OSLO TINGRETT KJENNELSE i Oslo tingrett, TVI-OTIR/08. tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLO TINGRETT KJENNELSE. 24.06.2014 i Oslo tingrett, 14-033300TVI-OTIR/08. tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen"

Transkript

1 OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: i Oslo tingrett, TVI-OTIR/08 tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen Legalitetskontroll av foreningsrettslig vedtak og krav om erstatning Lørenskog Ishockeyklubb Elite Lørenskog Ishockeyklubb AS Advokat Erik Flågan Advokat Erik Flågan mot Norges Ishockeyforbund Advokat Christian Wille Kaisen

2 KJENNELSE Kjennelsen gjelder spørsmål avvisning. Lørenskog Ishockeyklubb Elite er en forening som organiserer et eliteserielag i ishockey som spiller i Get-ligaen. Lørenskog Ishockeyklubb AS har en samarbeidsavtale med eliteserielaget om utnyttelse av de kommersielle rettighetene til laget. For deltakelse i Get-ligaen kreves at laget er sportslig kvalifisert, og at klubben får tildelt lisens fra Norges Ishockeyforbund. Norges Ishockeyforbund er underlagt Norges Idrettsforbund. Norges Idrettsforbund har en egen lov hvor følgende selvdømmeklausul er inntatt i 1-4: 1-4. Selvdømme Tvister med tilknytning til NIF og underliggende organisasjonsledd skal så langt det er mulig med endelig virkning løses innen organisasjonens styrende og dømmende organer. Fristen for å søke om lisens for sesongen 2013/2014 var 28. februar 2013 ifølge Norges Ishockeyforbunds klubblisensreglement punkt 2.1. I punkt 8 om sanksjoner fremgår det i punkt 8. 2 at det ved for sent innkomne søknader kan ilegges et gebyr på kr Det er også en henvisning til Norges Idrettsforbunds lov 11-2 om straffebestemmelser i klubblisensreglementet punkt 8.4. Lørenskog Ishockeyklubb Elite innleverte søknad om lisens den 22. mai Administrasjonen i Norges Ishockeyforbund avgjorde 29. mai 2013 at Lørenskog Ishockeyklubb Elite fikk lisens for sesongen 2013/2014, men at de med hjemmel i klubblisensreglementet 8.2 og 8.4 fikk en bot på kr og et poengtrekk på 20 poeng i sesongen 2013/2014 for å ha levert dokumentasjon for sent. Etter klage fattet Norges Ishockeyforbunds Appellutvalg vedtak 21. juni Vedtaket opprettholdt Ishockeyforbundets avgjørelse om at Lørenskog Ishockeyklubb Elite fikk kr i bot og et poengtrekk på 20 poeng for sesongen 2013/2014 for overtredelse av forbundets Klubblisensreglement. Advokat Flågan innga stevning til Oslo tingrett på vegne av Lørenskog Ishockeyklubb Elite og Lørenskog Ishockeyklubb AS den 21. februar 2014 med påstand om at vedtaket er ugyldig, subsidiært ugyldig hva angår poengtrekket samt at Norges Ishockeyforbund er erstatningsansvarlig. Advokat Wille Kaisen innga tilsvar på vegne av Norges Ishockeyforbund den 31. mars 2014 med påstand om at saksanlegget fra Lørenskog Ishockeyklubb AS avvises på grunn TVI-OTIR/08

3 av manglende tilknytning til søksmålsgjenstanden, videre at søksmålet fra begge saksøkerne avvises hva gjelder poengtrekket og erstatningsansvaret fordi det er et rent sportslig internanliggende som ikke kan prøves av domstolene, og at saksøkte uansett skal frifinnes. Retten besluttet å ta selvstendig stilling til avvisningsspørsmålet, og å behandle det skriftlig, jfr. tvisteloven 9-6 tredje og fjerde ledd. Partene har utvekslet flere prosesskriv om avvisningsspørsmålet, og har ikke hatt innvendinger til at spørsmålet behandles skriftlig. Saksøker har i prosesskriv 23. april 2014 endret påstanden til å gjelde krav om erstatning fastsatt etter rettens skjønn for begge saksøkerne. Saksøker har anført: Erstatningskravet fra saksøkerne er et rettskrav etter tvisteloven 1-3 (1). Retten må foreta en vurdering av lisensreglementet til Norges Ishockeyforbund, og gyldigheten av det vedtaket som ble fattet for å ta stilling til ansvarsgrunnlaget. Lisensreglementet er et administrativt reglement som ikke omfatter avgjørelser under utøvelse av idretten. At vedtaket har et uhjemlet sportslig element, medfører ikke at det er utenfor domstolenes virkeområde. Det kreves ikke at resultatet fra sesongen 2013/2014 skal endres, men det kreves erstatning. Vedtaket om poengtrekk fikk store økonomiske konsekvenser, og saksøkerne er avskåret fra å kreve erstatning innenfor idrettens eget regelverk. Aktørene har behov for en effektiv adgang til overprøving av myndighetsutøvelsen til idrettens organer. Lørenskog Ishockeyklubb AS har søksmålstilknytning i kraft av den samarbeidsavtalen de har med foreningen Lørenskog Ishockey Elite. Avtalen er inngått i tråd med idrettens regelverk. Et økonomisk tap vil ramme både foreningen og selskapet. Ved tildeling av lisens vurderes selskapets og foreningens økonomi samlet. Begge saksøkerne har aktuell søksmålsinteresse. Saksøkers påstand: Saken fremmes Saksøkte har anført: Saken kreves avvist overfor begge saksøkerne. Poengtrekket er et rent sportslig internanliggende som faller utenfor domstolenes prøvingsadgang da det ikke kan gi grunnlag for et rettskrav, jfr. tvisteloven 1-3. Dette gjelder selv om påstanden er endret fra at vedtaket om poengtrekk er ugyldig til et erstatningskrav der ansvarsgrunnlaget er poengtrekket. At poengtrekket har hatt økonomiske konsekvenser og er truffet etter TVI-OTIR/08

4 administrative prosedyrer, har ikke betydning så lenge poengtrekket i seg selv er idrettsinternt. Det er ikke naturlig at domstolene skal ta stilling til poengfordelingen i en idrettsliga. Kravet fra Lørenskog Ishockeyklubb AS må uansett avvises på grunn av manglendetilknytning til søksmålsgjenstanden. Poengtrekket retter seg kun mot Lørenskog Ishockeyklubb Elite, og Lørenskog Ishockeyklubb AS mangler både formell og reell tilknytning til dette. Saksøktes påstand: Saken avvises. Rettens bemerkninger: Retten tar først stilling til om saksøkernes krav er et rettskrav etter tvisteloven 1-3 første ledd. Saksøkte har krevet saken avvist overfor begge saksøkerne på dette grunnlaget. Kravet er et erstatningskrav, og ansvarsgrunnlaget som er anført er at Norges Ishockeyforbunds har opptrådt ansvarsbetingende uaktsomt ved vedtaket om bot og poengtrekk, og saksbehandlingen som ledet frem til dette. Tvister med tilknytning til Norges Idrettsforbund er i utgangspunkt underlagt selvdømmerett etter Norges Idrettsforbunds lov 1-4. Tvister vedrørende foreningsforhold kan likevel i noen tilfelle likevel overprøves av domstolene. Borgarting lagmannsrett uttaler i en kjennelse av 6. februar 1997 som gjaldt utestengelse fra travløp: "I rettspraksis er det flere eksempler på at avgjørelser truffet ved foreningsmessig selvdømme er blitt overprøvet av domstolene, men det foreligger også avgjørelser som går i motsatt retning. Av nyere praksis vises det for så vidt til Rt og 983 samt Rt Det kan etter lagmannsrettens oppfatning neppe være tvil om at domstolene iallfall har prøvelsesrett overfor foreningsvedtak i henhold til selvdømmeklausul forsåvidt gjelder saksbehandlingsfeil, rettsanvendelsesfeil eller myndighetsmisbruk (vilkårlighet, utenforliggende hensyn). Særlig må dette gjelde når vedtaket har betydning for medlemmenes yrkesutøvelse og berører sentrale interesser av økonomisk eller velferdsmessig art." Rene sportsinterne forhold, typisk dommeravgjørelser under kamper, kan domstolene ikke overprøve, jfr. Rt side 1111 (Bordtennisdommen) hvor Høyesterett uttaler: "Den kjærende part vil ha prøvet gyldigheten av forbundsorganers vedtak om regler for seriesluttspill og krever dom for hvilke regler som skal gjelde for seriesluttspillet TVI-OTIR/08

5 Kjæremålsutvalget viser til at det er uklart i hvilken utstrekning tvister vedrørende foreningsforhold kan bringes inn for de vanlige domstoler. Det er på det rene at det i noen grad vil være en slik adgang. I det foreliggende tilfelle dreier tvisten seg imidlertid om fastsettelse av typiske spilleregler. Dette er forhold dom naturlig bør avgjøres innen idrettens organer, og hvor det ut fra rettssikkerhetsperspektiv er lite behov for domstolsprøving. Kjæremålsutvalget er på denne bakgrunn enig med lagmannsretten i at Laksevåg Bordtennisklubb ikke har den nødvendige rettslige interesse i relasjon til tvistemålsloven 54." Saken gjelder, etter at saksøkerne endret påstand, nå krav om erstatning og ikke om Appellutvalgets vedtak er gyldig. Ansvarsgrunnlaget som er anført er at Norges Ishockeyforbund har vært uaktsomme da de fattet vedtaket om poengtrekk, og retten vil derfor måtte ta stilling til vedtakets gyldighet prejudisielt. Saksøkerne anfører at Appellutvalgets vedtak var utgjør et erstatningsbetingende ansvarsgrunnlag på grunn av manglende hjemmel, saksbehandlingsfeil, myndighetsmisbruk, inhabilitet og usaklig forskjellsbehandling. Spørsmålet er altså om dette er et idrettsinternt forhold som domstolene ikke kan overprøve, eller om det er et rettslig forhold fordi det representerer bredere interesser og rettigheter, typisk økonomiske, ervervsmessige eller velferdsmessige interesser. I det sistnevnte tilfelle, vil forholdet være ett rettskrav etter tvisteloven 1-3 som domstolene kan prøve. Vedtaket Appellutvalget fattet 21. juni 2013 gjaldt sanksjoner mot Lørenskog Ishockeyklubb Elite for brudd på klubblisensreglementet. Overtredelsen fra klubben var for sent innlevert lisenssøknad. Sanksjonene som ble ilagt var både en bot på kr og et poengtrekk på 20 poeng i ligaen for påfølgende sesong (sesongen 2013/2014). Poengfordeling i en liga vil normalt etter sin art høre under foreningens indre anliggende. I dette tilfellet er imidlertid poengtrekk brukt som straffesanksjon på linje med en bot. Det er ikke snakk om fordeling av poeng i en konkurransesituasjon. Vedtaket rettet seg mot en administrativ, ikke en sportslig overtredelse. Det ble pålagt administrativt, og ikke under spillets gang. Poengfordelingen i Get-ligaen for sesongen 2013/2014 som nå er ferdigspilt, vil domstolen ikke kunne gjøre noe med. Dette er heller ikke krevet av saksøker. Det er kun krevet erstatning for et anført økonomisk tap. Vedtaket rammer etter rettens syn bredere interesser og rettigheter i form av klubbens administrative og økonomiske interesser, selv om det naturligvis også rammet den sportslige siden. Rettssikkerhetshensyn tilsier også at slike vedtak kan overprøves av domstolen TVI-OTIR/08

6 Retten har etter dette kommet til at saken skal fremmes fordi det foreligger et rettskrav etter tvisteloven 1-3 første ledd. Hvor langt domstolenes prøvelsesrett går, må avgjøres i dommen. Saksøkte har videre krevet saken avvist for Lørenskog Ishockeyklubb AS på grunn av manglende tilknytning til søksmålsgjenstanden, jfr. tvisteloven 1-3 annet ledd. Vedtaket om bot og poengtrekk retter seg kun mot Lørenskog Ishockeyklubb Elite. Vedtaket får imidlertid direkte økonomiske konsekvenser også for Lørenskog Ishockeyklubb AS, fordi de etter samarbeidsavtalen som er inngått med Lørenskog Ishockeyklubb Elite, har fått overført retten til kommersiell utnyttelse samt enkelte økonomiske forpliktelser. Et eventuelt økonomisk tap som følge av et ugyldig vedtak vil derfor i hovedsak ligge hos selskapet. Retten viser til at samarbeidsavtalen er inngått etter idrettens eget regelverk, og at foreningen og selskapets økonomiske situasjon vurderes samlet ved tildeling av lisens. Retten har etter dette kommet til at Lørenskog Ishockeyklubb AS har tilstrekkelig tilknytning til søksmålsgjenstanden, og saken fremmes også for Lørenskog Ishockeyklubb AS. SLUTNING Saken fremmes for begge saksøkerne. Retten hevet Anniken Nygaard Ottesen Rettledning om ankeadgangen i sivile saker vedlegges TVI-OTIR/08

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 Dommerfullmektig Camilla Rydgren Meland Saken gjelder: Tvist om gjennomføringsbonus gir grunnlag

Detaljer

OSLO TINGRETT 0 9 JAN2015. Avsagt: 07.01.2015 i Oslo tingrett. Saksnr.: 14-091446TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle

OSLO TINGRETT 0 9 JAN2015. Avsagt: 07.01.2015 i Oslo tingrett. Saksnr.: 14-091446TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle 0 9 JAN2015 J.nr: 2C14-048-0075 OSLO TINGRETT II Avsagt: Saksnr.: 07.01.2015 i Oslo tingrett. 14-091446TVI-OTIR/05 Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle Saken gjelder: Konsesjon for erverv av landbrukseiendom

Detaljer

Ekstraordinær lagdommer. Ankende part Leif Haugo Advokat Tor Jacob Aabelvik. Ankemotpart Finansdepartementet Advokat Sin Kristin Kristiansen

Ekstraordinær lagdommer. Ankende part Leif Haugo Advokat Tor Jacob Aabelvik. Ankemotpart Finansdepartementet Advokat Sin Kristin Kristiansen S BORGARTING LAGMANNSRETT I.]~ Avsagt: 26.04.2006 Saksnr.: Dommere: 05-036995AS1-BORG/O1 Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Tone Aasgaard Mette Jenssen Svein Dahl Ankende part Leif Haugo Advokat

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 26.01.2011 i Oslo tingrett, Saksnr.: 11-001411TVI-OTIR/06. Dommer: Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 26.01.2011 i Oslo tingrett, Saksnr.: 11-001411TVI-OTIR/06. Dommer: Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 26.01.2011 i Oslo tingrett, 11-001411TVI-OTIR/06 Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner Bekken & Strøm AS Sandefjord

Detaljer

OSLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik

OSLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 17.01.2014 i Oslo tingrett, 12-117110TVI-OTIR/07 Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik Saken gjelder: Gyldigheten av Patentstyrets Annen avdelings avgjørelse om foretaksnavnet

Detaljer

OSLO TINGRETT 12-040689TVI-OTIR/04. Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. mot

OSLO TINGRETT 12-040689TVI-OTIR/04. Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. mot OSLO TINGRETT Avsagt: Saksnr.: Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04 Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand Saken gjelder: Erstatningskrav Steingrim Wolland mot Arnt Lauritz Angell Staten v/justisdepartementet

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT i sak E-15/11

RETTSMØTERAPPORT i sak E-15/11 E-15/11-24 RETTSMØTERAPPORT i sak E-15/11 ANMODNING til EFTA-domstolen i henhold til artikkel 34 i Avtalen mellom EFTAstatene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol fra Oslo tingrett i en

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig:

BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig: BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig: D O M av 28. april 2003 i ankesak nr 02-02410 A/02 Haralds Printershop AS Hewlett-Packard Company Ankende part: Prosessfullmektig: Haralds Printershop AS Daglig

Detaljer

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning av Tommy Sneve Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. desember 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, Kenneth Olsen (advokat Rune H. Eriksen) mot Staten v/skatt sør (Regjeringsadvokaten

Detaljer

EFTA-DOMSTOLENS DOM 3. oktober 2012 * (Etableringsfrihet EØS-avtalen artiklene 31 og 34 Beskatning Gjennomskjæringsprinsipper Forholdsmessighet)

EFTA-DOMSTOLENS DOM 3. oktober 2012 * (Etableringsfrihet EØS-avtalen artiklene 31 og 34 Beskatning Gjennomskjæringsprinsipper Forholdsmessighet) EFTA-DOMSTOLENS DOM 3. oktober 2012 * (Etableringsfrihet EØS-avtalen artiklene 31 og 34 Beskatning Gjennomskjæringsprinsipper Forholdsmessighet) I sak E-15/11 ANMODNING til EFTA-domstolen i henhold til

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01087-A, (sak nr. 2008/804), straffesak, anke over dom, (advokat Bjørn Stordrange) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01087-A, (sak nr. 2008/804), straffesak, anke over dom, (advokat Bjørn Stordrange) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. juni 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01087-A, (sak nr. 2008/804), straffesak, anke over dom, A (advokat Bjørn Stordrange) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. oktober 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, If Skadeforsikring NUF Gunn Irene Suhr (advokat Emil Bryhn) mot Gjensidige

Detaljer

Konkurs på bakgrunn av omtvistede krav. av Stian Solheim

Konkurs på bakgrunn av omtvistede krav. av Stian Solheim Konkurs på bakgrunn av omtvistede krav av Stian Solheim Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 1 INNLEDNING...4 1.1 Tema og rettslig plassering...4

Detaljer

Rådgivning og annen bistand innenfor skatte- og avgiftsretten: Revisors ansvar for feil

Rådgivning og annen bistand innenfor skatte- og avgiftsretten: Revisors ansvar for feil Rådgivning og annen bistand innenfor skatte- og avgiftsretten: Revisors ansvar for feil Artikkelen er forfattet av: Advokat (H) Erik v. Hirsch Advokatfirmaet Wiersholm Advokat Tone Kaarbø Advokatfirmaet

Detaljer

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Hva er enkeltvedtak Definisjonen av enkeltvedtak følger av forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b: et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD Klagerådet AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/11 Klager: A Innklaget: A. Sundvall ASA Postboks 657

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02212-A, (sak nr. 2010/1115), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02212-A, (sak nr. 2010/1115), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. desember 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-02212-A, (sak nr. 2010/1115), straffesak, anke over kjennelse, Advokatfirmaet A AS (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige

Detaljer

Arbeidsgivers adgang til å innskrenke utvelgelseskretsen ved nedbemanninger. av Ida Lejon

Arbeidsgivers adgang til å innskrenke utvelgelseskretsen ved nedbemanninger. av Ida Lejon Arbeidsgivers adgang til å innskrenke utvelgelseskretsen ved nedbemanninger av Ida Lejon Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 Innholdsfortegnelse

Detaljer

EIERSKAP TIL IDRETTSARRANGEMENTER

EIERSKAP TIL IDRETTSARRANGEMENTER 53_14_NIF/Foto: Stein J. Bjørge EIERSKAP TIL IDRETTSARRANGEMENTER Rapport av 16.04.2014 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1. Innledning 2. Mandat 3. Idrettspolitisk dokument 4. Beskrivelse og definisjon av

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT Avsagt: Saksnr.: 26.09.2011 i Borgarting lagmannsrett, 10-144317 ASD-BORG/01 Dommere: Lagdommer Lagdommer Eks.ord.lagdommer Arild Kjerschow Anne Austbø Svein Dahl Ankende part Ankende

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Hedda Remen Tove Stangnes Jorunn Matre Estensen Kjell Bjørndalen Tom Fossmark

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Hedda Remen Tove Stangnes Jorunn Matre Estensen Kjell Bjørndalen Tom Fossmark ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 7. oktober 2014 Saksnr.: 7/2014 Lnr.: 42/2014 Dommere: Jakob Wahl Marit B. Frogner Hedda Remen Tove Stangnes Jorunn Matre Estensen Kjell Bjørndalen Tom Fossmark Saken gjelder:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. mars 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00467-A, (sak nr. 2007/1307), sivil sak, anke, Staten v/sentralskattekontoret for storbedrifter (Regjeringsadvokaten v/advokat Atle J.

Detaljer

Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630

Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 Page 1 of 11 Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1998-03-04 PUBLISERT: Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Enestyres og daglig leders

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02150-A, (sak nr. 2008/1316), sivil sak, anke over dom, (advokat Mathias Tveten til prøve) (advokat Ian W.

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02150-A, (sak nr. 2008/1316), sivil sak, anke over dom, (advokat Mathias Tveten til prøve) (advokat Ian W. NORGES HØYESTERETT Den 16. desember 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-02150-A, (sak nr. 2008/1316), sivil sak, anke over dom, FN-Bygg (advokat Mathias Tveten til prøve) mot Arpi AS (advokat Ian W. Kenworthy)

Detaljer

«I hvilken grad er en dom i sivil sak til hinder for en ny sak mellom de samme parter?» Sensorveiledning 2013 V

«I hvilken grad er en dom i sivil sak til hinder for en ny sak mellom de samme parter?» Sensorveiledning 2013 V «I hvilken grad er en dom i sivil sak til hinder for en ny sak mellom de samme parter?» Sensorveiledning 2013 V 1 Oppgaven reiser spørsmål om de objektive grenser for den materielle rettskrafts negative

Detaljer

Velkommen som medlem av et norsk idrettslag!

Velkommen som medlem av et norsk idrettslag! Velkommen som medlem av et norsk idrettslag! Denne brosjyrens formål NIF Denne brosjyren skal gi deg tydelig informasjonen om hva medlemskapet i et idrettslag innebærer for deg. Idrettslaget ditt er medlem

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01977-A, (sak nr. 2008/808), sivil sak, anke over dom, v/advokat Amund Noss) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01977-A, (sak nr. 2008/808), sivil sak, anke over dom, v/advokat Amund Noss) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. november 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01977-A, (sak nr. 2008/808), sivil sak, anke over dom, Reitan Handel AS Reitangruppen AS (advokat Helge Olav Bugge) mot Staten v/skattedirektoratet

Detaljer