OSLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik"

Transkript

1 OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: i Oslo tingrett, TVI-OTIR/07 Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik Saken gjelder: Gyldigheten av Patentstyrets Annen avdelings avgjørelse om foretaksnavnet Pangea Property Partners AS Pangea Property Partners AS Advokat Are Stenvik, Advokat Pål Standnes Hurlen mot Staten v/klagenemnda for industrielle rettigheter Advokat Håvard Hansen Holdø Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse

2 DOM Saken gjelder gyldigheten av Patentstyrets annen avdelings avgjørelse av 16. april 2012 om at foretaksnavnet Pangea Property Partners AS ble innført i Foretaksregisteret i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 fordi det var egnet til å forveksles med det eldre ordmerket Pangea og foretaksnavnet Pangea AS. Framstilling av saken Pangea eller Pangaea er gresk for «all jord» (fra «Παγγαία», pan- betyr «all-», gaia betyr «jorden»). Det er navnet på superkontinentet som eksisterte før platetektonikkens prosess hadde skilt kontinentene til den nåværende formen. Pangea omfattet mesteparten av den kontinentale jordskorpen. Superkontinentet oppstod ved en sammenføying av Laurasia i nord og Gondwanaland i sør. Navnet Pangea ble først brukt av den tyske opphavsmannen av platedriftteorien, Alfred Wegener, i 1920 i hans bok om platedrift, Die Entstehung der Kontinente und Ozeane, hvor han skrev at Pangea spilte en nøkkelrolle. (Wikipedia) Foretaket, Pangea AS, har prioritet på navnet i foretaksregisteret fra 27. september Det er registrert med næringskode reklamebyråer. Pangea AS leverer kredittkortjenester med miljøprofil. Ved bruk av kortet betales 1 % av beløpet til Pangeas miljøfond uten kostnad for kunden, såkalt "Grønne Penger". Kunder er primært privatpersoner som bruker kredittkortet. Pangea AS har inngått samarbeidsavtaler med en rekke foretak som for eksempel YA bank AS som utsteder slike kort, Huseiernes landsforbund, OBOS og NBBL som markedsfører slike kort og Bellona som er faglig ansvarlig for utdeling av midler fra fondet. Saksøkeren, Pangea Property Partners AS, ble stiftet i Foretak er oppført med bransjekoden « Verdipapirmegling». Foretaksnavnet, Pangea Property Partners AS, ble registrert med prioritet fra 3. august Kjernevirksomheten er tjenester innen corporate finance og eiendomstransaksjoner. Registreringshavers kundegruppe er både private og børsnoterte selskaper, samt private og institusjonelle investorer. Foretaket er den norske delen av det svensk-eide konsernet Pangea Property Partners Holding AB. Det er 13 ansatte i Oslo. De svenske søsterselskapene Pangea Property Partners AB og Pangea Property Partners KB har 24 ansatte i Stockholm. Omsetningen i 2012 var kr Virksomheten består i tilrettelegging av større transaksjoner i det nordiske næringseiendomsmarkedet, enten for selger eller kjøper. Eiendomstransaksjonene er TVI-OTIR/07

3 opplyst å være i størrelsen fra kr 100 millioner til kr 3-4 milliarder Foretaket har konsesjon fra Finanstilsynet for eiendomsmegling og verdipapirhandel. 26. februar 2010 kom det krav om administrativ overprøving av vedtaket fra Pangea AS. Patentstyret første avdeling fattet 6. september 2010 vedtak om at registreringen av foretaksnavnet Pangea Property Partners AS er i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 og kravet om administrativ overprøving ble tatt til følge. Pangea Property Partners AS påklaget vedtaket til Patentstyrets Annen avdeling 5. november Patentstyrets Annen avdeling stadfestet første avdelings vedtak 16. april Fra vedtaket gjengis: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling. Etter foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 må et foretaksnavn ikke inneholde noe som er egnet til å forveksles med et varemerke eller med foretaksnavn. Spørsmålet er om registreringshavers foretaksnavn Pangea Property Partners AS er egnet til å forveksles med innsigers eldre ordmerke Pangea og foretaksnavnet Pangea AS. Annen avdeling er enig med Første avdeling i at Pangea er et særpreget kjennetegn eller kjennetegnselement i hvert fall for de tjenester innsiger og registreringshaver tilbyr. Annen avdeling er også enig i at elementene Property Partners AS er beskrivende for virksomhetenes art og selskapsform. Dominantene i de to kjennetegnene er identiske. Når det gjelder tjenesteslagslikheten/bransjelikheten, tiltrer Annen avdeling Første avdelings uttalelser om at Patentstyret for varemerker er bundet av hvilke tjenester varemerket faktisk er registrert for, mens man for foretaksnavn kan gjøre en konkret helhetsvurdering der faktisk bransjebruk på vurderingstidspunktet er det vesentlige moment, jf. Ot.prp.nr.43 ( ) s Pangea AS er registrert med reklamebyrå som bransjeangivelse, men driver bl.a. med kredittkorttjenester. Pangea Property Partners AS er registrert med næringskode verdipapirmegling og driver med corporate finance virksomhet, særlig rettet mot oppkjøp i eiendomsbransjen. Første avdeling har lagt til grunn en høy grad av merkebevissthet i omsetningskretsene til begge parter. Det kan da ikke være noen innvending mot Første avdelings avgjørelse, at man skulle lagt til grunn omsetningskretsen for registreringshavers tjenester. Første avdeling har dermed tatt hensyn til at Pangea Property Partners AS kundegruppe har høy merkebevissthet TVI-OTIR/07

4 Dessuten virker det fremmed for Annen avdeling at man, som anført fra registreringshaver, i forvekselbarhetsvurderingen ikke skal kunne ta hensyn til omsetningskretsen til det varemerke eller foretaksnavn hvis beskyttelse kan trues av det yngre foretaksnavn. Det må antas at samtlige kunder av Pangea Property Partners AS, også er potensielle kredittkortkunder, selv om kun et fåtall av alle kredittkortkunder er potensielle kunder av Pangea Property Partners AS. Selv om det rent faktisk kan være sjelden at samme aktørene driver med corporate finance-tjenester og kredittkorttjenester, vil omsetningskretsen lett kunne tro at så er tilfelle. Selv en merke- og kvalitetsbevisst kundegruppe, er neppe velinformert om detaljene i finansmarkedsreguleringen og hvilke kvalifikasjoner og tillatelser som skal til for henholdsvis verdipapirmegling og kredittkorttjenester. De fleste vil imidlertid ha merket seg at de store finanshusene både tilbyr kredittkort, corporate finance-tjenester og eiendomsmegling. Etter Annen avdelings vurdering er risikoen stor for at omsetningskretsen kan få inntrykk av at det finnes en kommersiell forbindelse mellom Pangea Property Partners AS og det eldre varemerket Pangea og foretaksnavnet Pangea AS. Annen avdeling legger mindre vekt på mulighetene for at partene kan ekspandere til hverandres områder. Etter hva som er kommet frem i registreringshavers innlegg, anses slik ekspansjon lite sannsynlig. Etter en helhetsvurdering har Annen avdeling kommet til at Pangea Property Partners AS er egnet til å forveksles med det eldre varemerke, Pangea, og det eldre foretaksnavn Pangea AS. Pangea Property Partners AS tok ut stevning 15. juni Staten bestred at søksmålet var rettidig. Dette ble endelig avgjort i Rt at søksmålet var rettidig. Fra 1. april 2013 er riktig part på saksøkte siden Staten v/klagenemnda for industrielle rettigheter som også blir part i verserende saker. Ved omtale av vedtakene benytter retten allikevel fremdeles Annen avdeling. Saksøkerens påstandsgrunnlag Pangea Property Partners anfører at foretaksnavnet Pangea Property Partners AS ikke er forvekselbart med foretaksnavnet Pangea AS eller varemerke nr "PANGEA", jf. foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Vedtak i klagesak nr er derfor ugyldig. Det er et lovbundet skjønn som kan prøves fullt ut. Avgjørelsen av om det foreligger fare for forveksling beror på en helhetsvurdering av alle relevante faktorer, hvor bransje-/tjenestelikhet og kjennetegnslikhet står sentralt TVI-OTIR/07

5 Det bestrides at det foreligger bransje-/tjenestelikhet mellom de rådgivnings- og tilretteleggingstjenestene Pangea Property Partners tilbyr og kredittkorttjenesten som Pangea formidler. Tjenestene er av helt ulik art, de foregår på helt ulike måter (personlige forhold versus automatiserte vare- og tjenestekjøp). Tjenestene har ulike formål. De konkurrerer ikke med hverandre og de supplerer ikke hverandre på noen fornuftig måte. Dette motvirker antagelser om en kommersiell forbindelse mellom de to tjenestetilbyderne. PANGEA er ikke spesielt sterkt som kjennetegn. Det er en kjent betegnelse med et eget betydningsinnhold, og som brukes i flere forskjellige sammenhenger. Det finnes en rekke foretak i Norge og andre land med "pangea"/"pangaea" i navnet. Det er klar forskjell mellom kjennetegnene PANGEA PROPERTY PARTNERS og PANGEA. Ordene PROPERTY PARTNERS bidrar til å motvirke forveksling. Om og i hvilken grad kjennetegnslikhet medfører forvekslingsfare, avhenger av bransjetjenestelikhet og de konkrete forholdene i omsetningen av tjenestene det gjelder, herunder merkebevissthet. Pangea Property Partners anfører at vurderingen av forvekselbarhet må foretas med utgangspunkt i den antatte oppfatningen til en alminnelig opplyst og observant gjennomsnittsforbruker av begge rettighetshaveres tjenestetilbud. Det er i denne overlappende gruppen av personer, altså potensielle kjøpere av både kredittkorttjenester og rådgivnings- og tilretteleggingstjenester for store og komplekse transaksjoner vedrørende næringseiendom, at faren for forveksling må vurderes. Beslutning om kjøp av de tjenester Pangea Property Partners leverer, tas av kjøpers selskapsledelse etter forutgående kontakt med, og inngående kunnskap om, de aktuelle tjenestetilbyderne. Beslutningen er av stor betydning for kjøpers virksomhet, og det må derfor regnes med en høy grad av merkebevissthet. Dette bekreftes for øvrig av at Pangea Property Partners siden oppstarten i 2009 aldri opplevd å bli kontaktet av noen som har sammenblandet Pangea Property Partners og Pangea/Pangea Ecocard. Det vises videre til forklaringen professor og leder for Institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI, Ragnhild Silkoset, som viser at forskning tilsier liten fare for forvekselbarhet mellom markedene, Brand Extensions. Det motvirker effektivt mulighet for feilkontrahering og forvekslingsfare i praksis mellom kredittkorttjenester fra Pangea AS og tjenestene til Pangea Property Partners AS, og mellom tilbyderne TVI-OTIR/07

6 Saksøkerens påstand 1. Patentstyrets annen avdelings vedtak av 16. april 2012 i klagesak nr kjennes ugyldig. 2. Staten v/klagenemnda for industrielle rettigheter dømmes til å erstatte Pangea Property Partners AS' sakskostnader. Saksøktes påstandsgrunnlag Staten anfører at vedtaket er gyldig. Spørsmålet i saken er om foretaksnavnet Pangea Property Partners AS er innført/registrert i Foretaksregisteret i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Annen Avdeling har korrekt lagt til grunn at det omsøkte foretaksnavn var egnet til å forveksles med det eldre ordmerket Pangea og foretaksnavnet Pangea AS, jf. foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Det foreligger både kjennetegnslikhet og tjenestelags-/bransjelikhet. Spørsmålet er om foretaksnavnene oppfattes som forvekselbare, ikke om det faktisk er forskjeller i de tjenester de to foretakene tilbyr. For de relevante forbrukerne vil det oppfattes som at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom foretakene og kjennetegnenes innehavere. Dette gjelder for begge foretakenes kunder. Det foreligger ikke andre feil som kan medføre at vedtaket må settes til side. Saksøktes påstand 1. Staten v/klagenemnda for industrielle rettigheter frifinnes. 2. Staten v/klagenemnda for industrielle rettigheter tilkjennes sakskostnader TVI-OTIR/07

7 Rettens vurdering Spørsmålet saken reiser er om foretaksnavnet Pangea Property Partners AS ble innført i Foretaksregisteret i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 fordi det var egnet til å forveksles med det eldre ordmerket Pangea og foretaksnavnet Pangea AS. Retten har kommet til samme resultat som Patentstyrets Annen avdeling. Retten kan prøve alle sider av vedtaket, jf. Rt og Rt avsnitt 22. Det er lovbundet skjønn, og det er ikke spesiell grunn for domstolene til å vise tilbakeholdenhet i overprøvingen. Tidspunktet for faktumvurderingen er vedtakstidspunktet jf. Rt Etter foretaksnavneloven 1-1 kan en næringsdrivende få enerett til foretaksnavn og eventuelle andre forretningskjennetegn etter bestemmelsene i loven. Søknad om registrering av foretaksnavnet Pangea AS kom inn 27. september 2008 og foretaket har prioritet og enerett fra denne datoen. Pangea Property Partners ble registrert 3. august 2009 og har dermed dårligere prioritet og må underkjennes hvis foretaksnavnet er i strid med eneretten til Pangea AS. Det vises til foretaksnavneloven 2-6 som gjengis: Såfremt det ikke foreligger samtykke fra vedkommende rettighetshaver, må et foretaksnavn ikke: 4. være egnet til å forveksles med et varekjennetegn som etter varemerkeloven har vern med eldre rett, eller med foretaksnavn eller sekundært forretningskjennetegn som har vern etter loven her; Ved den nærmere vurdering av forvekslingsrisiko kommer flere elementer blant særpreg, kjennetegnslikhet og forvekslingsfare jf. foretaksnavneloven 3-2 som gjengis.. For at et foretaksnavn skal ha vern mot lignende foretaksnavn eller varekjennetegn, må foretaksnavnet oppfylle de krav til særpreg som gjelder etter varemerkeloven 14. Rett til foretaksnavn etter første ledd har den virkning at ingen annen enn innehaveren uhjemlet kan ta i bruk foretaksnavn eller varekjennetegn som er så likt foretaksnavnet (kjennetegnslikhet) at det er egnet til å forveksles med dette i den alminnelige omsetning, jfr TVI-OTIR/07

8 I Ot.prp.nr side 48 Første ledd er nytt. Her foreslås det tatt inn en bestemmelse om at særpreg er et vilkår for å få et mer omfattende kjennetegnsrettslig vern for et foretaksnavn. Innholdet i særpregskravet foreslås endret slik at det blir i samsvar med det som gjelder for varemerker, jf. varemerkeloven 13. Dette vil i praksis si at bare de foretaksnavn som oppfyller særpregskravet i varemerkeloven kan få vern mot lignende foretaksnavn og mot lignende eller identisk varemerke. Det er videre et krav om bransjelikhet jf. foretaksnavneloven 3-3 som gjengis: Foretaksnavn anses i denne lov bare egnet til å forveksles hvis de brukes eller ventes brukt for virksomhet av samme eller lignende slag (bransjelikhet). Foretaksnavn som ligner hverandre skal likevel anses egnet til å forveksles selv om de ikke brukes eller ventes brukt for virksomhet av samme eller lignende slag, dersom det foretaksnavnet som har eldst rett er så velkjent og har en slik anseelse her i riket, at det ville bety en urimelig utnyttelse eller forringelse av dets anseelse (goodwill) om det annet foretaksnavn ble brukt for en annen virksomhet. I Ot.prp.nr side 34 og 35 heter det: Nærings- og handelsdepartementet går inn for å opprettholde dagens bransjeavgrensning av foretaksnavnevernet. Foretaksnavnevernets bransjemessige utstrekning avgjøres i dag ved en konkret helhetsvurdering der faktisk bransjebruk på vurderingstidspunktet er det vesentligste momentet. I konfliktsituasjoner innhentes som regel dokumentasjon på hvilken bransje foretakene faktisk driver innenfor. Dette vil være avgjørende når vernets bransjemessige utstrekning skal fastlegges, se for øvrig kapittel 3.5 om den firmarettslige bruksplikten i gjeldende rett. I annen avdelingsavgjørelse PS var Pecunia aksjeselskap registrert i klasse 37 «Utleie av bygningsmaskiner». Fra annen avdelings avgjørelse siteres: Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling, idet utvalget finner at foretaksnavnet Pecunia Transport LTD hindres av innsigerens registrering av varemerket PECUNIA AKSJESELSKAP for tjenester i klasse 37. PECUNIA er et sterkt kjennetegnselement for slike tjenester som det her er tale om, og gir varemerket et så vidt sterkt særpreg at forvekslingsrisiko vil oppstå, selv om tjenesteslagene kanskje ikke ligger helt nær hverandre. I annen avdelingsavgjørelse PS var Pareto AS opprinnelig registrert « Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning. Fra annen avdelings avgjørelse siteres: Annen avdeling vil bemerke at PARETO må anses som et sterkt og særpreget kjennetegnselement. Det at ordet er en velkjent del av økonomisk terminologi, innebærer ikke at det kan anses som beskrivende eller svakt i kjennetegnsrettlig TVI-OTIR/07

9 sammenheng, så lenge det ikke beskriver arten av, eller egenskaper ved, den virksomheten som drives under foretaksnavnet. Det bemerkes videre at forvekslingsrisiko i det foreliggende tilfelle ikke hindres av at det i liten grad er direkte overlapp mellom de tjenester som tilbys av henholdsvis registreringshaveren og av innehaveren av det eldre foretaksnavnet. Avgjørende i denne sammenheng må være at det er så nær tilknytning mellom revisjonstjenester og økonomisk rådgivning, at det eksisterer en risiko for at omsetningskretsen vil legge til grunn at det er en økonomisk forbindelse mellom virksomhetene. Fra Lassen Stenvik "Kjennetegnsrett" 3. utgave side 322 siteres: Kjennetegnslikhet og vareslagslikhet. Et komplisert samspill Foran under I ble det understreket at kjennetegnslikhet og vareslags- eller virksomhetslikhet ikke må bedømmes generelt og abstrakt, men alltid i relasjon til bestemte varer, tjenester eller virksomheter, respektive bestemte kjennetegn. Grunnen til dette er ikke bare at svaret på spørsmålet om to kjennetegn er egnet til å forveksles med hverandre gjerne avhenger av om de brukes for nærliggende vare-, tjeneste- eller virksomhets slag eller ikke, men også at det som regel ikke er noe mål i seg selv å konstatere om det foreligger vareslagslikhet, tjenesteslags- eller virksomhetslikhet, eller om det foreligger kjennetegnslikhet. Formålet med begge vurderinger er å nå frem til et svar på om to bestemte kjennetegn er egnet til å forveksles i den alminnelige omsetning, når de brukes for bestemte vare- eller tjenesteslag eller virksomhets slag, slik at kjøpere eller andre som får med ytelsene eller virksomhetene å gjøre i omsetningen, kan ta feil av dem, eller ta feil med hensyn til deres kommersielle opprinnelse eller annet kommersielt fellesskap. Og risikoen for slik forveksling avhenger ikke bare av om kjennetegnene etter en generell vurdering må sies å være temmelig like og brukes for vare- eller tjenesteslag eller virksomheter som generelt må sies å være beslektede. Om forvekselbarhet foreligger eller ikke, må konstateres ved en helhetsbedømmelse, der også andre forhold spiller inn. Bare hvor to kjennetegn er så blottet for likhetstrekk, eller hvor vareslagene ligger så fjernt fra hverandre, at risiko for forveksling ikke under noen omstendigheter kan tenkes å oppstå, vil man si at det minimum av kjennetegnslikhet eller vareslagslikhet som loven krever, ikke foreligger. Kravene om lignende kjennetegn Retten skal foreta en vurdering av om enkeltelementene, særpreg, kjennetegnslikhet og forvekslingsfare i forhold til tjenester og bransje, er tilstede og til slutt en kompleks helhetsvurdering for å finne ut om det er eldre foretaksnavnet skal få vern mot det nyere fordi forvekslingsfaren er for stor. Pangea har som det framgår av sitatet fra Wikipedia en vitenskapelig betydning all jord. Saksøker har videre vist at ordet benyttes i lærebøker på skolen og at et Google søk gir 7,4 millioner treff. Retten er allikevel enig med vurderingen fra Patentstyret om at det er et særpreget kjennetegn. Det er et ord som for mange ikke kjenner betydningen av, og dermed framstår TVI-OTIR/07

10 noe i nærheten av et egennavn. Flere vil sannsynligvis assosiere noe i retning av jord og miljøvern. Pangea er langt fra et ord som må friholdes eller som ikke gir tilstrekkelig distinktivitet. Det er i for seg illustrerende at Pangea AS valgte dette som foretaksnavn i 2008 på grunn av det særpreg og de assosiasjoner det skulle gi ifølge forklaringen styreleder Friis-Baastad. Styremedlem Even Bratsberg i Pangea Property Partners AS ga en til forveksling lik forklaring på hvorfor de valgte Pangea som et kjennetegnelement i navnet. Retten finner at navnet framstår med tilstrekkelig grad av særpreg. Retten viser videre til avgjørelsene Pecunia og Pareto hvor det i begge tilfeller ble lagt til grunn et sterkt særpreg til tross at navnenes assosiasjon til ordene. Retten finner at det også må gjøres for det tredje selskapet med et assosierende navn som begynner på P. Retten finner ikke at tillegget Property Partners i nevneverdig grad bidrar til å motvirke forveksling. Det er Pangea som framstår og identifiseres som det sterke kjennetegnelementet. Retten finner på samme måte som Patentstyret at det er faktisk bransjebruk på vurderingstidspunktet som må vurderes. Ved vurdering av forvekslingsfare må det gjøres i forhold til omsetningskretsen. Det defineres slik Lassen Stenvik "Kjennetegnsrett" 3. utgave side 244 Omsetningskretsen er helt enkelt den krets slike varer eller tjenester som det gjelder falbys til eller avtas av de forbrukere, brukere eller mellomhandlere som er (aktuelle eller potensielle) avtagere eller formidlere av slike varer eller tjenester. Falbys er et noe gammelmodig ord som ifølge Norsk ordbok betyr tilbyr eller by fram til salg. Det framgår av saksframstillingen at den primære omsetningskretsen, for Pangea AS sine kredittkorttjenester er alle som kan tenkes og anskaffe seg et kredittkort samt selskaper som kan tenkes å ville være mellomhandler eller videreformidle slike kort. Omsetningskretsen er dermed så godt som altomfattende innenfor Norge. Pangea Property Partners AS kjernevirksomhet er innen corporate finance og eiendomstransaksjoner. Den direkte omsetningskretsen er dermed beslutningstakere i et svært begrenset antall selskaper og muligens noen svært formuende personer. Alle disse personene er imidlertid også i omsetningskretsen til Pangea AS. Omsetningskretsen er dermed overlappende på den måten at hele omsetningskretsen til Pangea Property Partners AS er innenfor omsetningskretsen til Pangea AS. Dette forholdet skiller saken fra en rekke av de eksemplene som ellers trekkes fram fra rettspraksis TVI-OTIR/07

11 Tjenestene selskapene tilbyr er i liten grad er direkte overlappende selv om begge er innen finanssektoren. Det er derfor i liten grad en fullstendig tjenestelikhet på vurderingstidspunktet. Første avdeling har lagt til grunn en høy grad av merkebevissthet i omsetningskretsene til begge parter. Retten antar at merkebevisstheten i omsetningskretsen til Pangea AS ikke er spesielt stor. Pangeakortet markedsføres mot massemarkedet gjennom flere store nærings- og interesseorganisasjoner som et betalingskort hvor man samtidig kan gjøre en innsats for miljøet. Om de forbinder kortet med Bellona, som skal sikre fornuftig bruk av midlene, den organisasjonen de har bestilt kortet gjennom eller Pangea AS er vanskelig å vite. Retten legger til grunn at også ansatte i selskaper som benytter Pangea Property Partners AS tjenester er i omsetningskretsen til Pangea AS. Retten er enig med saksøker i at merkebevisstheten i den primære omsetningskretsen til Pangea Property Partners AS er meget stor. Det kommer både av hva slags forretninger man driver med og den omstendelige innsalgsprosessen ved slike transaksjoner. Det kan ha visse likheter med RG Geoservices. Men retten antar at merkebevisstheten blir mindre hos de ansatte i selskapene jo lenger vekk en kommer fra de sentrale beslutningstakere som er direkte involvert i kontraheringen med Pangea Property Partners AS. Retten legger således mindre vekt på forklaringen til Bratsberg og Bergren som er administrerende direktør i Storebrand Eiendom AS, som begge sterkt understreket merkebevisstheten hos beslutningstakerne hos de som kontraherte med Pangea Property Partners AS. Retten legger videre til grunn at det selv for disse kan framstå som mulig at det er en sammenheng mellom foretakene utover navnet. Saksøker har anført med styrke, understøttet av forskningen til Silkoset, at det skal mye til for at markedet tror på Brand extension for ukjente merker. Det må legges til grunn at Pangea ikke er et svært velkjent merke dom for eksempel DnB. Det anføres derfor at det er lite sannsynlig at forbrukerne merker seg og husker ukjente merker og dessuten at det er lite sannsynlig at de trekker slutninger om ukjente merker. Det er derfor ingenting som tyder på at Pangea AS har mistet kunder. Retten legger til grunn at begge selskaper yter tjenester i finanssektoren. Det er derfor i utgangspunkt en bransjelikhet. Innen denne sektoren er det vanlig med utvidelse av de tjenestene som ytes. Retten viser for eksempel til DnB, NORDEA, Swedbank og Danske bank som alle er finansforetak og driver både innenfor sektoren til Pangea AS med kredittkort og til Pangea Property Partners AS innen corporate finance og eiendomstransaksjoner. Det er videre et kjennetegn med denne sektoren at flere selskaper har utvidet virksomhetsområdet for eksempel til forsikring og at de går over til å bruke det særpregede navnet også på disse virksomhetsområdene som for eksempel DnB forsikring TVI-OTIR/07

12 Retten finner således at Annen avdeling med rette har lagt vekt på finanshusargumentet. Retten finner således ikke å kunne legge til grunn saksøkers anførsler om at omsetningskretsen ikke tenker på Brand extension for mindre kjente merker. Retten legger videre til grunn at Pangea Property Partners AS i realiteten markedsfører sine tjenester og foretaks navn til en langt større gruppe enn de sentrale beslutningstakere. De lager regelmessige "Key figures update" og månedsrapporter som sendes på epost til flere hundre beslutningstakere i forskjellige selskaper og advokatkontorer samt bransjebladet Næringseiendom. Tallene herfra videreformidles jevnlig i bladet Næringseiendom med Pangea Property Partners AS som kilde, og det siteres videre av og til i andre aviser. Vellykkede transaksjoner omtales i finansavisene. Retten antar at dette er en profesjonell og markedsrettet markedsføring rettet mot eksisterende og potensielle kunder. Retten legger til grunn at denne markedsføringen øker forvekslingsfaren i omsetningskretsen. Retten legger til grunn at det vil være forvekslingsfare i omsetningskretsen. Retten peker særlig på de problemer som det eldre foretaket Pangea AS Ved helhetsvurderingen legger retten til grunn at regelens formål er å hindre kjennetegnsbruk som er til reell sjenanse. Det er her forholdet til det eldre selskapet med best prioritet som må legges til grunn. Hvis det foreligger en forvekslingsrisiko hindres det ikke av at det er lite direkte overlapp. Det vises her til Annen avdeling avgjørelser i Pecunia saken (PS ) og Pareto saken (PS ). Retten finner at det yngre foretaksnavnet Pangea Property Partners AS er til direkte sjenanse for det eldre foretak Pangea AS. Retten viser til forklaringen til Dag Friis-Baastad i Pangea AS. Av forretningsmessige årsaker ønsker de at navnet skal assosieres med dem selv og ingen andre. Det skaper forvekslingsfare det vises for eksempel til feillevering av noe post og budleveranser. Det største problemet er usikkerheten om merket. Dette slår ut i forhold til potensielle mellomhandlere som banker og investorer. Pangea AS har merket at potensielle kunder ikke ønsker å involvere seg, og dermed ikke vil inngå i noe forretningsmessig samarbeid.. Pangea Property Partners AS er mye større og framstår for en del som mer interessant for en del potensielle forretningspartnere. For miljøkortet er det ikke noen fordel med en feilaktig assosiering til Pangea Property Partners AS. Deres kontor på Tjuvholmen, corporate finans og store eiendomstransaksjoner gir ikke en riktig assosiasjon. Fra Pangea Property Partners har det blitt anført behovet for likt navn i Sverige og Norge. Retten kan ikke se at det er et relevant argument. Det kommer direkte i motstrid mot vernet som det best prioriterte foretaksnavnet har. Dette vernet kan ikke bli mindre av at et utenlandsk selskap har vern for navnet i ett annet land TVI-OTIR/07

13 Fra Pangea Property Partners har det videre blitt vist til at de ikke ble kjent med navnet når de søkte sitt navn. Retten peker her på at navnet var lett søkbart og at Patentstyret har en forholdsvis rimelig tjeneste som kan foreta slike undersøkelser. En kan ikke få bedre rett av å unnlate å være så aktsom som et profesjonelt foretak bør være i søknadsprosessen. Saken er vunnet fullt ut av Staten v/klagenemnda for industrielle rettigheter og de skal tilkjennes sakskostnader i medhold av tvisteloven Det er ikke tungtveiende grunner til å gjøre unntak fra hovedregelen. Advokat Holdø har innlevert en sakskostnadsoppgave på kr hvorav kr 2000 er utgifter til kopiering og det øvrige salær. Det har ikke kommet innsigelser mot oppgaven og den legges til grunn. Saken er ikke avsagt innen lovens frist. Det skyldes stort arbeidspress, reisefravær og sykdom TVI-OTIR/07

14 DOMSSLUTNING 1. Staten v/klagenemnda for industrielle rettigheter frifinnes. 2. I sakskostnader betaler Pangea Property Partners AS nittitretusenåttehundre kroner til Staten v/klagenemnda for industrielle rettigheter. Retten hevet Dagfinn Grønvik Rettledning om ankeadgangen i sivile saker vedlegges TVI-OTIR/07

15 Rettledning om ankeadgangen i sivile saker Reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 om anke til lagmannsretten og Høyesterett regulerer den adgangen partene har til å få avgjørelser overprøvd av høyere domstol. Tvisteloven har noe ulike regler for anke over dommer, anke over kjennelser og anke over beslutninger. Ankefristen er én måned fra den dagen avgjørelsen ble forkynt eller meddelt, hvis ikke noe annet er uttrykkelig bestemt av retten. Den som anker må betale behandlingsgebyr. Den domstolen som har avsagt avgjørelsen kan gi nærmere opplysning om størrelsen på gebyret og hvordan det skal betales. Anke til lagmannsretten over dom i tingretten Lagmannsretten er ankeinstans for tingrettens avgjørelser. En dom fra tingretten kan ankes på grunn av feil i bedømmelsen av faktiske forhold, rettsanvendelsen, eller den saksbehandlingen som ligger til grunn for avgjørelsen. Tvisteloven oppstiller visse begrensninger i ankeadgangen. Anke over dom i sak om formuesverdi tas ikke under behandling uten samtykke fra lagmannsretten hvis verdien av ankegjenstanden er under kroner. Ved vurderingen av om samtykke skal gis skal det blant annet tas hensyn til sakens karakter, partenes behov for overprøving, og om det synes å være svakheter ved den avgjørelsen som er anket eller ved behandlingen av saken. I tillegg kan anke uavhengig av verdien av ankegjenstanden nektes fremmet når lagmannsretten finner det klart at anken ikke vil føre fram. Slik nekting kan begrenses til enkelte krav eller enkelte ankegrunner. Anke framsettes ved skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Selvprosederende parter kan inngi anke muntlig ved personlig oppmøte i tingretten. Retten kan tillate at også prosessfullmektiger som ikke er advokater inngir muntlig anke. I ankeerklæringen skal det særlig påpekes hva som bestrides i den avgjørelsen som ankes, og hva som i tilfelle er ny faktisk eller rettslig begrunnelse eller nye bevis. Ankeerklæringen skal angi: - ankedomstolen - navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger - hvilken avgjørelse som ankes - om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den - det krav ankesaken gjelder, og en påstand som angir det resultatet den ankende parten krever - de feilene som gjøres gjeldende ved den avgjørelsen som ankes - den faktiske og rettslige begrunnelse for at det foreligger feil - de bevisene som vil bli ført - grunnlaget for at retten kan behandle anken dersom det har vært tvil om det - den ankende parts syn på den videre behandlingen av anken Anke over dom avgjøres normalt ved dom etter muntlig forhandling i lagmannsretten. Ankebehandlingen skal konsentreres om de delene av tingrettens avgjørelse som er omtvistet og tvilsomme når saken står for lagmannsretten TVI-OTIR/07

16 Anke til lagmannsretten over kjennelser og beslutninger i tingretten Som hovedregel kan en kjennelse ankes på grunn av feil i bevisbedømmelsen, rettsanvendelsen eller saksbehandlingen. Men dersom kjennelsen gjelder en saksbehandlingsavgjørelse som etter loven skal treffes etter et skjønn over hensiktsmessig og forsvarlig behandling, kan avgjørelsen for den skjønnsmessige avveiningen bare angripes på det grunnlaget at avgjørelsen er uforsvarlig eller klart urimelig. En beslutning kan bare ankes på det grunnlaget at retten har bygd på en uriktig generell lovforståelse av hvilke avgjørelser retten kan treffe etter den anvendte bestemmelsen, eller på at avgjørelsen er åpenbart uforsvarlig eller urimelig. Kravene til innholdet i ankeerklæringen er som hovedregel som for anke over dommer. Etter at tingretten har avgjort saken ved dom, kan tingrettens avgjørelser over saksbehandlingen ikke ankes særskilt. I et slikt tilfelle kan dommen isteden ankes på grunnlag av feil i saksbehandlingen. Anke over kjennelser og beslutninger settes fram for den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Anke over kjennelser og beslutninger avgjøres normalt ved kjennelse etter ren skriftlig behandling i lagmannsretten. Anke til Høyesterett Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser. Anke til Høyesterett over dommer krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Slikt samtykke skal bare gis når anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken behandlet av Høyesterett. Anke over dommer avgjøres normalt etter muntlig forhandling. Høyesteretts ankeutvalg kan nekte å ta til behandling anker over kjennelser og beslutninger dersom de ikke reiser spørsmål av betydning utenfor den foreliggende saken, og heller ikke andre hensyn taler for at anken bør prøves, eller den i det vesentlige reiser omfattende bevisspørsmål. Når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i lagmannsretten, kan avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høyesterett. Anke over lagmannsrettens kjennelse og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig behandling i Høyesteretts ankeutvalg TVI-OTIR/07

17 Rettledning om ankeadgangen i sivile saker Reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 om anke til lagmannsretten og Høyesterett regulerer den adgangen partene har til å få avgjørelser overprøvd av høyere domstol. Tvisteloven har noe ulike regler for anke over dommer, anke over kjennelser og anke over beslutninger. Ankefristen er én måned fra den dagen avgjørelsen ble forkynt eller meddelt, hvis ikke noe annet er uttrykkelig bestemt av retten. Den som anker må betale behandlingsgebyr. Den domstolen som har avsagt avgjørelsen kan gi nærmere opplysning om størrelsen på gebyret og hvordan det skal betales. Anke til lagmannsretten over dom i tingretten Lagmannsretten er ankeinstans for tingrettens avgjørelser. En dom fra tingretten kan ankes på grunn av feil i bedømmelsen av faktiske forhold, rettsanvendelsen, eller den saksbehandlingen som ligger til grunn for avgjørelsen. Tvisteloven oppstiller visse begrensninger i ankeadgangen. Anke over dom i sak om formuesverdi tas ikke under behandling uten samtykke fra lagmannsretten hvis verdien av ankegjenstanden er under kroner. Ved vurderingen av om samtykke skal gis skal det blant annet tas hensyn til sakens karakter, partenes behov for overprøving, og om det synes å være svakheter ved den avgjørelsen som er anket eller ved behandlingen av saken. I tillegg kan anke uavhengig av verdien av ankegjenstanden nektes fremmet når lagmannsretten finner det klart at anken ikke vil føre fram. Slik nekting kan begrenses til enkelte krav eller enkelte ankegrunner. Anke framsettes ved skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Selvprosederende parter kan inngi anke muntlig ved personlig oppmøte i tingretten. Retten kan tillate at også prosessfullmektiger som ikke er advokater inngir muntlig anke. I ankeerklæringen skal det særlig påpekes hva som bestrides i den avgjørelsen som ankes, og hva som i tilfelle er ny faktisk eller rettslig begrunnelse eller nye bevis. Ankeerklæringen skal angi: - ankedomstolen - navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger - hvilken avgjørelse som ankes - om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den - det krav ankesaken gjelder, og en påstand som angir det resultatet den ankende parten krever - de feilene som gjøres gjeldende ved den avgjørelsen som ankes - den faktiske og rettslige begrunnelse for at det foreligger feil - de bevisene som vil bli ført - grunnlaget for at retten kan behandle anken dersom det har vært tvil om det - den ankende parts syn på den videre behandlingen av anken Anke over dom avgjøres normalt ved dom etter muntlig forhandling i lagmannsretten. Ankebehandlingen skal konsentreres om de delene av tingrettens avgjørelse som er omtvistet og tvilsomme når saken står for lagmannsretten TVI-OTIR/07

18 Anke til lagmannsretten over kjennelser og beslutninger i tingretten Som hovedregel kan en kjennelse ankes på grunn av feil i bevisbedømmelsen, rettsanvendelsen eller saksbehandlingen. Men dersom kjennelsen gjelder en saksbehandlingsavgjørelse som etter loven skal treffes etter et skjønn over hensiktsmessig og forsvarlig behandling, kan avgjørelsen for den skjønnsmessige avveiningen bare angripes på det grunnlaget at avgjørelsen er uforsvarlig eller klart urimelig. En beslutning kan bare ankes på det grunnlaget at retten har bygd på en uriktig generell lovforståelse av hvilke avgjørelser retten kan treffe etter den anvendte bestemmelsen, eller på at avgjørelsen er åpenbart uforsvarlig eller urimelig. Kravene til innholdet i ankeerklæringen er som hovedregel som for anke over dommer. Etter at tingretten har avgjort saken ved dom, kan tingrettens avgjørelser over saksbehandlingen ikke ankes særskilt. I et slikt tilfelle kan dommen isteden ankes på grunnlag av feil i saksbehandlingen. Anke over kjennelser og beslutninger settes fram for den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Anke over kjennelser og beslutninger avgjøres normalt ved kjennelse etter ren skriftlig behandling i lagmannsretten. Anke til Høyesterett Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser. Anke til Høyesterett over dommer krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Slikt samtykke skal bare gis når anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken behandlet av Høyesterett. Anke over dommer avgjøres normalt etter muntlig forhandling. Høyesteretts ankeutvalg kan nekte å ta til behandling anker over kjennelser og beslutninger dersom de ikke reiser spørsmål av betydning utenfor den foreliggende saken, og heller ikke andre hensyn taler for at anken bør prøves, eller den i det vesentlige reiser omfattende bevisspørsmål. Når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i lagmannsretten, kan avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høyesterett. Anke over lagmannsrettens kjennelse og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig behandling i Høyesteretts ankeutvalg TVI-OTIR/07

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 Dommerfullmektig Camilla Rydgren Meland Saken gjelder: Tvist om gjennomføringsbonus gir grunnlag

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8021 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 008 Begjæringen gjelder: Paperless Accounting AS, Vestregata 42, 9008 Tromsø Foretakets org. nr. 993 853 364 Fullmektig:

Detaljer

ALSTAHAUG TINGRETT. 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen. Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt

ALSTAHAUG TINGRETT. 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen. Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt ALSTAHAUG TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen 13-207238TVI-ALST/ Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt Saken gjelder: Mangelskrav

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7684 Varemerkereg. nr. 216 973 Varemerkesøknad nr. 2002 00938 Søker / Innehaver: Hans Jørgen Lysglimt, Fredrikstad Innsiger: Økonomisk Rapport AS, Oslo Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. "50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7777 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 006 Begjæringen gjelder: Dekk1 AS, Voll, Klepp Foretakets org. nr. 979 579 292 Fullmektig: Advokat Lars Bjarne Salte,

Detaljer

SANDEFJORD TII{GRETT

SANDEFJORD TII{GRETT SANDEFJORD TII{GRETT lïr.ffi'l Avsagt: Saksnr.: 8.4.2013 i Sandefjord tingrett, Sandefjord 13-154201TVt-SAFO Dommer: Saken gjelder: Tingrettsdommer Cathrine Bergheim Krav om heving/prisavslag knyttet til

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. mars 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, A Forbrukerrådet (partshjelper) (advokat John Christian Elden) mot DNB Bank ASA

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig:

BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig: BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig: D O M av 28. april 2003 i ankesak nr 02-02410 A/02 Haralds Printershop AS Hewlett-Packard Company Ankende part: Prosessfullmektig: Haralds Printershop AS Daglig

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. oktober 2004 avsa Høyesterett dom i HR-2004-01671-A, (sak nr. 2004/213), sivil sak, anke, Ole Bjørn Gyving Hoppestad (advokat Audun Gjøstein til prøve) mot Volvo Personbiler Norge

Detaljer

NÆRINGSLIVETS KONKURRANSEUTVALG HEFTE NR. 45

NÆRINGSLIVETS KONKURRANSEUTVALG HEFTE NR. 45 UTTALELSER FRA NÆRINGSLIVETS KONKURRANSEUTVALG HEFTE NR. 45 SAKER INNKOMMET I 2004 Næringslivets Konkurranseutvalg Postboks 5250, Majorstuen, 0303 Oslo Middelthuns gate 27, 0368 Oslo Tlf. 23 08 81 11 Telefaks:

Detaljer

Rettslige problemstillinger ved endring av foretaksnavn i aksjeselskap før konkurs mulige ulovlige eller illojale transaksjoner

Rettslige problemstillinger ved endring av foretaksnavn i aksjeselskap før konkurs mulige ulovlige eller illojale transaksjoner Rettslige problemstillinger ved endring av foretaksnavn i aksjeselskap før konkurs mulige ulovlige eller illojale transaksjoner Kandidatnummer: 698 Leveringsfrist: 25.4.2013 kl. 12.00 Antall ord: 16358

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 28. februar 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik Harald Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve)

Detaljer

NOEN KOMMENTARER OM FORHOLDET MELLOM VAREMERKERETTEN OG DOMENENAVN UNDER.NO

NOEN KOMMENTARER OM FORHOLDET MELLOM VAREMERKERETTEN OG DOMENENAVN UNDER.NO NOEN KOMMENTARER OM FORHOLDET MELLOM VAREMERKERETTEN OG DOMENENAVN UNDER.NO Av advokat Kari Anne Lang-Ree 12 1. Innledning Et domenenavn er en unik adresse som identifiserer IP-adressen til en maskin på

Detaljer

Sakens bakgrunn Det foreligger lite rettspraksis om fradragsrett for inngående avgift og aksjedisposisjoner.

Sakens bakgrunn Det foreligger lite rettspraksis om fradragsrett for inngående avgift og aksjedisposisjoner. Borgarting lagmannsretts dom i Telenor-saken: Salg av aksjer og fradragsrett for inngående avgift Artikkelen er forfattet av: Cand. jur./doktorgradsstipendiat Jørn Lyngstad Institutt for offentlig rett

Detaljer

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 Kandidatnummer: 647 Leveringsfrist: 25.11.2008 Til sammen 17486 ord 27.11.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Tema og

Detaljer

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning av Tommy Sneve Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. desember 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, Kenneth Olsen (advokat Rune H. Eriksen) mot Staten v/skatt sør (Regjeringsadvokaten

Detaljer

Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær

Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær TfF 3 2004.book Page 341 Monday, November 22, 2004 2:24 PM Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær Advokat Thomas Abrahamsen og advokatfullmektig Sindre Aase T.

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

Konkurs på bakgrunn av omtvistede krav. av Stian Solheim

Konkurs på bakgrunn av omtvistede krav. av Stian Solheim Konkurs på bakgrunn av omtvistede krav av Stian Solheim Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 1 INNLEDNING...4 1.1 Tema og rettslig plassering...4

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

EIENDOMSMEGLING. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore Bråthen. Antall ord: 13246. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN

EIENDOMSMEGLING. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore Bråthen. Antall ord: 13246. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN S i d e 1 EIENDOMSMEGLING Grensen mellom en advokats engasjement som omfattes av eiendomsmeglingsloven og vanlig partsrepresentasjon ved kjøp og salg av fast eiendom. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore

Detaljer

En redegjørelse for kravet til forsvarlig egenkapital og styrets handleplikt ved tap av egenkapital etter 3-4 og 3-5.

En redegjørelse for kravet til forsvarlig egenkapital og styrets handleplikt ved tap av egenkapital etter 3-4 og 3-5. En redegjørelse for kravet til forsvarlig egenkapital og styrets handleplikt ved tap av egenkapital etter 3-4 og 3-5. Kandidatnummer: 208774 Veileder: Morten Kinander Antall ord:14 999 JUS399 Masteroppgave

Detaljer

KARENSTID I PERSONFORSIKRING

KARENSTID I PERSONFORSIKRING KARENSTID I PERSONFORSIKRING Avhandling til juridisk embetseksamen våren 2004 med karakter A, av Camilla Mordt som fra 24.5.2004 til 31.8.2006 var ansatt som advokatfullmektig ved Forsikringsklagekontoret.

Detaljer

Skjulte handlingsklausuler

Skjulte handlingsklausuler Skjulte handlingsklausuler forholdet mellom beskrivelse av forsikringstilfellet og reglene om opplysningsplikt, meldeplikt, meldefrist og foreldelse. Innlegg fra co-referenten, professor dr. juris Trine-Lise

Detaljer

Innst. O. nr. 30. (1998-99)

Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innstilling fra justiskomiteen om midlertidig lov om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven). Ot.prp. nr. 6 (1998-99). Til Odelstinget. 1.

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.11.2005 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Mangelspørsmålet ved kjøp av aksjer

Mangelspørsmålet ved kjøp av aksjer Mangelspørsmålet ved kjøp av aksjer Kandidatnummer: 616 Leveringsfrist: 25.04.2008 Til sammen 15514 ord 24.04.2008 Innholdsfortegnelse 1 FORORD 1 2 INNLEDNING 1 3 PROBLEMSTILLING 3 4 OMFANGET AV SELGERS

Detaljer

Nytt i privatretten. Bundespatentgericht besluttet på denne bakgrunn å utsette saken og å forelegge Domstolen følgende prejudisielle spørsmål:

Nytt i privatretten. Bundespatentgericht besluttet på denne bakgrunn å utsette saken og å forelegge Domstolen følgende prejudisielle spørsmål: Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo Nyhetsbrev for informasjon på det privatrettslige området. Nr. 3/2004 IMMATERIALRETT VAREMERKERETT Innhold nr. 3: Immaterialrett 1 Varemerkerett

Detaljer