OSLO TINGRETT -----DOM Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot"

Transkript

1 OSLO TINGRETT -----DOM Avsagt: Saksnr.: i Oslo tingrett, TVI-OTIR/01 Dommer: Tingrettsdommer Finn Eilertsen Saken gjelder: Krav om erstatning på culpagrunnlag Hans Christian Sundfør Pettersen Advokat Henning Brath mot Veidekke Entreprenør AS Advokat John Strand v/advokatfullmektig Atle Haakenstad Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse

2 DOM Saken gjelder krav om erstatning på grunnlag av utvist uaktsomhet. Sakens bakgrunn Saksøker, Hans Christian Sundfør Pettersen, kjøpte i 2005 en bolig i Harald Halvorsens vei 18 i Oslo. Etter overtakelsen ble det oppdaget flere alvorlige feil og mangler ved boligen. Saksøker forfulgte dette rettslig overfor selger og selgers eierforsikringsselskap, Anticimex Forsikring NUF (Anticimex). Dette endte med at det under hovedforhandlingen for Oslo tingrett ble inngått et rettsforlik mellom partene hvoretter de saksøkte skulle betale kr ,- til Pettersen. Fra beløpet gikk egne saksomkostninger og kostnader til fagkyndige meddommere. En av manglene ved boligen var setningsskader på to tilbygg. Pettersen hadde på forhånd innhentet et pristilbud fra DinByggmester AS på kr ,- inkl. mva. Videre var det innhentet en vurdering fra OPAK hvor tilsvarende sum for tilbygg ble satt til kr ,- eks. mva. Like før hovedforhandlingens oppstart innhentet Anticimex, via sin medhjelper Ormsund Consulting AS, et tilbud på utbedring av de samme setningsskadene fra Veidekke Entreprenør AS (Veidekke) på kr ,- eks. mva. Veidekke baserte sitt tilbud til Ormsund Consult AS på et tilbud fra sin underentreprenør Rælingen Bygg AS. Dette tilbudet var på kr ,- eks. mva. Retten vil i sine merknader komme nærmere inn på innholdet i tilbudene og OPAKs vurdering. Noen tid etter rettsforliket tok Pettersen kontakt med Veidekke med sikte på å få de aktuelle arbeidene utført. Slik retten har oppfattet det var det Lars Hanevik i Veidekke som ble kontaktet. Hanevik ga da uttrykk for at Veidekke ikke ville utføre de aktuelle arbeidene. Avslaget ble senere opprettholdt etter korrespondanse med Pettersens daværende advokat. Pettersen opplyste for retten at han i ettertid har utført de aktuelle arbeidene i egen regi, stort sett ved egeninnsats. Pettersen krevde etter dette dekket sitt økonomiske tap av Veidekke. Pettersen anfører at kravet har sitt rettslige grunnlag i at Veidekke har utvist uaktsomhet i forhold til Pettersen. Hvorledes Pettersen har beregnet tapet vil retten komme tilbake til under Pettersens anførsler. Veidekke har avvist kravet. Prosessen Pettersen tok ut stevning for Oslo tingrett med påstand om at Veidekke skal dømmes til å betale erstatning til Pettersen etter rettens skjønn, samt betale saksomkostninger. I sluttinnlegget ble påstandsbeløpet i hovedstolen presisert. Veidekke innga tilsvar rettidig hvor de påstod seg frifunnet og tilkjent saksomkostninger TVI-OTIR/01

3 Hovedforhandling ble avholdt Saksøker og hans prosessfullmektig, advokat Henning Brath, møtte. Saksøkte møtte ved prosjektleder Ernst Moen, som la frem fullmakt, og ved prosessfullmektig, advokatfullmektig Atle Haakenstad. Pettersen og Moen avga forklaring og det ble hørt fire vitner. Saksøkers anførsler og påstand Saksøkers bærende anførsel er at det tilbudet som Anticimex innhentet hos Veidekke, og som ble presentert like før hovedforhandlingen, ble innhentet i den hensikt å oppnå et mest mulig gunstig rettsforlik. Tilbudet var bevisst priset alt for lavt. Det var også grunnen til at Veidekke i ettertid ikke vedstod seg tilbudet og avviste å utføre arbeidene. Pettersen la til grunn at tilbudet var reelt i den forstand at det bygget på en forsvarlig gjennomføring av de aktuelle arbeidene, og at han kunne påberope seg tilbudet. Rettsforliket med selgerne og Anticimex ville ikke blitt inngått, eller ville blitt inngått på en langt høyere beløp, hvis tallene som ble lagt frem av DinByggmester AS eller OPAK, hadde blitt lagt til grunn. I og med at Veidekke bevisst har inngitt er for lavt tilbud og i ettertid har avvist å vedstå seg tilbudet, har Veidekke handlet erstatningsbetingende uaktsomt. I og med det som er anført ovenfor er det heller ikke tvil om at det er årsakssammenheng mellom Veidekkes agering og det tap Pettersen er påført. Tapet må fastsettes til en antatt differanse mellom det rettsforliket Pettersen faktisk inngikk og hva han eller ville fått ved et forlik eller en dom, men uten at Veidekkes tilbud hadde blitt lagt til grunn. Det synes rimelig å da legge til grunn differansen mellom Veidekkes tilbud på den ene siden og tilbudet fra DinByggmester AS/OPAKs vurdering på den andre siden. Det var ingen grunn for Pettersen til å tro tilbudet fra Veidekke var mindre omfattende enn tilbudet fra DinByggmester AS eller vurderingen fra OPAK. I tillegg til ovennevnte tap er det må det også legges til grunn at Pettersen ved en dom ville blitt tilkjent saksomkostninger. Hans prosessfullmektig har fått utbetalt kr ,-. Dette kreves også dekket. Veidekkes anførsel om at Pettersens krav er foreldet kan ikke tas til følge. Partene er enige om at foreldelsesfristen ble avbrutt ved at Veidekke ble anmeldt til politiet Det er ikke grunnlag for å anføre at Pettersen på noe tidspunkt tidligere hadde tilstrekkelig kunnskap til at han kunne ha avbrutt foreldelsesfristen. Pettersens personlige forhold, hans psykiske sykdom, må også vektlegges ved beregningen av fristen. Saksøker la etter dette ned slik påstand: TVI-OTIR/01

4 1. Veidekke Entreprenør AS dømmes til å betale et erstatningsbeløp til Hans Pettersen, fastsatt etter rettens skjønn oppad begrenset til kr ,- med tillegg av lovens renter fra forfall til betaling skjer. 2. Veidekke Entreprenør AS dekker Hans Pettersens saksomkostninger med tillegg av lovens rente fra forfall og til betaling skjer. Saksøktes anførsler og påstand Saksøktes prinsipale anførsel er at Pettersens krav er foreldet. Foreldelsesfristen må regnes fra Han ble ved brev av denne dato meddelt Veidekkes standpunkt om at de ikke ville utføre arbeidene. I og med dette brevet fikk han kjennskap til alle faktiske forhold som var nødvendige for å ta standpunkt til om han skulle rette et krav mot Veidekke eller ikke. Han var representert ved advokat i dialogen. Det er ikke grunnlag for å hevde at en gal rettsoppfatning eller at Pettersens personlige forhold, skulle utskyte foreldelsesfristens utgangspunkt. Subsidiært anføres det at det ikke foreligger ansvarsgrunnlag. Det tilbud Veidekke ga var reelt. Veidekke visste ikke at tilbudet skulle benyttes i en pågående rettstvist. Tilbudet var ikke rettet mot Pettersen, men mot Ormsund Consult AS som opptrådte på vegne av Anticimex. Tilbudet ga således ingen rett for Pettersen i forhold til Veidekke. Veidekke ville i slik saker ikke påta seg oppdrag for private parter fordi dette medfører mer plunder og heft og derav høyere kostnader. Det var kun aktuelt å påta seg oppdrag for forsikringsselskaper eller lignende. Det anføres også at Pettersen ikke er påført noe økonomisk tap. Tilbudet fra Veidekke var av en annen karakter og omfang enn tilbudet fra DinByggmester AS og vurderingen fra OPAK. Veidekkes tilbud omfattet i all hovedsak en oppjekking og fundamentering av tilbygget, mens de to andre omfattet nybygg. Veidekke ga sitt tilbud på grunnlag av en oppdragsbeskrivelse fra Ormsund Consult AS, og ikke på grunnlag av Pettersens beskrivelse. Hvorvidt Pettersen ville inngått et gunstigere rettsforlik eller endt opp med en dom i sin favør, hvis Veidekkes tilbud tenkes borte, er høyst usikkert. At han ville ha fått medhold i en dom, slik at han også hadde fått dekket sine saksomkostninger, er det ikke grunnlag for å hevde. Saksøkte la etter dette ned slik påstand: 1. Veidekke Entreprenør AS frifinnes. 2. Veidekke Entreprenør AS tilkjennes saksomkostninger. Rettens merknader I Slik retten ser det må saksøkers krav anses bortfalt på grunn av at det er foreldet TVI-OTIR/01

5 Partene er enige i at foreldelsesfristen ble avbrutt ved at Pettersen politianmeldte forholdet Partene er videre enige om at forholdet reguleres av foreldelsesloven 9 nr. 1, som lyder slik: Krav på skadeserstatning eller oppreising foreldes 3 år etter den dag da skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige. Spørsmålet blir da når Pettersen fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige. Veidekkes tilbud ble gitt til Ormsund Consult AS ved brev av Retten har fått opplyst at tilbudet ble gjort kjent for Pettersen og hans daværende prosessfullmektig, advokat Viggo Scherger, noen dager før oppstart av hovedforhandlingen i rettstvisten med selgerne og Anticimex. Rettesforliket ble inngått Pettersen tok muntlig kontakt med Veidekke for utførelse av arbeidet noen tid etter at forliket ble inngått. Veidekke avviste da å utføre arbeidet. Advokat Tjernshaugen, som da representerte Pettersen, skrev til Veidekke og ba Veidekke vedkjenne seg tilbudet og utføre arbeidene før vinteren. Veidekke svarte ved sitt brev av , hvor Veidekke ga en nærmere begrunnelse for hvorfor arbeidene ikke ville bli utført. Så vidt retten har forstått var det ikke ytterligere kommunikasjon mellom Pettersen og Veidekke før advokat Brath foretok en vurdering av saken våren Retten finner å kunne legge til grunn at det på dette tidspunkt ble klart at Veidekke ikke ville utføre arbeidene, og at de begrunnet dette med at det ikke forelå noen rettslig forpliktelse. Retten må også å kunne legge til grunn at saksøkte og hans prosessfullmektig på dette tidspunkt var bevisst at tilbudet hadde virket motiverende på rettsforliket, slik at forliket ville blitt inngått med et høyere beløp eller ikke ville blitt inngått, hvis Veidekkes tilbudet ikke hadde lagt frem av motparten. Det må således anses bevist at Pettersen pr , eller senest noen dager etterpå, var kjent med skaden. Det er på det rene at Pettersen, som en konsekvens av manglene ved boligen har vært nødt til å forholde seg til flere aktører; bl.a. selger av boligen, eierskifteforsikringsselskapet, sin prosessfullmektig og Veidekke. Retten finner også å legge til grunn at Pettersen, på grunn av sin sykdom, kan ha hatt større problemer med å foreta en vurdering av sin rettslige posisjon enn hva en annen person ville hatt. På den annen side må retten se hen til at Pettersen både ved inngåelsen av rettsforliket og i forbindelse med fremstøtet mot Veidekke i september 2007, var representert ved advokat. Det fremstår for retten som klart at den rettslige vinkling av saken som advokat Brath har valgt, også burde vært vurdert i 2007, og da slik at både grunnlaget for et krav og hvem det skulle rettes mot, ble vurdert. Det har ikke vært bevisførsel for retten om en slik vurdering ble foretatt og om vurderingen eventuelt endte med at muligheten ble forkastet. Uansett er det på det rene at saksøker på dette tidspunkt hadde tilstrekkelig kunnskap til at han burde satt i gang nærmere undersøkelser for å klargjøre både et eventuelt ansvarsgrunnlag og hvem kravet burde rettes i mot, se ovenfor om hans kunnskap om tilbudets motiverende virkning for det inngåtte rettsforlik og hans kunnskap om Veidekkes avvisning av å utføre arbeidene. Også TVI-OTIR/01

6 hans advokat på dette tidspunkt må ha hatt denne kunnskapen. Det er ikke gitt særlige presises opplysninger om virkningen av Pettersens lidelse i det relevante tidsrom, og dette særlig sett i lys av at han var representert av advokat kan ikke tillegges avgjørende vekt i motsatt retning. Veidekke må etter dette bli å frifinne fordi et eventuelt krav er foreldet. Retten finner likevel grunn til å knytte noe bemerkninger til ansvarsgrunnlaget og det økonomiske tapet. II Det er på det rene at Veidekkes tilbud ikke ble gitt til Pettersen, men til Ormsund Consult AS, som bistod Anticimex. Etter bevisførselen finner retten ikke å kunne legge til grunn at dette på noen måte var et fiktivt tilbud gitt med sikte på å oppnå et gunstig rettsforlik for Anticimex. Anleggsleder i Veidekke, Lars Hanevik, som signerte tilbudet, forklarte for retten at tilbudet var reelt og at Veidekke ville utført arbeidet hvis tilbudet hadde blitt akseptert av forsikringsselskapet innen rimelig tid. Retten ser ingen grunn til å trekke dette i tvil. Pettersen forklarte for retten at han under en befaring på eiendommen før tilbudet ble inngitt, opplyste at han var i rettstvist med selgerne og Anticimex. Retten finner ikke grunn til å trekke dette i tvil. Hanevik forklarte at han ikke husket dette, men benektet ikke at kunne ha blitt sagt. Dette kan uansett ikke tillegges avgjørende vekt ved vurderingen av om Veidekkes tilbud var reelt. Veidekkes anførsler om at selskapet ikke påtok seg slike oppdrag for private oppdragsgivere, men kun for profesjonelle oppdragsgivere, og da begrunnet med at oppdrag for private kunne være langt mer ressurskrevende i form av administrasjon m.v., fremstår også som plausibel. Retten kan etter dette ikke se at det skulle foreligge noen form for uaktsom opptreden i denne relasjon fra Veidekke eller noen av Veidekkes ansatte. Det er således vanskelig å se at det foreligger ansvarsgrunnlag. III Retten vil, som nevnt, også knytte noe bemerkninger til saksøkers påståtte økonomiske tap. Veidekke har anført at det tilbudet Veidekke innga ikke kan sammenliknes med tilbudet fra DinByggmester AS eller vurderingen avgitt av OPAK. Retten er enig i dette. Veidekkes tilbud var, som nevnt over, basert på tilbud til Veidekke fra Rælingen Entreprenør AS. Tilbudet ble inngitt etter en befaring på eiendommen sammen med representant fra Ormsund Consult AS og på grunnlag av de forutsetningene som denne representanten ga. Det var således ikke Pettersen som ga beskrivelsen av arbeidet TVI-OTIR/01

7 I Rælingen Bygg AS` tilbud til Veidekke AS heter det: Prisen er basert på følgende utførelse: Begge tilbygg løftes til riktig nivå, det graves sålegrøft som isoleres, det etableres grunn fundamentering. Tilbygg understøttes og mindre skader på eksisterende repareres. Utgraving og tilgjøring av singel inngår i prisen. Tilbudet fra DinByggmester AS til Pettersen må anses å være mer omfattende; det nevnes legging av ny parkett, malerarbeider, nytt innvendig tak og ny takpapp utvendig. Av OPAKs vurdering fremgår det at den antatte prisen omfatter: Riving, refundamentering og oppbygging av tilbygg etter dagens forskriftskrav, avstiving av søyler for veranda. Det presiseres at retten ikke har hatt noen foranledning og heller ikke kompetanse til å foreta noen pris eller forsvarlighetsvurdering av de to tilbudene og vurderingen. Det må være tilstrekkelig for retten å kunne konstatere at Veidekkes tilbud ikke er sammenlignbart med de to øvrige. I den grad Pettersen trodde at Veidekkes tilbud var mer omfattende det hva det faktisk var, er det vanskelig å se at Veidekke skal ha risikoen for det. IV Retten har på grunnlag av ovenstående kommet til at Veidekke må bli å frifinne. I og med det resultat retten har kommet til har Veidekke krav på å få dekket sine saksomkostninger av Pettersen. Retten har vurdert om noen av unntakene i tvisteloven 20-2 (3) kan komme til anvendelse og kan ikke se at det er tilfelle. Veidekke har inngitt en saksomkostningsoppgave på totalt kr ,-, basert på 58 timers arbeide; 10 timer frem til stevning, 42 timer fra stevning til hovedforhandling og 6 timers hovedforhandling. Saksøker har ikke hatt merknader til dette. Retten finner at kravet er rimelig og det tas til følge. Advokatfullmektig Haakenstad er ansatt i Veidekke, og det skal ikke beregnes mva TVI-OTIR/01

8 DOMSSLUTNING 1. Veidekke Entreprenør AS frifinnes. 2. Hans Christian Sundfør Pettersen dømmes til å betale åttisjutusen kroner til Veidekke Entreprenør AS. Retten hevet Finn Eilertsen Rettledning om ankeadgangen i sivile saker vedlegges TVI-OTIR/01

9 Rettledning om ankeadgangen i sivile saker Reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 om anke til lagmannsretten og Høyesterett regulerer den adgangen partene har til å få avgjørelser overprøvd av høyere domstol. Tvisteloven har noe ulike regler for anke over dommer, anke over kjennelser og anke over beslutninger. Ankefristen er én måned fra den dagen avgjørelsen ble forkynt eller meddelt, hvis ikke noe annet er uttrykkelig bestemt av retten. Den som anker må betale behandlingsgebyr. Den domstolen som har avsagt avgjørelsen kan gi nærmere opplysning om størrelsen på gebyret og hvordan det skal betales. Anke til lagmannsretten over dom i tingretten Lagmannsretten er ankeinstans for tingrettens avgjørelser. En dom fra tingretten kan ankes på grunn av feil i bedømmelsen av faktiske forhold, rettsanvendelsen, eller den saksbehandlingen som ligger til grunn for avgjørelsen. Tvisteloven oppstiller visse begrensninger i ankeadgangen. Anke over dom i sak om formuesverdi tas ikke under behandling uten samtykke fra lagmannsretten hvis verdien av ankegjenstanden er under kroner. Ved vurderingen av om samtykke skal gis skal det blant annet tas hensyn til sakens karakter, partenes behov for overprøving, og om det synes å være svakheter ved den avgjørelsen som er anket eller ved behandlingen av saken. I tillegg kan anke uavhengig av verdien av ankegjenstanden nektes fremmet når lagmannsretten finner det klart at anken ikke vil føre fram. Slik nekting kan begrenses til enkelte krav eller enkelte ankegrunner. Anke framsettes ved skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Selvprosederende parter kan inngi anke muntlig ved personlig oppmøte i tingretten. Retten kan tillate at også prosessfullmektiger som ikke er advokater inngir muntlig anke. I ankeerklæringen skal det særlig påpekes hva som bestrides i den avgjørelsen som ankes, og hva som i tilfelle er ny faktisk eller rettslig begrunnelse eller nye bevis. Ankeerklæringen skal angi: - ankedomstolen - navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger - hvilken avgjørelse som ankes - om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den - det krav ankesaken gjelder, og en påstand som angir det resultatet den ankende parten krever - de feilene som gjøres gjeldende ved den avgjørelsen som ankes - den faktiske og rettslige begrunnelse for at det foreligger feil - de bevisene som vil bli ført - grunnlaget for at retten kan behandle anken dersom det har vært tvil om det - den ankende parts syn på den videre behandlingen av anken Anke over dom avgjøres normalt ved dom etter muntlig forhandling i lagmannsretten. Ankebehandlingen skal konsentreres om de delene av tingrettens avgjørelse som er omtvistet og tvilsomme når saken står for lagmannsretten TVI-OTIR/01

10 Anke til lagmannsretten over kjennelser og beslutninger i tingretten Som hovedregel kan en kjennelse ankes på grunn av feil i bevisbedømmelsen, rettsanvendelsen eller saksbehandlingen. Men dersom kjennelsen gjelder en saksbehandlingsavgjørelse som etter loven skal treffes etter et skjønn over hensiktsmessig og forsvarlig behandling, kan avgjørelsen for den skjønnsmessige avveiningen bare angripes på det grunnlaget at avgjørelsen er uforsvarlig eller klart urimelig. En beslutning kan bare ankes på det grunnlaget at retten har bygd på en uriktig generell lovforståelse av hvilke avgjørelser retten kan treffe etter den anvendte bestemmelsen, eller på at avgjørelsen er åpenbart uforsvarlig eller urimelig. Kravene til innholdet i ankeerklæringen er som hovedregel som for anke over dommer. Etter at tingretten har avgjort saken ved dom, kan tingrettens avgjørelser over saksbehandlingen ikke ankes særskilt. I et slikt tilfelle kan dommen isteden ankes på grunnlag av feil i saksbehandlingen. Anke over kjennelser og beslutninger settes fram for den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Anke over kjennelser og beslutninger avgjøres normalt ved kjennelse etter ren skriftlig behandling i lagmannsretten. Anke til Høyesterett Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser. Anke til Høyesterett over dommer krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Slikt samtykke skal bare gis når anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken behandlet av Høyesterett. Anke over dommer avgjøres normalt etter muntlig forhandling. Høyesteretts ankeutvalg kan nekte å ta til behandling anker over kjennelser og beslutninger dersom de ikke reiser spørsmål av betydning utenfor den foreliggende saken, og heller ikke andre hensyn taler for at anken bør prøves, eller den i det vesentlige reiser omfattende bevisspørsmål. Når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i lagmannsretten, kan avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høyesterett. Anke over lagmannsrettens kjennelse og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig behandling i Høyesteretts ankeutvalg TVI-OTIR/01

GULATING LAGMANNSRETT

GULATING LAGMANNSRETT GULATING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 07.11.2012 i Gulating lagmannsrett, 12-027723ASD-GULA/AVD2 Dommere: Magni Elsheim Rolf Strøm Carl Petter Martinsen Ankende part Sos Rasisme Ankemotpart

Detaljer

ALSTAHAUG TINGRETT. 17.08.2015 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen 15-079550TVI-ALST/ Dommerfullmektig Tarjei Hugaas

ALSTAHAUG TINGRETT. 17.08.2015 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen 15-079550TVI-ALST/ Dommerfullmektig Tarjei Hugaas ALSTAHAUG TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 17.08.2015 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen 15-079550TVI-ALST/ Dommer: Dommerfullmektig Tarjei Hugaas Saken gjelder: Overprøving av forliksrådets dom i tvist om

Detaljer

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 Dommerfullmektig Camilla Rydgren Meland Saken gjelder: Tvist om gjennomføringsbonus gir grunnlag

Detaljer

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.:

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.: MOTTATT tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT _:,gl~i~13!#) ~ Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, 14-072088TVA-NHER Tingrettsdommer Morten Berg Klage i sak vedrørende besittelsestakeise

Detaljer

ASKER OG BÆRUM TINGRETT

ASKER OG BÆRUM TINGRETT ASKER OG BÆRUM TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 14.09.2009 i Asker og Bærum tingrett, Sandvika 08-185491TVI-AHER/2 Dommer: Tingrettsdommer Kathrine Berggrav Løken Saken gjelder: Krav på betaling

Detaljer

ØVRE ROMERTKE TINGRETT

ØVRE ROMERTKE TINGRETT ØVRE ROMERTKE TINGRETT m Avsagt: Saksnr.: 15. mai 2014 i Øvre Romerike tingrett, 13-128292TV1-OVRO Dommer: Dommerfullmektig Christopher Bårtvedt Eriksen med alminnelig fullmakt Saken gjelder: Krav om prisavslag

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 10.02.2014 i Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04. Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland.

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 10.02.2014 i Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04. Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 10.02.2014 i Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04 Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand Krav om sikkerhetsstillelse Steingrim Wolland mot Arnt

Detaljer

HAUGALAND TINGRETT DOM. 15.10.2012 i Haugaland tingrett, Haugesund. Dommer: Meddommere: Krav omkompensasjon for overtid. mot

HAUGALAND TINGRETT DOM. 15.10.2012 i Haugaland tingrett, Haugesund. Dommer: Meddommere: Krav omkompensasjon for overtid. mot HAUGALAND TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 15.10.2012 i Haugaland tingrett, Haugesund 12-048587TVI-HAUG Dommer: Meddommere: Tingrettsdommer Førstelektor Personalsjef Svein Åge Skålnes Åge Hultgren Berit Evensen

Detaljer

Advokat Ole Christian Høie v/advokatfullmektig Andre Mathias Carlsen

Advokat Ole Christian Høie v/advokatfullmektig Andre Mathias Carlsen -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 8. mai 2009 i Oslo tingrett 09-010608TVI-OTIR/06 Tingrettsdommer Dyrehold i borettslag Mette Hertzberg Hovin Borettslag Advokat Torbjørn Fjeldstad

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 26.01.2011 i Oslo tingrett, Saksnr.: 11-001411TVI-OTIR/06. Dommer: Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 26.01.2011 i Oslo tingrett, Saksnr.: 11-001411TVI-OTIR/06. Dommer: Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 26.01.2011 i Oslo tingrett, 11-001411TVI-OTIR/06 Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner Bekken & Strøm AS Sandefjord

Detaljer

NEDRE ROMERIKE TINGRETT

NEDRE ROMERIKE TINGRETT NEDRE ROMERIKE TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 22.09.2011 i Nedre Romerike tingrett, 11-041222TVI-NERO Dommer: Dommerfullmektig Annette Rygg Saken gjelder: Krav om erstatning etter tømming av

Detaljer

TØNSBERG TINGRETT. Avsagt: 21.08.2012 i Tønsberg tingrett, Tønsberg. Saksnr.: 12-049500TVl-TONS. Dommer: Dommerfullmektig Linn Tea Kjærås ml alm. bem.

TØNSBERG TINGRETT. Avsagt: 21.08.2012 i Tønsberg tingrett, Tønsberg. Saksnr.: 12-049500TVl-TONS. Dommer: Dommerfullmektig Linn Tea Kjærås ml alm. bem. TØNSBERG TINGRETT Avsagt: Saksnr.: 21.08.2012 i Tønsberg tingrett, Tønsberg 12-049500TVl-TONS Dommer: Dommerfullmektig Linn Tea Kjærås ml alm. bem. Saken gjelder: Mangler ved fast eiendom Berit Enger Svaberg

Detaljer

OSLO TINGRETT 0 9 JAN2015. Avsagt: 07.01.2015 i Oslo tingrett. Saksnr.: 14-091446TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle

OSLO TINGRETT 0 9 JAN2015. Avsagt: 07.01.2015 i Oslo tingrett. Saksnr.: 14-091446TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle 0 9 JAN2015 J.nr: 2C14-048-0075 OSLO TINGRETT II Avsagt: Saksnr.: 07.01.2015 i Oslo tingrett. 14-091446TVI-OTIR/05 Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle Saken gjelder: Konsesjon for erverv av landbrukseiendom

Detaljer

ALSTAHAUG TINGRETT. 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen. Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt

ALSTAHAUG TINGRETT. 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen. Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt ALSTAHAUG TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen 13-207238TVI-ALST/ Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt Saken gjelder: Mangelskrav

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 29.04.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 08-094502TVI-OTIR/05 forent med 08-154879TVI-OTIR/05/500

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 29.04.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 08-094502TVI-OTIR/05 forent med 08-154879TVI-OTIR/05/500 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 29.04.2009 i Oslo tingrett, 08-094502TVI-OTIR/05 forent med 08-154879TVI-OTIR/05/500 Dommer: Tingrettsdommer Christian Bommen Saken gjelder: Krav om betaling

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 09.03.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 08-167940TVI-OTIR/01. Dommer: Meddommere: Saken gjelder:

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 09.03.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 08-167940TVI-OTIR/01. Dommer: Meddommere: Saken gjelder: OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 09.03.2009 i Oslo tingrett, 08-167940TVI-OTIR/01 Dommer: Meddommere: Tingrettsdommer Prosjektleder HR Manager Yngvild Thue Jorid Tveita Reidar Skogheim Saken

Detaljer

GULATING LAGMANNSRETT

GULATING LAGMANNSRETT GULATING LAGMANNSRETT BESLUTNING OG KJENNELSE Avsagt: 24.02.2011 i Gulating lagmannsrett, Saksnr.: 11-016621 AS D-GU LA/AVD 1 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Haakon Meyer Kjell Frønsdal Margareth

Detaljer

SANDEFJORD TII{GRETT

SANDEFJORD TII{GRETT SANDEFJORD TII{GRETT lïr.ffi'l Avsagt: Saksnr.: 8.4.2013 i Sandefjord tingrett, Sandefjord 13-154201TVt-SAFO Dommer: Saken gjelder: Tingrettsdommer Cathrine Bergheim Krav om heving/prisavslag knyttet til

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 04.07.2014 i Oslo tingrett. 13-149198TVI-OTIR/07. Dommer: m/alminnelig fullmakt. Meddommere:

OSLO TINGRETT DOM. 04.07.2014 i Oslo tingrett. 13-149198TVI-OTIR/07. Dommer: m/alminnelig fullmakt. Meddommere: OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 04.07.2014 i Oslo tingrett. 13-149198TVI-OTIR/07 Dommer: Meddommere: Dommerfullmektig Teknisk direktør Fylkesplanlegger Torunn Hardeland m/alminnelig fullmakt Kjell Karlsrud

Detaljer

EEIMI. Avsagt: Saksnr.: OSLO TINGRETT. mot. 21.11.2014 i Oslo tingrett. Dommer: Tingrettsdommer Jon Østensvig. Atle Øyvind Gunnheim Barlaup

EEIMI. Avsagt: Saksnr.: OSLO TINGRETT. mot. 21.11.2014 i Oslo tingrett. Dommer: Tingrettsdommer Jon Østensvig. Atle Øyvind Gunnheim Barlaup OSLO TINGRETT EEIMI Avsagt: Saksnr.: 21.11.2014 i Oslo tingrett 14-015316TV1-OTIR/05 Dommer: Tingrettsdommer Jon Østensvig Atle Øyvind Gunnheim Barlaup mot Staten v/barne, likestillings og in kl uderi

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 28.10.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-010444TVI-OTIR/05. Dommer: Saken gjelder:

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 28.10.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-010444TVI-OTIR/05. Dommer: Saken gjelder: OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 28.10.2009 i Oslo tingrett, 09-010444TVI-OTIR/05 Tingrettsdommer Ina Strømstad Saken gjelder: Eierskap og råderett til kunstverk, krav om erstatning

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 9. februar 2012 i Oslo tingrett, 11-067714TVI-OTIR/02. Dommer: Per Eirik Vigmostad-Olsen. konstituert tingrettsdommer.

OSLO TINGRETT DOM. 9. februar 2012 i Oslo tingrett, 11-067714TVI-OTIR/02. Dommer: Per Eirik Vigmostad-Olsen. konstituert tingrettsdommer. OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 9. februar 2012 i Oslo tingrett, 11-067714TVI-OTIR/02 Dommer: Meddommere: konstituert tingrettsdommer Personalsjef Heismontør Per Eirik Vigmostad-Olsen Vera Tangen Wenaas

Detaljer

GULATING LAGMANNSRETT

GULATING LAGMANNSRETT GULATING LAGMANNSRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 29.06.2015 i Gulating lagmannsrett, 14-115717ASD-GULA/AVD2 Dommere: Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Arne Fanebust Rune Voll Ivar Oftedahl Ankende

Detaljer

OSLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik

OSLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 17.01.2014 i Oslo tingrett, 12-117110TVI-OTIR/07 Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik Saken gjelder: Gyldigheten av Patentstyrets Annen avdelings avgjørelse om foretaksnavnet

Detaljer

OSLO TINGRETT -- DELDOM OG BESLUTNING -- 27. mars 2012 i Oslo tingrett 10-202597TVI-OTIR/06. Ingeborg Kristin Sunde.

OSLO TINGRETT -- DELDOM OG BESLUTNING -- 27. mars 2012 i Oslo tingrett 10-202597TVI-OTIR/06. Ingeborg Kristin Sunde. OSLO TINGRETT -- DELDOM OG BESLUTNING -- Avsagt: Saksnr.: 27. mars 2012 i Oslo tingrett 10-202597TVI-OTIR/06 Dommer: konstituert tingrettsdommer Ingeborg Kristin Sunde Saken gjelder: Krav om utbetaling

Detaljer

NORDRE VESTFOLD TINGRETT

NORDRE VESTFOLD TINGRETT NORDRE VESTFOLD TINGRETT Avsagt: Saksnr.: 19. mars 2014 13-026944TVt-NOVE Dommer: Tingrettsdommer Per-Roar Berntsen Saken gjelder: Avhendingsloven Krav om heving og prisavslag pga mangler Motkrav om erstatning

Detaljer

ASKER OG BÆRUM TINGRETT

ASKER OG BÆRUM TINGRETT ASKER OG BÆRUM TINGRETT -----KJENNELSE --- -- Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 06.11.2009 i Asker og Bærum tingrett, Sandvika 09-096202TVI-AHER/2 Dommerfullmektig med alminnelig bemyndigelse Anette

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01092-A, (sak nr. 2014/1921), sivil sak, anke over dom, prøve) prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01092-A, (sak nr. 2014/1921), sivil sak, anke over dom, prøve) prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 20. mai 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01092-A, (sak nr. 2014/1921), sivil sak, anke over dom, I. Codan Forsikring NUF (advokat John Gjermund Flatabø til prøve) mot AmTrust

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 28. mai 2013 i Oslo tingrett. 13-024137TVI-OTIR/07. Dommer: Dommerfullmektig Kaja Midtbø Stadshaug

OSLO TINGRETT DOM. 28. mai 2013 i Oslo tingrett. 13-024137TVI-OTIR/07. Dommer: Dommerfullmektig Kaja Midtbø Stadshaug OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 28. mai 2013 i Oslo tingrett. 13-024137TVI-OTIR/07 Dommer: Dommerfullmektig Kaja Midtbø Stadshaug Saken gjelder: Erstatning etter krenkelse av opphavsrett til fotografier

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: i Oslo tingrett 14. november 2012 11-108280TVI-OTIR/07. Dommer: Tingrettsdommer Janne Tennøe

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: i Oslo tingrett 14. november 2012 11-108280TVI-OTIR/07. Dommer: Tingrettsdommer Janne Tennøe OSLO TINGRETT DOM Avsagt: i Oslo tingrett 14. november 2012 Saksnr.: 11-108280TVI-OTIR/07 Dommer: Tingrettsdommer Janne Tennøe Saken gjelder: Krav om vinningsavståelse etter aksjesalg. Staten v/finanstilsynet

Detaljer