Lov om mønster PATENTSTYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lov om mønster PATENTSTYRET"

Transkript

1 PATENTSTYRET Lov om mønster av 29. mai 1970 nr. 33, endret ved lover av 8. februar 1980 nr. 2, lov av 22. desember 1995 nr. 82 og lov av 20 desember 1996 nr Bl Sals/repro; GraMura as - Trykk: SEM Grafisk AlS

2 Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser 1. Ved mønster forstås i denne lov forbildet for en vares utseende eller for et ornament. Den som har frembrakt et mønster eller den til hvem hans rett er gått over, kan i overensstemmelse med denne lov ved registreling1 oppnå enerett til å utnytte mønstret i nælings- eller dliftsøyemed (mønstenett)2. 2. Mønster registreres bare når det skiller seg vesentlig fra hva som var kjent før registreringssøknadens inngivelsesdag3. Som kjent anses alt som er blitt alment tilgjengelig ved avbildning, utstilling, utbud eller på annen måte. Som kjent anses også et ikke alment tilgjengelig mønster som fremgår aven søknad her i riket om patent 4 eller om varemerke5- eller mønstenegistrering, hvis denne søknad er eller i henhold til hva som er foreskrevet derom skal anses inngitt 6 før den i første ledd nevnte dag, såfremt mønsu.-et senere i forbindelse med søknadens behandling gjøres alment tilgjengelig7. 3. Mønster kan regislteres uten hinder av at det i løpet av de siste seks måneder før søknadens inngivelse8 er blitt alment tilgjengelig 1) som følge av åpenbart misbruk i forhold til søkeren eller noen han utleder sin rett b-a, eller 2) ved at søkeren eller noen han utleder sin rett fra har vist mønstret på en offisiell eller offisielt anerkjent internasjonal utstilling. 2

3 41. 1) 2) a) Mønster kan ikke registreres hvis mønstret eller utnyttelsen av det ville stride mot ærbarhet eller offentlig orden, hvis mønsttet uhjemlet inneholder offentlig våpen, flagg eller andre offentlige emblemer eller merker, derunder de offisielle innen- eller utenlandske kontroll- eller garantimerker eller -stempler som er fastsatt for varer av samme eller lignende slag som dem mønsu-et søkes registrert for, eller våpen, flagg eller andre emblemer, forkortelser eller benevnelser tilhørende mellomstatlige organisasjoner, eller internasjonalt merke, segl eller kjennetegn når uhjemlet bruk av det er forbudt ved lov 2. MønstTet må heller ikke registreres hvis det inneholder noe som kan forveksles med slike emblemer eller merker' m.v. som her er nevnt, b) noe som er egnet til å oppfattes som en annens firma3 eller varekjennetegn4, eller som en annen persons navn5 eller portrett og som ikke åpenbart sikter til en som er død for lengre tid siden, c) noe som er egnet til å oppfattes som den særpregede tittel på en annens vernede åndsverk eller krenker en annens opphavsrett til slikt verk6, eller en annens rett til fotografisk bilde 7. d) noe som ikke skiller seg vesentlig fra mønster som er registrert her i liket for en annen8. MønstelTetten 10 innebærer, med de unntak som er fastsatt i denne lov, at andre enn innehaveren av mønsteltetten (mønsterhaveren) ikke uhjemletll må utnytte mønstret i nærings- eller dliftsøyemed ved å tilvirke, innføre til riket, utby, overlate eller utleie varer hvis utseende ikke skiller seg vesentlig fra mønstret12 eller som har opptatt i seg noe som ikke skiller seg vesentlig fra dette. Mønsterretten omfatter bare varer av samme eller liknende slag som den mønstret er regi su-ert for. 3

4 Fra mønsterretten er unntatt utnyttelse av mønsterbeskyttede varer som av mønsterhaveren eller med dennes samtykke ei- brakt i omsetning innenfor Det europeiske økonomiske samarbeic1sområc1e Den som i nælings- eller dliftsøyemed3 utnyttet mønsttet her i liket da søknaden om registreling av mønstret ble inngitt 4, kan uten hinder av mønsterretten fortsette utnyttelsen med bibehold av dennes alminnelige karakter, såfremt utnyttelsen ikke utgjorde et åpenbart misbruk i forhold til søkeren eller noen som denne utleder sin rett fra. Slik utnyttelsesrett tilkommer under tilsvarende forutsetninger også den som hadde truffet vesentlige foranstaltninger til utnyttelse av mønstret i nælings- eller dliftsøyemed her i liket. Den i første ledd omhandlede rett kan bare gå over til andre sammen med den virksomheten hvod den er oppstått, eller hvori utnyttelsen var ment å skulle skje. 7. Kongen kan bestemme at reservedeler og tilbehør til luftfartøy uten hinder av mønsterrett kan innføres til liket for å brukes her til reparasjon av luftfartøy hjemmehørende i et fremmed land som innrømmer tilsvarende reit for norske luftfartøyer. 8. Kongen kan bestemme at søknad om registrering av mønster som før inngivelsesdagen er søkt vemet utenfor riket, i forhold til bestemmelsene i 2 og 6 på begjæring skal anses inngitt samtidig med søknaden utenfor riket. Kongen fastsetter de nærmere vilkår for retten til å gjøre gjeldende prioritet som her omhandlet. Kapittel 2. Registreringssølmaden og dens behandling. 95. Registreringsmyndighet er Styret for det Industriene Rettsvem (Patentstyret) 6. 4

5 101. Søknad om registrering av mønster inngis skriftlig til Patentst.Yl~et. Søknaden skal inneholde opplysning om vare mønstret søkes regish-ert for. I søknaden skal angis hvem som har frembrakt mønstret 2. Søkes registreling aven annen enn den som har frembrakt mønstret, skal søkeren godtgjøre sin reit til dette. Søknaden skal være ledsaget av bilde som viser mønstret3. Hvis søkeren før mønstret blir registreli også inngir en mode11 4, skal modellen anses å vise mønsh-et. Videre skal søknaden være ledsaget aven av søkeren underskrevet erklæring om at mønsh-et, så vidt søkeren vet ikke før den dag søknaden ble innleveli, eller skal anses som innlevert, jfr. 85, var kjent på en slik måte som etter 2, jfr. 3, hindrer mønsh-ets registrering. Søkeren skal betale fastsatte søknads- og tilleggsavgifter, jfr En søknad kan omfatte flere mønsh-e hvis de varer som mønstrene søkes registrert for hører sammen med hensyn til tilvirkning og bruk. Søknad om slik samregistrering6 kan omfatte høyst 20 mønsh-e og kan ikke gjelde ornamenter Søker som ikke har bopel her i riket, skal ha en her bosatt fullmektig som kan representere ham i alt som angår søknaden. 13. Søknad om registrering av mønster skal ikke anses inngitt før det er inngitt8 bilde eller moclell9 som viser mønstret. En søknad kan ikke endres til å gjelde et annet mønster eller en annen vare enn angitt i søknaden. 5

6 14. Ved behandlingen av søknad om regisu-ering av mønster skal Patentstyret i den utstrekning Kongen bestemmer undersøke om vilkårene for regisu'ering av mønstret er oppfylt. Har søkeren ikke iakttatt det som er foreskrevet om søknaden, eller finner Patentstyret at det for øvrig er noe til hinder for registrering, skal søkeren unden-ettes om dette og oppfordres til innen en nærmere angitt frist å uttale seg eller foreta rettelse. Unnlater søkeren innen nistens utløp1 å avgi uttalelsen eller foreta handling for rettelse aven anmerket mangel, skal søknaden henlegges. Opplysning om at så i tilfelle vil skje, skal inntas i Patentstyrets underretning eiter første ledd. Behandlingen av søknaden gjenopptas dog hvis søkeren innen to måneder n-a utløpet av den nevnte nist innkommer med uttalelsen ener foretar handling for rettelse samt innen samme tid betaler fastsatt gjenopptakelsesavgift2. Gjenopptakelse3 kan forlanges bare en gang Finner Patentstyret også etter at søkerens svar er innkommet, at det foreligger hinder for registrering, og har søkeren hatt anledning til å uttale seg om hindringen5, skal søknaden avslås med mindre Patentstyret finner at søkeren bør tilskrives på nytt. 16. Påstår noen ovelior Patentstyret at det er han og ikke søkeren som har retten til mønstret, kan Patentstyret hvis det finner spørsmålet tvilsomt, oppfordre vedkommende til innen en nærmere angitt frist å reise søksmål for å få spørsmålet prøvet ved domstolene6, idet han gjøres oppmerksom på at påstanden vil kunne bli satt ut av betraktning ved den fortsatte behandling av saken dersom oppfordringen ikke etterkommes. Er spørsmålet om retten til mønstret under behandling ved domstol, kan behandlingen av registreringssøknaden stilles i bero inntil søksmålet er endelig avgjort Godtgjør noen overfor Patentstyret at det er han og ikke søkeren som har retten til mønstret8, skal Patentstyret, dersom vedkommende begjærer det, overføre 9 den til den berettigede. Den som registreringssøknaden overføres til, skal betale ny søknadsavgift:lo. Er det fremsatt begjæring om overføring aven registrerings søknad, må søknaden ikke endres, henlegges, avslås eller imøtekommes før begjæringen er endelig avgjort. 6

7 181. Er søknaden i foreskrevet stand, og finnes ikke hinder for registrering å foreligge, skal mønstret registreres2. På søkerens begjæring kan registreringen likevel utsettes inntil seks måneder fra den dag da søknaden ble inngitt3, eller dersom prioritet som nevnt i 8 er begjært, fra den dag som prioriteten er begjært fra. Begjæring om utsettelse skal fremsettes i søknaden. Registreringen av et mønster skal kunngjøres Har søkeren ikke i henhold til 18 begjært utsettelse med registreringen, skal samtlige dokumenter i saken holdes tilgjengelige for enhver6 fra søknadens inngivelsesdag7. Er utsettelse begjæli, skal dokumentene holdes tilgjengelige for enhver når utsettelsestiden er utløpt, selv om registrering etter 18 ennå ikke vil finne sted. Er søknaden på dette tidspunkt henlagt eller avslått, skal dokumentene likevel ikke holdes tilgjengelige med mindre søkeren begjærer gjenopptakelse eller påklager avgjørelsen. Forslag, utkast, betenkninger og andre liknende arbeidsdokumenter som Patentstyret selv utarbeider for behandlingen aven sak, er ikke tilgjengelige med mindre Patentstyret beslutter at de skal være det Enhver kan fremsette innsigelse mot registreringen av et mønster. En innsigelse skal fi-emsettes skriftlig, være begrunnet og kommet inn til Patentstyret innen fire måneder fi-a kunngjøringsdagen. I særlige tilfeller kan Patentstyret elter begjæring innrømme innsigeren en kol-t tilleggsfi-ist for å fremskaffe ytterligere dokumentasjon til støtte for innsigelsen. Innsigelse som grunner seg på at mønstret er registreli for en annen enn den som etter l er berettiget til å oppnå registrering, kan bare fremmes av den som påstår seg å ha rett til mønstret. Innsigeren kan i innsigelsen begjære registreringen overføli til seg. Patentstyret skal avvise en innsigelse som ikke oppfyller vilkårene i første og annet ledd. Patentstyret skal gi mønsterhaveren meddelelse om innsigelser og skal gi denne anledning til å uttale seg om dem. Under innsigelsesbehandlingen gjelder 12 tilsvarende for mønsterhaveren. Er det fi-emsatt innsigelse mot registreringen av et mønster, skal dette innføres i mønsterregistret og kunngjøres. 7

8 Selv om innsigelsen trekkes tilbake, kan innsigelsesbehandlingen fortsettes dersom særlige grunner taler for det Patentstyret skal etter innsigelse oppheve registrelingen av et mønster helt ener delvis dersom mønstret er registrert i st1id med 1 til 4, og registreringshindringen fortsatt foreligger. Dersom innsigeren påstår seg berettiget til mønsterregistreringen og i innsigelsen har begjært registreringen overført til seg, skal Patentstyret overføre registreringen til innsigeren istedenfor å oppheve registreringen dersom det finner at det er innsigeren som etter l er berettiget til å oppnå registtering. 32 annet og tredje ledd gjelder tilsvarende. Patentstyret skal forkaste en innsigelse dersom det ikke foreligger hinder som nevnt i første ledd for at mønsterregist1-elingen opprettholdes. Når Patentstyrets avgjørelse aven innsigelse er rettskraftig, skal melding om avgjørelsen innføres i mønsten:egistret og kunngjøres Den endelige avgjørelsen aven regist1-eringssøknad i Patentstyrets første avdeling kan påklages til Patentstyrets annen avdeling3 dersom avgjørelsen har gått søkeren imot. Den endelige avgjørelsen aven innsigelse i første avdeling kan påklages til annen avdeling av mønsterhaveren eller innsigeren dersom avgjørelsen har gått vedkommende imot. Blir en begjæring om gjenopptakelse etter 14 t1-edje ledd avslått, eller en begjæring om oveiiøring etter 17 imøtekommet, kan avgjørelsen påklages av søkeren til Patentstyrets annen avdeling. Blir en begjæring om overføring etter 17 avslått, kan avgjørelsen påklages av den som har fremsatt begjæringen. 23. Klage må være innkommet til Patentstyret innen to måneder4 fra den dag meddelelse om avgjørelsen ble sendt vedkommende part. Innen samme frist skal fastsati klageavgift:5 betales. I motsatt fall tas klagen ikke opp til behandling. 8

9 Selv om klagen frafalles, kan den prøves dersom særlige grunner taler for det. Avgjørelse hvorved Patentstyrets annen avdeling avslår en søknad om regisb-ering av et mønster, opphever en regis1tering eller opprettholder en beslutning i Patentstyrets første avdeling om å oppheve en registrering, kan ikke bringes inn for domstolene1 senere enn to måneder etter at avslaget ble meddelt søkeren eller mønsterhaveren. Underretning om søksmålflisten skal inntas i meddelelsen. Det kan ikke gis oppreisning mot oversittelse av flistene i paragrafen her. 19 b-edje ledd får tilsvarende anvendelse på dokumenter som utarbeides i Patentstyrets annen avdeling. Kapittel 3. Mønsterregistreringens gyldighetstid. 24. Mønsterregistreringen gjelder i inntil fem år fra den dag da søknaden om registrering ble inngitt 2, og kan på begjæring fornyes for ytterligere to femårsperioder. Hver slik femårsperiode løper fl-a utgangen av den foregående periode Søknad om fornyelse av registreringen skjer skriftlig til Patentstyret tidligst ett år før og senest 6 måneder etter 4 den løpende registteringsperiodes utgang. Innen samme tid skal søkeren betale fastsatte fornyelses- og tilleggsavgifter, jfr. 48. I motsatt fall avslås søknaden. Fornyelse av registrering skal kunngjøres5. Kapittel 4. Lisens, overdragelse ill.nl. 26. Har mønsterhaveren6 gitt en annen rett til i nærings- eller driftsøyemed å litnytte mønstret (lisens), kan denne ikke overdra sin rett til andre med mindre annet er avtalt. Inngår lisensen i en virksomhet, kan den dog når intet annet er avtalt, overdras sammen med virksomheten. Overdrageren svarer i så fall fortsatt for at lisensavtalen oppfylles. 9

10 277. Er en mønstertett gått over til en annen eller er lisens gitt eller gått over til en annen, skal dette på begjæling aven av partene og mot fastsatt avgiftl anmerkes i mønsterregistret. Er en i registret anmerket lisens opphørt, skal på begjæring aven av partene anmerkning i registret likeledes gjøres om dette. Bestemmelsene i første ledd får tilsvarende anvendelse på overgang og opphør av tvangslisenser2 og på rett som omhandlet i 32 annet ledd. Om registrering av utlegg gjelder tvangsfullbyrddelsesloven 7-20 åttende ledd. Ved samregistrering3 kan overgang av mønsterrett bare registreres når den gjelder samtlige mønstre. Søksmå14 som gjelder en mønsterrett kan alltid reises mot den som i registret står som mønsterhaver, og meldinger fra Patentstyret kan sendes til ham5. Frivi11ig overdragelse av mønsten:ett eller meddelelse av lisens som er blitt anmeldt til registrering, går i kollisjonstilfelle foran frivillig overdragelse eller meddelelse av lisens som ikke er eller først senere er anmeldt til registrering, dersom vedkommende rettighetshaver ved anmeldelsen var i god tro Den som da en registreringssøknad ble gjort tilgjengelig for enhver7, her i riket utnyttet mønsb-et i nælings- eller driftsøyemed8 kan, hvis søknaden fører til regisb-ering, få tvangslisens til å utnytte mønsb-et når særlige grunner for det foreligger, og han ikke hadde kjennskap til søknaden da han begynte utnyttelsen og heller ikke med rimelighet kunne ha skaffet seg slik kjennskap. Rett som nevnt tilkommer under tilsvarende forutsetninger også den som har b'uffet vesentlige foranstaltninger til å utnytte mønstret i nærings- eller dtiftsøyemed her i liket. Tvangslisens kan også omfalte tiden før møns1tet ble registrert Tvangslisens kan bare gis den som kan antas å være i stand til å utnytte mønstret på en måte som er forsvarlig og i overensstemmelse med lisensen. Tvangslisensen er ikke til hinder for at mønsterhaveren selv utnytter mønstret eller gir lisens. Tvangslisens kan gå over til andre bare sammen med den virksomhet hvoli utnyttelsen var ment å skulle skje. 10

11 3010. Tvangslisens gis av retten, som også bestemmer i hvilket omfang mønstret kan utnyttes, og fastsetter vederlaget og de øvlige vilkår for lisensen. Dersom forholdene endrer seg vesentlig, kan retten på begjæring av hver av partene oppheve lisensen eller fastsette nye vilkår for denne. Kapittel 5. Opphør av registrering ffi.ffi. 31. Er et mønster registreli i strid med 1-4, og foreligger registreringshinehingen fremdeles, kan registrelingen kjennes ugyldig ved dom1. Registrelingen kan dog ikke kjennes ugyldig av den grunn at mønsterhaveren bare delvis var berettiget til mønstret. Søksmål som grunner seg på at mønstret er registreli for en annen enn den som etter 1 er berettiget til å oppnå registreling, kan bare reises av den som påstår seg å ha rett til mønsb-et. Slikt søksmål må være reist innen ett år etter ervervet kjennskap til regisb-eringen og de øvrige omstendigheter som søksmålet grunner seg på. Var mønsterhaveren i god tro da mønstret ble registrert eller mønsterretten overføli til ham, kan ikke i noe tilfelle søksmålet reises senere enn tre år etter registreringen 2 av mønstret. Søksmål etter denne paragraf kan med det unntak som er fastsatt i annet ledd, reises av enhver. Det kan ikke gis oppreisning mot oversittelse av fristene i annet ledd. 32 Er et mønster regis1tert for en annen enn den som etter 1 er berettiget til det, kan den berettigede ved dom 3 kreve registreringen overføli til seg. Søksmålsnistene i 31 annet ledd kommer til anvendelse på søksmål som her omhandlet. Har den som frakjennes en mønsterregistrering, i god tro begynt å utnytte mønstret i nærings- eller dliftsøyemed 4 her i liket, eller har han b-uffet vesentlige foranstalb1inger til dette, er han berettiget til mot rimelig vederlag og på rimelige vilkår for øvrig å folisette den påbegynte eller igangsette den forberedte utnyttelse med bibehold av dennes alminnelige karakter. Slik rett tilkommer under samme forutsetninger innehavere av regisb-erte lisenser5. Rett i henhold til annet ledd kan bare gå over til andre sammen med den virksomhet hvoli retten er oppstått eller hvori utnyttelsen var ment å skulle skje. 11

12 33. MønstTet skal slettes av registret når mønsterhaveren6 fremsetter sktiftlig begjæling om det. Er det reist søksmål om ovetiøling av registreringen1 eller er det tatt utlegg2 i mønsterretten, kan mønsttet ikke slettes av regish-et etter begjæring av mønsterhaveren før søksmålet er endelig avgjoli eller utlegget er falt bort. Kapittel 6. Opplysningsplikt En registteringssøker4 som påberoper seg søknaden ovelior en annen før den er blitt tilgjengelig for enhver5, er pliktig til på begjæring å gi vedkommende adgang til å gjøre seg kjent med dokumentene i søknadssaken. Den som enten ved direkte henven.delse til en annen eller i annonser ener ved påskrift på varer eller deres innpakning eller på annen måte angir at et mønster er søkt er pliktig til uten unødig opphold å gi den som begjærer det, slik opplysning. Angis ikke uttrykkelig at regish-ering er søkt eller oppnådd, men er det som angis egnet til å fremkalle den oppfatning at så er tilfelle, skal på begjæring uten unødig opphold gis opplysning om hvorvidt registrering er søkt eller oppnådd. Kapittel 7. Bestemmelser om retisvenl m.m. 35. Den som forsettlig gjør inngrep i mønsterrett6 (mønstelinngrep) eller som medvirker heliil, su-aftes med bøter 7 eller med fengsel inntil tte måneder. Offentlig påtale finner sted bare etter begjæling fra den fornærmede Den som forsettlig eller uaktsomt har begått mønsterinngrep9, er pliktig til å betale erstatning for utnyttelsen av mønstret, samt erstau1ing for den ytterligere skade som inngrepet måtte ha medføli. Erstatningen kan lempes når det bare er lite å legge inngriperen til last. Er inngrepet skjedd i aktsom god tro, kan retten i den utstrekning det finnes rimelig tilplikte inngriperen å erstatte skaden, dog ikke utover den vinning som han antas å ha hatt ved inngrepet. 12

13 37. Foreligger mønsterinngrepl, kan retten etter krav fra den forurettede, i den utstrekning det finnes rimelig til forebyggelse av fortsatt inngrep bestemme at varer som er uhjemlet fremstilt eller innført til riket eller gjenstander hvis anvendelse ville innebære mønsterinngrep, skal endres på nærmere angitt måte, tilintetgjøres, eller tas i forvaring for resten av vernetiden2, eller, for så vidt det gjelder uhjemlet fremstilte eller innførte varer, mot vederlag utleveres til den forurettede. Dette gjelder ikke overfor den tredjemann som har ervervet vedkommende varer eller gjenstander eller rettigheter i dem i god tro og som ikke har begått inngrep. Uten hinder av bestemmelsene i første ledd kan retten når helt særlige grunner foreligger på begjæling gi tillatelse til mot rimelig vederlag og på rimelig'e vilkår forøvrig å rå over uhjemlet fremstilte eller innførte varer i mønstrets vernetid eller del derav Utnytter noen uhjemlet i nærings- eller driftsøyemed4 mønster som er søkt registtert, og skjer utnyttelsen etter at dokumentene i henhold til 19 er blitt tilgjengelige for enhver, får 36 og 37 tilsvarende anvendelse såfremt søknaden leder til registrering. Erstatning for skade som følge av utnyttelse før regisb"eringen er kunngjort etter 18 skal likevel alltid begrenses som nevnt i 36 annet ledd. Foreldelsesfristen for krav etter denne bestemmelse begynner ikke å løpe før mønstret er regisb"ert l sivile saker om mønsterinngrep 7 kan frifinnelse ikke bygges på at registreringen er ugyldig eller kan kreves overført, jf 31 og 32, uten at det først er avsagt dom for registreringens ugyldighet eller overføringb. Frifinnelse kan likevel bygges på at regisb"eringen er opphevet eller overført etter Den som forsettlig eller uaktsomt overtter bestemmelsene i 34, sb"aftes med bøter 9 og er pliktig til å erstatte derved forvoldt skade i den utsb"elming det finnes rimelig. Offentlig påtale finner sted bare etter begjæring fta den fornærmede. 13

14 Kapittel 8. Rettergangsforskrifter Følgende søksmål reises ved Oslo byrett: 1. Søksmål angående retten til et mønster som er søkt regisb-ert etter loven her. 2. Søksmål angående prøving av avgjørelse hvorved Patentstyrets annen avdeling avslår en søknad om registrering av et mønster, opphever en registrering eller opprettholder en beslutning i Patentstyrets første avdeling om å oppheve en registrering, jf 23 b-edje ledd. 3. Søksmål angående ugyldigkjennelse eller overføring av registrert mønster, jf 31 og 32. Oslo byrett er verneting for regisb-eringssøkere og mønsterhavere som ikke har bopel her i riket Den som reiser søksmål om ugyldigkjennelse3 eller om overføring4 av regish-ering til seg eller om tvangslisens5, skal samtidig gi melding om det til Patentstyret samt i anbefalt brev gi melding om søksmålet til enhver lisenshaver som er innfølt i registret6 og hvis adresse er angitt der. En lisenshaver som vil reise søksmål om mønsterinngrep7 skal på tilsvarende måte gi melding om dette til mønsterhaveren, såfremt dennes adresse er angitt i registrets. Dokumenterer saksøkeren ikke at melding som nevnt i første ledd er gitt, kan retten gi ham flist til å gi meldingen. Oversittes fastsatt fl-ist, avvises saken. 43. Retten tilstiller Patentstyret utskrift av dommer i tvistemål i saker som er reist eiter denne lovs}. Kapittel 9. Forskjellige bestemmelser. 44. Enhver har rett til å få se mønsterregish-et og mot avgift10 få bekreftet utskrift av det og bekreftet avskrift av registrelingssøknad med bilag etter at den er gjort tilgjengelig for enhver i henhold til

15 451. Mønsterhaver som ikke har bopel her i riket skal ha en her bosatt og i mønsterregisltet innført fullmektig som på hans vegne kan motta forkynnelser og andre prosessuelle meddelelser vedrørende mønstret. Har mønsterhaveren ikke slik fullmektig, kan forkynnelse iverksettes ved at det dokument som skal forkynnes, sendes ham ved anbefalt brev under den adresse som er innført i mønsterregistret. Domstollovens 178 kommer i så fan til anvendelse. Finnes fullstendig adresse ikke antegnet i regisb-et, kan forkynnelsen av skrift hvorved sak reises, og ellers hvor retten finner grunn til det, skje ved at vedkommende dokument eller et utdrag av det innrykkes i Norsk Lysingsblad, og det tidende Patentstyret utgir2, med angivelse av at dokumentet vil kunne avhentes på rettens kontor. Domstollovens 181 fjerde ledd kommer i så fall til anvendelse, dog slik tiden for innrykking i det tidende Patentstyret utgir, trer i stedet for tiden for oppslag på rettsstedet. 46. Kongen kan under forutsetning av gjensidighet bestemme at reglene i 12 eller 45 ikke skal finne anvendelse ovelior søkere ener mønsterhavere som er hjemmehørende i vedkommende fremmede land, eller som har en der bosatt og til regish-eringsmyndigheten her i riket anmeldt fullmektig med fullmakt som omhandlet i nevnte bestemmelser 3. Forkynnelsen eller meddelelsen iverksettes i så fall etter de alminnelige bestemmelser i domstollavens kapittel Kongen fastsetter de nærmere bestemmelser 0111 regish-erings- og forny~ elsessølmadene og behandlingen av dem, om innsigelser og behandlingen av dem, om mønsterregistret, om den tidende Patentstyret utgir5 samt om gjennomføringen av loven her forøvlig. Det kan herunder bestemmes at Patentstyrets journaler over innkomne søknader og behandlingen av dem skal være tilgjengelige for enhver Ved søknad om registredng av mønster ener om fornyelse av mønsterregisttering skal erlegges søknads- eller fornyelsesavgift samt i tilfelle følgende tilleggsavgifter: Klasseavgift for hver klasse utover en, samregistreringsavgift7, for hvert mønster utover ett, oppbevaringsavgift for 15

16 oppbevaring av modej11 og kunngjøringsavgift for kunngjøiing av hvert bilde ut over ett. Fornyelsesavgift som betales etter utgangen av den løpende registreringsperiode skal erlegges med forhøyet beløp. Kongen fastsetter de avgifter som er omhandlet i denne lov, samt de nærmere regler for avgiftenes betaling. Ved endiing av fornyelsesavgifter kan han bestemme at nye avgifter skal gjelde også for tidligere registreringer. Kongen fastsetter også avgifter for innføring i mønsten-egistret og for avskrifter og attester som Patentstyret gir. Kapittel 10. Ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser. 49. Denne lov trer i kraft 1. oktober Samtidig oppheves lov om mønstre av 2. juli 1910 med senere endringer. Den tidligere lovgivning blir dog gjeldende for registreringssøknader som er inngitt senest 30. september 1970 og for mønster som er eller blir registrert i medfør av slike søknader. Bestemmelsen i den tidligere lovs 1 tredje ledd skal likevel ikke gjelde for åndsverk hvis mønstervern opphører senere enn 30. september

17 Side 2 1 Jf 10 2Jf 5 3 Jf 8, 10, 13 4 Jf lov 15 des 1967 nr 9 5 jflov 3 mars 1961 nr 4 6 Jf 8, 13, lov 15 des 1967 nr 9 6, lov 3 mars 1961 nr 4 18,30 7 Jf 18, 19, lov 15 des 1967 nr 9 22, lov 3 mars 1961 nr 4 20, jf 42 8jf 10, 13 Side 3 1 Endret ved lov 22 des 1995 nr 82 2 Jf SiTl Jf lov 21 juni 1985 nr 79 4Jf lover 3 mars 1961 nr 4 og nr 5 5 Jf lov 29 mai 1964 nr 1 6 Jf lov 12 mai 1961 nr 2 7 Jf lov 12 mai 1961 nr 2 43a 8]f 2 9 Endret ved lov 27 nov 1992 nr ]f 1 11 Jf 6,27,28,32 12 Se 10 tredje ledd Side 4 1 Jf EØS-avtalen prot. 28 art 1 nr 2 2Jf 28, lov 15 des 1967 nr jf 5 4Jf 8, 10, 13 5 Endret ved lov 22 des 1995 nr 82 6 Se lov 2 juli 1910 nr 7 Side 5 1 Endret ved lov 22 des 1995 nr 82 2 Jf 1 annet ledd 3 Jf 13 4Jf 48 5 Se også 13 6Jf 27 ttedje ledd, 48 7 Jf 45, 46, 41 8Jf 2 9 Se 10 tj:edje ledd 17

18 Side 6 1 Om fristens utløpstidspunkt se res. 8 aplil1988 nr. 255 med enddnger ved res. 26 okt 1990 nr Jf 48 3 Jf 21 4 Endret ved lov 22 des 1995 nr 82 5 Jflov 2 juli 1910 nr Jf kap. 8 7 Jf tvml 107 8Jf 1 9 Jf Jf 48 Side 7 1 Endret ved lov 22 des 1995 nr 82 2 Jf 47 og note 1 der 3 Jf 10, 13 4Jf 47 og note 1 der 5 Endret ved lov 22 des 1995 nr 82 6 Jf 44 7 Jf 8, 10, 13 8 Endret ved lov 22 des 1995 nr 82 Side 8 1 Endret ved lov 22 des 1995 nr 82 2 Endret ved lov 22 des 1995 nr 82 3Jflov 2juli 1910 nr Om fristens utløpst"id3pllnkt se note til 1L1 5 Jf 48 Side 9 1 Jf 41 2 Jf 2, 8, 10, 13 3 Endret ved lov 22 des 1995 nr 82 4 Om fristens lltløpstidspllnkt se note til 14 5 Jf 47 6.lf 5 7 Endret ved lover 8 feb 1980 nr 2, 26 juni 1992 nr 86 Side 10 1 Jf 48 2 Jf Jf 11 4Jf 41 18

19 5 Jf Jf 6 og 32 7 Se 19 8Jf 5 9.H Jf 42 Side 11 1 Jfkap 8 2 Jf 18 3 Jf kap 8 4Jf 5 5Jf 27 6 Jf 5 Side Jf lov 8 feb 1980 nr 2 kap 5 3 Jf 40.- Jf strl Jf 10 5 Jf 19 6 Jf 1, 5 7 Jf strl 27 8 Jf lov 15 des 1967 nr Jf 35 Side 13 1 Jf 35 2 Se kap 3 3 Endret ved lov 22 des 1995 nr Jf 5 5 Jf 23 6 Endret ved lov 22 des 1995 nr 82.-Jf lov 15 des 1967 nr Jf 35 8 Jft:vml 107.-Jf 41 9 Jf strl 27 19

20 Side 14 1 Endret ved lov 22 des 1995 nr 82 2Jf 12, 45 3 Jf 31 4 Jf 32 5Jf 30 6 Jf 27 7Jf 35 8 Jf 45 9 Jf lov 2 juli 1910 nr Jf 48 Side 15 1 Endret ved lov 22 des 1995 nr 82.- Jf 46, 41, 12, 27 2Jf 47 og note der 3 Res. 10 sep 1970 med senere endlinger 36 gir slike bestemmelser for søkere eller mønsterhavere med bopel i Danmark eller Sverige 4 Endret ved lov 22 des 1995 nr 82 5 Norsk Mønsteliidencle. Jf lov 2 juli 1910 nr Se res. 10 sep 1970 med senere endlinger 6 7 Jf 11 Side 16 1 Jf 10 tredje ledd 20

Innst. 77 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 101 L (2013 2014)

Innst. 77 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 101 L (2013 2014) Innst. 77 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 101 L (2013 2014) Innstilling fra justiskomiteen om endringer i panteloven m.m. (pant i patenter og planteforedlerretter) Til

Detaljer

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata Aksjeloven Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel 1. Innledende bestemmelser I. Lovens virkeområde.

Detaljer

Forskrift om nærmere. dens behandling

Forskrift om nærmere. dens behandling PATENTSTYRET Forskrift om nærmere bestemmelser om patentsøknaden og dens behandling Gitt av Patentstyret (Styret for det industrielle rettsvern) 22. juni 1992 i medhold av forskrifter om søknad om patent

Detaljer

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 81 Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om stiftelser (stiftelsesloven) Kapittel

Detaljer

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven Personopplysningsloven Tittel: Lov om behandling av personopplysninger Dato: 14.04.2000 Sist endret: - Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel I. Lovens formål og

Detaljer

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Kapittel I. Lovens formål og virkeområde... 1 Kapittel II. Alminnelige regler for behandling av personopplysninger... 3 Kapittel III. Informasjon

Detaljer

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin...

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin... Side 1 av 14 LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: LOV-2000-04-14-31 DEPARTEMENT:

Detaljer

Forbruker kjøpsloven

Forbruker kjøpsloven Forbruker kjøpsloven INNHOLD Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Alminnelig virkeområde 2. Lovens anvendelse i noen særlige forhold 3. Ufravikelighet. Lovvalg

Detaljer

Innst. O. nr. 79. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra næringskomiteen. Ot.prp. nr. 43 (2002-2003)

Innst. O. nr. 79. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra næringskomiteen. Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Innst. O. nr. 79 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra næringskomiteen Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Innstilling fra næringskomiteen om lov om endringer i lov om enerett til firma og andre forretningskjennetegn

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

A/S Norske Shells Pensjonskasse

A/S Norske Shells Pensjonskasse Innledning Kollektiv pensjonsforsikring er en forsikring som A/S Norske Shell tegner til fordel for nærmere avtalte grupper av sine arbeidstakere og deres etterlatte. For den kollektive pensjonsforsikringen

Detaljer

LÅNEAVTALE. Troms Kraft AS (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Troms Kraft AS (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 023063.4 LÅNEAVTALE mellom Troms Kraft AS (låntager) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån 5,25 % Troms Kraft AS åpent obligasjonslån 2004/2011

Detaljer

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8025 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 044 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Brækhus, Arbins gate 7, 0253 Oslo Foretakets org. nr. 994 414 143 Fullmektig:

Detaljer

LÅNEAVTALE. Troms Kraft AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Troms Kraft AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 023062.6 LÅNEAVTALE mellom Troms Kraft AS (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente Troms Kraft AS åpent obligasjonslån

Detaljer

SÆ RTRYKK. Gjeldsordningsloven. samt enkelte bestemmelser i panteloven, foreldelsesloven og finansavtaleloven

SÆ RTRYKK. Gjeldsordningsloven. samt enkelte bestemmelser i panteloven, foreldelsesloven og finansavtaleloven SÆ RTRYKK Gjeldsordningsloven samt enkelte bestemmelser i panteloven, foreldelsesloven og finansavtaleloven med endringer senest ved lov 10. januar 2003 nr. 1 om endringer i gjeldsordningsloven mv. * *

Detaljer

Nr. 3 2012 Side 339 533 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 3 2012 Side 339 533 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 2012 Side 339 533 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 22. mars 2012 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering myndighet 2012 Jan. 27. Lov nr. 9 om arbeidstvister

Detaljer

LÅNEAVTALE. mellom. Sparebanken Øst (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av. obligasjonseierne.

LÅNEAVTALE. mellom. Sparebanken Øst (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av. obligasjonseierne. ISIN NO 001 026877.4 LÅNEAVTALE mellom Sparebanken Øst (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån 4,35 % Sparebanken Øst åpent obligasjonslån 2005/2015

Detaljer

LÅNEAVTALE. Sandnes Sparebank (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Sandnes Sparebank (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 023784.5 LÅNEAVTALE mellom Sandnes Sparebank (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente Sandnes Sparebank åpent obligasjonslån

Detaljer

NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser

NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser for støpegods i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige. Utgitt i 2003 av Hovedorganisationen Dansk Industri og Danske Støberiers Brancheforening, Danmark,

Detaljer

LÅNEAVTALE. E-CO Energi AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. E-CO Energi AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 026568.9 LÅNEAVTALE mellom E-CO Energi AS (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente E-CO Energi AS åpent obligasjonslån

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

LÅNEAVTALE. Statnett SF (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Statnett SF (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 028325.2 LÅNEAVTALE mellom Statnett SF (låntager) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån 4,15 % Statnett SF åpent obligasjonslån 2005/2020 INNHOLD

Detaljer

Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999

Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999 Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999 FORORD Etter initiativ fra Gjensidige Skipsassuranseforeningers Komité, Norges Rederiforbund og Sjøassurandørernes Centralforening nedsatte styret i Det Norske

Detaljer

Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)

Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) Dato LOV-2009-01-09-2 Departement Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Sist endret LOV-2014-06-20-27 Publisert

Detaljer

Vilkår for Norsk Sykepleierforbunds foreningsgruppelivsforsikring

Vilkår for Norsk Sykepleierforbunds foreningsgruppelivsforsikring Vilkår for Norsk Sykepleierforbunds foreningsgruppelivsforsikring Vilkår av 1. januar 2004 DNB Livsforsikring ASA Organisasjonsnummer 914782007 Innhold Foreningsgruppeliv 1. Innledende bestemmelser side

Detaljer

Nr. 1 2015 Side 1 153 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2015 Side 1 153 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2015 Side 1 153 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 12. mars 2015 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2015 Jan. 9. Lov nr. 1 om endr.

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.

Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Tittel: Håndbok i alkoholloven Rundskriv IS-5/2008 Utgitt: 02/2008 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

LOV 1965-06-18 nr 04: Vegtrafikklov. INNHOLD. LOV-1965-06-18-4 DEPARTEMENT: SD (Samferdselsdepartementet) IKRAFTTREDELSE: 1965-07-01, 1967-04-23

LOV 1965-06-18 nr 04: Vegtrafikklov. INNHOLD. LOV-1965-06-18-4 DEPARTEMENT: SD (Samferdselsdepartementet) IKRAFTTREDELSE: 1965-07-01, 1967-04-23 WHO Region: EURO / Norway Alcohol Legislation Submitted to GSRRS 2008 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK Skriv ut LOV 1965-06-18 nr 04: Vegtrafikklov. DATO: LOV-1965-06-18-4

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer