PROTOKOLL. Int. reg. nr ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0829013 (200408047)"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Int. reg. nr Nasj. ref. nr Prioritet: DK VA Registreringshaver: TrygVesta A/S, Ballerup, Danmark (tidl. Tryg Vesta Group A/S) Fullmektig: Advokatfirma Thommessen Krefting Greve Lund AS, Strandgaten 209, Postboks 1970 Nordnes, NO-5817 Bergen (tidl. Zacco Norway AS, Oslo) Innsiger 1: Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag, Stockholm, Sverige Innsiger 2: Trygg-Hansa Forsikring (norsk avdeling av Trygg-Hansa Försäkrings AB), Oslo, Norge Innsiger 3: Repono Holding AB (tidligere Trygg-Hansa AB), Stockholm, Sverige Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 23. november 2011 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 17. mars 2009, hvorved tidligere beslutning om å føre det nedenfor gjengitte internasjonalt registrerte kombinerte merket "TrygVesta" inn i det norske varemerkeregisteret, og dermed gi merket virkning i Norge, ble besluttet opprettholdt mot innsigelse. Gjenparter av avgjørelsen ble samme dag oversendt partenes representanter. Int. reg. nr ( ) Notifikasjonen fra det Internasjonale Byrå (WIPO) av 12. august 2004 om at Norge er blitt utpekt som land det internasjonalt registrerte varemerket ønskes vernet i, omfattet alle tjenester merket er internasjonalt registrert som kjennetegn for, nemlig: Klasse 35: Klasse 36: Advertising; business management and business administration; office functions. Insurance; financial affairs, monetary affairs; real estate affairs.

2 Annen avd. sak nr Klasse 42: Scientific and technological services as well as research and design in connection with these services; industrial analysis and research; design and development of computer hardware and computer software; legal services. Merket ble besluttet innført i varemerkeregisteret den 8. november 2005, med ovennevnte varefortegnelse, og er deretter kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 46/2005, med publiseringsdato mandag den 14. november Innsigelse mot at den internasjonale registreringen kan gis vern i Norge innkom til Patentstyret den 11. januar 2006, innen innsigelsesperiodens utløp, jf. varemerkelovens 21 første ledd. Informasjon om at det er innkommet innsigelse mot at merket gis virkning i Norge, ble kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 04/2006, med publiseringsdato mandag den 23. januar Innsigelsen ble inngitt i fellesskap av Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag, Stockholm, Sverige, Trygg-Hansa Forsikring (norsk avdeling av Trygg-Hansa Försäkrings AB), Oslo, Norge, og Repono Holding AB (tidligere Trygg-Hansa AB), Stockholm, Sverige. De tre innsigelsene er av Patentstyrets Første avdeling behandlet under ett, og innsigerne er for enkelthets skyld betegnet med entallsformen innsiger. Innsigelsen var for det første begrunnet med at det internasjonalt registrerte kombinerte merket "TrygVesta" er egnet til å forveksles med innsigernes innarbeidede varemerke og sekundære forretningskjennetegn "TRYGG-HANSA", samt egnet til å forveksles med det ibruktatte foretaksnavnet "TRYGG-HANSA FORSIKRING", og at det internasjonalt registrerte kombinerte merket således er blitt innført i varemerkeregisteret i strid med bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, jf. 2, 4 og 6 første ledd, jf. 49 annet ledd og 50 første ledd (ny varemerkelov 16 bokstav a, jf. 3 tredje ledd og 4, jf. 70 tredje ledd og 71 annet ledd), jf. foretaksnavnelovens 3-1 første ledd og 1-1 annet og tredje ledd. Innsigerne har videre anført at det internasjonalt registrerte kombinerte merket "TrygVesta" er egnet til å forveksles med det registrerte foretaksnavnet "TRYGG HANSA NORGE NORSK AVDELING AV TRYGG HANSA FORSEKRINGS AB NORSK AVDELING AV UTENLANDSK FORETAK", org. nr , sektorkode 477 Skadeforsikringsselskaper, utenlandskeid, innført i Enhetsregisteret i Brønnøysund den 5. september 1997, og at den internasjonale registreringen således er blitt innført i varemerkeregisteret i strid med bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6 (ny varemerkelov 16 bokstav a, jf. 4

3 Annen avd. sak nr første ledd), og foretaksnavnelovens 3-1 første ledd, jf. varemerkelovens 49 annet ledd og 50 første ledd (ny varemerkelov 70 tredje ledd og 71 annet ledd). Innsigerne anførte også at det internasjonalt registrerte kombinerte merket "TrygVesta" var egnet til å forveksles med norsk varemerkeregistrering nr ( ), det kombinerte merket "TRYGG HANSA" (gjengitt nedenfor), innlevert den 11. februar 1993 og registrert den 28. februar 2002 for "forsikringstjenester" i klasse 36, og således er blitt innført i varemerkeregisteret i strid med bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, jf. 4 og 6 første ledd, jf. 49 annet ledd og 50 første ledd (ny varemerkelov 16 bokstav a. jf. 4 første ledd, jf. 70 tredje ledd og 71 annet ledd). Det registrerte kombinerte merket "TRYGG HANSA" ble senere frafalt som aktuelt registreringshinder av innsigerne, da registreringen ble kjent ugyldig ved Borgarting Lagmannsretts dom av 16. januar 2006 i sak nr ASI- BORG/03. Anken til Høyesterett over lagmannsrettens dom, og den senere dom av Høyesterett av 23. november 2006 i sak nr. 2006/614, gjelder ikke den delen av lagmannsrettens dom som kjenner varemerkeregistrering nr ugyldig, og ugyldigkjennelsen er altså rettskraftig. Reg. nr ( ) Innsigerne har endelig anført at det kombinerte merket "TrygVesta" inneholder noe som er egnet til å oppfattes som innsigernes foretaksnavn, og at merket "TrygVesta" således er besluttet innført i det norske varemerkeregisteret i strid også med bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd nr. 4 (ny varemerkelov 16 bokstav a, jf. 4 første ledd). Når det gjelder partenes argumentasjon under behandlingen av innsigelsessaken i Patentstyrets Første avdeling vises til sakens dokumenter. Første avdelings avgjørelse av 17. mars 2009 var begrunnet som følger: "Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både tjenesteslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 49 annet ledd, 14 første ledd nr. 6, 6 første ledd og 1 tredje ledd.

4 Annen avd. sak nr Patentstyret velger først å behandle spørsmålet om innsiger har innarbeidet TRYGG-HANSA som varemerke og sekundært forretningskjennetegn, jf. varemerkeloven 2 og foretaksnavneloven 1-1 tredje ledd. Innsigers fullmektig anfører at innsiger har innarbeidet TRYGG-HANSA som kjennetegn for forsikringstjenester. Det er i denne sammenheng innlevert 24 bilag som skal dokumentere påstanden. Innehavers fullmektig anfører at den innleverte dokumentasjonen ikke sannsynliggjør at TRYGG-HANSA er innarbeidet som et varemerke i Norge. Det anføres videre at et eventuelt innarbeidelsesvern må anses som bortfalt, da bruken av TRYGG-HANSA har opphørt i Norge. Patentstyret har følgende bemerkninger til spørsmålet om innarbeidelse. Som dokumentasjon for innarbeidelse har Patentstyret mottatt 24 bilag. Vi har valgt å henvise til nummereringen av bilagene innlevert i sak nr , da dokumentasjonen i denne saken kom inn samlet. Bilag nr. 2 viser en oversikt over pressedekning i perioden Her fremgår det at Trygg- Hansa er blitt omtalt i aviser som VG, Dagbladet, Aftenposten og Dagsavisen, og i tidsskrifter som Kapital, Dine Penger, Nytt om Bil, OBOS-bladet og Osloposten. Trygg-Hansa er blitt omtalt fra 2 ganger i 2003 opp til 15 ganger i Bilag nr. 3 viser stipulert oversikt over markedsaktiviteter i perioden Dette bilaget viser annonsering i en rekke tidskrifter så som Norges Lastebileierforbund, Bilist, StorbyGuiden, Obos-bladet, Vi Menn, KK (Kvinner og klær) og telefonkatalogen. Aktiviteten for 2005 er ikke tillagt avgjørende vekt da dette er etter søknadens inngivelse. Vi har heller ikke lagt vekt på kommunikasjonsplaner da disse kun viser hva som er planlagt, ikke hva som er gjennomført. Dokumentasjonen viser etter vårt syn at kjennetegnet har vært brukt i en viss utstrekning i en periode på fire år. Videre vises det i bilag nr. 4 til en pressemelding der det fremgår at premieinntektene for 2003 var på 117 millioner kroner. Patentstyret er av den oppfatning at dette tallet gir utrykk for en relativt beskjeden markedsandel. Fullmektigen har opplyst om at det ble tegnet mellom 80 og 90 tusen poliser til OBOS medlemmer. Vi har i denne sammenheng ikke lagt vekt på tallene som kommer frem i månedsrapporten og oversikten over næringskunder i bilag nr. 18 og 19, da disse viser til tall i årene 2006 og Til slutt viser bilagene 5 til 19 omtale av Trygg-Hansa i artikler på blant annet Dagbladets hjemmeside, Aftenpostens hjemmeside, NRK s hjemmeside og Norsk Boligbyggelags. Denne dokumentasjonen viser bruk av Trygg- Hansa som et ordmerke og som en henvisning til et foretak. Patentstyret har etter en helhetsvurdering av den innleverte dokumentasjonen, dog under tvil, kommet til at innsigers kjennetegn er innarbeidet for forsikringsvirksomhet. Tvilen knytter seg til de relativt lave premieinntektene og at det kun er vist til antall solgte poliser i Innsiger har på den annen side fått uforholdsmessig mye mediaomtale på grunn av avtalen med OBOS. Videre omfatter innsigers merke det distinktive merkeelement, Hansa. Det skal mindre til for å innarbeide et merke med distinktive elementer, enn merker som kun består av beskrivende tekst, jf. Lassen: Oversikt over norsk varemerkerett s Vi kan ikke se at innehavers innvendinger mot selve innarbeidelsesdokumentasjonen, kan føre frem. Det er ikke avgjørende hvem som har utarbeidet de fremlagte oversiktene, så lenge de fremstår som troverdige. Det meste av dokumentasjonen viser videre til bruk av Trygg-Hansa som et sekundært foretningskjennetegn eller som et varemerke. Det er til slutt ikke avgjørende om innsigers kjennetegn er innarbeidet i samarbeid med OBOS, eller også av OBOS. Det avgjørende er at kjennetegnet er innarbeidet for noens varer, jf. varemerkeloven 2. Innehavers anførsel om at innarbeidelsesvernet har bortfalt kan heller ikke føre frem. Spørsmålet i denne saken er om det forelå en registreringshindring på søknads- og registreringstidspunktet.

5 Annen avd. sak nr Den internasjonale utpekningen ble besluttet gjeldende 8. november Foretaket Trygg- Hansa skiftet navn 1. januar Det skal også bemerkes at en innarbeidet rettighet ikke mister sitt vern den dagen innehaver slutter å bruke det. Det er ikke noe i veien for at merket beholder sitt vern i adskillig tid etter opphøret av bruken, jf. Lassen: Oversikt over norsk varemerkerett s. 38 flg. Henvisningen til Rt s. 1725, Lundetangen, er ikke analog. I denne saken mistet innehaver den innarbeidete rettigheten etter lang tids manglende bruk, nærmere bestemt 10 år. Konklusjon: Patentstyret har under tvil kommet til at innsiger har innarbeidet Trygg-Hansa som varemerke og sekundært forretningskjennetegn for forsikringsvirksomhet, jf. varemerkeloven 2 og foretaksloven 1-1 tredje ledd. *** Spørsmålet blir så om den internasjonale registreringen TrygVesta er egnet til å forveksles med det innarbeidete varemerke og sekundære forretningskjennetegnet Trygg-Hansa, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr.6 og 2. Når det skal avgjøres om merkene er forvekselbare, skal det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet, og det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere etter hvilken kategori av varer eller tjenester det er tale om og hvordan de omsettes. Vurderingen må skje konkret og i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg vil ha en større beskyttelsessfære enn et svakt og tilnærmet beskrivende merke, fordi omsetningskretsen da lettere vil kunne komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse, enn hva som er tilfellet overfor svake merker. En slik vurdering ble foretatt i EF-domstolens avgjørelser C-39/97, Canon v Metro-Goldwyn-Mayer, premiss 18, C-206/04, ZIRH v. SIR, premiss 19, og av Patentstyrets 2. avdeling i sakene nr. 6923, Kea! og nr. 7092, Handi. Den internasjonale registreringen er besluttet gjeldende for blant annet Insurance; financial affairs, monetary affairs; real estate affairs i klasse 36. Dette anses å være samme eller lignende tjenester som forsikringstjenester, jf. vurderingen av innsigers innarbeidete rettighet. I forhold til tjenestene i klasse 35 og 42, kan vi derimot ikke se at foreligger tjenesteslagslikhet, jf. varemerkeloven 6 første ledd. Faren for forveksling må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merkene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Patentstyret er av den oppfatning at det søkte og det registrerte merket, sett i forhold til de aktuelle tjenestene, vil henvende seg til både profesjonelle aktører, men i hovedsak helt vanlige gjennomsnittsforbrukere, den såkalte "sluttforbrukeren". Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. Det avgjørende ved forvekselbarhetsvurderingen er derfor hvorvidt det foreligger kjennetegnslikhet, og eventuelt graden av denne. Innsigers fullmektig anfører at det i denne vurderingen må legges særlig vekt på det første elementet, Tryg/Trygg. Det er videre disse merkeelementene som er de første og mest iøynefallende elementene i begge merkene. De etterfølgende merkeelementene, Vesta/Hansa, har en ikke ubetydelig grad av visuell, assosiasjonsmessig og fonetisk likhet. Innehavers fullmektig anfører at merkene skaper et forskjellig helhetsinntrykk. Visuelt skaper den figurative utformingen av den internasjonale registreringen avstand mellom merkene. Videre må ordet trygg anses som et svakt merkeelement for forsikringsvirksomhet.

6 Annen avd. sak nr Patentstyret har følgende bemerkninger i forhold til kjennetegnslikheten. Patentstyret er ikke enig i at det innledende elementet Tryg/Trygg er det mest iøynefallende merkeelementet i de aktuelle kjennetegnene. Tryg/Trygg vil bli oppfattet i betydningen sikker, uten fare og må anses som nærmest beskrivende for forsikringsvirksomhet. Slik virksomhet har som hovedformål å skape sikkerhet gjennom pulverisering av ansvar. Merkeelementene Vesta og Hansa har ingen slik tilknytning til de aktuelle tjenestene. Disse merkeelementene vil derfor dominere helhetsinntrykkene av de aktuelle kjennetegnene. Vi kan ikke se at merkeelementene Vesta/Hansa har en ikke ubetydelig grad av visuell, assosiasjonsmessig og fonetisk likhet. Merkeelementene er visuelt forskjellige ved at det kun er én bokstav, a som er plassert på samme sted. Bortsett fra denne ene bokstaven er de andre fire bokstavene, med unntak av bokstav s, forskjellige. Bokstaven s er videre plassert forskjellig i de to merkene. Forskjellen i bokstavsammesetningen medfører etter vårt syn at merkene også blir fonetisk forskjellige. Til slutt fremstår merkene som assosiasjonsmessig forskjellige. Vesta er adverb for (fra vest) og kan bli oppfattet å ha noe med himmelretning å gjøre. Hansa betyr en sammenslutning av kjøpmenn og kan også bli oppfattet som å ha noe med Bergen å gjøre, jf. hansatiden. Patentstyret har ikke lagt vekt på den figurative utformingen av den internasjonale registreringen, da denne utformingen er minimal. Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at de aktuelle kjennetegnene ikke er forvekselbare, jf. varemerkeloven 49 annet ledd, 14 første ledd nr. 6, 6 første ledd, 2 og foretaksnavneloven 1-1 tredje ledd. Det er i denne sammenheng lagt særlig vekt på at kjennetegnenes dominerende elementer er forskjellige. Denne forskjellen medfører at man også vil legge merke til forskjellen i de svake elementene Tryg/Trygg, ved at den ene er skrevet med en g, mens den andre er skrevet med to. Det er videre lagt vekt på at den dokumenterte innarbeidelsen ikke gir grunnlag for et omfattende verneområde. *** Patentstyret kan ikke se at anførselen vedrørende varemerkeloven 14 første ledd nr. 4 kan føre frem. Det er antatt at denne bestemmelsen normalt bare kommer til anvendelse i de tilfellene når foretaksnavnet gjengis uendret eller med bare ubetydelige endringer eller tillegg, jf. Lassen: Oversikt over norsk varemerkerett s. 136 flg. I denne saken er det kun det svake elementet Trygg som er gjengitt i endret form Tryg. Patentstyret har derfor kommet til at det søkte merket ikke kan oppheves etter varemerkeloven 14 første ledd nr. 4. *** Patentstyret ser ingen grunn til å vurdere om det foreligger fare for forveksling i forhold til den påståtte rettigheten i form av foretaksnavn TRYGG-HANSA FORSIKRING eller det registrerte foretaksnavnet TRYGG HANSA NORGE NORSK AVDELING AV TRYGG HANSA FORSEKRINGS AB NORSK AVDELING AV UTENLANDSK FORETAK, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og foretaksnavneloven 3-1 første ledd. Det foreligger større avstand mellom den internasjonale registreringen og disse kjennetegnene, enn i forhold til den innarbeidete rettigheten, Trygg-Hansa. *** Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at den internasjonale registreringen ikke er egnet til å forveksles med innsigers innarbeidete eller registrerte

7 Annen avd. sak nr rettigheter. Det søkte merket inneholder heller ikke noe som er egnet til å oppfattes som en annens foretaksnavn. Innsigelsen blir dermed å forkaste, jf. varemerkeloven 52 første ledd jf. 21a annet ledd. Beslutning: Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven 21a annet ledd." Innsigers begrunnede klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse innkom til Patentstyret mandag den 15. mai Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 10. juni Både klage og klageavgift er innkommet rettidig. I klagen anfører innsigers fullmektig: "Vi viser til Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 17. mars 2009 i ovennevnte sak. Patentstyrets første avdeling konkluderte i denne avgjørelsen med at TRYGG-HANSA må anses innarbeidet som kjennetegn for forsikringsvirksomhet, jfr. varemerkeloven 2 og foretaksnavneloven 1-1 tredje ledd. Imidlertid konkluderte Patentstyrets første avdeling med at varemerket TrygVesta ikke er egnet til å fremkalle forveksling med kjennetegnet Trygg-Hansa, til tross for at de aktuelle kjennetegnene er hhv. Søkt registrert og innarbeidet for overlappende varer. Det ble ikke tatt stilling til hvorvidt det søkte varemerket er egnet til å fremkalle forveksling med innsigers eldre rettigheter til det ibruktatte foretaksnavnet TRYGG-HANSA FORSIKRING eller det registrerte foretaksnavnet TRYGG HANSA NORGE NORSK AVDELING AV TRYGG HANSA FORSEKRINGS AB NORSK AVDELING AV UTENLANDSK FORETAK. Registreringen av det yngre kjennetegnet ble således opprettholdt. På vegne av innsiger påklages herved avgjørelsen til Patentstyrets Annen Avdeling, da man mener at første avdeling har kommet til et uriktig resultat for så vidt gjelder forvekselbarhetsspørsmålet. Første avdeling har ved sin avgjørelse konkludert med at det innledende elementet Tryg/Trygg ikke er det mest iøynefallende merkeelementet, ettersom dette elementet må anses svakt særpreget ( nærmest beskrivende ), mens elementene Vesta/Hansa anses mer særpregede og dominerende for helhetsinntrykket i de respektive merkene. Videre legges det til grunn at sistnevnte elementer er visuelt, fonetisk og assosiasjonsmessig forskjellige. Etter innsigers oppfatning bærer Patentstyrets første avdelings avgjørelse preg av mangler på to viktige punkter: 1. Til tross for at TRYGG-HANSA anses innarbeidet som varemerke/sekundært forretningskjennetegn i Norge, er det tilsynelatende ikke tatt stilling til hvorvidt dette bidrar til styrket særpreg for merkeelementet TRYGG

8 Annen avd. sak nr Første avdelings sammenligning av varemerkene TRYGG-HANSA og TrygVesta bærer etter innsigers oppfatning preg av å være noe skjematisk og akademisk, basert på en separat vurdering av merkenes elementer, uten tilstrekkelig omtanke for hvordan merkene faktisk og som helhet vil bli oppfattet av forsikringskunder i Norge. Dette vil bli kommentert nærmere nedenfor. Innledningsvis vil vi imidlertid kommentere og presisere de anførsler som ble fremmet for Patentstyrets første avdeling i saken. Disse anførslene fastboldes i all sak overfor Patentstyrets Annen Avdeling, i den grad de fortsatt er av relevans for saken. Med hensyn til innsigers eldre rettigheter til kjennetegnet TRYGG-HANSA (og varianter av dette) anses dette å gjelde det registrerte foretaksnavnet TRYGG HANSA NORGE NORSK AVDELING AV TRYGG HANSA FORSEKRINGS AB NORSK AVDELING AV UTENLANDSK FORETAK og det anvendte foretaksnavnet TRYGG-HANSA FORSIKRING. jfr. foretaksnavneloven 3-1 første ledd, og innarbeidede rettigheter til TRYGG-HANSA (evt. TRYGG-HANSA FORSIKRING) som varemerke og sekundært forretningskjennetegn, jfr. varemerkeloven 2 og foretaksnavneloven 1-1 tredje ledd. Det fastholdes at søkers varemerke er egnet til å fremkalle forveksling med innsigers ovennevnte kjennetegnsrettigheter, jfr. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Vi viser i denne forbindelse til argumenter og dokumentasjon som fremsatt/fremlagt i innsigelsen av 11. januar 2006 og innsigers saksinnlegg av 6. juli For så vidt gjelder innsigers innarbeidede rettigheter til kjennetegnet TRYGG-HANSA viser vi også til resultatene fra en markedsundersøkelse foretatt av Research International i Norge i Markedsundersøkelsen ble gjennomført primo mars 2006, og er således svært relevant hva gjelder den norske omsetningskretsens kunnskap og kjennskap til TRYGG-HANSA som varemerke. Vi kan opplyse at det ble gjennomført 1160 intervju mot alminnelige forbrukere (Business to Consumer), i tillegg til 600 gjennomførte intervju mot bedriftsmarkedet (Business to Business). Her skal imidlertid påpekes at det ikke var intervju av forsikringsmeglere, men kunder av forsikringsmeglere inngikk i undersøkelsen. Det er videre opplyst at undersøkelsen er representativ i forhold til geografisk spredning. Resultatet fra markedsundersøkelsen oppsummeres slik: Figures in relevant Unaided awareness Aided awareness Consideration local market (e.g. Aktsam in Sweden, Codan in Denmark, etc. Trygg Hansa < 1% 71 % 12 % (Norway) Aktsam 5 % 74 % 25 % Trygg Hansa 50 % 99 % 62 % Codan 47 % 99 % 30 % Som det vil fremgå var det kun en marginal andel av respondentene som uhjulpet nevnte TRYGG-HANSA som ett av de forsikringsselskaper de kjente til ved undersøkelsen. Imidlertid

9 Annen avd. sak nr svarte 71 % på direkte forespørsel at de kjente til TRYGG HANSA, noe som må anses å være en høy andel innenfor en bransje med noen få, dominerende aktører. Det faktum at mindre enn 1 % av respondentene ved undersøkelsen uhjulpet nevnte Trygg-Hansa ved oppramsing av de forsikringsselskaper de kjente til kan ikke tas til inntekt for at kjennetegnet ikke er innarbeidet, slik søker har hevdet i parallelle innsigelsessaker som verserer for Patentstyret. Det antas at de fleste respondenter i hovedsak vil nevne de mest kjente forsikringsselskapene (Storebrand, Gjensidige, If...), og det at Trygg-Hansa ikke nevnes ved en slik oppramsing utelukker på ingen måte at selskapet (kjennetegnet) er godt kjent, jfr. varemerkeloven 2 og foretaksnavneloven 1-1 tredje ledd. At kjennetegnet ikke er blant de mest kjente, utelukker ikke at det er godt kjent innen en bransje med et lite knippe dominerende aktører, i de nevnte lovbestemmelsers forstand. Vi vil i denne sammenheng påpeke at de 71 % av respondentene som på forespørsel oppga at de kjente til Trygg-Hansa, underbygger påstanden om at Trygg-Hansa er godt kjent innenfor den norske omsetningskretsen. Som tidligere nevnt er den aktuelle undersøkelsen representativ i forhold til geografisk spredning, mens publikums kjennskap til Trygg-Hansa er størst i østlandsområdet. Det skal derfor fastholdes at kjennetegnet TRYGG-HANSA er innarbeidet som særlig kjennetegn blant omsetningskretsen i Norge, og det skal i denne sammenheng påpekes at et slikt innarbeidelsesvern varer så lenge det er godt kjent som særlig kjennetegn (også etter evt. opphør av bruk, jfr. foretaksnavneloven 1-1 tredje ledd (jfr. Ot.prp. nr. 43 ( ) s. 47 for så vidt gjelder varemerkelovens tilsvarende bestemmelse). Det skal også påpekes at innsigers norskregistrerte foretak består i Foretaksregisteret, med kontaktopplysninger og lenke til innsigers aktive hjemmeside se vedlegg. Uansett om innsigers faktiske virksomhet i Norge pr. i dag hovedsakelig drives under et annet navn (Codan) er det en forutsetning for opphør av vern etter foretaksnavneloven 3-1 tredje ledd at opphøret av bruken er av en viss varighet. Det er uttalt i Ot.prp. nr. 59 ( ) s. 124 at det i begrepet «opphører» ligger noe mer enn en kortere periodes ikke-bruk. Bestemmelsen om den varemerkerettslige bruksplikt i vml. 25a må anses å være retningsgivende for brukspliktregelen etter foretaksnavneloven, jfr. harmoniseringshensynet mellom de to lover uttrykt i Ot.prp. nr. 43 ( ). Uansett var kjennetegnet TRYGG-HANSA i bruk i Norge både på søknads- og registrerings-/ besluttet gjeldende-tidspunktet for foreliggende varemerkesøknad/registrering. Nærmere om forvekselbarhetsspørsmålet I foreliggende sak skal det understrekes at det ikke bare foreligger varelikhet, men faktisk vareidentitet mellom søkers merke og innsigers eldre rettigheter. Dette innebærer at kjennetegnene vil ha samme omsetningskrets, samme formål og at de vil kunne tilbys og markedsføres ved siden av hverandre på relevante utsalgssteder. Dette øker risikoen for at en alminnelig forbruker vil kunne ta feil av de to merkene, hvilket igjen også medfører at det må stilles strengere krav til forskjellen mellom kjennetegnene for at det yngre kjennetegnet skal gå klar av en konflikt. Det bestrides ikke at det foreligger visuelle og fonetiske forskjeller mellom de to merkene, men vi vil likevel hevde at det foreligger en ikke ubetydelig fare for forveksling i de vanligste omsetningssituasjonene, nemlig hvor man ikke har begge varemerkene foran seg men derimot må sammenligne det ene merket med et erindringsbilde av det andre.

10 Annen avd. sak nr Det følger av både norsk og europeisk praksis at det ved forvekselbarhetsvurderingen skal legges særlig vekt på likhet mellom første stavelse eller ord i kjennetegnene som skal vurderes opp mot hverandre. I foreliggende sak utgjør ordet TRYGG/TRYG første element i begge merker. Etter innsigers oppfatning vil forskjellen i stavemåte ikke være utslagsgivende, da ordene er uttalemessig identiske og har identisk betydningsinnhold. Det må legges til grunn at norske forbrukere også rent visuelt vil gjenkjenne ordet TRYG i søkers merke som ekvivalenten til det norske ordet trygg. Til tross for at dette ordet i utgangspunktet anses svakt særpreget i forhold til forsikringstjenester, kan det neppe anses direkte beskrivende, hvilket Patentstyret øyensynlig også har lagt til grunn bl.a. ved aksept av varemerkeregistrering nr for ordmerket TRYG for tilsvarende tjenester. Det må uansett forventes at en alminnelig forbruker med et ellers ufullkomment erindringsbilde av de aktuelle kjennetegnene særlig vil gjenkjenne nettopp dette elementet fra innsigers kjennetegn. En forbruker må normalt stole på vage erindringer når han/hun møter partenes respektive varemerker, og i denne relasjon vil ordet TRYGG/TRYG være det første man møter i begge kjennetegn. Forbrukerne vil lett tenke at her markedsføres to varianter av det samme merket, eller anta at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to varemerkene, på grunn av det felles elementet TRYGG/TRYG som utgjør første del av begge parters kjennetegn. Etter innsigers oppfatning foreligger det dermed en klar risiko for indirekte forveksling (antakelser om kommersielt samarbeid), eller sågar en risiko for faktisk sammenblanding av Trygg-Hansa og TrygVesta blant norske forsikringskunder (særlig privatkunder). Styrket/utvidet vern For det første vil innsiger hevde at ordet TRYGG i kjennetegnet TRYGG-HANSA må anses å ha oppnådd en styrket grad av varemerkerettslig særpreg gjennom innarbeidelse. Det fremkommer av varemerkeloven 13 første ledd siste punktum og foretaksnavneloven 3-2 annet ledd, jfr. varemerkeloven 13 at det ved vurdering av et kjennetegns særpreg skal tas hensyn til alle faktiske omstendigheter, særlig hvor lenge og i hvilken utstrekning kjennetegnet har vært i bruk. Etter innsigers oppfatning må det legges til grunn at den bruk/innarbeidelse som har skjedd for kjennetegnet TRYGG-HANSA også har styrket blikkfangs- og kjennetegnseffekten for elementet TRYGG som sådan i innsigers kjennetegn. Videre må det som følge av innarbeidelsen av kjennetegnet TRYGG-HANSA antas det også foreligger et utvidet vern for dette kjennetegnet som helhet, jfr. varemerkeloven 6 annet ledd og foretaksnavneloven 3-3 annet ledd. Beslutningen om å gjøre foreliggende internasjonale registrering gjeldende i Norge anføres således også å være i strid med varemerkeloven 6 annet ledd. I følge denne bestemmelsen skal et varemerke dessuten skal anses å være forvekselbart med et tidligere kjennetegn dersom det søkte merket ligner det tidligere kjennetegn og dersom det eldste kjennetegnet er så velkjent og har en slik anseelse i Norge at det ville bety en urimelig utnyttelse eller forringelse av det velkjente merket om det andre kjennetegnet ble brukt eller registrert av en annen. Som grunnlag for dette kravet vises det til at TRYGG-HANSA er innarbeidet som kjennetegn her i riket, jfr. varemerkeloven 2 og foretaksnavneloven 1-1 tredje ledd, noe som også er akseptert av Patentstyret ved første avdelings avgjørelse, som er gjenstand for denne klagen. For øvrig vises det til den dokumentasjon som ble fremlagt for Patentstyrets første avdeling til støtte for påstanden om at kjennetegnet TRYGG HANSA er innarbeidet og har opparbeidet et

11 Annen avd. sak nr betydelig omdømme i den norske omsetningskretsen. Dette omdømmet (godt eller dårlig) medfører at innsiger har krav på vern mot registrering av lignende varemerker etter bestemmelsen i varemerkeloven 6 annet ledd. Det henvises som oftest til varemerkeloven 6 annet ledd i forbindelse med saker som omhandler varemerker som dekker ulike varer eller tjenester, og da under henvisning til at det eventuelt styrkede vernet også må innebære vern mot merker som ikke oppfyller kravet i varemerkeloven 6 første ledd. Det presiseres imidlertid at varemerkeloven 6 annet ledd ikke er begrenset til slike tilfeller, det vil si der man har å gjøre med en manglende varelikhet, men at den i enda større grad gjør seg gjeldende i saker der man har å gjøre med varelikhet eller vareidentitet. Poenget er at bestemmelsen gir en varemerkeinnehaver som har opparbeidet et omdømme for sitt varemerke vern mot at andre tar i bruk eller registrerer varemerker som ligner på det velkjente varemerket. Lassen/Stenvik ( Oversikt over norsk varemerkerett ) forklarer denne bestemmelsen nærmere på side 327 fig. På side 327 heter det: Velkjente merker kan altså ha vern også utenfor forvekslingsrelasjonen. Som hovedvilkår for beskyttelse er i stedet oppstilt at det foreligger en urimelig utnyttelse, eller at det kan oppstå skade på det velkjente merkets anseelse. Et eksempel på en situasjon hvor de vanlige reglene om forvekselbarhet (4, jf 6første ledd) ikke strekker til, men hvor regelen i 6 annet ledd kan komme innehaveren av det velkjente varemerket til hjelp, er den hvor likheten ikke er sterk nok til at omsetningskretsen vil blande sammen kjennetegnene eller deres innehavere (risiko for direkte eller indirekte forveksling [.]), men likevel såpass fremtredende at den gjennomsnittsforbruker som møter det yngre merket vil fremkalle det eldre, velkjente varemerket i sin erindring (risiko for assosiering). Slik assosiering kan bety at det yngre merket trekker urimelige veksler på det eldre merkets berømthet ( free riding ), samtidig som det kan føre til at det berømte merket utsettes for slitasje, og over tid får svekket sin blikkfang. Videre heter det på side 328: Som det fremgår av ordlyden, er vareslagslikhet etter 6 annet ledd ikke en nødvendig betingelse. Til gjengjeld er vilkårene slik at forskjellen kan være mer formell enn reell. Selv om vareslagslikhet ikke kreves, kan vareslagslikheten ha betydning: Nærheten mellom vareslagene vil som regel være et viktig moment ved avgjørelsen av om det velkjente varemerket utsettes for urimelig utnyttelse eller forringelse. Som påpekt ovenfor, så omfatter TrygVesta og TRYGG-HANSA identiske tjenester. Med hensyn til det siste sitatet fra Lassen/Stenvik betyr dette altså at en eventuell krenkelse eller forringelse av TRYGG-HANSA vil være mer nærliggende og således enklere å konstatere enn i de tilfellene der man har å gjøre med varemerker som omfatter ulike varer eller tjenester. Vareidentiteten må således få betydning også ved vurdering av om det foreligger en risiko for assosiasjon mellom TrygVesta og TRYGG-HANSA. Lassen/Stenvik uttaler altså på side 327 at man etter varemerkeloven 6 annet ledd ikke skal se på hvorvidt det foreligger en direkte eller indirekte fare forforveksling. I stedet skal man prinsipalt ta stilling til om det eldste varemerket er velkjent og har anseelse/omdømme, og så subsidiært vurdere om det søkte merket ligner på det eldste merket eller om det foreligger fare for assosiasjon.

12 Annen avd. sak nr Som følge av at TRYGG-HANSA må anses velkjent i Norge, skal man altså ikke bare spørre om det foreligger forvekslingsfare men man må også vurdere om det søkte merket ligner på det innarbeidede kjennetegnet og om en registrering ville kunne forringe det innarbeidede kjennetegnets blikkfang. De samme prinsipper er lagt til grunn i EU retten, se C-508/O1 Adidas vs. Fitnessworld, se premiss 29 der det heter: The infringements referred to in Article 5 (2) of the Directive, where they occur, are the consequences of a certain degree of similarity between the mark and the sign, by virtue of which the relevant section of the public makes a connection between the sign and the mark, that is to say. establishes a link between them even though it does not confuse them (...). På bakgrunn av dette anføres det at kravet om forvekslingsfare må anses oppfylt under henvisning til at TRYGG-HANSA er et velkjent kjennetegn i Norge og fordi TrygVesta ligner på samt skaper assosiasjoner til det velkjente merket, jfr. varemerkeloven 14 første ledd nr 6, jfr. 6 annet ledd og foretaksnavneloven 3-3 annet ledd. For øvrig fastholdes innsigers påstand om at søkers varemerke er egnet til å fremkalle forveksling med innsigers eldre kjennetegn, jfr. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, jfr. 6 første ledd. Under henvisning til dette bes det således om at beslutningen om å gjøre det internasjonalt registrerte merket gjeldende i Norge oppheves, jf. varemerkeloven 21 a." I sin imøtegåelse av 26. august 2009 uttaler registreringshavers fullmektig: "VAREMERKESØKNAD NR IMØTEGÅELSE AV KLAGE TIL ANNEN AVDELING VEDRØRENDE REGISTRERING AV FIGURMERKET Innledning Det vises til klage fra Trygg-Hansa Norge norsk avdeling av Trygg Hansa Forsäkrings AB norsk avdeling av utenlandsk foretak, Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag og Repono Holding AB (heretter i fellesskap benevnt Innsigerne ) til registreringen av figurmerket På vegne av TrygVesta A/S, heretter benevnt TrygVesta, gjøres det gjeldende at Patentstyrets første avdeling har kommet til rett resultat når det konkluderes med at den internasjonale registreringen ikke er egnet til å forveksles med Innsigernes innarbeidede eller registrerte rettigheter, og at det søkte merket ikke er egnet til å oppfattes som en annens foretaksnavn..

13 Annen avd. sak nr Det fastholdes imidlertid at klagerne ikke har fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon som sannsynliggjør at TRYGG-HANSA er innarbeidet som varemerke og sekundært forretningskjennetegn, jf varemerkeloven 2 og foretaksnavneloven 1-1 tredje ledd. Videre gjøres det gjeldende at TRYGG-HANSA som kjennetegn i alle tilfeller ikke har oppnådd Kodak-vern etter varemerkeloven 6 annet ledd som anført i klagen. Innarbeidelsesspørsmålet Patentstyret har under tvil kommet til at Innsigerne har innarbeidet TRYGG-HANSA som varemerke og sekundært forretningskjennetegn, jf varemerkeloven 2 og foretaksnavneloven 1-1 tredje ledd. Det fastholdes at Innsigerne ikke har fremlagt dokumentasjon som sannsynliggjør at TRYGG- HANSA er innarbeidet, og det vises i den forbindelse til argumentasjonen fremsatt i TrygVestas kommentarer til innsigelse av 11. juli Patentstyret har i sin avgjørelse på korrekt vis ikke lagt avgjørende vekt på aktiviteter i 2005 og videre ikke vektlagt dokumentasjon fra årene 2006 og 2007, da dette var etter søknadens inngivelse. Innsigerne har for Patentstyrets annen avdeling i tillegg vist til en markedsundersøkelse foretatt av Research International i Norge i Det er opplyst at markedsundersøkelsen er gjennomført primo mars TrygVesta innga sin søknad nummer den 12. august 2004, med prioritetsdato fra 20. april 2004, altså i underkant av to år før markedsundersøkelsen ble gjennomført. Patentstyrets annen avdeling må således se bort fra denne markedsundersøkelsen i herværende sak, da den ikke sier noe om forbrukernes kjennskap til TRYGG-HANSA på tidspunktet for søknadsinngivelsen. Det bemerkes videre at markedsundersøkelsen kun er beskrevet i klagen, og den er ikke dokumentert, noe som forsterker grunnlaget for å se bort fra undersøkelsen. Når det gjelder bortfall av et eventuelt innarbeidelsesvern har Patentstyret kommet til at anførselen ikke kan nå frem. Begrunnelsen er i første rekke at spørsmålet dreier seg om det forelå en registreringshindring på søknads- og registreringstidspunktet. Når det gjelder spørsmålet om bortfall av et innarbeidelsesvern er TrygVesta uenig i at man her kun skal se på søknads- og registreringstidspunktet. På samme måte som en part kan miste sin rettslige interesse i en sivilrettslig sak underveis i prosessen, må Innsigerne her kunne miste sin interesse på et tidspunkt senere enn søknadstidspunktet. Vurderingsgrunnlaget er om det eventuelt innarbeidede merket fortsatt nyter vern. Når det gjelder henvisningen til Lundetangen-dommen er denne side enig med Patentstyret at saksforholdet var av en annen karakter. Uttalelsen om at merket må være i aktuell bruk er imidlertid et obiter dictum, som fremgår ved å referere hele setningen i dommen: Jeg mener derfor at EØS-tilpasningen i 1992, uten å løse det spørsmål som foreligger i vår sak, allikevel gir støtte for den forståelse av 2 at det er en forutsetning for vern at varemerket er i aktuell bruk. Det fastholdes at TRYGG-HANSA som varemerke ikke lenger er i aktuell bruk. Som ytterligere dokumentasjon for denne påstand vedlegges en artikkel fra januar 2008 der informasjonssjef i Codan Forsikring Norge, Mari Bræin Faaberg, forteller at de i artikkelen omtalte profilkampanjene kommer i kjølvannet av at Codan Forsikring nå kvitter seg med Trygg-Hansanavnet i Norge. Det bemerkes at artikkelen er over halvannet år gammelt.

14 Annen avd. sak nr Bilag 1: Utskrift fra artikkel datert 3. januar 2008 Videre, ved å taste inn nettadressen blir man navigert direkte til noe som underbygger påstanden om at TRYGG-HANSA ikke lenger er i aktuell bruk i Norge. TrygVesta fastholder etter dette at den begrensede dokumentasjonen som er fremlagt ikke kan tilsi at TRYGG-HANSA på søknadstidspunktet var godt kjent som særlig kjennetegn for Innsigernes tjenester eller som sekundært forretningskjennetegn. De anførte klagegrunnlag Forvekselbarhetsvurderingen Det anføres at Patentstyret har kommet til korrekt resultat for hva gjelder forvekselbarhetsvurderingen etter varemerkeloven 14 første ledd nr 6 og 2. Innledningsvis minnes det om utformingen på merkene som skal sammenholdes: TRYGG-HANSA Det presiseres at standpunktene fremsatt tidligere i saken fastholdes av TrygVesta, og det vises i den forbindelse til argumentasjonen inntatt i kommentarer til innsigelsene av 11. juli I en vurdering av om det foreligger forvekselbarhet mellom to merker må vare-/tjenesteslagslikheten og kjennetegnslikheten vurderes samlet. Innsigerne har ikke fremlagt dokumentasjon som skulle tilsi at de opererer innen klassene 35 og 42, og Patentstyret har korrekt konkludert med at det ikke er tjenesteslagslikhet for disse klassene mellom det registrerte merket og det påstått innarbeidede merket. Det vil etter dette kun være klasse 36; Insurance, som vil være gjenstand for en eventuell forvekselbarhetsvurdering. Når det gjelder Innsigernes anførsler i klagen bemerkes det at denne side ikke er enige i at det skal legges særlig vekt på likhet mellom første stavelse i merkene når ord nummer to åpenbart er dominanten i merkene. Som Patentstyret har konkludert med, har ordene Vesta og Hansa ingen tilknytning til de aktuelle tjenestene, og dominerer derfor helhetsinntrykket av de aktuelle kjennetegnene. Merkeelementene Vesta og Hansa er verken visuelt, fonetisk eller begrepsmessig like. I tillegg er figurmerket skrevet med en særpreget font. Det faktum at kjennetegnenes dominerende elementer er forskjellige, medfører som Patentstyret også har kommet til at man også vil legge merke til forskjellen i stavemåten for de svake elementene Tryg og Trygg. TrygVesta kan ikke se at det i klagen har kommet frem noen ny argumentasjon som tilsier at Patentstyrets annen avdeling skal komme til et annet resultat enn første avdeling. Det fastholdes etter dette at det ikke foreligger noen reell risiko for at gjennomsnittsforbrukeren vil kunne forveksle ordmerket TRYGG-HANSA med figurmerket. Styrket/utvidet vern

15 Annen avd. sak nr TrygVesta kan ikke se at ordet TRYGG i TRYGG-VESTA har oppnådd en styrket grad av varemerkerettslig særpreg gjennom innarbeidelse. Det er i tråd med teori og praksis at merker som er særpregede fra første stund kan få sitt særpreg ytterligere styrket gjennom bruk. Ordet TRYGG tilknyttet bransjen forsikringsvirksomhet, må derimot anses å være et svakt merkeelement. Den dokumentasjon Innsigerne har fremlagt for bruk/innarbeidelse av TRYGG- HANSA tilsier på ingen måte at elementet TRYGG skal kunne nyte et styrket vern. Kodak-vern Det gjøres gjeldende at TRYGG-HANSA som kjennetegn ikke har oppnådd Kodak-vern etter varemerkeloven 6 annet ledd som anført i klagen. Vilkåret for å oppnå et utvidet vern etter varemerkeloven 6 annet ledd er at kjennetegnet som har eldst rett er så velkjent og har en slik anseelse her i riket, at det ville bety en urimelig utnyttelse eller forringelse av dets anseelse (goodwill) dersom det annet kjennetegn ble brukt av en annen. Hvor velkjent et merke er skal i følge EF-domstolens sak C-375/97 Chevy baseres på alle sakens omstendigheter, herunder markedsandel, intensiteten, den geografiske utstrekningen, varighet i bruken av varemerket og størrelsen av de markedsføringsmessige investeringene. Lokalt innarbeidede merker kan ikke nyte vern etter bestemmelsen, merket må være kjent i en vesentlig del av Norge. Den fremlagte dokumentasjonen til Innsigerne viser at de har hatt en svært beskjeden markedsandel (1 2 %). De avisskriverier som har vært tilknyttet Innsigerne har hovedsakelig bestått i samarbeidsavtalen mellom OBOS og Innsigerne, og har vært publisert i Oslo-området. Det er ikke dokumentert at TRYGG-HANSA er anvendt i reklamemateriell eller annonser eller at det på annen måte har vært gjort noen særlig innsats for å forsøke å gjøre TRYGG- HANSA godt kjent som ordmerke på det norske markedet. De markedsføringsmessige investeringene har etter dette vært minimale. Til tross for at Patentstyret kom til at TRYGG-HANSA var innarbeidet som kjennetegn ble det lagt vekt på at den dokumenterte innarbeidelsen ikke gir grunnlag for et omfattende verneområde. Etter TrygVestas syn har ikke Innsigerne dokumentert at de er velkjent, og de har ikke under noen omstendighet dokumentert at de er velkjent i en vesentlig del av Norge, og kan derfor ikke nyte utvidet vern etter denne bestemmelsen. Det er i alle tilfeller et krav at merket må være velansett. I dette ligger det en forutsetning om at vedkommende kjennetegn har en goodwill-verdi som går utover det et ordinært innarbeidet kjennetegn har. Den dokumentasjonen som er fremlagt omfatter i stor grad det mislykkede samarbeidet mellom OBOS og Innsigerne, og det foreligger ingen holdepunkter for å si at TRYGG-HANSA har oppnådd en goodwill-verdi som går utover det et ordinært innarbeidet kjennetegn har. TrygVesta kan heller ikke se at det foreligger en fare for urimelig utnyttelse eller for å kunne oppstå skade på merkets anseelse, noe som er et av hovedvilkårene for beskyttelse etter Kodakregelen. På dette grunnlag bes innsigelsen avvist og at søkers merke nummer (IR ) fremmes for endelig registrering."

16 Annen avd. sak nr I tilsvar av 27. januar 2010 uttaler innsigernes fullmektig: "Vi viser til Patentstyrets Annen Avdelings ekspedisjon av 27. august 2009, vedlagt søkers tilsvar, og senere fristforlengelse i saken. Innsigers gjeldende svarfrist utløper 28. januar 2010, og etter hva vi forstår vil det ikke bli gitt ytterligere forlengelser av denne fristen. På vegne av innsiger inngis herved kommentarer til søkers siste innlegg i saken, samt en kortfattet oppsummering av sakens hovedpunkter. Vi ber om at saken behandles videre på dette grunnlag, samt tidligere inngitt argumentasjon og dokumentasjon i saken. I sitt siste saksinnlegg anfører søker i hovedsak at: - Det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentasjon som sannsynliggjør at TRYGG- HANSA er innarbeidet som varemerke og/eller sekundært forretningskjennetegn - Det ikke foreligger forvekslingsfare mellom innsigers anførte rettigheter og varemerket TrygVesta - Innsiger uansett ikke har oppnådd utvidet vern for sitt kjennetegn i henhold til varemerkeloven 6 annet ledd/foretaksnavneloven 1-1 tredje ledd ( Kodakvern ) Innarbeidelse Med hensyn til spørsmålet om innarbeidelse vises det til tidligere innsendt dokumentasjon, og påpekes at dette spørsmålet er vurdert av Patentstyrets første avdeling på bakgrunn av den aktuelle dokumentasjonen. Patentstyrets første avdeling har etter innsigers oppfatning korrekt kommet til at innsigers kjennetegn var innarbeidet på søknads- og registreringstidspunktet for angjeldende varemerkesøknad. Når det gjelder søkers anførsel om at innarbeidelsesvernet for TRYGG-HANSA er bortfalt, kan dette ikke ses å føre frem. Den av søker refererte Lundetangen-dommen gir etter innsigers oppfatning ingen klar anvisning på hva som ligger i begrepet aktuell bruk, og spørsmålet må løses i samsvar med bestemmelsen i foretaksnavneloven 1-1 tredje ledd som sier at innarbeidelsesvernet varer så lenge kjennetegnet er godt kjent som særlig kjennetegn (også etter evt. opphør av bruk). Det fremgår av Ot.prp. nr. 43 ( ) s. 47 at dette forutsettes å gjelde også for så vidt gjelder varemerkelovens tilsvarende bestemmelse (varemerkeloven 2). Innsiger har nødvendigvis en aktuell interesse i sitt kjennetegn all den tid dette fortsatt nyter innarbeidelsesvern, og det ikke er tatt endelig stilling til videre bruk av kjennetegnet. Det skal også understrekes at spørsmålet om innarbeidelse på ett bestemt tidspunkt sjelden kan dokumenteres eksakt, men at man på bakgrunn av det tilgjengelige bevismaterialet må foreta en sannsynlighetsvurdering av hvorvidt kjennetegnet var/er innarbeidet på et gitt tidspunkt. For innsigers kjennetegn anføres at dette var innarbeidet på søknads- og registreringstidspunktet for søkers aktuelle varemerkesøknad, og at kjennetegnet fortsatt er innarbeidet ( godt kjent ) for forsikringstjenester i det norske markedet. Særlig vil markedsundersøkelsen fra 2006 gi en klar indikasjon på at innsigers kjennetegn fortsatt var innarbeidet på et tidspunkt hvor mediedekningen var lavere enn de foregående år (hvilket fremgår av øvrig dokumentasjon i saken), samt at kjennetegnet fortsatt må anses godt kjent innen vedkommende omsetningskrets. Det skal anføres at øvrig innsendt dokumentasjon, i

17 Annen avd. sak nr tillegg til å ha selvstendig betydning i forhold til innarbeidelsesspørsmålet på de forskjellige tidspunkter, støtter opp om resultatet fra markedsundersøkelsen. Forvekselbarhet Når det gjelder spørsmålet om tjenesteslagslikhet er det relativt åpenbart at søker og innsiger primært opererer innen samme bransje, nemlig forsikringsvirksomhet, og at det er klasse 36 som er av primær interesse for begge parter. Det fremstår også som relativt klart at de tjenester som er angitt i klasse 35 og 42 under angjeldende søknad er knyttet til søkers forsikringsvirksomhet. Med henblikk på registreringsspørsmålet er imidlertid innsiger innstilt på at innsigelsen ikke nødvendigvis kan tas til følge for alle søkers tjenester, og for ordens skyld skal det understrekes at innsigelsen gjelder så langt det anses å foreligge tjenesteslagslikhet, eller m.a.o. forvekslingsfare, mellom de aktuelle kjennetegnene. Det kan dog ikke ses at tjenesteslagslikheten skal være så begrenset som søker hevder i sitt siste tilsvar. Vi viser i denne sammenheng til at Patentstyrets første avdeling i sin avgjørelse av 17. mars 2009 legger til grunn at det foreligger tjenesteslagslikhet mellom innsigers forsikringstjenester og alle søkers tjenester i klasse 36. Med hensyn til søkers kommentar om at ord nummer to åpenbart er dominanten i merkene skal det igjen påpekes at ordet TRYG/TRYGG er det første man møter i begge merker. Det kan neppe forventes at en alminnelig forbruker skal gjøre seg opp en overveid oppfatning rundt dette elementets særpreg i en kjøpssituasjon. Videre noteres det at Tryg Vesta åpenbart har tatt seg bryet med å registrere TRYG alene i flere varianter, og at Patentstyret har ansett ordmerket TRYG som tilstrekkelig særpreget (TrygVestas reg. nr ), noe som nødvendigvis må bety at både søker og Patentstyret anser ordet særpreget i forbindelse med de aktuelle tjenestene. Det skal ikke bestrides at ordet TRYG/TRYGG innehar et visst suggestivt preg, og fra et varemerkerettslig synspunkt innehar noe lavere grad av iboende særpreg enn elementene VESTA/HANSA. Imidlertid må det ses hen til at omsetningskretsen i stor utstrekning har vært kjent med selskapet Trygg-Hansas forsikringstjenester gjennom en årrekke på det norske markedet, og at et senere Tryg-selskap innen samme bransje lett vil kunne sammenblandes med det første, eller antas å ha en kommersiell forbindelse med dette selskapet. Som tidligere anført bestrides det heller ikke at det foreligger visuelle og fonetiske forskjeller mellom de to kjennetegnene, og som enkelt kan påpekes ved en konkret sammenligning. Likevel foreligger det etter innsigers oppfatning fare for forveksling i de vanligste omsetningssituasjonene, nemlig hvor man ikke har begge parters kjennetegn foran seg, men derimot må sammenligne det ene merket med et mer eller mindre korrekt erindringsbilde av det andre. Det skal også poengteres at merkene i en rekke sammenhenger vil bli presentert utelukkende muntlig, hvor visuelle forskjeller mellom merkene ikke vil fremkomme. Kodakvern Hva gjelder søkers kommentarer vedrørende utvidet vern (Kodakvern) antas denne anførselen å være relativt utførlig drøftet tidligere, og vi vil be Patentstyrets Annen Avedeling ta stilling til dette spørsmålet basert på foreliggende informasjon, med mindre innsiger gis medhold på annet grunnlag. Oppsummering/påstand I tillegg til ovennevnte vises det til tidligere fremførte argumenter, dokumentasjon og anførsler i saken, både hva gjelder innsigers rettigheter og forvekselbarhetsvurderingen.

18 Annen avd. sak nr Vi vil på dette grunnlag henstille til Patentstyrets Annen Avdeling om å oppheve vedtaket om å beslutte internasjonal varemerkeregistrering nr TrygVesta gjeldende i Norge, helt eller delvis, jfr. varemerkeloven 21a." I tilsvar av 25. mars 2010 uttaler innehavers fullmektig: "Det vises til tilsvar fra Trygg-Hansa Norge norsk avdeling av Trygg Hansa Forsäkrings AB norsk avdeling av utenlandsk foretak, Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag og Repono Holding AB (heretter i fellesskap benevnt Innsigerne ) vedrørende registrering av figurmerket. Frist for å kommentere tilsvaret er satt til 26. mars 2010, og kommentarene er således rettidige. På vegne av TrygVesta A/S ( TrygVesta ) fastholdes de argumenter som tidligere er fremsatt i anledning saken. Vi vil i det følgende kort kommentere Innsigernes siste innlegg. Når det gjelder tidspunktet for når et kjennetegn kan anses å være innarbeidet, er denne side enig med Innsigerne i at det må foretas en sannsynlighetsvurdering, da det kan være vanskelig å fastslå eksakt tidspunkt/periode for den eventuelle innarbeidelsen, i motsetning til dersom kjennetegnet hadde vært sikret notoritet ved registrering. I denne sannsynlighetsvurderingen er det imidlertid naturlig å legge vekt på den innsats som er lagt ned for det angivelige innarbeidede kjennetegnet før søknadsinngivelse til det registrerte kjennetegnet, for å si noe om det innarbeidede kjennetegnet var kjent på det registrerte kjennetegnets søknadsinngivelse. Dokumentasjon på at Innsigerne har lagt ned betydelige ressurser i markedsføring, fått massiv omtale i tidsskrifter m.m. i tiden etter 20. april 2004 (prioritetsdato), vil naturlig nok ikke si noe om hvor godt det norske markedet kjente til TRYGG-HANSA den 20. april Patentstyrets første avdeling har derfor på korrekt vis sett bort fra Innsigernes innsendte dokumentasjon for innarbeidelse som skriver seg fra perioden etter søknadens inngivelse. Med hensyn til markedsundersøkelsen Innsigerne refererer til, påpekes det at undersøkelsen fortsatt ikke er dokumentert, men kun beskrevet i Innsigernes brev, selv om dette ble påpekt i vårt brev av 26. august Når det gjelder forvekselbarhetsvurderingen vil denne side først kommentere tjenesteslagslikheten. TrygVesta har registrert i følgende klasser: 35 Advertising; business management and business administration; office functions. 36 Insurance; financial affairs, monetary affairs; real estate affairs. 42 Scientific and technological services as well as research and design in connection with these services; industrial analysis and research; design and development of computer hardware and computer software; legal services. I tilknytning til dette kan det nevnes at det for registrerte kjennetegn tas utgangspunkt i de varer som kjennetegnet er registrert for, og det er uten betydning om kjennetegnet faktisk brukes for

19 Annen avd. sak nr disse varer. For innarbeidede kjennetegn er situasjonen imidlertid litt annerledes; det må tas utgangspunktet i de varer/tjenester som kjennetegnet faktisk brukes for. I denne saken må man derfor se nærmere på hvilke tjenester den fremlagte dokumentasjonen tilsier at Innsigernes kjennetegn faktisk brukes for, ikke hva man antar at kjennetegnet brukes for. Så vidt denne side kan se, dreier dokumentasjonen Innsigerne har fremlagt seg i all hovedsak om at de tilbyr Insurance. Det er slik denne side ser det, ingen automatikk i at alle tjenester oppramset i klasse 36, og som TrygVesta har registrert sitt kjennetegn for, også skal gjelde for det angivelige innarbeidede kjennetegnet TRYGG-HANSA. Innsigernes anførsel om at det er relativt klart at de tjenester som er angitt i klasse 35 og 42 [ ] er knyttet til søkers forsikringsvirksomhet, er således uten betydning for de eventuelle rettigheter det angivelige innarbeidede kjennetegnet skulle ha, all den tid Innsigerne ikke har dokumentert at TRYGG- HANSA benyttes som kjennetegn for noen av tjenestene i disse klassene. Det anføres prinsipalt at den dokumentasjon som er fremlagt ikke er tilstrekkelig for at Innsigernes kjennetegn er innarbeidet. I alle tilfeller anføres det at den fremlagte dokumentasjonen kun retter seg mot forsikringsvirksomhet (Insurance), og et eventuelt vern kan således ikke strekke seg lenger enn til dette. I forvekselbarhetsvurderingen må det vurderes hvor like kjennetegnene er som sådan, samt om det er en fare for at omsetningskretsen ledes til å tro at kjennetegnene har samme kommersielle opprinnelse. Forvekslingsfare foreligger ikke om det yngre merket bare fremkaller assosiasjoner til det eldre merket uten at de blandes sammen eller fremkaller forestillinger om et kommersielt fellesskap, jf. Puma-avgjørelsen og EF-domstolens avgjørelse C-425/98 ADIDAS. Det har slik denne side ser det, formodningen mot seg at omsetningskretsen skal forveksle to merker med så tydelige dominanter som Vesta/Hansa er i og TRYGG-HANSA. Det vises for øvrig til tidligere fremsatt argumentasjon for hva gjelder den konkrete kjennetegnlikhetsvurderingen. På dette grunnlag, samt tidligere fremsatt argumentasjon, bes innsigelsen avvist og at søkers merke nummer (IR ) fremmes for endelig registrering." Ved Annen avdelings brev av 26. mars 2010 er registreringshavers siste innlegg av 25. mars 2010 oversendt innsiger til orientering. Begge parter er samtidig orientert om at saken er besluttet tatt opp til behandling og avgjørelse i Annen avdeling på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling. Innledningsvis vil Annen avdeling bemerke at denne saken er en av flere kjennetegnskonflikter mellom registreringshaver og innsigerne. Ved Borgarting lagmannsretts dom 16. januar 2006

20 Annen avd. sak nr (LB ) ble det rettskraftig avgjort at Trygg-Hansas varemerke med livbøye var egnet til å forveksles med Vestas innarbeidede livbøyemerke, og at registreringen av Trygg-Hansas varemerke med livbøye derfor måtte kjennes ugyldig jf. varemerkeloven (1961) 25, jf. 14 nr. 6 (ny lovs 35, jf. 16 bokstav a). I den senere høyesterettsdommen inntatt i Rt s kom Høyesterett til at Vestas registrerte varemerke med livbøye ikke kunne kjennes ugyldig selv om Vesta var klar over at Trygg-Hansa hadde tatt i bruk livbøyen som varemerke i Sverige på et tidligere tidspunkt. På bakgrunn av praksis fra OHIM om EUs varemerkeforordning (forordning 40/94), som Høyesterett la til grunn at ville være retningsgivende for EU-domstolens senere rettspraksis vedrørende bestemmelser med samme ordlyd i varemerkedirektivet, innfortolket Høyesterett et tilleggskriterium om bad faith eller bruk i strid med god forretningsskikk i varemerkeloven (1961) 14 nr. 7. Dette kriteriet fremgår uttrykkelig av lovteksten i dagens varemerkelov 16 bokstav b. Parallelt med herværende sak har Annen avdeling til behandling en sak mellom de samme parter om gyldigheten av registreringen av det kombinerte merket TrygVesta med livbøye, sak nr Etter at Første avdelings avgjørelse falt, har ny varemerkelov blitt satt i kraft. I innsigelsessaker vil imidlertid reglene i varemerkeloven av 1961 komme til anvendelse når det reises innsigelse mot et varemerke som ble registrert før den nye loven trådte i kraft. Slike registreringer kan bare oppheves etter innsigelse eller settes til side som ugyldig i den utstrekning det ville vært grunnlag for det etter varemerkeloven av 1961, jf. varemerkeloven av fjerde ledd. Annen avdeling finner det tvilsomt om TRYGG-HANSA var innarbeidet på registreringstidspunktet for TrygVesta, og om det fortsatt er innarbeidet, men det er ikke nødvendig å ta stilling til dette spørsmålet, da Annen avdeling mener at det ikke foreligger risiko for forveksling. På grunn av manglende forvekslingsrisiko finner Annen avdeling heller ikke grunn til å gå inn på spørsmålet om innsigers eventuelle rettigheter har gått tapt ved ikke-bruk. Annen avdeling lar det stå hen om TRYGG-HANSA er eller var innarbeidet, men finner det åpenbart at TRYGG-HANSA verken er eller har vært velkjent i varemerkeloven annet ledds forstand ( 4 annet ledd i varemerkeloven 2010). Annen avdeling vil her vise til innsigers egen spørreundersøkelse, hvor det fremgår at mindre enn 1 % av de spurte i omsetningskretsen uhjulpet kunne komme på TRYGG-HANSA som et forsikringsselskap. Det er en forutsetning for å nyte utvidet beskyttelse etter 6 annet ledd at varemerket er innarbeidet. I dette tilfellet er en eventuell innarbeidelse i beste fall svak. Av den fremlagte dokumentasjon fremgår det at innsigers markedsandel var liten. Videre er det ikke holdepunkter for at varemerket eventuelt var

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 23. november 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 23. november 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7947 Reg. nr. 240112 Søknad nr. 200503180 Registreringshaver: TrygVesta A/S, Ballerup, Danmark Fullmektig: Advokatfirma Thommessen Krefting Greve Lund AS, Strandgaten

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7690 Reg. nr. 224 131 Søknad nr. 2002 02909 Innehaver: Firmenich SA, Genève, Sveits Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Pharma Nord ApS, Vejle, Danmark

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7828 Reg. nr. 232 767 Søknadsnr. 2005 09684 Søker/Innehaver: Cubus AS, Billingstad Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: B-Young A/S, Kolding, Danmark Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8023 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 051 Begjæringen gjelder: Ad Fontes Medier AS, Grubbegata 4 6, 0179 Oslo Foretakets org. nr. 985 306 524 Fullmektig: Advokatfirmaet

Detaljer

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker.

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7553 Reg. nr. 216 768 Søknadsnr. 2002 03449 Søker / Innehaver: Aktieselskabet af 21. november 2001, Brande, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Innsiger:

Detaljer

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7662 Søkn. nr. 2003 07887 Innehaver: Dynea OY, Helsingfors, Finland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 26. februar 2008 Foreliggende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7766 Reg. nr. 227 341 Søknadsnr. 2004 04849 Søker / Innehaver: Nordic Fitness AS, Drammen Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo [Innsiger 1: Icon IP Inc., Logan,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7657 Int. reg. nr. 795 030 Nasj. ref. nr. 2003 01488 Innehaver: Wella AG, Darmstadt, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr. 7613 Varemerkesøknad nr. 2003 02167 Søker: Kraftinor AS, Narvik Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Actio-Lassen AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 12.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7856 Søknadsnr. 2002 00846 Søker: Boston Scientific Ltd, St. Michael, Barbados Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 29. mars 2010

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7902 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 034 Begjæringen gjelder: Aker mur og tre AS, Ivar Knutsons vei 42, 1161 Oslo Foretakets org. nr. 991 718 400 Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312)

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7675 Reg. nr. 223 662 Søknad nr. 2003 00312 Søker: Diamant Bor Xpert Norge AS, Oslo Innsiger: Diamant Boart SA, Brüssel, Belgia Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7799 Søknadsnr. 2005 06310 Søker: STI-Tool AB, Hyssna, Sverige Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7954 Reg.nr. 243 741 Søknadsnr. 2006 13609 Søker / innehaver: Dermanor AS, Billingstadsletta 83, 1396 Billingstad Fullmektig: Advokatfirmaet Hodneland & Co DA,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7668 Patentstyrets ref. nr. OP 2006/00063 Reg. nr. 0820401 Søknad nr. 200403186 Int. reg. dato: 2003.12.23 Prioritet: 2003.10.31 (740522 BX) Registreringshaver:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7861 Reg. nr. 232 105 Søknadsnr. 2005 07097 Søker/Innehaver: La Baronia de Turis Coop V., Turis (Valencia), Spania Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Overprøvingsnr: TMADM0000065 Deres ref.: Ole Marthon Granberg Varemerke: (figurmerke) Registreringsnr: 255424 Sønadsnr.: Innehaver: 200905949 Granberg

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Martell

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904)

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8036 Reg. nr. 243447 Søknadsnr. 200710904 Søker / innehaver: Chica AS, Helgerudgården, Rådmannhalmrastsvei 9, 1301 Sandvika Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS,

Detaljer

Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett

Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett XXIX NIR-møtet 26 august 2008 Advokat Arne Ringnes www.thommessen.no Lovgivningen Foretaksnavneloven av 21. juni 1985 nr. 79 regulerer

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7647 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006031 Begjæringen gjelder: Arbor Holding AS, Kråkstad Foretakets org. nr. 989 138 944 Begjæring inngitt av: Arbor-Hattfjelldal

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8007 Reg.nr. 246373 Søknadsnr. 200802899 Søker / innehaver: Ocean Nutrition Canada Ltd, 101 Research Drive, NSB2Y4T6 Dartmouth, Nova Scotia, Canada Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 240873 (200703414)

PROTOKOLL. Reg. nr. 240873 (200703414) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8030 Reg. nr. 240873 Søknad nr. 200703414 Registreringshaver: Tadeusz Ogrodnik TROPICAL, ul. Wolnosci 69, 41-500 Chorzów, Polen Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7664 Int. reg. nr. 813 560 Nasj. ref. nr. 2003 11676 Innehaver: Supremo Shoes & Boots Handels GmbH, Pirmasens, Tyskland Innsiger: Wolverine Outdoors Inc., Rockford,

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180 Klager: Kimberly-Clark Worldwide Inc. Representert ved: Zacco Norway AS Innklagede: Imran Hussain, Rizana Hussain, Maariah Hussain, Danyaal Hussain, Zahra Hussain

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135 Klager: Regatta AS Representert ved: Gram Hambro & Garmann Advokatfirma AS Innklagede: Reebok International Ltd Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse Vår ref.: OP2012/00155 Registreringsnr.: 262799 Saksnr.: 201108164 Varemerke: The thief Innehaver: LASSE RØSSLAND Innehavers fullmektig: Advokatfirma Ræder DA Innsiger: Nordic Choice Hotels AS Innsigers

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7885 Reg.nr. 235 243 Søknadsnr. 2006 02403 Søker / innehaver: Pharmalogica AS, Postboks 77 Smestad, 0377 Oslo Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg,

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116)

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7324 Reg. nr. 206 087 Varemerkesøknad nr. 2000 00116 Innehaver: Sigrid T. Lindkjølen, Kongsberg (tidl. innehaver: Moscus AS, Slependen) Innsiger: BUM Equipment

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 245773 (200801229) Søknaden om registrering av det kombinerte merket B&P ble innlevert den 30. januar 2008.

PROTOKOLL. Reg. nr. 245773 (200801229) Søknaden om registrering av det kombinerte merket B&P ble innlevert den 30. januar 2008. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8056 Reg. nr. 245773 Søknadsnr. 200801229 Registreringshaver: Bil & Produksjon AS (org. nr. 994 697 986), Ørvella Industriområde, 3692 Sauland (tidl. Bil og

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7970 Reg.nr. 245188 Søknadsnr. 200801111 Registreringshaver: Tunework AS, Inkognitogata 2, 0258 Oslo, Norge Innsiger: Moods of Norway DA, Postboks 344, 6781

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 247903 (200808755)

PROTOKOLL. Reg. nr. 247903 (200808755) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8185 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00117 Reg. nr. 247903 Søknads nr. 200808755 Registreringshaver: Pally Holland BV, Galvanibaan 12, 3439MG Nieuwegein, Nederland

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8015 Reg. nr. 229 957 Søknad nr. 2004 12613 Registreringshaver: Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7848 Reg. nr. 236 591 Søknadsnr. 2006 07064 Søker / innehaver: Mikaela Hansson, Romsdalsgt. 2, 0556 Oslo Innsiger: Comercial Farlabo España SL, Madrid, Spania

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7760 Int. reg. nr. 785 764 Nasj. ref. nr. 2002 08899 Innehaver: Franz Stadler, Moosgasse 73, A-5350 Strobl am Wolfgangsee, Østerrike Innsiger: Scandinavian Airlines

Detaljer

PROTOKOLL. "55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant"

PROTOKOLL. 55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8020 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 022 Begjæringen gjelder: Oslo Apartmenthotel AS, Postboks 412 Sentrum, 0177 Oslo Foretakets org. nr. 893 950 982 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202)

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7556 Reg. nr. 216 978 Søknadsnr. 2002 03202 Innehaver: Kurtsan Food, Kurtsan Gida Tarim Urunleri Ithalat Ihracat San Ve Tic Ltd Sti, Izmir Yolu Uzeri, Tyrkia

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7922 Int. reg. nr. 899 328 Søknad nr. 2006 12097 Innehaver: Unilever N.V., Rotterdam, Nederland Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Søker: Carpark AB, Stockholm, Sverige Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt og registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt og registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7371 Reg. nr. 201 827 Varemerkesøknad nr. 1999 09238 Søker / Innehaver: Norsk Rikskringkasting AS, Oslo Innsiger: Tidnings Aktiebolaget Metro, Stockholm, Sverige

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7702 Reg. nr. 227 156 Varemerkesøknad nr. 1994 5690 Søker: Philibolus AS, Oslo Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Deutscher Weinfonds, Mainz, Tyskland Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7752 Varemerkesøknad nr. 2002 10571 A (avdelt fra søknad nr. 2002 10571) Søker: Posten Norge AS, Oslo Fullmektig: Bull & Co Advokatfirma AS, Oslo [Protector

Detaljer

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7893 Søknad. nr. 2005 04335 Innehaver: Sigurd Li, Postboks 472, 1601 Fredrikstad Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 8.

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 254088 (200910870)

PROTOKOLL. Reg. nr. 254088 (200910870) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8194 Reg. nr. 254088 Søknad nr. 200910870 Innehaver: Jan Christian Warloe, Blekenberg 55, 5055 Bergen Innsiger: Terje Formoe, Slottsquartalet, Tordenskjoldsgate

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7998 Varemerkesøknad nr. 200611258 Søknadsdato: 2007.05.21 Søker: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7786 Søknad nr. 2004 08457 Søker: Electronics for Imaging Inc., Foster City, California, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. juni

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7906 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 059 Begjæringen gjelder: Aker PR AS, c/o Lynx Communications AS, Bryggegata 5, 0250 Oslo Foretakets org. nr. 940 252 675

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8130 Int. reg. nr. 0949754 Nasj. ref. nr. 200801510 Int. reg. dato: 2007.12.07 Prioritet: 2007.11.22 (VA 2007 04620 DK) Registreringshaver: Innovation Randers

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7917 Reg. nr. 235 811 Søknadsnr. 2006 03450 Innehaver: Morse Automotive Corp., Chicago, Illinois, USA Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 220404 (200301646) Nevnte varemerke er registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 220404 (200301646) Nevnte varemerke er registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7628 Reg. nr. 220 404 Søkn. nr. 2003 01646 Søker / Innehaver: Carabao Tawandang Co Ltd, Bangkok, Thailand Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Sandnes Innsiger:

Detaljer

AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081 Klager: Creative Nail Design Inc Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tove Aas

Detaljer

PROTOKOLL. Nevnte varemerke er registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Nevnte varemerke er registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7568 Reg. nr. 207 945 Varemerkesøknad nr. 2000 14006 Innehaver: Delta Lingerie, Cachan, Frankrike Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Innsiger: The Tea Board of

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7907 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 041 Begjæringen gjelder: Visit Røros AS, Postboks 123, 7361 Røros Foretakets org. nr. 992 688 505 Fullmektig: NHO Reiseliv

Detaljer

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk.

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7724 Varemerkesøknad nr. 2004 11645 Søker: DakoCytomation Denmark A/S, Glostrup, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043 Klager: Punch Industries Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode:

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7812 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 004 Begjæringen gjelder: Invenia Holding AS, Trondheim Foretakets org. nr. 991 982 612 Fullmektig: Advokatkontoret Nordenfjeldske

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7956 Varemerkesøknad nr. 2006 13995 Søknadsdato: 2006.12.01 Søker: Fullmektig: Ellos AB, Borås, Sverige ABC Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen a.s, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 13. desember 2007 om at Norge var utpekt som land merket ønskes vernet i, omfattet følgende varer:

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 13. desember 2007 om at Norge var utpekt som land merket ønskes vernet i, omfattet følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8092 Int. reg. nr. 0851826 Nasj. ref. nr. 200715339 Registreringsdato: 2005.03.24 Etterf. utpekning: 2007.11.20 Notifikasjonsdato: 2007.12.13 Registreringshaver:

Detaljer

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO om utpekning av Norge av 28. juni 2007 omfattet følgende varer:

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO om utpekning av Norge av 28. juni 2007 omfattet følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8144 Int. reg. nr. 0924729 Nasj. ref. nr. 200707407 Int. reg. dato: 2007.02.26 Registreringshaver: Sociedad Anómina Damm, Calle Rosello 515, 08025 Barcelona,

Detaljer

PROTOKOLL. Duftprodukter til innendørsbruk, pot pouri, parfymevarer, desinfeksjonspreparater, deodoranter (til personlig bruk), romoppfriskere.

PROTOKOLL. Duftprodukter til innendørsbruk, pot pouri, parfymevarer, desinfeksjonspreparater, deodoranter (til personlig bruk), romoppfriskere. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7681 Søknadsnr. 2001 08121 Søker: Reckitt Benckiser (Scandinavia) AS, Bagsværd, Danmark Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. april

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8039 Int. reg. nr. 0956893 Nasj. ref. nr. 200804695 Int. reg. dato: 2008.02.04 Registreringshaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167 Neckarsulm,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8102 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2010 029 Begjæringen gjelder: Entera Driftspartner AS (tidl. Entera AS), Nye Vakåsvei 64, 1395 Hvalstad Foretakets org. nr.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7694 Reg. nr. 221 567 Søknad nr. 2003 04664 Innehaver: Army Shop AS, Oslo (tidl. Army Co v/ Bjørn Rune Solend) Fullmektig: Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo (tidl.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7960 Int. reg. nr. 0913175 Nasj. ref. nr. 200702556 Registreringshaver: Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500 Shingai, Iwata-shi Shizuoka-ken, Japan (tidl:

Detaljer

AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083 Klager: Nordic Naturals Inc Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. april 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. april 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7779 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 020 Begjæringen gjelder: Taimi s Adam & Eva Frisør AS, Bodø Foretakets org. nr. 988 768 669 Fullmektig: Øyvind J. Eidnes,

Detaljer

AVGJØRELSE 5. mai 2015 Sak VM 14/ 102. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 5. mai 2015 Sak VM 14/ 102. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 5. mai 2015 Sak VM 14/ 102 Klager: Sharp KK (also trading as Sharp Corp) Representert ved: Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110 Klager: Candy Hoover Group SrK Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8083 Patentstyrets ref. nr. OP 2010/00076 Søknad. nr. 200711935 Søker: Electronic Charts Centre AS, Postboks 60, 4001 Stavanger Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8135 Varemerkesøknad nr. 200814913 Prioritet: 2008.11.26 - Sveits (64512/08) Søker: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 Cincinnati,

Detaljer

AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028 Klager: SEB Kort AB Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Margrethe Lunde og Tove

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Patentstyret har truffet følgende: AVGJØRELSE NORVATIS AG, Basel, Sveits, leverte 27. oktober 2004 inn ordmerket, PENTIUM FORTE til registrering, med

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8022 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 039 Begjæringen gjelder: Aker Service Apartments AS, Strandhaugen 2, 0198 Oslo Foretakets org. nr. 994 445 561 Fullmektig:

Detaljer

AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182 Klager: easygroup IP Licensing Ltd Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Innklagede: Easybring AS Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for

Detaljer

PROTOKOLL. Ved søknadens innlevering den 2. april 2003 inngikk følgende varer i varefortegnelsen:

PROTOKOLL. Ved søknadens innlevering den 2. april 2003 inngikk følgende varer i varefortegnelsen: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7711 Varemerkesøknad nr. 2003 03176 Søker: Nikken International Inc., Irvine, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 801052 (200304910) Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 801052 (200304910) Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7707 Int. reg. nr. 801 052 Nasj. ref. nr. 2003 04910 Innehaver: Marker International GmbH, Baar, Sveits Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Innsiger: Wolverine

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Patentstyret har truffet følgende: AVGJØRELSE Ringnes AS, Oslo, leverte 4. august 1998 inn ordmerket, CHRISTIANIA-ØL for registrering, med Onsagers AS,

Detaljer

PROTOKOLL. Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett.

PROTOKOLL. Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8192 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00119 Reg. nr. 251990 Søknads nr. 200903881 Registreringshaver: Kong Vinter AS, Skogvegen 21, 3560 Hemsedal (tidl. Slakk

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7959 Reg.nr. 241354 Søknadsnr. 200606870 Registreringshaver: Torill Iversen, Nes Terrasse 14B, 1394 Nesbru Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli,

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 19. januar 2009; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 19. januar 2009; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8055 Reg. nr. 248702 Søknadsnr. 200811731 Søker / innehaver: Sprell Levende AS, Arne Garborgs vei 37, 1472 Fjellhamar Fullmektig: Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen,

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom rettidig til Patentstyret den 30. oktober 2006.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom rettidig til Patentstyret den 30. oktober 2006. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8044 og 8045 Reg. nr. 234489 Søknadsnr. 200600631 Søker / innehaver: Birkebeinerrittet AS, Postboks 144, 2451 Rena Fullmektig: Advokatfirmaet Haavind Vislie

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7841 Reg. nr. 228 820 Søknadsnr. 2004 11051 Søker/Innehaver: AS Ripley, Kjelsås, Oslo Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Fashion Box SpA, Casella

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7720 Varemerkesøknad nr. 2003 08302 Søker: Norsk Tipping AS, Hamar Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2008 Foreliggende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

AVGJØRELSE 13. januar 2015 Sak VM 14/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 13. januar 2015 Sak VM 14/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 13. januar 2015 Sak VM 14/009 Klager: Apotek Hjärtat AB Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Arne Dag

Detaljer

AVGJØRELSE 26. januar 2015 Sak VM 14/033. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. januar 2015 Sak VM 14/033. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. januar 2015 Sak VM 14/033 Klager: Bybanen AS Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Inger Berg Ørstavik og

Detaljer

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 avdeling Annen PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7744 Reg. nr. 229 118 Varemerkesøknad nr. 2004 12618 Søker / Innehaver: Trontek AS, Trondheim Innsiger: Jotron Electronics AS, Tjodalyng Fullmektig: Norsk Patentbyrå

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8086 Søknadsnr. 200711592 Søker: Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co Ltd), Tokyo, Japan Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7660 Varemerkesøknad nr. 2003 07681 adidas-salomon AG, Herzogenaurach, Tyskland. Varemerkesøknad nr.

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7660 Varemerkesøknad nr. 2003 07681 adidas-salomon AG, Herzogenaurach, Tyskland. Varemerkesøknad nr. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7660 Varemerkesøknad nr. 2003 07681 Søker: adidas-salomon AG, Herzogenaurach, Tyskland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Detaljer