FOR nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret"

Transkript

1 Page 1 of 15 FOR nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. DATO: FOR DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) AVD/DIR: Forsknings- og innovasjonsavd. PUBLISERT: I 2010 hefte 14 IKRAFTTREDELSE: SIST-ENDRET: ENDRER: FOR GJELDER FOR: Norge HJEMMEL: LOV , LOV , LOV , LOV , FOR SYS-KODE: C20, D02, G03 NÆRINGSKODE: 9125, 9129 KUNNGJORT: kl RETTET: (tittel) KORTTITTEL: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. For å lenke til dette dokumentet bruk: html INNHOLD Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. Kapittel 1. Generelle bestemmelser om levering av dokumenter og betaling av avgifter og gebyrer 1. En søknad om varemerke, design eller patent, eller annet dokument i sak om slike rettigheter hos Patentstyret, skal leveres slik som For elektronisk overføring til Patentstyret etter 1, kan leveringsdato være en virkedag eller en helligdag. Øvrige leveringer får Fristen for betaling av avgift settes av Patentstyret og skal normalt være 30 dager, med mindre en annen frist for betaling følger av En avgift som skal betales til Patentstyret anses som betalt den dag betalingen er registrert på Patentstyrets konto. 5. Hvis en betalingsfrist løper ut på en lørdag, helligdag eller dag som etter lovgivningen er likestilt med helligdag, forlenges Bruk av fullmektig og fullmakt overfor Patentstyret reguleres av forvaltningsloven Dersom ikke annet fremgår av meldingen regnes fristen for å svare på en melding fra Patentstyret fra den dagen meldingen ble sendt. 8. Enhver kan be om:... Kapittel 2. Avgifter og gebyrer etter varemerkeloven 9. For søknad om registrering av et varemerke, jf. varemerkeloven 12, skal følgende betales til Patentstyret: For en søknad som utskilles fra en annen etter varemerkeforskriften 17, skal det betales søknadsgebyr etter satsene i forskriften For deling av en søknad, jf. varemerkeforskriften 18, skal det betales søknadsgebyr etter satsene i forskriften her 9 for hver...

2 Page 2 of For deling av en registrering etter varemerkeforskriften 19, skal det betales et gebyr på kr 2000 for hver registrering som ikke For sammenslåing av tidligere avdelte søknader eller registreringer etter varemerkeforskriften 20, skal det betales et gebyr på For krav om fornyelse av registreringen av et merke, jf. varemerkeloven 33, skal følgende betales til Patentstyret: Ved levering av en søknad om endring i et registrert varemerke etter varemerkeloven 34 skal det betales kr Ved levering av et krav om sletting av et varemerke fra registret etter varemerkeloven 43 skal det betales kr For gjenopptakelse av søknadsbehandlingen etter varemerkeloven 23 fjerde ledd skal det betales kr For krav om at en fristoversittelse ikke skal få virkning etter varemerkeloven 80, skal det betales kr For krav om administrativ overprøving etter varemerkeloven 40 skal det betales et gebyr på kr For Patentstyrets behandling av en søknad om internasjonal registrering av et varemerke etter varemerkeloven 68 skal det betales For utpeking av Norge i en internasjonal varemerkeregistrering etter Madrid-protokollen, jf. varemerkeloven 71, skal følgende... Kapittel 3. Avgifter og gebyrer etter patentloven 22. For søknad om patent, jf. patentloven 8 femte ledd, og for europeisk søknad om patent som endres til nasjonal søknad, jf. 23. For nyhetsgransking som nevnt i patentloven 9 skal søkeren betale den avgiften som er fastsatt av vedkommende internasjonale For en søknad som utskilles fra en annen etter patentforskriften 24, skal det betales søknadsgebyr etter satsene i forskriften For deling av en søknad, jf. patentforskriften 22, skal det betales søknadsgebyr etter satsene i forskriften her 22 for hver For meddelelse av patent skal det betales meddelelsesavgift etter patentloven 20 første ledd første punktum. Meddelelsesavgiften For gjenopptakelse av søknadsbehandlingen etter patentloven 15 tredje ledd eller 20 første ledd tredje punktum skal det betales For krav om at en fristoversittelse ikke skal få virkning etter patentloven 72 skal det betales kr For krav om administrativ overprøving etter patentloven 52b skal det betales et gebyr på kr Årsavgifter for patentsøknader og patenter, jf. patentloven 8 femte ledd jf. 33 og 40 skal betales med følgende beløp: Den som mer enn ni måneder etter den dagen da patent ble meddelt, fremmer innsigelse med påstand om at en oppfinnelse ikke er Ved levering av krav om patentbegrensning etter patentloven 39a skal det betales et gebyr på kr Ved levering av oversettelse som nevnt i patentloven 66c første ledd om europeiske patenter, må patenthaver hvis patentet skal Ved levering av rettelse av oversettelse som nevnt i patentloven 66c etter patentloven 66j første ledd første punktum, skal det For internasjonal patentsøknad som leveres til Patentstyret som mottakende myndighet, skal søkeren betale følgende til For Patentstyrets befatning med internasjonale søknader skal søkeren i tilfeller som nevnt i regel 19.4 i gjennomføringsreglene til For internasjonale patentsøknader som videreføres etter patentloven 31, jf. 8 femte ledd, skal følgende betales til For internasjonale patentsøknader som opptas til behandling etter patentloven 38, jf. 8

3 Page 3 of 15 femte ledd, skal følgende betales til For internasjonale patentsøknader utgjør For øvrig gjelder bestemmelsene i forskriften her om avgifter og gebyrer for nasjonale patentsøknader tilsvarende for Ved levering av en søknad om supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler eller for plantefarmasøytiske produkter etter I saker angående meddelte sertifikater gjelder 28 og 54 tilsvarende. 43. For sertifikater skal det betales årsavgifter etter patentloven 62a tredje ledd, jf. 62b annet ledd, med det beløpet som er... Kapittel 4. Avgifter og gebyrer etter designloven 44. For søknad om registrering av design, jf. designloven 13, skal følgende betales til Patentstyret: For en søknad som utskilles fra en annen etter designforskriften 16a skal det betales søknadsgebyr etter satsene i forskriften For deling av en søknad etter designforskriften 17 skal det betales søknadsgebyr etter satsene i forskriften her 44 for hver For deling av en registrering etter designforskriften 18 skal det betales gebyr etter satsene i forskriften her 44 for hver For sammenslåing av to eller flere tidligere avdelte søknader eller registreringer etter designforskriften 19, skal det betales For gjenopptakelse av behandlingen av en søknad etter designloven 19 skal det betales kr For fornyelse av registreringen av en design etter designloven 24 skal følgende betales til Patentstyret: For krav om at en fristoversittelse ikke skal få virkning etter designloven 50 skal det betales kr For krav om administrativ overprøving etter designloven 27 skal det betales et gebyr på kr For Patentstyrets behandling av en søknad om internasjonal registrering av en design etter designloven 56 skal det betales kr... Kapittel 5. Gebyr for klage til Patentstyrets annen avdeling 54. For behandling av klage i Patentstyrets annen avdeling skal det betales gebyr etter følgende satser:... Kapittel 6. Forskjellige bestemmelser 55. For krav om administrativ overprøving etter foretaksnavneloven 3-6 skal det betales et gebyr på kr Avgifter og gebyrer som er betalt til Patentstyret i samsvar med reglene i varemerkeloven, patentloven, designloven og forskriften Forskriften trer i kraft 1. januar Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 25. mars 2009 nr. 376 om avgifter til Patentstyret... Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og handelsdepartementet 13. desember 2010 med hjemmel i lov 26. mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) 82, lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter (patentloven) 68 og 69, lov 14. mars 2003 nr. 15 om beskyttelse av design (designloven) 52 og delegeringsvedtak 11. mars 2005 nr. 226.

4 Page 4 of 15 Kapittel 1. Generelle bestemmelser om levering av dokumenter og betaling av avgifter og gebyrer 1. En søknad om varemerke, design eller patent, eller annet dokument i sak om slike rettigheter hos Patentstyret, skal leveres slik som fastsatt i paragrafen her til Patentstyret direkte eller gjennom Altinn. Levering av søknad eller annet dokument gjennom Altinn må skje elektronisk i et teknisk godkjent format. Levering til Patentstyret direkte kan skje i papirformat eller ved elektronisk overføring. Den postadresse, e-postadresse eller det telefaksnummer som Patentstyret fastsetter, må brukes. Signatur på søknad eller annet dokument kan være håndskrevet, trykt, stemplet eller elektronisk i samsvar med den standard Patentstyret til enhver tid har fastsatt. Søknad eller dokument som leveres på annen måte enn fastsatt i paragrafen her, regnes ikke som levert. Denne forskrifts bestemmelser om søknader gjelder også for registrerte varemerker og design, og meddelte patenter, når annet ikke fremgår av sammenhengen. Patentstyret fastsetter nærmere bestemmelser om hvordan elektronisk kommunikasjon kan foregå, herunder hvilke elektroniske formater som kan benyttes. Klage til Patentstyrets annen avdeling med eventuelle vedlegg som leveres i papirformat skal leveres i tre eksemplarer. Er det andre parter i saken enn klager, skal det leveres ett ekstra eksemplar av klagen med vedlegg for hver av de andre parter i saken. Annet punktum gjelder tilsvarende for dokument som leveres i papirformat i annen sak for Patentstyret med flere enn én part. 2. For elektronisk overføring til Patentstyret etter 1, kan leveringsdato være en virkedag eller en helligdag. Øvrige leveringer får leveringsdato den virkedag søknaden eller dokumentet anses mottatt. Leveringsdato etter 1 bestemmes etter følgende regler: 1. elektronisk overføring gjennom Altinn anses som levert når overføringen er bekreftet som mottatt, 2. elektronisk overføring til Patentstyrets fastsatte e-postadresse anses som levert når overføringen er bekreftet som mottatt fra Patentstyrets elektroniske postadressesystem, 3. telefaks sendt til Patentstyrets fastsatte telefaksnummer anses som levert når den er mottatt komplett i Patentstyret, 4. levering i papirformat til Patentstyrets kontor i åpningstiden anses som levert den virkedag søknaden eller dokumentet mottas i Patentstyret. Levering i Patentstyrets postkasse utenfor åpningstiden anses som levert påfølgende virkedag. 3. Fristen for betaling av avgift settes av Patentstyret og skal normalt være 30 dager, med mindre en annen frist for betaling følger av lov eller forskrift. For avgift som Patentstyret fakturerer må betalingsinformasjonen som fremkommer av fakturaen benyttes for betaling av avgiften. For avgift som Patentstyret ikke fakturerer, må avgift betales til Patentstyrets konto. Det skal oppgis hva betalingen gjelder. Bestemmelsene i forskriften her om avgifter gjelder tilsvarende for gebyrer.

5 Page 5 of En avgift som skal betales til Patentstyret anses som betalt den dag betalingen er registrert på Patentstyrets konto. Betales avgiften til utenlandsk bank eller postkontor, anses avgiften betalt den dag den er datostemplet ved innenriks postkontor eller bank. Avgift som betales for sent, jf. 3, anses ikke som betalt. Patentstyret kan likevel anse betalingen som rettidig hvis betaleren godtgjør at det er gitt en ugjenkallelig betalingsordre før fristens utløp. Bestemmelsen gjelder tilsvarende for betaling som skal skje gjennom Patentstyret i internasjonale registreringsordninger. 5. Hvis en betalingsfrist løper ut på en lørdag, helligdag eller dag som etter lovgivningen er likestilt med helligdag, forlenges fristen til nærmeste virkedag. 6. Bruk av fullmektig og fullmakt overfor Patentstyret reguleres av forvaltningsloven Dersom ikke annet fremgår av meldingen regnes fristen for å svare på en melding fra Patentstyret fra den dagen meldingen ble sendt. Er ikke en bestemt utløpsdag for fristen angitt i meldingen, løper fristen ut på den dagen i måneden som ved sitt tall svarer til dagen for fristens begynnelse. Finnes ikke tilsvarende tall i vedkommende måned, regnes månedens siste dag som fristens utløpsdag. Løper fristen ut på en lørdag, helligdag eller dag som etter lovgivningen er likestilt med helligdag, er nærmeste påfølgende virkedag fristens utløpsdag. Fristen for å svare på melding som nevnt i første ledd er to måneder dersom ikke annet er fastsatt i lov eller av Patentstyret i det enkelte tilfellet. Første og annet ledd gjelder tilsvarende for andre frister etter lovgivningen om industrielt rettsvern, så langt ikke annet er fastsatt i lov. Fristen for å rette feil eller mangler i en søknad eller andre dokumenter, kan forlenges av Patentstyret, med mindre annet er fastsatt i lov. Krav om fristforlengelse må i så fall være levert til Patentstyret senest på fristens utløpsdag. 8. Enhver kan be om: 1. bekreftet utskrift av varemerkeregistret, designregistret og patentregistret 2. kopi av en varemerkesøknad med bilag 3. kopi av en patentsøknad med beskrivelse, tegninger, sammendrag og krav 4. kopi av et trykt norsk utlegningsskrift eller patentskrift 5. kopi av en søknad om registrering av design med bilag. Patentstyret kan etter krav utstede og oversende et prioritetsdokument etter regel 17.1 bokstav b i gjennomføringsreglene til patentsamarbeidskonvensjonen. Pris for bekreftet utskrift og kopier nevnt i første og annet ledd fastsettes av Patentstyret og skal følge av prisoversikten på Patentstyrets hjemmeside. Bestemmelsen gjelder tilsvarende for elektroniske dokumenter med det samme innhold.

6 Page 6 of 15 Kapittel 2. Avgifter og gebyrer etter varemerkeloven 9. For søknad om registrering av et varemerke, jf. varemerkeloven 12, skal følgende betales til Patentstyret: 1. søknadsgebyr varemerke kr tilleggsavgift for hver klasse utover tre, varemerke kr 650. For søknad om registrering av et fellesmerke, jf. varemerkeloven 12, skal følgende betales til Patentstyret: 1. søknadsgebyr, fellesmerke kr tilleggsavgift for hver klasse utover tre, fellesmerke kr Hvis fastsatt avgift og gebyr ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses søknaden som henlagt. 10. For en søknad som utskilles fra en annen etter varemerkeforskriften 17, skal det betales søknadsgebyr etter satsene i forskriften her 9. Hvis fastsatt gebyr ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om utskilling som ikke innkommet. 11. For deling av en søknad, jf. varemerkeforskriften 18, skal det betales søknadsgebyr etter satsene i forskriften her 9 for hver nye søknad som ikke regnes som en videreføring av den opprinnelige søknaden. Hvis fastsatt gebyr ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om deling som ikke innkommet. 12. For deling av en registrering etter varemerkeforskriften 19, skal det betales et gebyr på kr 2000 for hver registrering som ikke regnes som en videreføring av den opprinnelige registreringen. Hvis fastsatt gebyr ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om deling som ikke innkommet. 13. For sammenslåing av tidligere avdelte søknader eller registreringer etter varemerkeforskriften 20, skal det betales et gebyr på kr 2000 for hver søknad eller registrering som ikke regnes som en videreføring av den opprinnelige søknaden eller registreringen. Hvis fastsatt gebyr ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om sammenslåing som ikke innkommet. 14. For krav om fornyelse av registreringen av et merke, jf. varemerkeloven 33, skal følgende betales til Patentstyret: 1. fornyelsesavgift, varemerke kr tilleggsavgift for hver klasse utover tre, varemerke kr tilleggsavgift der krav om fornyelse leveres etter utløpet av kr 650 registreringsperioden (respittavgift varemerke) 4. fornyelsesavgift, fellesmerke kr tilleggsavgift for hver klasse utover tre, fellesmerke kr 1900

7 Page 7 of tilleggsavgift der krav om fornyelse leveres etter utløpet av registreringsperioden (respittavgift fellesmerke) kr Hvis fastsatt avgift ikke betales innen fristen nevnt i varemerkeloven 33, anses vernet opphørt. 15. Ved levering av en søknad om endring i et registrert varemerke etter varemerkeloven 34 skal det betales kr Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses søknaden om endring som ikke innkommet. 16. Ved levering av et krav om sletting av et varemerke fra registret etter varemerkeloven 43 skal det betales kr Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om sletting som ikke innkommet. 17. For gjenopptakelse av søknadsbehandlingen etter varemerkeloven 23 fjerde ledd skal det betales kr 500. Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om gjenopptakelse som ikke innkommet. 18. For krav om at en fristoversittelse ikke skal få virkning etter varemerkeloven 80, skal det betales kr Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om at fristoversittelsen ikke skal få virkning som ikke innkommet. 19. For krav om administrativ overprøving etter varemerkeloven 40 skal det betales et gebyr på kr Hvis fastsatt gebyr ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om administrativ overprøving som ikke innkommet. Avvises krav om administrativ overprøving, skal Patentstyret tilbakebetale halve gebyret. 20. For Patentstyrets behandling av en søknad om internasjonal registrering av et varemerke etter varemerkeloven 68 skal det betales kr 750. Hvis fastsatt gebyr ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses søknaden om internasjonal registrering som ikke innkommet. For øvrig betales andre avgifter som nevnt i Madridprotokollen artikkel 8 direkte til Det internasjonale byrå i WIPO. 21. For utpeking av Norge i en internasjonal varemerkeregistrering etter Madrid-protokollen, jf. varemerkeloven 71, skal følgende betales til Patentstyret: 1. gebyr for beskyttelse i inntil tre klasser kr tilleggsavgift for hver klasse utover tre kr 650. For fornyelse av slike utpekinger som nevnt i første ledd, jf. varemerkeloven 73, skal følgende betales til Patentstyret: 1. fornyelsesavgift for beskyttelse i inntil tre klasser kr 2300

8 Page 8 of tilleggsavgift for hver klasse utover tre kr 950. Gebyrer og avgifter som nevnt i første og annet ledd betales til Det internasjonale byrå i sveitserfranc i samsvar med gjennomføringsreglene til Madridprotokollen regel 34 og 35. Kapittel 3. Avgifter og gebyrer etter patentloven 22. For søknad om patent, jf. patentloven 8 femte ledd, og for europeisk søknad om patent som endres til nasjonal søknad, jf. patentloven 66m annet ledd skal følgende betales til Patentstyret: 1. søknadsgebyr (inkludert granskingsgebyr) kr tilleggsavgift for hvert patentkrav utover ti kr 200. Hvor søkeren er en enkeltperson eller småbedrift, eller flere slike i fellesskap når de til sammen ikke har flere årsverk enn det som er spesifisert i tredje ledd første punktum, skal følgende betales til Patentstyret: 1. søknadsgebyr kr tilleggsavgift for hvert patentkrav utover ti kr 200. Med småbedrift menes i denne forskrift en virksomhet med fast ansatte som utfører 20 årsverk eller mindre. Selskaper som i forhold til hverandre er heleide datter- eller morselskaper, regnes som én virksomhet ved beregning av årsverk etter denne bestemmelse. En søker kan pålegges å fremlegge dokumentasjon for at virksomheten er en småbedrift. Med enkeltperson menes en fysisk person som ikke representerer andre enn seg selv. Hvis fastsatt avgift eller gebyr ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses søknaden som henlagt. 23. For nyhetsgransking som nevnt i patentloven 9 skal søkeren betale den avgiften som er fastsatt av vedkommende internasjonale nyhetsgranskingsmyndighet. 24. For en søknad som utskilles fra en annen etter patentforskriften 24, skal det betales søknadsgebyr etter satsene i forskriften her 22. Hvis fastsatt gebyr ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om utskilling som ikke innkommet. 25. For deling av en søknad, jf. patentforskriften 22, skal det betales søknadsgebyr etter satsene i forskriften her 22 for hver nye søknad som ikke regnes som en videreføring av den opprinnelige søknaden. Hvis fastsatt gebyr ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om deling som ikke innkommet. 26. For meddelelse av patent skal det betales meddelelsesavgift etter patentloven 20 første ledd første punktum. Meddelelsesavgiften omfatter inntil 14 sider. Det skal betales en tilleggsavgift for hver side utover 14. Hvis det etter søknadens leveringsdag eller den dagen søknaden skal anses levert, er innkommet nye patentkrav slik at antallet krav overstiger det antallet som det er betalt søknadsgebyr for etter 22 i forskriften her, skal det også betales en tilleggsavgift for hvert slikt nye patentkrav. For meddelelse skal følgende betales til Patentstyret:

9 Page 9 of meddelelsesavgift kr tilleggsavgift for hver side utover 14 kr tilleggsavgift for hvert nye patentkrav kr 200. For meddelelse av patent som er hemmelig etter lov 26. juni 1953 nr. 8 om oppfinnelser av betydning for rikets forsvar 7, skal det ikke betales meddelelsesavgift. Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses søknaden som henlagt. Har søkeren en brutto inntekt som ikke overstiger tre ganger Folketrygdens grunnbeløp, kan vedkommende søke om fritak for betaling av meddelelsesavgift. Inntektsgrensen er fire ganger Folketrygdens grunnbeløp hvis søkeren forsørger ektefelle. For hver person søkeren ellers har å forsørge, øker inntektsgrensen med et tillegg på halvparten av Folketrygdens grunnbeløp. Brutto inntekt ved skatteligningen legges til grunn for beregningen. Søkeren må legge ved kopi av sist tilsendte skatteoppgjør der beregningsgrunnlaget for skatten skal fremgå. Fritak skal kun innvilges når særskilte hensyn taler for det hvis søkeren har en bruttoformue som overstiger fem ganger Folketrygdens grunnbeløp. 27. For gjenopptakelse av søknadsbehandlingen etter patentloven 15 tredje ledd eller 20 første ledd tredje punktum skal det betales kr 500. Har søknadsbehandlingen tidligere vært gjenopptatt, skal det betales kr Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om gjenopptakelse som ikke innkommet. 28. For krav om at en fristoversittelse ikke skal få virkning etter patentloven 72 skal det betales kr Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om at fristoversittelsen ikke skal få virkning som ikke innkommet. 29. For krav om administrativ overprøving etter patentloven 52b skal det betales et gebyr på kr Hvis fastsatt gebyr ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om administrativ overprøving som ikke innkommet. Avvises krav om administrativ overprøving, skal Patentstyret tilbakebetale halve gebyret. Hvis patentet etter administrativ overprøving blir opprettholdt i endret form, jf. patentloven 52d tredje ledd, må patenthaveren, for at patentet skal gjelde i endret form, innen én måned fra dagen hvor avgjørelsen ble endelig, betale avgift etter følgende satser: 1. endringsavgift kr tilleggsavgift for hver side utover 14 kr tilleggsavgift for hvert nye patentkrav kr Årsavgifter for patentsøknader og patenter, jf. patentloven 8 femte ledd jf. 33 og 40 skal betales med følgende beløp: 1. avgiftsår kr avgiftsår kr 600

10 Page 10 of avgiftsår kr avgiftsår kr avgiftsår kr avgiftsår kr avgiftsår kr avgiftsår kr avgiftsår kr avgiftsår kr avgiftsår kr avgiftsår kr avgiftsår kr avgiftsår kr avgiftsår kr avgiftsår kr avgiftsår kr avgiftsår kr avgiftsår kr avgiftsår kr For europeiske patenter som gjelder her i riket, jf. patentloven 66e, skal det betales årsavgift etter første ledd fra og med avgiftsåret etter at Det europeiske patentverket kunngjorde sin beslutning om å meddele patentet. Fastsettelsen av årsavgiftssatsen skal foretas på grunnlag av leveringsdagen for den europeiske søknaden. Årsavgiften forfaller til betaling tidligst samtidig med utløpet av fristen for å inngi oversettelse etter patentforskriften 59 annet ledd. Årsavgifter som etter patentloven 41 tredje ledd eller 42 tredje ledd betales etter forfall, forhøyes med 20 %. Er årsavgiften på forfallstidspunktet bare delvis betalt, beregnes forhøyelsen av den ubetalte delen. Hvis fastsatt årsavgift ikke betales innen fristen nevnt i patentloven 41 tredje ledd eller 42 tredje ledd, anses vernet opphørt. Har søkeren eller patenthaveren en brutto inntekt som ikke overstiger tre ganger Folketrygdens grunnbeløp, kan vedkommende søke om henstand med betaling av årsavgift. Inntektsgrensen er fire ganger Folketrygdens grunnbeløp hvis søkeren eller patenthaveren forsørger ektefelle. For hver person søkeren eller patenthaveren ellers har å forsørge, øker inntektsgrensen med et tillegg på halvparten av Folketrygdens grunnbeløp. Brutto inntekt ved skatteligningen legges til grunn for beregningen. Søkeren eller patenthaveren må legge ved kopi av sist tilsendte skatteoppgjør der beregningsgrunnlaget for skatten skal fremgå. Fritak skal kun innvilges når særskilte hensyn taler for det hvis søkeren eller patenthaveren har en brutto formue som overstiger fem ganger Folketrygdens grunnbeløp. 31. Den som mer enn ni måneder etter den dagen da patent ble meddelt, fremmer innsigelse med påstand om at en oppfinnelse ikke er patenterbar på grunn av forhold som nevnt i patentloven 1b, skal betale et gebyr på kr Hvis fastsatt gebyr ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses innsigelsen som ikke innkommet. 32. Ved levering av krav om patentbegrensning etter patentloven 39a skal det betales et gebyr på kr 6300.

11 Page 11 of 15 Hvis fastsatt gebyr ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om patentbegrensning som ikke innkommet. 33. Ved levering av oversettelse som nevnt i patentloven 66c første ledd om europeiske patenter, må patenthaver hvis patentet skal gjelde eller opprettholdes i endret form her i riket, betale kr 1100 med tillegg av kr 250 for hver side utover 14 som oversettelsen utgjør. Hvis fastsatt avgift ikke betales innen fristen fastsatt av Patentstyret, anses det europeiske patentet ikke for å ha virkning her i riket. 34. Ved levering av rettelse av oversettelse som nevnt i patentloven 66c etter patentloven 66j første ledd første punktum, skal det betales kr 1100 med tillegg av kr 250 for hver side utover 14 som oversettelsen utgjør. Rettet oversettelse regnes ikke som levert så lenge avgiften ikke er betalt. 35. For internasjonal patentsøknad som leveres til Patentstyret som mottakende myndighet, skal søkeren betale følgende til Patentstyret: 1. internasjonal søknadsavgift som nevnt i regel 15.1 i gjennomføringsreglene til Washingtonkonvensjonen av 19. juni 1970 nr. 1 om patentsamarbeid (patentsamarbeidskonvensjonen) 2. nyhetsgranskingsavgift nevnt i regel 16.1 i gjennomføringsreglene til patentsamarbeidskonvensjonen 3. viderebefordringsgebyr på kr 750 for Patentstyrets befatning med søknaden som mottakende myndighet. Fristen for betaling av avgift og gebyr som nevnt i første ledd er én måned etter at den internasjonale søknaden er mottatt i Patentstyret. Er avgift og gebyr som nevnt i første ledd ikke betalt i rett tid, eller er den ved utløpet av fristen betalt med et utilstrekkelig beløp, skal Patentstyret i samsvar med regel 16bis i gjennomføringsreglene til patentsamarbeidskonvensjonen kreve inn det beløpet som mangler. I tilfeller som nevnt i tredje ledd skal søkeren betale en tilleggsavgift til Patentstyret tilsvarende 50 % av det beløpet som ikke er betalt. Den skal likevel ikke overstige den internasjonale søknadsavgiften og ikke være lavere enn viderebefordringsgebyret. 36. For Patentstyrets befatning med internasjonale søknader skal søkeren i tilfeller som nevnt i regel 19.4 i gjennomføringsreglene til patentsamarbeidskonvensjonen betale et gebyr på kr 750 til Patentstyret. Gebyret forfaller til betaling en måned etter at søknaden er levert til Patentstyret. Hvis gebyret ikke betales innen fristen, anses den internasjonale søknaden som ikke innkommet. 37. For internasjonale patentsøknader som videreføres etter patentloven 31, jf. 8 femte ledd, skal følgende betales til Patentstyret: 1. søknadsgebyr (inkludert granskingsgebyr) kr tilleggsavgift for hvert patentkrav utover ti kr 200. For søkere som nevnt i 22 andre og tredje ledd, gjelder likevel følgende satser: 1. søknadsgebyr kr 800

12 Page 12 of tilleggsavgift for hvert patentkrav utover ti kr 200. Omfatter søknaden en eller flere oppfinnelser som ikke har vært gjenstand for internasjonal forberedende patenterbarhetsprøving, eller videreføres søknaden etter patentloven 31 første ledd og den omfatter en eller flere oppfinnelser som ikke har vært gjenstand for internasjonal nyhetsgransking, skal særskilt tilleggsavgift på kr 2900 betales om ikke patentloven 36 eller 37 kommer til anvendelse. 38. For internasjonale patentsøknader som opptas til behandling etter patentloven 38, jf. 8 femte ledd, skal følgende betales til Patentstyret: 1. søknadsgebyr kr tilleggsavgift for hvert patentkrav utover ti kr For internasjonale patentsøknader utgjør 1. tilleggsavgift for tilleggsfrist etter patentloven 31 annet ledd kr avgift som nevnt i patentloven 36 eller 37 kr Avgiften etter første ledd skal betales til Patentstyret. 40. For øvrig gjelder bestemmelsene i forskriften her om avgifter og gebyrer for nasjonale patentsøknader tilsvarende for internasjonale patentsøknader som videreføres etter patentloven 31 eller opptas til behandling etter patentloven Ved levering av en søknad om supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler eller for plantefarmasøytiske produkter etter patentloven 62b annet ledd og 62a annet ledd, skal søkeren betale søknadsgebyr på kr Hvis fastsatt gebyr ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses søknaden om supplerende beskyttelsessertifikat som ikke innkommet. For gjenopptakelse av behandlingen av en henlagt søknad skal det betales avgift som fastsatt i forskriften her 27. Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om gjenopptakelse som ikke innkommet. 42. I saker angående meddelte sertifikater gjelder 28 og 54 tilsvarende. 43. For sertifikater skal det betales årsavgifter etter patentloven 62a tredje ledd, jf. 62b annet ledd, med det beløpet som er fastsatt i forskriften her 30 første ledd om årsavgift for det 20. avgiftsåret. Det skal betales årsavgift for hvert avgiftsår som begynner etter at patenttiden er utløpt, selv om sertifikatet ikke er meddelt ved utløpet av patenttiden. Hvis fastsatt årsavgift ikke betales innen fristen nevnt i patentloven 41 tredje ledd eller 42 tredje ledd jf. 62a tredje ledd og 62b annet ledd, opphører vernet. Kapittel 4. Avgifter og gebyrer etter designloven 44. For søknad om registrering av design, jf. designloven 13, skal følgende betales til Patentstyret:

Forskrift om nærmere. dens behandling

Forskrift om nærmere. dens behandling PATENTSTYRET Forskrift om nærmere bestemmelser om patentsøknaden og dens behandling Gitt av Patentstyret (Styret for det industrielle rettsvern) 22. juni 1992 i medhold av forskrifter om søknad om patent

Detaljer

Innst. 77 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 101 L (2013 2014)

Innst. 77 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 101 L (2013 2014) Innst. 77 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 101 L (2013 2014) Innstilling fra justiskomiteen om endringer i panteloven m.m. (pant i patenter og planteforedlerretter) Til

Detaljer

Lov om mønster PATENTSTYRET

Lov om mønster PATENTSTYRET PATENTSTYRET Lov om mønster av 29. mai 1970 nr. 33, endret ved lover av 8. februar 1980 nr. 2, lov av 22. desember 1995 nr. 82 og lov av 20 desember 1996 nr. 104. Bl. 242-1500-07.97 - Sals/repro; GraMura

Detaljer

Lovspeil Ny og gammel varemerkelov, samt varemerkedirektivet

Lovspeil Ny og gammel varemerkelov, samt varemerkedirektivet Lovspeil Ny og gammel varemerkelov, samt varemerkedirektivet Ny varemerkelov Tidligere lov Varemerkedirektivet Kapittel 1: Alminnelige bestemmelser 1. Enerett til varemerke 1 mv. 3 2. Tegn som kan være

Detaljer

AVGIFT PÅ TRIKLORETEN (TRI) OG TETRAKLORETEN (PER) Rundskriv nr. 21/2015 S TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ TRIKLORETEN (TRI) OG TETRAKLORETEN (PER) Rundskriv nr. 21/2015 S TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ TRIKLORETEN (TRI) OG TETRAKLORETEN (PER) 2015 Rundskriv nr. 21/2015 S Avgiftskoder TR, PR Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122

Detaljer

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 81 Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om stiftelser (stiftelsesloven) Kapittel

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8060 Patent nr. 323168 Patentsøknad nr. 20053351 Inndag: 2005.07.11 Løpedag: 2005.07.11 Patenthaver: Knut Reinhardt Hovden, Storgata 13A, 3183 Horten (tidl.

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

Spareavtale for IPS. Viktig informasjon til nye kunder. Jeg vil opprette spareavtale for IPS i SKAGEN Fondene:

Spareavtale for IPS. Viktig informasjon til nye kunder. Jeg vil opprette spareavtale for IPS i SKAGEN Fondene: Ferdig utfylt blankett sendes til: E-post: SKAGEN Fondene pensjon@skagenfondene.no Skagen 3 Eller telefaks: Postboks 160 51 86 37 00 4001 Stavanger www.skagenfondene.no/pensjon Spareavtale for IPS Kundeservice

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2015 S. Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2015 S. Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2015 Rundskriv nr. 10/2015 S Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no

Detaljer

ELEKTRISK KRAFT 2005

ELEKTRISK KRAFT 2005 FORBRUKSAVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2005 Rundskriv nr. 10/2005 S Oslo 28. desember 2004 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03 00

Detaljer

AVGIFT MV. PÅ TEKNISK ETANOL OG ETANOLHOLDIGE PREPARATER 2007 Rundskriv nr. 3/2007 S Avgiftskode BV Oslo 12. januar 2007

AVGIFT MV. PÅ TEKNISK ETANOL OG ETANOLHOLDIGE PREPARATER 2007 Rundskriv nr. 3/2007 S Avgiftskode BV Oslo 12. januar 2007 AVGIFT MV. PÅ TEKNISK ETANOL OG ETANOLHOLDIGE PREPARATER 2007 Rundskriv nr. 3/2007 S Avgiftskode BV Oslo 12. januar 2007 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122

Detaljer

ÅRSAVGIFT. Rundskriv nr. 2/2015 Mo. Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

ÅRSAVGIFT. Rundskriv nr. 2/2015 Mo. Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET ÅRSAVGIFT 2015 Rundskriv nr. 2/2015 Mo Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no Innhold side Endringer

Detaljer

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011)

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) Lovvedtak 47 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) I Stortingets møte 5. april 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i revisorloven

Detaljer

Nr. 1 2015 Side 1 153 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2015 Side 1 153 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2015 Side 1 153 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 12. mars 2015 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2015 Jan. 9. Lov nr. 1 om endr.

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2007

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2007 ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2007 Rundskriv nr. 1/2007 Mo Versjon II Oslo 26. september 2007 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon

Detaljer

AVGIFT PÅ SJOKOLADE- OG SUKKERVARER MV. 2007 Rundskriv nr. 5/2007 S Avgiftskode SJ Oslo 12. januar 2007

AVGIFT PÅ SJOKOLADE- OG SUKKERVARER MV. 2007 Rundskriv nr. 5/2007 S Avgiftskode SJ Oslo 12. januar 2007 AVGIFT PÅ SJOKOLADE- OG SUKKERVARER MV. 2007 Rundskriv nr. 5/2007 S Avgiftskode SJ Oslo 12. januar 2007 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon

Detaljer

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata Aksjeloven Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel 1. Innledende bestemmelser I. Lovens virkeområde.

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV.

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2009 Rundskriv nr. 1/2009 Mo Oslo 19. desember 2008 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03 00

Detaljer

Besl. O. nr. 133. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 133. Jf. Innst. O. nr. 101 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 78 (2008 2009)

Besl. O. nr. 133. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 133. Jf. Innst. O. nr. 101 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 78 (2008 2009) Besl. O. nr. 133 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 133 Jf. Innst. O. nr. 101 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 78 (2008 2009) År 2009 den 15. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Av januar 2001 med endringer senest 01.11.2006. Innledning Disse forsikringsvilkårene erstatter de tidligere

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Kollektive livrenter så langt vilkårene passer og annet

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

AVGIFT PÅ HYDROFLUOR- KARBONER (HFK) OG PERFLUOR- KARBONER (PFK) 2004

AVGIFT PÅ HYDROFLUOR- KARBONER (HFK) OG PERFLUOR- KARBONER (PFK) 2004 AVGIFT PÅ HYDROFLUOR- KARBONER (H) OG PERFLUOR- KARBONER (P) 2004 Rundskriv nr. 7/2004 S Tollvesenets Inngående håndbok gruppe F-10, avgiftskode Oslo 22. desember 2003 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2004

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2004 ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2004 Rundskriv nr. 1/2004 Mo Tollvesenets Inngående håndbok gruppe M-4, avgiftskode EM Oslo 22. desember 2003 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards

Detaljer

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser)

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 KRAV TIL BØRSNOTERTE RÅVARER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin...

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin... Side 1 av 14 LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: LOV-2000-04-14-31 DEPARTEMENT:

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven Personopplysningsloven Tittel: Lov om behandling av personopplysninger Dato: 14.04.2000 Sist endret: - Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel I. Lovens formål og

Detaljer