Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Patentsøknad nr PCT-nummer: PCT/DK99/00203 WIPO publ. nr. WO99/51361 Søker: Ulmadan A/S, 8500 Silkeborg, Danmark (tidl. Ulmadan ApS, Odense) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Foreliggende sak gjelder en klage etter patentlovens 75, jf. 72, over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 16. februar 2009, hvorved innkommet begjæring om at saken skal tas under behandling til tross for fristoversittelse (krav om oppreisning) ble nektet imøtekommet. Avgjørelsen ble sendt søkerens fullmektig samme dag. Begjæringen gjaldt oversittelse av siste frist for å innbetale avgift for det 9. avgiftsår, med det lovbestemte forsinkelsestillegg, jf. patentlovens 40 og 41, jf. avgiftsforskriftens 22 andre og tredje ledd. Søknaden om patent ble innlevert til Patentstyrets den 3. oktober 2000, med prioritet fra dansk patentsøknad nr. PA (innlevert 7. april 1998) og dansk patentsøknad nr. PA (innlevert 25. september 1998), og har den internasjonale søknadens inngivelsesdag, 7. april 1999, som løpedag. Ordinær frist for betaling av avgift for det 9. avgiftsår skulle dermed utløpe mandag den 30. april 2007, og siste frist for innbetaling av avgift med det lovbestemte forsinkelsestillegg skulle følgelig utløpe onsdag den 31. oktober Grunnavgift, granskingsavgift og årsavgiftene for avgiftsår, er alle innbetalt rettidig. I henhold til patentlovens 27 tredje ledd kan en avgjørelse, der Patentstyrets 2. avdeling avslår en begjæring om oppreisning, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller patenthaveren.

2 2. avd. sak nr Den 30. mars 2007 sendte Patentstyret brev til søkers fullmektig, hvor det ble uttalt at søknaden formodentlig kan føre til patent med noe endrede patentkrav. I brevet ble søkers fullmektig meddelt frist til den 2. oktober 2007 med å inngi besvarelse, og evt. revidert kravsett med tilpasset beskrivelse. Avgift for 9. avgiftsår var ikke registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto ved den ordinære betalingsfristens utløp mandag den 30. april Ved Patentstyrets brev av 8. juni 2007 ble søkers fullmektig orientert om at ordinær frist for innbetaling av årsavgift med utløp 30. april 2007 er blitt oversittet. Fullmektigen er i brevet samtidig orientert om at årsavgift kan innbetales frem til og med 31. oktober 2007, mot at det innbetales 20 % tilleggsavgift, jf. avgiftsforskriftens 22 andre ledd. Det var ikke innkommet noe svar fra søkers fullmektig på Patentstyrets brev av 30. mars 2007 ved svarfristens utløp den 2. oktober Ved Patentstyrets brev av 8. oktober 2007 ble søker gjort oppmerksom på at søknaden, i medhold av patentlovens 15 annet ledd, er besluttet henlagt med bakgrunn i manglende besvarelse av Patentstyrets brev av 30. mars 2007, innen svarfristen utløp den 2. oktober I brevet er søkers fullmektig orientert om at saken kan gjenopptas dersom de tidligere påpekte mangler rettes og søknaden begjæres gjenopptatt innen den 2. februar 2008, jf. patentlovens 15 tredje ledd. Avgift for det 9. avgiftsår var ikke registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto ved respittfristens utløp onsdag den 31. oktober 2007, hverken med eller uten det lovbestemte forsinkelsestillegg. Ved Patentstyrets brev (avgjørelse) av 21. november 2007 ble søkers fullmektig gjort oppmerksom på at nærværende søknad er henlagt med virkning fra 30. april 2007, med bakgrunn i manglende innbetaling av nevnte årsavgift, med forsinkelsestillegg, innen respittfristens utløp den 31. oktober 2007, jf. patentlovens 15 fjerde ledd, uten mulighet for gjenopptagelse. I nevnte brev er søkers fullmektig gjort oppmerksom på muligheten for å begjære oppreisning for oversittelse av betalingsfristen, jf. patentlovens 72, samt orientert om

3 2. avd. sak nr muligheten for å bringe beslutningen om henleggelse av patentsøknaden inn for Patentstyrets 2. avdeling, jf. patentlovens 26. Søkers begjæring om gjenopptagelse av søknaden etter oversittelse av svarfristen i brevet av 30. mars 2007, sammen med revidert kravsett og revidert beskrivelse begge klargjort for trykking, innkom til Patentstyret den 21. desember Faktura pålydende gjeldende avgift for gjenopptagelse, jf. patentlovens 15 tredje ledd og avgiftsforskriftens 19 første ledd, er ikke blitt utstedt og sendt ut til søkers fullmektig. Søkers begrunnede begjæring om at søknaden skal tas under behandling til tross for oversittelse av siste frist for innbetaling av avgift for 9. avgiftsår (begjæring om oppreisning) innkom til Patentstyret den 21. desember Avgift for 9. avgiftsår, med det lovbestemte forsinkelsestillegg, er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 2. januar Oppreisningsavgift er registrert innbetalt på Patentstyrets bankkonto den 2. januar 2008, før Patentstyrets har rukket å utstede og sende ut faktura pålydende dette beløp til søkers fullmektig. Søkers fullmektig har i oppreisningsbegjæringen av 21. desember 2007 (gjengitt nedenfor) uttalt at søkers stedfortreder i Danmark ble oppmerksom på fristoversittelsen torsdag den 1. november 2007, og Patentstyrets 1. avdeling har lagt denne opplysning til grunn ved sin behandling og avgjørelse av oppreisningsbegjæringen. Avgift for 10. avgiftsår er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 28. april 2008, innen ordinært forfall. Avgift for 11. avgiftsår er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 29. april 2009, innen ordinært forfall. I sin avgjørelse av 16. februar 2009 uttaler Patentstyrets 1. avdeling følgende:

4 2. avd. sak nr "Spørsmålet i saken er hvorvidt søker har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves, jf. patentloven 72. Søkers anførsler: Patenthaver, det danske firmaet Ulmadan A/S, ble i april 2007 satt under konkursbehandling. Bobestyreren har oppfordret panthaver, U. Laursen Holding A/S, om å sørge for at patentene opprettholdes ved betaling av avgifter. Direktør i U. Laursen Holding A/S, Uffe Nørskov Laursen, er oppfinner i denne søknaden. Ulmadan A/S har i en årrekke benyttet Larsen & Birkeholm A/S som patentfullmektig. Innen den ordinære forfallsdato ble det klart at søker ikke ville være i stand til å betale årsavgiften som forfalt i april Kort etter ble selskapet satt under konkursbehandling, og Larsen & Birkeholm korresponderte heretter med bobestyrer. I forbindelsen med at U. Laursen Holding A/S sendte sjekk for betaling av årsavgifter som forfalt 7. oktober 2007, ble det meddelt at sjekk for betaling av årsgebyrer som forfalt 31. oktober 2007, dvs. årsgebyrer i Tyskland, Norge og Sverige, skulle bli sendt umiddelbart før forfallsdato. Larsen & Birkeholm sendte derfor ikke ytterligere påminnelser om betaling av årsavgift. Sjekken til betaling av årsavgifter med forfall 31. oktober 2007 ble imidlertid aldri mottatt av Larsen & Birkeholm, og årsavgifter i bl.a. Tyskland, Norge, og Sverige ble derfor ikke betalt innen tilleggsfristens utløp. Årsaken til at sjekken ikke ble sendt var at Uffe Laursen, administrerende direktør i U. Laursen Holding A/S, hadde det usedvanlig travelt i siste halvdel av oktober I dagene oktober 2007 jobbet han døgnet rundt med en meget stor investering i Tyskland, og var samtidig rammet av influensa. Dette førte til at sjekken ikke ble sendt som planlagt mandag 29. oktober Hos U. Laursen Holding A/S reagerte ingen av de øvrige medarbeiderne, da firmaet ikke er patentinnehaver, og derfor kun har begrenset erfaring i forhold til patentsaker. Bobestyrer, som ble holdt løpende orientert om patentsakene, er heller ikke spesialist i patentrett og tok ikke skritt for å undersøke om betaling var skjedd. Larsen & Birkeholm slo seg til ro med U. Laursen Holdings forsikring om at sjekk til betaling av årsavgiftene ville bli sendt dem senest 31. oktober I ettertid har Larsen & Birkeholm sett at det faktum at de var vel vitende om at de involverte parter ikke hadde erfaring med patenter, burde ha kontaktet U. Laursen Holding A/S, da sjekken ikke kom med morgenposten 31. oktober Patentstyret uttaler: I denne saken ser det ut til at en rekke omstendigheter hos forskjellige parter har forårsaket den for sene innbetaling av årsavgift for 9. avgiftsår. Bobestyrer hadde ingen erfaring med patentrett og forespurte panthaver, U. Laursen Holding A/S, om selskapet var villig til å påta seg oppgaven og betale årsavgiftene for å opprettholde patentene. Dette sa panthaver seg villig til, selv om dette selskapet heller ikke hadde særlig erfaring med patentsaker. Administrerende direktør i U. Laursen Holding A/S, Uffe Laursen, hadde, på det tidspunkt da sjekken skulle oversendes fullmektigen, [det] usedvanlig travelt, og var også rammet av influensa. Dette førte til at sjekken ikke ble avsendt den dagen den skulle. Ingen andre medarbeidere i U. Laursen Holding A/S reagerte på dette, da selskapet ikke er patentinnehaver og har begrenset erfaring.

5 2. avd. sak nr Patentstyret gjør oppmerksom på at når man påtar seg et slikt ansvar, må man sørge for og gjøre seg kjent med de regler, frister, og konsekvenser av oversittelse av frister, som gjelder etter patentloven. Når man så påtar seg en slik oppgave har man således en plikt til å sette seg inn i de regler som gjelder. Dersom Uffe Laursen var så opptatt med forretninger i Tyskland at han ikke fikk tid til å sende sjekk til betaling av årsavgift, kunne han ha overlatt denne oppgaven til en person i sitt firma. Det at bobestyrer heller ikke hadde erfaring med patentrett, er heller ikke unnskyldelig. Når en bobestyrer blir oppmerksom på at boet inneholder en patentportefølje, må man sette seg inn i de rettsregler som gjelder for patenter. Panthaver inntrådte som betaler av årsavgiftene etter utløpet av den ordinære frist for betaling. Dette skjedde i juli Fristen for betaling for årsavgift med tillegg var 31. oktober Om panthaver hadde tilstrekkelig med tid for å kunne skaffe de midler som var nødvendig, er en vurdering panthaver må ta før han sier seg villig til å påta seg ansvar for betaling. Påtar man seg dette ansvaret vil man også stå til ansvar for å skaffe midlene for å kunne betale avgiftene. Det synes å være vanlig praksis hos Larsen & Birkeholm, at det sendes ut flere påminnelser om betaling av årsavgifter. I ettertid er det innrømmet av fullmektigen at dette burde vært gjort i forkant av fristen 31. oktober Fullmektigen var vel vitende om at U. Laursen Holding A/S ikke hadde erfaring med patentsaker. Fullmektigen var også klar over konsekvensene av oversittelse av den utsatte frist. Selv om det ble opplyst av U. Laursen Holding A/S, at sjekk ville bli tilsendt umiddelbart før forfallsdato, burde den ansvarlige IP-assistent sendt en påminnelse om oversendelsen av sjekken. Det er også opplyst at dette er en assistent som har vært ansatt hos Larsen & Birkeholm i mange år. Det er på det rene at de menneskelige feil og det hendelsesforløp denne saken inneholder, ikke ville ha skjedd dersom Ulmadan A/S ikke hadde gått konkurs. De involverte parter har påtatt seg ansvar for å opprettholde patentene. Selv om disse partene ikke har erfaring med patentsaker har de, ved å påta seg ansvaret, en plikt til å skaffe seg kunnskap om fristreglene og konsekvensene av fristoversittelser. I følge Patentstyrets praksis gis det ikke oppreisning på grunnlag av rettsvillfarelse. Fullmektigen Larsen & Birkeholm burde også ha minnet om innsendelsen av sjekk for betaling av avgift. Bestemmelsen i patentlovens 72 er en unntaksregel som etter forarbeidene skal tolkes forholdsvis strengt. Vi kan ikke se at de involverte parter i denne saken har utvist den tilstrekkelige omhu som må kunne kreves etter patentloven 72. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetlig vurdering kommet til at søker ikke har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves etter patentloven 72. Beslutning: Begjæringen om oppreisning avslås." Søkers klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse innkom den 6. april Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets konto den 24. april 2009, innen fakturafristens utløp, jf. avgiftsforskriftens 21. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig.

6 2. avd. sak nr I klagen uttaler søkerens fullmektig: "Vi viser til Styrets avgjørelse datert 16. februar 2009 hvor begjæring om oppreisning ble avslått. Begjæringen påklages herved til 2. avdeling, idet vi ser frem til å motta faktura for klageavgift på kr ,-. Begrunnelsen for klagen er den samme som ved behandling i 1. avdeling, og det skal bare påpekes at oppreisning er blitt gitt i korresponderende søknader og saksforhold i Sverige og Tyskland." * * * I oppreisningsbegjæringen av 21. desember 2007 uttaler søkers fullmektig: "BEGJÆRING OM OPPREISNING FOR FRISTOVERSITTELSE [...]. Ovennevnte patentsøknad ble endelig henlagt ved manglende innbetaling av 9. årsavgift. Frist for innbetaling med respitt utløp den 31. oktober Siste frist for å begjære oppreisning utleper 1. januar 2008 idet søkers stedfortreder ble gjort oppmerksom på den manglende innbetaling 1. november Vi tør høfligst anmode om oppreisning etter patentlovens 72, idet begrunnelse for begjæringen følger vedlagt sammen med gebyr for oppreisning, samt 9. årsavgift med respitt. [...]." I den vedlagte begrunnelsen av kravet om oppreisning av 21. desember 2007 uttales: "Norsk patentsøknad nr Indehaver: Ulmadan A/S Det er blevet besluttet at anmode om genoprettelse av norsk patentsøknad nr , og vi skal hermed redegøre for de omstændigheder, der førte til den manglende betaling af årsgebyr for år Herunder skal vi redegøre for, hvorledes håndtering af frister og betaling af årsafgifter er foregået. Parterne i nærværende sag Patenthaver er det danske firma Ulmadan A/S, der i april 2007 blev taget under konkursbehandling. Kurator for konkursboet er advokat Knud K. Damsgaard, Focus Advokater, Englandsgade 25, DK-5100 Odense C. Da konkursboet ikke har midler til at betale for opretholdelsen af

7 2. avd. sak nr Ulmadans patentportefølje, har kurator opfordret panthaver, U. Laursen Holding A/S, Vestergade 21, DK-5300 Kerteminde, til at drage omsorg for, at patenterne opretholdes. Direktør i U. Laursen Holding A/S, Uffe Nørskov Laursen, er tillige opfinder i de berørte sager. Ulmadan A/S har i en længere årrække benyttet Larsen & Birkeholm A/S som patentagent. Ulmadan A/S's patentportefølje omfatter bl.a. den foreliggende patentfamilie, hovedsageligt bestående af udstedte patenter i omkring 35 lande. Proceduren for betaling af årsgebyrer hos Larsen & Birkeholm Larsen & Birkeholm A/S udsender brev med fristpåmindelse til årsgebyrkunder ca. 3 måneder før hver årsgebyrfrist. Hører vi ikke fra kunden ca. 1 måned før fristen, sendes der en reminder. Når Larsen & Birkeholm A/S modtager bekræftelse på betaling af årsgebyrer fra klienten, sendes instruktioner til de respektive landes agenter, som foretager det videre fornødne. Modtages der ikke endelige instruktioner om betaling eller ikke-betaling inden ordinær forfaldsdag, fremsendes med anbefalet post ny påmindelse til klienten vedrørende muligheden for betaling af årsgebyrer med tillægsgebyr, herunder oplysning om fristen herfor. I det foreliggende tilfælde blev der fremsendt meddelelse om den ordinære frist til betaling af årsgebyrerne til Ulmadan A/S den 8. januar 2007 for Sveriges og Norges vedkommende og den 2. februar 2007 for Tysklands vedkommende. Instruktioner om betaling blev for Norges og Sveriges vedkommende modtaget den 10. januar 2007, men da instruktionerne ikke var ledsaget af en tilsvarende indbetaling fra Ulmadan A/S, instruerede Larsen & Birkeholm A/S ikke umiddelbart agenterne i Norge og Sverige om betaling på grund af de tidligere økonomiske problemer hos Ulmadan A/S. Betalingsinstruktioner vedrørende Tyskland blev ikke modtaget fra Ulmadan A/S. Inden den ordinære forfaldsdato stod det klart, at Ulniadan A/S ikke ville være i stand til at betale de mange årsgebyrer, der forfaldt i april 2007, og kort efter blev selskabet taget under konkursbehandling. Larsen & Birkeholm A/S korresponderede herefter med kurator, jf. nedenfor. Omstændighederne i nærværende sag Ulmadan A/S indleverede en international patentansøgning i april 1999, hvorfor årsgebyrerne har været til forfald i april hvert år. Mod et gebyr kan betalingen udskydes til oktober. Netop i april 2007, hvor årsgebyrerne for indeværende år normalt skulle have været betalt, anmodede Ulmadan A/S retten i Viborg om at blive erklæret konkurs. Da der ikke umiddelbart forefandtes midler i boet til betaling af årsgebyrerne, blev det hos kurator besluttet at udskyde betalingen så længe som muligt i håb om, at en eventuel rekonstruktion af firmaet kunne ske inden udlobet af fristen til betaling af årsgebyrerne med bode, subsidiært at der kunne findes midler andetsteds med henblik på bevarelse af det aktiv, som patentporteføljen udgør.

8 2. avd. sak nr I denne forbindelse fremsendte L&B med brev af 2. maj 2007 til kurator den som bilag 1 vedlagte oversigt over frister til indbetaling af årsgebyrer med bode. Ulmadan A/S har gennem de senere år haft en presset økonomi, og selskabet har tidligere været under konkursbehandling. Larsen & Birkeholm A/S har derfor så vidt muligt forlangt forudbetaling i forbindelse med udførelsen af patentarbejde i sager, hvor Ulmadan A/S er ansøger. Da det kort før den 1. juli 2007, som var sidste frist for betaling af årsgebyret i Brasilien, endnu ikke var lykkedes kurator at fremskaffe de midler, der var nødvendige for at opretholde patentporteføljen, opfordrede kurator panthaverne til at drage omsorg for opretholdelse af patentevne. U. Laursen Holding A/S indtrådte herefter i egenskab af panthaver som betaler i forhold til Larsen & Birkeholm A/S, og årsgebyret i Brasilien samt de årsgebyrer, forfaldt den 7. oktober 2007 (jf. bilag 1), blev betalt umiddelbart før forfald. Betalingen skete ved, at U. Laursen Holding A/S ganske få dage før de respektive fristers udløb fremsendte en check til Larsen & Birkeholm A/S, som derefter instruerede fuldmægtigene i de respektive lande om at indbetale årsgebyr med bode. Årsagen til den manglende betaling i Tyskland, Norge og Sverige I forbindelse med fremsendelse af chek til dækning af de årsgebyrer, der forfaldt den 7. oktober 2007, meddelte U. Laursen Holding A/S, at check til dækning af årsgebyrer med forfald den 31. oktober 2007, dvs. årsgebyrer i Tyskland, Norge og Sverige (samt Estland, hvor der ikke anmodes om genoprettelse), ville blive fremsendt umiddelbart før forfaldsdatoen. Larsen & Birkeholm A/S fremsendte derfor ikke yderligere remindere. Check til dækning af årsgebyrer med fortald den 31. oktober 2007 blev imidlertid aldrig modtaget hos Larsen & Birkeholm NS, og årsgebyrer i bl.a. Tyskland, Norge og Sverige blev derfor ikke betalt inden bødefristens udløb. Årsagen til, at checken ikke blev afsendt fra U. Laursen Holding A/S, var, at Uffe Laursen, administrerende direktør for U. Laursen Holding A/S, i sidste halvdel af oktober 2007 havde usædvanlig travit. I dagene oktober 2007 arbejdede han i døgndrift i forbindelse med en meget stor investering i Tyskland og var samtidig ramt af influenza. Dette førte til, at checken ikke som planlagt blev afsendt mandag den 29. oktober Hos U. Laursen Holding A/S reagerede ingen af de øvrige medarbejdere, da U. Laursen Holding A/S ikke er patentindehaver og derfor kun har begrænset erfaring, hvad patentsager angår. Kurator, der er blevet holdt løbende orienteret om patentsagerne, er ikke specialiseret i patentret og tog ikke skridt til at undersøge, om betaling var sket. Hos Larsen & Birkeholm A/S slog man sig til tåls med U. Laursen Holdings forsikring om, at check til betaling af gebyrerne ville blive fremsendt senest den 31. oktober Da Larsen & Birkeholm A/S var vidende om, at de implicerede parter ikke havde erfaring med patenter, ville det set i bakspejlet have været hensigtsmæssigt, hvis den ansvarlige IPassistent, som har været ansat hos Larsen & Birkeholm A/S i mange år, havde kontaktet U. Laursen Holding A/S, da checken ikke var nået frem med morgenposten den 31. oktober Direktør Uffe Laursen henvendte sig om formiddagen den 1. november 2007 til Larsen & Birkeholm A/S, hvor han blev orienteret om, at patenterne i Tyskland, Estland, Norge og Sverige var bortfaldet. Uffe Laursen bad Larsen & Birkeholm A/S om at undersøge

9 2. avd. sak nr mulighederne for genoprettelse, hvilket skete ved henvendelse til de respektive udenlandske kolleger den 1. november Uffe Laursen arbejder i øjeblikket på en rekonstruktion af Ulmadan A/S i løbet af Han har erhvervet diverse materiel fra konkursboet og lejet lokaler til firmaet. Gyldige patenter i Tyskland, Norge og Sverige er imidlertid en meget væsentlig forudsætning for, at en rekonstruktion af Ulmadan A/S kan lykkes. Konklusjon I forbindelse med betalingen af årsgebyrerne i Tyskland, Norge og Sverige har der været følgende problemer: 1. Ulmadan A/S blev erklæret konkurs i april 2007, dvs. samtidig med at den ordinære frist til betaling af årsgebyrerne udløb. 2. Betaling af årsgebyrer blev på grund af konkurs varetaget af personer uden erfaring i varetagelse af patentrettigheder. 3. Panthaver indtrådte som betaler efter udløbet af den ordinære frist til betaling af årsgebyrer og har derfor i realiteten kun haft ganske få måneder til at fremskaffe det betragtelige beløb, der skulle bruges til betaling af de mange årsgebyrer. 4. Menneskelige fejl hos U. Laursen Holding A/S og en "undladelsessynd" hos Larsen & Birkeholm A/S forhindrede, at check og dermed betalingsinstruktioner nåede frem til tiden. I forbindelse med betalingen af årsgebyrerne har Ulmadan A/S, kurator, og senere U. Laursen Holding A/S imidlertid udvist al den omhu som man kan forvente: 1. På trods af muligheden for selv at sørge for betaling af årsgebyrer, har kurator og U. Laursen Holding A/S valgt at lade betalingerne ske gennem Larsen & Birkeholm A/S for foruden erfaringen med patentarbejde at sikre kontinuitet og kendskab til de specifikke sager. 2. På grund af konkursen indtrådte panthaver som betaler af årsgebyrerne. Panthaver sørgede for betaling af samtlige årsgebyrer, der forfaldt i perioden fra konkursen og frem til og med den 7. oktober Kun de årsgebyrer, der forfaldt den 31. oktober 2007 blev ikke betalt. Der har hele tiden været intention om at betale, da de tre patenter i Tyskland, Norge og Sverige er af meget stor betydning ved den planlagte rekonstruktion af Ulmadan A/S. De menneskelige fejl ville næppe opstået, hvis Ulmadan A/S ikke var gået konkurs og panthaver var indtrådt som betaler med meget kort varsel. Det er en urimelig hård straf for U. Laursen Holding A/S og et rekonstrueret Ulmadan A/S at miste sine rettigheder i Tyskland, Norge og Sverige, blot fordi det er en lille virksomhed, der i 2007 gik konkurs og måtte overlade til panthaver på meget kort tid at skaffe likviditet til at betale de mange årsgebyrer rundt omkring i verden. Især skal vi fremhæve det urimelige i, at det er panthaveren / et rekonstrueret Ulmadan A/S, der på trods af gode intentioner og panthavers indtræden som betaler efter udløbet af den ordinære frist til betaling af årsgebyrerne bliver belastet af menneskelige fejl. Der er derfor ikke et

10 2. avd. sak nr rimeligt forhold mellem den ulempe, panthaveren / det rekonstruerede Ulmadan A/S må tåle ved at miste sine patenter i Tyskland, Norge og Sverige og de menneskelige fejl, der er årsag til dette tab." * * * Den 5. mai 2009 sender 2. avdelings sekretariat følgende brev til søkers fullmektig: "Vi viser til Deres klage til Patentstyrets 2. avdeling av 3. april 2009, hvor De bl.a. påpeker at oppreisning er blitt gitt i korresponderende søknader i Sverige og Tyskland. De gis med dette anledning til å inngi ytterligere dokumentasjon som viser hvilke argumenter som er blitt fremført av søker i de korresponderende sakene i Sverige og Tyskland, samt bekreftede utskrifter av avgjørelsesprotokollene fra de svenske og tyske patentmyndigheter som viser at oppreisning er blitt gitt, mot hvilken bakgrunn og med hvilken begrunnelse. Svarfrist settes til 7. juli 2009." I svarbrev av 17. juni 2009, vedlagt materiale vedrørende de tilsvarende svenske og tyske saker, uttaler søkers fullmektig: "Vi viser til 2. avd. brev av 5. mai Vedlagt følger materiale tilknyttet oppreisning i Tyskland og Sverige. Tyskland Vi vedlegger kopi av den innleverte begrunnelse for anmodningen om oppreisning. Som det fremgår er begrunnelsen oppdelt i to deler, nemlig en hovedpåstand som bygger på at det i Tyskland er presedens for oppreisning når konkursbegjæring er inngitt før utløpet av den ordinære frist for årsavgift, og en subsidiær påstand som i hovedsak svarer til den som ble inngitt i Norge. Vi vedlegger dessuten den originale meddelelse om oppreisning. Som det fremgår, bygger beslutningen om oppreisning på den første del av begrunnelsen, idet selve det faktum at konkursbegjæring var inngitt før utløpet av den ordinære frist for betaling av avgiften, hær vært avgjørende. Sverige Vi vedlegger kopi av den innleverte begrunnelse. Som det fremgår, er den identisk med den som ble inngitt i Norge. Som det videre fremgår av vedlagte "vidimerade kopia" av avgjørelsen, har de svenske patentmyndigheter ansett begrunnelsen som tilstrekkelig til at årsavgiften anses som rettidig betalt og at patentet gjenopprettes.

11 2. avd. sak nr Vi håper 2. avdeling finner at de vedlagte dokumenter gir grunnlag for en positiv avgjørelse i denne sak. Vi avventer 2. avdelings videre behandling." Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling. Det vises til 1. avdelings begrunnelse, som 2. avdeling slutter seg til. Det tilføyes at det i klagen er vist til parallelle saker i Sverige og Tyskland, der oppreisning er gitt. I Tyskland synes dette å skyldes en særlig regel om avbrudd av frister i tilfeller der det åpnes konkurs hos søker eller patenthaver. En slik regel finnes ikke i norsk rett, og avgjørelsen har dermed ikke betydning. I Sverige er begjæringen om oppreisning tatt til følge uten at det er gitt noen nærmere begrunnelse for dette utover en henvisning til søkerens anførsler. Annen avdeling finner dermed ikke denne avgjørelsen av særlig interesse ved vurderingen etter patentloven 72. Det vises til at den konkrete vurderingen kan falle forskjellig ut i de nordiske land selv om rettsreglenes innhold er sammenfallende. Etter dette kan klagen ikke gis medhold, og 1. avdelings avgjørelse blir å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Kaja Veel Midtbø (sign.) Ole-Andreas Rognstad (sign.) Are Stenvik (sign.)

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8060 Patent nr. 323168 Patentsøknad nr. 20053351 Inndag: 2005.07.11 Løpedag: 2005.07.11 Patenthaver: Knut Reinhardt Hovden, Storgata 13A, 3183 Horten (tidl.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7882 Patentsøknad nr. 2003 1202 (utskilt fra søknad nr. 2000 0003) Søknadsdato: 2003.03.17 Løpedag: 2000.12.07 Stamsøknad nr. 2000 0003 Søknadsdato: 2000.01.03

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8025 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 044 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Brækhus, Arbins gate 7, 0253 Oslo Foretakets org. nr. 994 414 143 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

PROTOKOLL. "45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8024 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 050 Begjæringen gjelder: Akers Bil AS, Refstad Allé 1, 0586 Oslo Foretakets org. nr. 982 631 352 Begjæring inngitt av:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7907 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 041 Begjæringen gjelder: Visit Røros AS, Postboks 123, 7361 Røros Foretakets org. nr. 992 688 505 Fullmektig: NHO Reiseliv

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7684 Varemerkereg. nr. 216 973 Varemerkesøknad nr. 2002 00938 Søker / Innehaver: Hans Jørgen Lysglimt, Fredrikstad Innsiger: Økonomisk Rapport AS, Oslo Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

PROTOKOLL. "50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7777 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 006 Begjæringen gjelder: Dekk1 AS, Voll, Klepp Foretakets org. nr. 979 579 292 Fullmektig: Advokat Lars Bjarne Salte,

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. INNHOLD

LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. INNHOLD Page 1 of 20 LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. DATO: LOV-1961-03-03-4 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT: SIST-ENDRET: LOV-2005-06-17-90 fra 2008-01-01 ENDRER: SYS-KODE:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7655 Varemerkesøknad nr. 2003 05031 Søker: Norske Siviløkonomers Forening, Oslo Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Foreliggende

Detaljer

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS Advokatfirmaet Grette DA Karl Rosén Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/2826-10.07.2015 Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/1. Klager: Aker Brygge, Stranden 21 0021 Oslo. Saken gjelder: Short handel av aksjer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/1. Klager: Aker Brygge, Stranden 21 0021 Oslo. Saken gjelder: Short handel av aksjer ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/1 Klager: X Innklaget: DnB Markets Aker Brygge, Stranden 21 0021 Oslo Saken gjelder: Short handel av aksjer Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth (Prof.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8021 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 008 Begjæringen gjelder: Paperless Accounting AS, Vestregata 42, 9008 Tromsø Foretakets org. nr. 993 853 364 Fullmektig:

Detaljer

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet.

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet. Sandefjord, 19. mai 2015: Vedtak i sak 244-2014. Klager: NN. Innklaget: Inkassotjenester AS, Postboks 254 Lilleaker, 0216 Oslo. Saken gjelder: Om kravet er korrekt inkassovarslet, om adgangen til å beregne

Detaljer

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/hrsiv/rt2001-1136-00427a.html Side 1137

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/hrsiv/rt2001-1136-00427a.html Side 1137 INSTANS: Høyesterett Dom. DATO: 2001-09-20 DOKNR/PUBLISERT: HR-2000-427 Rt-2001-1136 (216-2001) STIKKORD: Konkurs. Omstøtelse. SAMMENDRAG: Et firmas bankforbindelse hadde pant i varelager, factoringpant

Detaljer

Lov om mønster PATENTSTYRET

Lov om mønster PATENTSTYRET PATENTSTYRET Lov om mønster av 29. mai 1970 nr. 33, endret ved lover av 8. februar 1980 nr. 2, lov av 22. desember 1995 nr. 82 og lov av 20 desember 1996 nr. 104. Bl. 242-1500-07.97 - Sals/repro; GraMura

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7924 Patent nr. 321981 Patentsøknad nr. 20043057 Patenthaver: Forsalg Invest AS, Klostergata 33, 3732 Skien Fullmektig: Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8039 Int. reg. nr. 0956893 Nasj. ref. nr. 200804695 Int. reg. dato: 2008.02.04 Registreringshaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167 Neckarsulm,

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 Klager: X Innklaget: Pareto Project Finance AS P.O. Box 1396 Vika 0114 OSLO Saken gjelder: Klage på angivelig feilaktig og mangelfull informasjon fra Pareto Project

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2011

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2011 ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2011 Advokatbevillingsnemndens sammensetning Advokatbevillingsnemndens virksomhet og sammensetning følger av domstolloven 226. Nemndens sammensetning har i 2011

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0829013 (200408047)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0829013 (200408047) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7946 Int. reg. nr. 0829013 Nasj. ref. nr. 200408047 Prioritet: 2004.04.20 - DK VA 2004 01599 Registreringshaver: TrygVesta A/S, Ballerup, Danmark (tidl. Tryg

Detaljer

KRAV PÅ LØNN OG FERIEPENGER - EN BROSJYRE I ARBEIDSRETT -

KRAV PÅ LØNN OG FERIEPENGER - EN BROSJYRE I ARBEIDSRETT - KRAV PÅ LØNN OG FERIEPENGER - EN BROSJYRE I ARBEIDSRETT - FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). Denne brosjyren er en av fem

Detaljer

Protokoll i sak 738/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14 ------------------------------------

Protokoll i sak 738/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14 ------------------------------------ Protokoll i sak 738/2014 for Boligtvistnemnda 03.09.14 Saken gjelder: Krav om dagmulkt ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Forbrukerne skal få bygget en ny enebolig. De har selv

Detaljer

Rt-1986-58 (5-86)

Rt-1986-58 (5-86) <noscript>ncit: 16:06</noscript> Page 1 of 18 Rt-1986-58 (5-86) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1986-01-16 PUBLISERT: Rt-1986-58 (5-86) STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Bedriftsrådgiver fikk ikke fradrag i inntektsligningen for tap

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer