Presentasjon av. Onsdag 23. september Sondre KåfjordK President

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon av. Onsdag 23. september 2009. Sondre KåfjordK President"

Transkript

1 Presentasjon av Onsdag 23. september 2009 Sondre KåfjordK President

2 Profesjonell fotball i Norge 1990 profesjonell fotball innført påp NFFs forbundsting 1991 UEFA innfører krav til stadionanlegg 1990/91 Norsk Tipping og NFF starter samarbeidet om Tippeligaen 1992 NFF innfører profflisens (økonomikrav( til toppklubbene, menn) 1999 NFF innfører krav til stadionanlegg (relatert til sitteplasser, undervarme og flomlys) 2004 NFF innfører klubblisens for Tippeligaen og Adeccoligaen 2004/05 UEFA innfører klubblisens for lag som skal delta i UEFA 2005 NFF innfører klubblisens for Toppserien

3 UEFAs klubblisens UEFA innførte sin klubblisens i 2003, gjeldende fra og med sesongen 2004/05, for UEFAs klubbkonkurranser påp herresiden. UEFAs mål m l med innføring av klubblisens er å sikre et sett like minimumsvilkår r for alle klubber som deltar i UEFAs konkurranser. UEFA har videreutviklet og revidert sin klubblisens fra og med sesongen 2008, da med ytterligere forsterket fokus påp økonomi, sport, lov og reglement, personell og infrastruktur. Siste revisjon ble gjort av UEFA i september 2008, gjeldende for sesongen 2009/10, med fokus påp strukturell basis. Styreleder i Norsk Toppfotball, Ernst Ravnaas, sitter i UEFAs klubblisenskomité på vegne av NFF.

4 Arbeidsprosess Klubbene i Tippeligaen, Adeccoligaen og Toppserien har i flere år uttrykt ønske om en mer effektiv søknadsprosess s vedr. klubblisens. NFF har utvekslet erfaringer med mange nasjonale fotballforbund. I 2008 bestemte NFF seg for å studere den nederlandske modellen for klubblisens nærmere. n På et økonomiseminar med Tippeligaen og Adeccoligaen (november 2008) ble hovedprinsippene i den nederlandske modellen presentert. t. Forbundsstyret besluttet prinsippene for nye prosedyrebestemmelser er på sitt møte m i mars Saken ble drøftet med Norsk Toppfotball i mai/juni måned, m samt med Serieforeningen for kvinnefotball i august. Presentert for klubbene i Tippeligaen, Adeccoligaen og Toppserien n påp ulike møter m i løpet l av august måned. m Forbundsstyret vedtok nye prosedyrebestemmelser 16. september. Forbundsstyret mener denne saken har hatt en god arbeidsprosess.

5 Klubblisensregelverket Klubblisensregelverket er betegnelsen som skal brukes om hele pakken av bestemmelser. Klubblisensregelverket består r av: 1. Prosedyrebestemmelser for klubblisens (vedtatt av FS ) (trer i kraft ) 2. Lisenskriterier (ingen endringer + FOS) 3. Utfyllende retningslinjer (vedtas fortløpende)

6 1. Prosedyrebestemmelser Forbundsstyret har vedtatt nye prosedyrebestemmelser som erstatter kapittel 1, 2, 3 og 4 i klubblisensmanualen 2.0. Lisensen som innvilges høsten h 2009 er kontinuerlig, dvs. at en klubb får f r klubblisens uten angitt sluttdato. Klubblisensen er gjeldende til den blir trukket tilbake eller dersom klubben rykker ned fra Adeccoligaen eller Toppserien. Prinsippet om at klubben plikter å informere NFF skriftlig om endringer og forhold som er eller kan være v relevante for å bedømme om et lisenskriterium fortsatt er oppfylt, forsterkes.

7 2. Lisenskriterier Det er altså kun én n endring i lisenskriteriene (Ø04( FOS). Klubbene skal innen 1. oktober 2009 søke s om klubblisens i henhold til lisenskriteriene i klubblisensmanualen 2.0 : Sportsrelaterte kriterier (kap. 5) Infrastrukturkriterier (kap. 6) Personrelaterte og administrative kriterier (kap. 7) Lov og reglementskriterier (kap. 8) Økonomiske kriterier (kap. 9)

8 3. Utfyllende retningslinjer Forbundsstyret vil i løpet l av høsten h 2009 vedta utfyllende retningslinjer til prosedyrebestemmelsene. Retningslinjene skal være v til hjelp for klubbene til bedre å kunne forstå innholdet og dermed oppfylle de ulike lisenskriteriene. Retningslinjene vil også være Forbundsstyrets mulighet til å kunne gi føringer f til Klubblisensnemnda, bl.a. i forhold til utforming av handlingsplan og reaksjoner påp brudd av handlingsplanen.

9 Egenkapital Dersom en klubb leverer regnskap med negativ egenkapital ved lisenssøknad 1. oktober 2009, gjelder følgende overgangsbestemmelse: Klubb som er innvilget lisens for sesongen 2009 skal ha positiv egenkapital pr. 31. desember Dette skal dokumenteres ved rapportering senest 14. januar I motsatt fall skal lisensen trekkes tilbake.

10 Finansielt oppfølgingssystem Forbundsstyret har vedtatt å innføre et nytt kriterium finansielt oppfølgingssystem lgingssystem,, jfr. økonomiske kriterier (kap. 9) Hensikten med dette kriteriet er å kunne ha bedre kontroll med, og tidligere kunne gripe inn, klubbenes økonomi når n r faresignaler synliggjøres. Et finansielt oppfølgingssystem lgingssystem skal i større grad kunne lede klubbene til å være proaktive i sin økonomistyring sett i forhold til de krav som gjelder i dag.

11 Oppsummering Forbundsstyret mener at man gjennom det nye klubblisensregelverket, med nye prosedyrebestemmelser, vil fåf et regelverk som gir en utvidet verktøykasse nasjonalt for Klubblisensnemnda, men som samtidig opprettholder UEFAs krav internasjonalt. Dette betyr at det etableres en mer dynamisk arbeidsprosess mellom klubbene og Klubblisensnemnda Den nye arbeidsprosessen skal påp en bedre måte m enn tidligere gi muligheter for kontinuerlig utvikling i klubb, og at oppfølgingen av klubber fra Klubblisensnemnda kan rettes inn mot de som har behov for hjelp og støtte. tte.

12 Presentasjon av Prosedyrebestemmelser for klubblisens Onsdag 23. september 2009 Eirik Sandsten Leder, Forvaltnings- og jusseksjonen

13 Prosedyrebestemmelsene 1. Søknad om klubblisens 2. Handlingsplaner 3. Reaksjoner 4. Bortfall og tilbaketrekking av lisens 5. Sanksjoner 6. Klage 7. Overgangsbestemmelser

14 1. Søknad S om klubblisens Klubber som rykker opp i divisjon med lisenskrav skal søke, s men spiller første f sesong uten lisens Søke innen 1. september året etter opprykk Klubblisensnemnda avgjør r søknadens Gir lisens dersom klubben fyller alle lisenskriterier Pålegger klubben å lage en handlingsplan dersom ikke alle kriterier er oppfylt Gir lisens dersom handlingsplanen godkjennes Avslår r lisens dersom handlingsplan ikke godkjennes Overgangsbestemmelser: Alle som har lisens i 2009 søker s innen 1. oktober

15 2. Handlingsplan Klubber som ikke fyller alle kriterier måm lage handlingsplan En plan for hvert kriterium Godkjennes av Klubblisensnemnda etter dialog med veiledning Klubblisensnemnda skal avslå handlingsplanen hvis den finner at tiltakene ikke er tilstrekkelige eller at planen er åpenbart urealistisk Sluttdato for planen er siste frist for oppfyllelse, og dersom kriteriet ikke da er oppfylt kan lisens trekkes tilbake Klubblisensnemnda fastsetter frister for måloppnm loppnåelse under planperioden Kan være v krav til at kriteriet skal være v oppfylt, eller at det delvis skal være v oppfylt Kan revideres dersom tungtveiende grunner tilsier det

16 3. Reaksjoner Ilegges for brudd påp frister som er fastsatt i handlingsplan Fastsettes av Klubblisensnemnda ved godkjennelse av handlingsplan, og ilegges av nemnda når n r frist oversittes Kan være: v Irettesettelse Gebyr påp inntil kr per brudd Trekk av inntil 8 poeng per brudd Reaksjonene skal gradvis skjerpes, og det skal normalt trekkes poeng ved gjentakelse

17 4. Bortfall og tilbaketrekking av lisens Klubblisens faller bort: Ved nedrykk til divisjon uten krav om lisens Ved oppløsning Klubblisens kan trekkes tilbake: Når r en klubb ikke har laget handlingsplan eller ikke har fått f planen godkjent Når r en klubb ikke oppfyller et kriterium ved utløp p av handlingsplan Når r det etter gjentatte fristoversittelser er klart at et lisenskriterium iterium ikke vil være v oppfylt ved utløp p av handlingsplan Når r det åpnes konkurs hos klubben eller i et samarbeidende selskap

18 5. Sanksjoner Ilegges for brudd påp prosedyrebestemmelsene (eller annet regelverk) Kan for eksempel ilegges for ikke å gi nødvendig n informasjon eller ikke medvirke til undersøkelser Klubb anmeldes til Doms- og sanksjonsutvalget påp vanlig måtem Sanksjoner etter Sanksjonsreglementet

19 6. Klage Klubblisensnemndas avgjørelser kan påklages p til Klagenemnda for klubblisens Kan påklages p av den klubb det gjelder, samt av NFFs generalsekretær r der Klubblisensnemnda treffer beslutning i strid med dennes innstilling Klagefrist 14 dager, klagegebyr måm betales innen frist

20 7. Overgangsbestemmelser 2010 første f år r for ny lisensordning Også klubber med lisens måm søke i år Nytt lisenskriterium, finansielt oppfølgingssystem, gjøres gjeldende for Tippeligaen og Adeccoligaen, men ikke Toppserien Gjeldende dispensasjoner vil bli inkorporert i handlingsplan Klubbene skal ha positiv egenkapital pr

21 Presentasjon av Nytt lisenskriterium: Finansielt OppfølgingsSystem Onsdag 23. september 2009 Rune Nordhaug Klubblisensansvarlig

22 Finansielt Oppfølgingssystem (FOS) Basert påp modell brukt i Nederland Ideen videreutviklet, og lagt til rette for norske forhold Skal være v et objektivt mål m l for klubbøkonomien konomien (termometer) Påvirke klubber til å etablere en økonomi som er levedyktig over tid Sikre at klubber, som er i fare i henhold til modellen, justerer kursen

23 Systemet Poengskala med ramme fra 54 til poeng 3 kategorier innenfor skalaen: Kategori I: under 65 poeng Kategori II: til og med 130 poeng Kategori III: over 130 poeng 8 separate punkter for å sanke poeng 7 av punktene poengsettes 2 ganger i året

24 1: Totalkapitalrentabilitet Poengsanking Viser klubbens avkastning påp den totale kapitalen som er bundet i klubben. Indikatoren måles m ved både b rapportering av årsregnskap og interimsregnskap. Lisensinnehavers poengscore justeres 2 ganger i året. Faktor for måling m er 0 % til 20 % og over. Mulig poengfangst er 0 til 16 poeng

25 2: Resultat før f r skatt: Poengsanking Forholdet mellom resultat (før r skatt) og omsetning. Dette er et mål m l påp hvor stort resultatet før f r skatt er i forhold til omsetningen Hvor mye klubben får f r igjen for hver omsatte krone (før r skatt). Indikatoren måles m ved både b rapportering av årsregnskap og interimsregnskap. Lisensinnehavers poengscore justeres 2 ganger i året. Faktor for måling m er 0 % til 6 % og over. Mulig poengfangst er 0 til 16 poeng

26 Poengsanking 3: Resultat før f r skatt siste 2 år Forholdet mellom resultat (før r skatt) og omsetning de siste 2 år, kompenserer for klubber som har stor variasjon i resultat over de siste par år. Indikatoren måles m ved både b rapportering av årsregnskap og interimsregnskap. Lisensinnehavers poengscore justeres 2 ganger i året. Faktor for måling m er 0 % til 6 % og over. Mulig poengfangst er 0 til 16 poeng

27 4: Personalkostnader: Poengsanking Personalkostnader (spillere, trenere, medisinsk, administrasjon) i forhold til inntekter ekskludert transferinntekter. Indikatoren måles m ved både b rapportering av årsregnskap og interimsregnskap. Lisensinnehavers poengscore justeres 2 ganger i året. Faktor for måling m er 80 % til 55 % og under. Mulig poengfangst er - 4 til 16 poeng

28 Poengsanking 5: Arbeidskapital i % av omsetning : Beskriver arbeidskapital i forhold til omsetning Indikatoren måles m ved både b rapportering av årsregnskap og interimsregnskap. Lisensinnehavers poengscore justeres 2 ganger i året. Faktor for måling m er - 30 % til 25 % og over. Mulig poengfangst er - 10 til 40 poeng

29 6: Likviditetsgrad 1 Poengsanking Måler klubbens evne til å dekke sine betalingsforpliktelser etter hvert som disse forfaller. Indikatoren måles m ved både b rapportering av årsregnskap og interimsregnskap. Lisensinnehavers poengscore justeres 2 ganger i året. Faktor for måling m er 0 til 2 og over. Mulig poengfangst er - 10 til 40 poeng

30 Poengsanking 7: Egenkapitalandel (Soliditet) Soliditet er uttrykk for hvor stor del av eiendelene som er finansiert nsiert med egenkapital og dermed hvor mye av eiendelene som kan gåg tapt før f kreditorenes fordringer kommer i fare. Indikatoren måles m ved både b rapportering av årsregnskap og interimsregnskap. Lisensinnehavers poengscore justeres 2 ganger i året. Faktor for måling m er - 30 % til 30 % og over. Mulig poengfangst er -30 til 90 poeng

31 8: Disiplin Poengsanking Denne indikatoren måler m antall ganger lisensinnehavers årsregnskap blir bedre enn prognose inngitt ved interimsregnskapavleggelse. Indikatoren måles m over en fireårs rs periode. Indikatoren nullstilles/tilbakestilles og vil starte påp nytt hver gang et regnskap blir dårligere d enn prognose inngitt. Parameteret justeres kun en gang i året, og da med revidert regnskap per årsslutt mot prognose gitt ved interimsregnskap. Faktor for måling m er 0 til 4 og over. Mulig poengfangst er 0 til 6 poeng

32 Indikatormodellen Maks score Multiplikator Faktor Totalkapitalrentabilitet % 5 % 10 % 20 % 20 % Resultat før skatt % 1 % 3 % 6 % 6 % Resultat før skatt siste 2 år % 1 % 3 % 6 % 6 % Personalkostnader % 75 % 70 % 65 % 60 % 55 % <55% -1-0, Arbeidskapital % -15 % -5 % 5 % 15 % 25 % 25 % -1-0, Likviditetsgrad ,3 0,5 1 1, , Egenkapitalandel (soliditet) % -15 % 0 % 5 % 15 % 30 % 30 % -1,5-0, ,5 Disiplin ,5 1 1,5 2 Indicator < > > > < < < > Oppnåelig Sum 240 kategori I 65 under II 130 opp til III 130 over

33 Struktur Totalkapitalrentabilitet Resultat før f r skatt Resultat før f r skatt 2 år Personalkostnader Arbeidskapital Likviditetsgrad 1 Egenkapitalandel Disiplin Resultat 64 poeng Likviditet 80 poeng Balanse / annet 96 poeng 240 poeng

34 Kategori I Konsekvenser av å bli kategorisert som kategori I-klubb: I Klubben måm utarbeide en konkret handlingsplan som viser hvordan man innen en 3-årsperiode 3 igjen skal etablere seg som kategori II klubb. Planen skal inneholde: Problem- og risikoanalyse Hvilke finansielle effekter gjennomføringen av planen fårf Hvordan planen implementeres i klubben, med delmål Målplan. Det er et overordnet krav for oppfyllelse av kriteriet at klubben minst er plassert i kategori II i løpet l av 3 år. Klubber innenfor Kategori I økonomi vil i de aller fleste tilfeller ha et markant likviditetspress. Oppfølgingsplanen skal derfor inneholde et detaljert likviditetsbudsjett som klart viser at det finnes nok likviditet tilgjengelig for å drifte lisensinnehaver gjennom sesongen. Dette vil si forestående ende sesong ved rapportering av årsregnskap og resterende sesong ved rapportering av interimsregnskap.

35 Kategori I Når r en klubb er kategorisert i kategori I vil det kunne bli etablert handlingsbegrensningsregler i handlingsplanen til klubben. Dette kan bl.a. være: v Restriksjoner mot signering av nye spillere til klubben Begrensninger i forhold til reforhandling av spillerkontrakter Det kan vurderes om lisensinnehaver skal ha restriksjoner i forhold old til personalkostnader målt m mot omsetning (uten transfer) Investeringsstopp Sette begrensninger i antall spillere i stallen Etablering av garantier for f. eks egenkapital, manglende likviditet itet etc.

36 Kategori I: Målet er at økonomien ikke skal kunne forverres, men kun forbedres fra det tidspunkt den befant seg påp da klubben første f gang ble etablert i kategori I. Handlingsplanen skal utarbeides av klubben. Forbundssekretariatet vil være v en rådgiver r når n r det gjelder å strukturere innholdet i planen. Handlingsplanen måm som et minimum inneholde følgende: f Den måm vise at det er nok likviditet til å gjennomføre den konkurransen lisensinnehaver ikke har avsluttet per innsendelse av dokumentasjon. Planen måm klart og tydelig vise hvordan lisensinnehaver skal tilfredsstille alle gjeldende kriterier og være v etablert som en kategori II klubb innen maksimum 3 år r fra handlingsplanen startet. En lisensinnehaver kan være v klassifisert i kategori I i maksimum 36 måneder innenfor en 60 måneders m periode.

37 Brudd Det kan ilegges reaksjon ved brudd påp handlingsplan i henhold til prosedyrebestemmelsene 2-7: 2-77 Reaksjoner ved brudd påp handlingsplan (1) Når N r Klubblisensnemnda godkjenner en handlingsplan skal den i vedtaket angi hvilke reaksjoner manglende etterlevelse av planens frister vil medføre. (2) Mulige reaksjoner er: a) Irettesettelse b) Gebyr påp inntil kr per brudd c) Trekk av inntil 8 poeng per brudd (3) Det skal angis i vedtaket hvor store gebyrer eller hvor mange e poeng som skal trekkes for oversittelse av de enkelte frister, både b for første f fristoversittelse og gjentakelser. For gjentakelser skal reaksjonene skjerpes, og det skal normalt trekkes poeng.

9. KLUBBLISENSREGLEMENT

9. KLUBBLISENSREGLEMENT 9. KLUBBLISENSREGLEMENT Vedtatt av forbundstinget 7. mars 2010, gjeldende fra samme dato. KAPITTEL 1: Innledende bestemmelser 1-1 VIRKEOMRÅDE Klubber som skal delta i 0. eller 1. divisjon menn eller 0.

Detaljer

Klubblisensreglement

Klubblisensreglement Klubblisensreglement Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1 Virkeområde Klubber som skal delta i 0. eller 1. divisjon menn eller 0. divisjon kvinner må ha klubblisens etter lovens 8-8. Dette reglementet

Detaljer

- Klubblisens 2011. Rune Nordhaug Fagansvarlig Klubblisens Norges Fotballforbund

- Klubblisens 2011. Rune Nordhaug Fagansvarlig Klubblisens Norges Fotballforbund - Klubblisens 2011 Rune Nordhaug Fagansvarlig Klubblisens Norges Fotballforbund UEFA 2012/2013 UEFA-lisens Kun de klubbene som skal delta i UEFAs konkurranser. Innvilges årlig For 2012/2013: 5 lag har

Detaljer

Regnskapsgrunnlaget for rapporten er beskrevet i retningslinjene.

Regnskapsgrunnlaget for rapporten er beskrevet i retningslinjene. Økonomiske kriterier Rettningslinjer vedr. økonomiske kriterier finner du her: Sist oppdatert 13.02.2014 Ø.01 Revidert årsregnskap Alle lisenssøkere/lisensinnehavere må, uavhengig av juridisk organisasjon,

Detaljer

Økonomiske kriterier Sist oppdatert 29.01.2014. For retningslinjer til disse kriteriene trykk her. Kriterium Beskrivelse Ø.01 Revidert årsregnskap

Økonomiske kriterier Sist oppdatert 29.01.2014. For retningslinjer til disse kriteriene trykk her. Kriterium Beskrivelse Ø.01 Revidert årsregnskap Økonomiske kriterier Sist oppdatert 29.01.2014 For retningslinjer til disse kriteriene trykk her. Ø.01 Revidert årsregnskap Alle lisenssøkere/lisensinnehavere må, uavhengig av juridisk organisasjon, sende

Detaljer

Klubb og AS eksisterende modell

Klubb og AS eksisterende modell Klubblisens 2014 Klubb og AS eksisterende modell Klubb FK Forbudt av FIFA Avtale(r) fom om 30.4.2015 enkeltspillere Spillerinvestor Samarbeidsavtale Klubb FK & Samarbeid AS -Dualmodellen Samarbeid AS Klubb

Detaljer

All rapportering skal gjelde for hele klubben samt eventuelle tilknyttede selskaper.

All rapportering skal gjelde for hele klubben samt eventuelle tilknyttede selskaper. KLUBBLISENSREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 20.05.2015. 1 Krav til rapporteringsmaler 1 2 Formål 2 3 Krav om klubblisens Eliteserien og 1. divisjon 2 4 Eliteserien 3 5 1. divisjon 5 6 Behandling

Detaljer

Overgang fra klubblisens versjon 1.0 til ny versjon 2.0

Overgang fra klubblisens versjon 1.0 til ny versjon 2.0 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

Norsk klubblisens: Tippeligaen, Toppserien og OBOS-ligaen

Norsk klubblisens: Tippeligaen, Toppserien og OBOS-ligaen Klubblisens 1h 2015 Norsk klubblisens: Tippeligaen, Toppserien og OBOS-ligaen Klubblisensnemnd Klagenemnd for klubblisens Lisensadministrasjon 8 klubbrepresentanter - valgt av klubbene på tinget 6 klubbrepresentanter

Detaljer

All rapportering skal gjelde for hele klubben alle avdelinger samt eventuelle tilknyttede selskaper.

All rapportering skal gjelde for hele klubben alle avdelinger samt eventuelle tilknyttede selskaper. KLUBBLISENSREGLEMENT Sist revidert av forbundsstyret 24.4.2013. 1 Krav om klubblisens Eliteserien og 1. divisjon... 1 2 Eliteserien... 2 3 1. divisjon... 3 4 Behandling av søknadene... 3 5 Dokumentert

Detaljer

Introduksjon. UEFA-lisensen er en årlig lisens som klubber må søke hvert år. Fristene for UEFAlisens

Introduksjon. UEFA-lisensen er en årlig lisens som klubber må søke hvert år. Fristene for UEFAlisens Retningslinjer Økonomi Sist oppdatert 14.01.2016 Introduksjon Et historisk tilbakeblikk I forbindelse med at UEFA lanserte sin klubblisensmanual (versjon 1.0) for deltakelse i klubbkonkurranser i regi

Detaljer

ELITELISENSREGLEMENT Sist revidert av Seksjonsstyret ***

ELITELISENSREGLEMENT Sist revidert av Seksjonsstyret *** ELITELISENSREGLEMENT Sist revidert av Seksjonsstyret *** 1 Innledning...1 2 Krav om elitelisens...3 3 Konkrete krav til elitelisens 2010/2011...4 4 Kriterier for tildelingen...5 5 Behandling av søknadene...5

Detaljer

UEFA-lisensen er en årlig lisens som klubber må søke hvert år. Fristene for UEFAlisens

UEFA-lisensen er en årlig lisens som klubber må søke hvert år. Fristene for UEFAlisens Retningslinjer - Økonomi Introduksjon Et historisk tilbakeblikk I forbindelse med at UEFA lanserte sin klubblisensmanual (versjon 1.0) for deltakelse i klubbkonkurranser i regi av UEFA i mars 2002, ble

Detaljer

KLUBBLISENSREGLEMENT 2015/2016 Sist revidert av Seksjonsstyret 23/12-2014

KLUBBLISENSREGLEMENT 2015/2016 Sist revidert av Seksjonsstyret 23/12-2014 KLUBBLISENSREGLEMENT 2015/2016 Sist revidert av Seksjonsstyret 23/12-2014 1 Innledning... 1 2 Krav om klubblisens Eliteserien... 2 3 Elitelisens... 3 4 Kriterier for tildelingen... 4 5 Behandling av søknadene...

Detaljer

Hvordan gjorde fotball det; Anleggsprosess og utvikling i toppfotball Norge. Rune Nordhaug Seksjonsleder klubbstøtte Norges Fotballforbund

Hvordan gjorde fotball det; Anleggsprosess og utvikling i toppfotball Norge. Rune Nordhaug Seksjonsleder klubbstøtte Norges Fotballforbund Hvordan gjorde fotball det; Anleggsprosess og utvikling i toppfotball Norge Rune Nordhaug Seksjonsleder klubbstøtte Norges Fotballforbund Hva er norsk fotball 1896 klubber 28 724 lag 364 940 spillere 105

Detaljer

Norsk klubblisens: Tippeligaen, Toppserien og OBOS-ligaen

Norsk klubblisens: Tippeligaen, Toppserien og OBOS-ligaen Klubblisens 2015 Norsk klubblisens: Tippeligaen, Toppserien og OBOS-ligaen Klubblisensnemnd Klagenemnd for klubblisens Lisensadministrasjon 8 klubbrepresentanter - valgt av klubbene på tinget 6 klubbrepresentanter

Detaljer

Framtidig modell for Lokalt Utviklede Spillere (LUS) høring

Framtidig modell for Lokalt Utviklede Spillere (LUS) høring Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

Oversikt over enkelte endringer som følge av vedtak på Forbundstinget 2010

Oversikt over enkelte endringer som følge av vedtak på Forbundstinget 2010 RUNDSKRIV NR. 11/10 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Fair Play-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Telekiosken Futsalliga Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder Til NFFs komiteer

Detaljer

Retningslinjer for 2010 for ileggelse av sanksjoner og bruk av video

Retningslinjer for 2010 for ileggelse av sanksjoner og bruk av video RUNDSKRIV NR. 08/10 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Fair Play-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Telekiosken Futsalliga Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder Til NFFs komiteer

Detaljer

UEFA-lisensen er en årlig lisens som klubber må søke hvert år. Fristene for UEFAlisens

UEFA-lisensen er en årlig lisens som klubber må søke hvert år. Fristene for UEFAlisens Retningslinjer - Økonomi Introduksjon Sist oppdatert 14.01.2015 Et historisk tilbakeblikk I forbindelse med at UEFA lanserte sin klubblisensmanual (versjon 1.0) for deltakelse i klubbkonkurranser i regi

Detaljer

Klubblisensreglement for Innebandyseksjonen.

Klubblisensreglement for Innebandyseksjonen. Klubblisensreglement for Innebandyseksjonen. Sesongen 2017-2018 Vedtatt av seksjonsstyret 13.12.2016 Innholdsfortegnelse Generelt... 3 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn:... 3 1.2 Hovedmålsetning... 3 1.3

Detaljer

Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap.

Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap. Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap. 1. Hjemmel Disse bestemmelsene er gitt med hjemmel i NFFs Lov 8-4, jf. 8-2 og NIFs Lov

Detaljer

Saken gjelder Skeids anke over NFFs vedtak av 2.10.2015 vedrørende kvalifisering fra 2. divisjon til 1. divisjon kvinner.

Saken gjelder Skeids anke over NFFs vedtak av 2.10.2015 vedrørende kvalifisering fra 2. divisjon til 1. divisjon kvinner. NFFs ANKEUTVALGS BESLUTNING AV 8.10.2015 Ankesak 21/2015 Skeid Saken gjelder Skeids anke over NFFs vedtak av 2.10.2015 vedrørende kvalifisering fra 2. divisjon til 1. divisjon kvinner. NFF publiserte 27.8.2015

Detaljer

Dagsorden for NFFs ledermøte 2.-3. mars 2007

Dagsorden for NFFs ledermøte 2.-3. mars 2007 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 200519v1 13. februar 2008

Deres ref: Vår ref: 200519v1 13. februar 2008 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no RUNDSKRIV NR. 08/08 Til klubbene i:

Detaljer

VEDRØRENDE ARBEIDSTILLATELSE FOR BORGERE FRA LAND UTENFOR EU/EØS-OMRÅDET

VEDRØRENDE ARBEIDSTILLATELSE FOR BORGERE FRA LAND UTENFOR EU/EØS-OMRÅDET Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

Retningslinjer - Økonomi. Introduksjon

Retningslinjer - Økonomi. Introduksjon Retningslinjer - Økonomi Introduksjon Lisensprosessen Lisensprosessen i Norge er delt i to. Nyopprykkede klubber til lisensiert divisjon må søke lisens, mens innvilget lisens beholdes til den enten blir

Detaljer

Informasjon fra NFF vedrørende fotballsesongen 2013

Informasjon fra NFF vedrørende fotballsesongen 2013 Document Number: 355951 RUNDSKRIV NR. 04/13 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Oddsen-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Eliteserien i futsal Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder

Detaljer

NFFs budsjett for 2009 overfor klubbene i 1. divisjon kvinner

NFFs budsjett for 2009 overfor klubbene i 1. divisjon kvinner Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no RUNDSKRIV NR. 06/09 Til klubbene i:

Detaljer

Protokoll Fra møte i Forbundsstyret torsdag 6. juni 2008

Protokoll Fra møte i Forbundsstyret torsdag 6. juni 2008 Ullevaal Stadion 27. juni 2008 22c\0709_Protokoll_FS_07_Sak 192-197-p Kopi: infosiden Protokoll Fra møte i Forbundsstyret torsdag 6. juni 2008 Til stede: Arne S.Modahl President Guri Aarøen Styremedlem

Detaljer

STANDARD REPRESENTASJONSKONTRAKT MELLOM SPILLERAGENT OG SPILLER...

STANDARD REPRESENTASJONSKONTRAKT MELLOM SPILLERAGENT OG SPILLER... Vedlegg 4. STANDARD REPRESENTASJONSKONTRAKT MELLOM SPILLERAGENT OG SPILLER 1. Avtaleparter.. Lisensiert spilleragents navn og adresse.... Spillers navn, adresse og fødselsdata. har inngått nedenstående

Detaljer

Informasjon fra NFF vedrørende fotballsesongen 2012

Informasjon fra NFF vedrørende fotballsesongen 2012 Document Number: 355951 RUNDSKRIV NR. 04/12 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Oddsen-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Eliteserien i futsal Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder

Detaljer

.., org nr.. (heretter kalt KLUBBEN) (Klubben) og..., org nr. (heretter kalt INVESTOR) (Investors navn)

.., org nr.. (heretter kalt KLUBBEN) (Klubben) og..., org nr. (heretter kalt INVESTOR) (Investors navn) Investoravtale 1. Parter Det er i dag inngått slik avtale mellom.., org nr.. (heretter kalt KLUBBEN) (Klubben) og.., org nr. (heretter kalt INVESTOR) (Investors navn) 2. Bakgrunn KLUBBEN har behov for

Detaljer

NKFs sanksjonsreglement

NKFs sanksjonsreglement NKFs sanksjonsreglement (Vedtatt av forbundstinget den..) 1 Sanksjonsreglementets rettslige forankring og virkeområde (1) Av Norges idrettsforbunds og olympiske og paralympiske komités (NIF) lov 11-2 fremgår

Detaljer

1.861 30.414 375.000 340.000 2.947 49.661 130.000 Norges Fotballforbund Budsjett 2018, endelig Behandlet Forbundsstyret 12.12.2017 Netto Inntekter Norges Fotballforbund Netto inntekter på 523 millioner

Detaljer

Retningslinjer - Sport. Introduksjon Sist oppdatert 21.08.2012

Retningslinjer - Sport. Introduksjon Sist oppdatert 21.08.2012 Retningslinjer - Sport Introduksjon Sist oppdatert 21.08.2012 For toppfotballens fremtid og utvikling er det helt avgjørende å ha et bredt utvalg av fotballspillere som har de nødvendige ferdighetene,

Detaljer

år 2010 Samarbeidsavtale mellom Norges Fotballforbund og (klubbens navn)

år 2010 Samarbeidsavtale mellom Norges Fotballforbund og (klubbens navn) Avtale relatert til år 2010 Samarbeidsavtale mellom Norges Fotballforbund og.. (klubbens navn) Versjon datert 1. mars 2010 1. Innledning og bakgrunn Denne avtalen (samarbeidsavtale) inngås mellom Norges

Detaljer

NORGES AMERIKANSKE IDRETTERS FORBUND. Sanksjonsreglement. Cheerleading og Cheerdance

NORGES AMERIKANSKE IDRETTERS FORBUND. Sanksjonsreglement. Cheerleading og Cheerdance NORGES AMERIKANSKE IDRETTERS FORBUND Sanksjonsreglement Cheerleading og Cheerdance Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Generelle bestemmelser... 3 1-1 Virkeområde... 3 1-2 Forholdet til lovens dopingbestemmelser...

Detaljer

Fotballforsikring. Norges Fotballforbund. www.fotballforsikring.no

Fotballforsikring. Norges Fotballforbund. www.fotballforsikring.no Fotballforsikring Norges Fotballforbund www.fotballforsikring.no NFF styrker fotballforsikringen NFF ønsker å gi sine medlemmer et best mulig forsikringstilbud. Fra sesongen 2010 innfører vi derfor en

Detaljer

Nytt fra Forbundsstyret Forbundsstyremøtene 20. mai, 22. mai og 2. juni.

Nytt fra Forbundsstyret Forbundsstyremøtene 20. mai, 22. mai og 2. juni. Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no Nytt fra Forbundsstyret Forbundsstyremøtene

Detaljer

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006)

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) Besl. O. nr. 37 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37 Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) År 2006 den 5. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Sanksjonsreglement for Norges Danseforbund

Sanksjonsreglement for Norges Danseforbund Sanksjonsreglement for Norges Danseforbund Vedtatt på ekstraordinært ting 19.januar 2013 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Norges Danseforbund

Detaljer

10/737-7-AJB 11.02.2011

10/737-7-AJB 11.02.2011 Norges Fotballforbund 0840 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 10/737-7-AJB 11.02.2011 LDO Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til e-post av 27. april 2010 fra Kirkens Bymisjon, der Kirkens Bymisjon

Detaljer

Tippeligaens økonomiske utvikling 2006-2010

Tippeligaens økonomiske utvikling 2006-2010 NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 6.6.2012 Tippeligaens økonomiske utvikling 2006-2010 Med fokus på det finansielle oppfølgingssystemet til Norges Fotballforbund Vegard Skardal og Steffen Sommerstad Veileder:

Detaljer

Tinghefte Norges Fotballforbunds ting 5.-7. mars 2010

Tinghefte Norges Fotballforbunds ting 5.-7. mars 2010 Tinghefte Norges Fotballforbunds ting 5.-7. mars 2010 Sted: Thon Hotell Arena, Lillestrøm Informasjon om Forbundstinget finnes på nettsiden www.forbundstinget.no Innholdsfortegnelse Dagsorden på Forbundstinget...side

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE TIRSDAG 24. OKTOBER 2017

PROTOKOLL STYREMØTE TIRSDAG 24. OKTOBER 2017 Sandefjord 25.10.17 PROTOKOLL STYREMØTE TIRSDAG 24. OKTOBER 2017 Til stede: Thorfinn Haugen, Kjell Rune Pedersen, Hanne Jaerson, Rune F. Mikkelsen, Torleiv Sandvik, Line Hettervik, Line Gjerden Hvål Ikke

Detaljer

Daglig leder kan enten være: - en person i klubbadministrasjonen, eller - en tillitsvalgt

Daglig leder kan enten være: - en person i klubbadministrasjonen, eller - en tillitsvalgt Personrelaterte og administrative kriterier Sist oppdatert 29.01.2014 For retningslinjer til disse kriteriene trykk her. P.01 Administrasjon Hver klubb må ha en administrasjon tilgjengelig som bistår den

Detaljer

Daglig leder kan enten være: - en person i klubbadministrasjonen, eller - en tillitsvalgt

Daglig leder kan enten være: - en person i klubbadministrasjonen, eller - en tillitsvalgt Personrelaterte og administrative kriterier Sist oppdatert 13.02.2014 For retningslinjer til disse kriteriene trykk her. P.01 Administrasjon Hver klubb må ha en administrasjon tilgjengelig som bistår den

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nord-Odal kommune i perioden 01.07.2012 til 30.06.2016 1 Alminnelige bestemmelser 1.1 Formål 1.2 Definisjoner 1.3 Bevillingsperiode 1.4 Krav til styrer og stedfortreder

Detaljer

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no S i d e 1 Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no 14 januar 2014 Alta kommune v/rådmann Bjørn-Atle Hansen Søknad om tilskudd fra Alta kommune Denne søknaden omhandler vårt

Detaljer

Med dette høringsnotat ønsker forbundsstyret å høre organisasjonen før konkrete forslag fremmes for tinget i 2016.

Med dette høringsnotat ønsker forbundsstyret å høre organisasjonen før konkrete forslag fremmes for tinget i 2016. Høringsnotat organisasjonsutvikling forslag om justeringer i NFFs valgordninger, funksjonstid for tillitsvalgte og organisering av valg på fotballtinget Innledning Tinget i 2014 vedtok betydelige justeringer

Detaljer

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Informasjon om NFFs forbundsting finnes på nettsiden www.forbundstinget.no 3 INNHOLD Dagsorden på forbundstinget...5

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Fysiobasen AS Randabergveien 300 4070 RANDABERG Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0225-8 og 2011/0238-5 18.03.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS SØKNADSSKJEMA FOR SAMMENSATT LAG FRA TO ELLER FLERE KLUBBER

TROMS FOTBALLKRETS SØKNADSSKJEMA FOR SAMMENSATT LAG FRA TO ELLER FLERE KLUBBER TROMS FOTBALLKRETS SØKNADSSKJEMA FOR SAMMENSATT LAG FRA TO ELLER FLERE KLUBBER Søknadsfristene er identisk med fristen for å melde på lag i de ulike klassene: For seniorlag og ungdomslag i fotball 15.01

Detaljer

Instruks for styret. Sørlandet sykehus HF. Vedtatt 26. mai 2011

Instruks for styret. Sørlandet sykehus HF. Vedtatt 26. mai 2011 Instruks for styret i Sørlandet sykehus HF Vedtatt 26. mai 2011 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDMÅL FOR STYREARBEIDET... 3 3. STYREMEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER... 3 3.1 HABILITET... 3 4. STYRETS

Detaljer

Saksbehandlinger for hvordan Påtalenemnda skal utføre sitt mandat, NFFs lov 6-9 (5)

Saksbehandlinger for hvordan Påtalenemnda skal utføre sitt mandat, NFFs lov 6-9 (5) Saksbehandlinger for hvordan Påtalenemnda skal utføre sitt mandat, NFFs lov 6-9 (5) 1 Bakgrunn og mandat Forbundstinget vedtok i 2010 å opprette en påtalenemnd. I motiveringen fra forslagsstiller fremheves

Detaljer

2. lagenes posisjon i seriesystemet anbefaling fra utvalget

2. lagenes posisjon i seriesystemet anbefaling fra utvalget 2. lagenes posisjon i seriesystemet anbefaling fra utvalget Innledning Tinget i 2012 behandlet følgende forslag fra Eidsvold Idrettsforening: < Forbundsstyret nedsetter innen sommeren 2012 et bredt sammensatt

Detaljer

Informasjon vedrørende sesongen 2010 overfor Toppserien

Informasjon vedrørende sesongen 2010 overfor Toppserien RUNDSKRIV NR. 09/10 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Fair Play-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Telekiosken Futsalliga Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder Til NFFs komiteer

Detaljer

Høringsnotat klubblisens for Toppserien versjon 2.0

Høringsnotat klubblisens for Toppserien versjon 2.0 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no RUNDSKRIV NR. 09/08 Til klubbene i:

Detaljer

FOTBALLSESONGEN 2009 - FORSIKRINGER

FOTBALLSESONGEN 2009 - FORSIKRINGER Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 12/10 Innkalling, saksliste Klaus. 13/10 Referat fra siste møte Klaus

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 12/10 Innkalling, saksliste Klaus. 13/10 Referat fra siste møte Klaus Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 10.02.10 Tid: Kl 18.30 20.15 Sted: Klubbhuset Til:, Einar, Ole, Oddrun, Wenche og Stig Forfall: Einar 12/10 Innkalling, saksliste 13/10 Referat

Detaljer

Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status

Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status Til klubbene i Telekiosken Futsal Liga 2009/10 11. nov. 2009 Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status (NFF) vil med dette gi en kort orientering og status om NFFs futsalsatsing. Futsal

Detaljer

Retningslinjer - Sport. Introduksjon Sist oppdatert 29.01.2014

Retningslinjer - Sport. Introduksjon Sist oppdatert 29.01.2014 Retningslinjer - Sport Introduksjon Sist oppdatert 29.01.2014 For toppfotballens fremtid og utvikling er det helt avgjørende å ha et bredt utvalg av fotballspillere som har de nødvendige ferdighetene,

Detaljer

Finansregnskapet. Høgskolen i Østfold. John-Erik Andreassen

Finansregnskapet.  Høgskolen i Østfold. John-Erik Andreassen Finansregnskapet http://www.aftenposten.no/info/rapport/2000/resultat.html Rentabilitet Eiendeler Anleggsmidler Omløpsmidler Sum Eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Gjeld Sum Egenkapital og gjeld

Detaljer

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Informasjon om NFFs forbundsting finnes på nettsiden www.forbundstinget.no 3 INNHOLD Dagsorden på forbundstinget...5

Detaljer

Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014

Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014 Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014 NIC spilles etter FIFAs og NFFs reglementer for 11 - er fotball i aldersklassen G16, med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Jury

Detaljer

Til NFFs komiteer og utvalg: Utviklingskomiteer/utvalg Juridiske utvalg Klubblisensnemd/Klagenemd Valgkomité/Kontrollkomité Andre komiteer/utvalg

Til NFFs komiteer og utvalg: Utviklingskomiteer/utvalg Juridiske utvalg Klubblisensnemd/Klagenemd Valgkomité/Kontrollkomité Andre komiteer/utvalg RUNDSKRIV NR. 31/09 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen 2. divisjon menn Toppserien 1. divisjon kvinner Telekiosken Futsal Liga Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder Til NFFs komiteer

Detaljer

Møte FS /2018 møte 4. oktober 2017 kl , NIHFs kontor Ullevål Stadion

Møte FS /2018 møte 4. oktober 2017 kl , NIHFs kontor Ullevål Stadion PROTOKOLL FS 4 Møte FS 4 2017/2018 møte 4. oktober 2017 kl. 16.00, NIHFs kontor Ullevål Stadion Med stemmerett: Gerhard Nilsen (president) Tage Pettersen (visepresident) (fra og med sak 4/14) Lise Kvil

Detaljer

KAPITTEL 1: Kampreglement

KAPITTEL 1: Kampreglement Turneringsreglement for Ålesund Bymesterskap G13-2017 Ålesund Bymesterskap G13 spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Arrangør Spjelkavik

Detaljer

Sanksjonsreglementet Kapittel 1 Generelle bestemmelser Kapittel 2 Vilkår for at sanksjoner kan ilegges

Sanksjonsreglementet Kapittel 1 Generelle bestemmelser Kapittel 2 Vilkår for at sanksjoner kan ilegges Sanksjonsreglementet Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Virkeområde (1) Dette reglementet gjelder sanksjoner ved saker som ikke er omtalt i spillereglene, seriereglementet eller brudd på barneidrettsbestemmelsene.

Detaljer

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762).

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762). Side 1 av 5 LOV 1999-07-16 nr 69: Lov om offentlige anskaffelser. DATO: LOV-1999-07-16-69 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1999 Nr. 16 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Til NFFs komiteer og utvalg: Utviklingskomiteer/utvalg Juridiske utvalg Klubblisensnemd/Klagenemd Valgkomité/Kontrollkomité Andre komiteer/utvalg

Til NFFs komiteer og utvalg: Utviklingskomiteer/utvalg Juridiske utvalg Klubblisensnemd/Klagenemd Valgkomité/Kontrollkomité Andre komiteer/utvalg Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no RUNDSKRIV NR. 13/09 Til klubbene i:

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

BEHANDLINGSREGLER FOR NORSK KAPITALFORVALTERFORENINGS KLAGEORDNING

BEHANDLINGSREGLER FOR NORSK KAPITALFORVALTERFORENINGS KLAGEORDNING BEHANDLINGSREGLER FOR NORSK KAPITALFORVALTERFORENINGS KLAGEORDNING 1. Generelt 1.1 Norsk Kapitalforvalterforenings Klageordning («NKFFK») behandler tvister av rettslig karakter som oppstår mellom foretak

Detaljer

Regnskapsanalyse: Nøkkeltallsberegning TEKLED: FASE 1 ÅR 3

Regnskapsanalyse: Nøkkeltallsberegning TEKLED: FASE 1 ÅR 3 Regnskapsanalyse: Nøkkeltallsberegning TEKLED: FASE 1 ÅR 3 Mål for øvingen: Kjenne til og kunne kalkulere ulike nøkkeltall. Forstå nøkkeltallenes betydning, og forstå hvorfor de er viktige for interne

Detaljer

Utlysning av utviklingsmidler for 2009

Utlysning av utviklingsmidler for 2009 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Kopi til: Fotballkretsene Vår ref: 280959v1 9. februar 2008 Utlysning av utviklingsmidler for 2009 Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball har kommet til enighet

Detaljer

2000325 - Lærdal Golfklubb

2000325 - Lærdal Golfklubb 2000325 - Lærdal Golfklubb Rekneskapsrapport Periode: 201301-201312 Innhold: 1. Forside 2. Resultat, hovedtal 3. Balanse, hovedtal 4. Resultatrapport 5. Resultatrapport pr. måned 6. Balanse 7. Nøkkeltal

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen Norsk RegnskapsStandard 3 (Oktober 1992, revidert november 2000, november 2003, august 2007, juni 2008 1 og januar 2014) Virkeområde 1. Denne standarden beskriver hvordan hendelser etter balansedagen skal

Detaljer

Serien 2015. Ytterligere nedrykk øker proporsjonalt med antall lag som rykker ned fra 3. divisjon

Serien 2015. Ytterligere nedrykk øker proporsjonalt med antall lag som rykker ned fra 3. divisjon Serien 2015 Menn 4. divisjon 3 avdelinger a 12 lag Opprykk: Vinner i hver avdeling rykker opp til 3. divisjon Nedrykk: De to siste lag i hver avdeling rykker ned i 5. divisjon Ytterligere nedrykk øker

Detaljer

MODUL 6 FOTBALL OG JUSS

MODUL 6 FOTBALL OG JUSS MODUL 6 FOTBALL OG JUSS IDRETTENS LOVVERK IDRETTENS SELVDØMME Norges idre7sforbund og olympiske og paralympiske komités lov Norges fotballforbunds lov (må justeres e7er NIF`s lov) Organisasjonen NFF NFF`S

Detaljer

Styreperioden Protokoll. Forbundsstyrets møte nr. 17/ april 2014 Bergen

Styreperioden Protokoll. Forbundsstyrets møte nr. 17/ april 2014 Bergen Styreperioden 2012-2014 Forbundsstyrets møte nr. 17/ 2014 4.-6. april 2014 Bergen Tilstede: Forbundsstyret: Stein-Gunnar Bondevik, Johanna Drivenes Kløvfjell, Petter Bjørbæk, Geir Dahle, Bente Siljander,

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. for. arrangement av cuper og turneringer.

SØKNADSSKJEMA. for. arrangement av cuper og turneringer. SØKNADSSKJEMA for arrangement av cuper og turneringer www.fotball.no/turneringer Inneholder også: - gjeldende regler og retningslinjer for arrangører Norges Fotballforbund Oppdatert januar 2007 Gjeldende

Detaljer

Rentefritt og ansvarlig lån fra Bodø kommune til IK Grand

Rentefritt og ansvarlig lån fra Bodø kommune til IK Grand Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.06.2015 42046/2015 2013/333 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/102 Formannskapet 24.06.2015 Rentefritt og ansvarlig lån fra Bodø kommune til

Detaljer

Elektroniske proffoverganger. Tippeligaen / Adeccoligaen

Elektroniske proffoverganger. Tippeligaen / Adeccoligaen Elektroniske proffoverganger Tippeligaen / Adeccoligaen Hvem er jeg? Bjørn Knudsen Produkteier av Fotballens informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS) Håndterer support, endringshåndtering og nyutvikling

Detaljer

Lovutkast. Utkast til lov om måling. Kapittel 23. Kapittel 1 Innledning. Kapittel 2 Grunnleggende måleteknisk infrastruktur

Lovutkast. Utkast til lov om måling. Kapittel 23. Kapittel 1 Innledning. Kapittel 2 Grunnleggende måleteknisk infrastruktur Kapittel 23 Lovutkast Utkast til lov om måling Kapittel 1 Innledning 1 (Formål) Lovens formål er å sikre en måleteknisk infrastruktur som har tillit nasjonalt og internasjonalt og bidra til effektiv bruk

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser IFinger Limited Strandveien 35 1366 LYSAKER Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0088-10 20.03.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Budsjettering. - et viktig element i økonomistyringen

Budsjettering. - et viktig element i økonomistyringen Budsjettering - et viktig element i økonomistyringen Økonomistyring: Fastsette mål fastsette mål planlegge registrere analysere Hovedmål avkastning (rentabilitet) lønnsomhet likviditet soliditet (splittes

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 355951v1 8. mars 2013

Deres ref: Vår ref: 355951v1 8. mars 2013 Document Number: 355951 RUNDSKRIV NR. 06/13 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Oddsen-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Eliteserien i futsal Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder

Detaljer

Sportsplan. Fredrikstad Fotballklubb 2014-2020

Sportsplan. Fredrikstad Fotballklubb 2014-2020 Sportsplan Fredrikstad Fotballklubb 2014-2020 Innhold 1. Klubbpolitiske retningslinjer Side 4 2. Spill og-utviklingsfilosofi Side 5 3. Spillerlogistikk Side 5 4. Kamparena Side 5 5. Anleggsutvikling Side

Detaljer

INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2014

INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2014 INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2014 PÅMELDING OG REGISTRERING VIKTIGE FRISTER: Påmelding av Seniorlag Påmelding av lag Påmelding av og 5er lag 10. januar 20. januar 20. februar 1 Innhold Side Klubbkontingent

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd

Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd disponeres slik: Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner:

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse KVARBERG AS Org.nr 993971413 ÅSMARKVEGEN 1855 2365 ÅSMARKA Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 530020v1 16. februar 2012

Deres ref: Vår ref: 530020v1 16. februar 2012 Document Number: 530020v1 RUNDSKRIV NR. 05/12 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Fair Play-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Eliteserien i futsal Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE. SORTLAND KOMMUNE «Soa_Navn» BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret: 14. juni 2012 (sak 18/12 )

SORTLAND KOMMUNE. SORTLAND KOMMUNE «Soa_Navn» BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret: 14. juni 2012 (sak 18/12 ) SORTLAND KOMMUNE «Soa_Navn» Dato: «Sdo_DokDato» Sbh.: «Sbr_Navn» Direkte tlf.: «Sbr_Tlf» Ref.: «Sdo_DokID» Dok.nr: «Sdo_DokNr» SORTLAND KOMMUNE BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER 2012-2016 Vedtatt av

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Idrettens Hus - Ullevål Stadion Dag/dato: Mandag 12.oktober 2015 Varighet: 17.30 20.30 Tilstede styret: Tilstede fra adm.: Forfall: Tanveer A. Chaudry (TC), Ikhlaq

Detaljer

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene.

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene. Full firmarapport 08.10.2013 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 996707695 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Oktober 2017 1 Innledning I denne rapporten er det gjort en analyse av 1 740 aksjeselskaper med omsetning over 1 mill. kroner i kommunene

Detaljer