OSLO TINGRETT DOM i Oslo tingrett, TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLO TINGRETT DOM. 06.06.2014 i Oslo tingrett, 09-068237TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen"

Transkript

1 OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: i Oslo tingrett, TVI-OTIR/05 Dommer: Tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen Saken gjelder: Krav om erstatning under profesjonsansvarsforsikring Hattfjelldal kommune v/ordføreren Haugesund kommune v/ordføreren Advokat Caroline Lund, Advokat Ulf Martin Veel Larsen Advokat Stein Erik Stinessen mot ACE European Group Limited Advokat Carl Philip Funder Fleischer, Advokat Atle-Erling Lunder Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse

2 Saken gjelder krav om erstatning under profesjonsansvarsforsikring for tap på investeringer i strukturerte finansielle produkter. Terra Fonds ASA ble stiftet i 1997 og skiftet navn til Terra Securities ASA sommeren Begge selskaper benevnes heretter Terra. Terra hadde konsesjon til å yte investeringstjenester i henhold til verdipapirhandelloven av 1997, senere avløst av verdipapirhandelloven av Selskapet var ett av flere datterselskaper i Terra Gruppen AS, som var eid av 86 sparebanker. Terra hadde blant annet spesialisert seg på kunder i offentlig sektor. På 2000-tallet bisto Terra en rekke kommuner med å utnytte verdien av fremtidige inntekter fra blant annet salg av konsesjonskraft, konsesjonsavgift og aksjeutbytte fra kraftselskap til plasseringer i finansmarkedet. Denne såkalte restruktureringen besto i at banker utbetalte nåverdien av fremtidige inntektsstrømmer til kommunene, som deretter investerte beløpene i ulike rentebærende finansielle produkter. Forretningsidéen gikk i korthet ut på å sikre kommunene en meravkastning gjennom differansen mellom kommunenes gunstige lånerente (diskonteringsrenten) og en høyere plasseringsrente i finansmarkedet. Flere kommuner kjøpte først enkeltstående obligasjoner gjennom selskapet Terra Kapitalforvaltning ASA, før de gikk over til å investere i ulike strukturerte finansielle produkter fra og med Disse produktene ble formidlet av Terra ved meklerne Harald Norberg og Knut Anders Opstad. Selgeren av produktene var det amerikanske finansforetaket Citigroup Inc (heretter Citigroup eller Citibank). Fra og med sensommeren 2007 var det tiltagende uro i finansmarkedet, og Citigroup benyttet seg rundt årsskiftet 2007/2008 av retten til å tvangsoppløse investeringene, med den følge at flere kommuner realiserte betydelige tap. Høsten 2007 var det kontakt mellom de berørte kommunene og Terra om muligheten for å stille tilleggsikkerhet for å unngå tvangsoppløsning, og senere også om erstatning. Terra tilbød kommunene et forlik, men selskapet begjærte oppbud før utløpet av kommunenes svarfrist. Oppbudsbegjæringen var begrunnet med sannsynlige erstatningskrav fra flere kommuner som følge av selskapets investeringsrådgivning, og var også foranlediget av Kredittilsynets varsel 27. november 2007 om tilbakekall av Terras konsesjoner. Selskapet gikk konkurs 28. november Kommunene Rana, Hemnes, Hattfjelldal, Narvik, Bremanger, Vik, Kvinesdal og Haugesund meldte krav i konkursboet på i overkant av NOK Av dette utgjør Haugesunds tap NOK og Hattfjelldals tap NOK Alle de ovenfor nevnte kommunene er eller har vært del av ulike rettssaker i kjølvannet av de tapsbringende restruktureringene. Kommunene ble saksøkt av bankene etter at de innstilte tilbakebetalingen av utestående beløp under henvisning til at låneavtalene var ugyldige. Haugesund kommune finansierte sine investeringer gjennom lånopptak i den irske Depfa ACS Bank. Ved rettskraftig dom i juni 2010 i Court of Appeal i London fikk TVI-OTIR/05

3 banken medhold i selve tilbakebetalingskravet, men ikke i kravet om renter og gebyr. Haugesund kommune har følgelig lidt et endelig tap. De øvrige kommunene finansierte sine investeringer gjennom lånopptak i Den norske Bank ASA. Banken har tatt ut stevning mot kommunene med krav om tilbakebetaling av utestående beløp. Saken har vært stanset i påvente av en avgjørelse av disse kommunenes erstatningssøksmål mot Citigroup. Ved rettskraftig avgjørelse i februar 2014 avviste United States Court of Appeals i New York kommunenes søksmål. Spørsmålet om disse sju kommunene har lidt et tap, er etter dette avhengig av utfallet av søksmålet mot DnB. Narvik kommune tok opp lån både i Depfa Bank og i DnB, og har følgelig heller ikke avklart omfanget av sitt endelige tap. Samtlige åtte kommuner nevnt ovenfor tok 27. april 2009 ut stevning mot forsikringsselskapet ACE European Group Limited (heretter ACE) med krav om erstatning under Terras profesjonsansvarsforsikring. ACE innga rettidig tilsvar med påstand om frifinnelse. Saksøkernes påstandsbeløp, som opprinnelig var på NOK , er av forsikringsrettslige grunner senere redusert til NOK Forsikringspolisen har en årlig dekning på inntil NOK , som forutsetter at det er meldt krav i den aktuelle forsikringsperioden. Partene er enige om at kommunene har meldt krav under polisen som gjaldt i 2007/2008, men er uenige om at det også er meldt krav under polisen som gjaldt i 2006/2007. Saken ble avtalt stanset i tiden juni 2009 til juni Etter begjæring fra saksøkerne ble saken på ny stanset ved tingrettens kjennelse 13. juli Stansingen var begrunnet i de verserende søksmålene mot Citigroup og DnB. Borgarting lagmannsrett opphevet 20. januar 2012 tingrettens stansningsavgjørelse, og tingretten avsa 22. mai 2012 kjennelse om at begjæringen om stansing ikke tas til følge. Saksøkernes anke over tingrettens kjennelse ble forkastet ved lagmannsrettens kjennelse 7. februar Tingretten besluttet 21. oktober 2013 at saken skulle deles slik at kravene fra kommunene Hattfjelldal og Haugesund behandles først. Beslutningen har sammenheng med at en eventuell erstatning uansett skal fordeles mellom saksøkerne i henhold til en intern avtale dem i mellom. All den stund forsikringsbeløpet er begrenset til ca 5 % eller 10 % av kommunenes samlede krav, talte prosessøkonomiske hensyn for deling. Samtlige åtte kommuner har avgitt erklæring om at ACE kan betale med befriende virkning i henhold til en eventuell rettskraftig dom i favør av Haugesund og/eller Hattfjelldal kommune. Kravene fra de øvrige kommunene samt saksomkostningsavgjørelsen for samtlige kommuner vil bli behandlet senere. Omfanget av den senere behandlingen vil være avhengig av utfallet av denne første delen av saken. Hovedforhandling i saken vedørende kommunene Hattfjelldal og Haugesund ble holdt i tiden 27. januar til 28. februar Ingen av partene hadde begjært fagkyndige meddommere, og retten fant ikke tilstrekkelig grunn til å oppnevne slike av eget tiltak. Dom i saken ble avsagt 5. mai 2014 med slik slutning: TVI-OTIR/05

4 1. ACE European Group Limited betaler Haugesund kommune femtimillioner kroner med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra 20. september 2008 og til betaling skjer. Beløpet forfaller til betaling 2 to uker etter at denne dommen er forkynt. For øvrig frifinnes ACE European Group Limited. 2. Sakskostnadsavgjørelsen utstår til den avgjørelse som avslutter saken i denne instans. Partene har avtalt at saken vedrørende de seks resterende kommunene samt sakskostnadsspørsmålet for alle åtte kommunene behandles skriftlig, jf. tvisteloven 9-9 annet ledd. Retten samtykker i skriftlig behandling fordi det er en effektiv og prosessøkonomisk måte å løse de gjenværende spørsmål på. Partene har videre avtalt frister for prosesskriftutveksling i anledning sakskostnadsspørsmålet, og inngitt tre prosesskriv hver. Saksøkerne har i det vesentlige gjort gjeldende: Kommunene fastholder tidligere nedlagt påstand, men er innforstått med at tingrettens dom 5. mai 2014 innebærer at det ikke er mer av forsikringsdekningen igjen til fordeling. Kommunene har inngått en avtale om fordeling av erstatningen som måtte bli tilkjent, og deres økonomiske interesse i søksmålet reguleres av denne internfordelingsavtalen. Alle åtte kommuner på saksøkersiden ber om at sakskostnadene avgjøres samlet. Sakskostnadsspørsmålet for samtlige kommunes må vurderes på grunnlag av kommunenes fellespåstand sammenholdt med tingrettens dom 5. mai Det kan ikke foretas noen differensiering av kommunene på grunnlag av de ulike domsslutningene. Formålet med delingen var ikke å forfordele kommuner, men å oppnå en rasjonell og prosessøkonomisk behandling av saken. Dette har begge parter har vært innforstått med og dratt nytte av. Kommunene vil selv foreta innbyrdes oppgjør for tilkjente sakskostnader. Kommunene har vunnet saken i det vesentlige og har da krav på full erstatning for sine sakskostnader, jf. tvisteloven 20-1 og 20-2 første og annet ledd. I stevningen ble det riktig nok nedlagt påstand om erstatning på NOK , men dette hadde sammenheng med at kommunene på det daværende tidspunkt ikke var kjent med at de årlige forsikringspolisene var "claims-made" poliser. Så snart ACE hadde fremlagt dokumentasjon på dette, ble kravet nedjustert til NOK I og med at "tyngdepunktet" i saken har ligget i de erstatningsrettslige spørsmål, er det uten betydning for sakskostnadsspørsmålet at Hattfjelldal kommune ikke fikk medhold i at det også kunne kreves dekning under 2006/2007 polisen. Bare en liten del av saksforberedelsen og hovedforhandlingen gjaldt forsikringsrettslige spørsmål knyttet til 2006/2007 polisen TVI-OTIR/05

5 Kommunene har under enhver omstendighet "fått medhold av betydning" og "tungtveiende grunner" tilsier at de tilkjennes sakskostnader, jf Også ved denne vurderingen har det særlig betydning at hovedtyngden av tvistepunktene lå i de erstatningsrettslige spørsmål. Kommunene har inngitt en samlet sakskostnadsoppgave 21. mars 2014 på NOK ,43. Oppgaven er ikke spesifisert på den enkelte kommune enn mindre på den enkelte advokats arbeid med saken. Saksøkte har i det vesentlige gjort gjeldende: ACE fastholder tidligere nedlagt påstand om frifinnelse, og viser til at det etter tingrettens dom 5. mai 2014 vedrørende kommunene Haugesund og Hattfjelldal under ingen omstendighet er mer igjen av forsikringsdekningen til fordeling til de resterende seks kommunene. Kommunene har ikke vunnet saken i relasjon til tvisteloven 20-2 første og annet ledd. Utgangspunkt må tas i stevningens krav på NOK , som var fremsatt med referanse til en bestemt polise. I forhold til denne påstanden har ACE fått medhold i 2/3 av sitt frifinnelseskrav. Så lenge erstatningsutmålingen ikke ble overlatt til rettens skjønn, har kommunene under ingen omstendighet fått medhold "fullt ut eller i det vesentlige". Hvor tyngdepunktet i saken har ligget, er da uten betydning. Under enhver omstendighet har ett av sakens reelle tvistepunkter vært forsikringsdekningens omfang. Uavhengig av hva som har vært sakens tyngdepunkt, har det vært et hovedproblem for ACE at kommunene uriktige kumulerte polisene og unnlot å individualisere og underbygge kravene, noe de ble oppfordret til allerede før saksanlegget. Kommunene kan heller ikke tilkjennes erstatning for sakskostnader med hjemmel i Det skal mye til for å tilkjenne sakskostnader etter denne bestemmelsen. Kommunene individualiserte først kravene høsten 2012 og senere høsten Det foreligger ingen "tungtveiende grunner" for å anvende denne unntaksbestemmelsen. Selv om partene er enige om at saksomkostningsavgjørelsen kan avgjøres samlet for de åtte saksøkerne, er det ikke gjort noen avtale om å fravike tvisteloven ACE er frifunnet for kravene fra syv av åtte kommuner, og et vinnende resultat for én kommune kan ikke legges til grunn for de øvrige uten at disse kommunenes krav prøves. Den øvre grense for eventuelt å tilkjenne Haugesund sakskostnader må begrenses til 1/8 av kommunenes samlede sakskostnadskrav. ACE bør uansett frifinnes for sakskostnadskravet fra Haugesund dersom retten skulle komme til at Haugesund kommune i det vesentlige har vunnet saken, jf tredje ledd bokstav a TVI-OTIR/05

6 ACE krever dekket deler av sine sakskostnader i medhold av tvisteloven Ved at kommunene kun har fått medhold i NOK , er det i realiteten ACE som har fått medhold av betydning. ACE hadde god grunn til å få saken prøvd fordi saken først ble tilfredsstillende opplyst under avslutningen av saksforberedelsen og under hovedforhandlingen. Dokumentasjonen er dessuten fremlagt usystematisk og uten kontekst, noe som har vanskeliggjort ACE arbeid med saken. Dette tilsier at ACE også bør tilkjennes sakskostnader i medhold av tvisteloven ACE har inngitt sakskostnadsoppgave 21. mars 2014 på til sammen NOK , inklusive merverdiavgift på salær fra stavning til og med hovedforhandling. Oppgaven er ikke spesifisert på den enkelte kommune. Rettens bemerkninger: Retten behandler først hovedkravet fra kommunene Rana, Hemnes, Narvik, Vik, Bremanger og Kvinesdal. Selv om kommunene fastholder sin felles påstand om at "ACE European Group Limited dømmes til å betale de saksøkende kommuner NOK ,- med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra til betaling skjer", er de innforstått med at tingrettens dom 5. mai 2014 innebærer at det nå ikke er mer igjen av forsikringssummen til fordeling. Samtlige kommuner har inngått en avtale om internfordeling av erstatningen. På uttrykkelig spørsmål fra retten under hovedforhandlingen uttalte kommunenes prosessfullmektiger at internfordelingsavtalen ikke var til hinder for at retten eventuelt avgjorde saken på grunnlag av kravet fra Haugesund kommune. Det var uomstridt mellom partene at Haugesund kommune hadde lidt et endelig tap. Samtlige åtte kommuner har dessuten avgitt erklæring om at ACE kan betale med befriende virkning til den eller de kommunene som eventuelt måtte bli tilkjent erstatning. Dette har ACE akseptert. ACE må etter dette frifinnes for så vidt gjelder de gjenværende seks kommunene. Retten går så over til å behandle sakskostandskravene fra samtlige åtte kommuner og fra ACE. Det følger av tvisteloven 20-6 første ledd at i saker med flere parter på samme side "avgjøres rett og plikt til sakskostnader i forhold til motparten særskilt for hver part". Spørsmålet er om partenes sakskostnadskrav skal vurderes i forhold til domsslutningen for den enkelte kommune, eller om alle kommuner skal bedømmes med utgangspunkt i tingrettens dom 5. mai Dette vil igjen avhenge av om delingen av pådømmelsen i medhold av tvisteloven 16-1 skal tillegges betydning TVI-OTIR/05

7 Retten tar utgangspunkt i påstanden i stevningen som lød slik: 1. ACE European Group Limited dømmes til å betale kommunene Vik, Bremanger, Kvinesdal, Haugesund, Hattfjelldal, Rana, Narvik og Hemnes NOK , med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra til betaling skjer. 2. ACE European Group Limited dømmes til å betale sakens omkostninger. Fellespåstanden innebærer at kommunene fremmet kravet i fellesskap, med den konsekvens at det senere må foretas en intern fordeling av eventuelt tilkjent beløp. I tilsvaret anførte ACE at det måtte "nedlegges separate påstander for hver av kommunene". Kort tid etter inngivelse av tilsvar ble saken avtalt stanset. Den materielle saksforberedelsen kom først i gang igjen med et utfyllende prosesskriv fra saksøkersiden i oktober 2012 der påstanden i stevningen ble opprettholdt. Saksøkte innga et omfattende prosesskriv i mars 2013, uten at det ble reist innsigelser mot utformingen av påstanden. Det ble imidlertid fremholdt at kravene fra hver av de åtte kommunene måtte individualiseres. På uttrykkelig spørsmål fra retten under saksforberedende konferanse høsten 2013 opplyste saksøktes prosessfullmektig at ACE ikke hadde innvendinger til kommunenes utforming av påstanden som en "fellespåstand". Fellespåstanden gjaldt som det fremgår ovenfor både hovedkravet og sakskostnadskravet. Retten kan ikke se at reglene i tvisteloven eller i tvangsfullbyrdelsesloven er til hinder for å nedlegge felles påstand. Påstandsbeløpet ble i prosesskriv 8. oktober 2013 nedjustert til NOK på forsikringsrettslig grunnlag. Som redegjort for i dommen 5. mai 2014, er rettens deling av saken til først å behandle kravene fra Haugesund kommune og Hattfjelldal kommune begrunnet i prosessøkonomiske hensyn. Fra rettens beslutning 21. oktober 2013 siteres følgende: Saken er kompleks og retten mener en deling av forhandlingene og pådømmelsen til i første omgang å gjelde to kommuner, vil legge til rette for en rasjonell og prosessøkonomisk saksavvikling. Under forutsetning av at ACE dømmes, synes det unødvendig å behandle krav fra åtte kommuner i sin fulle bredde. Det totale kravet fra kommunene er på ca. 960 MNOK, mens den maksimale forsikringsdekningen enten er på 50 eller på 100 MNOK. I den grad forsikringsdekningen "brukes opp" av Hattfjelldal kommune og Haugesund kommune, vil ACE måtte frifinnes på forsikringsrettslig grunnlag for kravene fra de andre kommunene. Samtlige kommuner har sagt seg innforstått med en slik fremgangsmåte. Hensikten er å inngå en avtale om internfordeling av erstatningsbeløpet, noe også påstanden i stevningen reflekterer. Som en følge av delingen, må imidlertid påstanden reformuleres på en måte som ivaretar partskonstellasjonen under den særskilte behandlingen. Både saksøkerne og saksøkte har sagt seg villige til å inngå en avtale TVI-OTIR/05

8 om at ACE etter en delt pådømmelse kan utbetale hele erstatningsbeløpet med frigjørende virkning overfor alle kommunene. Under forutsetning av at ACE frifinnes, vil ingen del av forsikringssummen spises opp av de to utvalgte kommunene. De etterfølgende forhandlingene om kravene fra de andre kommunene vil imidlertid kunne tilpasses domsgrunnene i den første pådømmelsen. Partene har opplyst at kravene fra Hattfjelldal og Haugesund reiser ulikartede spørsmål, noe som sikrer bredden under den første særskilte behandlingen. Formålet med delingen var ikke å endre kommunenes erstatningsrettslige posisjon i forhold til fellespåstanden. Forutsetningen om fellesskap/representasjon ble tvert i mot videreført gjennom kommunenes avtale om internfordeling av eventuell erstatning tilkjent kommunene Haugesund og/eller Hattfjelldal, og gjennom avtalen med ACE om betaling med befriende virkning på grunnlag av den første pådømmelsen. Representativiteten gikk med andre ord begge veier, noe både kommunene og ACE var innforstått med. Fellespåstanden er opprettholdt for samtlige kommuner, så sent som i kommunenes prosesskriv 13. mai I prosesskriv samme dag skriver ACE følgende om dette: Når det gjelder dom for kravet fra de siste seks kommunene foranlediger dette ikke noen endringer i påstandene fra noen av partene, men som forutsatt i tingrettens dom 5. mai 2014 og på bakgrunn av kommunenes erklæringer om utbetaling av forsikringssummen med frigjørende virkning, er partene innforstått med at Oslo tingrett vil frifinne ACE fra kravene fra de øvrige seks kommunene. Også partenes sakskostnadspåstander med tilhørende sakskostnadsoppgaver inngitt ved hovedforhandlingens avslutning, bekrefter deres felles oppfatning av et fortsatt fellesskap på saksøkersiden. Begge sakskostnadsoppgavene omfattet samtlige kostnader for alle åtte kommuner fra tiden før stevning og frem til avsluttet hovedforhandling 28. februar Det ble ikke spesifisert hvilke deler av kravene som refererte seg til de ulike kommunene, enn mindre argumentert for individuelle avgjørelser av kommunenes sakskostnadskrav. Dersom retten hadde behandlet sakskostnadskravene i dommen 5. mai 2014 ville det ikke vært kostnader igjen å fordele ved avslutningen av saken vedrørende de resterende seks kommunene. Verken saksøkersiden eller saksøkte har i ettertid inngitt supplerende sakskostnadsoppgaver. Saksøkersiden har i prosesskriv 15. mai 2014 uttrykkelig bedt retten om å vurdere sakskostnadsspørsmålet for samtlige parter under ett, slik begge parter syntes innforstått med under saksforberedende konferanse i tingretten 12. mai ACE har i etterfølgende prosesskriv 15. og 21. mai 2014 likevel gitt uttrykk for motstridende syn på behandlingen av sakskostnadene. I prosesskrivet av 15. mai 2014 står det følgende om dette: TVI-OTIR/05

9 Selv om partene er enige om at sakskostnadsspørsmålet kan avgjøres samlet for de åtte saksøkerne, ønsker ACE å understreke at selskapet er frifunnet for kravene fra 7 av 8 saksøkere. Det foreligger ingen avtale om å fravike tvisteloven 20-6 i den forstand at et vinnende resultat for én kommune skal legges til grunn for de øvrige uten at disse overhodet prøves. ACE er derfor ikke enig i kommunenes anførsel på side 9 om at "en konstatering av ansvar for ACE overfor Haugesund også må legges til grunn for de øvrige kommunene". Dette ville være å legge til grunn et resultat som er det motsatte av domsslutningene og uten engang prejudisiell prøving. Det materielle resultatet for de syv kommunene er at ACE er frifunnet, og det motsatte kan ikke legges til grunn for omkostningsavgjørelsen. Dersom hovedforhandling hadde blitt gjennomført for alle 8 kommuner, slik ACE i utgangspunktet ønsket, så kunne resultatet blitt at ACE ble frifunnet for en eller flere av de øvrige krav. Selv om forsikringssummen hadde gått med fullt ut til dekning av de kravene til de kommunene som ville vunnet frem (Haugesund eller fler), så ville saksomkostningene måtte bli avgjort separat for hver kommune, og ACE ville hatt krav på dekning av sine saksomkostninger fra de kommunene som ikke vant frem. Dersom retten skulle komme til at det er grunnlag for å tilkjenne Haugesund saksomkostninger, helt eller delvis, må den øvre rammen beløpsmessig begrenses til 1/8-del av saksomkostningskravet. Det er uklart for retten hva saksøkte anfører i tilknytning til tvisteloven 20-6, både på bakgrunn av tidligere prosesshandlinger og på bakgrunn av prosesskrivets øvrige "fellesargumentasjon". I prosesskrivet påstår eksempelvis ACE seg tilkjent sakskostnader fordi selskapet er frifunnet med 2/3 i forhold til kommunenes opprinnelige påstand og derved har "fått medhold av betydning", jf. tvisteloven ACEs anførsel om at Haugesund kommunes omkostninger eventuelt må settes til 1/8 av totalt beløp, er også i dårlig samsvar med selskapets anførsel om at hver kommune må bedømmes individuelt i forhold til "egen" domsslutning. Retten minner om at saksforberedelsen frem mot hovedforhandling og den fem uker lange hovedforhandlingen var begrenset til å gjelde kommunene Haugesund og Hattfjelldal. Retten er heller ikke enig i ACEs argumentasjon i tilknytning til en samlet hovedforhandling for de saksøkende kommunene. Med den felles påstand som var nedlagt, ville det ikke vært nødvendig for retten å behandle kravene fra alle åtte kommuner, verken i tilknytning til hovedkravet eller i tilknytning sakskostnadskravet. Spørsmålet for retten ville vært hvor mye kommunene skulle få "på deling". Dersom samtlige åtte kommuner hadde vært parter under hovedforhandlingen, kunne domsslutningen omfattet dem alle. Retten viser til Rt side 1089 avsnittene 37 til 40 om prosessfellers felles erstatningspåstand og felles sakskostnadspåstand. I avsnitt 42 uttaler ankeutvalget at det "er i denne situasjonen ikkje nokon feil ved avgjerda i lagmannsretten når saksøkjarane vart vurderte under eitt ved avgjerda av sakskostnadsspørsmålet for tingretten". Det følger også av Rt side 705 avsnitt 22 med videre henvisninger at retten etter TVI-OTIR/05

10 omstendighetene kan velge å tilkjenne hver prosessfelle et bestemt beløp eller "å tilkjenne dem erstatning i fellesskap og la dem foreta det innbyrdes oppgjøret selv". Under de foreliggende omstendigheter mener retten at alle kommunene må bedømmes ut fra fellespåstanden sammenholdt med realitetsavgjørelsen i tingrettens dom 5. mai Kommunene er tilkjent NOK , som utgjør 1/3 av opprinnelige påstand, og 1/2 av nedjustert påstand. Det er påstanden i stevningen som danner utgangspunktet for vurderingen av om saken anses vunnet i relasjon til tvisteloven 20-2, jf. Schei m.fl. Tvisteloven, 2. utgave side 700 med videre henvisninger. Kommunene har anført at det i dette tilfellet er den reviderte påstanden som må danne utgangspunkt for vurderingen fordi de årlige forsikringspolisene med tilhørende korrespondanse først ble dokumentert under saksforberedelsen for tingretten. Retten er ikke enig i dette. Kommunene ble i god tid før saksanlegget gjort kjent med at det dreide seg om "claims-made" poliser, jf. ACE brev 27. oktober Den omstendighet at partenes opplysninger først dokumenteres under den etterfølgende saksforberedelsen for domstolene er ikke noe særsyn. Uansett ville kommunene ikke kunne anses å ha fått medhold i det vesentlige selv med utgangspunkt i den reviderte påstanden. Kommunene har videre anført at de må anses å ha fått medhold i det vesentlige fordi sakens tyngdepunkt lå i de erstatningsrettslige spørsmål som de fikk medhold i gjennom tingrettens dom 5. mai Retten er heller ikke enig i dette. Den rettspraksis kommunene viser til er først og fremst relevant i de tilfelle der saksøker har overlatt erstatningsutmålingen til rettens skjønn. I vår sak refererer avviket mellom påstått og tilkjent beløp seg til spørsmålet om det var dekning under én eller flere poliser, ikke til en skjønnsmessig erstatningsutmåling. Forsikringsdekningens størrelse kan heller ikke sees løsrevet fra de underliggende erstatningsspørsmål. Eventuell dekning under flere poliser måtte i tillegg "fylles opp" med ansvarsbetingende tap for å gi erstatningsrettslig uttelling. Vilkårene for å tilkjenne kommunene erstatning for sakskostnader i medhold av tvisteloven 20-2 første og annet ledd er etter dette ikke til stede. Spørsmålet er dernest om noen av partene har fått "medhold av betydning" og om "tungtveiende grunner" taler for å tilkjenne sakskostnader i medhold av tvisteloven Terskelen for å bli tilkjent sakskostnader etter denne bestemmelsen ligger "relativt høyt", Rt side 1294 med videre henvisninger. Begge parter må sies å ha fått beløpsmessig medhold av betydning. Med påstanden i stevningen som utgangspunkt gjelder dette i særlig grad ACE. En stor andel av sakskostnadene knytter seg på den annen side til selve erstatningsspørsmålet som resulterte i at kommunene fikk delvis medhold og ble tilkjent NOK med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra 20. september TVI-OTIR/05

11 Retten mener det foreligger tungtveiende grunner som tilsier at kommunene etter omstendighetene bør tilkjennes delvis dekning av sine sakskostnader. Forsikringsselskapet har som næringsvei å overta sikredes erstatningsansvar. En ubetinget frifinnelsespåstand fra ACEs side tilsier slik retten ser det, at kommunene gis en kompensasjon for kostnader med å forfølge et berettiget krav. Selv om sikredes syn på erstatningsspørsmålet ikke er bindende for selskapet, minner retten om at Terra begjært oppbud nettopp under henvisning til et potensielt erstatningsansvar overfor kommunene. ACE har anført at saken først ble tilstrekkelig opplyst kort tid før hovedforhandlingen. Retten er innforstått med at kommunene, blant annet på selskapets oppfordring, fremla mye dokumentasjon sent under saksforberedelsen. På den annen side ble bare deler av dette materialet gjennomgått under hovedforhandlingen, og mye av det var tilgjengelig for ACE fra andre kilder. Den delen av saksforholdet som knyttet seg til Terras ansvarsbetingende unnlatelse av å informere om triggermekanismen, synes under enhver omstendighet å ha vært godt opplyst for begge parter allerede før stevning ble tatt ut. Ved vurderingen av hvor stor del av sakskostnadene kommunene skal få erstattet, legger retten sakskostnadsoppgaven til grunn, jf tvisteloven 20-5 første ledd. I følge oppgaven er kravet på NOK , hvorav NOK er prosessfullmektigenes salær. Saken har utvilsomt vært tid- og arbeidskrevende, noe som også reflekteres i sakskostnadsoppgaven fra ACE. Retten er enig med ACE i at utgiftene til den ene privatengasjert sakkyndige er "i overkant", men finner etter omstendighetene likevel ikke grunn til å skjønne over et nødvendig utgiftsnivå. Retten har valgt å tilkjenne delvise kostnader basert på et skjønnsmessig rundt tall. Retten finner at kommunene bør tilkjennes NOK i sakskostnader. Kommunene har fått medhold i 50 % av sitt nedjusterte krav. De har ikke fått medhold i at tapene kan kreves dekket under flere poliser. Bare en mindre del av saksforberedelsen og hovedforhandlingen har vært knyttet til de forsikringsrettslige polisespørsmålene. På den annen side må arbeidet med de erstatningsrettslige spørsmålene både henføres til fellespåstanden under den uomstridte polisen 2007/2008, og til fellespåstanden under polisene som ble frafalt under saksforberedelsen og under 2006/2007 polisen som ACE er frifunnet for. Flere av de erstatningsrettslige spørsmål som er behandlet har på den annen side generell betydning, og kostnadene ved disse kan følgelig også henføres til den delen av kravet som førte frem. Hoveddelen av sakskostnadene antas dessuten å knytte seg til erstatningsspørsmålene behandlet under den første delen av saken. Ved vurderingen av sakskostnadenes størrelse, har retten videre sett hen til at prosesskrivutvekslingen i tiden mellom mai 2011 og august 2012 gjaldt spørsmålet om fortsatt stansing med hjemmel i tvisteloven første ledd. Denne prosessuelle uenigheten endte med at ACE fikk medhold i at saken ikke skulle stanses, og i at kommunene måtte erstatte ACE sakskostnader. Det er ikke opplyst at kommunene har TVI-OTIR/05

12 trukket utgiftene med denne delen av saken ut fra sin sakskostnadsoppgave. Kommunene har tvert i mot opplyst at sakskostnadsoppgaven omfatter "alt arbeid med saken for alle åtte kommuner fra tiden før stevning og frem til avsluttet hovedforhandling". Også ACE har riktig nok fremsatt prosessuelle anførsler som ikke har ført frem, men disse har ikke på samme måte utgjort noe selvstendig tyngdepunkt under deler av saksforberedelsen. Retten legger til grunn at kommunenes prosessfullmektiger har fordelt arbeidet med saken seg i mellom på en hensiktsmessig måte, og at kommunene foretar en internfordeling av tilkjent erstatning for sakskostnadene, jf. Rt side 705 avsnitt 22 med videre henvisninger. DOMSSLUTNING 1. ACE European Group Limited frifinnes. 2. I sakskostnader for tingretten betaler ACE European Group Limited til kommunene Haugesund, Hattfjelldal, Vik, Bremanger, Kvinesdal, Rana, Hemnes og Narvik firemillioner kroner innen 2 to uker fra forkynnelsen av denne dom. Wenche Elizabeth Arntzen Rettledning om ankeadgangen i sivile saker vedlegges TVI-OTIR/05

13 Rettledning om ankeadgangen i sivile saker Reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 om anke til lagmannsretten og Høyesterett regulerer den adgangen partene har til å få avgjørelser overprøvd av høyere domstol. Tvisteloven har noe ulike regler for anke over dommer, anke over kjennelser og anke over beslutninger. Ankefristen er én måned fra den dagen avgjørelsen ble forkynt eller meddelt, hvis ikke noe annet er uttrykkelig bestemt av retten. Ankefristen avbrytes av rettsferien. Rettsferie er følgende: Rettsferiene varer fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med annen påskedag, fra og med 1. juli til og med 15. august og fra og med 24. desember til og med 3. januar, jf domstolloven 140. Den som anker må betale behandlingsgebyr. Den domstolen som har avsagt avgjørelsen kan gi nærmere opplysning om størrelsen på gebyret og hvordan det skal betales. Anke til lagmannsretten over dom i tingretten Lagmannsretten er ankeinstans for tingrettens avgjørelser. En dom fra tingretten kan ankes på grunn av feil i bedømmelsen av faktiske forhold, rettsanvendelsen, eller den saksbehandlingen som ligger til grunn for avgjørelsen. Tvisteloven oppstiller visse begrensninger i ankeadgangen. Anke over dom i sak om formuesverdi tas ikke under behandling uten samtykke fra lagmannsretten hvis verdien av ankegjenstanden er under kroner. Ved vurderingen av om samtykke skal gis skal det blant annet tas hensyn til sakens karakter, partenes behov for overprøving, og om det synes å være svakheter ved den avgjørelsen som er anket eller ved behandlingen av saken. I tillegg kan anke uavhengig av verdien av ankegjenstanden nektes fremmet når lagmannsretten finner det klart at anken ikke vil føre fram. Slik nekting kan begrenses til enkelte krav eller enkelte ankegrunner. Anke framsettes ved skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Selvprosederende parter kan inngi anke muntlig ved personlig oppmøte i tingretten. Retten kan tillate at også prosessfullmektiger som ikke er advokater inngir muntlig anke. I ankeerklæringen skal det særlig påpekes hva som bestrides i den avgjørelsen som ankes, og hva som i tilfelle er ny faktisk eller rettslig begrunnelse eller nye bevis. Ankeerklæringen skal angi: - ankedomstolen - navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger - hvilken avgjørelse som ankes - om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den - det krav ankesaken gjelder, og en påstand som angir det resultatet den ankende parten krever - de feilene som gjøres gjeldende ved den avgjørelsen som ankes - den faktiske og rettslige begrunnelse for at det foreligger feil - de bevisene som vil bli ført - grunnlaget for at retten kan behandle anken dersom det har vært tvil om det - den ankende parts syn på den videre behandlingen av anken

14 Anke over dom avgjøres normalt ved dom etter muntlig forhandling i lagmannsretten. Ankebehandlingen skal konsentreres om de delene av tingrettens avgjørelse som er omtvistet og tvilsomme når saken står for lagmannsretten. Anke til lagmannsretten over kjennelser og beslutninger i tingretten Som hovedregel kan en kjennelse ankes på grunn av feil i bevisbedømmelsen, rettsanvendelsen eller saksbehandlingen. Men dersom kjennelsen gjelder en saksbehandlingsavgjørelse som etter loven skal treffes etter et skjønn over hensiktsmessig og forsvarlig behandling, kan avgjørelsen for den skjønnsmessige avveiningen bare angripes på det grunnlaget at avgjørelsen er uforsvarlig eller klart urimelig. En beslutning kan bare ankes på det grunnlaget at retten har bygd på en uriktig generell lovforståelse av hvilke avgjørelser retten kan treffe etter den anvendte bestemmelsen, eller på at avgjørelsen er åpenbart uforsvarlig eller urimelig. Kravene til innholdet i ankeerklæringen er som hovedregel som for anke over dommer. Etter at tingretten har avgjort saken ved dom, kan tingrettens avgjørelser over saksbehandlingen ikke ankes særskilt. I et slikt tilfelle kan dommen isteden ankes på grunnlag av feil i saksbehandlingen. Anke over kjennelser og beslutninger settes fram for den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Anke over kjennelser og beslutninger avgjøres normalt ved kjennelse etter ren skriftlig behandling i lagmannsretten. Anke til Høyesterett Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser. Anke til Høyesterett over dommer krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Slikt samtykke skal bare gis når anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken behandlet av Høyesterett. Anke over dommer avgjøres normalt etter muntlig forhandling. Høyesteretts ankeutvalg kan nekte å ta til behandling anker over kjennelser og beslutninger dersom de ikke reiser spørsmål av betydning utenfor den foreliggende saken, og heller ikke andre hensyn taler for at anken bør prøves, eller den i det vesentlige reiser omfattende bevisspørsmål. Når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i lagmannsretten, kan avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høyesterett. Anke over lagmannsrettens kjennelse og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig behandling i Høyesteretts ankeutvalg.

KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE i Kongsberg tingrett, mot. Kirsten Leikny Femundsenden

KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE i Kongsberg tingrett, mot. Kirsten Leikny Femundsenden KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 11.11.2014 i Kongsberg tingrett, 12-138194TVA-KONG Benita Tjørn Tvangssalg fast eiendom Ørland Sparebank Inkassotjenester AS mot Kirsten

Detaljer

GULATING LAGMANNSRETT

GULATING LAGMANNSRETT GULATING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 07.11.2012 i Gulating lagmannsrett, 12-027723ASD-GULA/AVD2 Dommere: Magni Elsheim Rolf Strøm Carl Petter Martinsen Ankende part Sos Rasisme Ankemotpart

Detaljer

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.:

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.: MOTTATT tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT _:,gl~i~13!#) ~ Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, 14-072088TVA-NHER Tingrettsdommer Morten Berg Klage i sak vedrørende besittelsestakeise

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE i Oslo tingrett, TVI-OTIR/01. Tingrettsdommer Finn Eilertsen

OSLO TINGRETT KJENNELSE i Oslo tingrett, TVI-OTIR/01. Tingrettsdommer Finn Eilertsen OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 10.03.2017 i Oslo tingrett, 16-199370TVI-OTIR/01 Tingrettsdommer Finn Eilertsen Gyldigheten av eiendomsskatten i Oslo kommune Huseiernes

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 18.11.2011 i Oslo tingrett 11-162476TVI-OTIR/07 Dommer: Dommerfullmektig Bård Skeie Hagen Saken gjelder: Kontrollavgift Erik Halfdan Vasquez Pedersen mot

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 22.09.2009 i Oslo tingrett, 09-085260TVI-OTIR/01 Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen Saken gjelder: Klage på Likestillings- og diskrimineringsnemndas

Detaljer

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 Dommerfullmektig Camilla Rydgren Meland Saken gjelder: Tvist om gjennomføringsbonus gir grunnlag

Detaljer

OSLO BYFOGDEMBETE KJENNELSE. Avsagt: 15. mars Dommer Terje Reinholt Johansen. Begjæring om tvangsfullbyrdelse

OSLO BYFOGDEMBETE KJENNELSE. Avsagt: 15. mars Dommer Terje Reinholt Johansen. Begjæring om tvangsfullbyrdelse OSLO BYFOGDEMBETE KJENNELSE Avsagt: 15. mars 2013 Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 12-163942TVA-OBYF/1 Dommer Terje Reinholt Johansen Begjæring om tvangsfullbyrdelse Ann-Peggy Dalehaug Jan Dalehaug Advokat

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: 19.08.2011 Saksnr.: Dommere: 11-130732SAK-BORG/04 Lagdommer Lagdommer Lagdommer Mette D. Trovik Hans-Petter Jahre Cecilie Østensen Ankende part Erik

Detaljer

ALSTAHAUG TINGRETT. 17.08.2015 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen 15-079550TVI-ALST/ Dommerfullmektig Tarjei Hugaas

ALSTAHAUG TINGRETT. 17.08.2015 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen 15-079550TVI-ALST/ Dommerfullmektig Tarjei Hugaas ALSTAHAUG TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 17.08.2015 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen 15-079550TVI-ALST/ Dommer: Dommerfullmektig Tarjei Hugaas Saken gjelder: Overprøving av forliksrådets dom i tvist om

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i HR-2014-01530-U, (sak nr. 2014/1193), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

HÅLOGALAND LAGMANNSRETT

HÅLOGALAND LAGMANNSRETT HÅLOGALAND LAGMANNSRETT BESLUTNING OG KJENNELSE Avsagt: 21.09.2017 Saksnr.: Dommere: 17-124909ASD-HALO Lagdommer Lagmann Lagdommer Henriette Nazarian Dag Nafstad Synnøve Nordnes Ankende part Ankemotpart

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM i Oslo tingrett, TVI-OTIR/03. Tingrettsdommer Kim Heger. Krav om fastsettelsesdom for krenkelse av EMK

OSLO TINGRETT DOM i Oslo tingrett, TVI-OTIR/03. Tingrettsdommer Kim Heger. Krav om fastsettelsesdom for krenkelse av EMK OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 26.08.2015 i Oslo tingrett, 15-035851TVI-OTIR/03 Dommer: Tingrettsdommer Kim Heger Saken gjelder: Krav om fastsettelsesdom for krenkelse av EMK Marius Reikerås mot Tilsynsrådet

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 19.02.2013 i Oslo tingrett, 12-142818TVI-OTIR/02. Tingrettsdommer Knut Kleppestø. mot. Advokat Erik Keiserud

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 19.02.2013 i Oslo tingrett, 12-142818TVI-OTIR/02. Tingrettsdommer Knut Kleppestø. mot. Advokat Erik Keiserud OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 19.02.2013 i Oslo tingrett, 12-142818TVI-OTIR/02 Tingrettsdommer Knut Kleppestø Erstatningskrav Petromena ASA Advokat Peter Simonsen mot

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM:

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM: NORGES HØYESTERETT Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i HR-2016-2480-U, (sak nr. 2016/2089), sivil sak, anke over dom: Jon Eilif Orrem

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

HALDEN TINGRETT KJENNELSE. 08.05.2013 i Halden tingrett, Tingrettsdommer Anne Kristin Uhre. Krav om omgjøring av innsynsbeslutning.

HALDEN TINGRETT KJENNELSE. 08.05.2013 i Halden tingrett, Tingrettsdommer Anne Kristin Uhre. Krav om omgjøring av innsynsbeslutning. Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. HALDEN TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: Dommer:

Detaljer

SUNNMØRE TINGRETT KJENNELSE. Avsagt: 20. desember Sak nr.: TVA-SUMO. Dommer: Dommerfullmektig Thomas Aa Rasmussen

SUNNMØRE TINGRETT KJENNELSE. Avsagt: 20. desember Sak nr.: TVA-SUMO. Dommer: Dommerfullmektig Thomas Aa Rasmussen SUNNMØRE TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 20. desember 2013 Dommerfullmektig Thomas Aa Rasmussen Annen tvangsfullbyrdelse Norsk Rikskringkasting AS Advokat Kari Anne Lang-Ree

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i HR-2011-00979-U, (sak nr. 2011/739), sivil sak, anke over kjennelse: Bergen

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 09.12.2011 i Oslo tingrett, 11-143765TVI-OTIR/01 Dommer: Tingrettsdommer Finn Eilertsen Saken gjelder: Krav om erstatning på culpagrunnlag Hans Christian

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i NORGES HØYESTERETT Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i HR-2015-00067-U, (sak nr. 2014/1941), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i HR-2012-02033-U, (sak nr. 2012/1743), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i HR-2011-01735-U, (sak nr. 2011/1354), sivil sak, anke over kjennelse: Arild

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i HR-2011-02175-U, (sak nr. 2011/1850), sivil sak, anke over kjennelse: Frank Johansen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i HR-2011-02309-U, (sak nr. 2011/1717), sivil sak, anke over kjennelse: Hands

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i HR-2011-01941-U, (sak nr. 2011/1570), sivil sak, anke over kjennelse: Dagfinn

Detaljer

FROSTATING LAGMANNSRETT

FROSTATING LAGMANNSRETT FROSTATING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 18.08.2015 i Frostating Iagmannsrett 15-O61394ASK-FROS Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Sverre Erik Jebens Knut Røstum Roger Faanes Sandhaug AS

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i HR-2013-00567-U, (sak nr. 2013/254), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i HR-2016-01587-U, (sak nr. 2016/1266), sivil sak, anke over kjennelse: I.

Detaljer

OSLO BYFOGDEMBETE KJENNELSE. 07.09.2015 i Oslo byfogdembete, Oslo tinghus 15-133844TVI-OBYF/1. Dommerfullmektig Sofie Vikse

OSLO BYFOGDEMBETE KJENNELSE. 07.09.2015 i Oslo byfogdembete, Oslo tinghus 15-133844TVI-OBYF/1. Dommerfullmektig Sofie Vikse OSLO BYFOGDEMBETE KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 07.09.2015 i Oslo byfogdembete, Oslo tinghus 15-133844TVI-OBYF/1 Dommerfullmektig Sofie Vikse Midlertidig forføyning Oslo International

Detaljer

GULATING LAGMANNSRETT

GULATING LAGMANNSRETT GULATING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 16.05.2012 i Gulating lagmannsrett, 12-059336ASK-GULA/AVD2 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Nina Cath Noss Rannveig Sjøvoll Rolf Strøm Ankende part

Detaljer

-=--~------------------------------------------------

-=--~------------------------------------------------ r. gjeringsadvokaten o 7 JAN 1013 OSLO TINGRETT -=--~------------------------------------------------ Avsagt: 04.01.2013 i Oslo tingrett, Saksnr.: 12-048326TVI-OTIR/07 Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i NORGES HØYESTERETT Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i HR-2017-1653-U, (sak nr. 2017/858) og (sak nr. 2017/1464), sivil sak, anke

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i HR-2012-02013-U, (sak nr. 2012/1569), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i HR-2014-02165-U, (sak nr. 2014/1729), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

AGDER LAGMANNSRETT -----KJENNELSE Avsagt: i Agder lagmannsrett, Saksnr.: ASD-ALAG. Dommere:

AGDER LAGMANNSRETT -----KJENNELSE Avsagt: i Agder lagmannsrett, Saksnr.: ASD-ALAG. Dommere: AGDER LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: Saksnr.: 26.07.2010 i Agder lagmannsrett, 09-196152ASD-ALAG Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Erik Holth Rune Jensen Karl-Einar Knudsen Ankende part

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. juni 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-01332-A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, A AS (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen)

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen) NORGES HØYESTERETT Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i HR-2013-00475-U, (sak nr. 2013/250), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat Janne

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i HR-2011-00291-U, (sak nr. 2011/129), sivil sak, anke over kjennelse: Prosjekt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 26. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Falkanger i HR-2013-01780-U, (sak nr. 2013/1141), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 10.02.2014 i Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04. Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland.

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 10.02.2014 i Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04. Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 10.02.2014 i Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04 Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand Krav om sikkerhetsstillelse Steingrim Wolland mot Arnt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i HR-2011-01169-U, (sak nr. 2011/753), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT Avsagt: 02.12.2009 Saksnr.: Dommere: 09-1 72806ASK-BORG104 Lagdommer Lagdommer Lagdommer Petter Chr. Sogn Jargen F. Brunsvig Espen Bergh Ankende part Anne-Karina Hyggen Amland Ankernotpart

Detaljer

Borgarting lagmannsrett

Borgarting lagmannsrett Borgarting lagmannsrett INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Kjennelse DATO: 2008-04-03 PUBLISERT: LB-2008-37979 STIKKORD: Advarsel på internett mot selskap, ikke sikringsgrunn. SAMMENDRAG: På en hjemmeside

Detaljer

FOLLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Kari Willoughby. Urettmessig bruk av personbilde - krav om erstatning og oppreisning

FOLLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Kari Willoughby. Urettmessig bruk av personbilde - krav om erstatning og oppreisning FOLLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 21.01.2013 i Follo tingrett, Ski 12-116173TVI-FOLL Dommer: Tingrettsdommer Kari Willoughby Saken gjelder: Urettmessig bruk av personbilde - krav om erstatning og oppreisning

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 7. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Tønder og Bull i DOM:

NORGES HØYESTERETT. Den 7. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Tønder og Bull i DOM: NORGES HØYESTERETT Den 7. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Tønder og Bull i HR-2015-00028-U, (sak nr. 2014/2058), sivil sak, anke over dom: Staten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-00945-U, (sak nr. 2011/619), sivil sak, anke over kjennelse: Abderrazek

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i NORGES HØYESTERETT Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i HR-2013-02419-U, (sak nr. 2013/2093), sivil sak, anke over kjennelse: A AS A

Detaljer

OSLO TINGRETT. Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen

OSLO TINGRETT. Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 05.12.2017 i Oslo tingrett, 17-173396TVI-OTIR/01 Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen Krav om midlertidig forføyning for gjenåpning av konti,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i HR-2014-02508-U, (sak nr. 2014/2096), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i NORGES HØYESTERETT Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i HR-2016-01975-U, (sak nr. 2016/1729), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i HR-2012-00143-U, (sak nr. 2011/1859), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-01014-U, (sak nr. 2011/629), sivil sak, anke over kjennelse: Hadeland Montasje

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/964), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/964), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-02161-A, (sak nr. 2008/964), sivil sak, anke over kjennelse, Trygve Tamburstuen (advokat Søren L. Lous til prøve) mot Børge

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01 Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe Saken gjelder: Tvist om fakturaer Abcenergy AS Advokat Knut Rein Carlsen mot

Detaljer

STAVANGER TINGRETT DOM i Stavanger tingrett, Stavanger. Dommer: Tingrettsdommer Ragnhild Olsnes. Beregning av lønn ved permittering.

STAVANGER TINGRETT DOM i Stavanger tingrett, Stavanger. Dommer: Tingrettsdommer Ragnhild Olsnes. Beregning av lønn ved permittering. STAVANGER TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 29.11.2017 i Stavanger tingrett, Stavanger 17-087687TVI-STAV Dommer: Tingrettsdommer Ragnhild Olsnes Saken gjelder: Beregning av lønn ved permittering John Håkon

Detaljer

STAVANGER TINGRETT FRAVÆRSDOM. 07.11.2014 i Stavanger tingrett, Tingrettsdommer Rune Høgberg. mot. Johannes Lunde

STAVANGER TINGRETT FRAVÆRSDOM. 07.11.2014 i Stavanger tingrett, Tingrettsdommer Rune Høgberg. mot. Johannes Lunde STAVANGER TINGRETT FRAVÆRSDOM Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 07.11.2014 i Stavanger tingrett, 14-109385TVI-STAV Tingrettsdommer Rune Høgberg Erstatningskrav Måsen Eiendom AS Konkursbo Norsk Båtsenter

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 11. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 11. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 11. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Falkanger i HR-2012-01930-U, (sak nr. 2012/1599), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NEDRE TELEMARK TINGRETT

NEDRE TELEMARK TINGRETT NEDRE TELEMARK TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: Den 12. desember 2017 i Nedre Telemark tingrett 17-106279TVI-NETE Dommer: Tingrettsdommer Øyvind Haugen Saken gjelder: Pengekrav/erstatning Bank Norwegian AS

Detaljer

Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. Sivilprosess. Ankenektelse. Arbeidsrett. Avvisning. Søksmålsfrist. Arbeidsmiljøloven 17-4.

Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. Sivilprosess. Ankenektelse. Arbeidsrett. Avvisning. Søksmålsfrist. Arbeidsmiljøloven 17-4. HR-2011-1612-U INSTANS: Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. DATO: 2011-08-26 KUNNGJORT: 2011-09-02 DOKNR/PUBLISERT: STIKKORD: SAMMENDRAG: SAKSGANG: PARTER: FORFATTER: HR-2011-1612-U Sivilprosess.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 13. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i HR-2013-00361-U, (sak nr. 2012/2111), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 4. mars 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-00405-A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A B (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve) mot X kommune (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i HR-2012-00031-U, (sak nr. 2011/1890), sivil sak, anke over kjennelse: Stiftelsen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar) mot Arendal kommune (advokat Kristoffer

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- 20.01.2011 i Oslo tingrett, 10-122524TVI-OTIR/08. Dommer: Erstatning for krenkelse av opphavsrett til fotografisk bilde

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- 20.01.2011 i Oslo tingrett, 10-122524TVI-OTIR/08. Dommer: Erstatning for krenkelse av opphavsrett til fotografisk bilde OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 20.01.2011 i Oslo tingrett, 10-122524TVI-OTIR/08 Tingrettsdommer Torjus Gard Saken gjelder: Erstatning for krenkelse av opphavsrett til fotografisk

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 24.06.2014 i Oslo tingrett, 14-033300TVI-OTIR/08. tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 24.06.2014 i Oslo tingrett, 14-033300TVI-OTIR/08. tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 24.06.2014 i Oslo tingrett, 14-033300TVI-OTIR/08 tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen Legalitetskontroll av foreningsrettslig vedtak og

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. april 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Indreberg og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. april 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Indreberg og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 19. april 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Indreberg og Falkanger i HR-2013-00841-U, (sak nr. 2013/490), sivil sak, anke over kjennelse: A

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. februar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. februar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. februar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Normann i HR-2012-00364-U, (sak nr. 2011/2054), sivil sak, anke over kjennelse: Villmarksleiren

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i DOM:

NORGES HØYESTERETT. Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i DOM: NORGES HØYESTERETT Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i HR-2013-01663-U, (sak nr. 2013/1162), sivil sak, anke over dom: Skien Papirindustri

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. april 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-00581-A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, A (advokat Erik Keiserud) mot B (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01842-A, (sak nr. 2014/1029), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Larsen Rognvik til prøve) prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01842-A, (sak nr. 2014/1029), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Larsen Rognvik til prøve) prøve) NORGES HØYESTERETT Den 10. september 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01842-A, (sak nr. 2014/1029), sivil sak, anke over dom, Sawicon AS (advokat Kristoffer Larsen Rognvik til prøve) mot Oceanteam Shipping

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 5. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 5. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 5. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Falkanger i HR-2013-01869-U, (sak nr. 2013/1157), sivil sak, anke over kjennelse: TH52

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i HR-2014-00467-U, (sak nr. 2014/212), straffesak, anke over beslutning: I. A AS

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. mai 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Bårdsen og Webster i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. mai 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Bårdsen og Webster i NORGES HØYESTERETT Den 22. mai 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Bårdsen og Webster i HR-2012-01093-U, (sak nr. 2011/1881), sivil sak, anke over kjennelse: A mot

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse,

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, NORGES HØYESTERETT Den 18. mai 2016 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 5. april 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Falkanger og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 5. april 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Falkanger og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 5. april 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Falkanger og Bull i HR-2013-00728-U, (sak nr. 2013/142), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 25. januar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 25. januar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 25. januar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Bergsjø i HR-2013-00158-U, (sak nr. 2012/1072), sivil sak, anke over dom: Stangeskovene

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i NORGES HØYESTERETT Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i HR-2015-01038-U, (sak nr. 2015/783), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 26.01.2011 i Oslo tingrett, Saksnr.: 11-001411TVI-OTIR/06. Dommer: Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 26.01.2011 i Oslo tingrett, Saksnr.: 11-001411TVI-OTIR/06. Dommer: Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 26.01.2011 i Oslo tingrett, 11-001411TVI-OTIR/06 Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner Bekken & Strøm AS Sandefjord

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i HR-2014-02513-U, (sak nr. 2014/2015), straffesak, anke over kjennelse: Byggmester

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i HR-2012-01647-U, (sak nr. 2012/1126), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i HR-2013-01028-U, (sak nr. 2013/565), sivil sak, anke over kjennelse: Opplysningsvesenets

Detaljer

A (advokat Lars Holo) mot B (advokat Arne R Stray). Holmøy, Philipson og Schei.

A (advokat Lars Holo) mot B (advokat Arne R Stray). Holmøy, Philipson og Schei. Rt-1988-708 (211-88) INSTANS: DATO: 1988-06-22 Høyesteretts kjæremålsutvalg DOKNR/PUBLISERT: Rt-1988-708 (211-88) STIKKORD: SAMMENDRAG: Familierett. Tvangsfullbyrdelse. Gjennomføring av en samværsordning

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 13. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i HR-2013-01965-U, (sak nr. 2013/1195), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 3. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 3. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 3. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i HR-2012-01878-U, (sak nr. 2012/1454), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i HR-2015-02400-U, (sak nr. 2015/1948), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 24. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Noer i HR-2013-01108-U, (sak nr. 2013/516), straffesak, anke over beslutning: I. A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) (advokat Olav Dybsjord til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) (advokat Olav Dybsjord til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. november 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-02146-A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot B (advokat Olav Dybsjord til prøve) S

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bull og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bull og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bull og Bergsjø i HR-2016-01507-U, (sak nr. 2016/1206), sivil sak, anke over kjennelse: Green Living

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- 05.11.2010 i Oslo tingrett, 10-055970TVI-OTIR/07. Dommer: Gyldigheten av Markedsrådets vedtak. mot

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- 05.11.2010 i Oslo tingrett, 10-055970TVI-OTIR/07. Dommer: Gyldigheten av Markedsrådets vedtak. mot OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 05.11.2010 i Oslo tingrett, 10-055970TVI-OTIR/07 Dommerfullmektig Anette Tandberg Saken gjelder: Gyldigheten av Markedsrådets vedtak Telinet Energi

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i

NORGES HØYESTERETT. Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i NORGES HØYESTERETT Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i HR-2017-1846-U, (sak nr. 2017/485), straffesak, anke over dom: Den offentlige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Mette Yvonne Larsen) (advokat Nils Arild Istad til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Mette Yvonne Larsen) (advokat Nils Arild Istad til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. februar 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00405-A, (sak nr. 2012/32), sivil sak, anke over dom, A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot B (advokat Nils Arild Istad til prøve) S

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/1940), straffesak, anke over beslutning, (advokat Fredrik Berg til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/1940), straffesak, anke over beslutning, (advokat Fredrik Berg til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. januar 2018 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2018-109-A, (sak nr. 2017/1940), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Fredrik Berg til prøve) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

HR U Rt

HR U Rt HR-2011-2062-U Rt-2011-1424 INSTANS: DATO: 2011-11-07 Norges Høyesteretts ankeutvalg Kjennelse. DOKNR/PUBLISERT: HR-2011-2062-U Rt-2011-1424 STIKKORD: SAMMENDRAG: Ekspropriasjon. Anken gjaldt spørsmålet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 7. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Tønder i

NORGES HØYESTERETT. Den 7. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Tønder i NORGES HØYESTERETT Den 7. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Tønder i HR-2011-02062-U, (sak nr. 2011/1686), sivil sak, anke over kjennelse: Eidsvoll

Detaljer

Sak nr. 12-046078ASK- GULA/AVD2 OA Knutsens dødsbo Anke over lagmannsrettens kjennelse av 2012-05-20

Sak nr. 12-046078ASK- GULA/AVD2 OA Knutsens dødsbo Anke over lagmannsrettens kjennelse av 2012-05-20 John F. Knutsen Gulating lagmannsrett Postboks 7414 5020 Bergen 24. juni 2012 Sak nr. 12-046078ASK- GULA/AVD2 OA Knutsens dødsbo Anke over lagmannsrettens kjennelse av 2012-05-20 Ankende part: John F.

Detaljer

REGLER FOR ALMINNELIG VOLDGIFT NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN

REGLER FOR ALMINNELIG VOLDGIFT NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN REGLER FOR ALMINNELIG VOLDGIFT NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN 1 VOLDGIFTSFULLMAKTEN. 1.1 Når en tvist er henvist til voldgift etter disse regler skal voldgiftsretten (heretter Retten ), i mangel

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. oktober 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Indreberg og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. oktober 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Indreberg og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 23. oktober 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Indreberg og Bårdsen i HR-2013-02212-U, (sak nr. 2013/1641), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 7. desember 2016 ble det med hjemmel i straffeprosessloven 54 holdt rettsmøte i Høyesterett. K J E N N E L S E:

NORGES HØYESTERETT. Den 7. desember 2016 ble det med hjemmel i straffeprosessloven 54 holdt rettsmøte i Høyesterett. K J E N N E L S E: NORGES HØYESTERETT Den 7. desember 2016 ble det med hjemmel i straffeprosessloven 54 holdt rettsmøte i Høyesterett. Dommer: Jens Edvin A. Skoghøy Til behandling forelå: HR-2016-2486-F, (sak nr. 2016/2184),

Detaljer