OSLO TINGRETT DOM i Oslo tingrett, TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot"

Transkript

1 OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: i Oslo tingrett, TVI-OTIR/01 Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe Saken gjelder: Tvist om fakturaer Abcenergy AS Advokat Knut Rein Carlsen mot Rolfsen Rørservice Espen Rolfsen Advokat Henrik Tore Dahl Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse

2 DOM Saken gjelder tvist om fakturaer fra Rolfsen Rørservice Espen Rolfsen ( Rolfsen Rørservice ) sendt ABCenergy AS ( ABCenergy ). Fremstilling av saken ABCenergy startet opp i 2009 og driver med installasjon av varmepumper til privatmarkedet. Ved innstallering av varmepumper i hus gjøres deler av arbeidet av rørlegger. Dette er bakgrunnen for at ABCenergy sommeren 2010 startet et samarbeid med Rolfsen Rørservice og Espen Rolfsen. Espen Rolfsen tok således ansettelse i halv stilling i ABCenergy. I tillegg var det intensjonen at Espen Rolfsen skulle inn på eiersiden i ABCenergy. Partene var videre enige om at rørdeler og utstyr ABCenergy benyttet skulle kjøpes inn gjennom Rolfsen Rørservice og at disse skulle viderefaktureres netto (uten påslag) til ABCenergy. Samarbeidet mellom partene gikk ikke som forventet og opphørte derfor mot slutten av Retten har forstått det slik at det nærmere tidspunktet for det faktiske opphøret av samarbeidet var i uke 47 i Rolfsen Rørservice sendte i januar 2011 ABCenergy faktura med fakturanummer 429 på kr Fakturadato er 10. januar 2010 og forfallsdato var 20. januar Ved e-post 24. januar 2010 gjorde ABCenergy v/nils Gregussen gjeldende at fakturaen var feil, ved at arbeidet fakturaen knytter seg til ble avtalt mens Espen Rolfsen fortsatt arbeidet for ABCenergy noe som innebar at det skulle faktureres med rabatterte priser, uten at dette var tatt hensyn til i fakturaen. Rolfsen Rørservice opprettholdt fakturaen, og etter noe ytterligere korrespondanse ble denne, slik retten har forstått det, sendt til inkasso. Rolfsen Rørservice tok siden ut klage for forliksrådet, som ved fraværsdom av 5. september 2011 dømte ABCenergy til å betale beløpet med tillegg av renter og saksomkostninger, til sammen kr ,96. Forliksrådets dom ble forkynt for ABCenergy den 7. oktober Ved stevning av 7. november 2011 brakte Rolfsen Rørservice saken inn for Oslo tingrett med påstand om at ABCenergy frifinnes og tilkjennes saksomkostninger for forliksrådet og for Oslo tingrett. I tillegg ble det varslet et motkrav mot Rolfsen Rørservice TVI-OTIR/01

3 Rolfsen Rørservice tok til motmæle ved tilsvar av 30. november 2011 og la ned påstand om at ABCenergy dømmes til å betale kr med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra 21. juli 2011 og at Rolfsen Rørservice tilkjennes saksomkostninger for forliksrådet og Oslo tingrett. Det ble fremsatt ytterligere prosesskriv i saken, hovedsakelig vedrørende motkravet. Og ved prosesskriv av 11. januar 2012 ble motkravet spesifisert. Samlet motkrav utgjorde da kr Retten har da sett bort fra at det ved angivelse av motkravet ved en åpenbar feil var medtatt hovedkravet på kr , slik at motkravet i prosesskrivet var angitt til å være kr Saken har vært behandlet etter reglene om småkravprosess, jf. tvisteloven kapittel 10. Muntlig sluttbehandling, jf. tvisteloven 10-3 ble avholdt 2. februar Partene møtte med prosessfullmektig og det ble foretatt slik dokumentasjon som fremgår av rettsboken. Saksøkerens påstandsgrunnlag Hva gjelder hovedkravet i saken som knytter seg til kravet på kr har ABCenergy AS har i det vesentlige gjort gjeldende at varene det er fakturert for ikke er mottatt, foruten varer for kr som ABCenergy erkjenner å skulle betale. I alle tilfeller har ikke Rolfsen Rørservice fremlagt underbilag for deler av kravet, kr , slik at denne delen av kravet ikke er sannsynliggjort. Hva gjelder motkravet har ABCenergy i det vesentlige gjort gjeldende følgende: ABCenergy AS har et krav på kr inkl. mva som følge av at materialkostnaden Rolfsen Rørservice har fakturert for på de ulike prosjektene partene hadde mens samarbeidet varte vesentlig overstiger det som er normalt for sammenlignbare prosjekter. Kravet på kr inkl. mva bygger på en beskjeden beregning av differansen mellom materialkostnadene Rolfsen Rørservice har fakturert for og materialkostnader andre rørleggere ville fakturert for på tilsvarende prosjekt. Rolfsen Rørservice har videre fakturert for materialkostnader uten at det er gjort fradrag for avtalte rabatter. Partene hadde avtalt at varer skulle viderefaktureres fra Rolfsen Rørservice til ABCenergy til nettopris (uten påslag). Rolfsen Rørservice har imidlertid for faktura nummer 419 tatt et påslag på 15 %. Heller ikke for faktura nummer 421 er det fakturert uten påslag. Dette var det ikke avtalemessig grunnlag for. Påslaget på 15 % gjaldt kun for faktura nummer 405 og gjaldt ikke generelt for den perioden Rolfsen Rørservice anfører. Partene var heller ikke enige om at det skulle faktureres på leverandørvilkår etter 1. desember Dette forutsatte at Espen Rolfsen hadde skriftlig sagt opp sin stilling i ABCenergy AS og at han hadde fraskrevet seg alle TVI-OTIR/01

4 rettigheter i ABCenergy. Dette ble imidlertid ikke gjort, og avtalen om fakturering til nettopris gjaldt derfor fortsatt. ABCenergy AS har således krav på å få tilbakebetalt differansen mellom de fakturerte beløp med og uten påslag. Differansen utgjør henholdsvis kr.9248,75 inkl. moms for faktura nummer 419 og kr inkl. moms for faktura nummer 421. Partene hadde videre avtalt at kjøregodtgjørelse skulle faktureres etter statens satser, hvilket på gjeldende tidspunkt var kr. 3,65 per kilometer. Rolfsen Rørservice har imidlertid fakturert kjøregodtgjørelse med kr. 4,55 per kilometer. Dette innebærer at Rolfsen Rørservice har fakturert for kr. 2492, 50 inkl. mva for mye, og som kreves tilbakebetalt. Totalt utgjør motkravet kr , 25 kr. ABCenergy AS har nedlagt slik påstand: I hovedkravet ABCenergy AS frifinnes mot å betale kr I motkravet: Rolfsen Rørservice Espen Rolfsen dømmes til å betale til ABCenergy AS erstatning fastsatt etter rettens skjønn begrenset oppad til kr , 25 inkl. mva, med forfall 14 dager etter dommens forkynnelse og med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer. I begge tilfeller: Rolfsen Rørservice Espen Rolfsen dømmes til å betale til ABCenergy AS saksomkostninger for forliksrådet og tingretten. Saksøktes påstandsgrunnlag Hva gjelder hovedkravet på kr som knytter seg til faktura nummer 429 har Rolfsen Rørservice i det vesentlige gjort gjeldende at varene det er fakturert for er tatt ut av ABCenergy på hans konto hos leverandør. Varene er således levert. Hva gjelder motkravet har Rolfsen Rørservice i det vesentlige gjort gjeldende at det er fakturert var materialer levert til prosjekt for ABCenergy. Materialkostnadene ved de ulike prosjektene varierer og det foreligger ingen overfakturering fra Rolfsen Rørservice. Kravet er i alle tilfeller ikke sannsynliggjort. Det foreligger heller ingen overfakturering ved at det ikke er gitt avtalte rabatter. Faktura nummer 419 knytter seg til perioden fra november 2010 hvor partene avtalte at det skulle faktureres med et påslag på 15 % på den innkjøpsprisen Rolfsen Rørservice fikk for TVI-OTIR/01

5 varene. Faktura nummer 421 knytter seg til perioden etter 1. desember Partene var her enige om at det skulle faktureres på leverandørvilkår. Partene kom imidlertid ikke til enighet om innholdet av leverandørvilkårene og heller ikke hvordan leverandørvilkårene skulle praktiseres for løpende prosjekter. Når varene ble bestilt etter 1. desember 2010 til tross for at partene ikke var enige om leverandørvilkårene, må Rolfsen Rørservice sine vilkår anses akseptert. Vilkårene var muntlig formidlet og ABCenergy hadde anledning til å bestille varer hos andre leverandører. Fakturerte beløp er i alle tilfeller i samsvar med gjengs pris i bransjen. Hva gjelder kilometergodtgjørelse hadde Rolfsen Rørservice anledning til å påregne et tillegg for kjøring med verktøy. Riktig kilometergodtgjørelse var derfor kr. 4,55 per kilometer. Rolfsen Rørservice har nedlagt slik påstand: 1. ABCenergy AS dømmes til å betale til Rolfsen Rørservice Espen Rolfsen kr med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra 21. juli 2011 til betaling finner sted. 2. ABCenergy AS dømmes til å betale til Rolfsen Rørservice Espen Rolfsen sakens omkostninger fra forliksrådet med kr. 5380,- med tillegg av lovens forsinkelsesrente frem til og med 21. juli 2011 med kr. 943, ABCenergy AS dømmes til å betale sakens omkostninger for Oslo tingrett. For motkravet: 1. Rolfsen Rørservice Espen Rolfsen frifinnes 2. ABCenergy AS dømmes til å betale sakens omkostninger for Oslo tingrett. Rettens vurdering Retten tar først stilling til hovedkravet. Hovedkravet knytter seg til faktura nummer 429 sendt fra Rolfsen Rørservice til ABCenergy. Kravet er på kr For retten er det fremlagt tre underbilag, som er fakturaer leverandøren Brødrene Dahl har sendt til Rolfsen Rørservice. Underbilagene viser tre uttak av varer fra Rolfsen Rørservice sin underleverandør og dekker kr av kravet på kr Det resterende, kr , er det ikke fremlagt fakturaunderlag for. Av de fremlagte underbilagene fremgår det at ordredato er henholdsvis 3. desember 2010, 20. desember 2010 og 22. desember TVI-OTIR/01

6 ABCenergy har erkjent å skulle betale kr Beløpet fremgår av ett av de fremlagte underbilagene. Ordredato var for dette uttaket den 22. desember For øvrig gjør ABCenergy gjeldende at de ikke har mottatt varene det er fakturert for, foruten en radiator, som ABCenergy fikk utlevert i forbindelse med retur av en annen radiator. Denne radiatoren er i følge ABCenergy fakturert og betalt for ved at Rolfsen Rørservice må ha mottatt kreditnota på den innleverte radiatoren. På underbilagene er det oppgitt en referanse hos bestiller. På underbilaget med ordredato 22. desember 2010 som knytter seg til beløpet på kr som ABCenergy erkjenner å måtte betale fremgår det at bestillers referanse er Thomas. På bakgrunn av bevisførselen legger retten til grunn at dette er en person tilknyttet ABCenergy. På underbilaget med ordredato 22. desember 2010 er bestillers referanse NILS. For underbilaget med ordredato 3. desember 2010 er det ikke oppgitt bestillers referanse, men underbilaget er merket med Godsmerke: NILS. Retten legger til grunn at det med referanse og godsmerke NILS vises til Nils Gregussen, daglig leder i ABCenergy. Videre bemerkes det at det under leveringsadresse på samtlige av de fremlagte underbilagene som knytter seg til faktura nummer 429 er oppført både Rolfsen Rørservice og ABCenergy. For retten har Espen Rolfsen forklart at samtlige i ABCenergy AS hadde anledning til å ta ut varer på Rolfsen Rørservice sin konto hos underleverandøren Brødrene Dahl. Retten finner på denne bakgrunn og med henvisning til at det på underbilagene er oppført NILS som referanse og godsmerke, at varene er levert slik anført av Rolfsen Rørservice. Retten finner det heller ikke sannsynliggjort at en av radiatorene er betalt for ved at denne er mottatt mot retur av en annen radiator. For det resterende av hovedkravet, kr , er det ikke fremlagt underbilag til tross for at ABCenergy har provosert dette fremlagt. Retten finner på denne bakgrunn at det denne delen av hovedkravet ikke er sannsynliggjort. For hovedkravet skal ABCenergy etter dette dømmes til å betale kr Retten tar så stilling til motkravet fremsatt av ABCenergy AS. ABCenergy har for det første gjort gjeldende et krav på kr inkl. mva som følge av at materialkostnaden Rolfsen Rørservice har fakturert for på de ulike prosjektene partene hadde mens samarbeidet varte vesentlig overstiger det som er normalt for sammenlignbare prosjekter TVI-OTIR/01

7 Nils Gregussen har for retten forklart at han har vært i kontakt med rørleggere som har angitt en gjennomsnittlig materialkostnad på mellom kr og for hvert av de ulike prosjektene som ble gjennomført i samarbeid med Rolfsen Rørservice. Den faktiske materialkostnaden for de ulike prosjektene har imidlertid vært vesentlig høyere, og med utgangspunkt i en gjennomsnittlig materialkostnad på kr utgjør overfaktureringen kr kr. For retten har det verken hvert noen vitneførsel rundt spørsmålet eller blitt fremlagt noen kostnadsoverslag eller lignende fra øvrige rørleggere. Retten finner på denne bakgrunn at kravet ikke er sannsynliggjort og det tas således ikke til følge. ABCenergy har videre anført at det ikke er gitt avtalte rabatter på faktura nummer 419 og 421. Manglende rabatter utgjør henholdsvis kr. 9248,75 inkl. moms og kr inkl. moms, som følgelig kreves tilbakebetalt. Faktura nummer 419 er ikke fremlagt for retten. Rolfsen Rørservice har imidlertid ikke bestridt at det er beregnet et påslag på 15 % og det synes enighet mellom partene at fakturaen stammer fra november Saksøkte har gjort gjeldende at det for perioden mellom 5. eller 6. november 2010 gjaldt en avtale mellom partene at det skulle beregnes et påslag på 15 %. For retten er det fremlagt e-postkorrespondanse mellom partene som viser at et påslag på 15 % ble akseptert for faktura nummer 405. Faktura nummer 405 stammer fra nevnte periode. Retten finner at ABCenergy ikke har sannsynliggjort at selskapet har et krav på kr. 9248,75 inkl. moms knyttet til faktura nummer 419. Retten viser til påslaget for faktura nummer 405, sammenholdt med at faktura nummer 419 ble betalt uten at innsigelser ble fremmet. Retten vil for øvrig vise til at fakturaen ikke er fremlagt for retten. Faktura nummer 421 datert 19. desember 2010 lyder på totalt kr Fakturaen er fremlagt for retten og det fremgår der at det er fakturert med en rabatt på mellom 23 % og 30 %. Det synes på det rene at dette er en halvering av den rabatt ABCenergy mottok for tidligere fakturaer. Av fremlagte underbilag fremgår det at ordredato for varene det er fakturert for er fra 8. til 10. desember 2010 Rolfsen Rørservice har gjort gjeldende at det for faktura nummer 421 er fakturert på leverandørvilkår og at partene var enige om slik fakturering fra 1. desember Bakgrunnen for at partene skulle gå over på fakturering på leverandørvilkår var at samarbeidet dem i mellom ble avsluttet. Videre er det fremhevet at partene ikke var enige om innholdet av leverandørvilkår, men da ABCenergy likevel velger å bestille varer etter 1. desember 2010 må Rolfsen Rørservice sine vilkår anses akseptert TVI-OTIR/01

8 ABCenergy har for retten gjort gjeldende at det var en forutsetning for å gå over på leverandørvilkår fra den 1. desember 2010 at Espen Rolfsen hadde skriftlig sagt opp sin stilling hos ABCenergy og at han hadde fraskrevet seg enhver rettighet i selskapet. Sistnevnte synes begrunnet i at Espen Rolfsen var gitt en opsjon frem til midten av desember 2010 med å kjøpe seg inn på eiersiden av ABCenergy. Spørsmålet knyttet til opphør av samarbeidet og overgang til leverandørvilkår er kommentert i e-post fra Nils Gregussen til Espen Rolfsen av 6. desember I e-posten står det følgende: Avtalene med ABCenergi avsluttes som vi er enige om etter prosjekt uke 47, og deretter over på leverandørvilkår. Mht timer er vi enige om 450,- per time. Leverandørvilkår startes per 1/12 som er det dere har vært enige i. Og vi er enige om at første prosjekt på disse vilkår er i uke 49. Nå er det også etterslep på enkelte prosjekt. Disse er ikke priset ift dere som leverandør (men som ansatte). Dette må vi se nærmere på. Kan se ut som om dere begynner å dra inn leverandørvilkår og annet vi ikke er enige om med dere som ABCernergiere, før tidspunkt vi har blitt enige om. Har mottatt timer fra Erik på kr. 525,- før avtalene om dere som leverandør er inngått. Det liker jeg dårlig. Opplegget med dere har også påført ABCenergi nokså omfattende kostnader. Jeg foretrekker ryddige opplegg der avtaler overholdes. Dere må sende oppsigelse med umiddelbar virkning fra 30/11. Så må dere i tillegg lage en formulering som sier at dere frasier dere alle rettigheter i ABCenregi AS. På bakgrunn av ovennevnte e-post finner retten at det ble avtalt at partene skulle gå over til leverandørvilkår fra 1. desember Slik retten ser det fremgår det ikke av e-posten at det som en forutsetning for dette var at oppsigelse var gitt og at Espen Rolfsen hadde frasagt seg alle rettigheter i ABCenergy. Dette kommer etter rettens oppfatning ikke tydelig nok frem som en forutsetning. Retten har forståelse for at ABCenergy ønsket ryddighet rundt avslutningen av ansettelsesforholdet, men vil til dette bemerke at det ikke er krav om skriftlighet ved oppsigelse fra arbeidstaker. Uansett må det på dette tidspunktet ha vært klart mellom partene at samarbeidet slik det var ble avsluttet og således at Espen Rolfsen ikke lenger var ansatt i selskapet og heller ikke hadde rettslig adgang til å benytte seg av en eventuell opsjon om å kjøpe seg inn i selskapet. En forutsetning for sistnevnte synes på bakgrunn av partenes forklaring å ha vært at han var tilknyttet selskapet TVI-OTIR/01

9 Videre er retten enig med Rolfsen Rørservice i at når ABCenergy tar ut varer etter 1. desember 2010 må Rolfsen Rørservice sine vilkår anses akseptert. ABCenergy gis således ikke medhold i denne delen av motkravet. ABCenergy har videre krevd tilbakebetalt for mye utbetalt kjøregodtgjørelse som en følge av at Rolfsen Rørservice har fakturert for mye i kjøregodtgjørelse. Av ansettelsesavtalen inngått med Espen Rolfsen fremgår det at kjøregodtgjørelse skulle faktureres etter statens satser. Det synes ikke bestridt mellom partene at dette på gjeldende tidspunkt var kr. 3,65 per kilometer. Rolfsen Rørservice har imidlertid fakturert kjøregodtgjørelse med kr. 4,55 per kilometer. Rolfsen Rørservice har for retten ikke sannsynliggjort at det var avtalemessig adgang til å fakturere kjøregodtgjørelse utover kr. 3,65. Kravet på kr. 2492,50 tas således til følge. På bakgrunn av ovennevnte finner retten at Rolfsen Rørservice for motkravet skal dømmes til å betale kr. 2492,50 til ABCenergy. Saksomkostninger Av tvisteloven 20-2 fremgår det at en part som har vunnet saken, har krav på full erstatning for sine sakskostnader fra motparten. Videre fremgår det at saken er vunnet hvis parten har fått medhold fullt ut eller i det vesentlige. Rolfsen Rørservice har fått medhold i store deler av hovedkravet, og er i det alt vesentlige frifunnet for motkravet. Retten finner på denne bakgrunn av Rolfsen Rørservice har fått medhold i det vesentlige og således har vunnet saken. Rolfsen Rørservice har fremlagt en omkostningsoppgave på kr eks. mva og kr , 50 inkl. mva. Av omkostningsoppgaven fremgår det at Rolfsen Rørservice ikke er registrert for rett til fradrag for merverdiavgift. Omkostningene knytter seg i det hele til salærkravet til prosessfullmektig. Da Rolfsen Rørservice har vunnet saken har selskapet krav på erstatning for sine sakskostnader med de begrensninger som fremgår av tvisteloven Av tvisteloven 10-3 fremgår det at salær til prosessfullmektig, når det ses bort fra merverdiavgift, kun kan erstattes med inntil 20 % av sakens tvistesum og aldri mer enn kr Sakens tvistesum er endret underveis i saken. Retten finner å ta utgangspunkt i motkravets størrelse slik angitt i prosesskriv fra ABCenergy av 11. januar Det vises til tvisteloven Motkravet lød her på kr Retten har da sett bort fra at det ved angivelse av motkravet ved en åpenbar feil var medtatt hovedkravet på kr , slik at motkravet i prosesskrivet var angitt til å være kr TVI-OTIR/01

10 Salærkravet som kan kreves erstattet er etter dette 25 % av sakens tvistesum på kr , som utgjør kr Da Rolfsen Rørservice ikke kan kreve fradrag for merverdiavgift til kommer i tillegg merverdiavgift på tilkjente sakskostnader, jf. tvisteloven 10-5 annet ledd annet punktum. Dette utgjør kr. 6031,25. Totale sakskostnader som kan kreves erstattet blir således kr ,25. Rolfsen Rørservice har videre gjort gjeldende at tvisteloven 10-5 tredje ledd kommer til anvendelse. Av nevnte bestemmelse fremgår det at en part som åpenbart uten grunn har anlagt sak eller tatt til gjenmæle, kan bli pålagt ansvar for sakskostnader uten ovennevnte begrensninger. Retten finner at anførselen klart ikke kan nå frem. Rolfsen Rørservice tilkjennes etter dette sakskostnader for tingretten med kr ,25. Rolfsen Rørservice har i tillegg nedlagt påstand om å erstattes sakskostnader for forliksrådet med kr. 5380,- med tillegg av lovens forsinkelsesrente frem til og med 21. juli 2011 med kr. 943,96. Forsinkelsesrentene på kr. 943,96 synes å knytte seg til hovedkravet. Forsinkelsesrente på hovedkravet er tatt med i rettens slutning for hovedkravet. I medhold av tvisteloven 6-13 tilkjennes Rolfsen Rørservice etter dette saksomkostninger for forliksrådet med kr TVI-OTIR/01

11 DOMSSLUTNING I hovedkravet: ABCenergy AS dømmes til å betale til Rolfsen Rørservice Espen Rolfsen femtentusenogseks kroner med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra 20. januar 2011 til betaling finner sted. I motkravet: Rolfsen Rørservice Espen Rolfsen dømmes til å betale til ABCenergy AS 2492,50 totusenfirehundreognittito50/100 kroner. I begge tilfeller: ABCenergy AS dømmes til å betale ,25 trettitusenetthundreogfemtiseks25/100 kroner til Rolfsen Rørservice Espen Rolfsen i saksomkostninger for tingretten. ABCenergy AS dømmes til å betale femtusentrehundreogåtti kroner til Rolfsen Rørservice Espen Rolfsen i saksomkostninger for forliksrådet. Oppfyllelsesfristen er 2 to uker fra dommens forkynnelse. Retten hevet Christian Backe Rettledning om ankeadgangen i sivile saker vedlegges TVI-OTIR/01

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 18.11.2011 i Oslo tingrett 11-162476TVI-OTIR/07 Dommer: Dommerfullmektig Bård Skeie Hagen Saken gjelder: Kontrollavgift Erik Halfdan Vasquez Pedersen mot

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. februar 2018 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Normann og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. februar 2018 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Normann og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 12. februar 2018 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Normann og Bergsjø i HR-2018-267-U, (sak nr. 2018/86), sivil sak, anke over kjennelse: I. LF

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen)

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen) NORGES HØYESTERETT Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i HR-2013-00475-U, (sak nr. 2013/250), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat Janne

Detaljer

SØRE SUNNMØRE TINGRETT

SØRE SUNNMØRE TINGRETT SØRE SUNNMØRE TINGRETT ~L.- _ Avsagt: Saksnr.: 25.06.2009 i Søre Sunnmøre tingrett, 09-038791 TVI-SOSU Dommer: Sorenskriver Ingolv Joa Saken gjelder: Tvist om kjøp av campingvogn - småkravsprosess KJØPER

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i HR-2014-01530-U, (sak nr. 2014/1193), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i HR-2011-00979-U, (sak nr. 2011/739), sivil sak, anke over kjennelse: Bergen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i HR-2011-00291-U, (sak nr. 2011/129), sivil sak, anke over kjennelse: Prosjekt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i HR-2012-02013-U, (sak nr. 2012/1569), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM:

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM: NORGES HØYESTERETT Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i HR-2016-2480-U, (sak nr. 2016/2089), sivil sak, anke over dom: Jon Eilif Orrem

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i NORGES HØYESTERETT Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i HR-2015-00067-U, (sak nr. 2014/1941), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE

HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE Dato: 3. juli 2019 Sak nr: 2019/0345 Utvalgets sammensetning: Klager Innklaget: Leieobjektets adresse: Sammendrag: Saksleder A. Désirée Bjørne-Larsen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-01014-U, (sak nr. 2011/629), sivil sak, anke over kjennelse: Hadeland Montasje

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i HR-2011-01735-U, (sak nr. 2011/1354), sivil sak, anke over kjennelse: Arild

Detaljer

RETTSBOK. for VOLDGIFTSRETTEN. Ar 2002 den 11.januar ble rett holdt i Karmsund tingretts lokaler, Haugesund.

RETTSBOK. for VOLDGIFTSRETTEN. Ar 2002 den 11.januar ble rett holdt i Karmsund tingretts lokaler, Haugesund. RETTSBOK for VOLDGIFTSRETTEN Ar 2002 den 11.januar ble rett holdt i Karmsund tingretts lokaler, Haugesund. Rettens medlemmer: Sorenskriver Bjørn Solbakken, formann Lege Johs Vatne Lege Norvald Lundetræ

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE

HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE Dato: 16.07.15 Sak nr: 2015/356 Utvalgets sammensetning: Klager: Prosessfullmektig for klager: Innklaget: Leieobjektets adresse: Sammendrag: Saksleder

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-00945-U, (sak nr. 2011/619), sivil sak, anke over kjennelse: Abderrazek

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. februar 2018 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bergsjø og Berglund i D O M :

NORGES HØYESTERETT. Den 12. februar 2018 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bergsjø og Berglund i D O M : NORGES HØYESTERETT Den 12. februar 2018 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bergsjø og Berglund i HR-2018-266-U, (sak nr. 2018/134), sivil sak, anke over dom: I. Jon Eilif

Detaljer

AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET. Saksleder Ellen Strømodden, Jens Petter Bull og Ola Fæhn.

AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET. Saksleder Ellen Strømodden, Jens Petter Bull og Ola Fæhn. AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET Sak nr 2010/744 Dato: 31.03.11 Utvalget: Klager: Innklaget: Eiendom: Saksleder Ellen Strømodden, Jens Petter Bull og Ola Fæhn. A AS 1) B1 2) B2 3) B3 4) B4 X, Jessheim

Detaljer

Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. Sivilprosess. Ankenektelse. Arbeidsrett. Avvisning. Søksmålsfrist. Arbeidsmiljøloven 17-4.

Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. Sivilprosess. Ankenektelse. Arbeidsrett. Avvisning. Søksmålsfrist. Arbeidsmiljøloven 17-4. HR-2011-1612-U INSTANS: Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. DATO: 2011-08-26 KUNNGJORT: 2011-09-02 DOKNR/PUBLISERT: STIKKORD: SAMMENDRAG: SAKSGANG: PARTER: FORFATTER: HR-2011-1612-U Sivilprosess.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i HR-2011-01941-U, (sak nr. 2011/1570), sivil sak, anke over kjennelse: Dagfinn

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i DOM:

NORGES HØYESTERETT. Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i DOM: NORGES HØYESTERETT Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i HR-2013-01663-U, (sak nr. 2013/1162), sivil sak, anke over dom: Skien Papirindustri

Detaljer

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 Dommerfullmektig Camilla Rydgren Meland Saken gjelder: Tvist om gjennomføringsbonus gir grunnlag

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 22.09.2009 i Oslo tingrett, 09-085260TVI-OTIR/01 Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen Saken gjelder: Klage på Likestillings- og diskrimineringsnemndas

Detaljer

ALSTAHAUG TINGRETT. 17.08.2015 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen 15-079550TVI-ALST/ Dommerfullmektig Tarjei Hugaas

ALSTAHAUG TINGRETT. 17.08.2015 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen 15-079550TVI-ALST/ Dommerfullmektig Tarjei Hugaas ALSTAHAUG TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 17.08.2015 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen 15-079550TVI-ALST/ Dommer: Dommerfullmektig Tarjei Hugaas Saken gjelder: Overprøving av forliksrådets dom i tvist om

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i HR-2011-02175-U, (sak nr. 2011/1850), sivil sak, anke over kjennelse: Frank Johansen

Detaljer

FROSTATING LAGMANNSRETT

FROSTATING LAGMANNSRETT FROSTATING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 18.08.2015 i Frostating Iagmannsrett 15-O61394ASK-FROS Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Sverre Erik Jebens Knut Røstum Roger Faanes Sandhaug AS

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT Avsagt: 02.12.2009 Saksnr.: Dommere: 09-1 72806ASK-BORG104 Lagdommer Lagdommer Lagdommer Petter Chr. Sogn Jargen F. Brunsvig Espen Bergh Ankende part Anne-Karina Hyggen Amland Ankernotpart

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i HR-2012-02033-U, (sak nr. 2012/1743), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

RETTSBOK Den ble det holdt rettsmøte i Møtested var

RETTSBOK Den ble det holdt rettsmøte i Møtested var RETTSBOK @#forliksradnavn@ Den @#motedatoogkl@ ble det holdt rettsmøte i @#forliksradnavn@. Møtested var @#forliksbehandlingsted@. Sak nr.: @#saksnr@ Forliksrådets leder: @#forlikledertilstede@ Forliksrådets

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i HR-2012-00143-U, (sak nr. 2011/1859), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i HR-2014-02165-U, (sak nr. 2014/1729), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE

HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE Dato: 25.06.15 Sak nr: 2015/286 Utvalgets sammensetning: Klager: Innklaget: Leieobjektets adresse: Sammendrag: Saksleder Ellen Strømodden og utvalgsmedlemmene

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i HR-2011-02309-U, (sak nr. 2011/1717), sivil sak, anke over kjennelse: Hands

Detaljer

HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE

HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE Dato: 10.03.16 Sak nr: 2015/611 Utvalgets sammensetning: Klager: Innklaget: Leieobjektets adresse: Sammendrag: Saksleder Ellen Strømodden og utvalgsmedlemmene

Detaljer

HUSLEIETVISTUTVALGET I SØR- OG NORD-TRØNDELAG VEDTAK

HUSLEIETVISTUTVALGET I SØR- OG NORD-TRØNDELAG VEDTAK HUSLEIETVISTUTVALGET I SØR- OG NORD-TRØNDELAG VEDTAK Dato: 19.12.2016 Sak nr: 2016/20205 Utvalgets sammensetning: Klager: Prosessfullmektig for klager: Innklaget: Prosessfullmektig for innklaget: Leieobjektets

Detaljer

ASKER OG BÆRUM TINGRETT

ASKER OG BÆRUM TINGRETT -----KJENNELSE --- -- Avsagt: 25.01.2008 ASKER OG BÆRUM TINGRETT Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 07-173756TVA-AHER/2 Tingrettsdommer Kirsten Bleskestad Midlertidig forføyning Wavefield Inseis ASA Advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mars 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mars 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mars 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Matheson i HR-2011-00504-U, (sak nr. 2011/173), sivil sak, anke over kjennelse: I.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 2. februar 2018 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Arntzen i

NORGES HØYESTERETT. Den 2. februar 2018 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Arntzen i NORGES HØYESTERETT Den 2. februar 2018 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Arntzen i HR-2018-203-U, (sak nr. 2017/2225), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i HR-2013-01028-U, (sak nr. 2013/565), sivil sak, anke over kjennelse: Opplysningsvesenets

Detaljer

HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE

HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE Dato: 13.05.2015 Sak nr: 2015/052 Utvalgets sammensetning: Klager: Saksleder Sverre Bugge og utvalgsmedlemmene Karina Rankin og Hilde Ulland A (leietaker)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i NORGES HØYESTERETT Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i HR-2017-1653-U, (sak nr. 2017/858) og (sak nr. 2017/1464), sivil sak, anke

Detaljer

HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE

HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE Dato: 16.07.15 Sak nr: 2015/381 Utvalgets sammensetning: Klager: Innklaget: Leieobjektets adresse: Sammendrag: Saksleder Ellen Strømodden og utvalgsmedlemmene

Detaljer

Den 25. juni 2019 ble det av Høyesteretts ankeutvalg med dommerne Matningsdal, Kallerud og Bergh i

Den 25. juni 2019 ble det av Høyesteretts ankeutvalg med dommerne Matningsdal, Kallerud og Bergh i Den 25. juni 2019 ble det av Høyesteretts ankeutvalg med dommerne Matningsdal, Kallerud og Bergh i, sivil sak, anke over dom: A/S Norske Shell (advokat Vidar Strømme) mot Smedvig Kvartalet AS (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 3. desember 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Normann og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 3. desember 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Normann og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 3. desember 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Normann og Kallerud i HR-2012-02262-U, (sak nr. 2012/1763), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

STAVANGER TINGRETT FRAVÆRSDOM. 07.11.2014 i Stavanger tingrett, Tingrettsdommer Rune Høgberg. mot. Johannes Lunde

STAVANGER TINGRETT FRAVÆRSDOM. 07.11.2014 i Stavanger tingrett, Tingrettsdommer Rune Høgberg. mot. Johannes Lunde STAVANGER TINGRETT FRAVÆRSDOM Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 07.11.2014 i Stavanger tingrett, 14-109385TVI-STAV Tingrettsdommer Rune Høgberg Erstatningskrav Måsen Eiendom AS Konkursbo Norsk Båtsenter

Detaljer

HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE

HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE Dato: 04.06.15 Sak nr: 2015/281 Utvalgets sammensetning: Klager: Saksleder Ellen Strømodden og utvalgsmedlemmene Benedicte Wien og Mette Thorne Lothe

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bull og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bull og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bull og Bergsjø i HR-2016-01507-U, (sak nr. 2016/1206), sivil sak, anke over kjennelse: Green Living

Detaljer

GULATING LAGMANNSRETT

GULATING LAGMANNSRETT GULATING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 07.11.2012 i Gulating lagmannsrett, 12-027723ASD-GULA/AVD2 Dommere: Magni Elsheim Rolf Strøm Carl Petter Martinsen Ankende part Sos Rasisme Ankemotpart

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 26. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Falkanger i HR-2013-01780-U, (sak nr. 2013/1141), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01427-A, (sak nr. 2010/577), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01427-A, (sak nr. 2010/577), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 25. august 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-01427-A, (sak nr. 2010/577), sivil sak, anke over dom, Skanska Norge AS Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) (partshjelper) (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01156-A, (sak nr. 2009/188), sivil sak, anke over dom, (Kommuneadvokaten i X v/advokat Tor Plahte)

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01156-A, (sak nr. 2009/188), sivil sak, anke over dom, (Kommuneadvokaten i X v/advokat Tor Plahte) NORGES HØYESTERETT Den 5. juni 2009 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2009-01156-A, (sak nr. 2009/188), sivil sak, anke over dom, X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Tor Plahte) mot A (advokat Bent

Detaljer

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.:

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.: MOTTATT tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT _:,gl~i~13!#) ~ Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, 14-072088TVA-NHER Tingrettsdommer Morten Berg Klage i sak vedrørende besittelsestakeise

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar) mot Arendal kommune (advokat Kristoffer

Detaljer

AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET. Saksleder Ellen Strømodden, Geir Engebraaten, Christian Hellevang.

AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET. Saksleder Ellen Strømodden, Geir Engebraaten, Christian Hellevang. AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET Sak nr 2011/446 Dato: 02.02.12 Utvalget: Klager: Innklaget: Eiendom: Saksleder Ellen Strømodden, Geir Engebraaten, Christian Hellevang. A B X, Oslo Sammendrag Leieforholdet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) (advokat Olav Dybsjord til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) (advokat Olav Dybsjord til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. november 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-02146-A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot B (advokat Olav Dybsjord til prøve) S

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 13. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i HR-2013-00361-U, (sak nr. 2012/2111), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NEDRE TELEMARK TINGRETT

NEDRE TELEMARK TINGRETT NEDRE TELEMARK TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: Den 12. desember 2017 i Nedre Telemark tingrett 17-106279TVI-NETE Dommer: Tingrettsdommer Øyvind Haugen Saken gjelder: Pengekrav/erstatning Bank Norwegian AS

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i HR-2012-01647-U, (sak nr. 2012/1126), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

Protokoll i sak 937/2018. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 937/2018. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 937/2018 for Boligtvistnemnda 08.03.2018 Saken gjelder: Uenighet om entreprenørens rett til avbestillingsgebyr i forbindelse med annullering av kjøpekontrakt. -------------------------------------------------------------------

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 17.06.2016 i Oslo tingrett, 15-187100TVI-OTIR/02. Dommer: Dommerfullmektig Malin Strømberg Amble

OSLO TINGRETT DOM. 17.06.2016 i Oslo tingrett, 15-187100TVI-OTIR/02. Dommer: Dommerfullmektig Malin Strømberg Amble OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 17.06.2016 i Oslo tingrett, 15-187100TVI-OTIR/02 Dommer: Dommerfullmektig Malin Strømberg Amble Saken gjelder: Erstatning for tapt fortjeneste ved urettmessig oppsigelse

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 24.06.2014 i Oslo tingrett, 14-033300TVI-OTIR/08. tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 24.06.2014 i Oslo tingrett, 14-033300TVI-OTIR/08. tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 24.06.2014 i Oslo tingrett, 14-033300TVI-OTIR/08 tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen Legalitetskontroll av foreningsrettslig vedtak og

Detaljer

KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE i Kongsberg tingrett, mot. Kirsten Leikny Femundsenden

KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE i Kongsberg tingrett, mot. Kirsten Leikny Femundsenden KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 11.11.2014 i Kongsberg tingrett, 12-138194TVA-KONG Benita Tjørn Tvangssalg fast eiendom Ørland Sparebank Inkassotjenester AS mot Kirsten

Detaljer

Borgarting lagmannsrett

Borgarting lagmannsrett Borgarting lagmannsrett INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Kjennelse DATO: 2008-04-03 PUBLISERT: LB-2008-37979 STIKKORD: Advarsel på internett mot selskap, ikke sikringsgrunn. SAMMENDRAG: På en hjemmeside

Detaljer

I telefaks 04.06.09 til fordringshaver bestred klager kravet mottatt i inkassovarsel 20.05.09.

I telefaks 04.06.09 til fordringshaver bestred klager kravet mottatt i inkassovarsel 20.05.09. Sandefjord, 17. juni 2010: Vedtak i sak 49-2010. Klager: NN Innklaget: Kreditorforeningen Midt-Norge, Sjøfartsgata 6, 7714 Steinkjer Saken gjelder: Om nemndas kompetanse. Om å fremme flere saker for samme

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP Retten reduserte salærkrav opprinnelig salærkrav krevd dekket - FAL 4-10. Sikrede var part i tvist som gjaldt krav om

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i HR-2013-00567-U, (sak nr. 2013/254), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01865-A, (sak nr. 2015/769), sivil sak, anke over dom, (advokat Annette Rygg til prøve) (advokat Trygve Staff)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01865-A, (sak nr. 2015/769), sivil sak, anke over dom, (advokat Annette Rygg til prøve) (advokat Trygve Staff) NORGES HØYESTERETT Den 14. september 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01865-A, (sak nr. 2015/769), sivil sak, anke over dom, A (advokat Annette Rygg til prøve) mot B (advokat Trygve Staff) S T E M M

Detaljer

HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE

HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE Dato: 20.08.15 Sak nr: 2015/292 Utvalgets sammensetning: Klager: Prosessfullmektig: Innklaget: Leieobjektets adresse: Sammendrag: Saksleder Ellen Strømodden

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. mai 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Bårdsen og Webster i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. mai 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Bårdsen og Webster i NORGES HØYESTERETT Den 22. mai 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Bårdsen og Webster i HR-2012-01093-U, (sak nr. 2011/1881), sivil sak, anke over kjennelse: A mot

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/964), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/964), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-02161-A, (sak nr. 2008/964), sivil sak, anke over kjennelse, Trygve Tamburstuen (advokat Søren L. Lous til prøve) mot Børge

Detaljer

Protokoll i sak 794/2015. for. Boligtvistnemnda 17.06.15 ------------------------------------

Protokoll i sak 794/2015. for. Boligtvistnemnda 17.06.15 ------------------------------------ Protokoll i sak 794/2015 for Boligtvistnemnda 17.06.15 Saken gjelder: Krav om dagmulkt ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 11. september 2013 «Kontrakt om kjøp

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i NORGES HØYESTERETT Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i HR-2013-02419-U, (sak nr. 2013/2093), sivil sak, anke over kjennelse: A AS A

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 5. april 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Falkanger og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 5. april 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Falkanger og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 5. april 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Falkanger og Bull i HR-2013-00728-U, (sak nr. 2013/142), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 13.08.2015 i Oslo tingrett, 14-103486TVI-OTIR/07. Tingrettsdommer Kristian Jahr. Betaling av faktura for advokatbistand.

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 13.08.2015 i Oslo tingrett, 14-103486TVI-OTIR/07. Tingrettsdommer Kristian Jahr. Betaling av faktura for advokatbistand. OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 13.08.2015 i Oslo tingrett, 14-103486TVI-OTIR/07 Tingrettsdommer Kristian Jahr Betaling av faktura for advokatbistand Advokatfirmaet Østberg

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 09.12.2011 i Oslo tingrett, 11-143765TVI-OTIR/01 Dommer: Tingrettsdommer Finn Eilertsen Saken gjelder: Krav om erstatning på culpagrunnlag Hans Christian

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE i Oslo tingrett, TVI-OTIR/01. Tingrettsdommer Finn Eilertsen

OSLO TINGRETT KJENNELSE i Oslo tingrett, TVI-OTIR/01. Tingrettsdommer Finn Eilertsen OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 10.03.2017 i Oslo tingrett, 16-199370TVI-OTIR/01 Tingrettsdommer Finn Eilertsen Gyldigheten av eiendomsskatten i Oslo kommune Huseiernes

Detaljer

Protokoll i sak 715/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------

Protokoll i sak 715/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------ Protokoll i sak 715/2013 for Boligtvistnemnda 04.09.13 Saken gjelder: Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider I klagen for

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02094-A, (sak nr. 2013/348), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02094-A, (sak nr. 2013/348), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. oktober 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-02094-A, (sak nr. 2013/348), sivil sak, anke over dom, KLP Skadeforsikring AS Isbrytertjenesten i Malangen (advokat Frithjof Herlofsen)

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT TILLEGG TIL UT. 7209 Bindende avtale om oppgjør? Den 23.1.06 ble det begått innbrudd i sikredes leilighet. I telefaks

Detaljer

SØR-TRØNDELAG TINGRETT

SØR-TRØNDELAG TINGRETT SØR-TRØNDELAG TINGRETT KJENNELSE Avsagt: 27.05.2013 i Sør-Trøndelag tingrett Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 13-072303TVI-STRO og 13-067076TVA-STRO Dommerfullmektig Lars Inderberg Vodal, med alm. fullmakt

Detaljer

Fordringshaver sendte faktura for kravet. Grunnet manglende betaling ble kravet inkassovarslet 30.01.15. Purregebyr var lagt til kravet med kr 65.

Fordringshaver sendte faktura for kravet. Grunnet manglende betaling ble kravet inkassovarslet 30.01.15. Purregebyr var lagt til kravet med kr 65. Sandefjord, 27. april 2016: Vedtak i sak 101-2015. Klager: NN Innklaget: Svea Finans AS, Postboks 6601 Etterstad, 0607 Oslo. Saken gjelder: Om det i tide er fremmet en innsigelse klager burde fått vurdert.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01740-A, (sak nr. 2011/205), sivil sak, anke over dom, (advokat Jostein Grosås til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01740-A, (sak nr. 2011/205), sivil sak, anke over dom, (advokat Jostein Grosås til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 19. september 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01740-A, (sak nr. 2011/205), sivil sak, anke over dom, A (advokat Jostein Grosås til prøve) mot B (advokat Anders Flatabø til prøve)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 13. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i HR-2013-01965-U, (sak nr. 2013/1195), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

HÅLOGALAND LAGMANNSRETT

HÅLOGALAND LAGMANNSRETT HÅLOGALAND LAGMANNSRETT BESLUTNING OG KJENNELSE Avsagt: 21.09.2017 Saksnr.: Dommere: 17-124909ASD-HALO Lagdommer Lagmann Lagdommer Henriette Nazarian Dag Nafstad Synnøve Nordnes Ankende part Ankemotpart

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i HR-2016-01587-U, (sak nr. 2016/1266), sivil sak, anke over kjennelse: I.

Detaljer

FOLLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Kari Willoughby. Urettmessig bruk av personbilde - krav om erstatning og oppreisning

FOLLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Kari Willoughby. Urettmessig bruk av personbilde - krav om erstatning og oppreisning FOLLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 21.01.2013 i Follo tingrett, Ski 12-116173TVI-FOLL Dommer: Tingrettsdommer Kari Willoughby Saken gjelder: Urettmessig bruk av personbilde - krav om erstatning og oppreisning

Detaljer

Personskadeerstatning

Personskadeerstatning Oslo tingrett Personskadeerstatning - allmennprosess - Retningslinjer for behandling av personskadeerstatningssaker. For pasientskadesaker gjelder retningslinjene så langt de passer. Januar 2009 Plikter

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i NORGES HØYESTERETT Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i HR-2016-01975-U, (sak nr. 2016/1729), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. april 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-00581-A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, A (advokat Erik Keiserud) mot B (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I

Detaljer

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005.

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005. NORGES HØYESTERETT Den 30. juni 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01322-A, (sak nr. 2011/172), sivil sak, anke over dom, Mads Jacobsen (advokat Peter Simonsen) mot Staten v/kemneren i Oslo (Kommuneadvokaten

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. april 2008 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. april 2008 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. april 2008 truffet vedtak i Sak nr: 128/07 (arkivnr: 200701034-10) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på dommerfullmektig

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 18. oktober 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Stabel og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 18. oktober 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Stabel og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 18. oktober 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Stabel og Bårdsen i HR-2013-02179-U, (sak nr. 2013/1833), sivil sak, anke over kjennelse: A

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00191-A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Bistandsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i HR-2014-02508-U, (sak nr. 2014/2096), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

HR U, (sak nr SIV-HRET), sivil sak, anke over dom: (advokat Carl Aasland Jerstad) (advokat Harald Øglænd)

HR U, (sak nr SIV-HRET), sivil sak, anke over dom: (advokat Carl Aasland Jerstad) (advokat Harald Øglænd) Den 28. mai 2019 ble det av Høyesteretts ankeutvalg med dommerne Matningsdal, Noer og Østensen Berglund i, sivil sak, anke over dom: A B C D E (advokat Carl Aasland Jerstad) (advokat Harald Øglænd) (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 12. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Kallerud i HR-2013-01934-U, (sak nr. 2013/1511), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer