetaling av det lovbestemte gebyr (avgift) for behandling av klagen i Patentstyrets Annen avdeling, jf. patentlovens 27 og 75 og avgiftsforskriftens 50. Betalingsfrist var i fakturaen satt til 4. februar Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 21. januar 2011; innen fakturafristens utløp. Avgift for 6. avgiftsår er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 24. mars 2011; innen ordinært forfall den 31. mars Avgift for 7. avgiftsår er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 27. mars 2012; innen ordinært forfall den 2. april Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling. Annen avdeling anser saken tilstrekkelig opplyst gjennom dokumentene, og ser det ikke som nødvendig å avholde muntlig forhandling. Etter patentloven 72 kan en sak tas under behandling til tross for at en frist er oversittet, hvis det godtgjøres at patenthaveren og hans fullmektig har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Etter Annen avdelings praksis kan oppreisning normalt bare gis dersom det har foreligget tilfredsstillende rutiner og fristoversittelsen skyldes enkeltstående feil begått av underordnet personale, jf. Annen avd. kj av 23. april 2003 og Annen avd. kj av 12. oktober 2009 (PS ). Annen avdeling har forståelse for at det oppsto en ekstraordinær situasjon ved at patenthaver ikke mottok det vanlige varselet fra betalingsfullmektigen CPA innen ordinært forfall. I lys av omfanget av de feil som er begått i saken kan Annen avdeling likevel ikke se at oppreisning kan gis. For det første oppsto en misforståelse mellom patenthaver og fullmektig på grunn av en uklar instruks ved patenthaverens betalingsforsøk 23. juni Deretter ble e-posten fra fullmektigen 2. juli 2009 med informasjon om betaling av årsavgiften simpelthen ikke lest av patenthavers saksbehandler. I tillegg ble det begått ytterligere feil ved at varslene merket med "Urgent Final Renewal Notice" 27. august og 29. september 2009 fra CPA ikke ble fulgt opp av saksbehandler, men lagt til side i

13 Annen avd. sak nr påvente av faktura. Dette til tross for at man på begge disse varslene finner et avkrysningsfelt markert med "YES PAY" kombinert med oppfordring om å sende varselet tilbake til CPA snarest med instrukser - "please return to CPA immediately indicating your instructions". Dette burde for leseren indikere at varslene kan returneres til CPA med betalingsinstruks. Annen avdeling betviler ikke at patenthaver har hatt til hensikt å opprettholde patentet, men kan ut fra omfanget og karakteren av de menneskelige feil som er begått i saken ikke se at det er utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves for å oppnå dette. Etter dette blir Første avdelings avgjørelse å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Kaja Veel Midtbø (sign.) John Asland (sign.) Jørgen Smith (sign.)

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8060 Patent nr. 323168 Patentsøknad nr. 20053351 Inndag: 2005.07.11 Løpedag: 2005.07.11 Patenthaver: Knut Reinhardt Hovden, Storgata 13A, 3183 Horten (tidl.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009. Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009. Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7942 Patentsøknad nr. 2004 5669 Søker: Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal Annen avdelings avgjørelse av 14. desember

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7882 Patentsøknad nr. 2003 1202 (utskilt fra søknad nr. 2000 0003) Søknadsdato: 2003.03.17 Løpedag: 2000.12.07 Stamsøknad nr. 2000 0003 Søknadsdato: 2000.01.03

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7868 Patentsøknad nr. 2008 0837 WIPO publ.nr.: WO/07/009441 PCT-nummer: PCT/DE06/01232 Søker: Rena Sondermaschinen GmbH, Gütenbach, Tyskland Fullmektig: Protector

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005.

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7758 Patentsøknad nr. 1999 2369 PCT-nummer: PCT/US97/20430 Søker: Virogenetics Corp., Troy, New York, USA Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

2. avd. sak nr. 7782 2

2. avd. sak nr. 7782 2 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7782 Patentsøknad nr. 2005 0049 PCT-nummer: PCT/RU02/00515 Publ.-nummer: W03/104076 Søkere: Nikolai Vladimirovich Kulikov, Moskva, Russland, og Vyacheslav Vladimirovich

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Innehaver: Petroleum Technology Company AS, Stavanger Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 7. november 2007

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8067 Patentsøknad nr. 20092388 Inndag: 2009.06.23 Løpedag: 2007.05.25 Prioritet: 2006.04.26 (NO20062405) og 2006.05.26 (NO20062404) PCT-nummer: PCT/NO07/000181

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8156 Patentsøknad nr. 20042259 Inndato: 2004.06.01 Løpedag: 2002.11.01 Prioritet: 2001.11.01 (US330842) og 2002.03.19 (US365169) PCT-nummer: PCT/US2002/35080

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8070 Patentsøknad nr. 20064759 Inndato: 2006.10.23 Prioritet: 2004.05.06 (DE 10 2004 022 844) Løpedag: 2005.04.13 PCT-nummer: PCT/EP05/03868 (2005.04.13) WIPO

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. april 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. april 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8064 Patentsøknad nr. 2007 3341 Søknadsdato: 2007.06.28 Løpedag: 2005.11.29 PCT-nummer: PCT/US05/043158 (2005.11.29) WIPO publ. nr. WO/06/058336 (2006.06.01)

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Abgenix Inc., Fremont, California, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Abgenix Inc., Fremont, California, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Søker: Abgenix Inc., Fremont, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8150 Søknad nr. 20091800 Inndato: 2009.05.06 Løpedag: 2007.10.29 Prioritet: 2006.11.03 (IT MI06A002105) PCT-nr. PCT/EP2007/009448 WIPO publ.nr. WO/2008/052759

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7884 Patentsøknad nr. 2007 0393 Publ. nr. WO/05/124793 PCT-søknad nr. PCT/JP05/02412 Søker: Sumitomo Electric Industries Ltd., 5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku,

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å få validert et europeisk patent i Norge, jf. patentlovens 66c.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å få validert et europeisk patent i Norge, jf. patentlovens 66c. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8205 EP-nummer: NO/EP1990755 Inndag / løpedag: 2008.04.30 Prioritet: 2007.05.11(DE 102007022065) Søker: Identec Solutions AG, Milleniumspark 2, 6890 Lustenau,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7837 Patentsøknad nr. 2005 2858 PCT-nummer: PCT/EP03/12581 Søker: Almirall-Prodesfarma SA, Barcelona, Spania Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/US2007/88816 i Norge, jf. patentlovens 31.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/US2007/88816 i Norge, jf. patentlovens 31. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8099 Patentsøknad nr. 20093304 Søknadsdato: 2009.11.09 PCT-nummer: PCT/US2007/88816 WIPO publ. nr. WO/2008/083154 (2007.12.26) Løpedag: 2007.12.26 Prioritet:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. oktober 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. oktober 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8016 Patentsøknad nr. 2007 1958 (avdelt) Stamsøknad: 2002 3026 (pat. nr. 323 727) Løpedag: 2000.12.22 Prioritet: 1999.12.22 (DE 19962470) PCT-nummer: PCT/EP00/13155

Detaljer

PROTOKOLL. Søknad om patent ble innlevert den 23. august 1994, som også er søknadens løpedag.

PROTOKOLL. Søknad om patent ble innlevert den 23. august 1994, som også er søknadens løpedag. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7823 Patent nr. 301 677 Patentsøknad nr. 1994 3098 Søker: Hans Magnus Kleppa, Heggedal Annen avdelings avgjørelse av 23. oktober 2008 Foreliggende sak gjelder

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8120 Patentsøknad nr. 20075924 Søknadsdato: 2007.11.20 Løpedag: 2006.04.20 PCT-nummer: PCT/US2006/15535 WIPO publ. nr. WO/2006/113939 (2006.04.20) Søker: Landmark

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7977 Patentsøknad nr. 2007 5535 PCT-nummer: PCT/SE06/00502 WIPO publ. nr. WO/06/118517 Søker: Alfa Laval Corporate AB, P. O. Box 73, 22100 Lund, Sverige Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8175 Søknad nr. 20050309 Inndag: 2005.01.19 Løpedag: 2003.06.20 Prioritet: 2002.06.20 (DK 20020095 og US389879) PCT-nr. PCT/DK2003/00423 (2003.06.20) WIPO publ.nr.

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen i patentlovens 31 annet ledd for videreføring av en internasjonal søknad i Norge.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen i patentlovens 31 annet ledd for videreføring av en internasjonal søknad i Norge. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7174 Patentsøknad nr. 1999 6373 PCT-nummer: PCT/US98/10318 Søkere: Biotechnology Research and Development Corporation, IL, USA U.S. Department of Agriculture,

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret

FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret Page 1 of 15 FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. DATO: FOR-2010-12-13-1646 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) AVD/DIR: Forsknings- og innovasjonsavd.

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8073 Patentsøknad nr. 19985269 Stamsøknad for: 20045378 (2004.12.09) Søknadsdato: 1998.11.11 Prioritet: 1996.05.14 (DK 168/96), 1996.05.24 (DK 180/96), 1996.06.28

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Endring av konkurransegrunnlag, åpning av tilbud

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Endring av konkurransegrunnlag, åpning av tilbud Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Endring av konkurransegrunnlag, åpning av tilbud Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av gravemaskin. Klagenemnda kom

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7833 Patentsøknad nr. 2007 3969 WIPO publ.nr.: WO/06/073939 PCT-nummer: PCT/US05/047067 Søker: Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka, Japan Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/IB06/03022 i Norge, jf. patentlovens 31.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/IB06/03022 i Norge, jf. patentlovens 31. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8019 Patentsøknad nr. 2008 4570 Inndag: 2008.10.31 Løpedag: 2006.10.27 Prioritet: 2005.10.28 (ZA/05/10473) PCT-nummer: PCT/IB06/03022 WIPO Publ.nr.: WO/07/049139

Detaljer

FOR 2005-06-24 nr 718: Forskrift om registrering av ansvarsmerker.

FOR 2005-06-24 nr 718: Forskrift om registrering av ansvarsmerker. Page 1 of 6 FOR 2005-06-24 nr 718: Forskrift om registrering av ansvarsmerker. DATO: FOR-2005-06-24-718 DEPARTEMENT: BLD (Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet) AVD/DIR: Forbrukeravd. PUBLISERT:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8023 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 051 Begjæringen gjelder: Ad Fontes Medier AS, Grubbegata 4 6, 0179 Oslo Foretakets org. nr. 985 306 524 Fullmektig: Advokatfirmaet

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/US05/008204 i Norge, jf. patentlovens 31.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/US05/008204 i Norge, jf. patentlovens 31. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7939 Patentsøknad nr. 2007 6030 PCT-nummer: PCT/US05/008204 WIPO publ. nr. WO/06/098722 Søker: REC Silicon Inc., Moses Lake, Washington, USA Fullmektig: Acapo

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser IFinger Limited Strandveien 35 1366 LYSAKER Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0088-10 20.03.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8193 Patent nr. 320302 Patentsøknad nr. 20001298 Søknadsdato: 2000.03.13 Prioritet: 1999.03.11 (SE 9900865) Søker: Kaiy Sjöqvist, Söpple Ängen, 67020 Glava,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7834 Patentsøknad nr. 2007 3482 WIPO publ.nr.: WO/06/070930 PCT-nummer: PCT/JP05/024254 Søker: Eisai R&D Management Co., Ltd., Tokyo, Japan Fullmektig: Onsagers

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende anskaffelse av kirurgiske tjenester. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt regelverket om

Detaljer

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 1.4.2 fremkommer blant annet følgende vedrørende leveringsomfang:

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 1.4.2 fremkommer blant annet følgende vedrørende leveringsomfang: Page 1 of 5 Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale(r) for levering av ganghjelpemidler og hjulsparker med tilbehør, reservedeler og diverse servicetjenester. Klagenemnda

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering. Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 19. mars 2007. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

PROTOKOLL. "55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant"

PROTOKOLL. 55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8020 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 022 Begjæringen gjelder: Oslo Apartmenthotel AS, Postboks 412 Sentrum, 0177 Oslo Foretakets org. nr. 893 950 982 Begjæring

Detaljer

INNHOLD: Lov om patenter (patentloven). 1 of 5 14.10.2011 08:40

INNHOLD: Lov om patenter (patentloven). 1 of 5 14.10.2011 08:40 /d: LOV-1967-12-15-9 :d/ Patentloven patl. Lov om patenter (patentl http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/al Lov om patenter (patentloven). DATO: LOV-1967-12-15-9 DEPARTEMENT:

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/138 Innklaget virksomhet: Klager: Fræna kommune, Sunde Interiør AS Saksnummer: 2007/138 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse Innklagede kunngjorde en konkurranse med forhandling for drift av Lundeskogen ordinære mottak for asylsøkere. Klagenemnda

Detaljer

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 21. august 2007 fra A. A mener X AS (Selskapet) trakk tilbake et tilbud om

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/25 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1997/32 Klager: A Innklaget: Fearnley

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, melding om avvisning Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av bygge- og anleggsarbeider på Rogne

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i HR-2011-02175-U, (sak nr. 2011/1850), sivil sak, anke over kjennelse: Frank Johansen

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Slipen Mekaniske AS Kirkeveien 1 8805 SANDNESSJØEN Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0200-10 13.06.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Sak nr: 14-103 (arkivnr: 14/1036) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Ragnhild Olsnes

Detaljer

PROTOKOLL. Joti VVS AS, Etterstad, Oslo

PROTOKOLL. Joti VVS AS, Etterstad, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7620 Patentsøknad nr. 1998 2862 Søker: Joti VVS AS, Etterstad, Oslo Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 6. september 2007 Foreliggende

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for bygging av omsorgsboliger på Evenshaugen. Konkurransen var delt opp i flere entrepriser det kunne gis deltilbud

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering, De generelle kravene i 5 Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse vedrørende prosjektering og bygging av kommunale flyktningeboliger

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tiger Consulting AS Postboks 61 Lambertseter 1101 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato Geir Tore Gaukerud 2009/277 08.02.2010 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

RUTINER FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ PARKERINGSGEBYR OG TILLEGGSAVGIFT

RUTINER FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ PARKERINGSGEBYR OG TILLEGGSAVGIFT LOGO RUTINER FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ PARKERINGSGEBYR OG TILLEGGSAVGIFT Rutineskrivets anvendelsesområde Dette rutineskrivet gjelder kommunens behandling av klager over parkeringsgebyr og tilleggsavgift

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene.

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene. Sandefjord, 7. april 2016: Vedtak i sak 237-2015. Klager: NN Innklaget: Hammersborg Inkasso AS, Postboks 6620 St. Olavs plass, 0129 Oslo. Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde

Detaljer

Varsel om rettslig pågang ble sendt, da innklagede ikke hadde mottatt noen innbetaling. Salæret var uendret. Varselet var sendt til adressen: YY.

Varsel om rettslig pågang ble sendt, da innklagede ikke hadde mottatt noen innbetaling. Salæret var uendret. Varselet var sendt til adressen: YY. Sandefjord, 18. september 2015. Vedtak i sak 143-2015 Klager: NN Innklaget: Inkassotjenester AS, Postboks 254 Lilleaker, 0216 Oslo. Saken gjelder: Om kravet er korrekt varslet. Om klager i tide har fremmet

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8105 Patentstyrets ref. nr. OP 2013/00047 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2011 035 Begjæringen gjelder: NITO Undervisning DA, Munkøyra 29, 3550 Gol Foretakets org.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler for anskaffelse av arkitekt- og rådgivningstjenester. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Advokat Tore Flaatrud Pb 6644 St.Olavs plass 0129 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2009/282 26.02.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede arrangerte en åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av sanntids PCR-maskiner til sine laboratorier i Trondheim og Oslo. Innklagede avlyste konkurransen

Detaljer

Fordringshaver sendte faktura for kravet. Grunnet manglende betaling ble kravet inkassovarslet 30.01.15. Purregebyr var lagt til kravet med kr 65.

Fordringshaver sendte faktura for kravet. Grunnet manglende betaling ble kravet inkassovarslet 30.01.15. Purregebyr var lagt til kravet med kr 65. Sandefjord, 27. april 2016: Vedtak i sak 101-2015. Klager: NN Innklaget: Svea Finans AS, Postboks 6601 Etterstad, 0607 Oslo. Saken gjelder: Om det i tide er fremmet en innsigelse klager burde fått vurdert.

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2009-331 11.11.2009 Gjensidige Forsikring Rettshjelp Rettshjelputbetaling med befriende virkning direkte til advokat. Advokaten fikk utbetalt kr 40.175 fra selskapet

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7647 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006031 Begjæringen gjelder: Arbor Holding AS, Kråkstad Foretakets org. nr. 989 138 944 Begjæring inngitt av: Arbor-Hattfjelldal

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester. Klagenemnda kom til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse og at kravet

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER SAKKYNDIG NEMND

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER SAKKYNDIG NEMND EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER SAKKYNDIG NEMND Vedtatt av kommunestyret 04.04.2013, sak9 Kap. I Sakkyndig nemnd Kap II Forberedelse av takseringen Kap III Gjennomføring av takseringen Kap IV Omtaksering og særskilt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse. Vesentlig endring av kontrakt.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse. Vesentlig endring av kontrakt. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse. Vesentlig endring av kontrakt. Innklagede gjennomførte to åpne anbudskonkurranser om håndtering av henholdsvis næringsavfall

Detaljer

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring Konkursrådet Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger utbetalt til avtalt tid kan det være nødvendig å begjære arbeidsgiver

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Prima Renhold AS Att: Daglig leder Mansour O. Ashtiani Agathe Grøndalsgt.44 0478 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 2010/286 08.11.2010 Avvisning av klage på

Detaljer

Fagnotat - Fjøsangerveien 30, Bien - Klage på vedtak om inndragning av skjenkebevilling

Fagnotat - Fjøsangerveien 30, Bien - Klage på vedtak om inndragning av skjenkebevilling BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200602604-81 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Copy Center AS Att. Jørn Ellingsen Lørenveien 68 0580 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2010/97 22.04.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Adnor Advokat AS Postboks 281 Sentrum 7402 TRONDHEIM Deres ref.:jørund Tuveng Vår ref.: 2014/0127-6 Saksbehandler: Elin Økland Dato: 22.04.2015 Avvisning

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/105 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/105 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Thore Magnussen og Sønn AS Grundstadvegen 30 8360 BØSTAD Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0131-6 05.11.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet :

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet : Innklagede hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av multifunksjonsmaskiner og printere. Før konkurransen var sluttført, avlyste innklagede konkurransen. Innklagede inviterte så til

Detaljer

Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Balsfjord kommune

Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Balsfjord kommune Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Balsfjord kommune Vedtatt i Kommunestyret 30. januar 2013 sak 10/13, med endringer i kommunestyre 29. april 2013, sak 25/13 KAP. I - SKATTETAKSTNEMNDER

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innkiagede gjennomførte en konkurranse medforhandling vedrørendefjerning av gammelt gulv og legging av nytt i tillegg til diverse endringer/omgjoringer. Klagenemndafant

Detaljer

REGLER FOR ALMINNELIG VOLDGIFT NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN

REGLER FOR ALMINNELIG VOLDGIFT NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN REGLER FOR ALMINNELIG VOLDGIFT NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN 1 VOLDGIFTSFULLMAKTEN. 1.1 Når en tvist er henvist til voldgift etter disse regler skal voldgiftsretten (heretter Retten ), i mangel

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT TILLEGG TIL UT. 7209 Bindende avtale om oppgjør? Den 23.1.06 ble det begått innbrudd i sikredes leilighet. I telefaks

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering. Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 14. mars 2007. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNEvedtatt

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNEvedtatt EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNEvedtatt 20.6.2013 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Hvaler

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/89 Innklaget virksomhet: Klager: Nordlandssykehuset HF, Leda Medical AS Saksnummer: 2008/89 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

3. Forbehold til kontrakt som har økonomisk og/eller risikomessig betydning Kriteriene er ikke oppgitt i prioritert rekkefølge.

3. Forbehold til kontrakt som har økonomisk og/eller risikomessig betydning Kriteriene er ikke oppgitt i prioritert rekkefølge. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale for tiltak beregnet på langtidsledige med behov for veiledning og bistand

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Webstep AS Lars Hillesgate 20 A 5008 Bergen Deres referanse Vår referanse Dato 2010/47 16.04.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres

Detaljer