Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Patentsøknad nr PCT-nummer: PCT/DK99/00203 WIPO publ. nr. WO99/51361 Søker: Ulmadan A/S, 8500 Silkeborg, Danmark (tidl. Ulmadan ApS, Odense) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Foreliggende sak gjelder en klage etter patentlovens 75, jf. 72, over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 16. februar 2009, hvorved innkommet begjæring om at saken skal tas under behandling til tross for fristoversittelse (krav om oppreisning) ble nektet imøtekommet. Avgjørelsen ble sendt søkerens fullmektig samme dag. Begjæringen gjaldt oversittelse av siste frist for å innbetale avgift for det 9. avgiftsår, med det lovbestemte forsinkelsestillegg, jf. patentlovens 40 og 41, jf. avgiftsforskriftens 22 andre og tredje ledd. Søknaden om patent ble innlevert til Patentstyrets den 3. oktober 2000, med prioritet fra dansk patentsøknad nr. PA (innlevert 7. april 1998) og dansk patentsøknad nr. PA (innlevert 25. september 1998), og har den internasjonale søknadens inngivelsesdag, 7. april 1999, som løpedag. Ordinær frist for betaling av avgift for det 9. avgiftsår skulle dermed utløpe mandag den 30. april 2007, og siste frist for innbetaling av avgift med det lovbestemte forsinkelsestillegg skulle følgelig utløpe onsdag den 31. oktober Grunnavgift, granskingsavgift og årsavgiftene for avgiftsår, er alle innbetalt rettidig. I henhold til patentlovens 27 tredje ledd kan en avgjørelse, der Patentstyrets 2. avdeling avslår en begjæring om oppreisning, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller patenthaveren.

2 2. avd. sak nr Den 30. mars 2007 sendte Patentstyret brev til søkers fullmektig, hvor det ble uttalt at søknaden formodentlig kan føre til patent med noe endrede patentkrav. I brevet ble søkers fullmektig meddelt frist til den 2. oktober 2007 med å inngi besvarelse, og evt. revidert kravsett med tilpasset beskrivelse. Avgift for 9. avgiftsår var ikke registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto ved den ordinære betalingsfristens utløp mandag den 30. april Ved Patentstyrets brev av 8. juni 2007 ble søkers fullmektig orientert om at ordinær frist for innbetaling av årsavgift med utløp 30. april 2007 er blitt oversittet. Fullmektigen er i brevet samtidig orientert om at årsavgift kan innbetales frem til og med 31. oktober 2007, mot at det innbetales 20 % tilleggsavgift, jf. avgiftsforskriftens 22 andre ledd. Det var ikke innkommet noe svar fra søkers fullmektig på Patentstyrets brev av 30. mars 2007 ved svarfristens utløp den 2. oktober Ved Patentstyrets brev av 8. oktober 2007 ble søker gjort oppmerksom på at søknaden, i medhold av patentlovens 15 annet ledd, er besluttet henlagt med bakgrunn i manglende besvarelse av Patentstyrets brev av 30. mars 2007, innen svarfristen utløp den 2. oktober I brevet er søkers fullmektig orientert om at saken kan gjenopptas dersom de tidligere påpekte mangler rettes og søknaden begjæres gjenopptatt innen den 2. februar 2008, jf. patentlovens 15 tredje ledd. Avgift for det 9. avgiftsår var ikke registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto ved respittfristens utløp onsdag den 31. oktober 2007, hverken med eller uten det lovbestemte forsinkelsestillegg. Ved Patentstyrets brev (avgjørelse) av 21. november 2007 ble søkers fullmektig gjort oppmerksom på at nærværende søknad er henlagt med virkning fra 30. april 2007, med bakgrunn i manglende innbetaling av nevnte årsavgift, med forsinkelsestillegg, innen respittfristens utløp den 31. oktober 2007, jf. patentlovens 15 fjerde ledd, uten mulighet for gjenopptagelse. I nevnte brev er søkers fullmektig gjort oppmerksom på muligheten for å begjære oppreisning for oversittelse av betalingsfristen, jf. patentlovens 72, samt orientert om

3 2. avd. sak nr muligheten for å bringe beslutningen om henleggelse av patentsøknaden inn for Patentstyrets 2. avdeling, jf. patentlovens 26. Søkers begjæring om gjenopptagelse av søknaden etter oversittelse av svarfristen i brevet av 30. mars 2007, sammen med revidert kravsett og revidert beskrivelse begge klargjort for trykking, innkom til Patentstyret den 21. desember Faktura pålydende gjeldende avgift for gjenopptagelse, jf. patentlovens 15 tredje ledd og avgiftsforskriftens 19 første ledd, er ikke blitt utstedt og sendt ut til søkers fullmektig. Søkers begrunnede begjæring om at søknaden skal tas under behandling til tross for oversittelse av siste frist for innbetaling av avgift for 9. avgiftsår (begjæring om oppreisning) innkom til Patentstyret den 21. desember Avgift for 9. avgiftsår, med det lovbestemte forsinkelsestillegg, er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 2. januar Oppreisningsavgift er registrert innbetalt på Patentstyrets bankkonto den 2. januar 2008, før Patentstyrets har rukket å utstede og sende ut faktura pålydende dette beløp til søkers fullmektig. Søkers fullmektig har i oppreisningsbegjæringen av 21. desember 2007 (gjengitt nedenfor) uttalt at søkers stedfortreder i Danmark ble oppmerksom på fristoversittelsen torsdag den 1. november 2007, og Patentstyrets 1. avdeling har lagt denne opplysning til grunn ved sin behandling og avgjørelse av oppreisningsbegjæringen. Avgift for 10. avgiftsår er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 28. april 2008, innen ordinært forfall. Avgift for 11. avgiftsår er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 29. april 2009, innen ordinært forfall. I sin avgjørelse av 16. februar 2009 uttaler Patentstyrets 1. avdeling følgende:

4 2. avd. sak nr "Spørsmålet i saken er hvorvidt søker har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves, jf. patentloven 72. Søkers anførsler: Patenthaver, det danske firmaet Ulmadan A/S, ble i april 2007 satt under konkursbehandling. Bobestyreren har oppfordret panthaver, U. Laursen Holding A/S, om å sørge for at patentene opprettholdes ved betaling av avgifter. Direktør i U. Laursen Holding A/S, Uffe Nørskov Laursen, er oppfinner i denne søknaden. Ulmadan A/S har i en årrekke benyttet Larsen & Birkeholm A/S som patentfullmektig. Innen den ordinære forfallsdato ble det klart at søker ikke ville være i stand til å betale årsavgiften som forfalt i april Kort etter ble selskapet satt under konkursbehandling, og Larsen & Birkeholm korresponderte heretter med bobestyrer. I forbindelsen med at U. Laursen Holding A/S sendte sjekk for betaling av årsavgifter som forfalt 7. oktober 2007, ble det meddelt at sjekk for betaling av årsgebyrer som forfalt 31. oktober 2007, dvs. årsgebyrer i Tyskland, Norge og Sverige, skulle bli sendt umiddelbart før forfallsdato. Larsen & Birkeholm sendte derfor ikke ytterligere påminnelser om betaling av årsavgift. Sjekken til betaling av årsavgifter med forfall 31. oktober 2007 ble imidlertid aldri mottatt av Larsen & Birkeholm, og årsavgifter i bl.a. Tyskland, Norge, og Sverige ble derfor ikke betalt innen tilleggsfristens utløp. Årsaken til at sjekken ikke ble sendt var at Uffe Laursen, administrerende direktør i U. Laursen Holding A/S, hadde det usedvanlig travelt i siste halvdel av oktober I dagene oktober 2007 jobbet han døgnet rundt med en meget stor investering i Tyskland, og var samtidig rammet av influensa. Dette førte til at sjekken ikke ble sendt som planlagt mandag 29. oktober Hos U. Laursen Holding A/S reagerte ingen av de øvrige medarbeiderne, da firmaet ikke er patentinnehaver, og derfor kun har begrenset erfaring i forhold til patentsaker. Bobestyrer, som ble holdt løpende orientert om patentsakene, er heller ikke spesialist i patentrett og tok ikke skritt for å undersøke om betaling var skjedd. Larsen & Birkeholm slo seg til ro med U. Laursen Holdings forsikring om at sjekk til betaling av årsavgiftene ville bli sendt dem senest 31. oktober I ettertid har Larsen & Birkeholm sett at det faktum at de var vel vitende om at de involverte parter ikke hadde erfaring med patenter, burde ha kontaktet U. Laursen Holding A/S, da sjekken ikke kom med morgenposten 31. oktober Patentstyret uttaler: I denne saken ser det ut til at en rekke omstendigheter hos forskjellige parter har forårsaket den for sene innbetaling av årsavgift for 9. avgiftsår. Bobestyrer hadde ingen erfaring med patentrett og forespurte panthaver, U. Laursen Holding A/S, om selskapet var villig til å påta seg oppgaven og betale årsavgiftene for å opprettholde patentene. Dette sa panthaver seg villig til, selv om dette selskapet heller ikke hadde særlig erfaring med patentsaker. Administrerende direktør i U. Laursen Holding A/S, Uffe Laursen, hadde, på det tidspunkt da sjekken skulle oversendes fullmektigen, [det] usedvanlig travelt, og var også rammet av influensa. Dette førte til at sjekken ikke ble avsendt den dagen den skulle. Ingen andre medarbeidere i U. Laursen Holding A/S reagerte på dette, da selskapet ikke er patentinnehaver og har begrenset erfaring.

5 2. avd. sak nr Patentstyret gjør oppmerksom på at når man påtar seg et slikt ansvar, må man sørge for og gjøre seg kjent med de regler, frister, og konsekvenser av oversittelse av frister, som gjelder etter patentloven. Når man så påtar seg en slik oppgave har man således en plikt til å sette seg inn i de regler som gjelder. Dersom Uffe Laursen var så opptatt med forretninger i Tyskland at han ikke fikk tid til å sende sjekk til betaling av årsavgift, kunne han ha overlatt denne oppgaven til en person i sitt firma. Det at bobestyrer heller ikke hadde erfaring med patentrett, er heller ikke unnskyldelig. Når en bobestyrer blir oppmerksom på at boet inneholder en patentportefølje, må man sette seg inn i de rettsregler som gjelder for patenter. Panthaver inntrådte som betaler av årsavgiftene etter utløpet av den ordinære frist for betaling. Dette skjedde i juli Fristen for betaling for årsavgift med tillegg var 31. oktober Om panthaver hadde tilstrekkelig med tid for å kunne skaffe de midler som var nødvendig, er en vurdering panthaver må ta før han sier seg villig til å påta seg ansvar for betaling. Påtar man seg dette ansvaret vil man også stå til ansvar for å skaffe midlene for å kunne betale avgiftene. Det synes å være vanlig praksis hos Larsen & Birkeholm, at det sendes ut flere påminnelser om betaling av årsavgifter. I ettertid er det innrømmet av fullmektigen at dette burde vært gjort i forkant av fristen 31. oktober Fullmektigen var vel vitende om at U. Laursen Holding A/S ikke hadde erfaring med patentsaker. Fullmektigen var også klar over konsekvensene av oversittelse av den utsatte frist. Selv om det ble opplyst av U. Laursen Holding A/S, at sjekk ville bli tilsendt umiddelbart før forfallsdato, burde den ansvarlige IP-assistent sendt en påminnelse om oversendelsen av sjekken. Det er også opplyst at dette er en assistent som har vært ansatt hos Larsen & Birkeholm i mange år. Det er på det rene at de menneskelige feil og det hendelsesforløp denne saken inneholder, ikke ville ha skjedd dersom Ulmadan A/S ikke hadde gått konkurs. De involverte parter har påtatt seg ansvar for å opprettholde patentene. Selv om disse partene ikke har erfaring med patentsaker har de, ved å påta seg ansvaret, en plikt til å skaffe seg kunnskap om fristreglene og konsekvensene av fristoversittelser. I følge Patentstyrets praksis gis det ikke oppreisning på grunnlag av rettsvillfarelse. Fullmektigen Larsen & Birkeholm burde også ha minnet om innsendelsen av sjekk for betaling av avgift. Bestemmelsen i patentlovens 72 er en unntaksregel som etter forarbeidene skal tolkes forholdsvis strengt. Vi kan ikke se at de involverte parter i denne saken har utvist den tilstrekkelige omhu som må kunne kreves etter patentloven 72. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetlig vurdering kommet til at søker ikke har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves etter patentloven 72. Beslutning: Begjæringen om oppreisning avslås." Søkers klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse innkom den 6. april Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets konto den 24. april 2009, innen fakturafristens utløp, jf. avgiftsforskriftens 21. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig.

6 2. avd. sak nr I klagen uttaler søkerens fullmektig: "Vi viser til Styrets avgjørelse datert 16. februar 2009 hvor begjæring om oppreisning ble avslått. Begjæringen påklages herved til 2. avdeling, idet vi ser frem til å motta faktura for klageavgift på kr ,-. Begrunnelsen for klagen er den samme som ved behandling i 1. avdeling, og det skal bare påpekes at oppreisning er blitt gitt i korresponderende søknader og saksforhold i Sverige og Tyskland." * * * I oppreisningsbegjæringen av 21. desember 2007 uttaler søkers fullmektig: "BEGJÆRING OM OPPREISNING FOR FRISTOVERSITTELSE [...]. Ovennevnte patentsøknad ble endelig henlagt ved manglende innbetaling av 9. årsavgift. Frist for innbetaling med respitt utløp den 31. oktober Siste frist for å begjære oppreisning utleper 1. januar 2008 idet søkers stedfortreder ble gjort oppmerksom på den manglende innbetaling 1. november Vi tør høfligst anmode om oppreisning etter patentlovens 72, idet begrunnelse for begjæringen følger vedlagt sammen med gebyr for oppreisning, samt 9. årsavgift med respitt. [...]." I den vedlagte begrunnelsen av kravet om oppreisning av 21. desember 2007 uttales: "Norsk patentsøknad nr Indehaver: Ulmadan A/S Det er blevet besluttet at anmode om genoprettelse av norsk patentsøknad nr , og vi skal hermed redegøre for de omstændigheder, der førte til den manglende betaling af årsgebyr for år Herunder skal vi redegøre for, hvorledes håndtering af frister og betaling af årsafgifter er foregået. Parterne i nærværende sag Patenthaver er det danske firma Ulmadan A/S, der i april 2007 blev taget under konkursbehandling. Kurator for konkursboet er advokat Knud K. Damsgaard, Focus Advokater, Englandsgade 25, DK-5100 Odense C. Da konkursboet ikke har midler til at betale for opretholdelsen af

7 2. avd. sak nr Ulmadans patentportefølje, har kurator opfordret panthaver, U. Laursen Holding A/S, Vestergade 21, DK-5300 Kerteminde, til at drage omsorg for, at patenterne opretholdes. Direktør i U. Laursen Holding A/S, Uffe Nørskov Laursen, er tillige opfinder i de berørte sager. Ulmadan A/S har i en længere årrække benyttet Larsen & Birkeholm A/S som patentagent. Ulmadan A/S's patentportefølje omfatter bl.a. den foreliggende patentfamilie, hovedsageligt bestående af udstedte patenter i omkring 35 lande. Proceduren for betaling af årsgebyrer hos Larsen & Birkeholm Larsen & Birkeholm A/S udsender brev med fristpåmindelse til årsgebyrkunder ca. 3 måneder før hver årsgebyrfrist. Hører vi ikke fra kunden ca. 1 måned før fristen, sendes der en reminder. Når Larsen & Birkeholm A/S modtager bekræftelse på betaling af årsgebyrer fra klienten, sendes instruktioner til de respektive landes agenter, som foretager det videre fornødne. Modtages der ikke endelige instruktioner om betaling eller ikke-betaling inden ordinær forfaldsdag, fremsendes med anbefalet post ny påmindelse til klienten vedrørende muligheden for betaling af årsgebyrer med tillægsgebyr, herunder oplysning om fristen herfor. I det foreliggende tilfælde blev der fremsendt meddelelse om den ordinære frist til betaling af årsgebyrerne til Ulmadan A/S den 8. januar 2007 for Sveriges og Norges vedkommende og den 2. februar 2007 for Tysklands vedkommende. Instruktioner om betaling blev for Norges og Sveriges vedkommende modtaget den 10. januar 2007, men da instruktionerne ikke var ledsaget af en tilsvarende indbetaling fra Ulmadan A/S, instruerede Larsen & Birkeholm A/S ikke umiddelbart agenterne i Norge og Sverige om betaling på grund af de tidligere økonomiske problemer hos Ulmadan A/S. Betalingsinstruktioner vedrørende Tyskland blev ikke modtaget fra Ulmadan A/S. Inden den ordinære forfaldsdato stod det klart, at Ulniadan A/S ikke ville være i stand til at betale de mange årsgebyrer, der forfaldt i april 2007, og kort efter blev selskabet taget under konkursbehandling. Larsen & Birkeholm A/S korresponderede herefter med kurator, jf. nedenfor. Omstændighederne i nærværende sag Ulmadan A/S indleverede en international patentansøgning i april 1999, hvorfor årsgebyrerne har været til forfald i april hvert år. Mod et gebyr kan betalingen udskydes til oktober. Netop i april 2007, hvor årsgebyrerne for indeværende år normalt skulle have været betalt, anmodede Ulmadan A/S retten i Viborg om at blive erklæret konkurs. Da der ikke umiddelbart forefandtes midler i boet til betaling af årsgebyrerne, blev det hos kurator besluttet at udskyde betalingen så længe som muligt i håb om, at en eventuel rekonstruktion af firmaet kunne ske inden udlobet af fristen til betaling af årsgebyrerne med bode, subsidiært at der kunne findes midler andetsteds med henblik på bevarelse af det aktiv, som patentporteføljen udgør.

8 2. avd. sak nr I denne forbindelse fremsendte L&B med brev af 2. maj 2007 til kurator den som bilag 1 vedlagte oversigt over frister til indbetaling af årsgebyrer med bode. Ulmadan A/S har gennem de senere år haft en presset økonomi, og selskabet har tidligere været under konkursbehandling. Larsen & Birkeholm A/S har derfor så vidt muligt forlangt forudbetaling i forbindelse med udførelsen af patentarbejde i sager, hvor Ulmadan A/S er ansøger. Da det kort før den 1. juli 2007, som var sidste frist for betaling af årsgebyret i Brasilien, endnu ikke var lykkedes kurator at fremskaffe de midler, der var nødvendige for at opretholde patentporteføljen, opfordrede kurator panthaverne til at drage omsorg for opretholdelse af patentevne. U. Laursen Holding A/S indtrådte herefter i egenskab af panthaver som betaler i forhold til Larsen & Birkeholm A/S, og årsgebyret i Brasilien samt de årsgebyrer, forfaldt den 7. oktober 2007 (jf. bilag 1), blev betalt umiddelbart før forfald. Betalingen skete ved, at U. Laursen Holding A/S ganske få dage før de respektive fristers udløb fremsendte en check til Larsen & Birkeholm A/S, som derefter instruerede fuldmægtigene i de respektive lande om at indbetale årsgebyr med bode. Årsagen til den manglende betaling i Tyskland, Norge og Sverige I forbindelse med fremsendelse af chek til dækning af de årsgebyrer, der forfaldt den 7. oktober 2007, meddelte U. Laursen Holding A/S, at check til dækning af årsgebyrer med forfald den 31. oktober 2007, dvs. årsgebyrer i Tyskland, Norge og Sverige (samt Estland, hvor der ikke anmodes om genoprettelse), ville blive fremsendt umiddelbart før forfaldsdatoen. Larsen & Birkeholm A/S fremsendte derfor ikke yderligere remindere. Check til dækning af årsgebyrer med fortald den 31. oktober 2007 blev imidlertid aldrig modtaget hos Larsen & Birkeholm NS, og årsgebyrer i bl.a. Tyskland, Norge og Sverige blev derfor ikke betalt inden bødefristens udløb. Årsagen til, at checken ikke blev afsendt fra U. Laursen Holding A/S, var, at Uffe Laursen, administrerende direktør for U. Laursen Holding A/S, i sidste halvdel af oktober 2007 havde usædvanlig travit. I dagene oktober 2007 arbejdede han i døgndrift i forbindelse med en meget stor investering i Tyskland og var samtidig ramt af influenza. Dette førte til, at checken ikke som planlagt blev afsendt mandag den 29. oktober Hos U. Laursen Holding A/S reagerede ingen af de øvrige medarbejdere, da U. Laursen Holding A/S ikke er patentindehaver og derfor kun har begrænset erfaring, hvad patentsager angår. Kurator, der er blevet holdt løbende orienteret om patentsagerne, er ikke specialiseret i patentret og tog ikke skridt til at undersøge, om betaling var sket. Hos Larsen & Birkeholm A/S slog man sig til tåls med U. Laursen Holdings forsikring om, at check til betaling af gebyrerne ville blive fremsendt senest den 31. oktober Da Larsen & Birkeholm A/S var vidende om, at de implicerede parter ikke havde erfaring med patenter, ville det set i bakspejlet have været hensigtsmæssigt, hvis den ansvarlige IPassistent, som har været ansat hos Larsen & Birkeholm A/S i mange år, havde kontaktet U. Laursen Holding A/S, da checken ikke var nået frem med morgenposten den 31. oktober Direktør Uffe Laursen henvendte sig om formiddagen den 1. november 2007 til Larsen & Birkeholm A/S, hvor han blev orienteret om, at patenterne i Tyskland, Estland, Norge og Sverige var bortfaldet. Uffe Laursen bad Larsen & Birkeholm A/S om at undersøge

9 2. avd. sak nr mulighederne for genoprettelse, hvilket skete ved henvendelse til de respektive udenlandske kolleger den 1. november Uffe Laursen arbejder i øjeblikket på en rekonstruktion af Ulmadan A/S i løbet af Han har erhvervet diverse materiel fra konkursboet og lejet lokaler til firmaet. Gyldige patenter i Tyskland, Norge og Sverige er imidlertid en meget væsentlig forudsætning for, at en rekonstruktion af Ulmadan A/S kan lykkes. Konklusjon I forbindelse med betalingen af årsgebyrerne i Tyskland, Norge og Sverige har der været følgende problemer: 1. Ulmadan A/S blev erklæret konkurs i april 2007, dvs. samtidig med at den ordinære frist til betaling af årsgebyrerne udløb. 2. Betaling af årsgebyrer blev på grund af konkurs varetaget af personer uden erfaring i varetagelse af patentrettigheder. 3. Panthaver indtrådte som betaler efter udløbet af den ordinære frist til betaling af årsgebyrer og har derfor i realiteten kun haft ganske få måneder til at fremskaffe det betragtelige beløb, der skulle bruges til betaling af de mange årsgebyrer. 4. Menneskelige fejl hos U. Laursen Holding A/S og en "undladelsessynd" hos Larsen & Birkeholm A/S forhindrede, at check og dermed betalingsinstruktioner nåede frem til tiden. I forbindelse med betalingen af årsgebyrerne har Ulmadan A/S, kurator, og senere U. Laursen Holding A/S imidlertid udvist al den omhu som man kan forvente: 1. På trods af muligheden for selv at sørge for betaling af årsgebyrer, har kurator og U. Laursen Holding A/S valgt at lade betalingerne ske gennem Larsen & Birkeholm A/S for foruden erfaringen med patentarbejde at sikre kontinuitet og kendskab til de specifikke sager. 2. På grund af konkursen indtrådte panthaver som betaler af årsgebyrerne. Panthaver sørgede for betaling af samtlige årsgebyrer, der forfaldt i perioden fra konkursen og frem til og med den 7. oktober Kun de årsgebyrer, der forfaldt den 31. oktober 2007 blev ikke betalt. Der har hele tiden været intention om at betale, da de tre patenter i Tyskland, Norge og Sverige er af meget stor betydning ved den planlagte rekonstruktion af Ulmadan A/S. De menneskelige fejl ville næppe opstået, hvis Ulmadan A/S ikke var gået konkurs og panthaver var indtrådt som betaler med meget kort varsel. Det er en urimelig hård straf for U. Laursen Holding A/S og et rekonstrueret Ulmadan A/S at miste sine rettigheder i Tyskland, Norge og Sverige, blot fordi det er en lille virksomhed, der i 2007 gik konkurs og måtte overlade til panthaver på meget kort tid at skaffe likviditet til at betale de mange årsgebyrer rundt omkring i verden. Især skal vi fremhæve det urimelige i, at det er panthaveren / et rekonstrueret Ulmadan A/S, der på trods af gode intentioner og panthavers indtræden som betaler efter udløbet af den ordinære frist til betaling af årsgebyrerne bliver belastet af menneskelige fejl. Der er derfor ikke et

10 2. avd. sak nr rimeligt forhold mellem den ulempe, panthaveren / det rekonstruerede Ulmadan A/S må tåle ved at miste sine patenter i Tyskland, Norge og Sverige og de menneskelige fejl, der er årsag til dette tab." * * * Den 5. mai 2009 sender 2. avdelings sekretariat følgende brev til søkers fullmektig: "Vi viser til Deres klage til Patentstyrets 2. avdeling av 3. april 2009, hvor De bl.a. påpeker at oppreisning er blitt gitt i korresponderende søknader i Sverige og Tyskland. De gis med dette anledning til å inngi ytterligere dokumentasjon som viser hvilke argumenter som er blitt fremført av søker i de korresponderende sakene i Sverige og Tyskland, samt bekreftede utskrifter av avgjørelsesprotokollene fra de svenske og tyske patentmyndigheter som viser at oppreisning er blitt gitt, mot hvilken bakgrunn og med hvilken begrunnelse. Svarfrist settes til 7. juli 2009." I svarbrev av 17. juni 2009, vedlagt materiale vedrørende de tilsvarende svenske og tyske saker, uttaler søkers fullmektig: "Vi viser til 2. avd. brev av 5. mai Vedlagt følger materiale tilknyttet oppreisning i Tyskland og Sverige. Tyskland Vi vedlegger kopi av den innleverte begrunnelse for anmodningen om oppreisning. Som det fremgår er begrunnelsen oppdelt i to deler, nemlig en hovedpåstand som bygger på at det i Tyskland er presedens for oppreisning når konkursbegjæring er inngitt før utløpet av den ordinære frist for årsavgift, og en subsidiær påstand som i hovedsak svarer til den som ble inngitt i Norge. Vi vedlegger dessuten den originale meddelelse om oppreisning. Som det fremgår, bygger beslutningen om oppreisning på den første del av begrunnelsen, idet selve det faktum at konkursbegjæring var inngitt før utløpet av den ordinære frist for betaling av avgiften, hær vært avgjørende. Sverige Vi vedlegger kopi av den innleverte begrunnelse. Som det fremgår, er den identisk med den som ble inngitt i Norge. Som det videre fremgår av vedlagte "vidimerade kopia" av avgjørelsen, har de svenske patentmyndigheter ansett begrunnelsen som tilstrekkelig til at årsavgiften anses som rettidig betalt og at patentet gjenopprettes.

11 2. avd. sak nr Vi håper 2. avdeling finner at de vedlagte dokumenter gir grunnlag for en positiv avgjørelse i denne sak. Vi avventer 2. avdelings videre behandling." Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling. Det vises til 1. avdelings begrunnelse, som 2. avdeling slutter seg til. Det tilføyes at det i klagen er vist til parallelle saker i Sverige og Tyskland, der oppreisning er gitt. I Tyskland synes dette å skyldes en særlig regel om avbrudd av frister i tilfeller der det åpnes konkurs hos søker eller patenthaver. En slik regel finnes ikke i norsk rett, og avgjørelsen har dermed ikke betydning. I Sverige er begjæringen om oppreisning tatt til følge uten at det er gitt noen nærmere begrunnelse for dette utover en henvisning til søkerens anførsler. Annen avdeling finner dermed ikke denne avgjørelsen av særlig interesse ved vurderingen etter patentloven 72. Det vises til at den konkrete vurderingen kan falle forskjellig ut i de nordiske land selv om rettsreglenes innhold er sammenfallende. Etter dette kan klagen ikke gis medhold, og 1. avdelings avgjørelse blir å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Kaja Veel Midtbø (sign.) Ole-Andreas Rognstad (sign.) Are Stenvik (sign.)

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7882 Patentsøknad nr. 2003 1202 (utskilt fra søknad nr. 2000 0003) Søknadsdato: 2003.03.17 Løpedag: 2000.12.07 Stamsøknad nr. 2000 0003 Søknadsdato: 2000.01.03

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005.

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7758 Patentsøknad nr. 1999 2369 PCT-nummer: PCT/US97/20430 Søker: Virogenetics Corp., Troy, New York, USA Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7868 Patentsøknad nr. 2008 0837 WIPO publ.nr.: WO/07/009441 PCT-nummer: PCT/DE06/01232 Søker: Rena Sondermaschinen GmbH, Gütenbach, Tyskland Fullmektig: Protector

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009. Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009. Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7942 Patentsøknad nr. 2004 5669 Søker: Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal Annen avdelings avgjørelse av 14. desember

Detaljer

2. avd. sak nr. 7782 2

2. avd. sak nr. 7782 2 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7782 Patentsøknad nr. 2005 0049 PCT-nummer: PCT/RU02/00515 Publ.-nummer: W03/104076 Søkere: Nikolai Vladimirovich Kulikov, Moskva, Russland, og Vyacheslav Vladimirovich

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Innehaver: Petroleum Technology Company AS, Stavanger Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 7. november 2007

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. april 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. april 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8064 Patentsøknad nr. 2007 3341 Søknadsdato: 2007.06.28 Løpedag: 2005.11.29 PCT-nummer: PCT/US05/043158 (2005.11.29) WIPO publ. nr. WO/06/058336 (2006.06.01)

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8060 Patent nr. 323168 Patentsøknad nr. 20053351 Inndag: 2005.07.11 Løpedag: 2005.07.11 Patenthaver: Knut Reinhardt Hovden, Storgata 13A, 3183 Horten (tidl.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7884 Patentsøknad nr. 2007 0393 Publ. nr. WO/05/124793 PCT-søknad nr. PCT/JP05/02412 Søker: Sumitomo Electric Industries Ltd., 5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8156 Patentsøknad nr. 20042259 Inndato: 2004.06.01 Løpedag: 2002.11.01 Prioritet: 2001.11.01 (US330842) og 2002.03.19 (US365169) PCT-nummer: PCT/US2002/35080

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Abgenix Inc., Fremont, California, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Abgenix Inc., Fremont, California, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Søker: Abgenix Inc., Fremont, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

AVGJØRELSE 4. mars 2014 PAT 13/017. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 4. mars 2014 PAT 13/017. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 4. mars 2014 PAT 13/017 Klager: John R Moen Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Ole-Andreas Rognstad og Inger Berg Ørstavik har kommet

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8067 Patentsøknad nr. 20092388 Inndag: 2009.06.23 Løpedag: 2007.05.25 Prioritet: 2006.04.26 (NO20062405) og 2006.05.26 (NO20062404) PCT-nummer: PCT/NO07/000181

Detaljer

AVGJØRELSE 14. desember / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 14. desember / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 14. desember 2016 16/00062 Klager: Biosynthec Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald

Detaljer

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/010. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/010. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/010 Klager: Erling Pettersen IT Rådgivning Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Haakon Aakre og Inger Berg

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8070 Patentsøknad nr. 20064759 Inndato: 2006.10.23 Prioritet: 2004.05.06 (DE 10 2004 022 844) Løpedag: 2005.04.13 PCT-nummer: PCT/EP05/03868 (2005.04.13) WIPO

Detaljer

AVGJØRELSE 28. november 2014 PAT 14/006. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 28. november 2014 PAT 14/006. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 28. november 2014 PAT 14/006 Klager: Companybook AS Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Thomas Strand-Utne

Detaljer

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/006. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/006. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/006 Klager: Abbex AB Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Haakon

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen AVGJØRELSE Sak: 16/00067 Dato: 23. januar 2017 Klager: Representert ved: Polarcus DMCC Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

AVGJØRELSE 7. november / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 7. november / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 7. november 2016 16/00073 Klager: Kongsberg Defence & Aerospace AS Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

AVGJØRELSE 19. august 2014 PAT 13/035. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 19. august 2014 PAT 13/035. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 19. august 2014 PAT 13/035 Klager: Jon Aadland Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Thomas Strand-Utne har kommet frem til

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen AVGJØRELSE Sak: 16/00196 Dato: 23. januar 2017 Klager: Les Turski Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen har kommet

Detaljer

AVGJØRELSE 9. april 2014 PAT 13/025. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. april 2014 PAT 13/025. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. april 2014 PAT 13/025 Klager: Dry Products AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Arne Dag Hestnes og Amund Grimstad har kommet frem

Detaljer

AVGJØRELSE 17. november 2014 PAT 14/007. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 17. november 2014 PAT 14/007. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 17. november 2014 PAT 14/007 Klager: Einar Lied og Olav Høstmælingen Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Thomas Strand-Utne

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. oktober 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. oktober 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8016 Patentsøknad nr. 2007 1958 (avdelt) Stamsøknad: 2002 3026 (pat. nr. 323 727) Løpedag: 2000.12.22 Prioritet: 1999.12.22 (DE 19962470) PCT-nummer: PCT/EP00/13155

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8150 Søknad nr. 20091800 Inndato: 2009.05.06 Løpedag: 2007.10.29 Prioritet: 2006.11.03 (IT MI06A002105) PCT-nr. PCT/EP2007/009448 WIPO publ.nr. WO/2008/052759

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8073 Patentsøknad nr. 19985269 Stamsøknad for: 20045378 (2004.12.09) Søknadsdato: 1998.11.11 Prioritet: 1996.05.14 (DK 168/96), 1996.05.24 (DK 180/96), 1996.06.28

Detaljer

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 14/011. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 14/011. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 14/011 Klager: Genentech Inc. Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7837 Patentsøknad nr. 2005 2858 PCT-nummer: PCT/EP03/12581 Søker: Almirall-Prodesfarma SA, Barcelona, Spania Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/US2007/88816 i Norge, jf. patentlovens 31.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/US2007/88816 i Norge, jf. patentlovens 31. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8099 Patentsøknad nr. 20093304 Søknadsdato: 2009.11.09 PCT-nummer: PCT/US2007/88816 WIPO publ. nr. WO/2008/083154 (2007.12.26) Løpedag: 2007.12.26 Prioritet:

Detaljer

Subject: Avgjørelse i klagesak 16/00069

Subject: Avgjørelse i klagesak 16/00069 From: Post To: mottak@universitetsforlaget.no Subject: Avgjørelse i klagesak 16/00069 Attachments: Avgjørelse 1600069.pdf Vennlig hilsen Klagenemnda for industrielle rettigheter Lilly Eikeland Wedøe kontorleder

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8120 Patentsøknad nr. 20075924 Søknadsdato: 2007.11.20 Løpedag: 2006.04.20 PCT-nummer: PCT/US2006/15535 WIPO publ. nr. WO/2006/113939 (2006.04.20) Søker: Landmark

Detaljer

Magnic Innovations GmbH & Co. KG. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Magnic Innovations GmbH & Co. KG. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: 16/00144 Dato: 7. februar 2017 Klager: Representert ved: Magnic Innovations GmbH & Co. KG Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen AVGJØRELSE Sak: 16/00124 Dato: 25. januar 2017 Klager: Representert ved: Ferring BV Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore

Detaljer

AVGJØRELSE 9. september 2016 SAK 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. september 2016 SAK 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. september 2016 SAK 16/00082 Klager: Twister B.V. Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde

Detaljer

AVGJØRELSE 12. september 2014 PAT 13/026. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. september 2014 PAT 13/026. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. september 2014 PAT 13/026 Klager: Invacare International Sàrl Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

AVGJØRELSE 17. mars 2014 PAT 13/018. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 17. mars 2014 PAT 13/018. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 17. mars 2014 PAT 13/018 Klager: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Ole-Andreas Rognstad og Amund Grimstad har kommet

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

AVGJØRELSE 6. desember / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 6. desember / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 6. desember 2016 16/00060 Klager: GVA Consultants AB Representert ved: Valea AB Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden om patent ble innlevert den 22. mars 2006, som også er søknadens løpedag.

PROTOKOLL. Søknaden om patent ble innlevert den 22. mars 2006, som også er søknadens løpedag. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8095 Patent nr. 325145 Patentsøknad nr. 20061301 Inndag: 2006.03.22 Løpedag: 2006.03.22 Oppfinnere: Jon Snesrud, Rasta, Jens Andersen, Drammen, og Kaj Larsson,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7977 Patentsøknad nr. 2007 5535 PCT-nummer: PCT/SE06/00502 WIPO publ. nr. WO/06/118517 Søker: Alfa Laval Corporate AB, P. O. Box 73, 22100 Lund, Sverige Fullmektig:

Detaljer

AVGJØRELSE 9. mai 2016 Sak PAT 15/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. mai 2016 Sak PAT 15/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. mai 2016 Sak PAT 15/009 Klager: Baker Hughes Incorporated Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Inger

Detaljer

AVGJØRELSE 8. april 2014 Sak PAT 13/024. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 8. april 2014 Sak PAT 13/024. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 8. april 2014 Sak PAT 13/024 Klager: Rottefella AS Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7833 Patentsøknad nr. 2007 3969 WIPO publ.nr.: WO/06/073939 PCT-nummer: PCT/US05/047067 Søker: Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka, Japan Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2008

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7783 Patentsøknad nr. 2003 2945 Søker: Microsoft Corp., Redmond, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 11. februar

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8033 (tidl. 7720) Varemerkesøknad nr. 2003 08302 Søker: Norsk Tipping AS, Hamar Fullmektig: Tenden Advokatfirma ANS, Postboks 423, 3201 Sandefjord (tidl. Bryn

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. Søknad om patent ble innlevert den 23. august 1994, som også er søknadens løpedag.

PROTOKOLL. Søknad om patent ble innlevert den 23. august 1994, som også er søknadens løpedag. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7823 Patent nr. 301 677 Patentsøknad nr. 1994 3098 Søker: Hans Magnus Kleppa, Heggedal Annen avdelings avgjørelse av 23. oktober 2008 Foreliggende sak gjelder

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8175 Søknad nr. 20050309 Inndag: 2005.01.19 Løpedag: 2003.06.20 Prioritet: 2002.06.20 (DK 20020095 og US389879) PCT-nr. PCT/DK2003/00423 (2003.06.20) WIPO publ.nr.

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/IB06/03022 i Norge, jf. patentlovens 31.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/IB06/03022 i Norge, jf. patentlovens 31. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8019 Patentsøknad nr. 2008 4570 Inndag: 2008.10.31 Løpedag: 2006.10.27 Prioritet: 2005.10.28 (ZA/05/10473) PCT-nummer: PCT/IB06/03022 WIPO Publ.nr.: WO/07/049139

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av 30-månedersfristen i patentlovens 31 for å kreve videreføring av internasjonal patentsøknad i Norge.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av 30-månedersfristen i patentlovens 31 for å kreve videreføring av internasjonal patentsøknad i Norge. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7491 Patentsøknad nr. 2003 1054 PCT-nummer: PCT/US01/24348 Søkere/oppfinnere: Wim-Van Schooten, Sunnyvale, California, USA Roland Buelow, Palo Alto, California,

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å få validert et europeisk patent i Norge, jf. patentlovens 66c.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å få validert et europeisk patent i Norge, jf. patentlovens 66c. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8205 EP-nummer: NO/EP1990755 Inndag / løpedag: 2008.04.30 Prioritet: 2007.05.11(DE 102007022065) Søker: Identec Solutions AG, Milleniumspark 2, 6890 Lustenau,

Detaljer

FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret

FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret Page 1 of 15 FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. DATO: FOR-2010-12-13-1646 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) AVD/DIR: Forsknings- og innovasjonsavd.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7834 Patentsøknad nr. 2007 3482 WIPO publ.nr.: WO/06/070930 PCT-nummer: PCT/JP05/024254 Søker: Eisai R&D Management Co., Ltd., Tokyo, Japan Fullmektig: Onsagers

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. "55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant"

PROTOKOLL. 55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8020 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 022 Begjæringen gjelder: Oslo Apartmenthotel AS, Postboks 412 Sentrum, 0177 Oslo Foretakets org. nr. 893 950 982 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. Joti VVS AS, Etterstad, Oslo

PROTOKOLL. Joti VVS AS, Etterstad, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7620 Patentsøknad nr. 1998 2862 Søker: Joti VVS AS, Etterstad, Oslo Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 6. september 2007 Foreliggende

Detaljer

FOR nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv.

FOR nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. Page 1 of 15 FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. DATO: FOR-2010-12-13-1646 DEPARTEMENT:

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen i patentlovens 31 annet ledd for videreføring av en internasjonal søknad i Norge.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen i patentlovens 31 annet ledd for videreføring av en internasjonal søknad i Norge. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7174 Patentsøknad nr. 1999 6373 PCT-nummer: PCT/US98/10318 Søkere: Biotechnology Research and Development Corporation, IL, USA U.S. Department of Agriculture,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

AVGJØRELSE 22. oktober 2015 Sak PAT 15/011. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 22. oktober 2015 Sak PAT 15/011. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 22. oktober 2015 Sak PAT 15/011 Klager: Philip Morris Products S.A. Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7647 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006031 Begjæringen gjelder: Arbor Holding AS, Kråkstad Foretakets org. nr. 989 138 944 Begjæring inngitt av: Arbor-Hattfjelldal

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7902 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 034 Begjæringen gjelder: Aker mur og tre AS, Ivar Knutsons vei 42, 1161 Oslo Foretakets org. nr. 991 718 400 Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Søker: Carpark AB, Stockholm, Sverige Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode:

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7812 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 004 Begjæringen gjelder: Invenia Holding AS, Trondheim Foretakets org. nr. 991 982 612 Fullmektig: Advokatkontoret Nordenfjeldske

Detaljer

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 91 ( ) og Ot.prp. nr. 33 ( )

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 91 ( ) og Ot.prp. nr. 33 ( ) Besl. O. nr. 103 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 103 Jf. Innst. O. nr. 91 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 33 (2006-2007) År 2007 den 11. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

BEHANDLINGSREGLER FOR NORSK KAPITALFORVALTERFORENINGS KLAGEORDNING

BEHANDLINGSREGLER FOR NORSK KAPITALFORVALTERFORENINGS KLAGEORDNING BEHANDLINGSREGLER FOR NORSK KAPITALFORVALTERFORENINGS KLAGEORDNING 1. Generelt 1.1 Norsk Kapitalforvalterforenings Klageordning («NKFFK») behandler tvister av rettslig karakter som oppstår mellom foretak

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/US05/008204 i Norge, jf. patentlovens 31.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/US05/008204 i Norge, jf. patentlovens 31. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7939 Patentsøknad nr. 2007 6030 PCT-nummer: PCT/US05/008204 WIPO publ. nr. WO/06/098722 Søker: REC Silicon Inc., Moses Lake, Washington, USA Fullmektig: Acapo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7828 Reg. nr. 232 767 Søknadsnr. 2005 09684 Søker/Innehaver: Cubus AS, Billingstad Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: B-Young A/S, Kolding, Danmark Fullmektig:

Detaljer

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring Konkursrådet Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger utbetalt til avtalt tid kan det være nødvendig å begjære arbeidsgiver

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Innehaver. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Innehaver. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.10.14 12:21:00 Tittel Status Detaljstatus Europeisk (EP) publiserings nummer Fjærpatron for skibinding

Detaljer

INNHOLD: Lov om patenter (patentloven). 1 of 5 14.10.2011 08:40

INNHOLD: Lov om patenter (patentloven). 1 of 5 14.10.2011 08:40 /d: LOV-1967-12-15-9 :d/ Patentloven patl. Lov om patenter (patentl http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/al Lov om patenter (patentloven). DATO: LOV-1967-12-15-9 DEPARTEMENT:

Detaljer

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver.

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. 1. Innledning Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7690 Reg. nr. 224 131 Søknad nr. 2002 02909 Innehaver: Firmenich SA, Genève, Sveits Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Pharma Nord ApS, Vejle, Danmark

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTIGHETER

RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTIGHETER RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTIGHETER (fastsatt med hjemmel i forskrift (FOR-2013-03-01-246) til Lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar, 3, den

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8023 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 051 Begjæringen gjelder: Ad Fontes Medier AS, Grubbegata 4 6, 0179 Oslo Foretakets org. nr. 985 306 524 Fullmektig: Advokatfirmaet

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

Fra Patentstyrets brev (avgjørelse) av 15. januar 2009 hitsettes: "AVGJØRELSE VEDRØRENDE PATENTSØKNAD NR. 20085344 AVGJØRELSE 1

Fra Patentstyrets brev (avgjørelse) av 15. januar 2009 hitsettes: AVGJØRELSE VEDRØRENDE PATENTSØKNAD NR. 20085344 AVGJØRELSE 1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8034 Patentsøknad nr. 2008 5344 Inndag: 2008.12.22 Løpedag: 2007.03.02 Prioritet: 2006.03.03 (CA2538936) PCT-nummer: PCT/CA07/00342 (2007.03.02) WIPO Publ.nr.:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering. Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 19. mars 2007. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i Sak nr: 17-113 (arkivnr: 17/1375) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

AVGJØRELSE 11. april 2016 Sak PAT 14/018. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 11. april 2016 Sak PAT 14/018. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 11. april 2016 Sak PAT 14/018 Klager: Gilead Sciences Inc. Representert ved: Tandberg Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon Page 1 of 7 31992r1768 392r1768 Engelsk versjon DOKNUM: 31992R1768 392R1768 TYPE: Rådsforordning DATO: 1992-06-18 NUMMER: EØF nr 1768/92 TITTEL: RÅDSFORORDNING (EØF) nr. 1768/92 av 18. juni 1992 om innføring

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 315752 Søknadsnummer 20015203 2017.10.07 11:35:00 Inngitt

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.10 11:57:00 Tittel Status Detaljstatus Patentnummer 330761 Søknadsnummer 20072798 Inngitt 2007.06.01

Detaljer

AVGJØRELSE 10. mai 2016 PAT 15/004. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 10. mai 2016 PAT 15/004. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 10. mai 2016 PAT 15/004 Klager: Selantic AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Haakon Aakre og Inger Berg Ørstavik har kommet frem til

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2009-331 11.11.2009 Gjensidige Forsikring Rettshjelp Rettshjelputbetaling med befriende virkning direkte til advokat. Advokaten fikk utbetalt kr 40.175 fra selskapet

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.10 12:02:00 Tittel Status Detaljstatus Patentnummer 334005 Søknadsnummer 20120290 Inngitt 2012.03.12

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser IFinger Limited Strandveien 35 1366 LYSAKER Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0088-10 20.03.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

FOR 2005-06-24 nr 718: Forskrift om registrering av ansvarsmerker.

FOR 2005-06-24 nr 718: Forskrift om registrering av ansvarsmerker. Page 1 of 6 FOR 2005-06-24 nr 718: Forskrift om registrering av ansvarsmerker. DATO: FOR-2005-06-24-718 DEPARTEMENT: BLD (Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet) AVD/DIR: Forbrukeravd. PUBLISERT:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7657 Int. reg. nr. 795 030 Nasj. ref. nr. 2003 01488 Innehaver: Wella AG, Darmstadt, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Lovvedtak 66. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 343 L (2011 2012), jf. Prop. 94 L (2011 2012)

Lovvedtak 66. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 343 L (2011 2012), jf. Prop. 94 L (2011 2012) Lovvedtak 66 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 343 L (2011 2012), jf. Prop. 94 L (2011 2012) I Stortingets møte 6. juni 2012 ble det gjort slikt vedtak til lov om Patentstyret og

Detaljer

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk.

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7724 Varemerkesøknad nr. 2004 11645 Søker: DakoCytomation Denmark A/S, Glostrup, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer