FOR nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret"

Transkript

1 Page 1 of 15 FOR nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. DATO: FOR DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) AVD/DIR: Forsknings- og innovasjonsavd. PUBLISERT: I 2010 hefte 14 IKRAFTTREDELSE: SIST-ENDRET: ENDRER: FOR GJELDER FOR: Norge HJEMMEL: LOV , LOV , LOV , LOV , FOR SYS-KODE: C20, D02, G03 NÆRINGSKODE: 9125, 9129 KUNNGJORT: kl RETTET: (tittel) KORTTITTEL: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. For å lenke til dette dokumentet bruk: html INNHOLD Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. Kapittel 1. Generelle bestemmelser om levering av dokumenter og betaling av avgifter og gebyrer 1. En søknad om varemerke, design eller patent, eller annet dokument i sak om slike rettigheter hos Patentstyret, skal leveres slik som For elektronisk overføring til Patentstyret etter 1, kan leveringsdato være en virkedag eller en helligdag. Øvrige leveringer får Fristen for betaling av avgift settes av Patentstyret og skal normalt være 30 dager, med mindre en annen frist for betaling følger av En avgift som skal betales til Patentstyret anses som betalt den dag betalingen er registrert på Patentstyrets konto. 5. Hvis en betalingsfrist løper ut på en lørdag, helligdag eller dag som etter lovgivningen er likestilt med helligdag, forlenges Bruk av fullmektig og fullmakt overfor Patentstyret reguleres av forvaltningsloven Dersom ikke annet fremgår av meldingen regnes fristen for å svare på en melding fra Patentstyret fra den dagen meldingen ble sendt. 8. Enhver kan be om:... Kapittel 2. Avgifter og gebyrer etter varemerkeloven 9. For søknad om registrering av et varemerke, jf. varemerkeloven 12, skal følgende betales til Patentstyret: For en søknad som utskilles fra en annen etter varemerkeforskriften 17, skal det betales søknadsgebyr etter satsene i forskriften For deling av en søknad, jf. varemerkeforskriften 18, skal det betales søknadsgebyr etter satsene i forskriften her 9 for hver...

2 Page 2 of For deling av en registrering etter varemerkeforskriften 19, skal det betales et gebyr på kr 2000 for hver registrering som ikke For sammenslåing av tidligere avdelte søknader eller registreringer etter varemerkeforskriften 20, skal det betales et gebyr på For krav om fornyelse av registreringen av et merke, jf. varemerkeloven 33, skal følgende betales til Patentstyret: Ved levering av en søknad om endring i et registrert varemerke etter varemerkeloven 34 skal det betales kr Ved levering av et krav om sletting av et varemerke fra registret etter varemerkeloven 43 skal det betales kr For gjenopptakelse av søknadsbehandlingen etter varemerkeloven 23 fjerde ledd skal det betales kr For krav om at en fristoversittelse ikke skal få virkning etter varemerkeloven 80, skal det betales kr For krav om administrativ overprøving etter varemerkeloven 40 skal det betales et gebyr på kr For Patentstyrets behandling av en søknad om internasjonal registrering av et varemerke etter varemerkeloven 68 skal det betales For utpeking av Norge i en internasjonal varemerkeregistrering etter Madrid-protokollen, jf. varemerkeloven 71, skal følgende... Kapittel 3. Avgifter og gebyrer etter patentloven 22. For søknad om patent, jf. patentloven 8 femte ledd, og for europeisk søknad om patent som endres til nasjonal søknad, jf. 23. For nyhetsgransking som nevnt i patentloven 9 skal søkeren betale den avgiften som er fastsatt av vedkommende internasjonale For en søknad som utskilles fra en annen etter patentforskriften 24, skal det betales søknadsgebyr etter satsene i forskriften For deling av en søknad, jf. patentforskriften 22, skal det betales søknadsgebyr etter satsene i forskriften her 22 for hver For meddelelse av patent skal det betales meddelelsesavgift etter patentloven 20 første ledd første punktum. Meddelelsesavgiften For gjenopptakelse av søknadsbehandlingen etter patentloven 15 tredje ledd eller 20 første ledd tredje punktum skal det betales For krav om at en fristoversittelse ikke skal få virkning etter patentloven 72 skal det betales kr For krav om administrativ overprøving etter patentloven 52b skal det betales et gebyr på kr Årsavgifter for patentsøknader og patenter, jf. patentloven 8 femte ledd jf. 33 og 40 skal betales med følgende beløp: Den som mer enn ni måneder etter den dagen da patent ble meddelt, fremmer innsigelse med påstand om at en oppfinnelse ikke er Ved levering av krav om patentbegrensning etter patentloven 39a skal det betales et gebyr på kr Ved levering av oversettelse som nevnt i patentloven 66c første ledd om europeiske patenter, må patenthaver hvis patentet skal Ved levering av rettelse av oversettelse som nevnt i patentloven 66c etter patentloven 66j første ledd første punktum, skal det For internasjonal patentsøknad som leveres til Patentstyret som mottakende myndighet, skal søkeren betale følgende til For Patentstyrets befatning med internasjonale søknader skal søkeren i tilfeller som nevnt i regel 19.4 i gjennomføringsreglene til For internasjonale patentsøknader som videreføres etter patentloven 31, jf. 8 femte ledd, skal følgende betales til For internasjonale patentsøknader som opptas til behandling etter patentloven 38, jf. 8

3 Page 3 of 15 femte ledd, skal følgende betales til For internasjonale patentsøknader utgjør For øvrig gjelder bestemmelsene i forskriften her om avgifter og gebyrer for nasjonale patentsøknader tilsvarende for Ved levering av en søknad om supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler eller for plantefarmasøytiske produkter etter I saker angående meddelte sertifikater gjelder 28 og 54 tilsvarende. 43. For sertifikater skal det betales årsavgifter etter patentloven 62a tredje ledd, jf. 62b annet ledd, med det beløpet som er... Kapittel 4. Avgifter og gebyrer etter designloven 44. For søknad om registrering av design, jf. designloven 13, skal følgende betales til Patentstyret: For en søknad som utskilles fra en annen etter designforskriften 16a skal det betales søknadsgebyr etter satsene i forskriften For deling av en søknad etter designforskriften 17 skal det betales søknadsgebyr etter satsene i forskriften her 44 for hver For deling av en registrering etter designforskriften 18 skal det betales gebyr etter satsene i forskriften her 44 for hver For sammenslåing av to eller flere tidligere avdelte søknader eller registreringer etter designforskriften 19, skal det betales For gjenopptakelse av behandlingen av en søknad etter designloven 19 skal det betales kr For fornyelse av registreringen av en design etter designloven 24 skal følgende betales til Patentstyret: For krav om at en fristoversittelse ikke skal få virkning etter designloven 50 skal det betales kr For krav om administrativ overprøving etter designloven 27 skal det betales et gebyr på kr For Patentstyrets behandling av en søknad om internasjonal registrering av en design etter designloven 56 skal det betales kr... Kapittel 5. Gebyr for klage til Patentstyrets annen avdeling 54. For behandling av klage i Patentstyrets annen avdeling skal det betales gebyr etter følgende satser:... Kapittel 6. Forskjellige bestemmelser 55. For krav om administrativ overprøving etter foretaksnavneloven 3-6 skal det betales et gebyr på kr Avgifter og gebyrer som er betalt til Patentstyret i samsvar med reglene i varemerkeloven, patentloven, designloven og forskriften Forskriften trer i kraft 1. januar Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 25. mars 2009 nr. 376 om avgifter til Patentstyret... Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og handelsdepartementet 13. desember 2010 med hjemmel i lov 26. mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) 82, lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter (patentloven) 68 og 69, lov 14. mars 2003 nr. 15 om beskyttelse av design (designloven) 52 og delegeringsvedtak 11. mars 2005 nr. 226.

4 Page 4 of 15 Kapittel 1. Generelle bestemmelser om levering av dokumenter og betaling av avgifter og gebyrer 1. En søknad om varemerke, design eller patent, eller annet dokument i sak om slike rettigheter hos Patentstyret, skal leveres slik som fastsatt i paragrafen her til Patentstyret direkte eller gjennom Altinn. Levering av søknad eller annet dokument gjennom Altinn må skje elektronisk i et teknisk godkjent format. Levering til Patentstyret direkte kan skje i papirformat eller ved elektronisk overføring. Den postadresse, e-postadresse eller det telefaksnummer som Patentstyret fastsetter, må brukes. Signatur på søknad eller annet dokument kan være håndskrevet, trykt, stemplet eller elektronisk i samsvar med den standard Patentstyret til enhver tid har fastsatt. Søknad eller dokument som leveres på annen måte enn fastsatt i paragrafen her, regnes ikke som levert. Denne forskrifts bestemmelser om søknader gjelder også for registrerte varemerker og design, og meddelte patenter, når annet ikke fremgår av sammenhengen. Patentstyret fastsetter nærmere bestemmelser om hvordan elektronisk kommunikasjon kan foregå, herunder hvilke elektroniske formater som kan benyttes. Klage til Patentstyrets annen avdeling med eventuelle vedlegg som leveres i papirformat skal leveres i tre eksemplarer. Er det andre parter i saken enn klager, skal det leveres ett ekstra eksemplar av klagen med vedlegg for hver av de andre parter i saken. Annet punktum gjelder tilsvarende for dokument som leveres i papirformat i annen sak for Patentstyret med flere enn én part. 2. For elektronisk overføring til Patentstyret etter 1, kan leveringsdato være en virkedag eller en helligdag. Øvrige leveringer får leveringsdato den virkedag søknaden eller dokumentet anses mottatt. Leveringsdato etter 1 bestemmes etter følgende regler: 1. elektronisk overføring gjennom Altinn anses som levert når overføringen er bekreftet som mottatt, 2. elektronisk overføring til Patentstyrets fastsatte e-postadresse anses som levert når overføringen er bekreftet som mottatt fra Patentstyrets elektroniske postadressesystem, 3. telefaks sendt til Patentstyrets fastsatte telefaksnummer anses som levert når den er mottatt komplett i Patentstyret, 4. levering i papirformat til Patentstyrets kontor i åpningstiden anses som levert den virkedag søknaden eller dokumentet mottas i Patentstyret. Levering i Patentstyrets postkasse utenfor åpningstiden anses som levert påfølgende virkedag. 3. Fristen for betaling av avgift settes av Patentstyret og skal normalt være 30 dager, med mindre en annen frist for betaling følger av lov eller forskrift. For avgift som Patentstyret fakturerer må betalingsinformasjonen som fremkommer av fakturaen benyttes for betaling av avgiften. For avgift som Patentstyret ikke fakturerer, må avgift betales til Patentstyrets konto. Det skal oppgis hva betalingen gjelder. Bestemmelsene i forskriften her om avgifter gjelder tilsvarende for gebyrer.

5 Page 5 of En avgift som skal betales til Patentstyret anses som betalt den dag betalingen er registrert på Patentstyrets konto. Betales avgiften til utenlandsk bank eller postkontor, anses avgiften betalt den dag den er datostemplet ved innenriks postkontor eller bank. Avgift som betales for sent, jf. 3, anses ikke som betalt. Patentstyret kan likevel anse betalingen som rettidig hvis betaleren godtgjør at det er gitt en ugjenkallelig betalingsordre før fristens utløp. Bestemmelsen gjelder tilsvarende for betaling som skal skje gjennom Patentstyret i internasjonale registreringsordninger. 5. Hvis en betalingsfrist løper ut på en lørdag, helligdag eller dag som etter lovgivningen er likestilt med helligdag, forlenges fristen til nærmeste virkedag. 6. Bruk av fullmektig og fullmakt overfor Patentstyret reguleres av forvaltningsloven Dersom ikke annet fremgår av meldingen regnes fristen for å svare på en melding fra Patentstyret fra den dagen meldingen ble sendt. Er ikke en bestemt utløpsdag for fristen angitt i meldingen, løper fristen ut på den dagen i måneden som ved sitt tall svarer til dagen for fristens begynnelse. Finnes ikke tilsvarende tall i vedkommende måned, regnes månedens siste dag som fristens utløpsdag. Løper fristen ut på en lørdag, helligdag eller dag som etter lovgivningen er likestilt med helligdag, er nærmeste påfølgende virkedag fristens utløpsdag. Fristen for å svare på melding som nevnt i første ledd er to måneder dersom ikke annet er fastsatt i lov eller av Patentstyret i det enkelte tilfellet. Første og annet ledd gjelder tilsvarende for andre frister etter lovgivningen om industrielt rettsvern, så langt ikke annet er fastsatt i lov. Fristen for å rette feil eller mangler i en søknad eller andre dokumenter, kan forlenges av Patentstyret, med mindre annet er fastsatt i lov. Krav om fristforlengelse må i så fall være levert til Patentstyret senest på fristens utløpsdag. 8. Enhver kan be om: 1. bekreftet utskrift av varemerkeregistret, designregistret og patentregistret 2. kopi av en varemerkesøknad med bilag 3. kopi av en patentsøknad med beskrivelse, tegninger, sammendrag og krav 4. kopi av et trykt norsk utlegningsskrift eller patentskrift 5. kopi av en søknad om registrering av design med bilag. Patentstyret kan etter krav utstede og oversende et prioritetsdokument etter regel 17.1 bokstav b i gjennomføringsreglene til patentsamarbeidskonvensjonen. Pris for bekreftet utskrift og kopier nevnt i første og annet ledd fastsettes av Patentstyret og skal følge av prisoversikten på Patentstyrets hjemmeside. Bestemmelsen gjelder tilsvarende for elektroniske dokumenter med det samme innhold.

6 Page 6 of 15 Kapittel 2. Avgifter og gebyrer etter varemerkeloven 9. For søknad om registrering av et varemerke, jf. varemerkeloven 12, skal følgende betales til Patentstyret: 1. søknadsgebyr varemerke kr tilleggsavgift for hver klasse utover tre, varemerke kr 650. For søknad om registrering av et fellesmerke, jf. varemerkeloven 12, skal følgende betales til Patentstyret: 1. søknadsgebyr, fellesmerke kr tilleggsavgift for hver klasse utover tre, fellesmerke kr Hvis fastsatt avgift og gebyr ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses søknaden som henlagt. 10. For en søknad som utskilles fra en annen etter varemerkeforskriften 17, skal det betales søknadsgebyr etter satsene i forskriften her 9. Hvis fastsatt gebyr ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om utskilling som ikke innkommet. 11. For deling av en søknad, jf. varemerkeforskriften 18, skal det betales søknadsgebyr etter satsene i forskriften her 9 for hver nye søknad som ikke regnes som en videreføring av den opprinnelige søknaden. Hvis fastsatt gebyr ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om deling som ikke innkommet. 12. For deling av en registrering etter varemerkeforskriften 19, skal det betales et gebyr på kr 2000 for hver registrering som ikke regnes som en videreføring av den opprinnelige registreringen. Hvis fastsatt gebyr ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om deling som ikke innkommet. 13. For sammenslåing av tidligere avdelte søknader eller registreringer etter varemerkeforskriften 20, skal det betales et gebyr på kr 2000 for hver søknad eller registrering som ikke regnes som en videreføring av den opprinnelige søknaden eller registreringen. Hvis fastsatt gebyr ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om sammenslåing som ikke innkommet. 14. For krav om fornyelse av registreringen av et merke, jf. varemerkeloven 33, skal følgende betales til Patentstyret: 1. fornyelsesavgift, varemerke kr tilleggsavgift for hver klasse utover tre, varemerke kr tilleggsavgift der krav om fornyelse leveres etter utløpet av kr 650 registreringsperioden (respittavgift varemerke) 4. fornyelsesavgift, fellesmerke kr tilleggsavgift for hver klasse utover tre, fellesmerke kr 1900

7 Page 7 of tilleggsavgift der krav om fornyelse leveres etter utløpet av registreringsperioden (respittavgift fellesmerke) kr Hvis fastsatt avgift ikke betales innen fristen nevnt i varemerkeloven 33, anses vernet opphørt. 15. Ved levering av en søknad om endring i et registrert varemerke etter varemerkeloven 34 skal det betales kr Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses søknaden om endring som ikke innkommet. 16. Ved levering av et krav om sletting av et varemerke fra registret etter varemerkeloven 43 skal det betales kr Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om sletting som ikke innkommet. 17. For gjenopptakelse av søknadsbehandlingen etter varemerkeloven 23 fjerde ledd skal det betales kr 500. Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om gjenopptakelse som ikke innkommet. 18. For krav om at en fristoversittelse ikke skal få virkning etter varemerkeloven 80, skal det betales kr Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om at fristoversittelsen ikke skal få virkning som ikke innkommet. 19. For krav om administrativ overprøving etter varemerkeloven 40 skal det betales et gebyr på kr Hvis fastsatt gebyr ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om administrativ overprøving som ikke innkommet. Avvises krav om administrativ overprøving, skal Patentstyret tilbakebetale halve gebyret. 20. For Patentstyrets behandling av en søknad om internasjonal registrering av et varemerke etter varemerkeloven 68 skal det betales kr 750. Hvis fastsatt gebyr ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses søknaden om internasjonal registrering som ikke innkommet. For øvrig betales andre avgifter som nevnt i Madridprotokollen artikkel 8 direkte til Det internasjonale byrå i WIPO. 21. For utpeking av Norge i en internasjonal varemerkeregistrering etter Madrid-protokollen, jf. varemerkeloven 71, skal følgende betales til Patentstyret: 1. gebyr for beskyttelse i inntil tre klasser kr tilleggsavgift for hver klasse utover tre kr 650. For fornyelse av slike utpekinger som nevnt i første ledd, jf. varemerkeloven 73, skal følgende betales til Patentstyret: 1. fornyelsesavgift for beskyttelse i inntil tre klasser kr 2300

8 Page 8 of tilleggsavgift for hver klasse utover tre kr 950. Gebyrer og avgifter som nevnt i første og annet ledd betales til Det internasjonale byrå i sveitserfranc i samsvar med gjennomføringsreglene til Madridprotokollen regel 34 og 35. Kapittel 3. Avgifter og gebyrer etter patentloven 22. For søknad om patent, jf. patentloven 8 femte ledd, og for europeisk søknad om patent som endres til nasjonal søknad, jf. patentloven 66m annet ledd skal følgende betales til Patentstyret: 1. søknadsgebyr (inkludert granskingsgebyr) kr tilleggsavgift for hvert patentkrav utover ti kr 200. Hvor søkeren er en enkeltperson eller småbedrift, eller flere slike i fellesskap når de til sammen ikke har flere årsverk enn det som er spesifisert i tredje ledd første punktum, skal følgende betales til Patentstyret: 1. søknadsgebyr kr tilleggsavgift for hvert patentkrav utover ti kr 200. Med småbedrift menes i denne forskrift en virksomhet med fast ansatte som utfører 20 årsverk eller mindre. Selskaper som i forhold til hverandre er heleide datter- eller morselskaper, regnes som én virksomhet ved beregning av årsverk etter denne bestemmelse. En søker kan pålegges å fremlegge dokumentasjon for at virksomheten er en småbedrift. Med enkeltperson menes en fysisk person som ikke representerer andre enn seg selv. Hvis fastsatt avgift eller gebyr ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses søknaden som henlagt. 23. For nyhetsgransking som nevnt i patentloven 9 skal søkeren betale den avgiften som er fastsatt av vedkommende internasjonale nyhetsgranskingsmyndighet. 24. For en søknad som utskilles fra en annen etter patentforskriften 24, skal det betales søknadsgebyr etter satsene i forskriften her 22. Hvis fastsatt gebyr ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om utskilling som ikke innkommet. 25. For deling av en søknad, jf. patentforskriften 22, skal det betales søknadsgebyr etter satsene i forskriften her 22 for hver nye søknad som ikke regnes som en videreføring av den opprinnelige søknaden. Hvis fastsatt gebyr ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om deling som ikke innkommet. 26. For meddelelse av patent skal det betales meddelelsesavgift etter patentloven 20 første ledd første punktum. Meddelelsesavgiften omfatter inntil 14 sider. Det skal betales en tilleggsavgift for hver side utover 14. Hvis det etter søknadens leveringsdag eller den dagen søknaden skal anses levert, er innkommet nye patentkrav slik at antallet krav overstiger det antallet som det er betalt søknadsgebyr for etter 22 i forskriften her, skal det også betales en tilleggsavgift for hvert slikt nye patentkrav. For meddelelse skal følgende betales til Patentstyret:

9 Page 9 of meddelelsesavgift kr tilleggsavgift for hver side utover 14 kr tilleggsavgift for hvert nye patentkrav kr 200. For meddelelse av patent som er hemmelig etter lov 26. juni 1953 nr. 8 om oppfinnelser av betydning for rikets forsvar 7, skal det ikke betales meddelelsesavgift. Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses søknaden som henlagt. Har søkeren en brutto inntekt som ikke overstiger tre ganger Folketrygdens grunnbeløp, kan vedkommende søke om fritak for betaling av meddelelsesavgift. Inntektsgrensen er fire ganger Folketrygdens grunnbeløp hvis søkeren forsørger ektefelle. For hver person søkeren ellers har å forsørge, øker inntektsgrensen med et tillegg på halvparten av Folketrygdens grunnbeløp. Brutto inntekt ved skatteligningen legges til grunn for beregningen. Søkeren må legge ved kopi av sist tilsendte skatteoppgjør der beregningsgrunnlaget for skatten skal fremgå. Fritak skal kun innvilges når særskilte hensyn taler for det hvis søkeren har en bruttoformue som overstiger fem ganger Folketrygdens grunnbeløp. 27. For gjenopptakelse av søknadsbehandlingen etter patentloven 15 tredje ledd eller 20 første ledd tredje punktum skal det betales kr 500. Har søknadsbehandlingen tidligere vært gjenopptatt, skal det betales kr Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om gjenopptakelse som ikke innkommet. 28. For krav om at en fristoversittelse ikke skal få virkning etter patentloven 72 skal det betales kr Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om at fristoversittelsen ikke skal få virkning som ikke innkommet. 29. For krav om administrativ overprøving etter patentloven 52b skal det betales et gebyr på kr Hvis fastsatt gebyr ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om administrativ overprøving som ikke innkommet. Avvises krav om administrativ overprøving, skal Patentstyret tilbakebetale halve gebyret. Hvis patentet etter administrativ overprøving blir opprettholdt i endret form, jf. patentloven 52d tredje ledd, må patenthaveren, for at patentet skal gjelde i endret form, innen én måned fra dagen hvor avgjørelsen ble endelig, betale avgift etter følgende satser: 1. endringsavgift kr tilleggsavgift for hver side utover 14 kr tilleggsavgift for hvert nye patentkrav kr Årsavgifter for patentsøknader og patenter, jf. patentloven 8 femte ledd jf. 33 og 40 skal betales med følgende beløp: 1. avgiftsår kr avgiftsår kr 600

10 Page 10 of avgiftsår kr avgiftsår kr avgiftsår kr avgiftsår kr avgiftsår kr avgiftsår kr avgiftsår kr avgiftsår kr avgiftsår kr avgiftsår kr avgiftsår kr avgiftsår kr avgiftsår kr avgiftsår kr avgiftsår kr avgiftsår kr avgiftsår kr avgiftsår kr For europeiske patenter som gjelder her i riket, jf. patentloven 66e, skal det betales årsavgift etter første ledd fra og med avgiftsåret etter at Det europeiske patentverket kunngjorde sin beslutning om å meddele patentet. Fastsettelsen av årsavgiftssatsen skal foretas på grunnlag av leveringsdagen for den europeiske søknaden. Årsavgiften forfaller til betaling tidligst samtidig med utløpet av fristen for å inngi oversettelse etter patentforskriften 59 annet ledd. Årsavgifter som etter patentloven 41 tredje ledd eller 42 tredje ledd betales etter forfall, forhøyes med 20 %. Er årsavgiften på forfallstidspunktet bare delvis betalt, beregnes forhøyelsen av den ubetalte delen. Hvis fastsatt årsavgift ikke betales innen fristen nevnt i patentloven 41 tredje ledd eller 42 tredje ledd, anses vernet opphørt. Har søkeren eller patenthaveren en brutto inntekt som ikke overstiger tre ganger Folketrygdens grunnbeløp, kan vedkommende søke om henstand med betaling av årsavgift. Inntektsgrensen er fire ganger Folketrygdens grunnbeløp hvis søkeren eller patenthaveren forsørger ektefelle. For hver person søkeren eller patenthaveren ellers har å forsørge, øker inntektsgrensen med et tillegg på halvparten av Folketrygdens grunnbeløp. Brutto inntekt ved skatteligningen legges til grunn for beregningen. Søkeren eller patenthaveren må legge ved kopi av sist tilsendte skatteoppgjør der beregningsgrunnlaget for skatten skal fremgå. Fritak skal kun innvilges når særskilte hensyn taler for det hvis søkeren eller patenthaveren har en brutto formue som overstiger fem ganger Folketrygdens grunnbeløp. 31. Den som mer enn ni måneder etter den dagen da patent ble meddelt, fremmer innsigelse med påstand om at en oppfinnelse ikke er patenterbar på grunn av forhold som nevnt i patentloven 1b, skal betale et gebyr på kr Hvis fastsatt gebyr ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses innsigelsen som ikke innkommet. 32. Ved levering av krav om patentbegrensning etter patentloven 39a skal det betales et gebyr på kr 6300.

11 Page 11 of 15 Hvis fastsatt gebyr ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om patentbegrensning som ikke innkommet. 33. Ved levering av oversettelse som nevnt i patentloven 66c første ledd om europeiske patenter, må patenthaver hvis patentet skal gjelde eller opprettholdes i endret form her i riket, betale kr 1100 med tillegg av kr 250 for hver side utover 14 som oversettelsen utgjør. Hvis fastsatt avgift ikke betales innen fristen fastsatt av Patentstyret, anses det europeiske patentet ikke for å ha virkning her i riket. 34. Ved levering av rettelse av oversettelse som nevnt i patentloven 66c etter patentloven 66j første ledd første punktum, skal det betales kr 1100 med tillegg av kr 250 for hver side utover 14 som oversettelsen utgjør. Rettet oversettelse regnes ikke som levert så lenge avgiften ikke er betalt. 35. For internasjonal patentsøknad som leveres til Patentstyret som mottakende myndighet, skal søkeren betale følgende til Patentstyret: 1. internasjonal søknadsavgift som nevnt i regel 15.1 i gjennomføringsreglene til Washingtonkonvensjonen av 19. juni 1970 nr. 1 om patentsamarbeid (patentsamarbeidskonvensjonen) 2. nyhetsgranskingsavgift nevnt i regel 16.1 i gjennomføringsreglene til patentsamarbeidskonvensjonen 3. viderebefordringsgebyr på kr 750 for Patentstyrets befatning med søknaden som mottakende myndighet. Fristen for betaling av avgift og gebyr som nevnt i første ledd er én måned etter at den internasjonale søknaden er mottatt i Patentstyret. Er avgift og gebyr som nevnt i første ledd ikke betalt i rett tid, eller er den ved utløpet av fristen betalt med et utilstrekkelig beløp, skal Patentstyret i samsvar med regel 16bis i gjennomføringsreglene til patentsamarbeidskonvensjonen kreve inn det beløpet som mangler. I tilfeller som nevnt i tredje ledd skal søkeren betale en tilleggsavgift til Patentstyret tilsvarende 50 % av det beløpet som ikke er betalt. Den skal likevel ikke overstige den internasjonale søknadsavgiften og ikke være lavere enn viderebefordringsgebyret. 36. For Patentstyrets befatning med internasjonale søknader skal søkeren i tilfeller som nevnt i regel 19.4 i gjennomføringsreglene til patentsamarbeidskonvensjonen betale et gebyr på kr 750 til Patentstyret. Gebyret forfaller til betaling en måned etter at søknaden er levert til Patentstyret. Hvis gebyret ikke betales innen fristen, anses den internasjonale søknaden som ikke innkommet. 37. For internasjonale patentsøknader som videreføres etter patentloven 31, jf. 8 femte ledd, skal følgende betales til Patentstyret: 1. søknadsgebyr (inkludert granskingsgebyr) kr tilleggsavgift for hvert patentkrav utover ti kr 200. For søkere som nevnt i 22 andre og tredje ledd, gjelder likevel følgende satser: 1. søknadsgebyr kr 800

12 Page 12 of tilleggsavgift for hvert patentkrav utover ti kr 200. Omfatter søknaden en eller flere oppfinnelser som ikke har vært gjenstand for internasjonal forberedende patenterbarhetsprøving, eller videreføres søknaden etter patentloven 31 første ledd og den omfatter en eller flere oppfinnelser som ikke har vært gjenstand for internasjonal nyhetsgransking, skal særskilt tilleggsavgift på kr 2900 betales om ikke patentloven 36 eller 37 kommer til anvendelse. 38. For internasjonale patentsøknader som opptas til behandling etter patentloven 38, jf. 8 femte ledd, skal følgende betales til Patentstyret: 1. søknadsgebyr kr tilleggsavgift for hvert patentkrav utover ti kr For internasjonale patentsøknader utgjør 1. tilleggsavgift for tilleggsfrist etter patentloven 31 annet ledd kr avgift som nevnt i patentloven 36 eller 37 kr Avgiften etter første ledd skal betales til Patentstyret. 40. For øvrig gjelder bestemmelsene i forskriften her om avgifter og gebyrer for nasjonale patentsøknader tilsvarende for internasjonale patentsøknader som videreføres etter patentloven 31 eller opptas til behandling etter patentloven Ved levering av en søknad om supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler eller for plantefarmasøytiske produkter etter patentloven 62b annet ledd og 62a annet ledd, skal søkeren betale søknadsgebyr på kr Hvis fastsatt gebyr ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses søknaden om supplerende beskyttelsessertifikat som ikke innkommet. For gjenopptakelse av behandlingen av en henlagt søknad skal det betales avgift som fastsatt i forskriften her 27. Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om gjenopptakelse som ikke innkommet. 42. I saker angående meddelte sertifikater gjelder 28 og 54 tilsvarende. 43. For sertifikater skal det betales årsavgifter etter patentloven 62a tredje ledd, jf. 62b annet ledd, med det beløpet som er fastsatt i forskriften her 30 første ledd om årsavgift for det 20. avgiftsåret. Det skal betales årsavgift for hvert avgiftsår som begynner etter at patenttiden er utløpt, selv om sertifikatet ikke er meddelt ved utløpet av patenttiden. Hvis fastsatt årsavgift ikke betales innen fristen nevnt i patentloven 41 tredje ledd eller 42 tredje ledd jf. 62a tredje ledd og 62b annet ledd, opphører vernet. Kapittel 4. Avgifter og gebyrer etter designloven 44. For søknad om registrering av design, jf. designloven 13, skal følgende betales til Patentstyret:

13 Page 13 of søknadsgebyr kr samregistreringsavgift for hver design utover én kr oppbevaringsavgift for hver leverte modell som Patentstyret kr 1100 oppbevarer 4. gebyr for supplerende undersøkelse, for hver design kr 850. Hvis fastsatt avgift eller gebyr ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses søknaden som henlagt. 45. For en søknad som utskilles fra en annen etter designforskriften 16a skal det betales søknadsgebyr etter satsene i forskriften her 44. Hvis fastsatt gebyr ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om utskilling som ikke innkommet. 46. For deling av en søknad etter designforskriften 17 skal det betales søknadsgebyr etter satsene i forskriften her 44 for hver søknad som ikke regnes som en videreføring av den opprinnelige søknaden. Hvis fastsatt gebyr ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om deling som ikke innkommet. 47. For deling av en registrering etter designforskriften 18 skal det betales gebyr etter satsene i forskriften her 44 for hver registrering som ikke regnes som en videreføring av den opprinnelige registreringen. Hvis fastsatt gebyr ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om deling som ikke innkommet. 48. For sammenslåing av to eller flere tidligere avdelte søknader eller registreringer etter designforskriften 19, skal det betales gebyr etter satsene i forskriften her 44 for hver søknad eller registrering som ikke regnes som en videreføring av den opprinnelige søknaden eller registreringen. Hvis fastsatt gebyr ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om sammenslåing som ikke innkommet. 49. For gjenopptakelse av behandlingen av en søknad etter designloven 19 skal det betales kr 500. Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om gjenopptakelse som ikke innkommet. 50. For fornyelse av registreringen av en design etter designloven 24 skal følgende betales til Patentstyret: 1. fornyelsesavgift for første gangs fornyelse kr fornyelsesavgift for annen gangs fornyelse kr fornyelsesavgift for tredje gangs fornyelse kr fornyelsesavgift for fjerde gangs fornyelse kr tilleggsavgift der fornyelsesavgift blir betalt etter utløpet av registreringsperioden (respittavgift) kr 650

14 Page 14 of samregistreringsavgift for hver design utover én som registreringen fornyes for 7. oppbevaringsavgift for hver leverte modell som Patentstyret oppbevarer kr 1200 kr Hvis fastsatt avgift ikke betales innen fristen nevnt i designloven 24, anses vernet som opphørt. 51. For krav om at en fristoversittelse ikke skal få virkning etter designloven 50 skal det betales kr Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om at fristoversittelsen ikke skal få virkning som ikke innkommet. 52. For krav om administrativ overprøving etter designloven 27 skal det betales et gebyr på kr Det skal ikke betales gebyr for krav fremmet av departementet etter designloven 26 annet ledd nr. 3, jf. designforskriften 27. Hvis fastsatt gebyr ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om administrativ overprøving som ikke innkommet. Avvises krav om administrativ overprøving etter designloven 27, skal Patentstyret tilbakebetale halve gebyret. 53. For Patentstyrets behandling av en søknad om internasjonal registrering av en design etter designloven 56 skal det betales kr 750. Hvis fastsatt gebyr ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses søknaden om internasjonal registrering som ikke innkommet. For øvrig betales andre avgifter som nevnt i Genèveavtalen direkte til Det internasjonale byrået i WIPO. Kapittel 5. Gebyr for klage til Patentstyrets annen avdeling 54. For behandling av klage i Patentstyrets annen avdeling skal det betales gebyr etter følgende satser: 1. for klage etter patentloven kr for klage etter varemerkeloven kr for klage etter designloven kr for krav om endring av gyldighetsperioden for et meddelt kr 4000 beskyttelsessertifikat for legemidler 5. for klage etter foretaksnavneloven 3-7 kr Hvis fastsatt gebyr ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses klagen eller kravet om endring jf. første ledd nr. 4, som ikke innkommet. Hvis klagen tas til følge på grunnlag av åpenbar saksbehandlingsfeil i Patentstyrets første avdeling, kan gebyret tilbakebetales.

15 Page 15 of 15 Kapittel 6. Forskjellige bestemmelser 55. For krav om administrativ overprøving etter foretaksnavneloven 3-6 skal det betales et gebyr på kr Hvis fastsatt gebyr ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om administrativ overprøving som ikke innkommet. Avvises krav om administrativ overprøving etter foretaksnavneloven 3-6, skal Patentstyret tilbakebetale halve gebyret. 56. Avgifter og gebyrer som er betalt til Patentstyret i samsvar med reglene i varemerkeloven, patentloven, designloven og forskriften her, tilbakebetales ikke med mindre det er særskilt hjemlet i forskriften her. 57. Forskriften trer i kraft 1. januar Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 25. mars 2009 nr. 376 om avgifter til Patentstyret mv. (avgiftsforskriften). Databasen sist oppdatert 28. mai 2012

FOR nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv.

FOR nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. Page 1 of 15 FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. DATO: FOR-2010-12-13-1646 DEPARTEMENT:

Detaljer

FOR 2007-12-14 nr 1417: Forskrift til patentloven (patentforskriften)

FOR 2007-12-14 nr 1417: Forskrift til patentloven (patentforskriften) Page 1 of 34 FOR 2007-12-14 nr 1417: Forskrift til patentloven (patentforskriften) DATO: FOR-2007-12-14-1417 DEPARTEMENT: JD (Justis- og beredskapsdepartementet) AVD/DIR: Lovavd. PUBLISERT: I 2007 hefte

Detaljer

INNHOLD: Lov om patenter (patentloven). 1 of 5 14.10.2011 08:40

INNHOLD: Lov om patenter (patentloven). 1 of 5 14.10.2011 08:40 /d: LOV-1967-12-15-9 :d/ Patentloven patl. Lov om patenter (patentl http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/al Lov om patenter (patentloven). DATO: LOV-1967-12-15-9 DEPARTEMENT:

Detaljer

FOR 2005-06-24 nr 718: Forskrift om registrering av ansvarsmerker.

FOR 2005-06-24 nr 718: Forskrift om registrering av ansvarsmerker. Page 1 of 6 FOR 2005-06-24 nr 718: Forskrift om registrering av ansvarsmerker. DATO: FOR-2005-06-24-718 DEPARTEMENT: BLD (Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet) AVD/DIR: Forbrukeravd. PUBLISERT:

Detaljer

FOR 1996-03-29 nr 309: Forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven (varemerkefor... Page 1 of 14

FOR 1996-03-29 nr 309: Forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven (varemerkefor... Page 1 of 14 FOR 1996-03-29 nr 309: Forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven (varemerkefor... Page 1 of 14 FOR 1996-03-29 nr 309: Forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven (varemerkeforskriften) DATO:

Detaljer

FOR 1996-03-29 nr 309: Forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven (varemerkeforskriften)

FOR 1996-03-29 nr 309: Forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven (varemerkeforskriften) FOR 1996-03-29 nr 309: Forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven (varemerkeforskriften) DATO: FOR-1996-03-29-309 OPPHEVET Base: ROF DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) AVD/DIR: Lovavdelingen

Detaljer

Lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar (patentstyrelova)

Lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar (patentstyrelova) Lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar (patentstyrelova) DATO: LOV-2012-06-22-58 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 8 IKRAFTTREDELSE: Kongen

Detaljer

Lovspeil Ny og gammel varemerkelov, samt varemerkedirektivet

Lovspeil Ny og gammel varemerkelov, samt varemerkedirektivet Lovspeil Ny og gammel varemerkelov, samt varemerkedirektivet Ny varemerkelov Tidligere lov Varemerkedirektivet Kapittel 1: Alminnelige bestemmelser 1. Enerett til varemerke 1 mv. 3 2. Tegn som kan være

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005.

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7758 Patentsøknad nr. 1999 2369 PCT-nummer: PCT/US97/20430 Søker: Virogenetics Corp., Troy, New York, USA Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

Lovvedtak 66. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 343 L (2011 2012), jf. Prop. 94 L (2011 2012)

Lovvedtak 66. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 343 L (2011 2012), jf. Prop. 94 L (2011 2012) Lovvedtak 66 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 343 L (2011 2012), jf. Prop. 94 L (2011 2012) I Stortingets møte 6. juni 2012 ble det gjort slikt vedtak til lov om Patentstyret og

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7882 Patentsøknad nr. 2003 1202 (utskilt fra søknad nr. 2000 0003) Søknadsdato: 2003.03.17 Løpedag: 2000.12.07 Stamsøknad nr. 2000 0003 Søknadsdato: 2000.01.03

Detaljer

Utkast til ny patentforskrift

Utkast til ny patentforskrift Utkast til ny patentforskrift 1 Innledning Patentstyret har utarbeidet et utkast til ny forskrift til patentloven. I utkastet er forskrift 20. desember 1996 nr. 1162 til patentloven (patentforskriften),

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. april 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. april 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8064 Patentsøknad nr. 2007 3341 Søknadsdato: 2007.06.28 Løpedag: 2005.11.29 PCT-nummer: PCT/US05/043158 (2005.11.29) WIPO publ. nr. WO/06/058336 (2006.06.01)

Detaljer

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 91 ( ) og Ot.prp. nr. 33 ( )

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 91 ( ) og Ot.prp. nr. 33 ( ) Besl. O. nr. 103 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 103 Jf. Innst. O. nr. 91 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 33 (2006-2007) År 2007 den 11. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

2. avd. sak nr. 7782 2

2. avd. sak nr. 7782 2 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7782 Patentsøknad nr. 2005 0049 PCT-nummer: PCT/RU02/00515 Publ.-nummer: W03/104076 Søkere: Nikolai Vladimirovich Kulikov, Moskva, Russland, og Vyacheslav Vladimirovich

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8060 Patent nr. 323168 Patentsøknad nr. 20053351 Inndag: 2005.07.11 Løpedag: 2005.07.11 Patenthaver: Knut Reinhardt Hovden, Storgata 13A, 3183 Horten (tidl.

Detaljer

FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften)

FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) DATO: FOR-1990-12-21-1028 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Utlendingsdirektoratet,

Detaljer

Lovvedtak 19. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 77 L (2014 2015), jf. Prop. 101 L (2013 2014)

Lovvedtak 19. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 77 L (2014 2015), jf. Prop. 101 L (2013 2014) Lovvedtak 19 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 77 L (2014 2015), jf. Prop. 101 L (2013 2014) I Stortingets møte 12. desember 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7868 Patentsøknad nr. 2008 0837 WIPO publ.nr.: WO/07/009441 PCT-nummer: PCT/DE06/01232 Søker: Rena Sondermaschinen GmbH, Gütenbach, Tyskland Fullmektig: Protector

Detaljer

AVGJØRELSE 19. august 2014 PAT 13/035. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 19. august 2014 PAT 13/035. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 19. august 2014 PAT 13/035 Klager: Jon Aadland Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Thomas Strand-Utne har kommet frem til

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTIGHETER

RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTIGHETER RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTIGHETER (fastsatt med hjemmel i forskrift (FOR-2013-03-01-246) til Lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar, 3, den

Detaljer

Lov om patenter (patentloven).

Lov om patenter (patentloven). Lov om patenter (patentloven). Dato LOV 1967 12 15 9 Departement Justis og beredskapsdepartementet Sist endret LOV 2015 09 04 91 fra 01.01.2016 Publisert ISBN 82 504 1193 5 Ikrafttredelse 01.01.1968 Endrer

Detaljer

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/010. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/010. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/010 Klager: Erling Pettersen IT Rådgivning Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Haakon Aakre og Inger Berg

Detaljer

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon Page 1 of 7 31992r1768 392r1768 Engelsk versjon DOKNUM: 31992R1768 392R1768 TYPE: Rådsforordning DATO: 1992-06-18 NUMMER: EØF nr 1768/92 TITTEL: RÅDSFORORDNING (EØF) nr. 1768/92 av 18. juni 1992 om innføring

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Innehaver: Petroleum Technology Company AS, Stavanger Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 7. november 2007

Detaljer

INNHOLD. Lov om planteforedlerrett [planteforedlerloven]. LOV 1993-03-12 nr 32: Lov om planteforedlerrett [planteforedlerloven].

INNHOLD. Lov om planteforedlerrett [planteforedlerloven]. LOV 1993-03-12 nr 32: Lov om planteforedlerrett [planteforedlerloven]. LOV 1993-03-12 nr 32: Lov om planteforedlerrett [planteforedlerloven]. DATO: LOV-1993-03-12-32 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) PUBLISERT: Avd I 1993 Nr. 5 IKRAFTTREDELSE: 1993-09-15 (

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen AVGJØRELSE Sak: 16/00196 Dato: 23. januar 2017 Klager: Les Turski Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen har kommet

Detaljer

Lov om endringer i panteloven m.m. (pant i patenter og planteforedlerretter)

Lov om endringer i panteloven m.m. (pant i patenter og planteforedlerretter) Lov om endringer i panteloven m.m. (pant i patenter og planteforedlerretter) I lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter gjøres følgende endringer: 44 skal lyde: Er et patent, en patentsøknad eller et supplerende

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Abgenix Inc., Fremont, California, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Abgenix Inc., Fremont, California, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Søker: Abgenix Inc., Fremont, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

FOR 2010-11-30 nr 1497: Forskrift om statstilskott etter AFP-tilskottsloven kapittel 4

FOR 2010-11-30 nr 1497: Forskrift om statstilskott etter AFP-tilskottsloven kapittel 4 FOR 2010-11-30 nr 1497: Forskrift om statstilskott etter AFP-tilskottsloven kapittel 4 DATO: FOR-2010-11-30-1497 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Pensjonsavd. PUBLISERT: I 2010 hefte 13

Detaljer

Magnic Innovations GmbH & Co. KG. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Magnic Innovations GmbH & Co. KG. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: 16/00144 Dato: 7. februar 2017 Klager: Representert ved: Magnic Innovations GmbH & Co. KG Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige

FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige Side 1 av 5 FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser DATO: FOR-2002-11-15-1288 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings- administrasjons, og kirkedepartementet) AVD/DIR: Konkurransepolitisk

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.11.04 11:53:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 329762 Trappeassistent Søknadsnummer

Detaljer

Besl.O.nr.67. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 67. Jf. Innst. O. nr. 58 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 2 (2002-2003)

Besl.O.nr.67. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 67. Jf. Innst. O. nr. 58 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 2 (2002-2003) Besl.O.nr.67 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 67 Jf. Innst. O. nr. 58 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 2 (2002-2003) År 2003 den 18. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om beskyttelse

Detaljer

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 25 Jf. Innst. O. nr. 23 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 1 (2000-2001) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24

Detaljer

AVGJØRELSE 14. desember / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 14. desember / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 14. desember 2016 16/00062 Klager: Biosynthec Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald

Detaljer

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/006. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/006. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/006 Klager: Abbex AB Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Haakon

Detaljer

Ny varemerkelov m.m. Foredrag av lovrådgiver Magnus Hauge Greaker, Justisdepartementet, Waterhole 23. mars 2010

Ny varemerkelov m.m. Foredrag av lovrådgiver Magnus Hauge Greaker, Justisdepartementet, Waterhole 23. mars 2010 Ny varemerkelov m.m. Foredrag av lovrådgiver Magnus Hauge Greaker, Justisdepartementet, Waterhole 23. mars 2010 Ny varemerkelov - innledning Stortingets lovvedtak 11. mars 2010 Ny varemerkeforskrift og

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8156 Patentsøknad nr. 20042259 Inndato: 2004.06.01 Løpedag: 2002.11.01 Prioritet: 2001.11.01 (US330842) og 2002.03.19 (US365169) PCT-nummer: PCT/US2002/35080

Detaljer

INNHOLD. FOR 2010-02-10 nr 152: Forskrift om arbeidsavklaringspenger

INNHOLD. FOR 2010-02-10 nr 152: Forskrift om arbeidsavklaringspenger FOR 2010-02-10 nr 152: Forskrift om arbeidsavklaringspenger DATO: FOR-2010-02-10-152 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Velferdspolitisk avdeling PUBLISERT: I 2010 hefte 2 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert Tittel Status Detaljstatus Patentnummer 331285 Søknadsnummer 20092309 2017.10.07 12:06:00 Inngitt 2009.06.15

Detaljer

LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. INNHOLD

LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. INNHOLD Page 1 of 20 LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. DATO: LOV-1961-03-03-4 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT: SIST-ENDRET: LOV-2005-06-17-90 fra 2008-01-01 ENDRER: SYS-KODE:

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 315752 Søknadsnummer 20015203 2017.10.07 11:35:00 Inngitt

Detaljer

Lov om beskyttelse av design

Lov om beskyttelse av design Lov om beskyttelse av design Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser.... 1 Kapittel 2. Søknad om registrering av design... 5 Kapittel 3. Offentlighet og opplysningsplikt... 7 Kapittel 4. Designregistreringens

Detaljer

AVGJØRELSE 4. mars 2014 PAT 13/017. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 4. mars 2014 PAT 13/017. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 4. mars 2014 PAT 13/017 Klager: John R Moen Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Ole-Andreas Rognstad og Inger Berg Ørstavik har kommet

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009. Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009. Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7942 Patentsøknad nr. 2004 5669 Søker: Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal Annen avdelings avgjørelse av 14. desember

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8120 Patentsøknad nr. 20075924 Søknadsdato: 2007.11.20 Løpedag: 2006.04.20 PCT-nummer: PCT/US2006/15535 WIPO publ. nr. WO/2006/113939 (2006.04.20) Søker: Landmark

Detaljer

AVGJØRELSE 9. april 2014 PAT 13/025. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. april 2014 PAT 13/025. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. april 2014 PAT 13/025 Klager: Dry Products AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Arne Dag Hestnes og Amund Grimstad har kommet frem

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7977 Patentsøknad nr. 2007 5535 PCT-nummer: PCT/SE06/00502 WIPO publ. nr. WO/06/118517 Søker: Alfa Laval Corporate AB, P. O. Box 73, 22100 Lund, Sverige Fullmektig:

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 326743 Søknadsnummer 20075351 2017.11.11 12:03:00 Inngitt

Detaljer

AVGJØRELSE 17. november 2014 PAT 14/007. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 17. november 2014 PAT 14/007. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 17. november 2014 PAT 14/007 Klager: Einar Lied og Olav Høstmælingen Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Thomas Strand-Utne

Detaljer

Søknad om forlenget gyldighetsperiode for supplerende beskyttelsessertifikater (SPC)

Søknad om forlenget gyldighetsperiode for supplerende beskyttelsessertifikater (SPC) Søknad om forlenget gyldighetsperiode for supplerende beskyttelsessertifikater (SPC) Som følge av innlemmelsen av pediatriforordningen (nr. 1901/2006) i norsk rett 15.11.2017 Dag Braaten - Patentstyret

Detaljer

HØRINGSNOTAT ENDRINGER I PATENTFORSKRIFTEN SAMARBEID MELLOM PATENTMYNDIGHETER OM UTNYTTELSE AV PATENTERBARHETSVURDERINGER

HØRINGSNOTAT ENDRINGER I PATENTFORSKRIFTEN SAMARBEID MELLOM PATENTMYNDIGHETER OM UTNYTTELSE AV PATENTERBARHETSVURDERINGER HØRINGSNOTAT Patentstyret Februar 2011 ENDRINGER I PATENTFORSKRIFTEN SAMARBEID MELLOM PATENTMYNDIGHETER OM UTNYTTELSE AV PATENTERBARHETSVURDERINGER 1. Hovedinnholdet i høringsnotatet I notatet foreslås

Detaljer

AVGJØRELSE 11. april 2016 Sak PAT 14/018. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 11. april 2016 Sak PAT 14/018. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 11. april 2016 Sak PAT 14/018 Klager: Gilead Sciences Inc. Representert ved: Tandberg Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

Inaktiv Patent opphevet Opphevet etter innsigelse (sjekk også detaljer i saken)

Inaktiv Patent opphevet Opphevet etter innsigelse (sjekk også detaljer i saken) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.01.14 11:49:00 Tittel Status Detaljstatus Patentnummer 330271 Mobil betaling Søknadsnummer 20100308 Inngitt

Detaljer

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 14/011. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 14/011. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 14/011 Klager: Genentech Inc. Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen AVGJØRELSE Sak: 16/00124 Dato: 25. januar 2017 Klager: Representert ved: Ferring BV Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore

Detaljer

Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester

Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester Utskriftsdato: 20.12.2017 07:23:11 Status: Gjeldende Dato: 16.12.2011 Nummer: FOR-2011-12-16-1349 Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet Dokumenttype:

Detaljer

AVGJØRELSE 7. november / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 7. november / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 7. november 2016 16/00073 Klager: Kongsberg Defence & Aerospace AS Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

Fremgangsmåte og anordning for utskilling og oppsamling av væske i gass fra et reservoar I kraft Meddelt Patent meddelt (B1)

Fremgangsmåte og anordning for utskilling og oppsamling av væske i gass fra et reservoar I kraft Meddelt Patent meddelt (B1) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 339584 Søknadsnummer 20110358 2017.10.07 12:07:00 Inngitt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

Lov om planteforedlerrett (planteforedlerloven)

Lov om planteforedlerrett (planteforedlerloven) Lov om planteforedlerrett (planteforedlerloven) Dato LOV-1993-03-12-32 Departement Landbruks- og matdepartementet Sist endret LOV-2015-01-23-4 fra 01.07.2015, LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015 Publisert

Detaljer

AVGJØRELSE 28. november 2014 PAT 14/006. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 28. november 2014 PAT 14/006. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 28. november 2014 PAT 14/006 Klager: Companybook AS Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Thomas Strand-Utne

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår. Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon.

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon. Gå til ajourført versjon >> Trenger du brukerveiledning? Lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning) Få svar på ofte stilte spørsmål her (FAQ) Fant

Detaljer

INNHOLD. LOV 2010-03-26 nr 08: Lov om beskyttelse av varemerker

INNHOLD. LOV 2010-03-26 nr 08: Lov om beskyttelse av varemerker Page 1 of 23 LOV 2010-03-26 nr 08: Lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) DATO: LOV-2010-03-26-8 DEPARTEMENT: JD (Justis- og beredskapsdepartementet) PUBLISERT: I 2010 hefte 4 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2017. av 5. mai 2017

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2017. av 5. mai 2017 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg XVII (Opphavsrett) EØS-KOMITEEN HAR under

Detaljer

Innst. 101 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 6 L (2009 2010)

Innst. 101 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 6 L (2009 2010) Innst. 101 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 6 L (2009 2010) Innstilling fra justiskomiteen om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) Til Stortinget 1. Sammendrag

Detaljer

Innst. 101 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 6 L (2009 2010)

Innst. 101 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 6 L (2009 2010) Innst. 101 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 6 L (2009 2010) Innstilling fra justiskomiteen om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) Til Stortinget 1. Sammendrag

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8067 Patentsøknad nr. 20092388 Inndag: 2009.06.23 Løpedag: 2007.05.25 Prioritet: 2006.04.26 (NO20062405) og 2006.05.26 (NO20062404) PCT-nummer: PCT/NO07/000181

Detaljer

Høringsnotat. Innhold. 1 Hovedinnholdet i høringsnotatet. Juni 2011 Saksnr.:

Høringsnotat. Innhold. 1 Hovedinnholdet i høringsnotatet. Juni 2011 Saksnr.: Høringsnotat Juni 2011 Saksnr.: 200903449 LOV OM PATENTSTYRET OG KLAGENEMNDEN FOR INDUSTRIELLE RETTIGHETER Innhold 1 Hovedinnholdet i høringsnotatet... 1 2 Gjeldende rett... 2 3 Hovedpunktene i forslaget...

Detaljer

Sendt med e-post: 14. februar 2014 postmottak@nhd.dep.no, postmottak@nfd.dep.no

Sendt med e-post: 14. februar 2014 postmottak@nhd.dep.no, postmottak@nfd.dep.no Nærings- og fiskeridepartementet (Nærings- og handelsdepartementet) Postboks 8014 Dep 0030 Oslo Sendt med e-post: 14. februar 2014 postmottak@nhd.dep.no, postmottak@nfd.dep.no SVARBREV TIL HØRING: Endringer

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003)

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Besl. O. nr. 103 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103 Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) År 2003 den 4. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

FOR 1999-02-03 nr 190: Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere

FOR 1999-02-03 nr 190: Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere FOR 1999-02-03 nr 190: Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere DATO: FOR-1999-02-03-190 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Landbrukspolitisk avd. PUBLISERT: I 1999 503 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Prop. 76 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 76 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 76 L (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i patentloven (gjennomføring av London-overenskomsten 17. oktober 2000 om anvendelsen av artikkel 65 i konvensjonen om

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

Fremgangsmåte og apparat for utsettingsoperasjoner på dypt vann I kraft Meddelt Patent meddelt (B1)

Fremgangsmåte og apparat for utsettingsoperasjoner på dypt vann I kraft Meddelt Patent meddelt (B1) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.10.07 12:06:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 329383 Søknadsnummer 20091604 Inngitt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7884 Patentsøknad nr. 2007 0393 Publ. nr. WO/05/124793 PCT-søknad nr. PCT/JP05/02412 Søker: Sumitomo Electric Industries Ltd., 5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku,

Detaljer

Varemerkeloven - vml.

Varemerkeloven - vml. 07.10.2010 1 Utskrift fra Lovdata Dato: 03.03.1961 nr. 4 Departement: JD (Justis- og politidepartementet) Sist endret: L26.03.2010 nr. 8 fra 01.07.2010 Sist endret: L17.06.2005 nr. 90 fra 01.01.2008 Endrer:

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen AVGJØRELSE Sak: 16/00067 Dato: 23. januar 2017 Klager: Representert ved: Polarcus DMCC Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.10.07 12:05:00 Tittel Status Detaljstatus Patentnummer 330105 Søknadsnummer 20082957 Inngitt 2008.07.03

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.10.21 11:51:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 334886 Søknadsnummer 20090381 Inngitt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7833 Patentsøknad nr. 2007 3969 WIPO publ.nr.: WO/06/073939 PCT-nummer: PCT/US05/047067 Søker: Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka, Japan Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

AVGJØRELSE 12. september 2014 PAT 13/026. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. september 2014 PAT 13/026. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. september 2014 PAT 13/026 Klager: Invacare International Sàrl Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

A-opplysningsloven Utskriftsdato: Status: Dato: Nummer: Sammendrag: Utgiver: Dokumenttype: Full tittel: Ikrafttredelse:

A-opplysningsloven Utskriftsdato: Status: Dato: Nummer: Sammendrag: Utgiver: Dokumenttype: Full tittel: Ikrafttredelse: A-opplysningsloven Utskriftsdato: 31.12.2017 11:07:03 Status: Gjeldende Dato: 22.6.2012 Nummer: LOV-2012-06-22-43 Sammendrag: Rettsområde: Arbeidsrett; Ansettelse. Avskjed. Oppsigelse; Forvaltnings- og

Detaljer

Kunngjort 25. oktober 2017 kl PDF-versjon 30. oktober 2017

Kunngjort 25. oktober 2017 kl PDF-versjon 30. oktober 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. oktober 2017 24.10.2017 nr. 1656 Forskrift om

Detaljer

System for multippel utnyttelse og omdannelse av energi fra havbølger Ikke i kraft Patent opphørt Ikke betalt årsavgift

System for multippel utnyttelse og omdannelse av energi fra havbølger Ikke i kraft Patent opphørt Ikke betalt årsavgift Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.04 11:45:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 326736 Søknadsnummer 20053724 Inngitt

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger i folketrygdens regelverk som følge av

Lov om endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger i folketrygdens regelverk som følge av Lov om endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger i folketrygdens regelverk som følge av pensjonsreformen) DATO: LOV-2009-12-11-112 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

AVGJØRELSE 9. september 2016 SAK 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. september 2016 SAK 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. september 2016 SAK 16/00082 Klager: Twister B.V. Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 323372 Søknadsnummer 20016330 2017.07.15 11:55:00 Inngitt

Detaljer

AVGJØRELSE 10. mai 2016 PAT 15/004. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 10. mai 2016 PAT 15/004. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 10. mai 2016 PAT 15/004 Klager: Selantic AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Haakon Aakre og Inger Berg Ørstavik har kommet frem til

Detaljer

Prop. 6 L. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Ny varemerkelov

Prop. 6 L. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Ny varemerkelov Prop. 6 L (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 9. oktober 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Proposisjonens

Detaljer

Om ulike muligheter for å angripe patenter. Partner og advokat Inga Kaasen Dr. philos. (bioteknologi)

Om ulike muligheter for å angripe patenter. Partner og advokat Inga Kaasen Dr. philos. (bioteknologi) Om ulike muligheter for å angripe patenter Partner og advokat Inga Kaasen Dr. philos. (bioteknologi) Om ulike måter for å angripe patenter Angripe patentet- én av flere muligheter Muligheter under søknadsbehandlingen

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Liste over produkter. Beskrivelse. Søker. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Liste over produkter. Beskrivelse. Søker. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert Tekst i merket Status Detaljstatus 2017.07.22 11:17:00 LACTACYD Søknadsnummer 114449 Inngitt 1973.03.20 Prioritet

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. Finn patenter, varemerker og design i Norge :57:00. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. Finn patenter, varemerker og design i Norge :57:00. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 331334 Søknadsnummer 20042555 2017.10.07 11:57:00 Inngitt

Detaljer

Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning

Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-104 14/3158 20.06.2014 Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning

Detaljer