FOR nr 1417: Forskrift til patentloven (patentforskriften)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOR 2007-12-14 nr 1417: Forskrift til patentloven (patentforskriften)"

Transkript

1 Page 1 of 34 FOR nr 1417: Forskrift til patentloven (patentforskriften) DATO: FOR DEPARTEMENT: JD (Justis- og beredskapsdepartementet) AVD/DIR: Lovavd. PUBLISERT: I 2007 hefte 12 IKRAFTTREDELSE: SIST-ENDRET: FOR fra ENDRER: FOR , FOR GJELDER FOR: Norge LOV , LOV , LOV b, LOV , LOV , LOV a, LOV , LOV , LOV HJEMMEL: a, LOV , LOV , LOV , LOV , LOV , LOV b, LOV a, LOV b, LOV c, LOV m, LOV , LOV LOV , SYS-KODE: C20, D02, G03 NÆRINGSKODE: 9129 KUNNGJORT: kl RETTET: KORTTITTEL: Patentforskriften For å lenke til dette dokumentet bruk: html INNHOLD Forskrift til patentloven (patentforskriften) Kapittel 1. Nasjonale patentsøknader 1. Formkrav 2. Søknadens innhold 2a. Adresse for korrespondanse 3. Leveringsdag 4. Basisdokumenter 5. Språkkrav 6. Patentkrav 7. Flere patentkrav 8. Enhetlighet 9. Beskrivelsen 10. Tegninger 11. Sammendrag 12. Deponering av biologisk materiale m.m. Kapittel 2. Prioritet 13. Søknadsprioritet 14. Vilkår for søknadsprioritet

2 Page 2 of Prioritet ved søknad som omfatter flere oppfinnelser 16. Forholdet mellom prioritetsdokumentet og basisdokumentene 17. Søknad levert i stat som ikke er tilsluttet Pariskonvensjonen eller WTO Kapittel 3. Bestemmelser om fullmakt 18. (Opphevet 1 juli 2010, jf. forskrift 25 juni 2010 nr. 937.) (Opphevet 1 juli 2010, jf. forskrift 25 juni 2010 nr. 937.)... Kapittel 4. Endring av søknaden 20. Endring av patentkrav 21. Endringer av beskrivelsen og tegninger Kapittel 5. Deling og utskilling av søknader 22. Deling av søknaden 23. Avdelt søknad 24. Utskilling av søknad Kapittel 6. Rett til innsyn i sakens dokumenter. Utlevering av prøver av biologisk materiale 25. Innsynsrett 26. Utlevering av prøve av biologisk materiale Kapittel 7. Søknadsbehandlingen 27. Klassifikasjon 28. Nyhetsgransking 29. Nyhetsgransking ved internasjonal granskingsmyndighet 30. Uttalelse fra annen granskingsmyndighet 30a. Prioritert behandling 31. Angivelse av publikasjoner 32. Modell, prøve e.l. 33. Utsettelse av meddelelse av patent 34. Patentskrift 35. Protest Kapittel 8. Innsigelse, administrativ patentbegrensning og administrativ overprøving 36. Innsigelsens form og innhold 37. Melding om innsigelse 38. Varsel ved fortsatt behandling av innsigelse 39. Melding om utfallet av innsigelsessak 40. Krav om administrativ patentbegrensning 41. Administrativ overprøving 42. Nytt patentskrift Kapittel 9. Patentregistret mv. 43. Patentregisteret 44. Registrering av supplerende beskyttelsessertifikater 45. Registrering av europeiske søknader og patenter Kapittel 10. Kunngjøringer 46. Kunngjøring av opplysninger som er tilgjengelige for enhver 47. Kunngjøring av meddelelse av patent 48. Kunngjøring av innkomne innsigelser 49. Kunngjøring av endelig avgjørelse i innsigelsessak 50. Kunngjøring av administrativ patentbegrensning 51. Kunngjøring av krav om administrativ overprøving 52. Kunngjøring av avgjørelse i sak om administrativ overprøving

3 Page 3 of Kunngjøring av supplerende beskyttelsessertifikat 54. Kunngjøring av endret gyldighetsperiode for supplerende beskyttelsessertifikat 55. Kunngjøring av europeisk søknad og europeisk patent mv. 56. Kunngjøring av beslutning om at en fristoversittelse ikke skal få virkning 57. Andre kunngjøringer Kapittel 11. Europeiske patenter 58. Levering av europeisk søknad 59. Oversettelse av europeisk søknad og patent 60. Rettelse av oversettelse etter patentloven 66j 61. Krav om endring til nasjonal søknad 62. Oversendelse av endret europeisk søknad til Patentstyret 63. Basisdokumentene for en endret europeisk søknad 64. Sammendrag for endret europeisk søknad 64a. Adresse for korrespondanse Kapittel 12. Internasjonale patentsøknader 65. Patentstyret som mottakende myndighet 66. Levering av internasjonal søknad 67. Særskilt register over internasjonale søknader 68. Krav om prioritet i internasjonal søknad 69. Prioritetsdokument 70. Opplysning om deponert biologisk materiale 71. Anvendelse av reglene i forskriften på internasjonale søknader 72. Språk ved videreføring eller omprøving av internasjonal søknad 73. Videreført internasjonal søknad som omfatter flere oppfinnelser 74. Varsel til Det internasjonale byrå 75. Sammendrag og basisdokumenter i videreført internasjonal søknad m.m. 76. Nyhetsgransking av internasjonal søknad 77. Frist for første tidspunkt for avgjørelse i internasjonal søknad 78. Frist for omprøving etter patentloven 38 Kapittel 13. Supplerende beskyttelsessertifikater 79. Definisjoner 80. Søknad om sertifikat 81. Endring av søknad om sertifikat 82. Patentstyrets saksopplysning m.m. 83. Sertifikatets innhold 84. Krav om endring av gyldighetsperiode 85. Klageadgang 86. Søksmål 87. (Opphevet 1 juli 2010, jf. forskrift 25 juni 2010 nr. 937.)... Kapittel 14. Definisjon av plantesort. Landbruksunntaket 88. Definisjon av plantesort 89. Rett til å bruke planteformeringsmateriale 90. Vederlag for utøvelse av rett etter patentloven 3b første ledd 91. Opplysningsplikt Kapittel 15. Den etiske nemnden for patentsaker 92. Anmodning om rådgivende uttalelse 93. Organisering av Den etiske nemnden 94. Saksbehandlingen i nemnden 95. Innsyn

4 Page 4 of 34 Kapittel 16. Tvangslisens og konsumpsjon 96. Krav om tvangslisens 97. Tvangslisens for fremstilling for eksport 98. Vilkår for tvangslisens for fremstilling for eksport 99. Melding om meddelt tvangslisens for fremstilling for eksport 100. Begrenset konsumpsjon for legemidler brakt i omsetning i enkelte EØS-stater Kapittel 17. Forskjellige bestemmelser 101. Reservedeler og tilbehør til luftfartøyer 102. Dokumentformater, leveringstidspunkt, frister og avgifter 103. Adresse for korrespondanse med patenthaver 104. Innleverte modeller 105. Språkkrav for etterfølgende dokumenter 105a. Samarbeid om bruk av uttalelser om patenterbarhet 106. Ikrafttredelse m.m. Forskrift til patentloven (patentforskriften) Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 14. desember 2007 med hjemmel i lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter 1, 3, 3b, 5, 6, 8a, 9, 11, 15a, 28, 31, 34, 38, 49, 52b, 62a, 62b, 66c, 66m, 68 og 69. Fremmet av Justis- og politidepartementet. Tilføyd hjemmel: Kongeriget Norges Grundlov 17. mai første ledd. Endringer: Endret ved forskrifter 17 okt 2008 nr. 1119, 15 mai 2009 nr. 511, 18 des 2009 nr. 1839, 25 juni 2010 nr. 937, 24 juni 2011 nr Kapittel 1. Nasjonale patentsøknader 1. Formkrav Søknad om patent leveres på særskilt søknadsskjema. Skjemaet med vedlegg skal utfylles med trykt skrift. 0 Endret ved forskrifter 15 mai 2009 nr. 511, 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010). 2. Søknadens innhold Søknaden skal inneholde: 1. oppfinnerens navn og adresse, søkerens navn eller foretaksnavn og adresse, og eventuelt også fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse en kort og saklig tittel på oppfinnelsen 4. en beskrivelse av oppfinnelsen, med tegninger dersom det er nødvendig for å forstå oppfinnelsen 5. en bestemt angivelse av hva som søkes beskyttet ved patentet (patentkrav) 6. et sammendrag som nevnt i opplysning om søknaden omfatter deponert biologisk materiale som nevnt i patentloven 8a 8. opplysning om leverandørland og opprinnelsesland for biologisk materiale som nevnt i patentloven 8b 9. opplysning om innhentet samtykke for bruk av humant biologisk materiale som nevnt i patentloven 8c

5 Page 5 of opplysning om det internasjonale søknadsnummeret og leveringsdag, og eventuell påberopt prioritetsdato ved videreføring av internasjonal søknad etter patentloven en fortegnelse over medfølgende dokumenter. Søknaden skal være signert av søkeren eller dennes fullmektig. Signaturen kan være håndskrevet, trykt, påstemplet eller elektronisk i samsvar med den standard Patentstyret til enhver tid har fastsatt. Dersom patent søkes av en annen enn oppfinneren, skal søknaden inneholde en erklæring fra søkeren om at vedkommende har rett til oppfinnelsen. Erklæringen skal angi grunnlaget for søkerens rett til oppfinnelsen. 2a. Adresse for korrespondanse Dersom ikke annet er angitt i søknaden, er adressen som oppgis etter 2 nr. 1 adresse for meddelelser og forkynnelser m.m. etter patentloven 67. Har søker oppnevnt fullmektig, er fullmektigens adresse slik adresse så langt som fullmakten rekker. Er det flere søkere eller fullmektiger, og ikke annet er angitt, er adressen til den som er nevnt først adresse for korrespondanse. Søker kan når som helst melde inn ny adresse for korrespondanse. 0 Tilføyd ved forskrift 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010). 3. Leveringsdag Søknaden får leveringsdag selv om vilkårene i 2 ikke er oppfylt dersom den inneholder en beskrivelse av oppfinnelsen og opplysninger som gjør det mulig å identifisere og kontakte søkeren eller dennes fullmektig. Dersom søknaden leveres elektronisk, må den være levert i et format som Patentstyret godtar. Dersom Patentstyret ved fastsettelsen av leveringsdagen finner at deler av beskrivelsen, tegningene eller patentkravene mangler, skal Patentstyret straks varsle søkeren om dette og be om at forholdet rettes innen to måneder fra varslet ble sendt. Søknaden beholder leveringsdagen dersom søkeren innen nevnte frist eller, dersom varsel ikke er sendt, innen to måneder fra en søknad som oppfyller vilkårene i første ledd ble levert: a) leverer det som mangler, b) viser til at delene er inkludert i søknaden ved henvisning til en tidligere søknad, eller c) erklærer at ikke noen del mangler og Patentstyret finner å kunne legge dette til grunn. 4. Basisdokumenter Søknadens basisdokumenter er beskrivelsen av oppfinnelsen med tilhørende tegninger og patentkrav som leveres på norsk senest den dagen søknaden ble eller skal anses levert. Leveres ikke beskrivelsen med tilhørende tegninger og patentkrav på norsk senest denne dagen, skal den første beskrivelsen med tilhørende patentkrav som deretter leveres på norsk, anses som basisdokumenter i den utstrekning innholdet tydelig fremgår av de dokumentene som forelå ved leveringen av søknaden. 5. Språkkrav Beskrivelse, patentkrav og sammendrag skal være på norsk. Andre dokumenter skal være på norsk, dansk, svensk eller engelsk.

6 Page 6 of 34 Er beskrivelsen, patentkrav, sammendrag eller andre dokumenter på annet språk enn nevnt i første ledd, kan Patentstyret kreve at søkeren skal levere en oversettelse til norsk innen en frist Patentstyret fastsetter. Patentstyret kan kreve at oversettelsen bekreftes av en statsautorisert oversetter. Patentstyret kan i det enkelte tilfellet godta annet språk enn de som er nevnt i første ledd. 6. Patentkrav Et patentkrav skal inneholde: 1. en benevnelse på oppfinnelsen 2. en angivelse av den teknikken som oppfinnelsen utgjør noe nytt i forhold til (teknikkens stilling), dersom dette er nødvendig 3. en angivelse av det nye og særegne ved oppfinnelsen. Oppfinnelsen skal så vidt mulig plasseres i en av kategoriene produkter, anordninger, fremgangsmåter og anvendelser. Et patentkrav må ikke inneholde noe som ikke gjelder den oppfinnelsen som er angitt i kravet, eller som er uvesentlig for den eneretten som kreves. 7. Flere patentkrav En søknad kan inneholde flere patentkrav. Patentkravene skal i så fall nummereres. Til et patentkrav kan det knyttes ett eller flere andre krav. Et patentkrav kan være selvstendig eller uselvstendig. Uselvstendige krav er krav som gjelder utføringsformer av en oppfinnelse angitt i et annet patentkrav i søknaden, og som derfor omfatter samtlige kjennetegn i dette kravet. Uselvstendige krav skal innledes med en henvisning til det eller de foregående kravene som det knytter seg til. Antallet selvstendige krav er begrenset til ett selvstendig krav i hver kategori. Flere selvstendige krav innenfor samme kategori kan bare tas med dersom det dreier seg om produkter eller fremgangsmåter med gjensidig avhengighet, forskjellige oppfinneriske anvendelser av et produkt eller alternative løsninger av et spesielt problem. Patentstyret avgjør om oppfinnelser kan tas med i atskilte selvstendige krav innenfor samme kategori. 8. Enhetlighet Ved anvendelsen av patentloven 10 kan en søknad bare omfatte flere oppfinnelser dersom det er en teknisk sammenheng mellom oppfinnelsene. Teknisk sammenheng mellom oppfinnelsene foreligger når ett eller flere like eller tilsvarende tekniske særtrekk er felles for dem. Tekniske særtrekk er de trekk ved hver oppfinnelse som utgjør et bidrag ut over teknikkens stilling. Spørsmålet om det er teknisk sammenheng mellom flere oppfinnelser avgjøres uten hensyn til om de er angitt i særskilte krav eller som alternativer i ett patentkrav. 9. Beskrivelsen Beskrivelsen skal bare inneholde slikt som bidrar til å forstå oppfinnelsen.

7 Page 7 of 34 Biologisk materiale skal beskrives på den måten som Patentstyret fastsetter. For allment tilgjengelig biologisk materiale skal det opplyses hvordan det kan fremskaffes. Beskrivelsen av biologisk materiale som nevnt i patentloven 8a, skal inneholde alle opplysninger av betydning om det biologiske materialets karakteristiske trekk som søkeren har tilgang til. 10. Tegninger Tegninger skal vise de enkeltheter som er nødvendige for å forstå beskrivelsen. 11. Sammendrag Sammendraget skal inneholde en kort sammenfatning av det som fremgår av patentkrav, beskrivelse og tegninger i basisdokumentene. Inneholder søknaden tegninger, skal søkeren angi hvilken figur som ønskes publisert sammen med sammendraget. Har ikke søkeren angitt noe om dette velger Patentstyret hvilken figur som skal publiseres. 12. Deponering av biologisk materiale m.m. Deponeringen som nevnt i patentloven 8a første ledd skal skje i samsvar med Budapestkonvensjonen 28. april 1977 nr. 1 om internasjonal anerkjennelse av deponering av mikroorganismer i forbindelse med behandling av patentsaker. Deponeringen skal skje ved en institusjon som er internasjonal deponeringsmyndighet etter konvensjonen, eller hos en institusjon som er godkjent av Det europeiske patentverket. Når en prøve av biologisk materiale er deponert, skal søkeren gi Patentstyret skriftlig opplysning om hvor deponeringen har skjedd og det saksnummeret som denne institusjonen har gitt det deponerte materialet. Opplysningene skal gis senest 16 måneder etter leveringsdagen eller, dersom det er krevd prioritet, den dagen prioritet er krevd fra. Dersom deponert biologisk materiale overføres til en annen internasjonal deponeringsmyndighet etter regel 5 nr. 1 i gjennomføringsreglene til Budapestkonvensjonen, skal søkeren eller patenthaveren underrette Patentstyret om dette og om det saksnummeret som institusjonen har gitt det deponerte materialet. Ny deponering etter patentloven 8a annet ledd skal skje i samsvar med Budapestkonvensjonen. Søkeren eller patenthaveren skal underrette Patentstyret om den nye deponeringen og om det saksnummeret som denne institusjonen har gitt det deponerte materialet innen fire måneder etter at deponeringen skjedde, eller innen fristen som fremgår av annet ledd. Patentstyret kan kreve kopi av den kvittering deponeringsinstitusjonen har utstedt som bevis for riktigheten av opplysninger som gis etter annet og tredje ledd. Krav etter patentloven 22 åttende ledd om at prøver av biologisk materiale bare skal utleveres til en særlig sakkyndig, må fremsettes overfor Patentstyret senest dagen før søknaden blir tilgjengelig for enhver etter patentloven 22. Kapittel 2. Prioritet 13. Søknadsprioritet Søkeren kan kreve prioritet etter patentloven 6 på grunnlag av den første søknaden som beskriver oppfinnelsen, dersom denne ble levert i en stat som er tilsluttet Pariskonvensjonen 20. mars 1883 nr. 1 angående beskyttelse av den industrielle eiendomsrett eller avtale 15. april 1994 nr. 1 om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon (WTO). Det samme gjelder for søknad levert til en regional patentmyndighet dersom dette etter lovgivning i et land som er tilsluttet Pariskonvensjonen eller etter en bilateral eller multilateral avtale inngått mellom stater som er

8 Page 8 of 34 tilsluttet Pariskonvensjonen likestilles med levering av nasjonal søknad. En tidligere søknad som gir grunnlag for prioritet betegnes i forskriften her som prioritetsdokument. Krav om prioritet må tas med i søknaden ved leveringen eller ettersendes innen 16 måneder regnet fra prioritetsdagen. Kravet skal opplyse om hvilken patentmyndighet den påberopte søknaden ble levert til, hvilken dag den ble levert og søknadsnummeret. Dersom søknadsnummeret ikke er kjent, skal nummeret ettersendes så snart søkeren får kjennskap til det. Dersom den tidligere søknaden ikke er tilgjengelig for Patentstyret i et elektronisk register, kan Patentstyret kreve at søkeren innen tre måneder skal levere inn et prioritetsbevis. Prioritetsbeviset skal inneholde opplysninger som nevnt i annet punktum i leddet her, søkerens navn og kopi av søknaden. Prioritetsbeviset skal være bekreftet av myndigheten som den påberopte søknaden ble levert til. Søkeren kan rette eller tilføye et krav om prioritet ved skriftlig melding til Patentstyret innen en tidsfrist på 16 måneder regnet fra prioritetsdagen. Dersom en rettelse eller tilføyelse vil medføre en endring av prioritetsdagen, beregnes fristen på 16 måneder fra den prioritetsdag som vil utløpe først. Ved slikt krav om rettelse eller tilføyelse, må den skriftlige meldingen leveres innen fire måneder regnet fra leveringsdagen her i riket. Det er ikke adgang til rettelser eller tilføyelser når søknaden er blitt tilgjengelig for enhver ved at søkeren har bedt om tidlig kunngjøring. Krav om prioritet kan trekkes tilbake ved skriftlig melding til Patentstyret inntil søknaden er endelig avgjort. 14. Vilkår for søknadsprioritet For at en søknad skal kunne gi grunnlag for prioritet etter patentloven 6, må den være den første som beskriver oppfinnelsen. En senere søknad som beskriver oppfinnelsen gir grunnlag for prioritet dersom følgende vilkår er oppfylt: 1. den er levert til samme patentmyndighet som den første søknaden og av den samme søkeren eller dennes rettsetterfølger 2. den første søknaden er trukket tilbake, henlagt eller avslått uten at den var tilgjengelig for enhver da den senere søknaden ble levert 3. den første søknaden ikke har tjent som grunnlag for noe krav om prioritet 4. den første søknaden ikke danner grunnlag for noen bestående rettighet. 15. Prioritet ved søknad som omfatter flere oppfinnelser Omfatter en søknad flere oppfinnelser, kan søkeren kreve prioritet for én eller flere av oppfinnelsene. Prioritet kan i slike tilfeller påberopes på grunnlag av forskjellige søknader. Dette gjelder selv om de påberopte søknadene er levert i forskjellige stater. Den enkelte søknad må oppfylle vilkårene i Forholdet mellom prioritetsdokumentet og basisdokumentene Prioriteten gjelder bare det som fremgår av prioritetsdokumentet. Prioritetsdokumentet kan ikke påberopes for innføring av nytt innhold som går utover søknadens basisdokumenter. Åpenbare feil eller skrivefeil kan imidlertid rettes med støtte i prioritetsdokumentet. 17. Søknad levert i stat som ikke er tilsluttet Pariskonvensjonen eller WTO

9 Page 9 of 34 Det gis prioritet etter patentloven 6 på grunnlag av en søknad som er levert i en stat som ikke er tilsluttet Pariskonvensjonen eller WTO-avtalen, dersom denne staten gir slik prioritet på grunnlag av patentsøknader som er levert i Norge. Bestemmelsene i kapittelet her gjelder tilsvarende. Kapittel 3. Bestemmelser om fullmakt 18. (Opphevet 1 juli 2010, jf. forskrift 25 juni 2010 nr. 937.) 19. (Opphevet 1 juli 2010, jf. forskrift 25 juni 2010 nr. 937.) Kapittel 4. Endring av søknaden 20. Endring av patentkrav Endringer i patentkrav kan skje ved at søkeren leverer nytt eksemplar av samtlige fastholdte krav oppstilt i sammenheng. Patentstyret kan i det enkelte tilfellet unnlate å kreve nye eksemplarer, eller godta at det bare leveres nye eksemplarer av patentkrav som er endret. Endres et patentkrav, skal søkeren angi hvor i basisdokumentene grunnlaget for endringen finnes. Et patentkrav kan ikke endres slik at det omfatter noe som ikke fremgår av basisdokumentene. Etter at Patentstyret har informert søkeren om resultatet av nyhetsgranskingen, kan det ikke i samme søknad tas med krav som angir en oppfinnelse som er uavhengig av oppfinnelser angitt i tidligere leverte krav. Er patentkravene begrenset etter at Patentstyret har gitt søkeren melding om manglende enhetlighet, kan ikke søknaden lenger anses å omfatte den eller de oppfinnelser som ved begrensningen er strøket fra kravene. Endring av kravkategori godtas når teknisk avhengighet er til stede og fremgår av basisdokumentene. 21. Endringer av beskrivelsen og tegninger I beskrivelsen med tilhørende tegninger kan søkeren kun foreta endringer eller tillegg som er nødvendige for å oppfylle kravene i patentloven 8. Slike endringer eller tillegg må ikke medføre at patentkravene omfatter noe som ikke fremgår av basisdokumentene. Ved levering av ny beskrivelse skal søkeren avgi en erklæring om hvilke deler av beskrivelsen som ikke stemmer med tidligere levert beskrivelse, samt på hvilken måte endringene som er gjort innebærer noe nytt med hensyn til realiteten. Med mindre særlige grunner tilsier noe annet, skal Patentstyret uten særskilt kontroll godta en slik erklæring. Kapittel 5. Deling og utskilling av søknader 22. Deling av søknaden Søkeren kan kreve en tidligere levert søknad delt i flere selvstendige søknader dersom det i basisdokumentene er beskrevet flere oppfinnelser. Søkeren skal sammen med krav om deling levere nytt søknadsskjema, ny beskrivelse med eventuelle tegninger og nye patentkrav for hver søknad som ikke er en videreføring av den opprinnelige søknaden. Kravet om deling skal angi den opprinnelige søknadens nummer og skal inneholde opplysninger om hvilke oppfinnelser som hver av de nye søknadene skal omfatte. Det skal betales fastsatt avgift for hver ny søknad.

10 Page 10 of 34 Søknaden som regnes som en videreføring av den opprinnelige søknaden beholder sitt opprinnelige søknadsnummer. Hver ny søknad tildeles nytt søknadsnummer og betegnes som avdelt søknad. Avdelt søknad må leveres før den opprinnelige søknaden er endelig avgjort. Den avdelte søknaden kan ikke være identisk med den opprinnelige søknaden. Kravet om deling avslås dersom vilkårene i første og tredje ledd ikke er oppfylt. Gjennomføres deling, gis søkeren melding om dette med opplysning om nummeret på den avdelte søknaden. 23. Avdelt søknad I en avdelt søknad skal beskrivelsen med tilhørende tegninger og patentkrav som leveres samtidig med søknaden regnes som basisdokumenter. Etter at basisdokumentene er levert, kan det ikke føyes til elementer fra den opprinnelige søknaden. Andre dokumenter i den opprinnelige søknaden enn basisdokumentene er også dokumenter i den avdelte søknaden dersom de ble levert før delingen fant sted. Avdelt søknad beholder prioriteten fra den opprinnelige søknaden. 24. Utskilling av søknad Er en søknad blitt endret slik at den omfatter en oppfinnelse som ikke fremgår av basisdokumentene, kan søkeren kreve at denne oppfinnelsen skilles ut i en ny søknad. Søkeren skal sammen med kravet om utskilling levere nytt søknadsskjema, ny beskrivelse med eventuelle tegninger og nye patentkrav for hver ny søknad. Søknaden regnes som levert samme dag som det første dokumentet som omfatter oppfinnelsen som ikke fremgikk av den opprinnelige søknadens basisdokumenter kom inn til Patentstyret. Søknaden tildeles et nytt søknadsnummer. Det skal betales fastsatt avgift for hver utskilt søknad. Ny søknad må leveres før den opprinnelige søknaden er endelig avgjort. Den utskilte søknaden kan ikke være identisk med den opprinnelige søknaden Kravet om utskilling avslås dersom vilkårene i første og annet ledd ikke er oppfylt. 22 femte ledd og 23 første ledd gjelder tilsvarende. Kapittel 6. Rett til innsyn i sakens dokumenter. Utlevering av prøver av biologisk materiale 25. Innsynsrett Ved anvendelsen av patentloven 22 annet ledd første punktum, skal dokumentene gjøres tilgjengelig for enhver dagen etter den dag som har samme tall i måneden som den dag som danner utgangspunktet for beregningen. Har Patentstyret ikke åpent for ekspedisjon denne dagen gjøres søknaden tilgjengelig fra og med første påfølgende åpningsdag. Skal beregningen etter patentloven 22 annet ledd første punktum skje ut fra prioritetsdagen og det er krevd prioritet fra forskjellige dager, skjer beregningen ut fra den tidligste prioritetsdagen. Når søkeren krever at søknaden skal gjøres tilgjengelig for enhver tidligere enn fastsatt i patentloven 22 første eller annet ledd, gjøres søknaden tilgjengelig straks kravet er mottatt, med mindre søkeren angir en senere dato. Eventuelle opplysninger om deponert biologisk materiale etter 12 annet og tredje ledd må gis senest samtidig med at slikt krav fremsettes.

11 Page 11 of 34 Gjøres søknaden tilgjengelig for enhver før patent meddeles, skal sammendraget kunngjøres så snart dets endelige ordlyd er fastlagt. Patentstyret kan kunngjøre også andre deler av søknaden sammen med sammendraget. 26. Utlevering av prøve av biologisk materiale Krav etter patentloven 22 niende ledd om utlevering av prøve av biologisk materiale skal utformes som fastsatt i regel 11 i gjennomføringsreglene til Budapestkonvensjonen. Gjelder kravet prøve av deponert biologisk materiale knyttet til en søknad som ikke er endelig avgjort, må den som krever utlevering, avgi en erklæring hvor vedkommende forplikter seg overfor søkeren til ikke å bruke prøven til annet enn eksperimenter som angår selve oppfinnelsen, og til ikke å la andre få tilgang til prøven før søknaden er endelig avgjort, eller, dersom patent meddeles, før patentet har opphørt. Gjelder kravet prøve av deponert biologisk materiale knyttet til et patent, må den som krever utlevering, avgi en erklæring hvor vedkommende forplikter seg overfor patenthaveren til ikke å anvende prøven til annet enn eksperimenter som angår selve oppfinnelsen og til ikke å la andre få tilgang til prøven før patentet har opphørt. Første og annet punktum i leddet her gjelder tilsvarende for biologisk materiale som er avledet fra prøven, og som har beholdt de karakteristiske trekkene ved materialet som er vesentlige for utøvelsen av oppfinnelsen. Kravet om utlevering skal inneholde en erklæring om at den som krever utlevering påtar seg slike forpliktelser. Kan prøve bare utleveres til en særlig sakkyndig, skal det i kravet om utlevering oppgis hvem som skal brukes som sakkyndig. Patentstyret oppretter en fortegnelse over personer som kan brukes som sakkyndige. Bare personer som er oppført i fortegnelsen, eller som søkeren i det enkelte tilfellet godtar, kan brukes som sakkyndige. Brukes det sakkyndig, skal kravet om utlevering inneholde slik erklæring fra den sakkyndige som nevnt i annet ledd. Annet og tredje ledd får ikke anvendelse når det er nødvendig å deponere avledet biologisk materiale i forbindelse med en senere søknad. Når et krav om utlevering av prøve av biologisk materiale er fremsatt og vilkårene for utlevering er oppfylt, skal Patentstyret avgi en erklæring om det. Patentstyret sender kravet om utlevering og erklæringen til institusjonen der materialet er deponert. Kopi av kravet om utlevering og erklæringen sendes samtidig til patentsøkeren eller patenthaveren. Kan Patentstyret ikke avgi slik erklæring, underrettes den som har krevd utlevering om dette. Kapittel 7. Søknadsbehandlingen 27. Klassifikasjon Søknaden skal klassifiseres i samsvar med det internasjonale patentklassifikasjonssystem. Søknaden kan i tillegg klassifiseres etter et annet klassifiseringssystem. 28. Nyhetsgransking Nyhetsgranskingen skal strekke seg frem til leveringsdagen for søknaden. Dette gjelder også når det er krevd prioritet. Basisdokumentene i en annen søknad er nyhetshindrende etter patentloven 2 annet ledd annet punktum fra leveringsdagen eller fra prioritetsdagen i den utstrekning det er sammenfall mellom basisdokumentene og prioritetsdokumentet. Sammendraget og andre dokumenter i søknaden blir nyhetshindrende fra og med den dag dokumentene blir tilgjengelige for enhver etter patentloven 22.

12 Page 12 of Nyhetsgransking ved internasjonal granskingsmyndighet Innen tre måneder fra den dagen søknaden ble levert eller skal regnes som levert, kan søkeren kreve at Nordisk Patentinstitutt, Det svenske patentverket eller Det europeiske patentverket foretar slik nyhetsgransking som nevnt i patentloven 9 vedrørende søknader uten prioritet som er på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Søkeren skal utpeke den myndighet som skal utføre granskingen. Er søknaden ikke skrevet på et språk som granskingsmyndigheten godtar, skal en oversettelse av søknaden vedlegges kravet om nyhetsgransking. Kravet om nyhetsgransking regnes som trukket tilbake dersom søknaden og oversettelsen ved utløpet av fristen i første ledd ikke oppfyller de formkravene som gjelder for internasjonale søknader. 30. Uttalelse fra annen granskingsmyndighet Søkes patent på en oppfinnelse som den samme søkeren har søkt om patent på utenfor riket, skal søkeren etter anmodning fra Patentstyret opplyse om hva vedkommende patentmyndighet har uttalt vedrørende nyhetsgranskingen og patenterbarheten. Innen en frist som Patentstyret fastsetter, skal søkeren sende inn: a) kopi av det som vedkommende patentmyndighet har uttalt om nyhetsgranskingen og patenterbarheten for øvrig, eller b) erklæring om at søkeren ennå ikke har mottatt slik uttalelse. Oversitter søkeren den fristen som Patentstyret har fastsatt, henlegges søknaden etter patentloven 15. Dersom søkeren uttrykkelig nekter å sende inn kopi av uttalelse eller erklæring, avslås søknaden etter patentloven a. Prioritert behandling Når Patentstyret har etablert samarbeid som nevnt i 105 a med en annen patentmyndighet, skal Patentstyret etter krav fra søkeren gi søknaden prioritert behandling så langt søknaden gjelder krav som den andre patentmyndigheten har uttalt er patenterbare. Krav om slik behandling må oppfylle vilkårene som er fastsatt ved etableringen av samarbeidet. 0 Tilføyd ved forskrift 24 juni 2011 nr. 625 (i kraft 1 juli 2011). 31. Angivelse av publikasjoner Angivelse av publikasjoner skal skje på den måte Patentstyret fastsetter. 32. Modell, prøve e.l. Dersom det er nødvendig for å bedømme en patentsøkt oppfinnelse, kan Patentstyret pålegge søkeren å sende inn modell, prøve e.l. eller å utføre undersøkelser eller forsøk. 33. Utsettelse av meddelelse av patent Skal en søknad imøtekommes før den er gjort tilgjengelig for enhver etter patentloven 22 annet eller tredje ledd, kan Patentstyret etter krav fra søkeren utsette meddelelsen av patent til søknaden er gjort tilgjengelig for enhver. Patentstyret kan ellers ikke utsette meddelelsen av patent etter at beslutning om å imøtekomme søknaden er truffet.

13 Page 13 of 34 Krav om utsatt meddelelse av patent skal leveres i eget skriv. Det kan bare tas hensyn til kravet dersom det er kommet inn til Patentstyret innen to måneder etter at søkeren er underrettet om at patent kan meddeles. Det som er fastsatt i patentloven 20 om betaling av meddelelsesavgift og søknad om fritak for slik avgift gjelder selv om det er krevd utsettelse med patentmeddelelsen. 34. Patentskrift Patentstyret skal utferdige et patentskrift, jf. patentloven 21 tredje ledd, etter at meddelelsesavgift er betalt eller fritak for slik avgift er gitt. Patentskriftet skal inneholde opplysninger om: 1. datoen for meddelelsen av patentet 2. søknads- og patentnummer 3. patentets klassifisering etter det internasjonale patentklassifikasjonssystem 4. navn eller foretaksnavn og adresse til patenthaveren, og eventuelt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse, samt eventuell særskilt korrespondanseadresse etter 2a 5. oppfinnerens navn og adresse 6. oppfinnelsens tittel 7. leveringsdagen for nasjonal søknad 8. søknaden er en internasjonal søknad, og i tilfelle det internasjonale søknadsnummer, den internasjonale leveringsdag og dagen for videreføring etter patentloven 31 eller den dag søknaden anses levert etter patentloven prioritet er krevd, og i tilfelle leveringssted og -dag samt nummer for den søknaden det kreves prioritet fra 10. søknaden er fremkommet ved deling eller utskilling, og i tilfelle den opprinnelige søknadens nummer 11. den institusjon der prøve av biologisk materiale er deponert, og det saksnummer institusjonen har gitt prøven 12. anførte publikasjoner. 35. Protest Dersom Patentstyret før patent er meddelt mottar en protest som er av betydning for vurderingen av søknaden, skal Patentstyret gi søkeren melding om dette. Er det i protesten påberopt annet nyhetshinder enn åpenlys utøvelse, skal Patentstyret umiddelbart undersøke om dette medfører at søkeren bør tilskrives om realiteten i saken. Inneholder protesten påstand om åpenlys utøvelse av oppfinnelsen, opptas den som regel til vurdering først etter utløpet av fristen for å nedlegge innsigelse og bare hvis den samme påstand også fremsettes i en innsigelse. Protest mot meddelelse av patent gir ikke partsrettigheter. Dersom protesten ikke tas til følge, skal vedkommende som har fremsatt den gjøres oppmerksom på adgangen til å inngi innsigelse. Kapittel 8. Innsigelse, administrativ patentbegrensning og administrativ overprøving 36. Innsigelsens form og innhold

14 Page 14 of 34 Innsigelse etter patentloven 24 leveres til Patentstyret og skal inneholde: 1. opplysning om innsigerens navn eller foretaksnavn og adresse, samt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse dersom innsigeren er representert ved fullmektig 2. opplysning om nummeret på det patentet som det reises innsigelse mot 3. en angivelse av omfanget av innsigelsen og de grunnene som den støttes på, med en angivelse av de kjensgjerningene og bevisene, eksempelvis publikasjoner, som anføres til støtte for innsigelsen. Innsigelsen skal være signert av innsigeren eller dennes fullmektig. 2a gjelder tilsvarende for adresse ved korrespondanse med innsiger. 37. Melding om innsigelse Melding fra Patentstyret til patenthaveren om innsigelse skal inneholde opplysning om dato for innsigelsen, navn og adresse til innsigeren og til eventuell fullmektig for innsigeren. 38. Varsel ved fortsatt behandling av innsigelse Dersom innsigelsen trekkes tilbake kan behandlingen av innsigelsen bare fortsette, jf. patentloven 24 syvende ledd, dersom Patentstyret varsler patenthaveren om dette innen to måneder etter at Patentstyret fikk melding om at innsigelsen er trukket. 39. Melding om utfallet av innsigelsessak Patentstyret skal gi patenthaveren og innsigeren melding om utfallet av innsigelsessaken og om klageadgang og klagefrist. 40. Krav om administrativ patentbegrensning Krav om administrativ patentbegrensning etter patentloven 39a leveres til Patentstyret og skal inneholde: 1. opplysning om patenthaverens navn eller foretaksnavn og adresse, samt også fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse dersom patenthaveren er representert ved fullmektig 2. opplysning om nummeret på det patentet som søkes begrenset 3. angivelse av den begrensningen som kreves. Et krav om administrativ patentbegrensning skal være signert av patenthaveren eller dennes fullmektig. 2a gjelder tilsvarende. Dersom beskrivelsen kreves endret, skal kravet i tillegg inneholde en renskrevet versjon av den beskrivelsen som ønskes inntatt i det nye patentskriftet. Dersom patentkravene kreves endret, skal patenthaveren sammen med kravet levere nye eksemplarer av samtlige fastholdte krav oppstilt i sammenheng. Patentstyret skal avvise krav om administrativ patentbegrensning som er fremsatt av andre enn patenthaveren. 41. Administrativ overprøving

15 Page 15 of 34 Krav om administrativ overprøving etter patentloven 52b leveres til Patentstyret og skal inneholde: 1. opplysning om navn eller foretaksnavn og adresse til den som har levert kravet, samt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse dersom vedkommende er representert ved fullmektig 2. opplysning om nummeret til patentet som angripes 3. en redegjørelse for grunnlaget for at patentet angripes 4. opplysning om hvilke patentkrav overprøvingen gjelder, alternativt hvilke patentkrav som er uberørt av kravet om overprøving 5. nødvendig dokumentasjon av forhold som påberopes til støtte for kravet. Et krav om administrativ overprøving skal være signert av den som krever overprøving eller dennes fullmektig. 2a gjelder tilsvarende for adresse for korrespondanse med den som krever overprøving. 37 og 39 gjelder tilsvarende. 42. Nytt patentskrift Ved endring av patentet etter innsigelse, administrativ patentbegrensning eller administrativ overprøving, skal Patentstyret utgi et nytt patentskrift. Det nye patentskriftet skal inneholde opplysninger som nevnt i 34 samt angi at patentet er endret og hvilken dag beslutningen om endringen ble kunngjort. Kapittel 9. Patentregistret mv. 43. Patentregisteret Patentstyret fører et register over innkomne nasjonale og videreførte internasjonale søknader og over meddelte patenter på grunnlag av slike søknader. For registrering av europeiske patenter som gjelder her i riket i patentregisteret gjelder 45. Opplysningene i registeret om den enkelte søknad er tilgjengelige for enhver når dokumentene i saken er tilgjengelige etter patentloven 22. Registret skal inneholde følgende opplysninger om søknaden og det meddelte patentet: 1. søknadens og patentets nummer 2. klassifisering etter det internasjonale patentklassifikasjonssystem 3. eventuell klassifisering etter andre patentklassifikasjonssystemer søkerens navn eller foretaksnavn og adresse 6. eventuell fullmektigs navn eller foretaksnavn og adresse 7. oppfinnerens navn og adresse 8. oppfinnelsens tittel 9. om søknaden er en nasjonal eller internasjonal søknad 10. for nasjonal søknad; leveringsdag

16 Page 16 of for videreført internasjonal søknad; internasjonalt søknadsnummer, internasjonal leveringsdag og den dag søknaden ble videreført etter patentloven 31 eller anses levert etter patentloven for europeisk søknad som er omgjort til nasjonal søknad; søknadens nummer og leveringsdag etter den europeiske patentkonvensjonen, samt den dag søknaden er omgjort til nasjonal søknad 13. om prioritet er krevd, og i tilfelle hvor den påberopte tidligere søknad er levert, samt leveringsdag og søknadsnummer for denne søknad 14. om søknaden er en avdelt eller utskilt søknad, og i tilfelle den opprinnelige søknadens nummer 15. om det ved deling av eller utskilling fra en søknad er fremkommet nye søknader, med opplysning om de nye søknadsnumrene 16. den dag dokumentene i saken ble tilgjengelige for enhver etter patentloven mottatte og sendte dokumenter i saken 18. den dag meddelelsen av patentet ble kunngjort 19. andre beslutninger som er truffet i saken og sakens status 20. innbetalte, utestående og eventuelt tilbakebetalte avgifter 21. innbetalt årsavgift eller henstand med betaling av årsavgift 22. tidspunktet patentet er bortfalt fra etter patentloven om patenthaveren har gitt avkall på patentet etter patentloven om krav om at en fristoversittelse ikke skal få virkning og avgjørelse av slikt krav, jf. patentloven 72 annet ledd 25. at det er reist søksmål om ugyldigkjennelse, overføring av et patent eller om tvangslisens 26. at patentet er kjent ugyldig ved dom etter patentloven 52, og utfallet av saken når dommen er rettskraftig 27. at det er tatt utlegg eller arrest i patentet 28. at det er inngitt innsigelse mot patentet og avgjørelse i innsigelsessaken 29. at det er inngitt krav om administrativ begrensning eller opphør av patentet og avgjørelse i slik sak 30. at det er inngitt krav om administrativ overprøving av patentet og avgjørelse i slik sak 31. at en avgjørelse er påklaget til Patentstyrets annen avdeling etter patentloven 26, 39d eller 52e 32. om overdragelse eller lisens 33. om deponering av biologisk materiale som nevnt i om søkerens, innehaverens, fullmektigens eller lisenstakerens navn, foretaksnavn eller adresse er endret 35. om ny fullmektig ved endring i fullmektigforhold 36. eventuell særskilt korrespondanseadresse for søker eller innehaver, jf. 2a og 103. Melding om endringer etter annet ledd nr. 32, 34 og 35 skal leveres på særskilt skjema fastsatt av Patentstyret. 44. Registrering av supplerende beskyttelsessertifikater

17 Page 17 of 34 Patentstyret registrerer supplerende beskyttelsessertifikater og søknader om slike sertifikater i patentregisteret. Opplysningene i registeret skal være tilgjengelig for enhver. Følgende opplysninger føres inn i registeret: 1. søkerens navn eller foretaksnavn og adresse, samt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse dersom vedkommende er representert ved fullmektig, og eventuell særskilt korrespondanseadresse, jf. 64a og 2a 2. nummer og leveringsdag for søknaden om supplerende beskyttelsessertifikat 3. basispatentets nummer 4. oppfinnelsens tittel 5. det aktive stoffet eller blandingen av aktive stoffer som det søkes om supplerende beskyttelsessertifikat for 6. nummer på og dato for markedsføringstillatelsen, og preparatet som identifiseres i tillatelsen 7. nummer på og dato for den første tillatelse til markedsføring innenfor EØS-området 8. mottatte og sendte dokumenter i saken 9. innbetalte, utestående og eventuelt tilbakebetalte avgifter 10. de beslutninger som er truffet i saken og sakens status 11. dato for utstedelse og kunngjøring av sertifikatet samt sertifikatets nummer 12. sertifikatets gyldighetstid 13. at sertifikatet er bortfalt og grunnen til det. 45. Registrering av europeiske søknader og patenter For europeiske søknader hvor søkeren har levert oversettelse av patentkravene til norsk etter patentloven 66g første ledd, fører Patentstyret et særskilt register. Opplysningene i registeret er tilgjengelig for enhver. Følgende opplysninger skal føres i registeret: 1. søknadens nummer hos Det europeiske patentverket 2. søkerens navn eller foretaksnavn og adresse, samt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse dersom vedkommende er representert ved fullmektig, og eventuell særskilt korrespondanseadresse, jf. 2a 3. den dag oversettelse av patentkravene ble levert og den dag dette ble kunngjort 4. den dag en eventuell rettelse av oversettelsen ble levert og den dag dette ble kunngjort 5. søknadens leveringsdag og, dersom søknaden er en avdelt europeisk søknad, datoen for levering av den avdelte søknaden 6. om sakens dokumenter er tilgjengelige for enhver 7. opplysninger svarende til de som er nevnt i 43 annet ledd nr. 7, 8 og 15. Leveres det oversettelse og betales det avgift i samsvar med patentloven 66c første ledd første punktum, føres opplysning om dette inn i registeret over europeiske søknader med angivelse av når oversettelse er levert og avgift er betalt, samt når Patentstyret har kunngjort dette. Det samme gjelder for rettelse av slik oversettelse som leveres før patentet er registrert etter tredje ledd. Et europeisk patent føres inn i patentregisteret når Det europeiske patentverket har kunngjort sin beslutning om å meddele patent og patenthaver har levert inn oversettelse og betalt avgift i

18 Page 18 of 34 samsvar med patentloven 66c første ledd første punktum. Følgende opplysninger skal føres inn i registeret: 1. den dag Det europeiske patentverket har kunngjort sin beslutning om å meddele patent 2. den dag oversettelse er levert og avgift er betalt, samt den dag Patentstyret har kunngjort at dette har funnet sted 3. søknadens leveringsdag og, dersom søknaden er en avdelt europeisk søknad, datoen for levering av den avdelte søknaden 4. den dag dokumentene i saken ble tilgjengelig for enhver 5. opplysninger som nevnt i 34 nr. 1 til 6 og 8 til 11 og 43 annet ledd nr. 20 til 27, 29 til 32 og 34 til 35. Når Det europeiske patentverket har kunngjort sin beslutning om å oppheve eller endre et europeisk patent som gjelder i Norge, skal opplysning om dette føres inn i patentregisteret med angivelse av datoen for kunngjøringen. Dersom patenthaveren leverer inn oversettelse og betaler avgift i samsvar med patentloven 66c første ledd annet punktum, skal opplysning om dette føres inn i registeret med angivelse av når oversettelse er levert og avgift er betalt, samt når Patentstyret har kunngjort dette. Leveres ikke oversettelse eller betales ikke avgift som nevnt i patentloven 66 første ledd annet punktum innen for fristen etter 59 i forskriften her, skal opplysning om dette føres inn i registeret. Dersom Det europeiske patentverket i medhold av artikkel 112 a i den europeiske patentkonvensjonen har opphevet en beslutning som gjelder et europeisk patent som gjelder i Norge, skal opplysning om dette føres inn i patentregisteret med angivelse av datoen for når beslutningen ble kunngjort. Leveres det en rettelse av oversettelse som nevnt i tredje eller fjerde ledd og fastsatt avgift betales, skal opplysning om dette registreres med angivelse av når rettelse ble levert og avgift ble betalt, samt om når dette ble kunngjort. Kapittel 10. Kunngjøringer 46. Kunngjøring av opplysninger som er tilgjengelige for enhver Kunngjøring etter patentloven 22 fjerde ledd skal inneholde: 1. søknadens nummer 2. søkerens navn eller foretaksnavn og adresse, samt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse dersom vedkommende er representert ved fullmektig, og eventuell særskilt korrespondanseadresse, jf. 2a 3. oppfinnerens navn og adresse 4. søknadens klassifisering etter det internasjonale klassifikasjonssystem 5. opplysning om leveringsdag 6. opplysning om internasjonal leveringsdag 7. oppfinnelsens tittel 8. dersom prioritet er krevd; opplysning om tidspunkt og sted for leveringen av den prioritetsbegrunnende søknad samt dens nummer 9. opplysning om dette dersom det er deponert prøve av biologisk materiale

19 Page 19 of opplysning om at søkeren har krevd at prøve av deponert biologisk materiale kun skal utleveres til en særlig sakkyndig. Dersom oversettelsen av beskrivelsen eller patentkravene er endret før utløpet av fristen etter 77 i forskriften her, men etter at dokumentene i saken er blitt tilgjengelige for enhver, skal dette kunngjøres. Slik kunngjøring skal i tillegg inneholde det som er nevnt i første ledd og opplysning om den dato endringen av oversettelsen kom inn til Patentstyret, samt i hvilke nummer av Norsk Patenttidende tidligere kunngjøringer av søknaden etter patentloven 22 fjerde ledd fant sted. 47. Kunngjøring av meddelelse av patent Kunngjøringen av meddelelse av patent etter patentloven 21 skal inneholde de opplysninger som er nevnt 34, med unntak for anførte publikasjoner. 48. Kunngjøring av innkomne innsigelser Kunngjøring etter patentloven 24 sjette ledd skal inneholde: 1. patentets nummer og klassifisering etter det internasjonale patentklassifikasjonssystem 2. patenthavers navn eller foretaksnavn og adresse, og eventuelt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse, samt eventuell særskilt korrespondanseadresse, jf. 2a 3. innsigerens navn eller foretaksnavn og adresse, og eventuelt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse, samt eventuelt særskilt korrespondanseadresse, jf. 36 annet ledd annet punktum, jf. 2a 4. innsigelsens dato 5. hvilket nummer av Norsk Patenttidende patentmeddelelsen ble kunngjort i. 49. Kunngjøring av endelig avgjørelse i innsigelsessak Kunngjøring av at en innsigelse er endelig avgjort av Patentstyret, jf. patentloven 25 femte ledd, skal inneholde opplysning om: 1. patentets nummer og klassifisering etter det internasjonale patentklassifikasjonssystem 2. patenthavers navn eller foretaksnavn og adresse, og eventuelt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse, samt eventuell særskilt korrespondanseadresse, jf. 2a 3. innsigerens navn eller foretaksnavn og adresse, og eventuelt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse, samt eventuelt særskilt korrespondanseadresse, jf. 36 annet ledd annet punktum, jf. 2a 4. hvilket nummer av Norsk Patenttidende patentmeddelelsen ble kunngjort i 5. utfallet av innsigelsessaken 6. den dag avgjørelsen ble endelig. 50. Kunngjøring av administrativ patentbegrensning Kunngjøring etter patentloven 39e skal inneholde opplysning om: 1. patentets nummer og klassifisering etter det internasjonale patentklassifikasjonssystem

20 Page 20 of patenthavers navn eller foretaksnavn og adresse, og eventuelt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse, samt eventuell særskilt korrespondanseadresse, jf. 40 annet ledd annet punktum, jf. 2a 3. dato for avgjørelse av krav om administrativ patentbegrensning 4. hvilket nummer av Norsk Patenttidende patentmeddelelsen ble kunngjort i 5. utfallet av begrensningssaken 6. den dag avgjørelsen ble kunngjort. 51. Kunngjøring av krav om administrativ overprøving Kunngjøring etter patentloven 52b fjerde ledd skal inneholde: 1. patentets nummer og klassifisering etter det internasjonale patentklassifikasjonssystem 2. patenthavers navn eller foretaksnavn og adresse, og eventuelt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse, samt eventuell særskilt korrespondanseadresse, jf. 2a 3. navn eller foretaksnavn og adresse på den som krever administrativ overprøving, og eventuelt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse, samt eventuelt særskilt korrespondanseadresse, jf. 41 annet ledd annet punktum, jf. 2a 4. dato for kravet om administrativ overprøving 5. hvilket nummer av Norsk Patenttidende patentmeddelelsen ble kunngjort i. 52. Kunngjøring av avgjørelse i sak om administrativ overprøving Kunngjøring av avgjørelse i sak om administrativ overprøving, jf. patentloven 52d fjerde ledd, skal inneholde opplysning om: 1. patentets nummer og klassifisering etter det internasjonale patentklassifikasjonssystem 2. patenthavers navn eller foretaksnavn og adresse, og eventuelt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse, samt eventuell særskilt korrespondanseadresse, jf. 2a 3. navn eller foretaksnavn og adresse på den som krever administrativ overprøving, og eventuelt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse, samt eventuelt særskilt korrespondanseadresse, jf. 41 annet ledd annet punktum, jf. 2a 4. dato for kravet om administrativ overprøving 5. hvilket nummer av Norsk Patenttidende patentmeddelelsen ble kunngjort i 6. utfallet av den administrative overprøvingen 7. den dag avgjørelsen ble kunngjort. 53. Kunngjøring av supplerende beskyttelsessertifikat Kunngjøring av supplerende beskyttelsessertifikat skal innholde de opplysninger som er nevnt i 44 nr. 1 til Kunngjøring av endret gyldighetsperiode for supplerende beskyttelsessertifikat

FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret

FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret Page 1 of 15 FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. DATO: FOR-2010-12-13-1646 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) AVD/DIR: Forsknings- og innovasjonsavd.

Detaljer

FOR 1996-03-29 nr 309: Forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven (varemerkeforskriften)

FOR 1996-03-29 nr 309: Forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven (varemerkeforskriften) FOR 1996-03-29 nr 309: Forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven (varemerkeforskriften) DATO: FOR-1996-03-29-309 OPPHEVET Base: ROF DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) AVD/DIR: Lovavdelingen

Detaljer

Forskrift om nærmere. dens behandling

Forskrift om nærmere. dens behandling PATENTSTYRET Forskrift om nærmere bestemmelser om patentsøknaden og dens behandling Gitt av Patentstyret (Styret for det industrielle rettsvern) 22. juni 1992 i medhold av forskrifter om søknad om patent

Detaljer

LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. INNHOLD

LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. INNHOLD Page 1 of 20 LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. DATO: LOV-1961-03-03-4 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT: SIST-ENDRET: LOV-2005-06-17-90 fra 2008-01-01 ENDRER: SYS-KODE:

Detaljer

Innst. 101 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 6 L (2009 2010)

Innst. 101 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 6 L (2009 2010) Innst. 101 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 6 L (2009 2010) Innstilling fra justiskomiteen om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) Til Stortinget 1. Sammendrag

Detaljer

Nr. 4 2003 Side 477 696 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2003 Side 477 696 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2003 Side 477 696 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 28. april 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Mars. 14. Lov nr. 15 om

Detaljer

Nr. 4 2010 Side 659 769 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2010 Side 659 769 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2010 Side 659 769 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 8. april 2010 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 Mars. 26. Lov nr. 6 om lønnsnemndbehandling

Detaljer

Lov om mønster PATENTSTYRET

Lov om mønster PATENTSTYRET PATENTSTYRET Lov om mønster av 29. mai 1970 nr. 33, endret ved lover av 8. februar 1980 nr. 2, lov av 22. desember 1995 nr. 82 og lov av 20 desember 1996 nr. 104. Bl. 242-1500-07.97 - Sals/repro; GraMura

Detaljer

Innst. 77 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 101 L (2013 2014)

Innst. 77 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 101 L (2013 2014) Innst. 77 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 101 L (2013 2014) Innstilling fra justiskomiteen om endringer i panteloven m.m. (pant i patenter og planteforedlerretter) Til

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8156 Patentsøknad nr. 20042259 Inndato: 2004.06.01 Løpedag: 2002.11.01 Prioritet: 2001.11.01 (US330842) og 2002.03.19 (US365169) PCT-nummer: PCT/US2002/35080

Detaljer

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin...

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin... Side 1 av 14 LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: LOV-2000-04-14-31 DEPARTEMENT:

Detaljer

Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven)

Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) Dato LOV-2012-01-27-9 Departement Arbeids- og sosialdepartementet Sist endret Publisert I 2012 hefte 3 Ikrafttredelse 01.03.2012 Endrer LOV-1927-05-05-1 Kunngjort

Detaljer

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven Personopplysningsloven Tittel: Lov om behandling av personopplysninger Dato: 14.04.2000 Sist endret: - Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel I. Lovens formål og

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7977 Patentsøknad nr. 2007 5535 PCT-nummer: PCT/SE06/00502 WIPO publ. nr. WO/06/118517 Søker: Alfa Laval Corporate AB, P. O. Box 73, 22100 Lund, Sverige Fullmektig:

Detaljer

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 81 Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om stiftelser (stiftelsesloven) Kapittel

Detaljer

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata Aksjeloven Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel 1. Innledende bestemmelser I. Lovens virkeområde.

Detaljer

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) I lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. gjøres følgende endringer: 38b nytt tredje ledd skal lyde: Organisasjon

Detaljer

Nr. 1 2015 Side 1 153 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2015 Side 1 153 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2015 Side 1 153 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 12. mars 2015 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2015 Jan. 9. Lov nr. 1 om endr.

Detaljer

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Kapittel I. Lovens formål og virkeområde... 1 Kapittel II. Alminnelige regler for behandling av personopplysninger... 3 Kapittel III. Informasjon

Detaljer

Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs

Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs JULI 2011 Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs 818375 1/24 Opptaksregler for aksjer (opptaksreglene) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 4 2 OPPTAKSVILKÅR... 4 2.1 GENERELLE VILKÅR... 4 2.1.1 Allmenn interesse,

Detaljer

Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser)

Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser) Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT... 3 1.1 VIRKEOMRÅDE... 3 1.2 INNDELING AV SELSKAPER MV... 3 2. ALMINNELIGE

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED VERDIPAPIRFOND GJENNOM SPAREBANK 1 VERDIPAPIRSERVICE AS ( FORETAKET )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED VERDIPAPIRFOND GJENNOM SPAREBANK 1 VERDIPAPIRSERVICE AS ( FORETAKET ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED VERDIPAPIRFOND GJENNOM SPAREBANK 1 VERDIPAPIRSERVICE AS ( FORETAKET ) Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED VERDIPAPIRFOND GJENNOM SPAREBANK 1 VERDIPAPIRSERVICE AS ( FORETAKET )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED VERDIPAPIRFOND GJENNOM SPAREBANK 1 VERDIPAPIRSERVICE AS ( FORETAKET ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED VERDIPAPIRFOND GJENNOM SPAREBANK 1 VERDIPAPIRSERVICE AS ( FORETAKET ) Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003)

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Besl. O. nr. 103 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103 Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) År 2003 den 4. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Juli 2013. Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs

Juli 2013. Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs Juli 2013 Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs Opptaksregler for aksjer (opptaksreglene) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 4 2 OPPTAKSVILKÅR... 4 2.1 GENERELLE VILKÅR... 4 2.1.1 Allmenn interesse, regelmessig

Detaljer

Lovvedtak 36. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak)

Lovvedtak 36. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Lovvedtak 36 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 91 L (2011 2012), jf. Prop. 134 L (2010 2011) I Stortingets møte 12. januar 2012 ble det gjort slikt vedtak til lov om arbeidstvister

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8060 Patent nr. 323168 Patentsøknad nr. 20053351 Inndag: 2005.07.11 Løpedag: 2005.07.11 Patenthaver: Knut Reinhardt Hovden, Storgata 13A, 3183 Horten (tidl.

Detaljer