All rapportering skal gjelde for hele klubben alle avdelinger samt eventuelle tilknyttede selskaper.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "All rapportering skal gjelde for hele klubben alle avdelinger samt eventuelle tilknyttede selskaper."

Transkript

1 KLUBBLISENSREGLEMENT Sist revidert av forbundsstyret Krav om klubblisens Eliteserien og 1. divisjon Eliteserien divisjon Behandling av søknadene Dokumentert finansieringsplan v/negativ egenkapital Klubber med samarbeidsavtale med annet rettssubjekt Kriterier for tildeling Sanksjoner Klageadgang Endring av Klubblisensreglementet Generelt Alle rapporteringer forutsettes å følge Norsk Standard Kontoplan for alle organisasjonsledd tilknyttet Norges idrettsforbund og Olympiske komité (NS4102). Denne skal brukes av alle klubber. Idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser gjelder og skal følges. All rapportering skal gjelde for hele klubben alle avdelinger samt eventuelle tilknyttede selskaper. 1 Krav om klubblisens Eliteserien og 1. divisjon. 1. Alle klubber i Eliteserien og 1. divisjon skal ha klubblisens. 2. Klubber som ikke tildeles klubblisens kan ikke spille i Eliteserien eller i 1. divisjon. 3. Klubber som tidligere er tildelt klubblisens, kan fratas denne etter reglene i dette reglement. 4. Dersom en klubb, som resultatmessig har kvalifisert seg for spill i Eliteserien eller 1. divisjon, unnlater å søke om klubblisens vil dette medføre innplassering i laveste landsomfattende serie. 5. Dersom en klubb ikke ønsker å benytte sin plass i Eliteserien eller 1. divisjon, må det søkes særskilt om dette. I den grad det finnes ledig plass i den underliggende divisjon, vil søknaden bli etterkommet. 6. Dersom en klubb, som resultatmessig er kvalifisert for spill i Eliteserien eller i 1. divisjon, ikke får innvilget sin søknad om klubblisens, skal denne flyttes ned en divisjon. Klubbene i denne divisjonen får, etter sin rangering, deretter tilbud om plass i Eliteserien eller 1. divisjon, under forutsetning av at klubben får klubblisens. Tilbudet begrenses til de klubber som har deltatt i kvalifiseringsspill til Eliteserien eller 1. divisjon. 1

2 2 Eliteserien. 1. Alle klubber som skal spille i Eliteserien må søke om klubblisens hvert år innen 28. februar. Søknaden skal inneholde følgende: a) NIHFs skjema: Rapportering for Eliteserien pr balanse, resultat og budsjett Alle klubber skal sende inn rapporteringsskjema pr med budsjett for inneværende år periodisert pr. 30. april og pr. 31. oktober. Alle klubbene må fylle ut spesifikasjonsskjema for balanseposter som ligger vedlagt. b) Årsregnskapet med balanse skal være revisorbekreftet og styrets og revisors beretning skal legges ved. Med regnskapet skal det ved hver rapportering følge oversikt over eventuell utestående godtgjørelse, lønn etc. til spillere, trenere og andre ansatte. c) Budsjett: Det skal legges ved en oversikt over hvilke budsjettforutsetninger som ligger til grunn. d) Vesentlige avvik i forhold til regnskapet for året før og opprinnelig budsjett skal kommenteres. Denne søknaden danner grunnlag for Klubblisensutvalgets innstilling om lisenstildeling overfor Forbundsstyret. Rapportering pr 30. april innen 1. juni. Rapporteringen skal innholde følgende: a) NIHFs skjema Rapportering for Eliteserien pr 30.april. Her legges det frem regnskap frem til og en revidert periodisert prognose for året. Vesentlige avvik skal kommenteres og det skal legges fram forslag til løsning. b) Godkjent og signert protokoll fra årsmøtet og/eller generalforsamling med styrets og kontrollutvalgets beretninger. 2. Rapportering pr 31. oktober innen 30. november. Rapporteringen skal innholde følgende: NIHFs skjema: Rapportering for Eliteserien pr.. 31.oktober. Her sammenlignes regnskaps tall med periodisert budsjett pr. samme tidspunkt. Vesentlige avvik skal kommenteres og det skal legges fra forslag til løsning. 3. Dokumentasjon at yrkesskadeforsikring og obligatorisk tjenestepensjon ( OTP ) er tegnet. Alle klubber som spiller i Eliteserien skal til enhver tid ha tegnet lovpålagt yrkesskadeforsikring og OTP for alle sine spillere. På forespørsel fra NIHFs administrasjon skal klubben dokumentere dette. Manglende dokumentasjon for oppfyllelse av denne plikten berettiger ileggelse av sanksjoner etter punkt 8 nedenfor. 4. Klubber som har rykket opp i Eliteserien vil få særskilt avtale om frister. 2

3 3 1. divisjon. 1. Alle klubber som skal spille i 1. divisjon må hvert år søke om klubblisens innen 28. februar. Søknaden skal inneholde: a) NIHFs skjema: Rapportering for 1. divisjon pr. 31. desember balanse, resultat og budsjett. b) Årsregnskapet med balanse skal være revisorbekreftet og styrets og revisors beretning skal legges ved. Med regnskapet skal det ved hver rapportering følge oversikt over eventuell utestående godtgjørelse, lønn etc. til spillere, trenere og andre ansatte. c) Budsjett: Det skal legges ved en oversikt over hvilke budsjettforutsetninger som ligger til grunn. d) Vesentlig avvik i forhold til regnskapet for året før og opprinnelig budsjett skal kommenteres. Denne søknaden danner grunnlag for Klubblisensutvalgets innstilling om lisenstildeling overfor Forbundsstyret. 2. Alle klubber som skal spille i 1. divisjon skal sende inn rapportering pr 30. april innen 1. juni. Rapporteringen skal inneholde følgende: a) NIHFs skjema: Rapportering pr 30.april. Alle klubber skal sende inn skjema pr. 30. april med endelig godkjent budsjett for året. b) Godkjent og signert protokoll fra årsmøtet og/eller generalforsamling. 3. Klubber som har rykket opp i 1. divisjon vil få særskilt avtale om frister. 4 Behandling av søknadene. 1. Klubbens (og eventuelt samarbeidende selskaper, jfr. punkt 6 nedenfor) fullstendige årsregnskap (balanse, noter, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning) sammen med (periodisert) budsjett er hovedgrunnlag for behandling av lisenssøknaden. 2. Klubblisensutvalget vil på dette grunnlag foreta sine vurderinger. Vurderingene legges fram for administrasjonen. Det vil bli gitt en skriftlig tilbakemelding til klubbene så raskt som mulig senest 6 uker etter søknadsfristen 15. mars. Tilbakemeldingen på dette tidspunktet er en del av en intern arbeidsprosess og vil således ikke være offentlig tilgjengelig. 3. Klubber som tilfredsstiller de krav som er redegjort for i klubblisensreglementet vil bli tildelt lisens betinget av at rapporteringen med frist 1. juni ikke viser betydelig avvik. 4. Klubber som ikke tilfredsstiller kravene vil få beskjed om at tildeling av lisens betinger at det gjøres visse endringer. Det er en forutsetning at disse klubbene skal følges opp fra NIHF. Det vil bli avtalt møter med samtlige av disse klubbene. 3

4 5. Endelig tildeling av klubblisens gjøres etter gjennomgang av rapportering pr. 30. april med frist 1. juni. Klubbene oppfordres til å sende inn rapporteringen med nødvendig vedlegg så raskt som mulig. Klubbene vil bli behandlet fortløpende og der det er kurant vil svar om tildeling gis umiddelbart. 6. Avgjørelse i saker etter dette reglementet avgjøres av NIHF v/forbundsstyret etter innstilling fra klubblisensutvalget. Se pkt 9 for klageadgang. 7. Enhver sak skal utredes nøye før den blir avgjort. Det legges vekt på at dialog med klubbene skal ha prioritet. Avgjørelsen skal være skriftlig og et eventuelt negativt vedtak skal grunngis. 5 Dokumentert finansieringsplan v/negativ egenkapital. 1. Finansieringsplanen er styrets/klubbens plan for hvordan den negative egenkapitalen skal inndekkes og hvordan driften skal finansieres inntil målet er nådd. 2. Finansieringsplanen må vise en inndekning av den negative egenkapitalen. 3. En langsiktig nedbetalingsavtale / lån kan være en del av en finansieringsplan. Slike avtaler forbedrer imidlertid ikke umiddelbart en negativ egenkapital, men gir klubben en mulighet til å kunne fortsette en normal drift. 4. Det vil bli stillet strenge krav til den enkelte klubbs resultatbudsjett i en situasjon hvor det foreligger en betydelig negativ egenkapital. 6 Klubber med samarbeidsavtale med annet rettssubjekt. Klubber som har kommersielt og/eller administrativt samarbeid med annet rettssubjekt (heretter kalt selskap) er underlagt NIFs regler for slikt samarbeid og plikter å gjøre den samarbeidende part kjent med NIFs og herværende regelverk. Videre plikter klubben å innarbeide følgende i samarbeidsavtalen: 1. En henvisning til NIHFs og NIFs regelverk skal inntas i avtalen, og det skal fremkomme at dersom det foreligger motstrid mellom samarbeidsavtalen og NIHFs eller NIFs regelverk er NIHFs/NIFs regelverk avgjørende. 2. Det skal fremgå at klubben er arbeidsgiver for alle ansatte som omfattes av klubbens sportslige virksomhet, herunder utøvere og trenere. 3. Det skal fremgå at NIHF og klubben har rett til nødvendige opplysninger fra det samarbeidende selskapet, herunder blant annet opplysninger om: a) selskapets eierskap og eventuelt konsernforhold. b) tillitsvalgte i klubben har eierandel i selskapet. c) selskapets økonomi. d) alle forhold som kan ha betydning for habilitetsforhold i klubben og selskapet. 4. Det skal fremgå at tildeling av klubblisens avgjøres etter en samlet vurdering av klubbens og selskapets økonomiske situasjon der samme vurderingsgrunnlag gjelder for både klubb og selskap. 5. Avtalen skal inneholde en bestemmelse om at klubben kan heve samarbeidsavtalen dersom selskapet ikke oppfyller ovennevnte krav nedfelt i samarbeidsavtalen. 6. Det skal fremgå at avtalen må godkjennes av NIHF. 4

5 7. Kravene til rapportering er de samme som for klubben. Og at klubben har ansvaret for rapporteringen. Dersom samarbeidende rettssubjekt slås konkurs, kan klubben bli fratatt lisensen. 7 Kriterier for tildeling. Forhold det skal legges vekt på ved tildelig av lisens: 1. Klubbens/selskapets økonomiske utvikling de seneste år. 2. Klubbens/selskapets evne til å budsjettere sine inntekter, og spesielt kostnader, de seneste år. 3. Klubbens/selskapets budsjett for kommende sesong, herunder hvorvidt dette samsvarer med tidligere års inntekter og kostnader, eventuelt dokumentasjoner for større endringer. 4. Klubbens/selskapets økonomiske evne til å gjennomføre en ny sesong. 5. Klubbens/selskapets dokumenterte finansiering av negativ egenkapital. 6. Klubbens/selskapets dokumentasjon av eventuelle nye inntekter i forhold til tidligere år. 7. Klubbens/selskapets egenkapital sett i forhold til omsetning. 8. For å kunne stille lag i seriene skal all gjeld til Norges Ishockeyforbund og underliggende ledd, som er påløpt innen 1. juni, være betalt. 8 Sanksjoner. 1. Nektelse/inndragning av lisens: NIHF v/forbundsstyret kan, etter en helhetsvurdering av klubbens økonomiske situasjon, avslå å tildele klubblisens, eventuelt inndra en tidligere utstedt klubblisens. Videre kan NIHF v/forbundsstyret avslå å tildele klubblisens, eventuelt inndra en tidligere tildelt klubblisens, i følgende tilfeller: Dersom en klubb/selskap ikke oppfyller sin informasjons- og/eller rapporteringsplikt i herværende bestemmelser med den følge at NIHF ikke kan vurdere klubbens/selskapets økonomiske situasjon. Dersom en klubbs/selskaps rapportering viser at forutsetningene for tildeling av klubblisensen er vesentlig endret eller bortfalt. 2. Administrative forføyninger: NIHF v/forbundsstyret kan i stedet for inndraging eller nektelse av tildeling av klubblisens, benytte sanksjoner som ikke er å anse som straff i samsvar med NIFs lov 11-2 (NIFs straffebestemmelser). Sanksjoner ved manglende eller for sent innsendte dokumenter. 5

6 Eliteserien: Ved for sent innsendt dokumenter i.h.h.t. frister (se kapittel 2) ilegges et gebyr på kr 5000,-. Etter 5 dager blir det purret på manglende dokumenter. Mottas ikke dokumentene innen to hverdager påløper det ytterligere kr 2.000,- pr. hverdag. Maksimumsgebyr kr ,-. Dersom komplett dokumentasjon ikke foreligger senest 28 dager etter søknadsfrist (forfall 28. februar) eller 14 dager etter frist for delårsrapport (forfall 1. juni og 30. november) blir klubblisensutvalgets behandling av søknaden/rapporten å anse som ekstraordinær behandling, som medfører at klubben ilegges et gebyr på kr ,-. Ved ny behandling med gebyr bortfaller gebyrene for sent innsendte dokumenter. 1. divisjon: Ved for sent innsendt dokumenter i.h.h.t. frister (se kapittel 3) ilegges et gebyr på kr 3000,-. Etter 5 dager blir det purret på manglende dokumenter. Mottas ikke dokumentene innen to hverdager påløper det ytterligere kr 1.500,- pr. hverdag. Maksimumsgebyr kr 7.500,-. Dersom komplett dokumentasjon ikke foreligger senest 28 dager etter søknadsfrist (forfall 28. februar) eller 14 dager etter frist for delårsrapport (forfall 1. juni og 30. november) blir klubblisensutvalgets behandling av søknaden/rapporten å anse som ekstraordinær behandling, som medfører at klubben ilegges et gebyr på kr ,-. Ved ny behandling med gebyr bortfaller gebyrene for sent innsendte dokumenter. 3. Skjerpet overvåkning: Dersom klubbens/selskapets resultatutvikling har store avvik ift. budsjett eller at finansieringsplanen ikke overholdes, kan NIHF v/forbundsstyret bestemme at klubben/selskapet settes under Skjerpet overvåkning. Dette medfører månedlige rapporteringer iht. NIHFs skjemaer. Rapporten skal være NIHF i hende innen den 15. i hver måned. Rapporten skal inneholde resultat/budsjett pr. 30. i foregående måned, balanse pr. samme dato og likviditetsoversikt. Klubber som settes under skjerpet overvåkning vil i de tilfeller man finner det nødvendig kunne bli avkrevd revisorbekreftet balanse i forhold til perioderapportering. 4. Brudd på dette reglementet kan sanksjoneres i samsvar med NIFs lov 11-2 (NIFs straffebestemmelser). 9 Klageadgang. En avgjørelse fattet av NIHF v/forbundsstyret kan påklages til NIHF s appellutvalg. Klagen skal fremsettes skriftlig og senest 14 dager etter at vedkommende er gjort kjent med avgjørelsen, jfr. NIHF s Protest- og appellreglement Klagen sendes til NIHF v/administrasjonen som videresender klagen sammen med sakens dokumenter til appellutvalget. Appellutvalgets avgjørelse er endelig. 10 Endring av Klubblisensreglementet. Dette reglement kan endres av forbundsstyret. 6

ELITELISENSREGLEMENT Sist revidert av Seksjonsstyret ***

ELITELISENSREGLEMENT Sist revidert av Seksjonsstyret *** ELITELISENSREGLEMENT Sist revidert av Seksjonsstyret *** 1 Innledning...1 2 Krav om elitelisens...3 3 Konkrete krav til elitelisens 2010/2011...4 4 Kriterier for tildelingen...5 5 Behandling av søknadene...5

Detaljer

Økonomiske kriterier Sist oppdatert 29.01.2014. For retningslinjer til disse kriteriene trykk her. Kriterium Beskrivelse Ø.01 Revidert årsregnskap

Økonomiske kriterier Sist oppdatert 29.01.2014. For retningslinjer til disse kriteriene trykk her. Kriterium Beskrivelse Ø.01 Revidert årsregnskap Økonomiske kriterier Sist oppdatert 29.01.2014 For retningslinjer til disse kriteriene trykk her. Ø.01 Revidert årsregnskap Alle lisenssøkere/lisensinnehavere må, uavhengig av juridisk organisasjon, sende

Detaljer

REGLEMENT. Cheerleading og Cheerdance. Versjon september 2014.

REGLEMENT. Cheerleading og Cheerdance. Versjon september 2014. REGLEMENT Cheerleading og Cheerdance Versjon september 2014. Innhold Kapittel 1 - Reglementets gyldighet... 3 1-1 Omfang... 3 1-2 Definisjoner... 3 1-3 Ansvar... 3 1-4 Myndighet... 3 1-5 Generalklausul...

Detaljer

Retningslinjer - Økonomi. Introduksjon

Retningslinjer - Økonomi. Introduksjon Retningslinjer - Økonomi Introduksjon Lisensprosessen Lisensprosessen i Norge er delt i to. Nyopprykkede klubber til lisensiert divisjon må søke lisens, mens innvilget lisens beholdes til den enten blir

Detaljer

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2008 HOTELL SCANDIC HAMAR Informasjon om Forbundstinget finnes på nettsiden www.forbundstinget.no

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Vålerenga Fotball Elite og Vålerenga Fotball AS (heretter kalt «Avtalen»)

Samarbeidsavtale mellom Vålerenga Fotball Elite og Vålerenga Fotball AS (heretter kalt «Avtalen») Versjon datert: 13. november 2014 Samarbeidsavtale mellom Vålerenga Fotball Elite og Vålerenga Fotball AS (heretter kalt «Avtalen») 1. Organisering av klubben Vålerenga Fotball Elite (VFE) er en selvstendig

Detaljer

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014)

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) Lov for Idrettsforeningen Ready, org.nr. 970 168 591, stiftet 14. juni 1907 med senere endringer, senest

Detaljer

Vedlegg D: Ny lovnorm

Vedlegg D: Ny lovnorm Vedlegg D: Ny lovnorm LOVNORM FOR NBBF REGION MIDT-NORGE Lov for NBBF Region Midt-Norge (Heretter benevnt Regionen ), stiftet 29.06.2005, med senere endringer, senest av 18.03.2013, godkjent av Norges

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Trondheim Basketballklubb

Trondheim Basketballklubb Trondheim Basketballklubb Innkalling til årsmøte i Trondheim Basketballklubb. Tid: Tirsdag 28. februar 2012, kl. 18:00 Sted: Vikåsenhallen, 2. etasje Sakliste: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata Side 1 av 38 Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Ikrafttredelse 08.05.2011 Sist endret Endrer Rettet NIFLOV-2011-05-08-1 NIFLOV-2007-05-12-1 Korttittel NIF-loven 2011 Endret

Detaljer

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Stavanger Roklub`s formål er å

Detaljer

Økonomiske rutiner kolbotn IL

Økonomiske rutiner kolbotn IL Økonomiske rutiner kolbotn IL Versjon 2.1 Bakgrunn 3 Formål 3 1 Regnskap 4 1.1 Bruttoføring 4 1.2 Legitimering av bilag, attestasjon og kontering 4 1.3 Inntektsbringende tiltak/prosjekter 4 1.4 Tidsfrister

Detaljer

Lov for Asker Trial Klubb (ATK)

Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb 1, stiftet 1999, Vedtatt 25. januar 2006 med senere endringer, senest av 14. februar 2012. Godkjent av Akershus Idrettskrets den 9. mars 2012.

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012)

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012) LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012) Lov for Ballerud Golfklubb (heretter klubben), stiftet 1.8.1992, med senere endringer, senest av

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for Sandvollan idrettslag

Lov for Sandvollan idrettslag stiftet 25. juli 1920 Basert på lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011. Forslag til årsmøte 2014. Godkjent av Nord Trøndelag idrettskrets pending. Endringshistorikk se vedlegg 1. I. INNLEDENDE

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Regelverk for frivillige organisasjoners opplysningsarbeid kap.post 160.71

Regelverk for frivillige organisasjoners opplysningsarbeid kap.post 160.71 Dato: 4.april 2011 Godkjent av: VKUL Regelverk for frivillige organisasjoners opplysningsarbeid kap.post 160.71 Regelverket er utarbeidet i henhold til 6 i Reglement for økonomistyring i staten og kap.

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST LOVER NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST Gjelder fra 12.05.2012 Innhold I. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 1 Formål... 2 2 Organisasjon... 2 3 Oppgaver... 2 4 Kontingent... 3 5 Innkreving av fordringer...

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013.

Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013. Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013. Dette regelverket omhandler forvaltningen av midler i henhold

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer