OSLO TINGRETT DOM i Oslo tingrett, TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLO TINGRETT DOM. 06.06.2014 i Oslo tingrett, 09-068237TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen"

Transkript

1 OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: i Oslo tingrett, TVI-OTIR/05 Dommer: Tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen Saken gjelder: Krav om erstatning under profesjonsansvarsforsikring Hattfjelldal kommune v/ordføreren Haugesund kommune v/ordføreren Advokat Caroline Lund, Advokat Ulf Martin Veel Larsen Advokat Stein Erik Stinessen mot ACE European Group Limited Advokat Carl Philip Funder Fleischer, Advokat Atle-Erling Lunder Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse

2 Saken gjelder krav om erstatning under profesjonsansvarsforsikring for tap på investeringer i strukturerte finansielle produkter. Terra Fonds ASA ble stiftet i 1997 og skiftet navn til Terra Securities ASA sommeren Begge selskaper benevnes heretter Terra. Terra hadde konsesjon til å yte investeringstjenester i henhold til verdipapirhandelloven av 1997, senere avløst av verdipapirhandelloven av Selskapet var ett av flere datterselskaper i Terra Gruppen AS, som var eid av 86 sparebanker. Terra hadde blant annet spesialisert seg på kunder i offentlig sektor. På 2000-tallet bisto Terra en rekke kommuner med å utnytte verdien av fremtidige inntekter fra blant annet salg av konsesjonskraft, konsesjonsavgift og aksjeutbytte fra kraftselskap til plasseringer i finansmarkedet. Denne såkalte restruktureringen besto i at banker utbetalte nåverdien av fremtidige inntektsstrømmer til kommunene, som deretter investerte beløpene i ulike rentebærende finansielle produkter. Forretningsidéen gikk i korthet ut på å sikre kommunene en meravkastning gjennom differansen mellom kommunenes gunstige lånerente (diskonteringsrenten) og en høyere plasseringsrente i finansmarkedet. Flere kommuner kjøpte først enkeltstående obligasjoner gjennom selskapet Terra Kapitalforvaltning ASA, før de gikk over til å investere i ulike strukturerte finansielle produkter fra og med Disse produktene ble formidlet av Terra ved meklerne Harald Norberg og Knut Anders Opstad. Selgeren av produktene var det amerikanske finansforetaket Citigroup Inc (heretter Citigroup eller Citibank). Fra og med sensommeren 2007 var det tiltagende uro i finansmarkedet, og Citigroup benyttet seg rundt årsskiftet 2007/2008 av retten til å tvangsoppløse investeringene, med den følge at flere kommuner realiserte betydelige tap. Høsten 2007 var det kontakt mellom de berørte kommunene og Terra om muligheten for å stille tilleggsikkerhet for å unngå tvangsoppløsning, og senere også om erstatning. Terra tilbød kommunene et forlik, men selskapet begjærte oppbud før utløpet av kommunenes svarfrist. Oppbudsbegjæringen var begrunnet med sannsynlige erstatningskrav fra flere kommuner som følge av selskapets investeringsrådgivning, og var også foranlediget av Kredittilsynets varsel 27. november 2007 om tilbakekall av Terras konsesjoner. Selskapet gikk konkurs 28. november Kommunene Rana, Hemnes, Hattfjelldal, Narvik, Bremanger, Vik, Kvinesdal og Haugesund meldte krav i konkursboet på i overkant av NOK Av dette utgjør Haugesunds tap NOK og Hattfjelldals tap NOK Alle de ovenfor nevnte kommunene er eller har vært del av ulike rettssaker i kjølvannet av de tapsbringende restruktureringene. Kommunene ble saksøkt av bankene etter at de innstilte tilbakebetalingen av utestående beløp under henvisning til at låneavtalene var ugyldige. Haugesund kommune finansierte sine investeringer gjennom lånopptak i den irske Depfa ACS Bank. Ved rettskraftig dom i juni 2010 i Court of Appeal i London fikk TVI-OTIR/05

3 banken medhold i selve tilbakebetalingskravet, men ikke i kravet om renter og gebyr. Haugesund kommune har følgelig lidt et endelig tap. De øvrige kommunene finansierte sine investeringer gjennom lånopptak i Den norske Bank ASA. Banken har tatt ut stevning mot kommunene med krav om tilbakebetaling av utestående beløp. Saken har vært stanset i påvente av en avgjørelse av disse kommunenes erstatningssøksmål mot Citigroup. Ved rettskraftig avgjørelse i februar 2014 avviste United States Court of Appeals i New York kommunenes søksmål. Spørsmålet om disse sju kommunene har lidt et tap, er etter dette avhengig av utfallet av søksmålet mot DnB. Narvik kommune tok opp lån både i Depfa Bank og i DnB, og har følgelig heller ikke avklart omfanget av sitt endelige tap. Samtlige åtte kommuner nevnt ovenfor tok 27. april 2009 ut stevning mot forsikringsselskapet ACE European Group Limited (heretter ACE) med krav om erstatning under Terras profesjonsansvarsforsikring. ACE innga rettidig tilsvar med påstand om frifinnelse. Saksøkernes påstandsbeløp, som opprinnelig var på NOK , er av forsikringsrettslige grunner senere redusert til NOK Forsikringspolisen har en årlig dekning på inntil NOK , som forutsetter at det er meldt krav i den aktuelle forsikringsperioden. Partene er enige om at kommunene har meldt krav under polisen som gjaldt i 2007/2008, men er uenige om at det også er meldt krav under polisen som gjaldt i 2006/2007. Saken ble avtalt stanset i tiden juni 2009 til juni Etter begjæring fra saksøkerne ble saken på ny stanset ved tingrettens kjennelse 13. juli Stansingen var begrunnet i de verserende søksmålene mot Citigroup og DnB. Borgarting lagmannsrett opphevet 20. januar 2012 tingrettens stansningsavgjørelse, og tingretten avsa 22. mai 2012 kjennelse om at begjæringen om stansing ikke tas til følge. Saksøkernes anke over tingrettens kjennelse ble forkastet ved lagmannsrettens kjennelse 7. februar Tingretten besluttet 21. oktober 2013 at saken skulle deles slik at kravene fra kommunene Hattfjelldal og Haugesund behandles først. Beslutningen har sammenheng med at en eventuell erstatning uansett skal fordeles mellom saksøkerne i henhold til en intern avtale dem i mellom. All den stund forsikringsbeløpet er begrenset til ca 5 % eller 10 % av kommunenes samlede krav, talte prosessøkonomiske hensyn for deling. Samtlige åtte kommuner har avgitt erklæring om at ACE kan betale med befriende virkning i henhold til en eventuell rettskraftig dom i favør av Haugesund og/eller Hattfjelldal kommune. Kravene fra de øvrige kommunene samt saksomkostningsavgjørelsen for samtlige kommuner vil bli behandlet senere. Omfanget av den senere behandlingen vil være avhengig av utfallet av denne første delen av saken. Hovedforhandling i saken vedørende kommunene Hattfjelldal og Haugesund ble holdt i tiden 27. januar til 28. februar Ingen av partene hadde begjært fagkyndige meddommere, og retten fant ikke tilstrekkelig grunn til å oppnevne slike av eget tiltak. Dom i saken ble avsagt 5. mai 2014 med slik slutning: TVI-OTIR/05

4 1. ACE European Group Limited betaler Haugesund kommune femtimillioner kroner med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra 20. september 2008 og til betaling skjer. Beløpet forfaller til betaling 2 to uker etter at denne dommen er forkynt. For øvrig frifinnes ACE European Group Limited. 2. Sakskostnadsavgjørelsen utstår til den avgjørelse som avslutter saken i denne instans. Partene har avtalt at saken vedrørende de seks resterende kommunene samt sakskostnadsspørsmålet for alle åtte kommunene behandles skriftlig, jf. tvisteloven 9-9 annet ledd. Retten samtykker i skriftlig behandling fordi det er en effektiv og prosessøkonomisk måte å løse de gjenværende spørsmål på. Partene har videre avtalt frister for prosesskriftutveksling i anledning sakskostnadsspørsmålet, og inngitt tre prosesskriv hver. Saksøkerne har i det vesentlige gjort gjeldende: Kommunene fastholder tidligere nedlagt påstand, men er innforstått med at tingrettens dom 5. mai 2014 innebærer at det ikke er mer av forsikringsdekningen igjen til fordeling. Kommunene har inngått en avtale om fordeling av erstatningen som måtte bli tilkjent, og deres økonomiske interesse i søksmålet reguleres av denne internfordelingsavtalen. Alle åtte kommuner på saksøkersiden ber om at sakskostnadene avgjøres samlet. Sakskostnadsspørsmålet for samtlige kommunes må vurderes på grunnlag av kommunenes fellespåstand sammenholdt med tingrettens dom 5. mai Det kan ikke foretas noen differensiering av kommunene på grunnlag av de ulike domsslutningene. Formålet med delingen var ikke å forfordele kommuner, men å oppnå en rasjonell og prosessøkonomisk behandling av saken. Dette har begge parter har vært innforstått med og dratt nytte av. Kommunene vil selv foreta innbyrdes oppgjør for tilkjente sakskostnader. Kommunene har vunnet saken i det vesentlige og har da krav på full erstatning for sine sakskostnader, jf. tvisteloven 20-1 og 20-2 første og annet ledd. I stevningen ble det riktig nok nedlagt påstand om erstatning på NOK , men dette hadde sammenheng med at kommunene på det daværende tidspunkt ikke var kjent med at de årlige forsikringspolisene var "claims-made" poliser. Så snart ACE hadde fremlagt dokumentasjon på dette, ble kravet nedjustert til NOK I og med at "tyngdepunktet" i saken har ligget i de erstatningsrettslige spørsmål, er det uten betydning for sakskostnadsspørsmålet at Hattfjelldal kommune ikke fikk medhold i at det også kunne kreves dekning under 2006/2007 polisen. Bare en liten del av saksforberedelsen og hovedforhandlingen gjaldt forsikringsrettslige spørsmål knyttet til 2006/2007 polisen TVI-OTIR/05

5 Kommunene har under enhver omstendighet "fått medhold av betydning" og "tungtveiende grunner" tilsier at de tilkjennes sakskostnader, jf Også ved denne vurderingen har det særlig betydning at hovedtyngden av tvistepunktene lå i de erstatningsrettslige spørsmål. Kommunene har inngitt en samlet sakskostnadsoppgave 21. mars 2014 på NOK ,43. Oppgaven er ikke spesifisert på den enkelte kommune enn mindre på den enkelte advokats arbeid med saken. Saksøkte har i det vesentlige gjort gjeldende: ACE fastholder tidligere nedlagt påstand om frifinnelse, og viser til at det etter tingrettens dom 5. mai 2014 vedrørende kommunene Haugesund og Hattfjelldal under ingen omstendighet er mer igjen av forsikringsdekningen til fordeling til de resterende seks kommunene. Kommunene har ikke vunnet saken i relasjon til tvisteloven 20-2 første og annet ledd. Utgangspunkt må tas i stevningens krav på NOK , som var fremsatt med referanse til en bestemt polise. I forhold til denne påstanden har ACE fått medhold i 2/3 av sitt frifinnelseskrav. Så lenge erstatningsutmålingen ikke ble overlatt til rettens skjønn, har kommunene under ingen omstendighet fått medhold "fullt ut eller i det vesentlige". Hvor tyngdepunktet i saken har ligget, er da uten betydning. Under enhver omstendighet har ett av sakens reelle tvistepunkter vært forsikringsdekningens omfang. Uavhengig av hva som har vært sakens tyngdepunkt, har det vært et hovedproblem for ACE at kommunene uriktige kumulerte polisene og unnlot å individualisere og underbygge kravene, noe de ble oppfordret til allerede før saksanlegget. Kommunene kan heller ikke tilkjennes erstatning for sakskostnader med hjemmel i Det skal mye til for å tilkjenne sakskostnader etter denne bestemmelsen. Kommunene individualiserte først kravene høsten 2012 og senere høsten Det foreligger ingen "tungtveiende grunner" for å anvende denne unntaksbestemmelsen. Selv om partene er enige om at saksomkostningsavgjørelsen kan avgjøres samlet for de åtte saksøkerne, er det ikke gjort noen avtale om å fravike tvisteloven ACE er frifunnet for kravene fra syv av åtte kommuner, og et vinnende resultat for én kommune kan ikke legges til grunn for de øvrige uten at disse kommunenes krav prøves. Den øvre grense for eventuelt å tilkjenne Haugesund sakskostnader må begrenses til 1/8 av kommunenes samlede sakskostnadskrav. ACE bør uansett frifinnes for sakskostnadskravet fra Haugesund dersom retten skulle komme til at Haugesund kommune i det vesentlige har vunnet saken, jf tredje ledd bokstav a TVI-OTIR/05

6 ACE krever dekket deler av sine sakskostnader i medhold av tvisteloven Ved at kommunene kun har fått medhold i NOK , er det i realiteten ACE som har fått medhold av betydning. ACE hadde god grunn til å få saken prøvd fordi saken først ble tilfredsstillende opplyst under avslutningen av saksforberedelsen og under hovedforhandlingen. Dokumentasjonen er dessuten fremlagt usystematisk og uten kontekst, noe som har vanskeliggjort ACE arbeid med saken. Dette tilsier at ACE også bør tilkjennes sakskostnader i medhold av tvisteloven ACE har inngitt sakskostnadsoppgave 21. mars 2014 på til sammen NOK , inklusive merverdiavgift på salær fra stavning til og med hovedforhandling. Oppgaven er ikke spesifisert på den enkelte kommune. Rettens bemerkninger: Retten behandler først hovedkravet fra kommunene Rana, Hemnes, Narvik, Vik, Bremanger og Kvinesdal. Selv om kommunene fastholder sin felles påstand om at "ACE European Group Limited dømmes til å betale de saksøkende kommuner NOK ,- med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra til betaling skjer", er de innforstått med at tingrettens dom 5. mai 2014 innebærer at det nå ikke er mer igjen av forsikringssummen til fordeling. Samtlige kommuner har inngått en avtale om internfordeling av erstatningen. På uttrykkelig spørsmål fra retten under hovedforhandlingen uttalte kommunenes prosessfullmektiger at internfordelingsavtalen ikke var til hinder for at retten eventuelt avgjorde saken på grunnlag av kravet fra Haugesund kommune. Det var uomstridt mellom partene at Haugesund kommune hadde lidt et endelig tap. Samtlige åtte kommuner har dessuten avgitt erklæring om at ACE kan betale med befriende virkning til den eller de kommunene som eventuelt måtte bli tilkjent erstatning. Dette har ACE akseptert. ACE må etter dette frifinnes for så vidt gjelder de gjenværende seks kommunene. Retten går så over til å behandle sakskostandskravene fra samtlige åtte kommuner og fra ACE. Det følger av tvisteloven 20-6 første ledd at i saker med flere parter på samme side "avgjøres rett og plikt til sakskostnader i forhold til motparten særskilt for hver part". Spørsmålet er om partenes sakskostnadskrav skal vurderes i forhold til domsslutningen for den enkelte kommune, eller om alle kommuner skal bedømmes med utgangspunkt i tingrettens dom 5. mai Dette vil igjen avhenge av om delingen av pådømmelsen i medhold av tvisteloven 16-1 skal tillegges betydning TVI-OTIR/05

7 Retten tar utgangspunkt i påstanden i stevningen som lød slik: 1. ACE European Group Limited dømmes til å betale kommunene Vik, Bremanger, Kvinesdal, Haugesund, Hattfjelldal, Rana, Narvik og Hemnes NOK , med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra til betaling skjer. 2. ACE European Group Limited dømmes til å betale sakens omkostninger. Fellespåstanden innebærer at kommunene fremmet kravet i fellesskap, med den konsekvens at det senere må foretas en intern fordeling av eventuelt tilkjent beløp. I tilsvaret anførte ACE at det måtte "nedlegges separate påstander for hver av kommunene". Kort tid etter inngivelse av tilsvar ble saken avtalt stanset. Den materielle saksforberedelsen kom først i gang igjen med et utfyllende prosesskriv fra saksøkersiden i oktober 2012 der påstanden i stevningen ble opprettholdt. Saksøkte innga et omfattende prosesskriv i mars 2013, uten at det ble reist innsigelser mot utformingen av påstanden. Det ble imidlertid fremholdt at kravene fra hver av de åtte kommunene måtte individualiseres. På uttrykkelig spørsmål fra retten under saksforberedende konferanse høsten 2013 opplyste saksøktes prosessfullmektig at ACE ikke hadde innvendinger til kommunenes utforming av påstanden som en "fellespåstand". Fellespåstanden gjaldt som det fremgår ovenfor både hovedkravet og sakskostnadskravet. Retten kan ikke se at reglene i tvisteloven eller i tvangsfullbyrdelsesloven er til hinder for å nedlegge felles påstand. Påstandsbeløpet ble i prosesskriv 8. oktober 2013 nedjustert til NOK på forsikringsrettslig grunnlag. Som redegjort for i dommen 5. mai 2014, er rettens deling av saken til først å behandle kravene fra Haugesund kommune og Hattfjelldal kommune begrunnet i prosessøkonomiske hensyn. Fra rettens beslutning 21. oktober 2013 siteres følgende: Saken er kompleks og retten mener en deling av forhandlingene og pådømmelsen til i første omgang å gjelde to kommuner, vil legge til rette for en rasjonell og prosessøkonomisk saksavvikling. Under forutsetning av at ACE dømmes, synes det unødvendig å behandle krav fra åtte kommuner i sin fulle bredde. Det totale kravet fra kommunene er på ca. 960 MNOK, mens den maksimale forsikringsdekningen enten er på 50 eller på 100 MNOK. I den grad forsikringsdekningen "brukes opp" av Hattfjelldal kommune og Haugesund kommune, vil ACE måtte frifinnes på forsikringsrettslig grunnlag for kravene fra de andre kommunene. Samtlige kommuner har sagt seg innforstått med en slik fremgangsmåte. Hensikten er å inngå en avtale om internfordeling av erstatningsbeløpet, noe også påstanden i stevningen reflekterer. Som en følge av delingen, må imidlertid påstanden reformuleres på en måte som ivaretar partskonstellasjonen under den særskilte behandlingen. Både saksøkerne og saksøkte har sagt seg villige til å inngå en avtale TVI-OTIR/05

8 om at ACE etter en delt pådømmelse kan utbetale hele erstatningsbeløpet med frigjørende virkning overfor alle kommunene. Under forutsetning av at ACE frifinnes, vil ingen del av forsikringssummen spises opp av de to utvalgte kommunene. De etterfølgende forhandlingene om kravene fra de andre kommunene vil imidlertid kunne tilpasses domsgrunnene i den første pådømmelsen. Partene har opplyst at kravene fra Hattfjelldal og Haugesund reiser ulikartede spørsmål, noe som sikrer bredden under den første særskilte behandlingen. Formålet med delingen var ikke å endre kommunenes erstatningsrettslige posisjon i forhold til fellespåstanden. Forutsetningen om fellesskap/representasjon ble tvert i mot videreført gjennom kommunenes avtale om internfordeling av eventuell erstatning tilkjent kommunene Haugesund og/eller Hattfjelldal, og gjennom avtalen med ACE om betaling med befriende virkning på grunnlag av den første pådømmelsen. Representativiteten gikk med andre ord begge veier, noe både kommunene og ACE var innforstått med. Fellespåstanden er opprettholdt for samtlige kommuner, så sent som i kommunenes prosesskriv 13. mai I prosesskriv samme dag skriver ACE følgende om dette: Når det gjelder dom for kravet fra de siste seks kommunene foranlediger dette ikke noen endringer i påstandene fra noen av partene, men som forutsatt i tingrettens dom 5. mai 2014 og på bakgrunn av kommunenes erklæringer om utbetaling av forsikringssummen med frigjørende virkning, er partene innforstått med at Oslo tingrett vil frifinne ACE fra kravene fra de øvrige seks kommunene. Også partenes sakskostnadspåstander med tilhørende sakskostnadsoppgaver inngitt ved hovedforhandlingens avslutning, bekrefter deres felles oppfatning av et fortsatt fellesskap på saksøkersiden. Begge sakskostnadsoppgavene omfattet samtlige kostnader for alle åtte kommuner fra tiden før stevning og frem til avsluttet hovedforhandling 28. februar Det ble ikke spesifisert hvilke deler av kravene som refererte seg til de ulike kommunene, enn mindre argumentert for individuelle avgjørelser av kommunenes sakskostnadskrav. Dersom retten hadde behandlet sakskostnadskravene i dommen 5. mai 2014 ville det ikke vært kostnader igjen å fordele ved avslutningen av saken vedrørende de resterende seks kommunene. Verken saksøkersiden eller saksøkte har i ettertid inngitt supplerende sakskostnadsoppgaver. Saksøkersiden har i prosesskriv 15. mai 2014 uttrykkelig bedt retten om å vurdere sakskostnadsspørsmålet for samtlige parter under ett, slik begge parter syntes innforstått med under saksforberedende konferanse i tingretten 12. mai ACE har i etterfølgende prosesskriv 15. og 21. mai 2014 likevel gitt uttrykk for motstridende syn på behandlingen av sakskostnadene. I prosesskrivet av 15. mai 2014 står det følgende om dette: TVI-OTIR/05

9 Selv om partene er enige om at sakskostnadsspørsmålet kan avgjøres samlet for de åtte saksøkerne, ønsker ACE å understreke at selskapet er frifunnet for kravene fra 7 av 8 saksøkere. Det foreligger ingen avtale om å fravike tvisteloven 20-6 i den forstand at et vinnende resultat for én kommune skal legges til grunn for de øvrige uten at disse overhodet prøves. ACE er derfor ikke enig i kommunenes anførsel på side 9 om at "en konstatering av ansvar for ACE overfor Haugesund også må legges til grunn for de øvrige kommunene". Dette ville være å legge til grunn et resultat som er det motsatte av domsslutningene og uten engang prejudisiell prøving. Det materielle resultatet for de syv kommunene er at ACE er frifunnet, og det motsatte kan ikke legges til grunn for omkostningsavgjørelsen. Dersom hovedforhandling hadde blitt gjennomført for alle 8 kommuner, slik ACE i utgangspunktet ønsket, så kunne resultatet blitt at ACE ble frifunnet for en eller flere av de øvrige krav. Selv om forsikringssummen hadde gått med fullt ut til dekning av de kravene til de kommunene som ville vunnet frem (Haugesund eller fler), så ville saksomkostningene måtte bli avgjort separat for hver kommune, og ACE ville hatt krav på dekning av sine saksomkostninger fra de kommunene som ikke vant frem. Dersom retten skulle komme til at det er grunnlag for å tilkjenne Haugesund saksomkostninger, helt eller delvis, må den øvre rammen beløpsmessig begrenses til 1/8-del av saksomkostningskravet. Det er uklart for retten hva saksøkte anfører i tilknytning til tvisteloven 20-6, både på bakgrunn av tidligere prosesshandlinger og på bakgrunn av prosesskrivets øvrige "fellesargumentasjon". I prosesskrivet påstår eksempelvis ACE seg tilkjent sakskostnader fordi selskapet er frifunnet med 2/3 i forhold til kommunenes opprinnelige påstand og derved har "fått medhold av betydning", jf. tvisteloven ACEs anførsel om at Haugesund kommunes omkostninger eventuelt må settes til 1/8 av totalt beløp, er også i dårlig samsvar med selskapets anførsel om at hver kommune må bedømmes individuelt i forhold til "egen" domsslutning. Retten minner om at saksforberedelsen frem mot hovedforhandling og den fem uker lange hovedforhandlingen var begrenset til å gjelde kommunene Haugesund og Hattfjelldal. Retten er heller ikke enig i ACEs argumentasjon i tilknytning til en samlet hovedforhandling for de saksøkende kommunene. Med den felles påstand som var nedlagt, ville det ikke vært nødvendig for retten å behandle kravene fra alle åtte kommuner, verken i tilknytning til hovedkravet eller i tilknytning sakskostnadskravet. Spørsmålet for retten ville vært hvor mye kommunene skulle få "på deling". Dersom samtlige åtte kommuner hadde vært parter under hovedforhandlingen, kunne domsslutningen omfattet dem alle. Retten viser til Rt side 1089 avsnittene 37 til 40 om prosessfellers felles erstatningspåstand og felles sakskostnadspåstand. I avsnitt 42 uttaler ankeutvalget at det "er i denne situasjonen ikkje nokon feil ved avgjerda i lagmannsretten når saksøkjarane vart vurderte under eitt ved avgjerda av sakskostnadsspørsmålet for tingretten". Det følger også av Rt side 705 avsnitt 22 med videre henvisninger at retten etter TVI-OTIR/05

10 omstendighetene kan velge å tilkjenne hver prosessfelle et bestemt beløp eller "å tilkjenne dem erstatning i fellesskap og la dem foreta det innbyrdes oppgjøret selv". Under de foreliggende omstendigheter mener retten at alle kommunene må bedømmes ut fra fellespåstanden sammenholdt med realitetsavgjørelsen i tingrettens dom 5. mai Kommunene er tilkjent NOK , som utgjør 1/3 av opprinnelige påstand, og 1/2 av nedjustert påstand. Det er påstanden i stevningen som danner utgangspunktet for vurderingen av om saken anses vunnet i relasjon til tvisteloven 20-2, jf. Schei m.fl. Tvisteloven, 2. utgave side 700 med videre henvisninger. Kommunene har anført at det i dette tilfellet er den reviderte påstanden som må danne utgangspunkt for vurderingen fordi de årlige forsikringspolisene med tilhørende korrespondanse først ble dokumentert under saksforberedelsen for tingretten. Retten er ikke enig i dette. Kommunene ble i god tid før saksanlegget gjort kjent med at det dreide seg om "claims-made" poliser, jf. ACE brev 27. oktober Den omstendighet at partenes opplysninger først dokumenteres under den etterfølgende saksforberedelsen for domstolene er ikke noe særsyn. Uansett ville kommunene ikke kunne anses å ha fått medhold i det vesentlige selv med utgangspunkt i den reviderte påstanden. Kommunene har videre anført at de må anses å ha fått medhold i det vesentlige fordi sakens tyngdepunkt lå i de erstatningsrettslige spørsmål som de fikk medhold i gjennom tingrettens dom 5. mai Retten er heller ikke enig i dette. Den rettspraksis kommunene viser til er først og fremst relevant i de tilfelle der saksøker har overlatt erstatningsutmålingen til rettens skjønn. I vår sak refererer avviket mellom påstått og tilkjent beløp seg til spørsmålet om det var dekning under én eller flere poliser, ikke til en skjønnsmessig erstatningsutmåling. Forsikringsdekningens størrelse kan heller ikke sees løsrevet fra de underliggende erstatningsspørsmål. Eventuell dekning under flere poliser måtte i tillegg "fylles opp" med ansvarsbetingende tap for å gi erstatningsrettslig uttelling. Vilkårene for å tilkjenne kommunene erstatning for sakskostnader i medhold av tvisteloven 20-2 første og annet ledd er etter dette ikke til stede. Spørsmålet er dernest om noen av partene har fått "medhold av betydning" og om "tungtveiende grunner" taler for å tilkjenne sakskostnader i medhold av tvisteloven Terskelen for å bli tilkjent sakskostnader etter denne bestemmelsen ligger "relativt høyt", Rt side 1294 med videre henvisninger. Begge parter må sies å ha fått beløpsmessig medhold av betydning. Med påstanden i stevningen som utgangspunkt gjelder dette i særlig grad ACE. En stor andel av sakskostnadene knytter seg på den annen side til selve erstatningsspørsmålet som resulterte i at kommunene fikk delvis medhold og ble tilkjent NOK med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra 20. september TVI-OTIR/05

11 Retten mener det foreligger tungtveiende grunner som tilsier at kommunene etter omstendighetene bør tilkjennes delvis dekning av sine sakskostnader. Forsikringsselskapet har som næringsvei å overta sikredes erstatningsansvar. En ubetinget frifinnelsespåstand fra ACEs side tilsier slik retten ser det, at kommunene gis en kompensasjon for kostnader med å forfølge et berettiget krav. Selv om sikredes syn på erstatningsspørsmålet ikke er bindende for selskapet, minner retten om at Terra begjært oppbud nettopp under henvisning til et potensielt erstatningsansvar overfor kommunene. ACE har anført at saken først ble tilstrekkelig opplyst kort tid før hovedforhandlingen. Retten er innforstått med at kommunene, blant annet på selskapets oppfordring, fremla mye dokumentasjon sent under saksforberedelsen. På den annen side ble bare deler av dette materialet gjennomgått under hovedforhandlingen, og mye av det var tilgjengelig for ACE fra andre kilder. Den delen av saksforholdet som knyttet seg til Terras ansvarsbetingende unnlatelse av å informere om triggermekanismen, synes under enhver omstendighet å ha vært godt opplyst for begge parter allerede før stevning ble tatt ut. Ved vurderingen av hvor stor del av sakskostnadene kommunene skal få erstattet, legger retten sakskostnadsoppgaven til grunn, jf tvisteloven 20-5 første ledd. I følge oppgaven er kravet på NOK , hvorav NOK er prosessfullmektigenes salær. Saken har utvilsomt vært tid- og arbeidskrevende, noe som også reflekteres i sakskostnadsoppgaven fra ACE. Retten er enig med ACE i at utgiftene til den ene privatengasjert sakkyndige er "i overkant", men finner etter omstendighetene likevel ikke grunn til å skjønne over et nødvendig utgiftsnivå. Retten har valgt å tilkjenne delvise kostnader basert på et skjønnsmessig rundt tall. Retten finner at kommunene bør tilkjennes NOK i sakskostnader. Kommunene har fått medhold i 50 % av sitt nedjusterte krav. De har ikke fått medhold i at tapene kan kreves dekket under flere poliser. Bare en mindre del av saksforberedelsen og hovedforhandlingen har vært knyttet til de forsikringsrettslige polisespørsmålene. På den annen side må arbeidet med de erstatningsrettslige spørsmålene både henføres til fellespåstanden under den uomstridte polisen 2007/2008, og til fellespåstanden under polisene som ble frafalt under saksforberedelsen og under 2006/2007 polisen som ACE er frifunnet for. Flere av de erstatningsrettslige spørsmål som er behandlet har på den annen side generell betydning, og kostnadene ved disse kan følgelig også henføres til den delen av kravet som førte frem. Hoveddelen av sakskostnadene antas dessuten å knytte seg til erstatningsspørsmålene behandlet under den første delen av saken. Ved vurderingen av sakskostnadenes størrelse, har retten videre sett hen til at prosesskrivutvekslingen i tiden mellom mai 2011 og august 2012 gjaldt spørsmålet om fortsatt stansing med hjemmel i tvisteloven første ledd. Denne prosessuelle uenigheten endte med at ACE fikk medhold i at saken ikke skulle stanses, og i at kommunene måtte erstatte ACE sakskostnader. Det er ikke opplyst at kommunene har TVI-OTIR/05

12 trukket utgiftene med denne delen av saken ut fra sin sakskostnadsoppgave. Kommunene har tvert i mot opplyst at sakskostnadsoppgaven omfatter "alt arbeid med saken for alle åtte kommuner fra tiden før stevning og frem til avsluttet hovedforhandling". Også ACE har riktig nok fremsatt prosessuelle anførsler som ikke har ført frem, men disse har ikke på samme måte utgjort noe selvstendig tyngdepunkt under deler av saksforberedelsen. Retten legger til grunn at kommunenes prosessfullmektiger har fordelt arbeidet med saken seg i mellom på en hensiktsmessig måte, og at kommunene foretar en internfordeling av tilkjent erstatning for sakskostnadene, jf. Rt side 705 avsnitt 22 med videre henvisninger. DOMSSLUTNING 1. ACE European Group Limited frifinnes. 2. I sakskostnader for tingretten betaler ACE European Group Limited til kommunene Haugesund, Hattfjelldal, Vik, Bremanger, Kvinesdal, Rana, Hemnes og Narvik firemillioner kroner innen 2 to uker fra forkynnelsen av denne dom. Wenche Elizabeth Arntzen Rettledning om ankeadgangen i sivile saker vedlegges TVI-OTIR/05

13 Rettledning om ankeadgangen i sivile saker Reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 om anke til lagmannsretten og Høyesterett regulerer den adgangen partene har til å få avgjørelser overprøvd av høyere domstol. Tvisteloven har noe ulike regler for anke over dommer, anke over kjennelser og anke over beslutninger. Ankefristen er én måned fra den dagen avgjørelsen ble forkynt eller meddelt, hvis ikke noe annet er uttrykkelig bestemt av retten. Ankefristen avbrytes av rettsferien. Rettsferie er følgende: Rettsferiene varer fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med annen påskedag, fra og med 1. juli til og med 15. august og fra og med 24. desember til og med 3. januar, jf domstolloven 140. Den som anker må betale behandlingsgebyr. Den domstolen som har avsagt avgjørelsen kan gi nærmere opplysning om størrelsen på gebyret og hvordan det skal betales. Anke til lagmannsretten over dom i tingretten Lagmannsretten er ankeinstans for tingrettens avgjørelser. En dom fra tingretten kan ankes på grunn av feil i bedømmelsen av faktiske forhold, rettsanvendelsen, eller den saksbehandlingen som ligger til grunn for avgjørelsen. Tvisteloven oppstiller visse begrensninger i ankeadgangen. Anke over dom i sak om formuesverdi tas ikke under behandling uten samtykke fra lagmannsretten hvis verdien av ankegjenstanden er under kroner. Ved vurderingen av om samtykke skal gis skal det blant annet tas hensyn til sakens karakter, partenes behov for overprøving, og om det synes å være svakheter ved den avgjørelsen som er anket eller ved behandlingen av saken. I tillegg kan anke uavhengig av verdien av ankegjenstanden nektes fremmet når lagmannsretten finner det klart at anken ikke vil føre fram. Slik nekting kan begrenses til enkelte krav eller enkelte ankegrunner. Anke framsettes ved skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Selvprosederende parter kan inngi anke muntlig ved personlig oppmøte i tingretten. Retten kan tillate at også prosessfullmektiger som ikke er advokater inngir muntlig anke. I ankeerklæringen skal det særlig påpekes hva som bestrides i den avgjørelsen som ankes, og hva som i tilfelle er ny faktisk eller rettslig begrunnelse eller nye bevis. Ankeerklæringen skal angi: - ankedomstolen - navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger - hvilken avgjørelse som ankes - om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den - det krav ankesaken gjelder, og en påstand som angir det resultatet den ankende parten krever - de feilene som gjøres gjeldende ved den avgjørelsen som ankes - den faktiske og rettslige begrunnelse for at det foreligger feil - de bevisene som vil bli ført - grunnlaget for at retten kan behandle anken dersom det har vært tvil om det - den ankende parts syn på den videre behandlingen av anken

14 Anke over dom avgjøres normalt ved dom etter muntlig forhandling i lagmannsretten. Ankebehandlingen skal konsentreres om de delene av tingrettens avgjørelse som er omtvistet og tvilsomme når saken står for lagmannsretten. Anke til lagmannsretten over kjennelser og beslutninger i tingretten Som hovedregel kan en kjennelse ankes på grunn av feil i bevisbedømmelsen, rettsanvendelsen eller saksbehandlingen. Men dersom kjennelsen gjelder en saksbehandlingsavgjørelse som etter loven skal treffes etter et skjønn over hensiktsmessig og forsvarlig behandling, kan avgjørelsen for den skjønnsmessige avveiningen bare angripes på det grunnlaget at avgjørelsen er uforsvarlig eller klart urimelig. En beslutning kan bare ankes på det grunnlaget at retten har bygd på en uriktig generell lovforståelse av hvilke avgjørelser retten kan treffe etter den anvendte bestemmelsen, eller på at avgjørelsen er åpenbart uforsvarlig eller urimelig. Kravene til innholdet i ankeerklæringen er som hovedregel som for anke over dommer. Etter at tingretten har avgjort saken ved dom, kan tingrettens avgjørelser over saksbehandlingen ikke ankes særskilt. I et slikt tilfelle kan dommen isteden ankes på grunnlag av feil i saksbehandlingen. Anke over kjennelser og beslutninger settes fram for den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Anke over kjennelser og beslutninger avgjøres normalt ved kjennelse etter ren skriftlig behandling i lagmannsretten. Anke til Høyesterett Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser. Anke til Høyesterett over dommer krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Slikt samtykke skal bare gis når anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken behandlet av Høyesterett. Anke over dommer avgjøres normalt etter muntlig forhandling. Høyesteretts ankeutvalg kan nekte å ta til behandling anker over kjennelser og beslutninger dersom de ikke reiser spørsmål av betydning utenfor den foreliggende saken, og heller ikke andre hensyn taler for at anken bør prøves, eller den i det vesentlige reiser omfattende bevisspørsmål. Når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i lagmannsretten, kan avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høyesterett. Anke over lagmannsrettens kjennelse og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig behandling i Høyesteretts ankeutvalg.

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 Dommerfullmektig Camilla Rydgren Meland Saken gjelder: Tvist om gjennomføringsbonus gir grunnlag

Detaljer

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.:

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.: MOTTATT tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT _:,gl~i~13!#) ~ Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, 14-072088TVA-NHER Tingrettsdommer Morten Berg Klage i sak vedrørende besittelsestakeise

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 26.01.2011 i Oslo tingrett, Saksnr.: 11-001411TVI-OTIR/06. Dommer: Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 26.01.2011 i Oslo tingrett, Saksnr.: 11-001411TVI-OTIR/06. Dommer: Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 26.01.2011 i Oslo tingrett, 11-001411TVI-OTIR/06 Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner Bekken & Strøm AS Sandefjord

Detaljer

ASKER OG BÆRUM TINGRETT

ASKER OG BÆRUM TINGRETT ASKER OG BÆRUM TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 14.09.2009 i Asker og Bærum tingrett, Sandvika 08-185491TVI-AHER/2 Dommer: Tingrettsdommer Kathrine Berggrav Løken Saken gjelder: Krav på betaling

Detaljer

OSLO TINGRETT 0 9 JAN2015. Avsagt: 07.01.2015 i Oslo tingrett. Saksnr.: 14-091446TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle

OSLO TINGRETT 0 9 JAN2015. Avsagt: 07.01.2015 i Oslo tingrett. Saksnr.: 14-091446TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle 0 9 JAN2015 J.nr: 2C14-048-0075 OSLO TINGRETT II Avsagt: Saksnr.: 07.01.2015 i Oslo tingrett. 14-091446TVI-OTIR/05 Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle Saken gjelder: Konsesjon for erverv av landbrukseiendom

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 10.02.2014 i Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04. Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland.

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 10.02.2014 i Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04. Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 10.02.2014 i Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04 Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand Krav om sikkerhetsstillelse Steingrim Wolland mot Arnt

Detaljer

TØNSBERG TINGRETT. Avsagt: 21.08.2012 i Tønsberg tingrett, Tønsberg. Saksnr.: 12-049500TVl-TONS. Dommer: Dommerfullmektig Linn Tea Kjærås ml alm. bem.

TØNSBERG TINGRETT. Avsagt: 21.08.2012 i Tønsberg tingrett, Tønsberg. Saksnr.: 12-049500TVl-TONS. Dommer: Dommerfullmektig Linn Tea Kjærås ml alm. bem. TØNSBERG TINGRETT Avsagt: Saksnr.: 21.08.2012 i Tønsberg tingrett, Tønsberg 12-049500TVl-TONS Dommer: Dommerfullmektig Linn Tea Kjærås ml alm. bem. Saken gjelder: Mangler ved fast eiendom Berit Enger Svaberg

Detaljer

HAUGALAND TINGRETT DOM. 15.10.2012 i Haugaland tingrett, Haugesund. Dommer: Meddommere: Krav omkompensasjon for overtid. mot

HAUGALAND TINGRETT DOM. 15.10.2012 i Haugaland tingrett, Haugesund. Dommer: Meddommere: Krav omkompensasjon for overtid. mot HAUGALAND TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 15.10.2012 i Haugaland tingrett, Haugesund 12-048587TVI-HAUG Dommer: Meddommere: Tingrettsdommer Førstelektor Personalsjef Svein Åge Skålnes Åge Hultgren Berit Evensen

Detaljer

ALSTAHAUG TINGRETT. 17.08.2015 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen 15-079550TVI-ALST/ Dommerfullmektig Tarjei Hugaas

ALSTAHAUG TINGRETT. 17.08.2015 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen 15-079550TVI-ALST/ Dommerfullmektig Tarjei Hugaas ALSTAHAUG TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 17.08.2015 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen 15-079550TVI-ALST/ Dommer: Dommerfullmektig Tarjei Hugaas Saken gjelder: Overprøving av forliksrådets dom i tvist om

Detaljer

GULATING LAGMANNSRETT

GULATING LAGMANNSRETT GULATING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 07.11.2012 i Gulating lagmannsrett, 12-027723ASD-GULA/AVD2 Dommere: Magni Elsheim Rolf Strøm Carl Petter Martinsen Ankende part Sos Rasisme Ankemotpart

Detaljer

GULATING LAGMANNSRETT

GULATING LAGMANNSRETT GULATING LAGMANNSRETT BESLUTNING OG KJENNELSE Avsagt: 24.02.2011 i Gulating lagmannsrett, Saksnr.: 11-016621 AS D-GU LA/AVD 1 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Haakon Meyer Kjell Frønsdal Margareth

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 09.03.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 08-167940TVI-OTIR/01. Dommer: Meddommere: Saken gjelder:

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 09.03.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 08-167940TVI-OTIR/01. Dommer: Meddommere: Saken gjelder: OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 09.03.2009 i Oslo tingrett, 08-167940TVI-OTIR/01 Dommer: Meddommere: Tingrettsdommer Prosjektleder HR Manager Yngvild Thue Jorid Tveita Reidar Skogheim Saken

Detaljer

OSLO TINGRETT -- DELDOM OG BESLUTNING -- 27. mars 2012 i Oslo tingrett 10-202597TVI-OTIR/06. Ingeborg Kristin Sunde.

OSLO TINGRETT -- DELDOM OG BESLUTNING -- 27. mars 2012 i Oslo tingrett 10-202597TVI-OTIR/06. Ingeborg Kristin Sunde. OSLO TINGRETT -- DELDOM OG BESLUTNING -- Avsagt: Saksnr.: 27. mars 2012 i Oslo tingrett 10-202597TVI-OTIR/06 Dommer: konstituert tingrettsdommer Ingeborg Kristin Sunde Saken gjelder: Krav om utbetaling

Detaljer

Advokat Ole Christian Høie v/advokatfullmektig Andre Mathias Carlsen

Advokat Ole Christian Høie v/advokatfullmektig Andre Mathias Carlsen -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 8. mai 2009 i Oslo tingrett 09-010608TVI-OTIR/06 Tingrettsdommer Dyrehold i borettslag Mette Hertzberg Hovin Borettslag Advokat Torbjørn Fjeldstad

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 29.04.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 08-094502TVI-OTIR/05 forent med 08-154879TVI-OTIR/05/500

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 29.04.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 08-094502TVI-OTIR/05 forent med 08-154879TVI-OTIR/05/500 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 29.04.2009 i Oslo tingrett, 08-094502TVI-OTIR/05 forent med 08-154879TVI-OTIR/05/500 Dommer: Tingrettsdommer Christian Bommen Saken gjelder: Krav om betaling

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 28.10.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-010444TVI-OTIR/05. Dommer: Saken gjelder:

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 28.10.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-010444TVI-OTIR/05. Dommer: Saken gjelder: OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 28.10.2009 i Oslo tingrett, 09-010444TVI-OTIR/05 Tingrettsdommer Ina Strømstad Saken gjelder: Eierskap og råderett til kunstverk, krav om erstatning

Detaljer

ØVRE ROMERTKE TINGRETT

ØVRE ROMERTKE TINGRETT ØVRE ROMERTKE TINGRETT m Avsagt: Saksnr.: 15. mai 2014 i Øvre Romerike tingrett, 13-128292TV1-OVRO Dommer: Dommerfullmektig Christopher Bårtvedt Eriksen med alminnelig fullmakt Saken gjelder: Krav om prisavslag

Detaljer

GULATING LAGMANNSRETT

GULATING LAGMANNSRETT GULATING LAGMANNSRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 29.06.2015 i Gulating lagmannsrett, 14-115717ASD-GULA/AVD2 Dommere: Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Arne Fanebust Rune Voll Ivar Oftedahl Ankende

Detaljer

ASKER OG BÆRUM TINGRETT

ASKER OG BÆRUM TINGRETT ASKER OG BÆRUM TINGRETT -----KJENNELSE --- -- Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 06.11.2009 i Asker og Bærum tingrett, Sandvika 09-096202TVI-AHER/2 Dommerfullmektig med alminnelig bemyndigelse Anette

Detaljer

NEDRE ROMERIKE TINGRETT

NEDRE ROMERIKE TINGRETT NEDRE ROMERIKE TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 22.09.2011 i Nedre Romerike tingrett, 11-041222TVI-NERO Dommer: Dommerfullmektig Annette Rygg Saken gjelder: Krav om erstatning etter tømming av

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 04.07.2014 i Oslo tingrett. 13-149198TVI-OTIR/07. Dommer: m/alminnelig fullmakt. Meddommere:

OSLO TINGRETT DOM. 04.07.2014 i Oslo tingrett. 13-149198TVI-OTIR/07. Dommer: m/alminnelig fullmakt. Meddommere: OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 04.07.2014 i Oslo tingrett. 13-149198TVI-OTIR/07 Dommer: Meddommere: Dommerfullmektig Teknisk direktør Fylkesplanlegger Torunn Hardeland m/alminnelig fullmakt Kjell Karlsrud

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: i Oslo tingrett 14. november 2012 11-108280TVI-OTIR/07. Dommer: Tingrettsdommer Janne Tennøe

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: i Oslo tingrett 14. november 2012 11-108280TVI-OTIR/07. Dommer: Tingrettsdommer Janne Tennøe OSLO TINGRETT DOM Avsagt: i Oslo tingrett 14. november 2012 Saksnr.: 11-108280TVI-OTIR/07 Dommer: Tingrettsdommer Janne Tennøe Saken gjelder: Krav om vinningsavståelse etter aksjesalg. Staten v/finanstilsynet

Detaljer

EEIMI. Avsagt: Saksnr.: OSLO TINGRETT. mot. 21.11.2014 i Oslo tingrett. Dommer: Tingrettsdommer Jon Østensvig. Atle Øyvind Gunnheim Barlaup

EEIMI. Avsagt: Saksnr.: OSLO TINGRETT. mot. 21.11.2014 i Oslo tingrett. Dommer: Tingrettsdommer Jon Østensvig. Atle Øyvind Gunnheim Barlaup OSLO TINGRETT EEIMI Avsagt: Saksnr.: 21.11.2014 i Oslo tingrett 14-015316TV1-OTIR/05 Dommer: Tingrettsdommer Jon Østensvig Atle Øyvind Gunnheim Barlaup mot Staten v/barne, likestillings og in kl uderi

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 28. mai 2013 i Oslo tingrett. 13-024137TVI-OTIR/07. Dommer: Dommerfullmektig Kaja Midtbø Stadshaug

OSLO TINGRETT DOM. 28. mai 2013 i Oslo tingrett. 13-024137TVI-OTIR/07. Dommer: Dommerfullmektig Kaja Midtbø Stadshaug OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 28. mai 2013 i Oslo tingrett. 13-024137TVI-OTIR/07 Dommer: Dommerfullmektig Kaja Midtbø Stadshaug Saken gjelder: Erstatning etter krenkelse av opphavsrett til fotografier

Detaljer

ALSTAHAUG TINGRETT. 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen. Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt

ALSTAHAUG TINGRETT. 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen. Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt ALSTAHAUG TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen 13-207238TVI-ALST/ Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt Saken gjelder: Mangelskrav

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 9. februar 2012 i Oslo tingrett, 11-067714TVI-OTIR/02. Dommer: Per Eirik Vigmostad-Olsen. konstituert tingrettsdommer.

OSLO TINGRETT DOM. 9. februar 2012 i Oslo tingrett, 11-067714TVI-OTIR/02. Dommer: Per Eirik Vigmostad-Olsen. konstituert tingrettsdommer. OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 9. februar 2012 i Oslo tingrett, 11-067714TVI-OTIR/02 Dommer: Meddommere: konstituert tingrettsdommer Personalsjef Heismontør Per Eirik Vigmostad-Olsen Vera Tangen Wenaas

Detaljer

OSLO BYFOGDEMBETE. 16. september 2009 i Oslo 09-135511TVI-OBYF/1. Dommer Helge Rivedal. Midlertidig forføyning

OSLO BYFOGDEMBETE. 16. september 2009 i Oslo 09-135511TVI-OBYF/1. Dommer Helge Rivedal. Midlertidig forføyning OSLO BYFOGDEMBETE -----KJENNELSE --- -- Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 16. september 2009 i Oslo 09-135511TVI-OBYF/1 Dommer Helge Rivedal Midlertidig forføyning ITV Studios Limited ITV Global

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00400-A, (sak nr. 2011/1743), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00400-A, (sak nr. 2011/1743), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. februar 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-00400-A, (sak nr. 2011/1743), sivil sak, anke over kjennelse, AS Aasegården (advokat Harald S. Kobbe) mot AS Theodor Olsen Eftf.

Detaljer

OSLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik

OSLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 17.01.2014 i Oslo tingrett, 12-117110TVI-OTIR/07 Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik Saken gjelder: Gyldigheten av Patentstyrets Annen avdelings avgjørelse om foretaksnavnet

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01 Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe Saken gjelder: Tvist om fakturaer Abcenergy AS Advokat Knut Rein Carlsen mot

Detaljer