OSLO TINGRETT i Oslo tingrett, TVI-OTIR/06

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06"

Transkript

1 OSLO TINGRETT -----DOM Avsagt: Saksnr.: Dommer: i Oslo tingrett, TVI-OTIR/06 Dommerfullmektig Camilla Rydgren Meland Saken gjelder: Tvist om gjennomføringsbonus gir grunnlag for utbetaling av feriepenger. Norges Banks Funksjonærforbund Advokat Bengt Haadem Hoff mot Norges Bank v/ Hovedstyrets leder Advokat Einar Engh Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse

2 DOM Saken gjelder hvorvidt en gjennomføringsbonus utbetalt til ni arbeidstakere i forbindelse med en virksomhetsoverdragelse skal inngå i feriepengegrunnlaget, herunder spørsmål om eventuelle forsinkelsesrenter. Framstilling av saken. Saksøkte, Norges Bank, gjennomførte med virkning fra 1. oktober 2008 en virksomhetsoverdragelse av deler av bankens IT- virksomhet til ErgoGroup AS i medhold av arbeidsmiljøloven kapittel 16. De ni ansatte som ble berørt av denne virksomhetsoverdragelsen ble tilbudt en såkalt gjennomføringsbonus. Tilbudet lød som følger: Jeg viser til brev om overføring av ditt arbeidsforhold til ErgoGroup fra Et prosjekt som overfører IT-systemene til ErgoGroup, skal etter planen gjennomføres innen I forbindelse med overføringen tilbys du en gjennomføringsbonus på en halv årslønn forutsatt at du står i stilling hos ErgoGroup i 15 måneder etter overføringen. Bonusen beregnes ut fra din lønn i Norges Bank på overføringstidspunktet. Bonusen blir utbetalt fra Norges Bank ved første lønnskjøring etter at bindingstiden er oppfylt. Gjennomføringsbonusen ble utbetalt 20. januar 2010, uten tillegg av feriepenger. Saksøker, Norges Banks Funksjonærforbund (NBFF), som er en arbeidstakerorganisasjon som har til formål å ivareta medlemmenes interesser knyttet til arbeidsforholdet ovenfor arbeidsgiver, fremmet på vegne av de ni ansatte krav om at gjennomføringsbonusen skulle medtas i beregningsgrunnlaget for feriepenger, jf. brev av 14. desember Dette ble bestridt av saksøkte. Arbeidstilsynet uttalte seg i saken 30. juli 2010 uten at dette medførte at partene kom til enighet. Saksøker brakte saken inn for retten ved stevning av 10. desember Tilsvar ble inngitt 26. januar 2011 og hovedforhandling avholdt 30. mars Saksøkerens påstandsgrunnlag. Saksøker anfører at den avtalte gjennomføringsbonus skal inngå i feriepengegrunnlaget og således danne grunnlag for utbetaling av feriepenger TVI-OTIR/06

3 Beregningen av feriepenger er regulert i ferielovens 10, og gjennomføringsbonusen er å anse som et arbeidsvederlag jf. denne bestemmelsen. Under henvisning til bl.a Rt s og RG 2007 s påpekes at det for å karakterisere en utbetaling som et arbeidsvederlag stilles krav til arbeidstakerens personlige arbeidsinnsats. Det anføres at vilkåret om bindingstid for utbetaling av bonus innebærer at arbeidstaker er pliktig til å yte en arbeidsinnsats i den aktuelle periode på 15 måneder, og at det derfor er en klar sammenheng mellom bonusen og arbeidsytelsen. Også arbeidsgivers formål med utbetalingen vil være et relevant hensyn å se hen til ved vurderingen ev hvorvidt bonusen skal karakteriseres som et arbeidsvederlag. Formålet med avtalen var å sikre saksøkte tilgang til nøkkelkompetanse over tid også etter virksomhetsoverdragelsen i form av arbeidsinnsats fra de aktuelle arbeidstakerne, hvilket igjen viser den klare sammenhengen mellom bindingstid, arbeidsinnsats og bonusutbetaling. Saksøker anfører videre at unntaket i ferieloven 10, annet ledd bokstav c) ikke kommer til anvendelse Det følger av ferieloven 12 at krav på feriepenger kan rettes mot tidligere arbeidsgiver. Saksøker anfører at det til tross for virksomhetsoverdragelsen består et arbeidsforhold mellom Norges Bank og de aktuelle ansatte. Det at de ansatte formelt er ansatt i ErgoGroup AS kan ikke være avgjørende for resultatet i denne saken. Det vises til at bonusen ble avtalt på et tidspunkt hvor de var ansatt i Norges Bank, og Norges Bank hadde en klar interesse i at arbeidstakerne skulle yte i form av arbeidsinnsats slik at deres nøkkelkompetanse fremdeles kunne benyttes. Også det forhold at de ansatte i deler av perioden har beholdt kontorene i Norges Bank, og benyttet telefon, og e-post tilsier at dette ligner et ordinært arbeidsforhold. Saksøktes anførsel knyttet til at ferieloven ikke kommer til anvendelse fordi det ikke består et arbeidsforhold kan derfor ikke føre frem. Det anføres at manglende utbetaling av feriepenger gir grunnlag for forsinkelsesrenter etter lov om renter ved forsinket betaling. Virksomhetsoverdragelsen ble gjennomført med virkning fra 1. oktober Bindingstiden varte således frem til 1. januar 2010, og i følge avtalen skulle bonusen utbetales ved første lønnskjøring etter at bindingstiden var oppfylt. Bonus ble utbetalt 20. januar I medhold av ferielovens 11, 3.ledd, 2. punktum og lov om renter ved forsinket betaling 2, anføres at feriepenger skulle ha vært utbetalt samtidig med gjennomføringsbonusen, som utgjør det avsluttende lønnsoppgjør, og det skal derfor svares forsinkelsesrente fra 20. januar Saksøkerens påstand. 1. Gjennomføringsbonusen inngår i feriepengegrunnlaget og utløser rett til feriepenger TVI-OTIR/06

4 2. Rett utgangspunkt for beregning av forsinkelsesrente er senest ved utbetaling av gjennøringsbonusen som er det avsluttende lønnsoppgjør etter ferielovens 11, tredje ledd. 2. punktum. 3. Norges Bank v/ styrets formann dømmes til å betale saksomkostningene. Saksøktes påstandsgrunnlag. Saksøkte anfører at Norges Bank ikke er forpliktet til å betale feriepenger av gjennomføringsbonusen. Prinsipalt anføres at ferieloven ikke kommer til anvendelse i denne sak, da det ikke forelå et arbeidsforhold mellom Norges Bank og de ni arbeidstakerne på tidspunktet for utbetalingen av gjennomføringsbonusen. De aktuelle arbeidsforhold i Norges Bank opphørte automatisk ved virksomhetsoverdragelsen jf. arbeidsmiljøloven kapittel 16, og ble overført til ErgoGroup AS med virkning fra 1. oktober Lokalisering av ansatte, bruk av telefon og e-post endrer ikke det forhold at arbeidsforholdet er opphørt og er heller ikke av betydning for vurderingen. Det er en forutsetning for utbetaling av feriepenger at disse er opptjent i kraft av et arbeidsforhold hos saksøkte, hvilket ikke er tilfelle i denne saken. Verken selve bonusbeløpet eller eventuelt krav på feriepenger er opptjent som følge av arbeidsinnsats for Norges Bank. Gjennomføringsbonusen er heller ikke å anse som et arbeidsvederlag jf. ferieloven 10 Gjennomføringsbonusen kan best sammenlignes med et sluttvederlag som ikke er feriepengeberettiget. Det ytes ingen personlig arbeidsinnsats i forhold til Norges Bank. Krav om bindingstid er kun et krav til å stå i stilling, ikke et krav om personlig arbeidsinnsats. Dommene inntatt i Rt s og RG s gjelder begge løpende arbeidsforhold. Det er ikke tilfelle i nærværende sak. Det er heller ikke rettslig belegg for å se hen til formålet med bonusen. Etter virksomhetsoverdragelsen skjer kun et ordinært kjøp av tjenester fra ErgoGroup AS. Subsidiært anføres at det ikke skal beregnes feriepenger av gjennomføringsbonusen da unntaket i ferieloven 10, annet ledd, bokstav c) kommer til anvendelse. Atter subsidiært anføres at det ikke er grunnlag for forsinkelsesrente. Gjennomføringsbonusen ble utbetalt i januar 2010 og kravet på feriepenger forfaller da først når ferien skal avvikles i 2011 jf. ferieloven 11, første ledd. Bestemmelsens tredje ledd, andre punktum får ikke anvendelse. Saksøktes påstand. 1. Norges Bank ved Hovedstyrets leder frifinnes. 2. Norges Bank ved Hovedstyrets leder tilkjennes sakskostnader TVI-OTIR/06

5 Rettens vurdering. Spørsmålet retten skal ta stilling til er om en gjennomføringsbonus utbetalt av Norges Bank til ni ansatte i forbindelse med en virksomhetsoverdragelse danner grunnlag for utbetaling av feriepenger. Dersom gjennomføringsbonusen gir grunnlag for utbetaling av feriepenger, skal retten videre avgjøre fra hvilket tidspunkt det kan kreves forsinkelsesrenter av feriepengeutbetalingen. Saksøkte har prinsipalt anført av ferieloven ikke kommer til anvendelse, da det ikke forelå et arbeidsforhold mellom Norges Bank og de ni ansatte på tidspunktet for utbetalingen av gjennomføringsbonusen. Retten deler ikke dette syn. Det følger av ferieloven 2 at enhver arbeidstaker er omfattet av loven. Arbeidstakerbegrepet er benyttet som en juridisk avgrensning mot for eksempel selvstendig næringsdrivende. At de ni ansatte ved virksomhetsoverdragelsen har fått sitt ansettelsesforhold overført fra saksøkte til ErgoGroup AS endrer ikke det faktum at de fremdeles er arbeidstakere og formelt omfattet av ferieloven. I tillegg følger det klart av arbeidsmiljøloven 16-2, første og annet ledd at individuelle rettigheter etter arbeidsavtalen/arbeidsforholdet følger med ved overdragelsen og er de samme som før virksomhetsoverdragelsen. I forhold til feriepenger fremkommer dette særskilt i ferieloven 12, hvor det uttales at krav på feriepenger som er opptjent hos tidligere arbeidsgiver kan gjøres gjeldende mot denne. Retten peker videre på at de ni arbeidstakerne var ansatt i Norges Bank da avtalen om gjennomføringsbonusen ble inngått, og etter rettens syn kan det forhold at det ikke forelå et ansettelsesforhold hos saksøkte på utbetalingstidspunktet ikke være avgjørende for lovens anvendelse. For ordens skyld nevnes at retten ikke har vektlagt lokalisering mv. i sin vurdering. Saksøkers anførsler knyttet til det forhold at bonusen ikke er opptjent hos tidligere arbeidsgiver, og at det ikke er utført arbeid i saksøktes tjeneste i opptjeningsperioden, refererer seg i større grad til vilkår for opptjening og utbetaling av feriepenger, og må derfor vurderes med bakgrunn i lovens bestemmelser om nettopp disse forhold. Retten konkluderer etter dette med at ferieloven kommer til anvendelse i nærværende sak. Hvilke ytelser som inngår i feriepengegrunnlaget er nærmere regulert i ferieloven 10, som lyder slik: Feriepenger fra arbeidsgiver beregnes på grunnlag av arbeidsvederlag som er utbetalt i opptjeningsåret. Som arbeidsvederlag regnes ikke utbetalinger som gjelder dekning av utgifter til bilhold, kost, losji o.l Følgende ytelser inngår ikke i feriepengegrunnlaget: TVI-OTIR/06

6 a) feriepenger etter loven her som er utbetalt i opptjeningsåret b) andel av nettoutbytte c) fast godtgjøring som opptjenes og utbetales uavhengig av fravær på ferie eller d) verdien av varer, tjenester eller andre fordeler som ikke er pengeytelser. Verdien av hel eller delvis kost som mottas som del av arbeidsvederlag skal likevel tas med i feriepengegrunnlaget Spørsmålet retten må ta stilling til er om gjennomføringsbonusen er å anse som et arbeidsvederlag i ferielovens forstand. Noen nærmere presisering av hva som positiv faller inn under begrepet arbeidsvederlag finnes ikke i ferieloven, men sett hen til ordlyden og Ot.prp nr. 54 ( ) er det klare utgangspunkt at det bare er utbetalinger som er vederlag for arbeid som inngår i feriepengegrunnlaget. Høyesterett uttalte følgende i en dom inntatt i Rt s vedrørende forståelsen av beregningsgrunnlaget for feriepenger: I utgangspunktet går jeg ut fra at meningen har vært å unnta fra beregningsgrunnlaget godtgjørelser som etter art og form må antas å tilflyte arbeidstakeren uten at de umiddelbart kan knyttes til hans personlige arbeidsinnsats. Forholdet vil være et annet når godtgjørelsene er resultatet av personlig innsats fra arbeidstakerens side, slik at hans fravær fra arbeidet generelt får betydning for størrelsen av dem. I så fall må det beregnes feriepenger uten at det er nødvendig å vurdere hvor sterkt feriefraværet konkret har påvirket resultatet. Retten bemerker at uttalelsen gjelder den tidligere ferieloven 6, annet ledd, annet punktum. Men det følger av Ot.prp nr. 54 ( ) s og RG at tilsvarende utgangspunkter må legges til grunn for forståelsen av ferieloven 10, annet ledd, bokstav c), som unntar visse ytelser fra feriepengegrunnlaget. Dommen er i rettspraksis og juridisk teori tatt til inntekt for det prinsipp at alt vederlag som er resultat av personlig arbeidsinnsats fra arbeidstakerens side, skal gi rett til feriepenger. Med hensyn til bonusutbetalinger innebærer dette at ordinære bonusutbetalinger som er knyttet til arbeidstakers innsats, er å anse som et arbeidsvederlag. Et ordinært sluttvederlag, typisk utbetalt som kompensasjon for de ulemper avslutningen av et arbeidsforholdet har medført og hvor arbeidstaker nettopp ikke yter ytterligere arbeidsinnsats, er ikke å anse som arbeidsvederlag, slik også Holo, Ferieloven med kommentarer 3. utg. s Gjennomføringsbonusen i nærværende sak ligger slik retten ser det i grenseområdet mellom en ordinær bonusutbetaling og avtale om sluttvederlag TVI-OTIR/06

7 Utbetalingen av gjennomføringsbonusen til de ni ansatte som ble overført til ErgoGroup AS var betinget av at de stod i stilling hos ErgoGroup AS i 15 måneder etter overføringen, og bonusen ble kun utbetalt ved oppfylt bindingstid. Saksøktes krav om bindingstid som vilkår for utbetaling av bonus, synes å uttrykke et ønske om å beholde og kunne benytte nøkkelkompetansen de ansatte representerte også etter virksomhetsoverdragelsen. Var hensikten kun å redusere ulempene ved virksomhetsoverdragelsen, ville kravet til bindingstid vært unødvendig. Slik sett foreligger en direkte sammenheng mellom bonusutbetalingen og ansettelsesforholdet, hvilket taler for at gjennomføringsbonusen må anses som et arbeidsvederlag jf. 10. Når retten allikevel har konkludert med at gjennomføringsbonusen ikke skal inngå i feriepengegrunnlaget har dette bakgrunn i at avtalen vedrørende gjennomføringsbonusen, slik retten ser det, kun oppstiller krav om å stå i stilling, og ikke et krav om ytelse av personlig arbeidsinnsats i denne perioden, slik også saksøkte har anført. I så henseende har bonusen karakter av å være et ordinært sluttvederlag som ikke gir grunnlag for feriepenger. Retten bemerker i den forbindelse at utbetalingen av gjennomføringsbonusen var uavhengig av de ansattes ferie og eventuell sykdom og permisjon i de 15 aktuelle månedene. Så selv om formålet bak bonusen bl.a. synes å ha vært å sikre personlig arbeidsinnsats fra de aktuelle arbeidstakerne for en definert periode, er det ikke et krav at slik innsats faktisk har vært ytt for opptjening og utbetaling av bonus. I relasjon til 10, annet ledd, bokstav c) har det springende punkt sett i forhold til tidligere nevnte høyesterettsdom vært at ytelsen ikke opptjenes under feriefravær jf. Ot.prp nr. 54 ( ) s. 90. I nærværende sak er opptjening og utbetaling av gjennomføringsbonusen uavhengig av fravær på ferie, og eventuelt fravær hos arbeidstakerne i bindingstiden har ingen påvirkning på størrelsen på bonusen. Etter rettens oppfatning har derfor bonusen karakter av å være en fast godtgjørelse som opptjenes og utbetales uavhengig av fravær jf. ferieloven 10, annet ledd, bokstav c), hvilket medfører at gjennomføringsbonusen ikke skal inngå i feriepengegrunnlaget og således ikke danne grunnlag for feriepenger. Krav på forsinkelsesrenter faller etter dette bort, og saksøkte blir å frifinne. Retten finner at det endelige resultatet i saken har budt på tvil og at saksøker hadde god grunn til å få saken prøvet. Partene bærer etter dette egne sakskostnader jf. tvisteloven 20-2, tredje ledd bokstav a) TVI-OTIR/06

8 SLUTNING 1. Norges Bank ved Hovedstyrets leder frifinnes. 2. Partene bærer egne sakskostnader. Retten hevet Camilla Rydgren Meland Rettledning om ankeadgangen i sivile saker vedlegges TVI-OTIR/06

9 Rettledning om ankeadgangen i sivile saker Reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 om anke til lagmannsretten og Høyesterett regulerer den adgangen partene har til å få avgjørelser overprøvd av høyere domstol. Tvisteloven har noe ulike regler for anke over dommer, anke over kjennelser og anke over beslutninger. Ankefristen er én måned fra den dagen avgjørelsen ble forkynt eller meddelt, hvis ikke noe annet er uttrykkelig bestemt av retten. Den som anker må betale behandlingsgebyr. Den domstolen som har avsagt avgjørelsen kan gi nærmere opplysning om størrelsen på gebyret og hvordan det skal betales. Anke til lagmannsretten over dom i tingretten Lagmannsretten er ankeinstans for tingrettens avgjørelser. En dom fra tingretten kan ankes på grunn av feil i bedømmelsen av faktiske forhold, rettsanvendelsen, eller den saksbehandlingen som ligger til grunn for avgjørelsen. Tvisteloven oppstiller visse begrensninger i ankeadgangen. Anke over dom i sak om formuesverdi tas ikke under behandling uten samtykke fra lagmannsretten hvis verdien av ankegjenstanden er under kroner. Ved vurderingen av om samtykke skal gis skal det blant annet tas hensyn til sakens karakter, partenes behov for overprøving, og om det synes å være svakheter ved den avgjørelsen som er anket eller ved behandlingen av saken. I tillegg kan anke uavhengig av verdien av ankegjenstanden nektes fremmet når lagmannsretten finner det klart at anken ikke vil føre fram. Slik nekting kan begrenses til enkelte krav eller enkelte ankegrunner. Anke framsettes ved skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Selvprosederende parter kan inngi anke muntlig ved personlig oppmøte i tingretten. Retten kan tillate at også prosessfullmektiger som ikke er advokater inngir muntlig anke. I ankeerklæringen skal det særlig påpekes hva som bestrides i den avgjørelsen som ankes, og hva som i tilfelle er ny faktisk eller rettslig begrunnelse eller nye bevis. Ankeerklæringen skal angi: - ankedomstolen - navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger - hvilken avgjørelse som ankes - om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den - det krav ankesaken gjelder, og en påstand som angir det resultatet den ankende parten krever - de feilene som gjøres gjeldende ved den avgjørelsen som ankes - den faktiske og rettslige begrunnelse for at det foreligger feil - de bevisene som vil bli ført - grunnlaget for at retten kan behandle anken dersom det har vært tvil om det - den ankende parts syn på den videre behandlingen av anken Anke over dom avgjøres normalt ved dom etter muntlig forhandling i lagmannsretten. Ankebehandlingen skal konsentreres om de delene av tingrettens avgjørelse som er omtvistet og tvilsomme når saken står for lagmannsretten TVI-OTIR/06

10 Anke til lagmannsretten over kjennelser og beslutninger i tingretten Som hovedregel kan en kjennelse ankes på grunn av feil i bevisbedømmelsen, rettsanvendelsen eller saksbehandlingen. Men dersom kjennelsen gjelder en saksbehandlingsavgjørelse som etter loven skal treffes etter et skjønn over hensiktsmessig og forsvarlig behandling, kan avgjørelsen for den skjønnsmessige avveiningen bare angripes på det grunnlaget at avgjørelsen er uforsvarlig eller klart urimelig. En beslutning kan bare ankes på det grunnlaget at retten har bygd på en uriktig generell lovforståelse av hvilke avgjørelser retten kan treffe etter den anvendte bestemmelsen, eller på at avgjørelsen er åpenbart uforsvarlig eller urimelig. Kravene til innholdet i ankeerklæringen er som hovedregel som for anke over dommer. Etter at tingretten har avgjort saken ved dom, kan tingrettens avgjørelser over saksbehandlingen ikke ankes særskilt. I et slikt tilfelle kan dommen isteden ankes på grunnlag av feil i saksbehandlingen. Anke over kjennelser og beslutninger settes fram for den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Anke over kjennelser og beslutninger avgjøres normalt ved kjennelse etter ren skriftlig behandling i lagmannsretten. Anke til Høyesterett Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser. Anke til Høyesterett over dommer krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Slikt samtykke skal bare gis når anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken behandlet av Høyesterett. Anke over dommer avgjøres normalt etter muntlig forhandling. Høyesteretts ankeutvalg kan nekte å ta til behandling anker over kjennelser og beslutninger dersom de ikke reiser spørsmål av betydning utenfor den foreliggende saken, og heller ikke andre hensyn taler for at anken bør prøves, eller den i det vesentlige reiser omfattende bevisspørsmål. Når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i lagmannsretten, kan avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høyesterett. Anke over lagmannsrettens kjennelse og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig behandling i Høyesteretts ankeutvalg TVI-OTIR/06

11 Rettledning om ankeadgangen i sivile saker Reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 om anke til lagmannsretten og Høyesterett regulerer den adgangen partene har til å få avgjørelser overprøvd av høyere domstol. Tvisteloven har noe ulike regler for anke over dommer, anke over kjennelser og anke over beslutninger. Ankefristen er én måned fra den dagen avgjørelsen ble forkynt eller meddelt, hvis ikke noe annet er uttrykkelig bestemt av retten. Den som anker må betale behandlingsgebyr. Den domstolen som har avsagt avgjørelsen kan gi nærmere opplysning om størrelsen på gebyret og hvordan det skal betales. Anke til lagmannsretten over dom i tingretten Lagmannsretten er ankeinstans for tingrettens avgjørelser. En dom fra tingretten kan ankes på grunn av feil i bedømmelsen av faktiske forhold, rettsanvendelsen, eller den saksbehandlingen som ligger til grunn for avgjørelsen. Tvisteloven oppstiller visse begrensninger i ankeadgangen. Anke over dom i sak om formuesverdi tas ikke under behandling uten samtykke fra lagmannsretten hvis verdien av ankegjenstanden er under kroner. Ved vurderingen av om samtykke skal gis skal det blant annet tas hensyn til sakens karakter, partenes behov for overprøving, og om det synes å være svakheter ved den avgjørelsen som er anket eller ved behandlingen av saken. I tillegg kan anke uavhengig av verdien av ankegjenstanden nektes fremmet når lagmannsretten finner det klart at anken ikke vil føre fram. Slik nekting kan begrenses til enkelte krav eller enkelte ankegrunner. Anke framsettes ved skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Selvprosederende parter kan inngi anke muntlig ved personlig oppmøte i tingretten. Retten kan tillate at også prosessfullmektiger som ikke er advokater inngir muntlig anke. I ankeerklæringen skal det særlig påpekes hva som bestrides i den avgjørelsen som ankes, og hva som i tilfelle er ny faktisk eller rettslig begrunnelse eller nye bevis. Ankeerklæringen skal angi: - ankedomstolen - navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger - hvilken avgjørelse som ankes - om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den - det krav ankesaken gjelder, og en påstand som angir det resultatet den ankende parten krever - de feilene som gjøres gjeldende ved den avgjørelsen som ankes - den faktiske og rettslige begrunnelse for at det foreligger feil - de bevisene som vil bli ført - grunnlaget for at retten kan behandle anken dersom det har vært tvil om det - den ankende parts syn på den videre behandlingen av anken Anke over dom avgjøres normalt ved dom etter muntlig forhandling i lagmannsretten. Ankebehandlingen skal konsentreres om de delene av tingrettens avgjørelse som er omtvistet og tvilsomme når saken står for lagmannsretten TVI-OTIR/06

12 Anke til lagmannsretten over kjennelser og beslutninger i tingretten Som hovedregel kan en kjennelse ankes på grunn av feil i bevisbedømmelsen, rettsanvendelsen eller saksbehandlingen. Men dersom kjennelsen gjelder en saksbehandlingsavgjørelse som etter loven skal treffes etter et skjønn over hensiktsmessig og forsvarlig behandling, kan avgjørelsen for den skjønnsmessige avveiningen bare angripes på det grunnlaget at avgjørelsen er uforsvarlig eller klart urimelig. En beslutning kan bare ankes på det grunnlaget at retten har bygd på en uriktig generell lovforståelse av hvilke avgjørelser retten kan treffe etter den anvendte bestemmelsen, eller på at avgjørelsen er åpenbart uforsvarlig eller urimelig. Kravene til innholdet i ankeerklæringen er som hovedregel som for anke over dommer. Etter at tingretten har avgjort saken ved dom, kan tingrettens avgjørelser over saksbehandlingen ikke ankes særskilt. I et slikt tilfelle kan dommen isteden ankes på grunnlag av feil i saksbehandlingen. Anke over kjennelser og beslutninger settes fram for den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Anke over kjennelser og beslutninger avgjøres normalt ved kjennelse etter ren skriftlig behandling i lagmannsretten. Anke til Høyesterett Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser. Anke til Høyesterett over dommer krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Slikt samtykke skal bare gis når anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken behandlet av Høyesterett. Anke over dommer avgjøres normalt etter muntlig forhandling. Høyesteretts ankeutvalg kan nekte å ta til behandling anker over kjennelser og beslutninger dersom de ikke reiser spørsmål av betydning utenfor den foreliggende saken, og heller ikke andre hensyn taler for at anken bør prøves, eller den i det vesentlige reiser omfattende bevisspørsmål. Når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i lagmannsretten, kan avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høyesterett. Anke over lagmannsrettens kjennelse og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig behandling i Høyesteretts ankeutvalg TVI-OTIR/06

ALSTAHAUG TINGRETT. 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen. Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt

ALSTAHAUG TINGRETT. 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen. Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt ALSTAHAUG TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen 13-207238TVI-ALST/ Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt Saken gjelder: Mangelskrav

Detaljer

SANDEFJORD TII{GRETT

SANDEFJORD TII{GRETT SANDEFJORD TII{GRETT lïr.ffi'l Avsagt: Saksnr.: 8.4.2013 i Sandefjord tingrett, Sandefjord 13-154201TVt-SAFO Dommer: Saken gjelder: Tingrettsdommer Cathrine Bergheim Krav om heving/prisavslag knyttet til

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt Kr.: 50,- Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formålet med veiledningen... 2 1.2 Rettslig plassering av "Fotballtrenerkontrakten"... 2 1.3 Om trenerforeningen, og medlemsbistand

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

av Ane Larsdatter Fladvad

av Ane Larsdatter Fladvad Fremstilling og sammenligning av arbeidsmiljøloven 14-9 femte ledd annet punktum og den ulovfestede regelen om fast ansettelse ved varig behov; med fokus på reglenes praktiske virkeområde. av Ane Larsdatter

Detaljer

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning av Tommy Sneve Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. oktober 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, If Skadeforsikring NUF Gunn Irene Suhr (advokat Emil Bryhn) mot Gjensidige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 28. februar 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik Harald Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve)

Detaljer

KARENSTID I PERSONFORSIKRING

KARENSTID I PERSONFORSIKRING KARENSTID I PERSONFORSIKRING Avhandling til juridisk embetseksamen våren 2004 med karakter A, av Camilla Mordt som fra 24.5.2004 til 31.8.2006 var ansatt som advokatfullmektig ved Forsikringsklagekontoret.

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 Rundskriv Fylkesmennene Domstolene Advokatene m.fl. Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 1 INNLEDNING... 4 2 GENERELLE BESTEMMELSER... 4 2.1 LOVENS FORMÅL... 4 2.2 LOVENS SUBSIDIÆRE

Detaljer

Arbeidsgivers adgang til å innskrenke utvelgelseskretsen ved nedbemanninger. av Ida Lejon

Arbeidsgivers adgang til å innskrenke utvelgelseskretsen ved nedbemanninger. av Ida Lejon Arbeidsgivers adgang til å innskrenke utvelgelseskretsen ved nedbemanninger av Ida Lejon Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Skattepliktig fordel vunnet ved arbeid

Skattepliktig fordel vunnet ved arbeid Skattepliktig fordel vunnet ved arbeid Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 647 Leveringsfrist: 25.11.2011 Til sammen 17648 ord 23.11.2011 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Forbudet mot forskjellsbehandling pga. graviditet og foreldrepermisjon på arbeidslivets område en oppsummering

Forbudet mot forskjellsbehandling pga. graviditet og foreldrepermisjon på arbeidslivets område en oppsummering Forbudet mot forskjellsbehandling pga. graviditet og foreldrepermisjon på arbeidslivets område en oppsummering Likestillings- og diskrimineringsombudet 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Likestillingslovens

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01133-A, (sak nr. 2014/2017), sivil sak, anke over dom, Nilsson) (advokat Ola Haugen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01133-A, (sak nr. 2014/2017), sivil sak, anke over dom, Nilsson) (advokat Ola Haugen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 27. mai 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01133-A, (sak nr. 2014/2017), sivil sak, anke over dom, Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Sture Nilsson) mot A (advokat

Detaljer

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven.

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven. ASA 4313 for perioden 2013-2014 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten jf. helse-

Detaljer

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Hva er enkeltvedtak Definisjonen av enkeltvedtak følger av forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b: et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til

Detaljer

Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse.

Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse. Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse. En analyse av de rettslige betingelsene for lovlige tilsigelsesavtaler,

Detaljer

INSTANS: STIKKORD: SAMMENDRAG: En lærer ble etter ca. 15 års tjeneste instruert til å undervise i andre fag

INSTANS: STIKKORD: SAMMENDRAG: En lærer ble etter ca. 15 års tjeneste instruert til å undervise i andre fag ---o- - -'- LB-201 1-184685 - RG-2012-1258 INSTANS: Borgarting lagmannsrett - DATO: Dom 2012-09-10 DOKNR/PUBLI SERT : LB -20 I 1-1 8468 5 - RG-20 1 2-1258 Arbeidsrett. Rektors styringsrett. Endringsoppsigelse.

Detaljer

Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær

Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær TfF 3 2004.book Page 341 Monday, November 22, 2004 2:24 PM Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær Advokat Thomas Abrahamsen og advokatfullmektig Sindre Aase T.

Detaljer

FRITIDSARBEID PÅ EGEN BOLIG

FRITIDSARBEID PÅ EGEN BOLIG FRITIDSARBEID PÅ EGEN BOLIG Skatteloven 5-15 første ledd j nr. 6 Kandidatnummer: 528 Veileder: Tore Bråthen Leveringsfrist: 25.11.2006 Til sammen 16.691 ord 28.11.2006 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

EIENDOMSMEGLING. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore Bråthen. Antall ord: 13246. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN

EIENDOMSMEGLING. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore Bråthen. Antall ord: 13246. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN S i d e 1 EIENDOMSMEGLING Grensen mellom en advokats engasjement som omfattes av eiendomsmeglingsloven og vanlig partsrepresentasjon ved kjøp og salg av fast eiendom. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker professor Alf Petter Høgberg for uvurderlige innspill og rettelser.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker professor Alf Petter Høgberg for uvurderlige innspill og rettelser. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter. JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner

Detaljer

Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859

Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859 Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859 Instans Borgarting lagmannsrett - Dom Dato 2013-12-03 Publisert LB-2012-73859 Stikkord Eiendoms- og bruksrett. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova).

Detaljer

Skadelidtes krav på renter

Skadelidtes krav på renter Skadelidtes krav på renter Utbetaling av yrkesskadeforsikring og uførekapital NFT 4/1996 av cand. jur. Jan Arhaug Rentebestemmelsene innenfor yrkesskadeforsikring er uklare, og etter forfatterens mening

Detaljer

Det biologiske prinsipp i barnevernssaker

Det biologiske prinsipp i barnevernssaker Det biologiske prinsipp i barnevernssaker Kandidatnummer: 533 Leveringsfrist: 25. April 2013 Antall ord: 17 890 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.2 Kildebruk... 2 2 DET BIOLOGISKE PRINSIPP...

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer