FOR nr 1417: Forskrift til patentloven (patentforskriften)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOR 2007-12-14 nr 1417: Forskrift til patentloven (patentforskriften)"

Transkript

1 Page 1 of 34 FOR nr 1417: Forskrift til patentloven (patentforskriften) DATO: FOR DEPARTEMENT: JD (Justis- og beredskapsdepartementet) AVD/DIR: Lovavd. PUBLISERT: I 2007 hefte 12 IKRAFTTREDELSE: SIST-ENDRET: FOR fra ENDRER: FOR , FOR GJELDER FOR: Norge LOV , LOV , LOV b, LOV , LOV , LOV a, LOV , LOV , LOV HJEMMEL: a, LOV , LOV , LOV , LOV , LOV , LOV b, LOV a, LOV b, LOV c, LOV m, LOV , LOV LOV , SYS-KODE: C20, D02, G03 NÆRINGSKODE: 9129 KUNNGJORT: kl RETTET: KORTTITTEL: Patentforskriften For å lenke til dette dokumentet bruk: html INNHOLD Forskrift til patentloven (patentforskriften) Kapittel 1. Nasjonale patentsøknader 1. Formkrav 2. Søknadens innhold 2a. Adresse for korrespondanse 3. Leveringsdag 4. Basisdokumenter 5. Språkkrav 6. Patentkrav 7. Flere patentkrav 8. Enhetlighet 9. Beskrivelsen 10. Tegninger 11. Sammendrag 12. Deponering av biologisk materiale m.m. Kapittel 2. Prioritet 13. Søknadsprioritet 14. Vilkår for søknadsprioritet

2 Page 2 of Prioritet ved søknad som omfatter flere oppfinnelser 16. Forholdet mellom prioritetsdokumentet og basisdokumentene 17. Søknad levert i stat som ikke er tilsluttet Pariskonvensjonen eller WTO Kapittel 3. Bestemmelser om fullmakt 18. (Opphevet 1 juli 2010, jf. forskrift 25 juni 2010 nr. 937.) (Opphevet 1 juli 2010, jf. forskrift 25 juni 2010 nr. 937.)... Kapittel 4. Endring av søknaden 20. Endring av patentkrav 21. Endringer av beskrivelsen og tegninger Kapittel 5. Deling og utskilling av søknader 22. Deling av søknaden 23. Avdelt søknad 24. Utskilling av søknad Kapittel 6. Rett til innsyn i sakens dokumenter. Utlevering av prøver av biologisk materiale 25. Innsynsrett 26. Utlevering av prøve av biologisk materiale Kapittel 7. Søknadsbehandlingen 27. Klassifikasjon 28. Nyhetsgransking 29. Nyhetsgransking ved internasjonal granskingsmyndighet 30. Uttalelse fra annen granskingsmyndighet 30a. Prioritert behandling 31. Angivelse av publikasjoner 32. Modell, prøve e.l. 33. Utsettelse av meddelelse av patent 34. Patentskrift 35. Protest Kapittel 8. Innsigelse, administrativ patentbegrensning og administrativ overprøving 36. Innsigelsens form og innhold 37. Melding om innsigelse 38. Varsel ved fortsatt behandling av innsigelse 39. Melding om utfallet av innsigelsessak 40. Krav om administrativ patentbegrensning 41. Administrativ overprøving 42. Nytt patentskrift Kapittel 9. Patentregistret mv. 43. Patentregisteret 44. Registrering av supplerende beskyttelsessertifikater 45. Registrering av europeiske søknader og patenter Kapittel 10. Kunngjøringer 46. Kunngjøring av opplysninger som er tilgjengelige for enhver 47. Kunngjøring av meddelelse av patent 48. Kunngjøring av innkomne innsigelser 49. Kunngjøring av endelig avgjørelse i innsigelsessak 50. Kunngjøring av administrativ patentbegrensning 51. Kunngjøring av krav om administrativ overprøving 52. Kunngjøring av avgjørelse i sak om administrativ overprøving

3 Page 3 of Kunngjøring av supplerende beskyttelsessertifikat 54. Kunngjøring av endret gyldighetsperiode for supplerende beskyttelsessertifikat 55. Kunngjøring av europeisk søknad og europeisk patent mv. 56. Kunngjøring av beslutning om at en fristoversittelse ikke skal få virkning 57. Andre kunngjøringer Kapittel 11. Europeiske patenter 58. Levering av europeisk søknad 59. Oversettelse av europeisk søknad og patent 60. Rettelse av oversettelse etter patentloven 66j 61. Krav om endring til nasjonal søknad 62. Oversendelse av endret europeisk søknad til Patentstyret 63. Basisdokumentene for en endret europeisk søknad 64. Sammendrag for endret europeisk søknad 64a. Adresse for korrespondanse Kapittel 12. Internasjonale patentsøknader 65. Patentstyret som mottakende myndighet 66. Levering av internasjonal søknad 67. Særskilt register over internasjonale søknader 68. Krav om prioritet i internasjonal søknad 69. Prioritetsdokument 70. Opplysning om deponert biologisk materiale 71. Anvendelse av reglene i forskriften på internasjonale søknader 72. Språk ved videreføring eller omprøving av internasjonal søknad 73. Videreført internasjonal søknad som omfatter flere oppfinnelser 74. Varsel til Det internasjonale byrå 75. Sammendrag og basisdokumenter i videreført internasjonal søknad m.m. 76. Nyhetsgransking av internasjonal søknad 77. Frist for første tidspunkt for avgjørelse i internasjonal søknad 78. Frist for omprøving etter patentloven 38 Kapittel 13. Supplerende beskyttelsessertifikater 79. Definisjoner 80. Søknad om sertifikat 81. Endring av søknad om sertifikat 82. Patentstyrets saksopplysning m.m. 83. Sertifikatets innhold 84. Krav om endring av gyldighetsperiode 85. Klageadgang 86. Søksmål 87. (Opphevet 1 juli 2010, jf. forskrift 25 juni 2010 nr. 937.)... Kapittel 14. Definisjon av plantesort. Landbruksunntaket 88. Definisjon av plantesort 89. Rett til å bruke planteformeringsmateriale 90. Vederlag for utøvelse av rett etter patentloven 3b første ledd 91. Opplysningsplikt Kapittel 15. Den etiske nemnden for patentsaker 92. Anmodning om rådgivende uttalelse 93. Organisering av Den etiske nemnden 94. Saksbehandlingen i nemnden 95. Innsyn

4 Page 4 of 34 Kapittel 16. Tvangslisens og konsumpsjon 96. Krav om tvangslisens 97. Tvangslisens for fremstilling for eksport 98. Vilkår for tvangslisens for fremstilling for eksport 99. Melding om meddelt tvangslisens for fremstilling for eksport 100. Begrenset konsumpsjon for legemidler brakt i omsetning i enkelte EØS-stater Kapittel 17. Forskjellige bestemmelser 101. Reservedeler og tilbehør til luftfartøyer 102. Dokumentformater, leveringstidspunkt, frister og avgifter 103. Adresse for korrespondanse med patenthaver 104. Innleverte modeller 105. Språkkrav for etterfølgende dokumenter 105a. Samarbeid om bruk av uttalelser om patenterbarhet 106. Ikrafttredelse m.m. Forskrift til patentloven (patentforskriften) Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 14. desember 2007 med hjemmel i lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter 1, 3, 3b, 5, 6, 8a, 9, 11, 15a, 28, 31, 34, 38, 49, 52b, 62a, 62b, 66c, 66m, 68 og 69. Fremmet av Justis- og politidepartementet. Tilføyd hjemmel: Kongeriget Norges Grundlov 17. mai første ledd. Endringer: Endret ved forskrifter 17 okt 2008 nr. 1119, 15 mai 2009 nr. 511, 18 des 2009 nr. 1839, 25 juni 2010 nr. 937, 24 juni 2011 nr Kapittel 1. Nasjonale patentsøknader 1. Formkrav Søknad om patent leveres på særskilt søknadsskjema. Skjemaet med vedlegg skal utfylles med trykt skrift. 0 Endret ved forskrifter 15 mai 2009 nr. 511, 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010). 2. Søknadens innhold Søknaden skal inneholde: 1. oppfinnerens navn og adresse, søkerens navn eller foretaksnavn og adresse, og eventuelt også fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse en kort og saklig tittel på oppfinnelsen 4. en beskrivelse av oppfinnelsen, med tegninger dersom det er nødvendig for å forstå oppfinnelsen 5. en bestemt angivelse av hva som søkes beskyttet ved patentet (patentkrav) 6. et sammendrag som nevnt i opplysning om søknaden omfatter deponert biologisk materiale som nevnt i patentloven 8a 8. opplysning om leverandørland og opprinnelsesland for biologisk materiale som nevnt i patentloven 8b 9. opplysning om innhentet samtykke for bruk av humant biologisk materiale som nevnt i patentloven 8c

5 Page 5 of opplysning om det internasjonale søknadsnummeret og leveringsdag, og eventuell påberopt prioritetsdato ved videreføring av internasjonal søknad etter patentloven en fortegnelse over medfølgende dokumenter. Søknaden skal være signert av søkeren eller dennes fullmektig. Signaturen kan være håndskrevet, trykt, påstemplet eller elektronisk i samsvar med den standard Patentstyret til enhver tid har fastsatt. Dersom patent søkes av en annen enn oppfinneren, skal søknaden inneholde en erklæring fra søkeren om at vedkommende har rett til oppfinnelsen. Erklæringen skal angi grunnlaget for søkerens rett til oppfinnelsen. 2a. Adresse for korrespondanse Dersom ikke annet er angitt i søknaden, er adressen som oppgis etter 2 nr. 1 adresse for meddelelser og forkynnelser m.m. etter patentloven 67. Har søker oppnevnt fullmektig, er fullmektigens adresse slik adresse så langt som fullmakten rekker. Er det flere søkere eller fullmektiger, og ikke annet er angitt, er adressen til den som er nevnt først adresse for korrespondanse. Søker kan når som helst melde inn ny adresse for korrespondanse. 0 Tilføyd ved forskrift 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010). 3. Leveringsdag Søknaden får leveringsdag selv om vilkårene i 2 ikke er oppfylt dersom den inneholder en beskrivelse av oppfinnelsen og opplysninger som gjør det mulig å identifisere og kontakte søkeren eller dennes fullmektig. Dersom søknaden leveres elektronisk, må den være levert i et format som Patentstyret godtar. Dersom Patentstyret ved fastsettelsen av leveringsdagen finner at deler av beskrivelsen, tegningene eller patentkravene mangler, skal Patentstyret straks varsle søkeren om dette og be om at forholdet rettes innen to måneder fra varslet ble sendt. Søknaden beholder leveringsdagen dersom søkeren innen nevnte frist eller, dersom varsel ikke er sendt, innen to måneder fra en søknad som oppfyller vilkårene i første ledd ble levert: a) leverer det som mangler, b) viser til at delene er inkludert i søknaden ved henvisning til en tidligere søknad, eller c) erklærer at ikke noen del mangler og Patentstyret finner å kunne legge dette til grunn. 4. Basisdokumenter Søknadens basisdokumenter er beskrivelsen av oppfinnelsen med tilhørende tegninger og patentkrav som leveres på norsk senest den dagen søknaden ble eller skal anses levert. Leveres ikke beskrivelsen med tilhørende tegninger og patentkrav på norsk senest denne dagen, skal den første beskrivelsen med tilhørende patentkrav som deretter leveres på norsk, anses som basisdokumenter i den utstrekning innholdet tydelig fremgår av de dokumentene som forelå ved leveringen av søknaden. 5. Språkkrav Beskrivelse, patentkrav og sammendrag skal være på norsk. Andre dokumenter skal være på norsk, dansk, svensk eller engelsk.

6 Page 6 of 34 Er beskrivelsen, patentkrav, sammendrag eller andre dokumenter på annet språk enn nevnt i første ledd, kan Patentstyret kreve at søkeren skal levere en oversettelse til norsk innen en frist Patentstyret fastsetter. Patentstyret kan kreve at oversettelsen bekreftes av en statsautorisert oversetter. Patentstyret kan i det enkelte tilfellet godta annet språk enn de som er nevnt i første ledd. 6. Patentkrav Et patentkrav skal inneholde: 1. en benevnelse på oppfinnelsen 2. en angivelse av den teknikken som oppfinnelsen utgjør noe nytt i forhold til (teknikkens stilling), dersom dette er nødvendig 3. en angivelse av det nye og særegne ved oppfinnelsen. Oppfinnelsen skal så vidt mulig plasseres i en av kategoriene produkter, anordninger, fremgangsmåter og anvendelser. Et patentkrav må ikke inneholde noe som ikke gjelder den oppfinnelsen som er angitt i kravet, eller som er uvesentlig for den eneretten som kreves. 7. Flere patentkrav En søknad kan inneholde flere patentkrav. Patentkravene skal i så fall nummereres. Til et patentkrav kan det knyttes ett eller flere andre krav. Et patentkrav kan være selvstendig eller uselvstendig. Uselvstendige krav er krav som gjelder utføringsformer av en oppfinnelse angitt i et annet patentkrav i søknaden, og som derfor omfatter samtlige kjennetegn i dette kravet. Uselvstendige krav skal innledes med en henvisning til det eller de foregående kravene som det knytter seg til. Antallet selvstendige krav er begrenset til ett selvstendig krav i hver kategori. Flere selvstendige krav innenfor samme kategori kan bare tas med dersom det dreier seg om produkter eller fremgangsmåter med gjensidig avhengighet, forskjellige oppfinneriske anvendelser av et produkt eller alternative løsninger av et spesielt problem. Patentstyret avgjør om oppfinnelser kan tas med i atskilte selvstendige krav innenfor samme kategori. 8. Enhetlighet Ved anvendelsen av patentloven 10 kan en søknad bare omfatte flere oppfinnelser dersom det er en teknisk sammenheng mellom oppfinnelsene. Teknisk sammenheng mellom oppfinnelsene foreligger når ett eller flere like eller tilsvarende tekniske særtrekk er felles for dem. Tekniske særtrekk er de trekk ved hver oppfinnelse som utgjør et bidrag ut over teknikkens stilling. Spørsmålet om det er teknisk sammenheng mellom flere oppfinnelser avgjøres uten hensyn til om de er angitt i særskilte krav eller som alternativer i ett patentkrav. 9. Beskrivelsen Beskrivelsen skal bare inneholde slikt som bidrar til å forstå oppfinnelsen.

7 Page 7 of 34 Biologisk materiale skal beskrives på den måten som Patentstyret fastsetter. For allment tilgjengelig biologisk materiale skal det opplyses hvordan det kan fremskaffes. Beskrivelsen av biologisk materiale som nevnt i patentloven 8a, skal inneholde alle opplysninger av betydning om det biologiske materialets karakteristiske trekk som søkeren har tilgang til. 10. Tegninger Tegninger skal vise de enkeltheter som er nødvendige for å forstå beskrivelsen. 11. Sammendrag Sammendraget skal inneholde en kort sammenfatning av det som fremgår av patentkrav, beskrivelse og tegninger i basisdokumentene. Inneholder søknaden tegninger, skal søkeren angi hvilken figur som ønskes publisert sammen med sammendraget. Har ikke søkeren angitt noe om dette velger Patentstyret hvilken figur som skal publiseres. 12. Deponering av biologisk materiale m.m. Deponeringen som nevnt i patentloven 8a første ledd skal skje i samsvar med Budapestkonvensjonen 28. april 1977 nr. 1 om internasjonal anerkjennelse av deponering av mikroorganismer i forbindelse med behandling av patentsaker. Deponeringen skal skje ved en institusjon som er internasjonal deponeringsmyndighet etter konvensjonen, eller hos en institusjon som er godkjent av Det europeiske patentverket. Når en prøve av biologisk materiale er deponert, skal søkeren gi Patentstyret skriftlig opplysning om hvor deponeringen har skjedd og det saksnummeret som denne institusjonen har gitt det deponerte materialet. Opplysningene skal gis senest 16 måneder etter leveringsdagen eller, dersom det er krevd prioritet, den dagen prioritet er krevd fra. Dersom deponert biologisk materiale overføres til en annen internasjonal deponeringsmyndighet etter regel 5 nr. 1 i gjennomføringsreglene til Budapestkonvensjonen, skal søkeren eller patenthaveren underrette Patentstyret om dette og om det saksnummeret som institusjonen har gitt det deponerte materialet. Ny deponering etter patentloven 8a annet ledd skal skje i samsvar med Budapestkonvensjonen. Søkeren eller patenthaveren skal underrette Patentstyret om den nye deponeringen og om det saksnummeret som denne institusjonen har gitt det deponerte materialet innen fire måneder etter at deponeringen skjedde, eller innen fristen som fremgår av annet ledd. Patentstyret kan kreve kopi av den kvittering deponeringsinstitusjonen har utstedt som bevis for riktigheten av opplysninger som gis etter annet og tredje ledd. Krav etter patentloven 22 åttende ledd om at prøver av biologisk materiale bare skal utleveres til en særlig sakkyndig, må fremsettes overfor Patentstyret senest dagen før søknaden blir tilgjengelig for enhver etter patentloven 22. Kapittel 2. Prioritet 13. Søknadsprioritet Søkeren kan kreve prioritet etter patentloven 6 på grunnlag av den første søknaden som beskriver oppfinnelsen, dersom denne ble levert i en stat som er tilsluttet Pariskonvensjonen 20. mars 1883 nr. 1 angående beskyttelse av den industrielle eiendomsrett eller avtale 15. april 1994 nr. 1 om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon (WTO). Det samme gjelder for søknad levert til en regional patentmyndighet dersom dette etter lovgivning i et land som er tilsluttet Pariskonvensjonen eller etter en bilateral eller multilateral avtale inngått mellom stater som er

8 Page 8 of 34 tilsluttet Pariskonvensjonen likestilles med levering av nasjonal søknad. En tidligere søknad som gir grunnlag for prioritet betegnes i forskriften her som prioritetsdokument. Krav om prioritet må tas med i søknaden ved leveringen eller ettersendes innen 16 måneder regnet fra prioritetsdagen. Kravet skal opplyse om hvilken patentmyndighet den påberopte søknaden ble levert til, hvilken dag den ble levert og søknadsnummeret. Dersom søknadsnummeret ikke er kjent, skal nummeret ettersendes så snart søkeren får kjennskap til det. Dersom den tidligere søknaden ikke er tilgjengelig for Patentstyret i et elektronisk register, kan Patentstyret kreve at søkeren innen tre måneder skal levere inn et prioritetsbevis. Prioritetsbeviset skal inneholde opplysninger som nevnt i annet punktum i leddet her, søkerens navn og kopi av søknaden. Prioritetsbeviset skal være bekreftet av myndigheten som den påberopte søknaden ble levert til. Søkeren kan rette eller tilføye et krav om prioritet ved skriftlig melding til Patentstyret innen en tidsfrist på 16 måneder regnet fra prioritetsdagen. Dersom en rettelse eller tilføyelse vil medføre en endring av prioritetsdagen, beregnes fristen på 16 måneder fra den prioritetsdag som vil utløpe først. Ved slikt krav om rettelse eller tilføyelse, må den skriftlige meldingen leveres innen fire måneder regnet fra leveringsdagen her i riket. Det er ikke adgang til rettelser eller tilføyelser når søknaden er blitt tilgjengelig for enhver ved at søkeren har bedt om tidlig kunngjøring. Krav om prioritet kan trekkes tilbake ved skriftlig melding til Patentstyret inntil søknaden er endelig avgjort. 14. Vilkår for søknadsprioritet For at en søknad skal kunne gi grunnlag for prioritet etter patentloven 6, må den være den første som beskriver oppfinnelsen. En senere søknad som beskriver oppfinnelsen gir grunnlag for prioritet dersom følgende vilkår er oppfylt: 1. den er levert til samme patentmyndighet som den første søknaden og av den samme søkeren eller dennes rettsetterfølger 2. den første søknaden er trukket tilbake, henlagt eller avslått uten at den var tilgjengelig for enhver da den senere søknaden ble levert 3. den første søknaden ikke har tjent som grunnlag for noe krav om prioritet 4. den første søknaden ikke danner grunnlag for noen bestående rettighet. 15. Prioritet ved søknad som omfatter flere oppfinnelser Omfatter en søknad flere oppfinnelser, kan søkeren kreve prioritet for én eller flere av oppfinnelsene. Prioritet kan i slike tilfeller påberopes på grunnlag av forskjellige søknader. Dette gjelder selv om de påberopte søknadene er levert i forskjellige stater. Den enkelte søknad må oppfylle vilkårene i Forholdet mellom prioritetsdokumentet og basisdokumentene Prioriteten gjelder bare det som fremgår av prioritetsdokumentet. Prioritetsdokumentet kan ikke påberopes for innføring av nytt innhold som går utover søknadens basisdokumenter. Åpenbare feil eller skrivefeil kan imidlertid rettes med støtte i prioritetsdokumentet. 17. Søknad levert i stat som ikke er tilsluttet Pariskonvensjonen eller WTO

9 Page 9 of 34 Det gis prioritet etter patentloven 6 på grunnlag av en søknad som er levert i en stat som ikke er tilsluttet Pariskonvensjonen eller WTO-avtalen, dersom denne staten gir slik prioritet på grunnlag av patentsøknader som er levert i Norge. Bestemmelsene i kapittelet her gjelder tilsvarende. Kapittel 3. Bestemmelser om fullmakt 18. (Opphevet 1 juli 2010, jf. forskrift 25 juni 2010 nr. 937.) 19. (Opphevet 1 juli 2010, jf. forskrift 25 juni 2010 nr. 937.) Kapittel 4. Endring av søknaden 20. Endring av patentkrav Endringer i patentkrav kan skje ved at søkeren leverer nytt eksemplar av samtlige fastholdte krav oppstilt i sammenheng. Patentstyret kan i det enkelte tilfellet unnlate å kreve nye eksemplarer, eller godta at det bare leveres nye eksemplarer av patentkrav som er endret. Endres et patentkrav, skal søkeren angi hvor i basisdokumentene grunnlaget for endringen finnes. Et patentkrav kan ikke endres slik at det omfatter noe som ikke fremgår av basisdokumentene. Etter at Patentstyret har informert søkeren om resultatet av nyhetsgranskingen, kan det ikke i samme søknad tas med krav som angir en oppfinnelse som er uavhengig av oppfinnelser angitt i tidligere leverte krav. Er patentkravene begrenset etter at Patentstyret har gitt søkeren melding om manglende enhetlighet, kan ikke søknaden lenger anses å omfatte den eller de oppfinnelser som ved begrensningen er strøket fra kravene. Endring av kravkategori godtas når teknisk avhengighet er til stede og fremgår av basisdokumentene. 21. Endringer av beskrivelsen og tegninger I beskrivelsen med tilhørende tegninger kan søkeren kun foreta endringer eller tillegg som er nødvendige for å oppfylle kravene i patentloven 8. Slike endringer eller tillegg må ikke medføre at patentkravene omfatter noe som ikke fremgår av basisdokumentene. Ved levering av ny beskrivelse skal søkeren avgi en erklæring om hvilke deler av beskrivelsen som ikke stemmer med tidligere levert beskrivelse, samt på hvilken måte endringene som er gjort innebærer noe nytt med hensyn til realiteten. Med mindre særlige grunner tilsier noe annet, skal Patentstyret uten særskilt kontroll godta en slik erklæring. Kapittel 5. Deling og utskilling av søknader 22. Deling av søknaden Søkeren kan kreve en tidligere levert søknad delt i flere selvstendige søknader dersom det i basisdokumentene er beskrevet flere oppfinnelser. Søkeren skal sammen med krav om deling levere nytt søknadsskjema, ny beskrivelse med eventuelle tegninger og nye patentkrav for hver søknad som ikke er en videreføring av den opprinnelige søknaden. Kravet om deling skal angi den opprinnelige søknadens nummer og skal inneholde opplysninger om hvilke oppfinnelser som hver av de nye søknadene skal omfatte. Det skal betales fastsatt avgift for hver ny søknad.

10 Page 10 of 34 Søknaden som regnes som en videreføring av den opprinnelige søknaden beholder sitt opprinnelige søknadsnummer. Hver ny søknad tildeles nytt søknadsnummer og betegnes som avdelt søknad. Avdelt søknad må leveres før den opprinnelige søknaden er endelig avgjort. Den avdelte søknaden kan ikke være identisk med den opprinnelige søknaden. Kravet om deling avslås dersom vilkårene i første og tredje ledd ikke er oppfylt. Gjennomføres deling, gis søkeren melding om dette med opplysning om nummeret på den avdelte søknaden. 23. Avdelt søknad I en avdelt søknad skal beskrivelsen med tilhørende tegninger og patentkrav som leveres samtidig med søknaden regnes som basisdokumenter. Etter at basisdokumentene er levert, kan det ikke føyes til elementer fra den opprinnelige søknaden. Andre dokumenter i den opprinnelige søknaden enn basisdokumentene er også dokumenter i den avdelte søknaden dersom de ble levert før delingen fant sted. Avdelt søknad beholder prioriteten fra den opprinnelige søknaden. 24. Utskilling av søknad Er en søknad blitt endret slik at den omfatter en oppfinnelse som ikke fremgår av basisdokumentene, kan søkeren kreve at denne oppfinnelsen skilles ut i en ny søknad. Søkeren skal sammen med kravet om utskilling levere nytt søknadsskjema, ny beskrivelse med eventuelle tegninger og nye patentkrav for hver ny søknad. Søknaden regnes som levert samme dag som det første dokumentet som omfatter oppfinnelsen som ikke fremgikk av den opprinnelige søknadens basisdokumenter kom inn til Patentstyret. Søknaden tildeles et nytt søknadsnummer. Det skal betales fastsatt avgift for hver utskilt søknad. Ny søknad må leveres før den opprinnelige søknaden er endelig avgjort. Den utskilte søknaden kan ikke være identisk med den opprinnelige søknaden Kravet om utskilling avslås dersom vilkårene i første og annet ledd ikke er oppfylt. 22 femte ledd og 23 første ledd gjelder tilsvarende. Kapittel 6. Rett til innsyn i sakens dokumenter. Utlevering av prøver av biologisk materiale 25. Innsynsrett Ved anvendelsen av patentloven 22 annet ledd første punktum, skal dokumentene gjøres tilgjengelig for enhver dagen etter den dag som har samme tall i måneden som den dag som danner utgangspunktet for beregningen. Har Patentstyret ikke åpent for ekspedisjon denne dagen gjøres søknaden tilgjengelig fra og med første påfølgende åpningsdag. Skal beregningen etter patentloven 22 annet ledd første punktum skje ut fra prioritetsdagen og det er krevd prioritet fra forskjellige dager, skjer beregningen ut fra den tidligste prioritetsdagen. Når søkeren krever at søknaden skal gjøres tilgjengelig for enhver tidligere enn fastsatt i patentloven 22 første eller annet ledd, gjøres søknaden tilgjengelig straks kravet er mottatt, med mindre søkeren angir en senere dato. Eventuelle opplysninger om deponert biologisk materiale etter 12 annet og tredje ledd må gis senest samtidig med at slikt krav fremsettes.

11 Page 11 of 34 Gjøres søknaden tilgjengelig for enhver før patent meddeles, skal sammendraget kunngjøres så snart dets endelige ordlyd er fastlagt. Patentstyret kan kunngjøre også andre deler av søknaden sammen med sammendraget. 26. Utlevering av prøve av biologisk materiale Krav etter patentloven 22 niende ledd om utlevering av prøve av biologisk materiale skal utformes som fastsatt i regel 11 i gjennomføringsreglene til Budapestkonvensjonen. Gjelder kravet prøve av deponert biologisk materiale knyttet til en søknad som ikke er endelig avgjort, må den som krever utlevering, avgi en erklæring hvor vedkommende forplikter seg overfor søkeren til ikke å bruke prøven til annet enn eksperimenter som angår selve oppfinnelsen, og til ikke å la andre få tilgang til prøven før søknaden er endelig avgjort, eller, dersom patent meddeles, før patentet har opphørt. Gjelder kravet prøve av deponert biologisk materiale knyttet til et patent, må den som krever utlevering, avgi en erklæring hvor vedkommende forplikter seg overfor patenthaveren til ikke å anvende prøven til annet enn eksperimenter som angår selve oppfinnelsen og til ikke å la andre få tilgang til prøven før patentet har opphørt. Første og annet punktum i leddet her gjelder tilsvarende for biologisk materiale som er avledet fra prøven, og som har beholdt de karakteristiske trekkene ved materialet som er vesentlige for utøvelsen av oppfinnelsen. Kravet om utlevering skal inneholde en erklæring om at den som krever utlevering påtar seg slike forpliktelser. Kan prøve bare utleveres til en særlig sakkyndig, skal det i kravet om utlevering oppgis hvem som skal brukes som sakkyndig. Patentstyret oppretter en fortegnelse over personer som kan brukes som sakkyndige. Bare personer som er oppført i fortegnelsen, eller som søkeren i det enkelte tilfellet godtar, kan brukes som sakkyndige. Brukes det sakkyndig, skal kravet om utlevering inneholde slik erklæring fra den sakkyndige som nevnt i annet ledd. Annet og tredje ledd får ikke anvendelse når det er nødvendig å deponere avledet biologisk materiale i forbindelse med en senere søknad. Når et krav om utlevering av prøve av biologisk materiale er fremsatt og vilkårene for utlevering er oppfylt, skal Patentstyret avgi en erklæring om det. Patentstyret sender kravet om utlevering og erklæringen til institusjonen der materialet er deponert. Kopi av kravet om utlevering og erklæringen sendes samtidig til patentsøkeren eller patenthaveren. Kan Patentstyret ikke avgi slik erklæring, underrettes den som har krevd utlevering om dette. Kapittel 7. Søknadsbehandlingen 27. Klassifikasjon Søknaden skal klassifiseres i samsvar med det internasjonale patentklassifikasjonssystem. Søknaden kan i tillegg klassifiseres etter et annet klassifiseringssystem. 28. Nyhetsgransking Nyhetsgranskingen skal strekke seg frem til leveringsdagen for søknaden. Dette gjelder også når det er krevd prioritet. Basisdokumentene i en annen søknad er nyhetshindrende etter patentloven 2 annet ledd annet punktum fra leveringsdagen eller fra prioritetsdagen i den utstrekning det er sammenfall mellom basisdokumentene og prioritetsdokumentet. Sammendraget og andre dokumenter i søknaden blir nyhetshindrende fra og med den dag dokumentene blir tilgjengelige for enhver etter patentloven 22.

12 Page 12 of Nyhetsgransking ved internasjonal granskingsmyndighet Innen tre måneder fra den dagen søknaden ble levert eller skal regnes som levert, kan søkeren kreve at Nordisk Patentinstitutt, Det svenske patentverket eller Det europeiske patentverket foretar slik nyhetsgransking som nevnt i patentloven 9 vedrørende søknader uten prioritet som er på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Søkeren skal utpeke den myndighet som skal utføre granskingen. Er søknaden ikke skrevet på et språk som granskingsmyndigheten godtar, skal en oversettelse av søknaden vedlegges kravet om nyhetsgransking. Kravet om nyhetsgransking regnes som trukket tilbake dersom søknaden og oversettelsen ved utløpet av fristen i første ledd ikke oppfyller de formkravene som gjelder for internasjonale søknader. 30. Uttalelse fra annen granskingsmyndighet Søkes patent på en oppfinnelse som den samme søkeren har søkt om patent på utenfor riket, skal søkeren etter anmodning fra Patentstyret opplyse om hva vedkommende patentmyndighet har uttalt vedrørende nyhetsgranskingen og patenterbarheten. Innen en frist som Patentstyret fastsetter, skal søkeren sende inn: a) kopi av det som vedkommende patentmyndighet har uttalt om nyhetsgranskingen og patenterbarheten for øvrig, eller b) erklæring om at søkeren ennå ikke har mottatt slik uttalelse. Oversitter søkeren den fristen som Patentstyret har fastsatt, henlegges søknaden etter patentloven 15. Dersom søkeren uttrykkelig nekter å sende inn kopi av uttalelse eller erklæring, avslås søknaden etter patentloven a. Prioritert behandling Når Patentstyret har etablert samarbeid som nevnt i 105 a med en annen patentmyndighet, skal Patentstyret etter krav fra søkeren gi søknaden prioritert behandling så langt søknaden gjelder krav som den andre patentmyndigheten har uttalt er patenterbare. Krav om slik behandling må oppfylle vilkårene som er fastsatt ved etableringen av samarbeidet. 0 Tilføyd ved forskrift 24 juni 2011 nr. 625 (i kraft 1 juli 2011). 31. Angivelse av publikasjoner Angivelse av publikasjoner skal skje på den måte Patentstyret fastsetter. 32. Modell, prøve e.l. Dersom det er nødvendig for å bedømme en patentsøkt oppfinnelse, kan Patentstyret pålegge søkeren å sende inn modell, prøve e.l. eller å utføre undersøkelser eller forsøk. 33. Utsettelse av meddelelse av patent Skal en søknad imøtekommes før den er gjort tilgjengelig for enhver etter patentloven 22 annet eller tredje ledd, kan Patentstyret etter krav fra søkeren utsette meddelelsen av patent til søknaden er gjort tilgjengelig for enhver. Patentstyret kan ellers ikke utsette meddelelsen av patent etter at beslutning om å imøtekomme søknaden er truffet.

13 Page 13 of 34 Krav om utsatt meddelelse av patent skal leveres i eget skriv. Det kan bare tas hensyn til kravet dersom det er kommet inn til Patentstyret innen to måneder etter at søkeren er underrettet om at patent kan meddeles. Det som er fastsatt i patentloven 20 om betaling av meddelelsesavgift og søknad om fritak for slik avgift gjelder selv om det er krevd utsettelse med patentmeddelelsen. 34. Patentskrift Patentstyret skal utferdige et patentskrift, jf. patentloven 21 tredje ledd, etter at meddelelsesavgift er betalt eller fritak for slik avgift er gitt. Patentskriftet skal inneholde opplysninger om: 1. datoen for meddelelsen av patentet 2. søknads- og patentnummer 3. patentets klassifisering etter det internasjonale patentklassifikasjonssystem 4. navn eller foretaksnavn og adresse til patenthaveren, og eventuelt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse, samt eventuell særskilt korrespondanseadresse etter 2a 5. oppfinnerens navn og adresse 6. oppfinnelsens tittel 7. leveringsdagen for nasjonal søknad 8. søknaden er en internasjonal søknad, og i tilfelle det internasjonale søknadsnummer, den internasjonale leveringsdag og dagen for videreføring etter patentloven 31 eller den dag søknaden anses levert etter patentloven prioritet er krevd, og i tilfelle leveringssted og -dag samt nummer for den søknaden det kreves prioritet fra 10. søknaden er fremkommet ved deling eller utskilling, og i tilfelle den opprinnelige søknadens nummer 11. den institusjon der prøve av biologisk materiale er deponert, og det saksnummer institusjonen har gitt prøven 12. anførte publikasjoner. 35. Protest Dersom Patentstyret før patent er meddelt mottar en protest som er av betydning for vurderingen av søknaden, skal Patentstyret gi søkeren melding om dette. Er det i protesten påberopt annet nyhetshinder enn åpenlys utøvelse, skal Patentstyret umiddelbart undersøke om dette medfører at søkeren bør tilskrives om realiteten i saken. Inneholder protesten påstand om åpenlys utøvelse av oppfinnelsen, opptas den som regel til vurdering først etter utløpet av fristen for å nedlegge innsigelse og bare hvis den samme påstand også fremsettes i en innsigelse. Protest mot meddelelse av patent gir ikke partsrettigheter. Dersom protesten ikke tas til følge, skal vedkommende som har fremsatt den gjøres oppmerksom på adgangen til å inngi innsigelse. Kapittel 8. Innsigelse, administrativ patentbegrensning og administrativ overprøving 36. Innsigelsens form og innhold

14 Page 14 of 34 Innsigelse etter patentloven 24 leveres til Patentstyret og skal inneholde: 1. opplysning om innsigerens navn eller foretaksnavn og adresse, samt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse dersom innsigeren er representert ved fullmektig 2. opplysning om nummeret på det patentet som det reises innsigelse mot 3. en angivelse av omfanget av innsigelsen og de grunnene som den støttes på, med en angivelse av de kjensgjerningene og bevisene, eksempelvis publikasjoner, som anføres til støtte for innsigelsen. Innsigelsen skal være signert av innsigeren eller dennes fullmektig. 2a gjelder tilsvarende for adresse ved korrespondanse med innsiger. 37. Melding om innsigelse Melding fra Patentstyret til patenthaveren om innsigelse skal inneholde opplysning om dato for innsigelsen, navn og adresse til innsigeren og til eventuell fullmektig for innsigeren. 38. Varsel ved fortsatt behandling av innsigelse Dersom innsigelsen trekkes tilbake kan behandlingen av innsigelsen bare fortsette, jf. patentloven 24 syvende ledd, dersom Patentstyret varsler patenthaveren om dette innen to måneder etter at Patentstyret fikk melding om at innsigelsen er trukket. 39. Melding om utfallet av innsigelsessak Patentstyret skal gi patenthaveren og innsigeren melding om utfallet av innsigelsessaken og om klageadgang og klagefrist. 40. Krav om administrativ patentbegrensning Krav om administrativ patentbegrensning etter patentloven 39a leveres til Patentstyret og skal inneholde: 1. opplysning om patenthaverens navn eller foretaksnavn og adresse, samt også fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse dersom patenthaveren er representert ved fullmektig 2. opplysning om nummeret på det patentet som søkes begrenset 3. angivelse av den begrensningen som kreves. Et krav om administrativ patentbegrensning skal være signert av patenthaveren eller dennes fullmektig. 2a gjelder tilsvarende. Dersom beskrivelsen kreves endret, skal kravet i tillegg inneholde en renskrevet versjon av den beskrivelsen som ønskes inntatt i det nye patentskriftet. Dersom patentkravene kreves endret, skal patenthaveren sammen med kravet levere nye eksemplarer av samtlige fastholdte krav oppstilt i sammenheng. Patentstyret skal avvise krav om administrativ patentbegrensning som er fremsatt av andre enn patenthaveren. 41. Administrativ overprøving

15 Page 15 of 34 Krav om administrativ overprøving etter patentloven 52b leveres til Patentstyret og skal inneholde: 1. opplysning om navn eller foretaksnavn og adresse til den som har levert kravet, samt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse dersom vedkommende er representert ved fullmektig 2. opplysning om nummeret til patentet som angripes 3. en redegjørelse for grunnlaget for at patentet angripes 4. opplysning om hvilke patentkrav overprøvingen gjelder, alternativt hvilke patentkrav som er uberørt av kravet om overprøving 5. nødvendig dokumentasjon av forhold som påberopes til støtte for kravet. Et krav om administrativ overprøving skal være signert av den som krever overprøving eller dennes fullmektig. 2a gjelder tilsvarende for adresse for korrespondanse med den som krever overprøving. 37 og 39 gjelder tilsvarende. 42. Nytt patentskrift Ved endring av patentet etter innsigelse, administrativ patentbegrensning eller administrativ overprøving, skal Patentstyret utgi et nytt patentskrift. Det nye patentskriftet skal inneholde opplysninger som nevnt i 34 samt angi at patentet er endret og hvilken dag beslutningen om endringen ble kunngjort. Kapittel 9. Patentregistret mv. 43. Patentregisteret Patentstyret fører et register over innkomne nasjonale og videreførte internasjonale søknader og over meddelte patenter på grunnlag av slike søknader. For registrering av europeiske patenter som gjelder her i riket i patentregisteret gjelder 45. Opplysningene i registeret om den enkelte søknad er tilgjengelige for enhver når dokumentene i saken er tilgjengelige etter patentloven 22. Registret skal inneholde følgende opplysninger om søknaden og det meddelte patentet: 1. søknadens og patentets nummer 2. klassifisering etter det internasjonale patentklassifikasjonssystem 3. eventuell klassifisering etter andre patentklassifikasjonssystemer søkerens navn eller foretaksnavn og adresse 6. eventuell fullmektigs navn eller foretaksnavn og adresse 7. oppfinnerens navn og adresse 8. oppfinnelsens tittel 9. om søknaden er en nasjonal eller internasjonal søknad 10. for nasjonal søknad; leveringsdag

16 Page 16 of for videreført internasjonal søknad; internasjonalt søknadsnummer, internasjonal leveringsdag og den dag søknaden ble videreført etter patentloven 31 eller anses levert etter patentloven for europeisk søknad som er omgjort til nasjonal søknad; søknadens nummer og leveringsdag etter den europeiske patentkonvensjonen, samt den dag søknaden er omgjort til nasjonal søknad 13. om prioritet er krevd, og i tilfelle hvor den påberopte tidligere søknad er levert, samt leveringsdag og søknadsnummer for denne søknad 14. om søknaden er en avdelt eller utskilt søknad, og i tilfelle den opprinnelige søknadens nummer 15. om det ved deling av eller utskilling fra en søknad er fremkommet nye søknader, med opplysning om de nye søknadsnumrene 16. den dag dokumentene i saken ble tilgjengelige for enhver etter patentloven mottatte og sendte dokumenter i saken 18. den dag meddelelsen av patentet ble kunngjort 19. andre beslutninger som er truffet i saken og sakens status 20. innbetalte, utestående og eventuelt tilbakebetalte avgifter 21. innbetalt årsavgift eller henstand med betaling av årsavgift 22. tidspunktet patentet er bortfalt fra etter patentloven om patenthaveren har gitt avkall på patentet etter patentloven om krav om at en fristoversittelse ikke skal få virkning og avgjørelse av slikt krav, jf. patentloven 72 annet ledd 25. at det er reist søksmål om ugyldigkjennelse, overføring av et patent eller om tvangslisens 26. at patentet er kjent ugyldig ved dom etter patentloven 52, og utfallet av saken når dommen er rettskraftig 27. at det er tatt utlegg eller arrest i patentet 28. at det er inngitt innsigelse mot patentet og avgjørelse i innsigelsessaken 29. at det er inngitt krav om administrativ begrensning eller opphør av patentet og avgjørelse i slik sak 30. at det er inngitt krav om administrativ overprøving av patentet og avgjørelse i slik sak 31. at en avgjørelse er påklaget til Patentstyrets annen avdeling etter patentloven 26, 39d eller 52e 32. om overdragelse eller lisens 33. om deponering av biologisk materiale som nevnt i om søkerens, innehaverens, fullmektigens eller lisenstakerens navn, foretaksnavn eller adresse er endret 35. om ny fullmektig ved endring i fullmektigforhold 36. eventuell særskilt korrespondanseadresse for søker eller innehaver, jf. 2a og 103. Melding om endringer etter annet ledd nr. 32, 34 og 35 skal leveres på særskilt skjema fastsatt av Patentstyret. 44. Registrering av supplerende beskyttelsessertifikater

17 Page 17 of 34 Patentstyret registrerer supplerende beskyttelsessertifikater og søknader om slike sertifikater i patentregisteret. Opplysningene i registeret skal være tilgjengelig for enhver. Følgende opplysninger føres inn i registeret: 1. søkerens navn eller foretaksnavn og adresse, samt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse dersom vedkommende er representert ved fullmektig, og eventuell særskilt korrespondanseadresse, jf. 64a og 2a 2. nummer og leveringsdag for søknaden om supplerende beskyttelsessertifikat 3. basispatentets nummer 4. oppfinnelsens tittel 5. det aktive stoffet eller blandingen av aktive stoffer som det søkes om supplerende beskyttelsessertifikat for 6. nummer på og dato for markedsføringstillatelsen, og preparatet som identifiseres i tillatelsen 7. nummer på og dato for den første tillatelse til markedsføring innenfor EØS-området 8. mottatte og sendte dokumenter i saken 9. innbetalte, utestående og eventuelt tilbakebetalte avgifter 10. de beslutninger som er truffet i saken og sakens status 11. dato for utstedelse og kunngjøring av sertifikatet samt sertifikatets nummer 12. sertifikatets gyldighetstid 13. at sertifikatet er bortfalt og grunnen til det. 45. Registrering av europeiske søknader og patenter For europeiske søknader hvor søkeren har levert oversettelse av patentkravene til norsk etter patentloven 66g første ledd, fører Patentstyret et særskilt register. Opplysningene i registeret er tilgjengelig for enhver. Følgende opplysninger skal føres i registeret: 1. søknadens nummer hos Det europeiske patentverket 2. søkerens navn eller foretaksnavn og adresse, samt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse dersom vedkommende er representert ved fullmektig, og eventuell særskilt korrespondanseadresse, jf. 2a 3. den dag oversettelse av patentkravene ble levert og den dag dette ble kunngjort 4. den dag en eventuell rettelse av oversettelsen ble levert og den dag dette ble kunngjort 5. søknadens leveringsdag og, dersom søknaden er en avdelt europeisk søknad, datoen for levering av den avdelte søknaden 6. om sakens dokumenter er tilgjengelige for enhver 7. opplysninger svarende til de som er nevnt i 43 annet ledd nr. 7, 8 og 15. Leveres det oversettelse og betales det avgift i samsvar med patentloven 66c første ledd første punktum, føres opplysning om dette inn i registeret over europeiske søknader med angivelse av når oversettelse er levert og avgift er betalt, samt når Patentstyret har kunngjort dette. Det samme gjelder for rettelse av slik oversettelse som leveres før patentet er registrert etter tredje ledd. Et europeisk patent føres inn i patentregisteret når Det europeiske patentverket har kunngjort sin beslutning om å meddele patent og patenthaver har levert inn oversettelse og betalt avgift i

18 Page 18 of 34 samsvar med patentloven 66c første ledd første punktum. Følgende opplysninger skal føres inn i registeret: 1. den dag Det europeiske patentverket har kunngjort sin beslutning om å meddele patent 2. den dag oversettelse er levert og avgift er betalt, samt den dag Patentstyret har kunngjort at dette har funnet sted 3. søknadens leveringsdag og, dersom søknaden er en avdelt europeisk søknad, datoen for levering av den avdelte søknaden 4. den dag dokumentene i saken ble tilgjengelig for enhver 5. opplysninger som nevnt i 34 nr. 1 til 6 og 8 til 11 og 43 annet ledd nr. 20 til 27, 29 til 32 og 34 til 35. Når Det europeiske patentverket har kunngjort sin beslutning om å oppheve eller endre et europeisk patent som gjelder i Norge, skal opplysning om dette føres inn i patentregisteret med angivelse av datoen for kunngjøringen. Dersom patenthaveren leverer inn oversettelse og betaler avgift i samsvar med patentloven 66c første ledd annet punktum, skal opplysning om dette føres inn i registeret med angivelse av når oversettelse er levert og avgift er betalt, samt når Patentstyret har kunngjort dette. Leveres ikke oversettelse eller betales ikke avgift som nevnt i patentloven 66 første ledd annet punktum innen for fristen etter 59 i forskriften her, skal opplysning om dette føres inn i registeret. Dersom Det europeiske patentverket i medhold av artikkel 112 a i den europeiske patentkonvensjonen har opphevet en beslutning som gjelder et europeisk patent som gjelder i Norge, skal opplysning om dette føres inn i patentregisteret med angivelse av datoen for når beslutningen ble kunngjort. Leveres det en rettelse av oversettelse som nevnt i tredje eller fjerde ledd og fastsatt avgift betales, skal opplysning om dette registreres med angivelse av når rettelse ble levert og avgift ble betalt, samt om når dette ble kunngjort. Kapittel 10. Kunngjøringer 46. Kunngjøring av opplysninger som er tilgjengelige for enhver Kunngjøring etter patentloven 22 fjerde ledd skal inneholde: 1. søknadens nummer 2. søkerens navn eller foretaksnavn og adresse, samt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse dersom vedkommende er representert ved fullmektig, og eventuell særskilt korrespondanseadresse, jf. 2a 3. oppfinnerens navn og adresse 4. søknadens klassifisering etter det internasjonale klassifikasjonssystem 5. opplysning om leveringsdag 6. opplysning om internasjonal leveringsdag 7. oppfinnelsens tittel 8. dersom prioritet er krevd; opplysning om tidspunkt og sted for leveringen av den prioritetsbegrunnende søknad samt dens nummer 9. opplysning om dette dersom det er deponert prøve av biologisk materiale

19 Page 19 of opplysning om at søkeren har krevd at prøve av deponert biologisk materiale kun skal utleveres til en særlig sakkyndig. Dersom oversettelsen av beskrivelsen eller patentkravene er endret før utløpet av fristen etter 77 i forskriften her, men etter at dokumentene i saken er blitt tilgjengelige for enhver, skal dette kunngjøres. Slik kunngjøring skal i tillegg inneholde det som er nevnt i første ledd og opplysning om den dato endringen av oversettelsen kom inn til Patentstyret, samt i hvilke nummer av Norsk Patenttidende tidligere kunngjøringer av søknaden etter patentloven 22 fjerde ledd fant sted. 47. Kunngjøring av meddelelse av patent Kunngjøringen av meddelelse av patent etter patentloven 21 skal inneholde de opplysninger som er nevnt 34, med unntak for anførte publikasjoner. 48. Kunngjøring av innkomne innsigelser Kunngjøring etter patentloven 24 sjette ledd skal inneholde: 1. patentets nummer og klassifisering etter det internasjonale patentklassifikasjonssystem 2. patenthavers navn eller foretaksnavn og adresse, og eventuelt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse, samt eventuell særskilt korrespondanseadresse, jf. 2a 3. innsigerens navn eller foretaksnavn og adresse, og eventuelt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse, samt eventuelt særskilt korrespondanseadresse, jf. 36 annet ledd annet punktum, jf. 2a 4. innsigelsens dato 5. hvilket nummer av Norsk Patenttidende patentmeddelelsen ble kunngjort i. 49. Kunngjøring av endelig avgjørelse i innsigelsessak Kunngjøring av at en innsigelse er endelig avgjort av Patentstyret, jf. patentloven 25 femte ledd, skal inneholde opplysning om: 1. patentets nummer og klassifisering etter det internasjonale patentklassifikasjonssystem 2. patenthavers navn eller foretaksnavn og adresse, og eventuelt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse, samt eventuell særskilt korrespondanseadresse, jf. 2a 3. innsigerens navn eller foretaksnavn og adresse, og eventuelt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse, samt eventuelt særskilt korrespondanseadresse, jf. 36 annet ledd annet punktum, jf. 2a 4. hvilket nummer av Norsk Patenttidende patentmeddelelsen ble kunngjort i 5. utfallet av innsigelsessaken 6. den dag avgjørelsen ble endelig. 50. Kunngjøring av administrativ patentbegrensning Kunngjøring etter patentloven 39e skal inneholde opplysning om: 1. patentets nummer og klassifisering etter det internasjonale patentklassifikasjonssystem

20 Page 20 of patenthavers navn eller foretaksnavn og adresse, og eventuelt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse, samt eventuell særskilt korrespondanseadresse, jf. 40 annet ledd annet punktum, jf. 2a 3. dato for avgjørelse av krav om administrativ patentbegrensning 4. hvilket nummer av Norsk Patenttidende patentmeddelelsen ble kunngjort i 5. utfallet av begrensningssaken 6. den dag avgjørelsen ble kunngjort. 51. Kunngjøring av krav om administrativ overprøving Kunngjøring etter patentloven 52b fjerde ledd skal inneholde: 1. patentets nummer og klassifisering etter det internasjonale patentklassifikasjonssystem 2. patenthavers navn eller foretaksnavn og adresse, og eventuelt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse, samt eventuell særskilt korrespondanseadresse, jf. 2a 3. navn eller foretaksnavn og adresse på den som krever administrativ overprøving, og eventuelt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse, samt eventuelt særskilt korrespondanseadresse, jf. 41 annet ledd annet punktum, jf. 2a 4. dato for kravet om administrativ overprøving 5. hvilket nummer av Norsk Patenttidende patentmeddelelsen ble kunngjort i. 52. Kunngjøring av avgjørelse i sak om administrativ overprøving Kunngjøring av avgjørelse i sak om administrativ overprøving, jf. patentloven 52d fjerde ledd, skal inneholde opplysning om: 1. patentets nummer og klassifisering etter det internasjonale patentklassifikasjonssystem 2. patenthavers navn eller foretaksnavn og adresse, og eventuelt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse, samt eventuell særskilt korrespondanseadresse, jf. 2a 3. navn eller foretaksnavn og adresse på den som krever administrativ overprøving, og eventuelt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse, samt eventuelt særskilt korrespondanseadresse, jf. 41 annet ledd annet punktum, jf. 2a 4. dato for kravet om administrativ overprøving 5. hvilket nummer av Norsk Patenttidende patentmeddelelsen ble kunngjort i 6. utfallet av den administrative overprøvingen 7. den dag avgjørelsen ble kunngjort. 53. Kunngjøring av supplerende beskyttelsessertifikat Kunngjøring av supplerende beskyttelsessertifikat skal innholde de opplysninger som er nevnt i 44 nr. 1 til Kunngjøring av endret gyldighetsperiode for supplerende beskyttelsessertifikat

INNHOLD: Lov om patenter (patentloven). 1 of 5 14.10.2011 08:40

INNHOLD: Lov om patenter (patentloven). 1 of 5 14.10.2011 08:40 /d: LOV-1967-12-15-9 :d/ Patentloven patl. Lov om patenter (patentl http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/al Lov om patenter (patentloven). DATO: LOV-1967-12-15-9 DEPARTEMENT:

Detaljer

FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret

FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret Page 1 of 15 FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. DATO: FOR-2010-12-13-1646 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) AVD/DIR: Forsknings- og innovasjonsavd.

Detaljer

FOR 2005-06-24 nr 718: Forskrift om registrering av ansvarsmerker.

FOR 2005-06-24 nr 718: Forskrift om registrering av ansvarsmerker. Page 1 of 6 FOR 2005-06-24 nr 718: Forskrift om registrering av ansvarsmerker. DATO: FOR-2005-06-24-718 DEPARTEMENT: BLD (Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet) AVD/DIR: Forbrukeravd. PUBLISERT:

Detaljer

FOR 1996-03-29 nr 309: Forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven (varemerkefor... Page 1 of 14

FOR 1996-03-29 nr 309: Forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven (varemerkefor... Page 1 of 14 FOR 1996-03-29 nr 309: Forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven (varemerkefor... Page 1 of 14 FOR 1996-03-29 nr 309: Forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven (varemerkeforskriften) DATO:

Detaljer

FOR 1996-03-29 nr 309: Forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven (varemerkeforskriften)

FOR 1996-03-29 nr 309: Forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven (varemerkeforskriften) FOR 1996-03-29 nr 309: Forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven (varemerkeforskriften) DATO: FOR-1996-03-29-309 OPPHEVET Base: ROF DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) AVD/DIR: Lovavdelingen

Detaljer

INNHOLD. Lov om planteforedlerrett [planteforedlerloven]. LOV 1993-03-12 nr 32: Lov om planteforedlerrett [planteforedlerloven].

INNHOLD. Lov om planteforedlerrett [planteforedlerloven]. LOV 1993-03-12 nr 32: Lov om planteforedlerrett [planteforedlerloven]. LOV 1993-03-12 nr 32: Lov om planteforedlerrett [planteforedlerloven]. DATO: LOV-1993-03-12-32 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) PUBLISERT: Avd I 1993 Nr. 5 IKRAFTTREDELSE: 1993-09-15 (

Detaljer

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon Page 1 of 7 31992r1768 392r1768 Engelsk versjon DOKNUM: 31992R1768 392R1768 TYPE: Rådsforordning DATO: 1992-06-18 NUMMER: EØF nr 1768/92 TITTEL: RÅDSFORORDNING (EØF) nr. 1768/92 av 18. juni 1992 om innføring

Detaljer

Lovvedtak 19. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 77 L (2014 2015), jf. Prop. 101 L (2013 2014)

Lovvedtak 19. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 77 L (2014 2015), jf. Prop. 101 L (2013 2014) Lovvedtak 19 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 77 L (2014 2015), jf. Prop. 101 L (2013 2014) I Stortingets møte 12. desember 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar (patentstyrelova)

Lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar (patentstyrelova) Lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar (patentstyrelova) DATO: LOV-2012-06-22-58 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 8 IKRAFTTREDELSE: Kongen

Detaljer

Lovspeil Ny og gammel varemerkelov, samt varemerkedirektivet

Lovspeil Ny og gammel varemerkelov, samt varemerkedirektivet Lovspeil Ny og gammel varemerkelov, samt varemerkedirektivet Ny varemerkelov Tidligere lov Varemerkedirektivet Kapittel 1: Alminnelige bestemmelser 1. Enerett til varemerke 1 mv. 3 2. Tegn som kan være

Detaljer

Lovvedtak 66. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 343 L (2011 2012), jf. Prop. 94 L (2011 2012)

Lovvedtak 66. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 343 L (2011 2012), jf. Prop. 94 L (2011 2012) Lovvedtak 66 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 343 L (2011 2012), jf. Prop. 94 L (2011 2012) I Stortingets møte 6. juni 2012 ble det gjort slikt vedtak til lov om Patentstyret og

Detaljer

Innlegg på Utviklingsfondets og Changemakers seminar 25. november 2011 om patent på planter og dyr

Innlegg på Utviklingsfondets og Changemakers seminar 25. november 2011 om patent på planter og dyr Innlegg på Utviklingsfondets og Changemakers seminar 25. november 2011 om patent på planter og dyr (Innlegg på ca. 20 minutter) Takk for denne anledningen til å presentere enkelte punkter i regjeringens

Detaljer

HØRINGSNOTAT ENDRINGER I PATENTFORSKRIFTEN SAMARBEID MELLOM PATENTMYNDIGHETER OM UTNYTTELSE AV PATENTERBARHETSVURDERINGER

HØRINGSNOTAT ENDRINGER I PATENTFORSKRIFTEN SAMARBEID MELLOM PATENTMYNDIGHETER OM UTNYTTELSE AV PATENTERBARHETSVURDERINGER HØRINGSNOTAT Patentstyret Februar 2011 ENDRINGER I PATENTFORSKRIFTEN SAMARBEID MELLOM PATENTMYNDIGHETER OM UTNYTTELSE AV PATENTERBARHETSVURDERINGER 1. Hovedinnholdet i høringsnotatet I notatet foreslås

Detaljer

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003)

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Besl. O. nr. 103 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103 Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) År 2003 den 4. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7882 Patentsøknad nr. 2003 1202 (utskilt fra søknad nr. 2000 0003) Søknadsdato: 2003.03.17 Løpedag: 2000.12.07 Stamsøknad nr. 2000 0003 Søknadsdato: 2000.01.03

Detaljer

Besl.O.nr.67. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 67. Jf. Innst. O. nr. 58 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 2 (2002-2003)

Besl.O.nr.67. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 67. Jf. Innst. O. nr. 58 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 2 (2002-2003) Besl.O.nr.67 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 67 Jf. Innst. O. nr. 58 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 2 (2002-2003) År 2003 den 18. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om beskyttelse

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005.

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7758 Patentsøknad nr. 1999 2369 PCT-nummer: PCT/US97/20430 Søker: Virogenetics Corp., Troy, New York, USA Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

INNHOLD. LOV 2003-03-14 nr 15: Lov om beskyttelse av design (designloven).

INNHOLD. LOV 2003-03-14 nr 15: Lov om beskyttelse av design (designloven). LOV 2003-03-14 nr 15: Lov om beskyttelse av design (designloven). DATO: LOV-2003-03-14-15 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT: I 2003 hefte 4 IKRAFTTREDELSE: 2003-05-01, 2010-06-17

Detaljer

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) I lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. gjøres følgende endringer: 38b nytt tredje ledd skal lyde: Organisasjon

Detaljer

INNHOLD. LOV 2010-03-26 nr 08: Lov om beskyttelse av varemerker

INNHOLD. LOV 2010-03-26 nr 08: Lov om beskyttelse av varemerker Page 1 of 23 LOV 2010-03-26 nr 08: Lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) DATO: LOV-2010-03-26-8 DEPARTEMENT: JD (Justis- og beredskapsdepartementet) PUBLISERT: I 2010 hefte 4 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til

Detaljer

som for å oppnå dette ønsker å forbedre den gjensidige rettshjelp ved å gjøre behandlingsmåten enklere og raskere,

som for å oppnå dette ønsker å forbedre den gjensidige rettshjelp ved å gjøre behandlingsmåten enklere og raskere, Konvensjon om forkynnelse i utlandet av rettslige og utenrettslige dokumenter på sivilog handelsrettens område av 15. november 1965 (forkynningskonvensjonen) De stater som har undertegnet denne konvensjon,

Detaljer

Om ulike muligheter for å angripe patenter. Partner og advokat Inga Kaasen Dr. philos. (bioteknologi)

Om ulike muligheter for å angripe patenter. Partner og advokat Inga Kaasen Dr. philos. (bioteknologi) Om ulike muligheter for å angripe patenter Partner og advokat Inga Kaasen Dr. philos. (bioteknologi) Om ulike måter for å angripe patenter Angripe patentet- én av flere muligheter Muligheter under søknadsbehandlingen

Detaljer

FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige

FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige Side 1 av 5 FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser DATO: FOR-2002-11-15-1288 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings- administrasjons, og kirkedepartementet) AVD/DIR: Konkurransepolitisk

Detaljer

Innst. 77 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 101 L (2013 2014)

Innst. 77 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 101 L (2013 2014) Innst. 77 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 101 L (2013 2014) Innstilling fra justiskomiteen om endringer i panteloven m.m. (pant i patenter og planteforedlerretter) Til

Detaljer

Prop. 6 L. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Ny varemerkelov

Prop. 6 L. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Ny varemerkelov Prop. 6 L (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 9. oktober 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Proposisjonens

Detaljer

Innhold. Forord til tredje utgave... 5

Innhold. Forord til tredje utgave... 5 Forord til tredje utgave... 5 I. I Innledning... 13 1. Patentrett og immaterialrett... 13 2. Patentsystemets opprinnelse og begrunnelse... 16 3. Noen patentrettslige prinsipper... 26 4. Patenterbarhetsvilkårene...

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7868 Patentsøknad nr. 2008 0837 WIPO publ.nr.: WO/07/009441 PCT-nummer: PCT/DE06/01232 Søker: Rena Sondermaschinen GmbH, Gütenbach, Tyskland Fullmektig: Protector

Detaljer

FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften)

FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) DATO: FOR-1990-12-21-1028 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Utlendingsdirektoratet,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8060 Patent nr. 323168 Patentsøknad nr. 20053351 Inndag: 2005.07.11 Løpedag: 2005.07.11 Patenthaver: Knut Reinhardt Hovden, Storgata 13A, 3183 Horten (tidl.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Abgenix Inc., Fremont, California, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Abgenix Inc., Fremont, California, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Søker: Abgenix Inc., Fremont, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. INNHOLD

LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. INNHOLD Page 1 of 20 LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. DATO: LOV-1961-03-03-4 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT: SIST-ENDRET: LOV-2005-06-17-90 fra 2008-01-01 ENDRER: SYS-KODE:

Detaljer

Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg

Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg Regler for Advokatforeningens regionale disiplinærutvalgs organisasjon og virksomhet - herunder behandlingsregler for disiplinærsaker og salærsaker.

Detaljer

Høring - endringer i patentloven m.m.

Høring - endringer i patentloven m.m. 1 av 5 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Vår saksbehandler Ingrid Melkild 30.08.2012 12/00838-3 22 05 45 46 Deres referanse 201202659 Høring - endringer i patentloven m.m.

Detaljer

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v.

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven). Dato LOV 1993 06 04 58 Departement Arbeids og sosialdepartementet Sist endret LOV 2013 06 14 32 fra 01.01.2014 Publisert Avd I 1993 477

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

VI Instruks for justissekretæren

VI Instruks for justissekretæren VI - 129 - 1 AVSNITT EN Oppgaver for domstolens kontor Artikkel 1 2 1. Den offisielle åpningstiden ved domstolens kontor er fra kl 09.00 til 12.00 og fra 14.00 til 16.00 mandag til fredag, bortsett fra

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Innehaver: Petroleum Technology Company AS, Stavanger Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 7. november 2007

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om

Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om administrative ordninger) DATO: FOR-2012-12-19-1375 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8067 Patentsøknad nr. 20092388 Inndag: 2009.06.23 Løpedag: 2007.05.25 Prioritet: 2006.04.26 (NO20062405) og 2006.05.26 (NO20062404) PCT-nummer: PCT/NO07/000181

Detaljer

2. avd. sak nr. 7782 2

2. avd. sak nr. 7782 2 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7782 Patentsøknad nr. 2005 0049 PCT-nummer: PCT/RU02/00515 Publ.-nummer: W03/104076 Søkere: Nikolai Vladimirovich Kulikov, Moskva, Russland, og Vyacheslav Vladimirovich

Detaljer

Konvensjon om bevisopptak i utlandet på sivil- og handelsrettens område av 18. mars 1970 (bevisopptakskonvensjonen) KAPITTEL I - RETTSANMODNINGER

Konvensjon om bevisopptak i utlandet på sivil- og handelsrettens område av 18. mars 1970 (bevisopptakskonvensjonen) KAPITTEL I - RETTSANMODNINGER Konvensjon om bevisopptak i utlandet på sivil- og handelsrettens område av 18. mars 1970 (bevisopptakskonvensjonen) KAPITTEL I - RETTSANMODNINGER Artikkel 1 På sivil- og handelsrettens område kan en judisiell

Detaljer

Varemerkeloven - vml.

Varemerkeloven - vml. 07.10.2010 1 Utskrift fra Lovdata Dato: 03.03.1961 nr. 4 Departement: JD (Justis- og politidepartementet) Sist endret: L26.03.2010 nr. 8 fra 01.07.2010 Sist endret: L17.06.2005 nr. 90 fra 01.01.2008 Endrer:

Detaljer

Eksempel på patentsøknad

Eksempel på patentsøknad GENERELLE BESTEMMELSER En patentsøknad skal inngis skriftlig til Patentstyret (styret for det industrielle rettsvern) som er patentmyndighet i Norge. Søknaden skal være avfattet på norsk. Patentstyret

Detaljer

Gjør ideer til verdier

Gjør ideer til verdier Patentstyret Gjør ideer til verdier Jostein Sandvik Seniorrådgiver, Juridisk og internasjonal stab jostein.sandvik@patentstyret.no Oslo, 25. november 2011 Vår hensikt Patentstyret er et nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

VEDLEGG IV GJENSIDIG BISTAND VED INNDRIVELSE AV FORDRINGER MÅL. Artikkel 1

VEDLEGG IV GJENSIDIG BISTAND VED INNDRIVELSE AV FORDRINGER MÅL. Artikkel 1 VEDLEGG IV GJENSIDIG BISTAND VED INNDRIVELSE AV FORDRINGER MÅL Artikkel 1 Dette Vedlegg fastsetter reglene for å sikre inndrivelse i hvert land av de fordringer nevnt i artikkel 3 som oppstår i et annet

Detaljer

Patent prosecution highway - prioritert behandling en oversikt over eksisterende regelverk

Patent prosecution highway - prioritert behandling en oversikt over eksisterende regelverk Patent prosecution highway - prioritert behandling en oversikt over eksisterende regelverk Sjefsingeniør Inger Rabben Patentstyret Norsk Biotekforum 2011.10.04 1 Hva er PPH? Bilaterale avtaler mellom nasjonale

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune

Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune Vedtatt av Jevnaker kommunestyre i sak /14 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret ei sakkyndig nemnd til å

Detaljer

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.)

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) DATO: LOV-2009-06-19-42 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 990 IKRAFTTREDELSE: Kongen

Detaljer

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1 WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG ETN-ER... 3 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011)

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) Lovvedtak 47 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) I Stortingets møte 5. april 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i revisorloven

Detaljer

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG FINANSIELLE SERTIFIKATER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2.

Detaljer

FOR 2004-06-25 nr 988: Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltnin...

FOR 2004-06-25 nr 988: Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltnin... Page 1 of 7 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK FOR 2004-06-25 nr 988: Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eforvaltningsforskriften) Skriv ut DATO:

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2

Detaljer

HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK

HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK FOR 2006-02-09 nr 129: Forskrift om ansettelse opprykk i undervisnings forskerstillinger Skriv ut DATO: FOR-2006-02-09-129 DEPARTEMENT:

Detaljer

Innst. 101 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 6 L (2009 2010)

Innst. 101 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 6 L (2009 2010) Innst. 101 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 6 L (2009 2010) Innstilling fra justiskomiteen om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) Til Stortinget 1. Sammendrag

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009. Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009. Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7942 Patentsøknad nr. 2004 5669 Søker: Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal Annen avdelings avgjørelse av 14. desember

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

Innst. 101 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 6 L (2009 2010)

Innst. 101 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 6 L (2009 2010) Innst. 101 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 6 L (2009 2010) Innstilling fra justiskomiteen om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) Til Stortinget 1. Sammendrag

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. april 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. april 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8064 Patentsøknad nr. 2007 3341 Søknadsdato: 2007.06.28 Løpedag: 2005.11.29 PCT-nummer: PCT/US05/043158 (2005.11.29) WIPO publ. nr. WO/06/058336 (2006.06.01)

Detaljer

9. KLUBBLISENSREGLEMENT

9. KLUBBLISENSREGLEMENT 9. KLUBBLISENSREGLEMENT Vedtatt av forbundstinget 7. mars 2010, gjeldende fra samme dato. KAPITTEL 1: Innledende bestemmelser 1-1 VIRKEOMRÅDE Klubber som skal delta i 0. eller 1. divisjon menn eller 0.

Detaljer

Nordisk konvensjon om sosialhjelp og sosiale tjenester *) Første del Alminnelige bestemmelser

Nordisk konvensjon om sosialhjelp og sosiale tjenester *) Første del Alminnelige bestemmelser Nordisk konvensjon om sosialhjelp og sosiale tjenester *) Regjeringene i Danmark, Finland, Island og Sverige, som merker seg at den nordiske konvensjon av 15. juni 1992 om trygd bare angår trygdeytelser

Detaljer

29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR. 188. av 10. desember 2002

29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR. 188. av 10. desember 2002 29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 49/331 BESLUTNING NR. 188 2005/EØS/49/30 av 10. desember 2002 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr.

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - HARSTAD KOMMUNE

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - HARSTAD KOMMUNE Side 1 av 6 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - HARSTAD KOMMUNE KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Harstad kommune

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR FET KOMMUNE Vedtatt 19.8.13 - k-sak 83/13 Revidert 24.2.14 - k-sak 12/14

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR FET KOMMUNE Vedtatt 19.8.13 - k-sak 83/13 Revidert 24.2.14 - k-sak 12/14 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR FET KOMMUNE Vedtatt 19.8.13 - k-sak 83/13 Revidert 24.2.14 - k-sak 12/14 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold av eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 22.09.2009 i Oslo tingrett, 09-085260TVI-OTIR/01 Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen Saken gjelder: Klage på Likestillings- og diskrimineringsnemndas

Detaljer

AVTALE. mellom. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. arbeidstaker ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

AVTALE. mellom. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. arbeidstaker ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo AVTALE mellom Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og arbeidstaker ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo om overtakelse av rettigheter til arbeidsresultater INNHOLD 1 HOVEDREGLER... 2 2 ARBEIDSTAKERE

Detaljer

T E I E P L I K T. .., den.. underskrift

T E I E P L I K T. .., den.. underskrift T E I E P L I K T Eg stadfestar med dette å ha motteke kopi av forvaltningslova 13, og at eg kjenner til innhaldet i reglane om teieplikt. Eg er klar over at eg i mi teneste i Møre og Romsdal fylkeskommune

Detaljer

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999 Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR KOMMISJONSVEDTAK av 31. mai 1999 om spørreskjemaet til rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging

Detaljer

Nr. G 02/2007 200609138- /MV 23.03.2007

Nr. G 02/2007 200609138- /MV 23.03.2007 Rundskriv Regionene KITT KRUS Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda Arbeids- og inkluderingsdepartementet Politidirektoratet Nr. Vår ref Dato G 02/2007 200609138- /MV 23.03.2007 RUNDSKRIV VEDRØRENDE

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer

Høring tilslutning til London-overenskomsten til Den Europeiske Patentkonvensjonen (EPC) om redusert krav til oversettelse av patenter m.m.

Høring tilslutning til London-overenskomsten til Den Europeiske Patentkonvensjonen (EPC) om redusert krav til oversettelse av patenter m.m. G602.doc Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo postmottak@nfd.dep.no Oslo, 12. februar 2014 Vår ref.: G10000NO141 / SAH Lars-Fredrik Urang Deres ref.: 2013/1641 Høring tilslutning

Detaljer

This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013)

This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013) This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013) LOV 2005-06-10 nr 51: Lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven). DATO:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAMMENSTILLING AV SØKNADSMATERIALET Opplysninger som skal oppgis i søknadsskjemaet for del A- og B-sikkerhetssertifikater

RETNINGSLINJER FOR SAMMENSTILLING AV SØKNADSMATERIALET Opplysninger som skal oppgis i søknadsskjemaet for del A- og B-sikkerhetssertifikater RETNINGSLINJER FOR SAMMENSTILLING AV SØKNADSMATERIALET Opplysninger som skal oppgis i søknadsskjemaet for del A- og B-sikkerhetssertifikater INNLEDNING Dette søknadsskjemaet skal benyttes av jernbaneforetak

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato Datatilsynet TELE AS Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato XXXX XXXXXX KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLING AV OPPLYSNINGER OM ABONNENTERS BRUK AV TELETJENESTER I medhold av Lov

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8156 Patentsøknad nr. 20042259 Inndato: 2004.06.01 Løpedag: 2002.11.01 Prioritet: 2001.11.01 (US330842) og 2002.03.19 (US365169) PCT-nummer: PCT/US2002/35080

Detaljer

REGLER FOR ALMINNELIG VOLDGIFT NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN

REGLER FOR ALMINNELIG VOLDGIFT NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN REGLER FOR ALMINNELIG VOLDGIFT NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN 1 VOLDGIFTSFULLMAKTEN. 1.1 Når en tvist er henvist til voldgift etter disse regler skal voldgiftsretten (heretter Retten ), i mangel

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNEvedtatt

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNEvedtatt EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNEvedtatt 20.6.2013 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Hvaler

Detaljer

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser)

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 KRAV TIL BØRSNOTERTE RÅVARER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse Vår ref.: OP2012/00155 Registreringsnr.: 262799 Saksnr.: 201108164 Varemerke: The thief Innehaver: LASSE RØSSLAND Innehavers fullmektig: Advokatfirma Ræder DA Innsiger: Nordic Choice Hotels AS Innsigers

Detaljer

Veiledning for søknad om markedsføringstillatelse for parallellimporterte legemidler

Veiledning for søknad om markedsføringstillatelse for parallellimporterte legemidler Veiledning for søknad om markedsføringstillatelse for parallellimporterte legemidler Erstatter veiledning av 2005-05-19. Innledning For å kunne omsette et legemiddel i Norge må legemidlet ha markedsføringstillatelse

Detaljer

11.11.2004 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 98/44/EF. av 6. juli 1998

11.11.2004 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 98/44/EF. av 6. juli 1998 Nr. 56/301 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 98/44/EF 2004/EØS/56/30 av 6. juli 1998 om rettslig vern av bioteknologiske oppfinnelser(*) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR Europaparlamentet

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

Lov om endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker)

Lov om endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker) Lov om endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker) I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T Dato LOV 2013 06 21 92 Departement

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7902 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 034 Begjæringen gjelder: Aker mur og tre AS, Ivar Knutsons vei 42, 1161 Oslo Foretakets org. nr. 991 718 400 Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter for Sør-Varanger kommune

Eiendomsskattevedtekter for Sør-Varanger kommune Eiendomsskattevedtekter for KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i på bakgrunn av forslag fra tilsatte befaringsmenn.

Detaljer

FOR 2003-04-04 nr 418: Forskrift til designloven (designforskriften)

FOR 2003-04-04 nr 418: Forskrift til designloven (designforskriften) Page 1 of 24 FOR 2003-04-04 nr 418: Forskrift til designloven (designforskriften) DATO: FOR-2003-04-04-418 DEPARTEMENT: JD (Justis- og beredskapsdepartementet) AVD/DIR: Lovavdelingen PUBLISERT: I 2003

Detaljer

Høring tilslutning til London-overenskomsten til Den Europeiske Patentkonvensjonen (EPC) om redusert krav til oversettelse av patenter m.m.

Høring tilslutning til London-overenskomsten til Den Europeiske Patentkonvensjonen (EPC) om redusert krav til oversettelse av patenter m.m. Nærings- og Fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 Oslo Oslo, 14. februar 2014 Deres ref.: 13/4456-2 boe Vår ref.: KR Høring tilslutning til London-overenskomsten til Den Europeiske Patentkonvensjonen

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 191/1999 av 17. desember 1999

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 191/1999 av 17. desember 1999 Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 191/1999 av 17. desember 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg VIII (Etableringsrett) og vedlegg V (Fri

Detaljer

Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven).

Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven). /d: LOV-2005-06-17-90 :d/ Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven). Side 1 av 7 udi 3 Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven). Kapittel 6. Behandlingen i forliksrådet

Detaljer

FORPLIKTELSER FOR. LEVERANDØRER AV KOMMUNAL TJENESTEPENSJON (heretter kalt avtalepart) OVERFOR

FORPLIKTELSER FOR. LEVERANDØRER AV KOMMUNAL TJENESTEPENSJON (heretter kalt avtalepart) OVERFOR FORPLIKTELSER FOR LEVERANDØRER AV KOMMUNAL TJENESTEPENSJON (heretter kalt avtalepart) OVERFOR OVERFØRINGSAVTALENS SIKRINGSORDNING (heretter kalt Sikringsordningen) I HENHOLD TIL VEDTEKTER FOR SIKRINGSORDNINGEN,

Detaljer

For å lenke til dette dokumentet bruk: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf- 20021115-1287.html

For å lenke til dette dokumentet bruk: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf- 20021115-1287.html FOR 2002-11-15 nr 1287: Forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styrer. DATO: FOR-2002-11-15-1287 DEPARTEMENT: HOD

Detaljer

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring.

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring. LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD Lov om yrkesskadeforsikring. Kapittel 1. Lovens virkeområde, definisjoner. 1. Lovens virkeområde. 2. Definisjoner. Kapittel 2. Yrkesskadeforsikring.

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Patentstyret har truffet følgende: AVGJØRELSE Ringnes AS, Oslo, leverte 4. august 1998 inn ordmerket, CHRISTIANIA-ØL for registrering, med Onsagers AS,

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å få validert et europeisk patent i Norge, jf. patentlovens 66c.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å få validert et europeisk patent i Norge, jf. patentlovens 66c. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8205 EP-nummer: NO/EP1990755 Inndag / løpedag: 2008.04.30 Prioritet: 2007.05.11(DE 102007022065) Søker: Identec Solutions AG, Milleniumspark 2, 6890 Lustenau,

Detaljer