Lov om mønster PATENTSTYRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lov om mønster PATENTSTYRET"

Transkript

1 PATENTSTYRET Lov om mønster av 29. mai 1970 nr. 33, endret ved lover av 8. februar 1980 nr. 2, lov av 22. desember 1995 nr. 82 og lov av 20 desember 1996 nr Bl Sals/repro; GraMura as - Trykk: SEM Grafisk AlS

2 Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser 1. Ved mønster forstås i denne lov forbildet for en vares utseende eller for et ornament. Den som har frembrakt et mønster eller den til hvem hans rett er gått over, kan i overensstemmelse med denne lov ved registreling1 oppnå enerett til å utnytte mønstret i nælings- eller dliftsøyemed (mønstenett)2. 2. Mønster registreres bare når det skiller seg vesentlig fra hva som var kjent før registreringssøknadens inngivelsesdag3. Som kjent anses alt som er blitt alment tilgjengelig ved avbildning, utstilling, utbud eller på annen måte. Som kjent anses også et ikke alment tilgjengelig mønster som fremgår aven søknad her i riket om patent 4 eller om varemerke5- eller mønstenegistrering, hvis denne søknad er eller i henhold til hva som er foreskrevet derom skal anses inngitt 6 før den i første ledd nevnte dag, såfremt mønsu.-et senere i forbindelse med søknadens behandling gjøres alment tilgjengelig7. 3. Mønster kan regislteres uten hinder av at det i løpet av de siste seks måneder før søknadens inngivelse8 er blitt alment tilgjengelig 1) som følge av åpenbart misbruk i forhold til søkeren eller noen han utleder sin rett b-a, eller 2) ved at søkeren eller noen han utleder sin rett fra har vist mønstret på en offisiell eller offisielt anerkjent internasjonal utstilling. 2

3 41. 1) 2) a) Mønster kan ikke registreres hvis mønstret eller utnyttelsen av det ville stride mot ærbarhet eller offentlig orden, hvis mønsttet uhjemlet inneholder offentlig våpen, flagg eller andre offentlige emblemer eller merker, derunder de offisielle innen- eller utenlandske kontroll- eller garantimerker eller -stempler som er fastsatt for varer av samme eller lignende slag som dem mønsu-et søkes registrert for, eller våpen, flagg eller andre emblemer, forkortelser eller benevnelser tilhørende mellomstatlige organisasjoner, eller internasjonalt merke, segl eller kjennetegn når uhjemlet bruk av det er forbudt ved lov 2. MønstTet må heller ikke registreres hvis det inneholder noe som kan forveksles med slike emblemer eller merker' m.v. som her er nevnt, b) noe som er egnet til å oppfattes som en annens firma3 eller varekjennetegn4, eller som en annen persons navn5 eller portrett og som ikke åpenbart sikter til en som er død for lengre tid siden, c) noe som er egnet til å oppfattes som den særpregede tittel på en annens vernede åndsverk eller krenker en annens opphavsrett til slikt verk6, eller en annens rett til fotografisk bilde 7. d) noe som ikke skiller seg vesentlig fra mønster som er registrert her i liket for en annen8. MønstelTetten 10 innebærer, med de unntak som er fastsatt i denne lov, at andre enn innehaveren av mønsteltetten (mønsterhaveren) ikke uhjemletll må utnytte mønstret i nærings- eller dliftsøyemed ved å tilvirke, innføre til riket, utby, overlate eller utleie varer hvis utseende ikke skiller seg vesentlig fra mønstret12 eller som har opptatt i seg noe som ikke skiller seg vesentlig fra dette. Mønsterretten omfatter bare varer av samme eller liknende slag som den mønstret er regi su-ert for. 3

4 Fra mønsterretten er unntatt utnyttelse av mønsterbeskyttede varer som av mønsterhaveren eller med dennes samtykke ei- brakt i omsetning innenfor Det europeiske økonomiske samarbeic1sområc1e Den som i nælings- eller dliftsøyemed3 utnyttet mønsttet her i liket da søknaden om registreling av mønstret ble inngitt 4, kan uten hinder av mønsterretten fortsette utnyttelsen med bibehold av dennes alminnelige karakter, såfremt utnyttelsen ikke utgjorde et åpenbart misbruk i forhold til søkeren eller noen som denne utleder sin rett fra. Slik utnyttelsesrett tilkommer under tilsvarende forutsetninger også den som hadde truffet vesentlige foranstaltninger til utnyttelse av mønstret i nælings- eller dliftsøyemed her i liket. Den i første ledd omhandlede rett kan bare gå over til andre sammen med den virksomheten hvod den er oppstått, eller hvori utnyttelsen var ment å skulle skje. 7. Kongen kan bestemme at reservedeler og tilbehør til luftfartøy uten hinder av mønsterrett kan innføres til liket for å brukes her til reparasjon av luftfartøy hjemmehørende i et fremmed land som innrømmer tilsvarende reit for norske luftfartøyer. 8. Kongen kan bestemme at søknad om registrering av mønster som før inngivelsesdagen er søkt vemet utenfor riket, i forhold til bestemmelsene i 2 og 6 på begjæring skal anses inngitt samtidig med søknaden utenfor riket. Kongen fastsetter de nærmere vilkår for retten til å gjøre gjeldende prioritet som her omhandlet. Kapittel 2. Registreringssølmaden og dens behandling. 95. Registreringsmyndighet er Styret for det Industriene Rettsvem (Patentstyret) 6. 4

5 101. Søknad om registrering av mønster inngis skriftlig til Patentst.Yl~et. Søknaden skal inneholde opplysning om vare mønstret søkes regish-ert for. I søknaden skal angis hvem som har frembrakt mønstret 2. Søkes registreling aven annen enn den som har frembrakt mønstret, skal søkeren godtgjøre sin reit til dette. Søknaden skal være ledsaget av bilde som viser mønstret3. Hvis søkeren før mønstret blir registreli også inngir en mode11 4, skal modellen anses å vise mønsh-et. Videre skal søknaden være ledsaget aven av søkeren underskrevet erklæring om at mønsh-et, så vidt søkeren vet ikke før den dag søknaden ble innleveli, eller skal anses som innlevert, jfr. 85, var kjent på en slik måte som etter 2, jfr. 3, hindrer mønsh-ets registrering. Søkeren skal betale fastsatte søknads- og tilleggsavgifter, jfr En søknad kan omfatte flere mønsh-e hvis de varer som mønstrene søkes registrert for hører sammen med hensyn til tilvirkning og bruk. Søknad om slik samregistrering6 kan omfatte høyst 20 mønsh-e og kan ikke gjelde ornamenter Søker som ikke har bopel her i riket, skal ha en her bosatt fullmektig som kan representere ham i alt som angår søknaden. 13. Søknad om registrering av mønster skal ikke anses inngitt før det er inngitt8 bilde eller moclell9 som viser mønstret. En søknad kan ikke endres til å gjelde et annet mønster eller en annen vare enn angitt i søknaden. 5

6 14. Ved behandlingen av søknad om regisu-ering av mønster skal Patentstyret i den utstrekning Kongen bestemmer undersøke om vilkårene for regisu'ering av mønstret er oppfylt. Har søkeren ikke iakttatt det som er foreskrevet om søknaden, eller finner Patentstyret at det for øvrig er noe til hinder for registrering, skal søkeren unden-ettes om dette og oppfordres til innen en nærmere angitt frist å uttale seg eller foreta rettelse. Unnlater søkeren innen nistens utløp1 å avgi uttalelsen eller foreta handling for rettelse aven anmerket mangel, skal søknaden henlegges. Opplysning om at så i tilfelle vil skje, skal inntas i Patentstyrets underretning eiter første ledd. Behandlingen av søknaden gjenopptas dog hvis søkeren innen to måneder n-a utløpet av den nevnte nist innkommer med uttalelsen ener foretar handling for rettelse samt innen samme tid betaler fastsatt gjenopptakelsesavgift2. Gjenopptakelse3 kan forlanges bare en gang Finner Patentstyret også etter at søkerens svar er innkommet, at det foreligger hinder for registrering, og har søkeren hatt anledning til å uttale seg om hindringen5, skal søknaden avslås med mindre Patentstyret finner at søkeren bør tilskrives på nytt. 16. Påstår noen ovelior Patentstyret at det er han og ikke søkeren som har retten til mønstret, kan Patentstyret hvis det finner spørsmålet tvilsomt, oppfordre vedkommende til innen en nærmere angitt frist å reise søksmål for å få spørsmålet prøvet ved domstolene6, idet han gjøres oppmerksom på at påstanden vil kunne bli satt ut av betraktning ved den fortsatte behandling av saken dersom oppfordringen ikke etterkommes. Er spørsmålet om retten til mønstret under behandling ved domstol, kan behandlingen av registreringssøknaden stilles i bero inntil søksmålet er endelig avgjort Godtgjør noen overfor Patentstyret at det er han og ikke søkeren som har retten til mønstret8, skal Patentstyret, dersom vedkommende begjærer det, overføre 9 den til den berettigede. Den som registreringssøknaden overføres til, skal betale ny søknadsavgift:lo. Er det fremsatt begjæring om overføring aven registrerings søknad, må søknaden ikke endres, henlegges, avslås eller imøtekommes før begjæringen er endelig avgjort. 6

7 181. Er søknaden i foreskrevet stand, og finnes ikke hinder for registrering å foreligge, skal mønstret registreres2. På søkerens begjæring kan registreringen likevel utsettes inntil seks måneder fra den dag da søknaden ble inngitt3, eller dersom prioritet som nevnt i 8 er begjært, fra den dag som prioriteten er begjært fra. Begjæring om utsettelse skal fremsettes i søknaden. Registreringen av et mønster skal kunngjøres Har søkeren ikke i henhold til 18 begjært utsettelse med registreringen, skal samtlige dokumenter i saken holdes tilgjengelige for enhver6 fra søknadens inngivelsesdag7. Er utsettelse begjæli, skal dokumentene holdes tilgjengelige for enhver når utsettelsestiden er utløpt, selv om registrering etter 18 ennå ikke vil finne sted. Er søknaden på dette tidspunkt henlagt eller avslått, skal dokumentene likevel ikke holdes tilgjengelige med mindre søkeren begjærer gjenopptakelse eller påklager avgjørelsen. Forslag, utkast, betenkninger og andre liknende arbeidsdokumenter som Patentstyret selv utarbeider for behandlingen aven sak, er ikke tilgjengelige med mindre Patentstyret beslutter at de skal være det Enhver kan fremsette innsigelse mot registreringen av et mønster. En innsigelse skal fi-emsettes skriftlig, være begrunnet og kommet inn til Patentstyret innen fire måneder fi-a kunngjøringsdagen. I særlige tilfeller kan Patentstyret elter begjæring innrømme innsigeren en kol-t tilleggsfi-ist for å fremskaffe ytterligere dokumentasjon til støtte for innsigelsen. Innsigelse som grunner seg på at mønstret er registreli for en annen enn den som etter l er berettiget til å oppnå registrering, kan bare fremmes av den som påstår seg å ha rett til mønstret. Innsigeren kan i innsigelsen begjære registreringen overføli til seg. Patentstyret skal avvise en innsigelse som ikke oppfyller vilkårene i første og annet ledd. Patentstyret skal gi mønsterhaveren meddelelse om innsigelser og skal gi denne anledning til å uttale seg om dem. Under innsigelsesbehandlingen gjelder 12 tilsvarende for mønsterhaveren. Er det fi-emsatt innsigelse mot registreringen av et mønster, skal dette innføres i mønsterregistret og kunngjøres. 7

8 Selv om innsigelsen trekkes tilbake, kan innsigelsesbehandlingen fortsettes dersom særlige grunner taler for det Patentstyret skal etter innsigelse oppheve registrelingen av et mønster helt ener delvis dersom mønstret er registrert i st1id med 1 til 4, og registreringshindringen fortsatt foreligger. Dersom innsigeren påstår seg berettiget til mønsterregistreringen og i innsigelsen har begjært registreringen overført til seg, skal Patentstyret overføre registreringen til innsigeren istedenfor å oppheve registreringen dersom det finner at det er innsigeren som etter l er berettiget til å oppnå registtering. 32 annet og tredje ledd gjelder tilsvarende. Patentstyret skal forkaste en innsigelse dersom det ikke foreligger hinder som nevnt i første ledd for at mønsterregist1-elingen opprettholdes. Når Patentstyrets avgjørelse aven innsigelse er rettskraftig, skal melding om avgjørelsen innføres i mønsten:egistret og kunngjøres Den endelige avgjørelsen aven regist1-eringssøknad i Patentstyrets første avdeling kan påklages til Patentstyrets annen avdeling3 dersom avgjørelsen har gått søkeren imot. Den endelige avgjørelsen aven innsigelse i første avdeling kan påklages til annen avdeling av mønsterhaveren eller innsigeren dersom avgjørelsen har gått vedkommende imot. Blir en begjæring om gjenopptakelse etter 14 t1-edje ledd avslått, eller en begjæring om oveiiøring etter 17 imøtekommet, kan avgjørelsen påklages av søkeren til Patentstyrets annen avdeling. Blir en begjæring om overføring etter 17 avslått, kan avgjørelsen påklages av den som har fremsatt begjæringen. 23. Klage må være innkommet til Patentstyret innen to måneder4 fra den dag meddelelse om avgjørelsen ble sendt vedkommende part. Innen samme frist skal fastsati klageavgift:5 betales. I motsatt fall tas klagen ikke opp til behandling. 8

9 Selv om klagen frafalles, kan den prøves dersom særlige grunner taler for det. Avgjørelse hvorved Patentstyrets annen avdeling avslår en søknad om regisb-ering av et mønster, opphever en regis1tering eller opprettholder en beslutning i Patentstyrets første avdeling om å oppheve en registrering, kan ikke bringes inn for domstolene1 senere enn to måneder etter at avslaget ble meddelt søkeren eller mønsterhaveren. Underretning om søksmålflisten skal inntas i meddelelsen. Det kan ikke gis oppreisning mot oversittelse av flistene i paragrafen her. 19 b-edje ledd får tilsvarende anvendelse på dokumenter som utarbeides i Patentstyrets annen avdeling. Kapittel 3. Mønsterregistreringens gyldighetstid. 24. Mønsterregistreringen gjelder i inntil fem år fra den dag da søknaden om registrering ble inngitt 2, og kan på begjæring fornyes for ytterligere to femårsperioder. Hver slik femårsperiode løper fl-a utgangen av den foregående periode Søknad om fornyelse av registreringen skjer skriftlig til Patentstyret tidligst ett år før og senest 6 måneder etter 4 den løpende registteringsperiodes utgang. Innen samme tid skal søkeren betale fastsatte fornyelses- og tilleggsavgifter, jfr. 48. I motsatt fall avslås søknaden. Fornyelse av registrering skal kunngjøres5. Kapittel 4. Lisens, overdragelse ill.nl. 26. Har mønsterhaveren6 gitt en annen rett til i nærings- eller driftsøyemed å litnytte mønstret (lisens), kan denne ikke overdra sin rett til andre med mindre annet er avtalt. Inngår lisensen i en virksomhet, kan den dog når intet annet er avtalt, overdras sammen med virksomheten. Overdrageren svarer i så fall fortsatt for at lisensavtalen oppfylles. 9

10 277. Er en mønstertett gått over til en annen eller er lisens gitt eller gått over til en annen, skal dette på begjæling aven av partene og mot fastsatt avgiftl anmerkes i mønsterregistret. Er en i registret anmerket lisens opphørt, skal på begjæring aven av partene anmerkning i registret likeledes gjøres om dette. Bestemmelsene i første ledd får tilsvarende anvendelse på overgang og opphør av tvangslisenser2 og på rett som omhandlet i 32 annet ledd. Om registrering av utlegg gjelder tvangsfullbyrddelsesloven 7-20 åttende ledd. Ved samregistrering3 kan overgang av mønsterrett bare registreres når den gjelder samtlige mønstre. Søksmå14 som gjelder en mønsterrett kan alltid reises mot den som i registret står som mønsterhaver, og meldinger fra Patentstyret kan sendes til ham5. Frivi11ig overdragelse av mønsten:ett eller meddelelse av lisens som er blitt anmeldt til registrering, går i kollisjonstilfelle foran frivillig overdragelse eller meddelelse av lisens som ikke er eller først senere er anmeldt til registrering, dersom vedkommende rettighetshaver ved anmeldelsen var i god tro Den som da en registreringssøknad ble gjort tilgjengelig for enhver7, her i riket utnyttet mønsb-et i nælings- eller driftsøyemed8 kan, hvis søknaden fører til regisb-ering, få tvangslisens til å utnytte mønsb-et når særlige grunner for det foreligger, og han ikke hadde kjennskap til søknaden da han begynte utnyttelsen og heller ikke med rimelighet kunne ha skaffet seg slik kjennskap. Rett som nevnt tilkommer under tilsvarende forutsetninger også den som har b'uffet vesentlige foranstaltninger til å utnytte mønstret i nærings- eller dtiftsøyemed her i liket. Tvangslisens kan også omfalte tiden før møns1tet ble registrert Tvangslisens kan bare gis den som kan antas å være i stand til å utnytte mønstret på en måte som er forsvarlig og i overensstemmelse med lisensen. Tvangslisensen er ikke til hinder for at mønsterhaveren selv utnytter mønstret eller gir lisens. Tvangslisens kan gå over til andre bare sammen med den virksomhet hvoli utnyttelsen var ment å skulle skje. 10

11 3010. Tvangslisens gis av retten, som også bestemmer i hvilket omfang mønstret kan utnyttes, og fastsetter vederlaget og de øvlige vilkår for lisensen. Dersom forholdene endrer seg vesentlig, kan retten på begjæring av hver av partene oppheve lisensen eller fastsette nye vilkår for denne. Kapittel 5. Opphør av registrering ffi.ffi. 31. Er et mønster registreli i strid med 1-4, og foreligger registreringshinehingen fremdeles, kan registrelingen kjennes ugyldig ved dom1. Registrelingen kan dog ikke kjennes ugyldig av den grunn at mønsterhaveren bare delvis var berettiget til mønstret. Søksmål som grunner seg på at mønstret er registreli for en annen enn den som etter 1 er berettiget til å oppnå registreling, kan bare reises av den som påstår seg å ha rett til mønsb-et. Slikt søksmål må være reist innen ett år etter ervervet kjennskap til regisb-eringen og de øvrige omstendigheter som søksmålet grunner seg på. Var mønsterhaveren i god tro da mønstret ble registrert eller mønsterretten overføli til ham, kan ikke i noe tilfelle søksmålet reises senere enn tre år etter registreringen 2 av mønstret. Søksmål etter denne paragraf kan med det unntak som er fastsatt i annet ledd, reises av enhver. Det kan ikke gis oppreisning mot oversittelse av fristene i annet ledd. 32 Er et mønster regis1tert for en annen enn den som etter 1 er berettiget til det, kan den berettigede ved dom 3 kreve registreringen overføli til seg. Søksmålsnistene i 31 annet ledd kommer til anvendelse på søksmål som her omhandlet. Har den som frakjennes en mønsterregistrering, i god tro begynt å utnytte mønstret i nærings- eller dliftsøyemed 4 her i liket, eller har han b-uffet vesentlige foranstalb1inger til dette, er han berettiget til mot rimelig vederlag og på rimelige vilkår for øvrig å folisette den påbegynte eller igangsette den forberedte utnyttelse med bibehold av dennes alminnelige karakter. Slik rett tilkommer under samme forutsetninger innehavere av regisb-erte lisenser5. Rett i henhold til annet ledd kan bare gå over til andre sammen med den virksomhet hvoli retten er oppstått eller hvori utnyttelsen var ment å skulle skje. 11

12 33. MønstTet skal slettes av registret når mønsterhaveren6 fremsetter sktiftlig begjæling om det. Er det reist søksmål om ovetiøling av registreringen1 eller er det tatt utlegg2 i mønsterretten, kan mønsttet ikke slettes av regish-et etter begjæring av mønsterhaveren før søksmålet er endelig avgjoli eller utlegget er falt bort. Kapittel 6. Opplysningsplikt En registteringssøker4 som påberoper seg søknaden ovelior en annen før den er blitt tilgjengelig for enhver5, er pliktig til på begjæring å gi vedkommende adgang til å gjøre seg kjent med dokumentene i søknadssaken. Den som enten ved direkte henven.delse til en annen eller i annonser ener ved påskrift på varer eller deres innpakning eller på annen måte angir at et mønster er søkt er pliktig til uten unødig opphold å gi den som begjærer det, slik opplysning. Angis ikke uttrykkelig at regish-ering er søkt eller oppnådd, men er det som angis egnet til å fremkalle den oppfatning at så er tilfelle, skal på begjæring uten unødig opphold gis opplysning om hvorvidt registrering er søkt eller oppnådd. Kapittel 7. Bestemmelser om retisvenl m.m. 35. Den som forsettlig gjør inngrep i mønsterrett6 (mønstelinngrep) eller som medvirker heliil, su-aftes med bøter 7 eller med fengsel inntil tte måneder. Offentlig påtale finner sted bare etter begjæling fra den fornærmede Den som forsettlig eller uaktsomt har begått mønsterinngrep9, er pliktig til å betale erstatning for utnyttelsen av mønstret, samt erstau1ing for den ytterligere skade som inngrepet måtte ha medføli. Erstatningen kan lempes når det bare er lite å legge inngriperen til last. Er inngrepet skjedd i aktsom god tro, kan retten i den utstrekning det finnes rimelig tilplikte inngriperen å erstatte skaden, dog ikke utover den vinning som han antas å ha hatt ved inngrepet. 12

13 37. Foreligger mønsterinngrepl, kan retten etter krav fra den forurettede, i den utstrekning det finnes rimelig til forebyggelse av fortsatt inngrep bestemme at varer som er uhjemlet fremstilt eller innført til riket eller gjenstander hvis anvendelse ville innebære mønsterinngrep, skal endres på nærmere angitt måte, tilintetgjøres, eller tas i forvaring for resten av vernetiden2, eller, for så vidt det gjelder uhjemlet fremstilte eller innførte varer, mot vederlag utleveres til den forurettede. Dette gjelder ikke overfor den tredjemann som har ervervet vedkommende varer eller gjenstander eller rettigheter i dem i god tro og som ikke har begått inngrep. Uten hinder av bestemmelsene i første ledd kan retten når helt særlige grunner foreligger på begjæling gi tillatelse til mot rimelig vederlag og på rimelig'e vilkår forøvrig å rå over uhjemlet fremstilte eller innførte varer i mønstrets vernetid eller del derav Utnytter noen uhjemlet i nærings- eller driftsøyemed4 mønster som er søkt registtert, og skjer utnyttelsen etter at dokumentene i henhold til 19 er blitt tilgjengelige for enhver, får 36 og 37 tilsvarende anvendelse såfremt søknaden leder til registrering. Erstatning for skade som følge av utnyttelse før regisb"eringen er kunngjort etter 18 skal likevel alltid begrenses som nevnt i 36 annet ledd. Foreldelsesfristen for krav etter denne bestemmelse begynner ikke å løpe før mønstret er regisb"ert l sivile saker om mønsterinngrep 7 kan frifinnelse ikke bygges på at registreringen er ugyldig eller kan kreves overført, jf 31 og 32, uten at det først er avsagt dom for registreringens ugyldighet eller overføringb. Frifinnelse kan likevel bygges på at regisb"eringen er opphevet eller overført etter Den som forsettlig eller uaktsomt overtter bestemmelsene i 34, sb"aftes med bøter 9 og er pliktig til å erstatte derved forvoldt skade i den utsb"elming det finnes rimelig. Offentlig påtale finner sted bare etter begjæring fta den fornærmede. 13

14 Kapittel 8. Rettergangsforskrifter Følgende søksmål reises ved Oslo byrett: 1. Søksmål angående retten til et mønster som er søkt regisb-ert etter loven her. 2. Søksmål angående prøving av avgjørelse hvorved Patentstyrets annen avdeling avslår en søknad om registrering av et mønster, opphever en registrering eller opprettholder en beslutning i Patentstyrets første avdeling om å oppheve en registrering, jf 23 b-edje ledd. 3. Søksmål angående ugyldigkjennelse eller overføring av registrert mønster, jf 31 og 32. Oslo byrett er verneting for regisb-eringssøkere og mønsterhavere som ikke har bopel her i riket Den som reiser søksmål om ugyldigkjennelse3 eller om overføring4 av regish-ering til seg eller om tvangslisens5, skal samtidig gi melding om det til Patentstyret samt i anbefalt brev gi melding om søksmålet til enhver lisenshaver som er innfølt i registret6 og hvis adresse er angitt der. En lisenshaver som vil reise søksmål om mønsterinngrep7 skal på tilsvarende måte gi melding om dette til mønsterhaveren, såfremt dennes adresse er angitt i registrets. Dokumenterer saksøkeren ikke at melding som nevnt i første ledd er gitt, kan retten gi ham flist til å gi meldingen. Oversittes fastsatt fl-ist, avvises saken. 43. Retten tilstiller Patentstyret utskrift av dommer i tvistemål i saker som er reist eiter denne lovs}. Kapittel 9. Forskjellige bestemmelser. 44. Enhver har rett til å få se mønsterregish-et og mot avgift10 få bekreftet utskrift av det og bekreftet avskrift av registrelingssøknad med bilag etter at den er gjort tilgjengelig for enhver i henhold til

15 451. Mønsterhaver som ikke har bopel her i riket skal ha en her bosatt og i mønsterregisltet innført fullmektig som på hans vegne kan motta forkynnelser og andre prosessuelle meddelelser vedrørende mønstret. Har mønsterhaveren ikke slik fullmektig, kan forkynnelse iverksettes ved at det dokument som skal forkynnes, sendes ham ved anbefalt brev under den adresse som er innført i mønsterregistret. Domstollovens 178 kommer i så fan til anvendelse. Finnes fullstendig adresse ikke antegnet i regisb-et, kan forkynnelsen av skrift hvorved sak reises, og ellers hvor retten finner grunn til det, skje ved at vedkommende dokument eller et utdrag av det innrykkes i Norsk Lysingsblad, og det tidende Patentstyret utgir2, med angivelse av at dokumentet vil kunne avhentes på rettens kontor. Domstollovens 181 fjerde ledd kommer i så fall til anvendelse, dog slik tiden for innrykking i det tidende Patentstyret utgir, trer i stedet for tiden for oppslag på rettsstedet. 46. Kongen kan under forutsetning av gjensidighet bestemme at reglene i 12 eller 45 ikke skal finne anvendelse ovelior søkere ener mønsterhavere som er hjemmehørende i vedkommende fremmede land, eller som har en der bosatt og til regish-eringsmyndigheten her i riket anmeldt fullmektig med fullmakt som omhandlet i nevnte bestemmelser 3. Forkynnelsen eller meddelelsen iverksettes i så fall etter de alminnelige bestemmelser i domstollavens kapittel Kongen fastsetter de nærmere bestemmelser 0111 regish-erings- og forny~ elsessølmadene og behandlingen av dem, om innsigelser og behandlingen av dem, om mønsterregistret, om den tidende Patentstyret utgir5 samt om gjennomføringen av loven her forøvlig. Det kan herunder bestemmes at Patentstyrets journaler over innkomne søknader og behandlingen av dem skal være tilgjengelige for enhver Ved søknad om registredng av mønster ener om fornyelse av mønsterregisttering skal erlegges søknads- eller fornyelsesavgift samt i tilfelle følgende tilleggsavgifter: Klasseavgift for hver klasse utover en, samregistreringsavgift7, for hvert mønster utover ett, oppbevaringsavgift for 15

16 oppbevaring av modej11 og kunngjøringsavgift for kunngjøiing av hvert bilde ut over ett. Fornyelsesavgift som betales etter utgangen av den løpende registreringsperiode skal erlegges med forhøyet beløp. Kongen fastsetter de avgifter som er omhandlet i denne lov, samt de nærmere regler for avgiftenes betaling. Ved endiing av fornyelsesavgifter kan han bestemme at nye avgifter skal gjelde også for tidligere registreringer. Kongen fastsetter også avgifter for innføring i mønsten-egistret og for avskrifter og attester som Patentstyret gir. Kapittel 10. Ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser. 49. Denne lov trer i kraft 1. oktober Samtidig oppheves lov om mønstre av 2. juli 1910 med senere endringer. Den tidligere lovgivning blir dog gjeldende for registreringssøknader som er inngitt senest 30. september 1970 og for mønster som er eller blir registrert i medfør av slike søknader. Bestemmelsen i den tidligere lovs 1 tredje ledd skal likevel ikke gjelde for åndsverk hvis mønstervern opphører senere enn 30. september

17 Side 2 1 Jf 10 2Jf 5 3 Jf 8, 10, 13 4 Jf lov 15 des 1967 nr 9 5 jflov 3 mars 1961 nr 4 6 Jf 8, 13, lov 15 des 1967 nr 9 6, lov 3 mars 1961 nr 4 18,30 7 Jf 18, 19, lov 15 des 1967 nr 9 22, lov 3 mars 1961 nr 4 20, jf 42 8jf 10, 13 Side 3 1 Endret ved lov 22 des 1995 nr 82 2 Jf SiTl Jf lov 21 juni 1985 nr 79 4Jf lover 3 mars 1961 nr 4 og nr 5 5 Jf lov 29 mai 1964 nr 1 6 Jf lov 12 mai 1961 nr 2 7 Jf lov 12 mai 1961 nr 2 43a 8]f 2 9 Endret ved lov 27 nov 1992 nr ]f 1 11 Jf 6,27,28,32 12 Se 10 tredje ledd Side 4 1 Jf EØS-avtalen prot. 28 art 1 nr 2 2Jf 28, lov 15 des 1967 nr jf 5 4Jf 8, 10, 13 5 Endret ved lov 22 des 1995 nr 82 6 Se lov 2 juli 1910 nr 7 Side 5 1 Endret ved lov 22 des 1995 nr 82 2 Jf 1 annet ledd 3 Jf 13 4Jf 48 5 Se også 13 6Jf 27 ttedje ledd, 48 7 Jf 45, 46, 41 8Jf 2 9 Se 10 tj:edje ledd 17

18 Side 6 1 Om fristens utløpstidspunkt se res. 8 aplil1988 nr. 255 med enddnger ved res. 26 okt 1990 nr Jf 48 3 Jf 21 4 Endret ved lov 22 des 1995 nr 82 5 Jflov 2 juli 1910 nr Jf kap. 8 7 Jf tvml 107 8Jf 1 9 Jf Jf 48 Side 7 1 Endret ved lov 22 des 1995 nr 82 2 Jf 47 og note 1 der 3 Jf 10, 13 4Jf 47 og note 1 der 5 Endret ved lov 22 des 1995 nr 82 6 Jf 44 7 Jf 8, 10, 13 8 Endret ved lov 22 des 1995 nr 82 Side 8 1 Endret ved lov 22 des 1995 nr 82 2 Endret ved lov 22 des 1995 nr 82 3Jflov 2juli 1910 nr Om fristens utløpst"id3pllnkt se note til 1L1 5 Jf 48 Side 9 1 Jf 41 2 Jf 2, 8, 10, 13 3 Endret ved lov 22 des 1995 nr 82 4 Om fristens lltløpstidspllnkt se note til 14 5 Jf 47 6.lf 5 7 Endret ved lover 8 feb 1980 nr 2, 26 juni 1992 nr 86 Side 10 1 Jf 48 2 Jf Jf 11 4Jf 41 18

19 5 Jf Jf 6 og 32 7 Se 19 8Jf 5 9.H Jf 42 Side 11 1 Jfkap 8 2 Jf 18 3 Jf kap 8 4Jf 5 5Jf 27 6 Jf 5 Side Jf lov 8 feb 1980 nr 2 kap 5 3 Jf 40.- Jf strl Jf 10 5 Jf 19 6 Jf 1, 5 7 Jf strl 27 8 Jf lov 15 des 1967 nr Jf 35 Side 13 1 Jf 35 2 Se kap 3 3 Endret ved lov 22 des 1995 nr Jf 5 5 Jf 23 6 Endret ved lov 22 des 1995 nr 82.-Jf lov 15 des 1967 nr Jf 35 8 Jft:vml 107.-Jf 41 9 Jf strl 27 19

20 Side 14 1 Endret ved lov 22 des 1995 nr 82 2Jf 12, 45 3 Jf 31 4 Jf 32 5Jf 30 6 Jf 27 7Jf 35 8 Jf 45 9 Jf lov 2 juli 1910 nr Jf 48 Side 15 1 Endret ved lov 22 des 1995 nr 82.- Jf 46, 41, 12, 27 2Jf 47 og note der 3 Res. 10 sep 1970 med senere endlinger 36 gir slike bestemmelser for søkere eller mønsterhavere med bopel i Danmark eller Sverige 4 Endret ved lov 22 des 1995 nr 82 5 Norsk Mønsteliidencle. Jf lov 2 juli 1910 nr Se res. 10 sep 1970 med senere endlinger 6 7 Jf 11 Side 16 1 Jf 10 tredje ledd 20

FOR 2005-06-24 nr 718: Forskrift om registrering av ansvarsmerker.

FOR 2005-06-24 nr 718: Forskrift om registrering av ansvarsmerker. Page 1 of 6 FOR 2005-06-24 nr 718: Forskrift om registrering av ansvarsmerker. DATO: FOR-2005-06-24-718 DEPARTEMENT: BLD (Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet) AVD/DIR: Forbrukeravd. PUBLISERT:

Detaljer

INNHOLD. Lov om planteforedlerrett [planteforedlerloven]. LOV 1993-03-12 nr 32: Lov om planteforedlerrett [planteforedlerloven].

INNHOLD. Lov om planteforedlerrett [planteforedlerloven]. LOV 1993-03-12 nr 32: Lov om planteforedlerrett [planteforedlerloven]. LOV 1993-03-12 nr 32: Lov om planteforedlerrett [planteforedlerloven]. DATO: LOV-1993-03-12-32 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) PUBLISERT: Avd I 1993 Nr. 5 IKRAFTTREDELSE: 1993-09-15 (

Detaljer

INNHOLD: Lov om patenter (patentloven). 1 of 5 14.10.2011 08:40

INNHOLD: Lov om patenter (patentloven). 1 of 5 14.10.2011 08:40 /d: LOV-1967-12-15-9 :d/ Patentloven patl. Lov om patenter (patentl http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/al Lov om patenter (patentloven). DATO: LOV-1967-12-15-9 DEPARTEMENT:

Detaljer

Varemerkeloven - vml.

Varemerkeloven - vml. 07.10.2010 1 Utskrift fra Lovdata Dato: 03.03.1961 nr. 4 Departement: JD (Justis- og politidepartementet) Sist endret: L26.03.2010 nr. 8 fra 01.07.2010 Sist endret: L17.06.2005 nr. 90 fra 01.01.2008 Endrer:

Detaljer

Besl.O.nr.67. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 67. Jf. Innst. O. nr. 58 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 2 (2002-2003)

Besl.O.nr.67. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 67. Jf. Innst. O. nr. 58 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 2 (2002-2003) Besl.O.nr.67 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 67 Jf. Innst. O. nr. 58 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 2 (2002-2003) År 2003 den 18. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om beskyttelse

Detaljer

LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. INNHOLD

LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. INNHOLD Page 1 of 20 LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. DATO: LOV-1961-03-03-4 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT: SIST-ENDRET: LOV-2005-06-17-90 fra 2008-01-01 ENDRER: SYS-KODE:

Detaljer

INNHOLD. LOV 2003-03-14 nr 15: Lov om beskyttelse av design (designloven).

INNHOLD. LOV 2003-03-14 nr 15: Lov om beskyttelse av design (designloven). LOV 2003-03-14 nr 15: Lov om beskyttelse av design (designloven). DATO: LOV-2003-03-14-15 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT: I 2003 hefte 4 IKRAFTTREDELSE: 2003-05-01, 2010-06-17

Detaljer

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003)

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Besl. O. nr. 103 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103 Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) År 2003 den 4. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

INNHOLD. LOV 2010-03-26 nr 08: Lov om beskyttelse av varemerker

INNHOLD. LOV 2010-03-26 nr 08: Lov om beskyttelse av varemerker Page 1 of 23 LOV 2010-03-26 nr 08: Lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) DATO: LOV-2010-03-26-8 DEPARTEMENT: JD (Justis- og beredskapsdepartementet) PUBLISERT: I 2010 hefte 4 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Prop. 6 L. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Ny varemerkelov

Prop. 6 L. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Ny varemerkelov Prop. 6 L (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 9. oktober 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Proposisjonens

Detaljer

FOR 1996-03-29 nr 309: Forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven (varemerkeforskriften)

FOR 1996-03-29 nr 309: Forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven (varemerkeforskriften) FOR 1996-03-29 nr 309: Forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven (varemerkeforskriften) DATO: FOR-1996-03-29-309 OPPHEVET Base: ROF DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) AVD/DIR: Lovavdelingen

Detaljer

FOR 1996-03-29 nr 309: Forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven (varemerkefor... Page 1 of 14

FOR 1996-03-29 nr 309: Forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven (varemerkefor... Page 1 of 14 FOR 1996-03-29 nr 309: Forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven (varemerkefor... Page 1 of 14 FOR 1996-03-29 nr 309: Forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven (varemerkeforskriften) DATO:

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005.

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7758 Patentsøknad nr. 1999 2369 PCT-nummer: PCT/US97/20430 Søker: Virogenetics Corp., Troy, New York, USA Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon Page 1 of 7 31992r1768 392r1768 Engelsk versjon DOKNUM: 31992R1768 392R1768 TYPE: Rådsforordning DATO: 1992-06-18 NUMMER: EØF nr 1768/92 TITTEL: RÅDSFORORDNING (EØF) nr. 1768/92 av 18. juni 1992 om innføring

Detaljer

Lovvedtak 19. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 77 L (2014 2015), jf. Prop. 101 L (2013 2014)

Lovvedtak 19. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 77 L (2014 2015), jf. Prop. 101 L (2013 2014) Lovvedtak 19 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 77 L (2014 2015), jf. Prop. 101 L (2013 2014) I Stortingets møte 12. desember 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Lovspeil Ny og gammel varemerkelov, samt varemerkedirektivet

Lovspeil Ny og gammel varemerkelov, samt varemerkedirektivet Lovspeil Ny og gammel varemerkelov, samt varemerkedirektivet Ny varemerkelov Tidligere lov Varemerkedirektivet Kapittel 1: Alminnelige bestemmelser 1. Enerett til varemerke 1 mv. 3 2. Tegn som kan være

Detaljer

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) I lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. gjøres følgende endringer: 38b nytt tredje ledd skal lyde: Organisasjon

Detaljer

2. avd. sak nr. 7782 2

2. avd. sak nr. 7782 2 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7782 Patentsøknad nr. 2005 0049 PCT-nummer: PCT/RU02/00515 Publ.-nummer: W03/104076 Søkere: Nikolai Vladimirovich Kulikov, Moskva, Russland, og Vyacheslav Vladimirovich

Detaljer

Lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar (patentstyrelova)

Lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar (patentstyrelova) Lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar (patentstyrelova) DATO: LOV-2012-06-22-58 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 8 IKRAFTTREDELSE: Kongen

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr. 28 2003 18. feb. Designloven

Forhandlinger i Odelstinget nr. 28 2003 18. feb. Designloven Forhandlinger i Odelstinget nr. 28 2003 18. feb. Designloven 407 Møte tirsdag den 18. februar kl. 12.45 President: Asmund Kristoffersen Dagsorden (nr. 19): 1. Innstilling fra justiskomiteen om lov om beskyttelse

Detaljer

Nr. 4 2003 Side 477 696 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2003 Side 477 696 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2003 Side 477 696 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 28. april 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Mars. 14. Lov nr. 15 om

Detaljer

Lovvedtak 66. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 343 L (2011 2012), jf. Prop. 94 L (2011 2012)

Lovvedtak 66. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 343 L (2011 2012), jf. Prop. 94 L (2011 2012) Lovvedtak 66 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 343 L (2011 2012), jf. Prop. 94 L (2011 2012) I Stortingets møte 6. juni 2012 ble det gjort slikt vedtak til lov om Patentstyret og

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Innehaver: Petroleum Technology Company AS, Stavanger Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 7. november 2007

Detaljer

Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg

Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg Regler for Advokatforeningens regionale disiplinærutvalgs organisasjon og virksomhet - herunder behandlingsregler for disiplinærsaker og salærsaker.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7882 Patentsøknad nr. 2003 1202 (utskilt fra søknad nr. 2000 0003) Søknadsdato: 2003.03.17 Løpedag: 2000.12.07 Stamsøknad nr. 2000 0003 Søknadsdato: 2000.01.03

Detaljer

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7868 Patentsøknad nr. 2008 0837 WIPO publ.nr.: WO/07/009441 PCT-nummer: PCT/DE06/01232 Søker: Rena Sondermaschinen GmbH, Gütenbach, Tyskland Fullmektig: Protector

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret

FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret Page 1 of 15 FOR 2010-12-13 nr 1646: Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. DATO: FOR-2010-12-13-1646 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) AVD/DIR: Forsknings- og innovasjonsavd.

Detaljer

VEDLEGG IV GJENSIDIG BISTAND VED INNDRIVELSE AV FORDRINGER MÅL. Artikkel 1

VEDLEGG IV GJENSIDIG BISTAND VED INNDRIVELSE AV FORDRINGER MÅL. Artikkel 1 VEDLEGG IV GJENSIDIG BISTAND VED INNDRIVELSE AV FORDRINGER MÅL Artikkel 1 Dette Vedlegg fastsetter reglene for å sikre inndrivelse i hvert land av de fordringer nevnt i artikkel 3 som oppstår i et annet

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Abgenix Inc., Fremont, California, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Abgenix Inc., Fremont, California, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Søker: Abgenix Inc., Fremont, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v.

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven). Dato LOV 1993 06 04 58 Departement Arbeids og sosialdepartementet Sist endret LOV 2013 06 14 32 fra 01.01.2014 Publisert Avd I 1993 477

Detaljer

Lov av 5. april 1963 om vern mot brann i hotell og annet herberge, pleieanstalt m.v.

Lov av 5. april 1963 om vern mot brann i hotell og annet herberge, pleieanstalt m.v. Lov av 5. april 1963 om vern mot brann i hotell og annet herberge, pleieanstalt m.v. LOV 1963-04-05 nr 0003 Opphevet Tittel: Lov om vern mot brann i hotell og annet herberge, pleieanstalt m.v. 1 1. Lovens

Detaljer

Styret for det industrielle rettsvern

Styret for det industrielle rettsvern Styret for det industrielle rettsvern Forskrifter om registrering av mønstre fastsatt ved kgl. res. av 10. september 1970 i medhold av lov av 29, mai 1970 nr. 33. Forskriftene er endret ved kgl. res. av

Detaljer

Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier.

Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier. Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven). Jfr. tidligere lover 3 mai 1913 om likbrænding og 3 aug 1897 nr. 1 om Kirker og Kirkegaarde. Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier. 1. Hvor

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

som for å oppnå dette ønsker å forbedre den gjensidige rettshjelp ved å gjøre behandlingsmåten enklere og raskere,

som for å oppnå dette ønsker å forbedre den gjensidige rettshjelp ved å gjøre behandlingsmåten enklere og raskere, Konvensjon om forkynnelse i utlandet av rettslige og utenrettslige dokumenter på sivilog handelsrettens område av 15. november 1965 (forkynningskonvensjonen) De stater som har undertegnet denne konvensjon,

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

REGLER FOR ALMINNELIG VOLDGIFT NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN

REGLER FOR ALMINNELIG VOLDGIFT NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN REGLER FOR ALMINNELIG VOLDGIFT NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN 1 VOLDGIFTSFULLMAKTEN. 1.1 Når en tvist er henvist til voldgift etter disse regler skal voldgiftsretten (heretter Retten ), i mangel

Detaljer

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring.

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring. LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD Lov om yrkesskadeforsikring. Kapittel 1. Lovens virkeområde, definisjoner. 1. Lovens virkeområde. 2. Definisjoner. Kapittel 2. Yrkesskadeforsikring.

Detaljer

INKASSOLOVEN. Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven). Kapittel I. Område, definisjoner og fravikelighet

INKASSOLOVEN. Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven). Kapittel I. Område, definisjoner og fravikelighet INKASSOLOVEN 1988 Inkassoloven - inkl. Dato: LOV-1988-05-13-26 Departement: JD (Justisdepartementet) Publisert: ISBN 82-504-1468-3 Ikrafttreden: 1989-10-01 Endret: LOV-1993-06-11-83 fra 1994-01-01 Lov

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

Innst. 101 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 6 L (2009 2010)

Innst. 101 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 6 L (2009 2010) Innst. 101 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 6 L (2009 2010) Innstilling fra justiskomiteen om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) Til Stortinget 1. Sammendrag

Detaljer

This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013)

This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013) This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013) LOV 2005-06-10 nr 51: Lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven). DATO:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7902 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 034 Begjæringen gjelder: Aker mur og tre AS, Ivar Knutsons vei 42, 1161 Oslo Foretakets org. nr. 991 718 400 Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

Nr. 4 2010 Side 659 769 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2010 Side 659 769 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2010 Side 659 769 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 8. april 2010 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 Mars. 26. Lov nr. 6 om lønnsnemndbehandling

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

VI Instruks for justissekretæren

VI Instruks for justissekretæren VI - 129 - 1 AVSNITT EN Oppgaver for domstolens kontor Artikkel 1 2 1. Den offisielle åpningstiden ved domstolens kontor er fra kl 09.00 til 12.00 og fra 14.00 til 16.00 mandag til fredag, bortsett fra

Detaljer

Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern

Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern Bakgrunn og begrunnelse for særreaksjonen samfunnsvernet Ved særreaksjonsreformen av 01.01.02 ble sikring erstattet av tre

Detaljer

Innst. 101 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 6 L (2009 2010)

Innst. 101 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 6 L (2009 2010) Innst. 101 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 6 L (2009 2010) Innstilling fra justiskomiteen om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) Til Stortinget 1. Sammendrag

Detaljer

Innst. 77 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 101 L (2013 2014)

Innst. 77 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 101 L (2013 2014) Innst. 77 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 101 L (2013 2014) Innstilling fra justiskomiteen om endringer i panteloven m.m. (pant i patenter og planteforedlerretter) Til

Detaljer

The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on their Exploitation

The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on their Exploitation The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on their Exploitation Q 194 ( Sameie i immaterialrettigheter og dets konsekvenser for rettighetenes utnyttelse ) Bakgrunn Sameie i immaterialrettigheter

Detaljer

LOV 1997-06-13 nr 53: Lov om eierskap i medier (medieeierskapsloven)

LOV 1997-06-13 nr 53: Lov om eierskap i medier (medieeierskapsloven) Page 1 of 5 LOV 1997-06-13 nr 53: Lov om eierskap i medier (medieeierskapsloven) DATO: LOV-1997-06-13-53 DEPARTEMENT: KKD (Kultur- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1997 Nr. 14 IKRAFTTREDELSE: 1999-01-01

Detaljer

Lov om endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker)

Lov om endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker) Lov om endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker) I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T Dato LOV 2013 06 21 92 Departement

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse Vår ref.: OP2012/00155 Registreringsnr.: 262799 Saksnr.: 201108164 Varemerke: The thief Innehaver: LASSE RØSSLAND Innehavers fullmektig: Advokatfirma Ræder DA Innsiger: Nordic Choice Hotels AS Innsigers

Detaljer

FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige

FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige Side 1 av 5 FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser DATO: FOR-2002-11-15-1288 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings- administrasjons, og kirkedepartementet) AVD/DIR: Konkurransepolitisk

Detaljer

Om ulike muligheter for å angripe patenter. Partner og advokat Inga Kaasen Dr. philos. (bioteknologi)

Om ulike muligheter for å angripe patenter. Partner og advokat Inga Kaasen Dr. philos. (bioteknologi) Om ulike muligheter for å angripe patenter Partner og advokat Inga Kaasen Dr. philos. (bioteknologi) Om ulike måter for å angripe patenter Angripe patentet- én av flere muligheter Muligheter under søknadsbehandlingen

Detaljer

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 V E D T E K T E R f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 1. Navn, lagsform og forretningskontor. Borettslaget Bøhmergaten 37 er et borettslag som har til formål å skaffe de fremtidige andelseierne bolig ved

Detaljer

Norsk pasientskadeerstatning UTDRAG AV PASIENTSKADELOVEN

Norsk pasientskadeerstatning UTDRAG AV PASIENTSKADELOVEN Norsk pasientskadeerstatning UTDRAG AV PASIENTSKADELOVEN Pasientskadeloven har 01.01.2009 trådt i kraft også for pasienter som behandles i privat del av helsevesenet. Dette utdraget av loven inneholder

Detaljer

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS 15.-16. februar 2016 1

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS 15.-16. februar 2016 1 SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER FKAAS 15.-16. februar 2016 1 Tre føringer + en til Forvaltningsloven Alkoholloven Alkoholpolitisk plan for kommunen Rutiner FKAAS 15.-16. februar 2016 2 Forvaltningsloven

Detaljer

FOR 2007-12-14 nr 1417: Forskrift til patentloven (patentforskriften)

FOR 2007-12-14 nr 1417: Forskrift til patentloven (patentforskriften) Page 1 of 34 FOR 2007-12-14 nr 1417: Forskrift til patentloven (patentforskriften) DATO: FOR-2007-12-14-1417 DEPARTEMENT: JD (Justis- og beredskapsdepartementet) AVD/DIR: Lovavd. PUBLISERT: I 2007 hefte

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr. 7613 Varemerkesøknad nr. 2003 02167 Søker: Kraftinor AS, Narvik Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Actio-Lassen AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 12.

Detaljer

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager LEIEKONTRAKT for Lagerlokale Tingulstad Gård LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager Mellom nedennevnte Trond Håkon Tingulstad - heretter kalt utleier og Navn: - heretter kalt leier Fødselsnr.: / Adresse:

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8060 Patent nr. 323168 Patentsøknad nr. 20053351 Inndag: 2005.07.11 Løpedag: 2005.07.11 Patenthaver: Knut Reinhardt Hovden, Storgata 13A, 3183 Horten (tidl.

Detaljer

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1.Lovens formål Formålet med loven er at behandling av helseopplysninger skal skje

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. april 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. april 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8064 Patentsøknad nr. 2007 3341 Søknadsdato: 2007.06.28 Løpedag: 2005.11.29 PCT-nummer: PCT/US05/043158 (2005.11.29) WIPO publ. nr. WO/06/058336 (2006.06.01)

Detaljer

Lov om skytevåpen og ammunisjon m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser.

Lov om skytevåpen og ammunisjon m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser. Lov om skytevåpen og ammunisjon m.v. Jf. lov 14 juni 1974 nr. 39 (eksplosive varer) er, unntatt for Svalbard, opphevet ved lov 14 juni 2002 nr. 20 (brann- og Jf. tidligere lover 19 juni 1891, 11 juni 1898

Detaljer

Medlemsrettigheter og plikter i Nedre Buskerud Boligbyggelag (NBBO)

Medlemsrettigheter og plikter i Nedre Buskerud Boligbyggelag (NBBO) Medlemsrettigheter og plikter i Nedre Buskerud Boligbyggelag (NBBO) utfyllende regler Vedtatt på styremøte den 5.8.2005, endret på styremøtene den 01.02.2010 og 06.06.2013 1. Hvem kan bli medlem i NBBO?

Detaljer

STRAFFEBESTEMMELSER FOR NMF

STRAFFEBESTEMMELSER FOR NMF Revisjon 1.0 Godkjent på årsmøtet for 1996 den 01.02.97 1 (Virkeområde. Forholdet til stevneregler og tekniske bestemmelser) Disse straffebestemmelser gjelder for alle medlemmer og organisasjonsledd tilsluttet

Detaljer

Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett

Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett XXIX NIR-møtet 26 august 2008 Advokat Arne Ringnes www.thommessen.no Lovgivningen Foretaksnavneloven av 21. juni 1985 nr. 79 regulerer

Detaljer

HØRINGSNOTAT ENDRINGER I PATENTFORSKRIFTEN SAMARBEID MELLOM PATENTMYNDIGHETER OM UTNYTTELSE AV PATENTERBARHETSVURDERINGER

HØRINGSNOTAT ENDRINGER I PATENTFORSKRIFTEN SAMARBEID MELLOM PATENTMYNDIGHETER OM UTNYTTELSE AV PATENTERBARHETSVURDERINGER HØRINGSNOTAT Patentstyret Februar 2011 ENDRINGER I PATENTFORSKRIFTEN SAMARBEID MELLOM PATENTMYNDIGHETER OM UTNYTTELSE AV PATENTERBARHETSVURDERINGER 1. Hovedinnholdet i høringsnotatet I notatet foreslås

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0613.fral OJ L 173/13, p. 34-37 COMMISSION REGULATION (EU) No 613/2013 of 25 June 2013 amending Regulation (EC) No 1451/2007 as regards additional active substances of biocidal products to be examined

Detaljer

Åndsverkloven m.m Ot.prp.nr.15 (1994 1995) (endringslov)

Åndsverkloven m.m Ot.prp.nr.15 (1994 1995) (endringslov) Åndsverkloven m.m Ot.prp.nr.15 (1994 1995) (endringslov) Til 38b lov-1961-05-12-2- 38b (Åvl) Første ledd første punktum inneholder en ny bestemmelse som tillegger organisasjon som etter utkastets 38 a

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009. Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009. Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7942 Patentsøknad nr. 2004 5669 Søker: Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal Annen avdelings avgjørelse av 14. desember

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01522-A, (sak nr. 2010/362), sivil sak, anke over dom, (advokat Ole Tokvam til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01522-A, (sak nr. 2010/362), sivil sak, anke over dom, (advokat Ole Tokvam til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 15. september 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-01522-A, (sak nr. 2010/362), sivil sak, anke over dom, Canvas AS (advokat Ole Tokvam til prøve) mot Staten v/nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften)

FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) DATO: FOR-1990-12-21-1028 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Utlendingsdirektoratet,

Detaljer

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv.

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. DATO: LOV-2008-12-19-123 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 14 s 1977 IKRAFTTREDELSE: Kongen fastset. ENDRER:

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006)

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) Besl. O. nr. 37 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37 Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) År 2006 den 5. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Innhold. Forord til tredje utgave... 5

Innhold. Forord til tredje utgave... 5 Forord til tredje utgave... 5 I. I Innledning... 13 1. Patentrett og immaterialrett... 13 2. Patentsystemets opprinnelse og begrunnelse... 16 3. Noen patentrettslige prinsipper... 26 4. Patenterbarhetsvilkårene...

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8156 Patentsøknad nr. 20042259 Inndato: 2004.06.01 Løpedag: 2002.11.01 Prioritet: 2001.11.01 (US330842) og 2002.03.19 (US365169) PCT-nummer: PCT/US2002/35080

Detaljer

Konvensjon om bevisopptak i utlandet på sivil- og handelsrettens område av 18. mars 1970 (bevisopptakskonvensjonen) KAPITTEL I - RETTSANMODNINGER

Konvensjon om bevisopptak i utlandet på sivil- og handelsrettens område av 18. mars 1970 (bevisopptakskonvensjonen) KAPITTEL I - RETTSANMODNINGER Konvensjon om bevisopptak i utlandet på sivil- og handelsrettens område av 18. mars 1970 (bevisopptakskonvensjonen) KAPITTEL I - RETTSANMODNINGER Artikkel 1 På sivil- og handelsrettens område kan en judisiell

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven).

Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven). /d: LOV-2005-06-17-90 :d/ Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven). Side 1 av 7 udi 3 Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven). Kapittel 6. Behandlingen i forliksrådet

Detaljer

PROTOKOLL. "55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant"

PROTOKOLL. 55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8020 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 022 Begjæringen gjelder: Oslo Apartmenthotel AS, Postboks 412 Sentrum, 0177 Oslo Foretakets org. nr. 893 950 982 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7647 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006031 Begjæringen gjelder: Arbor Holding AS, Kråkstad Foretakets org. nr. 989 138 944 Begjæring inngitt av: Arbor-Hattfjelldal

Detaljer

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Kapitel 1. Alminnelige regler.

Kapitel 1. Alminnelige regler. Kapitel 1. Alminnelige regler. 1. Lovens område. Denne lov gjelder tilvirking, oppbevaring, transport, herunder lasting og lossing, erverv, bruk og inn- og utførsel av eksplosiv vare samt handel med slik

Detaljer

Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven).

Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven). Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven). Lovens tittel endret ved lov 26 aug 2011 nr. 40 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 26 aug 2011 nr. 866). Jf. tidligere lover 3 mai 1913 om likbrænding

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse,

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, NORGES HØYESTERETT Den 18. mai 2016 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. Hvem forsikringen omfatter. Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere som er fast ansatt hos forsikringstakeren og som ikke er fylt 67 år ved

Detaljer

1 (Lovens formål) Loven har til formål å beskytte mindreårige mot skadelig påvirkning fra levende bilder.

1 (Lovens formål) Loven har til formål å beskytte mindreårige mot skadelig påvirkning fra levende bilder. LOV OM BESKYTTELSE AV MINDREÅRIGE MOT SKADELIGE BILDEPROGRAM Kap. 1 Innledende bestemmelser 1 (Lovens formål) Loven har til formål å beskytte mindreårige mot skadelig påvirkning fra levende bilder. 2 (Definisjoner)

Detaljer

9. KLUBBLISENSREGLEMENT

9. KLUBBLISENSREGLEMENT 9. KLUBBLISENSREGLEMENT Vedtatt av forbundstinget 7. mars 2010, gjeldende fra samme dato. KAPITTEL 1: Innledende bestemmelser 1-1 VIRKEOMRÅDE Klubber som skal delta i 0. eller 1. divisjon menn eller 0.

Detaljer