Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011"

Transkript

1 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål Formålet til Veldre friidrett er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund, NIF. 2 Organisatorisk tilknytning Veldre friidrett er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Laget er medlem av NIF gjennom Hedmark idrettskrets, hører hjemme i Ringsaker kommune og er medlem av Ringsaker Idrettsråd. 3 Medlemmer Alle som aksepterer Veldre friidrett s og overordnede organisasjonsledds regelverk, herunder NIF s regler og vedtak, kan bli tatt opp som medlem. En søker kan ikke tas opp som medlem uten å ha gjort opp ev. økonomiske forpliktelser til Veldre friidrett og / eller andre organisasjonsledd i NIF. Medlemskap i Veldre friidrett er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Veldre friidrett kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i Veldre friidrett og skal strykes fra medlemslistene. Medlemmer som har tapt sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. 4 Kontingent Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Andre avgifter / egenandeler kan kreves for deltakelse i aktivitetstilbud. 5 Kjønnsfordeling Ved valg / oppnevning av representanter til årsmøte / ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mm. skal det velges personer fra begge kjønn. 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter.

2 7 Inhabilitet For tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte i Veldre friidrett gjelder NIF s inhabilitetsregler, ref: 9, pkt Straffesaker For alle straffesaker gjelder NIF s lovnorm kapittel 11 og Økonomi Veldre friidrett er regnskaps - og revisjonspliktig. NIF s regnskaps og revisjonsbestemmelser skal følges så lenge den årlige omsetningen er under kr. 5 millioner. Bankkonti skal være knyttet til Veldre friidrett og disponeres av to personer i fellesskap. Underslagsforsikring skal være tegnet for disponentene. Budsjettet skal være realistisk og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Veldre friidrett kan ikke gi lån eller stille garantier for lån uten betryggende pant eller annen sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til lagets størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet. Årsmøtet bør vedta et særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner. 10 Årsmøtet Årsmøtet er Veldre friidrett s øverste myndighet, og avholdes hvert år i februar måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene via kunngjøring i presse, på lagets hjemmeside eller annen forsvarlig måte. Innkalling kan henvise til at saksdokumenter gjøres tilgjengelig på internettet. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret minst to uker på forhånd. Fullstendig saksliste og ander nødvendige dokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Alle medlemmer i Veldre friidrett har adgang til årsmøtet. Årsmøte kan invitere andre personer og / eller medier til å være til stede. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Årsmøte kan ikke behandle forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt / kunngjort saksliste senest én uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles når 2/3 av de frammøtte med stemmerett på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av sakslisten. 11 Ledelse av årsmøtet Årsmøte ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem i Veldre friidrett. 12 Stemmegivning på årsmøtet.

3 Gyldige vedtak skal være fattet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer hvis ikke annet er bestemt. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidater oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 13 Årsmøtets oppgaver Årsmøtet skal: Godkjenne de stemmeberettigede Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden Velge dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll Behandle årsberetningen, gruppeårsmeldinger inkludert Behandle revidert regnskap Behandle forslag og saker Fastsette medlemskontingent Vedta budsjett Behandle organisasjonsplanen Foreta følgende valg: leder velges for 1 år nestleder kasserer sekretær sportslig leder 1 varamedlem Valg på representanter til andre tillitsverv: revisor med stedfortreder velges for 1 år representanter til ting og møter velges for 1 år medlemmer til aktuelle underutvalg 3 medlemmer til valgkomitéen Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. Valgkomiteen velges på fritt grunnlag etter innstilling fra styret.

4 14 Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte holdes med minst 14 dagers varsel etter: Vedtak av årsmøtet i Veldre friidrett Vedtak av styret i Veldre friidrett Vedtak av styret i overordnet organisasjonsledd Skriftlig krav fra 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene i Veldre friidrett Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen. 15 Styret Veldre friidrett ledes og forpliktes av styret, som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak Påse at midlene tilhørende Veldre friidrett brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at laget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjon samt en forsvarlig økonomistyring. Etter behov oppnevne komitéer / utvalg / personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat / instruks for disse Representere laget utad Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. 16 Grupper / avdelinger Veldre friidrett kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller valgte styrer. Årsmøtet bestemmer opprettelsen av avdelinger / grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. For avdelinger / grupper s økonomiske forpliktelser hefter hele laget. De kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse. 17 Lovendring Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten. Det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringer som følge av endringer i NIF s lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av Veldre friidrett selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenning er begrenset til de bestemmelser som NIF s lov omfatter.

5 18 Oppløsning (kan ikke endres) Forslag om oppløsning av Veldre friidrett må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, ref: 16 og NIF s lov 21.

FORSLAG Vedtekter Narvik Slalåmklubb Stiftet 20. januar 1957

FORSLAG Vedtekter Narvik Slalåmklubb Stiftet 20. januar 1957 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER FORSLAG Vedtekter Narvik Slalåmklubb Stiftet 20. januar 1957 Vedtekter for Narvik Slalåmklubb, stiftet 20.01.1957, med senere endringer, senest av 19.06.2015 Godkjent av Nordland

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Høgskolen I Sør-Trøndelag Studentidrett, stiftet 27.02.2005, med senere endringer, senest av 03.03.2015 godkjent av

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Nidaros Kampforening, stiftet 31.10.2011, med senere endringer, senest av 26.03.2012 godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets

Detaljer

Lov for Arendals Seilforening, stiftet 12. desember 1878, med senere endringer, senest av 26.02.2013, godkjent av Aust-Agder idrettskrets den

Lov for Arendals Seilforening, stiftet 12. desember 1878, med senere endringer, senest av 26.02.2013, godkjent av Aust-Agder idrettskrets den stiftet 12. desember 1878, med senere endringer, senest av 26.02.2013, godkjent av Aust-Agder idrettskrets den 1 Formål I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1) Seilforeningens formål er å drive idrett organisert

Detaljer

LOVNORM GODKJENT AV ÅRSMØTET 01.03.15

LOVNORM GODKJENT AV ÅRSMØTET 01.03.15 LOVNORM GODKJENT AV ÅRSMØTET 01.03.15 Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen.

Detaljer

TILLITSVALGTE OG ANSATTE

TILLITSVALGTE OG ANSATTE Lover for Astor Fotballklubb Lov for Astor Fotballklubb, stiftet 25. januar 1992, med senere endringer (5. februar 2007, revidert i tråd med ny lovnorm av 2011, seneste endring vedtatt på årsmøtet 23.

Detaljer

Forslag til årsmøte i Halden Skiklubb 23 januar 2013, fremmet av Styret

Forslag til årsmøte i Halden Skiklubb 23 januar 2013, fremmet av Styret Forslag til årsmøte i Halden Skiklubb 23 januar 2013, fremmet av Styret Ny lov for klubben basert på NIF s lov norm av 2012. Lov for Halden Skiklubb stiftet 12 januar 1891. Vedtatt den 12 januar 1891 år

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

LOV FOR FOSSUM IDRETTSFORENING. Vedtatt på årsmøtet mars 2013

LOV FOR FOSSUM IDRETTSFORENING. Vedtatt på årsmøtet mars 2013 LOV FOR FOSSUM IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet mars 2013 Postadresse: Postboks 376, 3701 Skien Organisasjonsnummer: 971 322 934MVA Fossum Arena: Hoppestadveien 49, 3721 Skien Fossum IF - hovedforeningen:

Detaljer

Klubblov (NBF) (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK).

Klubblov (NBF) (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK). Klubblov (NBF) 1 Formål (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK). (2) Klubben skal videre høyne interessen for motorsport

Detaljer

Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977

Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977 Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977 Vedtatt på Tromsø klatreklubbs ekstraordinært årsmøte 25. februar 2013 Innholdsfortegnelse: Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål 1-2. Organisasjon

Detaljer

LOV for Cirrus RC Flyklubb

LOV for Cirrus RC Flyklubb LOV for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklybb, stiftet 5. mars 1969, med senere endringer, senest av 14. november 2013, godkjent av Lovutvalget i Oslo idrettskrets den 27. januar 2014. I. INNLEDENDE

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Staal Jørpeland IL, stiftet 19.06.1919, med senere endringer, senest av. (dato/år) godkjent av Rogaland idrettskrets den (dato/år).

Detaljer

LOV FOR HALDEN PADLEKLUBB

LOV FOR HALDEN PADLEKLUBB LOV FOR HALDEN PADLEKLUBB Lov for Halden Padleklubb (HPK), stiftet 31. oktober 1979, med senere endringer, senest av Årsmøtet 4. april 2013 godkjent av Østfold idrettskrets den 15. august 2013. I. INNLEDENDE

Detaljer

LOV FOR HOLMEN TENNISKLUBB

LOV FOR HOLMEN TENNISKLUBB LOV FOR HOLMEN TENNISKLUBB Lov for Holmen Tennisklubb, stiftet 24. april 1998, ble endret på ekstraordinært årsmøte 9. februar 2015. Endringene ble godkjent av Akershus idrettskrets den? mars 2015. I.

Detaljer

! LOV for.! Oppdatert i henhold til lovnorm av 28.november 2011. Godkjent av årsmøtet 27.februar 2014.

! LOV for.! Oppdatert i henhold til lovnorm av 28.november 2011. Godkjent av årsmøtet 27.februar 2014. LOV for Oppdatert i henhold til lovnorm av 28.november 2011. Godkjent av årsmøtet 27.februar 2014. LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Nidaros Turn 1, stiftet

Detaljer

(stiftet 12. januar 1995, med senere endringer, senest av 26. februar 2013)

(stiftet 12. januar 1995, med senere endringer, senest av 26. februar 2013) LOV FOR GRØNMO GOLFKLUBB (HERETTER KALT KLUBBEN ) (stiftet 12. januar 1995, med senere endringer, senest av 26. februar 2013) I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Klubbens formål er å drive golfidrett

Detaljer

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lov for Sarpsborg Pistolklubb idrettslag 1, stiftet 5. februar 1960), med senere endringer, senest av 25. januar 2013 godkjent av Østfold.idrettskrets den 8. februar 2013. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1

Detaljer

LOV FOR ULLERN SEILFORENING Basert på NIFs lovnorm av 28. november 2011. NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no.

LOV FOR ULLERN SEILFORENING Basert på NIFs lovnorm av 28. november 2011. NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no. FORSLAG TIL VEDTAK PÅ ÅRSMØTET 24.03.2015 LOV FOR ULLERN SEILFORENING Basert på NIFs lovnorm av 28. november 2011. NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no. Lov for Ullern

Detaljer

Lov for Vingtor RC Club

Lov for Vingtor RC Club Lov for Vingtor RC Club Lov for Vingtor RC Club, stiftet 3. oktober 1957, med senere endringer, senest av Vingtor RC Clubs ekstraordinære årsmøte den 4. mars 2014. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1)

Detaljer

Vedtekter IL Yrjar IL Yrjar stiftet 31. mai 1919. Med senere endringer, senest av 15. sept 2014. Vedtatt på Årsmøtet 20.3.2015

Vedtekter IL Yrjar IL Yrjar stiftet 31. mai 1919. Med senere endringer, senest av 15. sept 2014. Vedtatt på Årsmøtet 20.3.2015 Vedtekter IL Yrjar IL Yrjar stiftet 31. mai 1919. Med senere endringer, senest av 15. sept 2014. Vedtatt på Årsmøtet 20.3.2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er å drive idrett

Detaljer

LOV for Cirrus RC Flyklubb

LOV for Cirrus RC Flyklubb LOV for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklybb, stiftet 5. mars 1969, med senere endringer, senest av 14. november 2013, godkjent av.idrettskrets den (dato/år). I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Slåstad idrettslag 1, stiftet 1. januar 1935. Vedtatt 1. november 1945 med senere endringer, senest av 4. februar 2013. Godkjent

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKATVAL SKILAG

VEDTEKTER FOR SKATVAL SKILAG Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Vedtekter for Tinden Bueskytterklubb (stiftet 14.03.1994, med senere endringer, senest av 21.02.2012)

Vedtekter for Tinden Bueskytterklubb (stiftet 14.03.1994, med senere endringer, senest av 21.02.2012) Vedtekter for Tinden Bueskytterklubb (stiftet 14.03.1994, med senere endringer, senest av 21.02.2012) I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Lov for Oslo Aikido Klubb, stiftet 18. juli 2003 med senere endringer, senest av desember 2013 godkjent av Oslo idrettskrets den 23. januar 2014.

Lov for Oslo Aikido Klubb, stiftet 18. juli 2003 med senere endringer, senest av desember 2013 godkjent av Oslo idrettskrets den 23. januar 2014. Lov for Oslo Aikido Klubb, stiftet 18. juli 2003 med senere endringer, senest av desember 2013 godkjent av Oslo idrettskrets den 23. januar 2014. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOV FOR TØNSBERG INNEBANDYKLUBB JMFLOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOV FOR TØNSBERG INNEBANDYKLUBB JMFLOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOV FOR TØNSBERG INNEBANDYKLUBB JMFLOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Tønsberg Innebandyklubb 1, stiftet november 2006, godkjent av Vestfold idrettskrets den 17.

Detaljer